Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling"

Transkript

1 Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell konkurrenskraft för svenska företag inom tio år. Men vi måste satsa nu - inte imorgon eller om fem år. Slutrapport för Vinnovaprojekt , Strategisk forsknings- och innovationsagenda

2 Nanoteknik - en chans som vi inte vill missa! Så länge vi människor har funnits på jorden har vi påverkat planeten för att tillgodose våra egna behov. Efter hand har både metoderna och tekniken förfinats. Idag står vi vid en ny teknisk brytpunkt. se till att nanotekniken ger exportintäkter, skatteintäkter och jobb på hemmaplan. Alternativet är att vi står kvar på perrongen och ser på när tåget går. SWEDNANOTECH är Sveriges paraplyorganisation för nanoteknikaktörer och bildades år Bland våra medlemmar finns forskare, företag och studenter. Föreningen är en kraftfull röst i debatten om nanoteknik. Vi samlar branschens spjutspets för att i en enad röst främja en ansvarsfull utveckling av nanoteknik. Läs mer om oss och ladda ner agendan som pdf-fil på vår webbsida: Utgivare: SwedNanoTech, 2013 Box 5073, SE Stockholm Tfn: Redaktör: Åsalie Hartmanis Layout: Stina Bergström Nanotekniken, alltså möjligheten att förstå och kontrollera material i storleksordningen miljondels millimeter, kommer att förändra vår värld. När vi kan styra egenskaper hos material får vi tillgång till helt nya tekniska lösningar med maximal resurseffektivitet och samtidigt möjligheter att kontrollera säkerhetsaspekterna. Nanoteknik kommer att bli den viktigaste framtidsfrågan för svenskt näringsliv och vi kommer att få betala för utvecklingen oavsett om vi gör en strategisk satsning eller inte. Frågan är egentligen endast vilken roll vi vill ta. Genom en aktiv roll och ett ansvarsfullt förhållningssätt kan vi verka för säker användning och därmed Nanoteknik kommer att bli den viktigaste framtidsfrågan för svenskt näringsliv Det du håller i din hand är slutrapporten för vårt agendaarbete. Den är ett resultat av polariserade möten, nya konstellationer, inspirerande utmaningar och djupdykningar i teorier och praktikfall. Ett engagerat konsortium med intressenter från företag, ickestatliga organisationer, forskningsinstitut och universitet har borgat för intressanta diskussioner på hög nivå. Resultatet är nu upp till dig att ta del av. Utifrån det arbete vi gjort är slutsatsen klar: det är NU har vi chansen att visa världen att en ansvarsfull integration av nanoteknik i processer och produkter leder till ekonomisk tillväxt och en effektivisering av industrin. Vi har inte råd att stå utanför denna utveckling! Slutrapport för Vinnovaprojekt , Strategisk forsknings- och innovationsagenda Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Åsalie Hartmanis, VD, SwedNanoTech

3 English summary Innehållsförteckning Nanotechnology will lead to a technological and industrial revolution with innovations that will benefit the society, the individual and the environment. It is a crucial part of the solution to the global challenges. For a sustainable future and in order to create user acceptance, the implicit values of nanotechnology have to soundly rely on safe deployment of nanotechnology for a better world. Through strategic choices Sweden can show that a responsible integration of nanotechnology in processes and products leads to economic growth and competitive advantage for the industry, a renewal and efficiency of the industry as well as new better products and services. Sweden is a leading nation in the nano context, with strong names on the research side and a number of promising companies and corporations that have begun to implement nanotechnology in their products. Recent estimations claim that the European market alone will encompass 3 billion Euros at the end of By a full utilization of the concepts of user driven innovation in combination with open innovation, Sweden as a nation can secure that the price we will pay for goods and services improved by nanotechnology, will remain as national investments that lead to creation of new jobs in the Swedish industry and service sector. In 2023, we aim for a society where nanotechnology is integrated into products for a better, lighter, stronger, convenient and safer everyday life. Sweden will have a leading role in Europe in terms of research, innovation, business, infrastructure and export. Further, Sweden has been a key driver in the development of good regulations and safe handling of nanotechnology. Vår vision för nano-sverige år Mål 6 Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 8 Svensk styrka 8 Teknisk utveckling ger välfärd 9 Vad är nanoteknik? 10 Möter utmaningar 11 En möjliggörande teknik 11 Säkerhet - en utmaning 12 Ett nationellt grepp 14 Det internationella nanolandskapet 14 Horizon Fokus på Sverige 16 Företag 16 Infrastruktur 16 Konsumenter, studenter och mediebilden 17 Forskning 18 Forskningsanslag 19 Komplexa samband skapar bilden 20 Faktorer som påverkar innovationsprocessen 20 Hinder för innovationsprocessen 22 During the next ten years SwedNanoTech will have......created an infrastructure that covers education, research, and commercialization of nanotechnology. This goal can be measured in terms of increased research funding and numbers of patents, publications, investment and jobs....harmonized technology and security development in the nano area to fit within the vision of a sustainable society. This goal can be measured in terms of the net effect of resources being spent on the environment, regulation, and the perception of nanotechnology....increased the international competitiveness of the Swedish manufacturing and service industry to encompass a value of 10 Billion SEK, that in turn will generate tax income of roughly 750 Million SEK and have created 3000 jobs in Sweden. Agendans förslag Stärk kommersialiseringen Stärk legitimiteten Upprätthåll en god kunskapsbas Stimulera starka drivkrafter Stärk och underhåll gemensamma resurser 25 Genomförande 26 Detta är konsortiet 28 Övriga medlemmar i konsortiet 29 Så har vi arbetat 30

4 Vår vision för nano-sverige år 2023 År 2023 har vi ett samhälle där nanoteknik är integrerad i produkter för en bättre, lättare, starkare och säkrare vardag. Sverige har en ledande roll i Europa när det gäller forskning, innovation, företag, infrastruktur och export. Vi har varit drivande för att ta fram bra regelverk och säker hantering av nanovetenskap, nanoteknik och nanomaterial. Genom Safety by Design utvärderas nanomaterial för varje användningsområde så att säker användning byggs in i produkter och tjänster redan i designstadiet. Begreppet Nano Inside fungerar som ett kvalitetsmärke som signalerar säker och ansvarsfull hantering av nanoteknik. Nano Inside fungerar som ett kvalitetsmärke Mål Att under 10 år ha skapat en infrastruktur som täcker utbildning, forskning och kommersialisering med nanoteknik som grund samt är mätbart i termer av forskningsanslag, patent, publikationer, investeringar och arbetstillfällen. Att under samma tidsperiod harmonisera teknik- och säkerhetsutvecklingen inom nanoområdet för att rymmas inom visionen om ett hållbart samhälle. Detta mål kan mätas i termer av nettoeffekter på resurs- inklusive energiåtgång för aktuell teknologi, tillgänglig kunskap om exponering av miljö och människa, reglering samt befolkningens uppfattning om nanoteknik. Att den svenska tillverknings- och tjänsteindustrin under denna tidsperiod har ökat sin internationella konkurrenskraft och att omsättningen hos nanoteknikföretagen uppgår till 10 miljarder kronor. Detta kommer uppskattningsvis att generera 3000 nya jobb i Sverige vilket innebär skatteintäkter på ca 750 miljoner svenska kronor. Nano Inside kommer att bli en konkurrensfördel som gagnar industrin, miljön och samhället i stort. - Ulla Elofsson, Manager CODIRECT vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 6. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 7.

5 Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknikens genomslag har börjat, det råder inget tvivel om att den inom överskådlig tid kommer revolutionera i princip alla samhällets funktioner. Parallellt med att dessa landvinningar är det också uppenbart att det teknikskifte vi står inför medför speciella utmaningar. Det handlar om svårigheten att få idéer och företag att växa och utvecklas i landet, om långsiktighet i satsningar och om förtroende. Det handlar även om säkerhet med den nya tekniken och om hur den uppfattas av allmänheten. För att nanotekniken ska bli en framgångsfaktor för svenska företag måste säkerhet och innovation gå hand i hand. Svensk nanoteknik ska stå för säkrare och bättre produkter och för det krävs god förståelse för teknikens inverkan på människa och miljö. Nanotekniken och de innovationer det för med sig kommer att leda till en teknisk och industriell revolution som gagnar samhället, individen och miljön. Den kommer att vara en avgörande del i lösningen av de utmaningar samhället står inför. Genom strategiska vägval kan Sverige visa på att en ansvarsfull integration av nanoteknik i processer och produkter leder till ekonomisk tillväxt och konkurrensfördelar samt en förnyelse och effektivisering av industrin och nya produkter och tjänster. era att det finns potential för nanotekniken att uppgradera både den svenska tillverkningsindustrin och den svenska tjänstesektorn. Det är också tydligt att svensk industri snabbt kommer att tappa konkurrenskraft om Sverige inte gör en strategisk satsning på nanoteknik, något som flertalet högindustriella länder redan har gjort. Teknisk utveckling ger välfärd Tillgången på billig energi och i den tidens perspektiv outsinliga råvarutillgångar har byggt upp västvärldens välfärd sedan industrialismens början i mitten av 1800-talet. De olika tekniksprången har byggt på tekniska och vetenskapliga innovationer som har förändrat människors livsvillkor för alltid. Idag kan vi konstatera att det sätt som vi har byggt upp samhället på inte alltid har varit i samklang med naturen. Naturresurser som mineral, sällsynta jordartsmetaller, olja, gas och rent vatten är eller kommer att bli bristvaror. Att nanoteknik är ett svenskt styrkeområde står utom allt tvivel Dagens frågeställningar måste utgå från våra behov, vilka resurser och vilka tekniska lösningar vi har till vårt förfogande samt hur vi kan trygga kommande generationers välfärd och miljö. De globala utmaningarna innebär också möjligheter för nysatsningar på svensk teknikutveckling inom en rad områden så som hälsa och sjukvård, konkurrenskraftig produktion, säkra och nya IT-lösningar, hållbar miljö, energi och infrastruktur. Den nu gällande tillväxtstrategin för Europa, EU-strategy Europe 2020 prioriterar tre aspekter: Svensk styrka Utgångspunkten för arbetet med agendan har varit att beskriva varför nanoteknik är ett svenskt styrkeområde och hur användningen av nanoteknik inom traditionella svenska branscher kommer att ge konkurrenskraftiga fördelar på en internationell marknad. Syftet har varit att definiera strategiska mål och prioriteringar, att identifiera hinder för kommersialisering och samarbeten samt att ge förslag till systemförändringar för att överbrygga dessa hinder. Att nanoteknik är ett svenskt styrkeområde står utom allt tvivel. Vi kan konstat- ԥԥ ԥԥ ԥԥ Smart tillväxt: utveckla en ekonomi genom kunskap och innovation Hållbar tillväxt: en effektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi Inkluderande tillväxt: främja en ekonomi med hög sysselsättning och med social och teritoriell sammanhållning 8. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 9.

6 Vad är nanoteknik? Nanoteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom ämnen som materialvetenskap, mekanik, elektronik, biologi och medicin. Tekniken handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system med förbättrade eller nya egenskaper. Nanoteknik kallas för atomslöjd eftersom forskarna bygger saker som ibland bara är ett fåtal atomer stora (en atom är cirka 0,2 nanometer i diameter). En nanometer är en miljondels millimeter, eller en miljarddels meter. I jämförelse är diametern på ett hårstrå ca nanometer. För att illustrera en nanopartikels storlek kan man tänka sig en fotboll Nanoteknik och jordklotet. En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som en fotbolls storlek förhåller sig till jordens. Nanopartiklar brukar definieras som en partikel med en storlek mellan nanometer. Förutom av människan tillverkade nanopartiklar finns det även en rad naturligt förekommande nanopartiklar. Det kan vara svårt att skilja på vad som omfattas av begreppet nanoteknik och angränsande områden så som mikroteknologi, mikroelektronik, teknisk fysik och materialdesign. Mikroteknologi definieras som storleken över nanoteknologi, men utvecklingen inom området går hela tiden mot storlekar även på nanoskalan Year Figur 2. Olika forskningsdicipliner integreras på nanonivå. Möter utmaningar Nanoteknik kan vara en del av lösningen till många av de globala utmaningar som samhället står inför. Den uppenbara fördelen är att det går åt mindre material. Processutvecklingen går också mot mer energieffektiva lösningar. För avsaltning av havsvatten, effektivare vattenrening och smartare, sparsammare vattenanvändning kan nanotekniken skapa effektivare lösningar. För en åldrande befolkning kan smartare implantat och enkla gör-det-själv-hälsotester göra livet lättare. Nanoteknik är en förutsättning för att smartphones, Spotify och Wikipedia har kunnat utvecklas. Sedlar, kreditkort, konsertbiljetter är också exempel på produkter som blir allt säkrare med hjälp av nanoteknik. Integration of these diciplines En möjliggörande teknik Det faktum att nanoteknik är en möjliggörande teknik med potentiella lösningar inom flera områden gör den intressant för de flesta industrigrenar. På energiområdet har till exempel nanotekniken goda förutsättningar att effektivisera infångning, lagring, överföring och användning av energi. I framtiden kan nanotekniken revolutionera individens insikt om det egna hälsotillståndet med hjälp av mer omfattande hemdiagnostik. Inom byggsektorn återfinns redan idag nanoprodukter i cementbundna konstruktionsmaterial, i isoleringsmaterial, för ytbehandling och för brandsäkerhet - material som med all säkerhet kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras. Figur 1. Nanoteknik är tvärvetenskapligt och kan användas inom i princip alla industrigrenar. 10. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 11.

7 Säkerhet - en utmaning Ett särskilt område av nanoteknik där säkerheten är av yttersta vikt gäller av människan tillverkade nanopartiklar (ENP). Nanopartiklar är komponenter i många olika typer av produkter där den enda gemensamma nämnaren är att minst en dimension av partikeln är i en storlek på nanoskalan. Det har i studier visats att även andra egenskaper än endast storleken måste tas hänsyn till för att kunna förklara nanopartiklars effekt på människa och miljö. Exempel på andra faktorer är partikelns form och om den är inkapslad i ett annat material eller inte. Att det inte går att avgöra riskerna med en nanopartikel utan att ta hänsyn till alla dessa faktorer gör att varje användning av nanopartiklar bör undersökas från fall till fall. Nanomaterial återfinns idag i ett brett spektrum av konsumentprodukter och i produkter avsedda för yrkesmässig användning och antalet nya produkter på marknaden under kommande år förväntas öka. Det finns förhoppningar att utvecklingen av nanomaterial kan leda till nya tillämpningar och alternativ till material som används idag. Kunskapen om hur människa och miljö kan exponeras för nanomaterial är dock sparsam. Behovet av forskning och metodutveckling för att bedöma risker med nanomaterial är därför fortfarande stort. Detta för att undvika framtida bakslag för en teknik som har omfattande möjligheter. Då livscykelanalyser av nanopartiklar fortfarande är sällsynta, finns det en systematisk brist på kunskap om effekter på miljön. Därför är det av avgörande betydelse att säkerhetsforskningen går hand i hand med tekniska landvinningar och att säkerhetsaspekterna diskuteras öppet för att få allmänhetens acceptans. Det finns inga genvägar. Men vi ser en möjlighet att skapa ett svenskt kvalitetsbegrepp för nanoteknik, ett positivt och attraktivt varumärke som står för produkter som är säkrare och bättre för miljö och samhälle. När Sverige tar ledarrollen för säker utveckling av nanoteknik kan vi skapa internationell uppmärksamhet för The Swedish Way, något som i sin tur gör svenska produkter konkurrenskraftigare och mer attraktiva. Eftersom risk och möjlighet går hand i hand är en imperativ förutsättning att säkerhetsfrågorna hanteras parallellt med de tekniska innovationerna. - Björn Fagerberg, Läkare för Miljön. Prof em, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 12. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 13.

8 Ett nationellt grepp I rapporten Innovationsplan Sverige (2011) pekar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på kedjan innovationer ger tillväxt som ger välfärd. Tillväxten kan ske både kvantitativt genom att antalet jobb och investeringarna ökar, eller kvalitativt i form av att resurserna används effektivare. För att öka produktionen i en kvalitativ tillväxt är kunskap och innovation, alltså kunskap som omsätts till nya värden, viktiga faktorer. Konsortiets uppfattning är att det inte räcker för Sverige att vara bra på innovationer. Innovationerna måste också stanna i landet och därmed vara resurser för att uppgradera svenska företags konkurrenskraft. Det är en allmän uppfattning att de bästa idéerna som går vidare till innovationer vid en viss tidpunkt försvinner till Kina eller USA snarare än fortsätta utvecklas inom svenska företag. I längden leder detta till att den svenska konkurrenskraften undermineras. De svenska företagen kan förstås utvecklas genom att importera kompetens och innovationskraft från andra länder, men det måste ligga i det allmännas intresse att få så stor avkastning som möjligt på de offentliga forskningsinsatserna som faktiskt görs i Sverige. Vi kan inte konkurrera med andra regioner i världen när det gäller kvantitet, men vi har en god möjlighet att ta plats när det gäller kvalitet och inbyggt värde. För att detta ska ske behövs en kraftsamling och en smart uppbyggnad av ett resursnätverk för att stärka och hålla kvar svensk kompetens och innovation. initiativet (JTI), som omfattas av FP7, är av stor betydelse för utvecklingen av fältet. Den största andelen, ca 900 miljoner euro, är finansiering till området nanoteknologi, nya material och produktionsteknologi (NMP). Inom European Research Council (ERC) och Marie Curie finns nästan 900 projekt med nanoteknikanknytning som fått totalt ca 800 miljoner euro. Området Information and Communication Technologies (ICT) har fått ca 300 miljoner euro för drygt 100 projekt med anknytning till nanoteknik. Innovationer ger tillväxt som ger välfärd I maj 2012 publicerade det europeiska nätverket NanoFutures rapporten Integrated Research and Industrial Roadmap for European Nanotechnology. Enligt den kommer världsmarknaden för nanoteknikprodukter och -tjänster år 2015 att uppgå till 3000 miljarder euro inom sektorer såsom kemi, läkemedel, flyg, elektronik och material. År 2025 tros nanoteknik att vara en integrerad del i en mogen och växande marknad med konsumentprodukter på många olika områden. Horizon 2020 EU-kommissionen har lämnat förslag till ett ramprogram för forskning och innovation för perioden , Horizon Förhandlingarna om Horizon 2020 beräknas vara avslutade i mitten av 2013 och det nya programmet antas i slutet av Den första ansökningsomgången lanseras tidigast under hösten 2013 och det nya ramprogrammet träder i kraft i januari Den föreslagna budgeten för Horizon 2020 är cirka 80 miljarder euro. I programmet finns tre prioriteringar: Samhälleliga utmaningar (cirka 32 miljarder euro), Spetskompetens (cirka 25 miljarder euro) samt Industriellt ledarskap (cirka 18 miljarder euro). Enligt Kommissionen finns det ett kritiskt behov att förstärka och utöka kompetensen inom EU:s vetenskapliga bas och garantera tillgången till världsledande forskning och talanger för att säkra Europas långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Särskilt utpekade områden inom området Industriellt ledarskap är industriella teknikområden som ICT, nanoteknik, material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning och rymdteknik. Det internationella nanolandskapet Inom EU:s 7:e ramprogram, FP7, som löper , har man hittills satsat totalt miljarder euro på projekt. Programmets storsatsning på flera high tech-områden har som mål att öka tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning för företag i EU. FP7 är en av de viktigaste satsningarna i European Research Area (ERA) och samordnas av Kommissionen. Nanoteknik, de europeiska teknikplattformarna (ETP) och det gemensamma teknik- Målet för Europa är att ta en ledande position inom nanoteknik för att öka konkurrenskraften inom alla industrisektorer där nanoteknik ger mervärde. En förutsättning för denna utveckling är att både tillväxt och kommersialisering sker med hänsyn till sociala aspekter och hållbar utveckling. Målet för Europa är att ta en ledande position inom nanoteknik 14. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 15.

9 Fokus på Sverige Sverige är en framstående nation i nanosammanhang av flera anledningar: Vi har världsnamn på forskningssidan, ett flertal bolag som har alla chanser att utvecklas till att bli morgondagens storföretag samt storföretag som har börjat implementera nanoteknik i sin produktutveckling. Fortfarande är dock innovationsområdet i en uppbyggnadsfas. Den senaste grundliga genomgången av svensk nanoteknik med avseende på antal företag, forskare och forskningsanslag, publicerades av Vinnova år 2010 med insamlade siffror Företag SwedNanoTech har identifierat ca 180 företag och andra aktörer inom nanoteknikområdet, inklusive med techoch life science-företag, som använder nanoteknik. Det är en ökning med 56 procent jämfört med Vinnovas rapport från Siffran är dock osäker - i Statistiska Centralbyråns företagsregister finns 332 stycken företag registrerade som nanobioteknikföretag. I den klassificeringen från 2008; Nationell strategi för nanoteknik, Vinnova Policy 2010: tillkommer ESS som möjliggör analys med världens kraftigaste neutronkälla Vi har i underlag för agendan jämfört de siffrorna med motsvarande uppgifter framtagna av SwedNanoTech för år 2011 samt kompletterat med en undersökning om konsumenters och nanoteknikstudenters uppfattningar om nanoteknik. Även den mediala bilden av nanoteknik har berörts. ingår även annan forskning än nanoteknik, som till exempel genomik och processbioteknik, något som gör det svårt att urskilja antalet faktiska nanoteknikbolag. Infrastruktur Tillgången till materialvetenskapliga analysmetoder måste anses extremt god i förhållande till landets storlek och de svenska forskarna bidrar fortlöpande till att allt skarpare analysmetoder utvecklas. Inom de svenska universiteten finns en rik tillgång till avancerad instrumentering med bland annat högupplösande elektronmikroskopi, spektroskopi, diffraktion, laserbaserade metoder och så vidare. I många fall ger denna samlade infrastruktur forskare möjligheter och metoder i världsklass att analysera material. MAX-laboratoriet i Lund ger unika möjligheter för analyser med synkrotronstrålning. Inom kort tillkommer MAX IV med ännu bättre strålningsmöjligheter tillkommer ESS som möjliggör analys med världens kraftigaste neutronkälla och med mycket hög upplösning. Forskningsinstituten SP och Acreo Swedish ICT driver och medverkar i en rad aktuella kompetenscentrum tillsammans med universitet, högskolor, andra institut och näringslivet. Kompetenscentrum är ett effektivt sätt att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer. Det senaste, SP Process Development i Södertälje, förväntas bli ett välkommet tillskott för bland annat katalysutveckling, men kan även fungera som en resurs för annan storskalig utveckling. Ytterligare ett exempel är Myfab, en renrumssammanslutning inom Sverige som tillhandahåller resurser för modern materialvetenskaps- och nanoforskning, både i avseende tillverkning och karakterisering. Konsumenter, studenter och mediebilden Konsumenter har en i allmänhet övervägande positiv inställning till nanoteknik. Det visar en undersökning från Konsumentföreningen Stockholm som gjorts två år i rad, senast i december Över hälften av de 1023 tillfrågade personerna är i huvudsak positivt inställda till tekniken som sådan. En fjärdedel av de tillfrågade har ingen uppfattning eller svarar att de inte vet. Studien visar att lite drygt åtta av tio personer har hört talas om nanoteknik. 58 procent av dem som har hört talas om nanoteknik anger att de är i huvudsak positiva till tekniken. Fem procent är direkt negativa. Män är mer positiva än kvinnor. Konsumenter har en i allmänhet övervägande positiv inställning till nanoteknik I underlaget till denna agenda ingick även en diskussion med ett antal studenter från utbildningen Teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet. Avsikten med diskussionen var att få en uppfattning om studenternas tankar om ämnesområdets potential och vad de hoppades kunna bidra med efter utbildningen. Många olika användningsområden för nanoteknik lyftes fram i diskussionen. Studenterna menade att man kan förbättra existerande material och upptäcka nya, bättre, material med nya spännande egenskaper. Flera framhävde även potentialen att kunna förbättra och effektivisera produktionssätt samt att göra produktionen och materialen billigare. 16. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 17.

10 Studenterna var överens om att nanotekniken är viktig för Sveriges ekonomi, dels för att kunskapen är en exportvara i sig och dels genom att den kan höja de svenska industriernas konkurrenskraft med nya produkter och effektivare processer i industrin. Vid flera tillfällen återkom diskussionen med studenterna till hur nanoteknik kan bidra till olika typer av effektiviseringar. Deltagarna menade att det är viktigt för Sverige att vara med från början och utveckla nanotekniken i Sverige. Annan vetenskap har oftast en lång utvecklingshistoria. Nanoteknologi är nytt. Det är som ett litet spädbarn. Det måste få tid att utvecklas innan man kan se vilka egenskaper goda och dåliga det har. Den allmänna debatten kring nanoteknikens risker är fortfarande svag Mediebilden av nanoteknik är otydlig. Lokalpress är oftare än rikspress positiva till att ta med företagsnyheter som innefattar nanoteknik. Resultaten av vetenskaplig forskning kommuniceras inte alltid rätt i media och riskbilden blir därmed onyanserad. Fackpress använder gärna tekniknyheter men kan ibland vinkla riskaspekterna hårt och populistiskt. Den allmänna debatten kring nanoteknikens risker är fortfarande svag. Forskning En stor del av forskningen har byggts upp kring tre större ramprogram; programmet Ytors fysik och kemi (STU, 1981), Mikronikprogrammet (STU, Nutek, ) och Materialkonsortierna (Nutek och Naturvetenskapliga forskningsrådet, 1990-talet). Den svenska offentliga finansieringen har fördubblats sedan 2008 I Vinnovas rapport från 2010 hittades 694 forskare inom nanoteknik. Vinnova gjorde undersökningen genom att söka på ordet nano på universitetens och högskolornas hemsidor. Forskning inom andra fält, så som materialvetenskap och elektronik, tenderar att tangera nanoskalan utan att för den skull benämnas som nano. Det gör att en verklig siffra är svår att ta fram utifrån enbart sökning av ett specifikt begrepp. Genom att undersöka och kategorisera vetenskapliga publikationer utifrån ett antal nanorelaterade begrepp, har vi i underlaget till agendan kunnat visa att antalet svenska nanoteknikforskare uppskattas till närmare 3500 stycken. Det skulle innebära att en tiondel av landets forskare 2012 var aktiva inom nanoteknik. Forskningsanslag En genomgång av forskningsfinansiärernas topprojekt inom nanovetenskap och nanoteknik, med avseende på möjliga tillämpningsområden, visar att material- och miljö-/energitillämpningar är omfattande. Vinnova satsar på enbart på elektronik medan FAS och Formas är de enda anslagsgivarna som allokerar medel till nanosäkerhetsforskning. Under 2011 satsade forskningsfinansiärer cirka 726 miljoner svenska kronor. Den enskilt största finansiären under det året var Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Offentliga finansiärer Energimyndigheten FAS Formas KK-stiftelsen KoW SSF STINT VR VINNOVA Summa I Vinnovas rapport från 2010 uppskattades den totala satsningen på nanoteknik år 2008 till 600 miljoner kronor. Cirka hälften, 280 miljoner kronor, kom från offentliga finansiärer och fakultetsanslagen uppskattades till 300 miljoner kronor. Om den relationen förutsätts vara lika i dag, skulle det innebära att den totala satsningen på nanoteknik 2011 är cirka 1,2 miljarder kronor (inklusive medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som inte medräknades av Vinnova 2010). Den svenska offentliga finansieringen har därmed fördubblats sedan Ej med Ej med Differens Figur 3. Jämförelse över finansiering av svensk nanoforskning år 2008 och Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 19.

11 Komplexa samband skapar bilden Sambandet mellan kunskap, innovation och teknikskifte är långt ifrån linjärt. Ett nytt teknikområde som växer fram är beroende av ett flera variabler för att få genomslag. Kunskapsbasen är grundläggande men även yttre drivkrafter behövs för att utveckla en ny teknik. För att kommersialisera och nyttiggöra tekniken behövs även en marknad och denna är i sin tur beroende av att tekniken eller produkten äger legitimitet och är accepterad av samhället. Här är därför hanteringen Faktorer som påverkar innovationsprocessen Kunskapsbasen för svensk nanoteknik är god. Svensk nanovetenskap och nanoteknik anses stark i internationell jämförelse. Det som drar ner intrycket är att den relativa andelen av vetenskapliga publikationer inom nanovetenskap och nanoteknik är låg, under en procent. Dock är citeringsgraden hög, vilket tyder på en vetenskapligt hög nivå på det som publiceras. av negativa effekter av den nya tekniken särskilt viktig. Vidare är resurser och aktörer nödvändiga faktorer för systemets utveckling. Två Chalmersforskare, Eugenia Perez och Staffan Jacobsson, har analyserat svensk nanoteknik ur ett innovationssystemperspektiv. De har funnit att några av de ovan nämnda faktorerna är väl tillgodosedda inom fältet för svensk nanoteknik, medan andra faktorer har utvecklingspotential att bli starkare. När det gäller kunskapsspridning är den god i speciella nätverk men generellt svag på grund av avsaknaden av en nationell strategi. Drivkrafter som skapar incitament för företag att adressera globala utmaningarna med hjälp av nanoteknik existerar. I forskningspropositionen 2008 framhölls nanoteknik som ett strategiskt viktigt område för Sverige. I forsknings- och innovationspropositionen som presenterades 2012 är tanken att forskning av hög kvalitet bättre kan bidra till medborgarnas välfärd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och en hållbar utveckling. I Horizon 2020 framhävs nanoteknik som en Key Enabling Technology. Kommersialiseringen av nanoteknikinnovationer är en svag länk i systemet. Kunskapen ägs av akademin och mycket av nyttiggörandet sker genom bildandet av nya kunskapsföretag. Dessa fungerar som länkar till större företag som vill integrera tekniken i produktionen. På de etablerade företagen finns ofta inte tillräckligt med kravställarkompetens för att driva ett samarbete med utvecklingsföretaget vidare. De innovationer som är framdrivna med fokus på tekniken är inte alltid efterfrågade. Det finns ett behov av ett system för validering av idéer, som inte uppfattas för litet eller för statiskt av användarna. Bristen på riskkapital är en generell fråga för kunskapsföretag, men avsaknaden av kunskap inom nanoteknik hos riskkapitalister är ett verkligt problem för området. Marknaden för kommersialisering av nanoteknik är outvecklad. Utvecklingen hindras dels av att en beställarkompetens hos möjliga industripartner saknas, dels av en skepsis bland vissa aktörer med hänsyn till att hälso- och miljöeffekterna är oklara. Legitimiteten är låg, mycket beroende på att osäkerheter om nanoteknikens negativa effekter hindrar aktörer att ge sig in på området. Det regulatoriska landskapet brister ofta i att fånga upp nanoteknik. Både utvecklare och användare behöver stöd för att hantera dessa frågor. För närvarande deltar SwedNanoTech i ett EU-projekt som ska utveckla ett verktyg/beslutsunderlag för att underlätta övergången till nanoteknik. Även i Horizon 2020 utpekas nanoteknik ut som en Key Enabling Technology De återstående faktorerna, resurser och aktörer, är väl tillgodosedda i det svenska systemet. Under 2012 har stora offentliga forskningssatsningar offentliggjorts. Den stjärnstatus som grafenforskarna på Chalmers erhöll i och med ansvaret för EU:s flaggskeppsprojekt och lokaliseringen av ESS till Sverige har satt Sverige på kartan för materialforskning. Det förväntas ge positiva effekter genom att det också påverkar legitimiteten och kunskapsbasen, samtidigt som det i sig är en drivkraft för svensk nanoteknikutveckling. 5. Inducement and blocking mechanisms 6. Key policy issues 4. Assessing Functionality and setting process goals 3. Functions - Knowledge development - Market formation - Legitimation - Development of external economies - Resource mobilization - Influence of the direction of searce - Entrepreneurial experimentation 2. Structural Components - Actors - Networks - Institutions Figur 4. Analys av ett innovationssystem 1. Starting point (Oltander and Perez Vico, - Defining the TIS in focus 20. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 2005) 21.

12 Hinder för innovationsprocessen Så, vad är problemet? Starka forskningsmiljöer, befintliga och framtida anläggningar i världsklass i landet, intressanta start-up-bolag och positiva konsumenter det är väl bara att köra? Som tidigare nämnts är det inte en rak väg mellan forskning, utveckling och kommersialisering. Om man skapar världens bästa skrivmaskin och de tänkta kunderna redan jobbar med laptops så är en skrivmaskin om än aldrig så tekniskt fulländad inte en säljbar produkt. Tidpunkt, ett genomtänkt koncept på vilket problem som produkten löser och bevis på att tekniken fungerar i den tänkta tillämpningen är några allmänna kriterier som en blivande företagare ska tänka på innan hon lanserar en produkt. För nanoteknik finns det fler faktorer som kan stjälpa en god idé. En annan faktor som kan blockera kommersialiseringen är osäkerheten om kundernas behov. Öppen innovation är ett sätt att få igång en dialog mellan universitet och industri och skapa klarhet i vilka behov som finns och hur forskarna kan möta dessa. Frågan om risker med nanoteknik diskuteras mer i andra länder än i Sverige. Med vissa undantag har artiklar i svensk dagspress varit nästan uteslutande positiva. Uppfattningen bland många företag, investerare och forskare speglar dock inte detta. Många hyser oro för att utvecklingen ska stoppas om debatten trappas upp. Forskarna själva uppfattar det ofta som att de är utsatta för någon slags kritik och tycker att nanoteknik beskrivs på ett obalanserat sätt. Kommunikationens roll för nanoteknik får Processen från forskning via innovation till näringsliv inte underskattas. Vi behöver stimulera Trots en stark akademisk position för en debatt om vad nanoteknik kan och och mätbar samhällsnytta, samt kunskapsöverföring svensk nanovetenskap och nanoteknik borde betyda för samhällsutvecklingen, mellan näringsliv och akademi, är de mest centrala efterfrågas inte nanoteknik av andra till exempel att vi kan få tillväxt med mindföretag. En förklaring till detta kan vara re materialförbrukning eller att solpaneler utmaningarna för nanotekniken idag. Därför behövs att kunskapen inte finns i industrin och kan löna sig i ett land som Sverige. Vi ska det finns därför inte något motiv till att gå skapa bilden av nanoteknik istället för att det en sammanhållen och nyskapande strategi. över till ny processteknik. försvara den. - Fredrik Höök, professor i biologisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola 22. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 23.

13 genom smart och hållbar tillväxt. Sätt en industridoktorand på Sveriges Radio. 2. Stärk legitimiteten och insatser på olika plan när det gäller kommersialisering så kommer marknaden för nanoteknik att mogna. Agendans förslag Konsortiet har kommit fram till olika förslag på åtgärder som kan behövas för att stärka de svaga noderna i innovationssystemet. 1. Stärk kommersialiseringen Gör det lättare för forskare att hitta rätt fokus. Satsa på forum för öppen innovation likt AIM Day som utvecklats vid Uppsala universitet. Engagera näringslivet och seniora företagsledare i mentorprogram för forskare som vill kommersialisera sina resultat. Bygg kommersiell kompetens kring projektet. Bygg ett nätverk av internationella affärsutvecklare för validering av innovationer och affärsplaner. Skapa mötesplatser för teknik och entreprenörskap. Bilda ett Nano Manpower, en tjänst för forskare som ska starta företag. Skapa en infrastruktur för hantering av immaterialrätt inom Nano Manpower. Fem huvudområden har identifierats: Stärk kommersialiseringen, Stärk legitimiteten, Upprätthåll en god kunskapsbas, Stimulera starka drivkrafter samt Stärk och underhåll gemensamma resurser. Gör det lättare för forskare att hitta rätt fokus Instifta långsiktigt utvecklingsstöd, eventuellt på nordisk bas. Satsa på uppskalningsresurser, pilotanläggningar och övrig forsknings- och utvecklingsinfrastruktur. Involvera kommuner och kommunala verksamheter i utveckling av hållbara tekniktillämpningar. Öka efterfrågan på nanotekniklösningar från svensk industri. Etablera branschspecifika industriforskarskolor i syfte att sprida kunskap och öka kunskapsbasen och kravställarkompetensen bland företag. Inför innovationscheckar och projektstöd för samarbete med universitet om nanolösningar. Marknadsför nanoingenjörsutbildningar mot industrin. Stärk mediebilden av svensk nanoteknik som en möjlighet att uppgradera industrin Öka anslagen för nanosäkerhetsforskning genom att alla forskargrupper avsätter en viss del av beviljade anslag från offentliga finansiärer till riskbedömningar. På så sätt hanteras innovations- och riskprocessen kontinuerligt. Kommunicera detta! Verka för EU-gemensam lagstiftning och regelverk samt för standardiserade testmetoder. Utforma en uppförandekod för akademi och industri i syfte att främja och kommunicera hållbar och ansvarsfull utveckling av nanoteknik. Etablera ett begrepp, till exempel Nano Inside som en kvalitetssignatur. Utveckla säkerhetsdatablad för nanomaterial. Engagera fler företag i arbetet kring standardiseringsarbetet. Skapa bilden av nanoteknik istället för att försvara den! Engagera samhällsaktörer att göra framtidsscenarier som visar vilket samhälle som kan skapas med nanoteknik och vad tekniken kan tänkas leda till. Utöka dialogen med allmänheten. Bygg hus och skapa miljöer där nanotekniklösningar kan visas för till exempel vattenrening, avfallshantering, belysning, konstruktionselement, ytbehandlingar, smarta textilier, sensorer, skräddarsydda material och kommunikationssystem. Genom stärkt legitimitet Skapa bilden av nanoteknik istället för att försvara den! 3. Upprätthåll en god kunskapsbas Utbilda nanokompetenta individer på grund- och doktorandnivå. Starta nya civilingenjörsutbildningar inom nanoteknik med specifika inriktningar mot svenska styrkeområden. Marknadsför utbildningarna mot industrin. 4. Stimulera starka drivkrafter Stimulera FoU-program mot globala utmaningar. Kan till exempel de ansökningar som avslås i den aktuella MISTRAutlysningen utvärderas med entreprenörsfokus? Stärk samarbetet med de nordiska länderna för att skapa nordiskt fokus på lösningar. 5. Stärk och underhåll gemensamma resurser Satsa ordentligt på demonstratorer och testbäddar så att kapaciteten på nya och befintliga anläggningar optimeras. 24. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 25.

14 Genomförande För att genomföra förslagen som syftar till att uppgradera svensk industri med hjälp av nanoteknik föreslår konsortiet att SwedNanoTech ska ansöka om att initiera och genomföra ett Strategiskt Innovationsområde, SIO, för nanoteknik. Det är genom att samla aktörer tvärsektoriellt samt öka och sprida kompetensen och kunskapen om nanoteknik från akademi till industri och kommunal verksamhet som kommersialiseringen kan ta fart. Med en strategisk satsning kommer vi att se effekter på flera områden till exempel genom ökad hållbar tillväxt, hållbara lösningar på de globala utmaningarna samt bättre konkurrenskraft och ökad export för svenska företag. Sist men inte minst kommer satsningen att göra Sverige attraktivt för investeringar och företagande. Sverige är unikt och vissa omständigheter gör oss bättre än andra länder på att dra fördel av tekniksprånget med nanoteknik. Hög levnadsstandard, bra utbildning, ekonomisk stabilitet och öppenhet mot omvärlden är bara några av faktorerna. Vi har en lång tradition av samarbete mellan universitet, industri och myndigheter, vilket är en god grund för en bredare användning av säker och hållbar nanoteknik. Genom efterfrågestyrd innovation och en ansvarsfull användning av nanoteknik kan vi se till att det vi i vilket falla som helst kommer att få betala för nanoteknik i produkter och tjänster kan komma Sverige till godo i form av en förnyelse av näringslivet, nya jobb, utländska investeringar, exportintäkter och skatter. Vi har inte råd att stå utanför denna utveckling. Nanoteknologi förväntas vara drivkraften i nästa industriella revolution. Att Sverige är väl positionerad på detta område är därför av avgörande betydelse för vår framtida konkurrenskraft. Med en strategisk satsning kommer vi att se effekter på flera områden - Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet 26. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 27.

15 Detta är konsortiet Nedan presenteras konsortiets nio medlemmar. Konsortiet har med stort engagemang har bidragit med perspektiv och vinklar från såväl akademi som industri och näringsliv. Deras medverkan har varit ytterst värdefullt för att berika och förankra agendan i reella förhållanden. Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet Nanoteknologi förväntas vara drivkraften i nästa industriella revolution och att Sverige är väl positionerad på detta område är därför av avgörande betydelse för vår framtida konkurrenskraft. Fredrik Höök, professor i biologisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola Processen från forskning via innovation till näringsliv och mätbar samhällsnytta och kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi är de mest centrala utmaningarna för nanotekniken idag. Därför behövs det en sammanhållen och nyskapande strategi. Lars Montelius, professor i nanoteknik, Lunds universitet Sverige har sådana förutsättningar att lyckas med en ansvarsfull integrering av nanoteknik att det vore dumsnålt att avstå. Det är vi skyldiga våra barn! Maria Åstrand, Avdelningschef för Materials Physics, Sandvik Coromant R&D Svensk industri behöver en framtida plattform med både bredd och djup för säker nanoteknikutveckling. Genom strategiska val fokuserade på djup förståelse för material och teknologi med inkorporering av aspekter som säkerhet, samhälle och miljö kan Sverige bli ett föredöme i att visa på ett ansvarsfullt sätt att integrera nanoteknik i framtida processer och produkter. Jan Andersson, Avdelningschef Nanoelektronik, Acreo Swedish ICT Nanoteknik kommer att revolutionera sensorområdet. Mindre och billigare sensorer för mätning av fysikaliska eller kemiska egenskaper kommer att effektivisera arbetet med att övervaka miljö och människors hälsa. Ulla Elofsson, Manager CODIRECT vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nano Inside kommer att bli en konkurrensfördel som gagnar industrin, miljön och samhället i stort. Sverige är i en position att kunna ledningen inom det här området om en satsning görs nu! Björn Fagerberg, Läkare för Miljön. Prof em, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet I skärningspunkten mellan det lokala och globala perspektivet har Sverige en unik möjlighet att inta en position som främjar både nanoteknologin och en socialt hållbar samhällsutveckling. Eftersom risk och möjlighet går hand i hand är en imperativ förutsättning att säkerhetsfrågorna hanteras parallellt med de tekniska innovationerna. Övriga medlemmar i konsortiet Babak Heidari, CTO, Obducat Claire Pitois, R&D Group Manager, ABB 28. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling 29.

16 Så har vi arbetat Agendan har tagits fram i ett samarbete mellan svensk storindustri, utvecklingsföretag, forskningsinstitut, universitet och ickestatliga organisationer, med nätverket SwedNanoTech som koordinator. Genom ett antal workshops, varav en tillsammans med Dansk Teknologisk Institut, har vi tagit del av olika aktörers åsikter och klokskap. Underlaget utgörs av analyser av offentliga forskningsfinansiärers statistik, patentinformation samt telefonintervjuer av representanter från företag, forskningsinstitut, universitet och kommunal verksamhet. På uppdrag av SwedNanoTech har undersökningsföretaget SKOP genomfört en fokusgruppsdiskussion bland studenter som läser teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet för att få en uppfattning om hur nästa generations vetenskapare tänker om framtid, möjligheter och utmaningar kring nanoteknik. Konsortiet har arbetat med öppenhet gentemot andra agendor så som belysnings-, elektronik-, hårdvaru-, produktionsagendan samt agendan Internet of Things. Vi har även hållit de anordnade workshoparna öppna för personer inom kommunal verksamhet samt för allmänheten. Konsortiet har arbetat med öppenhet gentemot andra agendor 30. Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

17

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK En forskningsöversikt INNOVATION FÖR TILLVÄXT 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer