Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability"

Transkript

1 Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) och Lärande Lund Lunds Universitet, Lund / Birgit Hansson Lärande Lund Lunds Universitet, Lund Abstrakt Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet erbjuder skolungdomar (14-18 år) denna kurs kostnadsfritt. Ungdomar från hela världen studerar gemensamt ämnet Hållbar utveckling i det utvidgade globala klassrummet. Målet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt dessa ungdomar har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling genom att använda ett fenomenografiskt perspektiv på lärande. Forskningen är ett bidrag till utveckling av Education for Sustainable Development (ESD) i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Denna forskning ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet och genomförs med stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. Inledning Den forskning som här presenteras är ett bidrag till utveckling av ESD i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Forskningen ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet, och genomförs med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. 1

2 Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Ungdomar från hela världen studerar i det utvidgade globala klassrummet ett gemensamt ämne Hållbar utveckling. YMP-kurser har sedan 1999 anordnats av Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Ungdomarna är mellan år. Större delen av dem är gymnasieelever. Fram till nu har detta program YMP omfattat närmare 4000 ungdomar i 110 länder. Kursen designas, genomförs, utvärderas och utvecklas av Internationella Miljöinstitutet och är kostnadsfri. För att stärka kursen förankras den i olika skolor runt om i världen. En grupp av lärare, vilka representerar olika ämnesinriktningar, samverkar över ämnesgränserna och verkar som mentorer för de olika studiegrupper som bildas vid deltagande skolor. Studiegrupperna inom YMP-programmet kallas delegationer. Kursen består av två delar, vilka i sin tur är indelade i moduler med olika tema. Första delkursen behandlar olika aspekter av hållbar utveckling. Ungdomarna studerar begrepp som natur, biologisk mångfald och ekologi. Studiet av miljö-, sociala och ekonomiska aspekter knyts samman i delkursens slut. Denna första del behandlar Agenda 21 och The Plan Ahead i enlighet med World Summit for Sustainable Development (WSSD) I varje modul får deltagarna ett problem eller en uppgift att studera, learning activity, som redovisas i ett virtuellt kursrum där ungdomarna publicerar sina resultat i ett forum för diskussioner. Detta kan ses som en inlämningsuppgift. Ungdomarna behandlar varje moduls tema i anknytning till sin egen lokala miljö. De har tillgång till varandras inlämnade material. Genom att läsa varandras uppgifter som utgår från deras närmiljö ges ungdomarna möjligheter att sätta sig in i förhållanden i olika delar av världen. De förutsätts delta i en efterföljande diskussion av det behandlade temat. Diskussionen kan vara skiftande i omfång och är beroende av elevernas aktivitet på nätet. De kommunicerar även via chat, telefonsamtal och ibland genom e-post. Det sistnämnda har inte kursledningen tillgång till. Kursens andra del fokuserar på hållbara lösningar och preventiva strategier. Ungdomarna lär sig att gå till källan istället för att söka tillfälliga lösningar på uppkomna problem. Studiegången är densamma. Kursen kan avslutas med ett större projekt som redovisas vid YMP:s ungdomskonvent som anordnas vart annat år. Innevarande år 2006 kommer konventet att äga rum i Dubai (Nordén 2005a, 2005b, 2006). Området för Hållbar utveckling är komplext. Det talas ofta om holism och vikten av holistiskt tänkande. Kunskap inom området är ett personligt projekt och projektet ingår i det samhälle som vi lever i. Det har visat sig att resurstänkande fungerar som en brygga mellan 2

3 naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Resurstänkande skapar i de flesta fall handlingsbenägenhet hos ungdomarna (Hansson, 2000, 2004). Målgruppen, som kursen vänder sig till, ses som en svårfångad grupp, vilket rapporter från tidigare UNESCO konferenser har visat Det framkom också vid en studie som gjordes under hösten 2004 inom det nu pågående forskningsprojektet. Resultatet byggde på intervjuer med ungdomar som deltagit i YMP (Hansson och Nordén, 2005). Utbildning är en av få hållbara vägar att göra det möjligt för människor i världen att få förmåga och resurser till att bekämpa fattigdom, krig och miljöförstörelse. Nätbaserat lärande är kanske det mest kraftfulla för att dessa förmågor och möjligheter ska nå ut i det globala sammanhanget. Inom den nätbaserade YMP-kursen sker lärande både i det lokala och globala rummet (Nordén och Hansson, 2006a). Flexibiliteten inom kursen uppfattas av eleverna som möjligheter för gynnande av den enskildes lärande (Nordén och Hansson, 2006b). Ur undervisningssynpunkt är det intressant att studera vad som händer under elevernas lärprocess i ett nätbaserat lärande. Olika aspekter och vad dessa bidrar till kan studeras. Det kan handla om struktur och feedback (Laurillard, 2002). Malmberg och Svingby (2004) visar i sin forskning om nätbaserat lärande inom området för hållbar utveckling på att elevernas bidrag är viktiga resurser till varje deltagares lärande. Kunskapsbildning underlättas, då de individuella deltagarna har tillgång till varandras insikt inom området. Enligt Laurillard (2002) är det inte tillräckligt med första ordningens perspektiv. Varje ämne kräver sitt sätt av tänkande. Det är en utmaning att hjälpa de studerande till att gå bortom sin erfarenhet, att använda sin kunskap och reflektera, och på så sätt ändra sitt perspektiv och sättet på vilket de erfar världen. Det är därför undervisning måste ske med andra ordningens perspektiv för reflektion på det erfarna. Syftet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt ungdomarna inom YMP-kursen har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet. Denna undersökning visar på olika sätts karaktärer att angripa området. Mönster söks på en övergripande nivå. Tidigare forskning har studerat innehåll och kontext inom det nära samt det utvidgade rummet. Undersökningen är ytterligare ett bidrag till vår pågående forskning (Hansson och Nordén, 2005; Nordén och Hansson, 2006 a och b). 3

4 Metod De olika sätten på vilka dessa ungdomar erfor sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet analyseras och beskrivs genom att ett fenomenografiskt perspektiv på lärande används (Marton och Booth, 1997). Data samlades in genom att ungdomarna besvarade öppna frågor över nätet. Frågorna berörde hur de har angripit ämnesområdet under lärprocessen. Ungdomarna beskrev för dem viktiga aspekter inom området och redogjorde för hur de erfor sitt lärande. Frågorna var ställda på engelska som var språket i kursen. Ungdomarna hade genom att läsa kursmaterial, skriva inlämningsuppgifter, delta i diskussioner och chat tränats i att använda detta språk. Enligt de flesta eleverna var inte språket ett större problem. Svårigheter att förstå varandra berodde snarare på att de kom från olika delar av vår värld med olika kulturella bakgrunder (Hansson och Nordén, 2005). Frågorna ingick i en större utvärdering och bildade en sammanhängande del i denna. Tidpunkten för besvarande av frågorna var efter genomgång av första delkursen vilken var den förberedande delen (se ovan). Trettio ungdomars svar valdes slumpvis ut bland de 712 deltagarna. Dessa kom från flera olika länder i världen. Hänsyn togs till att få en fördelning mellan länderna. Svaren har setts som komna från deltagare i det utvidgade klassrummet. I den uttagna sekvensen ingick nitton frågor. Fem av frågorna var till sin karaktär sådana att de besvarades kort. Tillsammans förmedlade svaren en bild av ungdomarnas lärande inom området. Analysen skedde inte av de enskilda frågornas svar utan av helheten. Resultat Tre olika övergripande angreppssätt med skilda karaktärer framträder, när det gäller ungdomarnas lärande om hållbar utveckling. De tre angreppssätten används omväxlande under kursens gång. 4

5 A. Ta hand om vår miljö Ungdomarna befinner sig i det lokala rummet och söker sig ut i det globala klassrummet. De intar en orienterande angreppssätt för att söka information om sin nära omgivning, sitt land och även andra länder. I learned so many new things about the country which I am living in, that was surprising to me. Ungdomarnas hållbarhetstänkande inriktar sig på att lösa problem som att minska luftföroreningar och handskas med vattenresurserna. De nämner även vikten av att inte slänga papper. De små tingens betydelse för en mera hållbar utveckling betonas. I den här processen är den lokala supporten är viktig. How to improve my thinking on environment and see the overlook for the problem and try to find the solution for a better future. Det är viktigt att lära, hur man som människa kan upptäcka när handlandet skapar problem nämner en av ungdomarna. Samtidigt är de globala mötena en drivkraft i lärprocessen. Ungdomarna upplever att de inte är ensamma med sina tankar om en bättre miljö. The most important things I ve learnt aren t objective things, such as the ones you find in the forums, in the assignments we had to prepare. I think is more important having learnt that there actually are many people trying to save the environment, it s not only me I think that is the most important thing because it gives me hope. It s easy to find out what your country s HDI is, or what is the effect of global warming on earth, but the opinions of other people in the world, priceless and sincere opinions, are the most valuable thing. Not easy to find hope B. Hållbar utveckling, Agenda 21 - kunskap genom vetenskapen Ungdomarna upplever att de börjar bli medvetna om den värld de lever i. De ökar sin medvetenhet om miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. Genom kursen blev mitt lands stora problem air pollution, sea pollution, poverty and uneducation uppenbara skriver en av eleverna. Det framgår att eleverna känner till olika typer av miljöproblem men de är omedvetna om att de förekommer i deras hemland. 5

6 Komplexiteten och det flervetenskapliga gör området svårt att sätta sig in i. Ungdomarna betonar vikten av kunskap om begrepp som natur, biologisk mångfald och även ekologi. De betonar dessa begrepp som en grund för att förstå frågor för hållbar utveckling. First we learned about nature, ecology and biodiversity..then we saw the environmental, social and economic problems in our country. Ungdomarna upptäcker sin omvärld genom kunskap om det levande vilket människan - även ungdomarna själva - är en del av. This has helped me a lot be more aware of the importance and the welfare of the organisms around me. I think it is good to know about the important roles they play. I was surprised to learn how a wide variety of species was crucial to the primordial existence of man on earth and how these factors are interlinked together and how it gives rise to a chain reaction. Akademiskt kunniga personer, vetenskapsmän, och experter är viktiga att möta i någon form för att skaffa sig en plattform att kunna utgå ifrån. Genom att vara kunniga upplever ungdomarna att de kan handla och gå in i diskussioner. I think that it would be great if the experts told us more about their opinions, because they are the best orientated people about environmental problems. You know our discussions- that s one thing. But if we want to learn how does it really look like, we need to hear it from the experts. Ungdomarna blir medvetna om vad som sker i världen så väl som i deras omgivning. Genom att få kännedom om förhållanden i andra länder upplever ungdomarna att de blir medvetna om sitt eget land. De sätter det egna i relation till det andra. Det finns ytterligare en nivå i upptäckandet av förhållanden i sitt land. Det är inte endast att lära känna till förhållanden sitt eget land utan att se sammanhangen och förstå förhållanden inom det egna landet. Ungdomarna söker fördjupad kunskap om det egna. De reflekterar och ställer sig frågande till olika fenomen inom området i det egna landet. Att läsa andras inlämningsuppgifter upplevs som en utmaning till att bidra själv med en väl underbyggd inlämningsuppgift. Ungdomarna motiverar varandra att lära inom de olika teman som kursen presenterar. 6

7 C. Hållbar utveckling, natur och kultur kunskap genom människan Medvetenhet om andra länder utifrån ungdomarna i dessa länder bidrar till en annorlunda förståelse för varandra och de kulturer som de kommer från. De delar tankar med varandra. It has also helped a lot while my delegation an I went to find information for particular activities. Moreover while discussing with other Young Masters from abroad has helped me develop a more critical and analytical mind. Hence I look around me with a different vision of things. Through debates online, I took into consideration the different beliefs of the students to make up my own conclusion. The exchange of how things are carried in my country and theirs, has acted like a catalyst in my reaction process. I realized that the problems we have to face, however different they are, they are all linked in one way or another to the fact of the abuse of our resources. Ungdomarnas lärande om ett annat land sker genom andra ungdomars kunskapssyn. De läser texter som är formulerade av ungdomar som de själva. De får tillgång till kunskap som inte skulle vara tillgänglig. Någon uttrycker sig att de på så sätt får veta om ett annat land inte bara på politisk nivå. Det finns litteratur och Internet men att bilda kunskap utifrån bidrag från andra människor och deras kultur i det utvidgade klassrummet är något helt annorlunda enligt ungdomarna. The students are more frank and the people who live in the country maybe know it better than the experts, cause they live it in real, and give a different aspect from the experts who give the statistics. But Don t Give the REAL Status of people and life. Still, the Experts researches is very important, but I can know about researches from any where, the Internet or your library, but I can know about the people opinion ONLY from here in our Forum Discussions. Ungdomarna upplever hur olika de som ungdomar kan se på samma frågor. De kulturella skillnaderna kan bli mycket framträdande. Det är lätt att ställa frågor till varandra på nätet för att på så sätt fördjupa sig i en intressant frågeställning. Det ges ju även tillfällen att berätta mer om sitt eget område. Genom att läsa andras bidrag utvecklar de sin egen syn på olika frågor inom området. There was a huge exchange of cultures and the sharing of our different roots and country s story. 7

8 That is more interesting to learning this way because you also interact with other people from other places of the world..i have been influenced in all aspects: in feeling with many resources to help nature, wanting to go to other countries and meet cultures with their opinions. Att lära från andra är att lösa sina egna problem men framförallt att upptäcka dem. They (andra länders delegationer) asking me and me asking them, helped me to see similarities and differences between our countries and thoughts. Diskussion Undervisningen visar att ungdomarna har ett otroligt stor behov att känna till mer om natur och biologisk mångfald. De ser detta som en grund för att förstå frågor som uppstår i arbetet med hållbar utveckling. De har känt sig inspirerade i sin lärprocess just när det gäller detta. Samtidigt kan frågan ställas om det inte redan finns en grund i den formella undervisningen i ämnet biologi. Är det så att just detta engagerar mer och är lättare att ta del av än hållbarhetens tre dimensionerr? Dessutom kommer en annan aspekt fram. Ungdomarna lär sig om andra länders natur berättat av dess ungdomar. Det är ett annorlunda sätt och enligt ungdomarna en inspirerande väg att gå. Ungdomarna har satt sin kunskap i ett sammanhang genom att göra uppgifterna, men framför allt genom att deltaga i det globala klassrummet. Kunskapen prövas i sammanhangen. Ungdomarna lär genom att fokusera på kunskapsinnehållet i kurskamraternas inlämningsuppgifter men även genom att fokusera på kurskamratens tolkning. Fenomenet skildras utifrån det av utbildningen formulerade beskrivningen. Det studerade fenomenet skildras även utifrån människor som lever i verkligheten har kunskap om hur det är. Ungdomarna får genom varandra tillgång till material för sin kunskapsbildning, vilket de annars aldrig hade fått. Kunskap från ungdomar gör att andra aspekter inom kunskapsområdet belyses. Experter är viktiga. Deras kunskap är förhållandevis lätt att nå uttrycker någon. Ungdomarna blir i sina inlämningsuppgifter företrädare för såväl vetenskapsbaserad kunskap som verklighetsbaserad kunskap. Ungdomarnas rörlighet i båda domänerna kan ses som ett betydande bidrag till förståelse av fenomen som påverkar hållbar utveckling. Ungdomarna 8

9 blir medvetna om att de har olika syn på samma problem. Härigenom belyses olika aspekter av samma fenomen. Att ungdomar lever i två kunskapsvärldar, en i skolan och en utanför skolan, är i sig ingen ny upptäckt. Deras lärandekontext består av dessa två världar, vilka inte är isolerade från varandra. Att möta den verklighetsbaserade världen formulerade i de inlämnade uppgifterna kan naturligtvis ifrågasättas. Ungdomarnas lärande om fenomen kan påverkas i en för den lärande icke främjande utveckling. Kunskap kan vara ogrundad och övergå i tyckande. Detta motsäger vad som kommer fram utifrån ungdomarnas reflekterande över sitt lärande och dess innehåll. För den enskilde är det en drivkraft att som person inte stå ensam med sina tankar, när det gäller frågor som kan uppstå inom området som handlar om framtiden. Det finns fler som oroar sig för förorenat vatten och önskar verka för att alla ska få tillgång till friskt vatten. Detta inger hopp. Kommunikation, diskussion och interaktion finns hela tiden behov av inom området. Det framgår att möten för sådana tankar inte är helt självklara i samhället. Ungdomarna samlas i kursen kring något som är viktigt för människan. Genom kursen upplevs gemenskap och it gives me hope. References Hansson, B. (2000). Förutsättningar för gymnasielevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet. Dissertation. Lund: Department of Education, University of Lund Hansson, B. (2004) Formation of environmental knowledge. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Hansson, B och Nordén B. (in progress 2006) Building an extended community for sustainable development. Conference report 3 rd World Environmental Educator Congress, Turin, Italy. October, Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching : a framework for the effective use of educational technology. (Second edition). London: Routledge 9

10 Malmberg, C. and Svingby, G. (2004) Students dialogues and contributions in education for sustainable development. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Marton, F.(1981) Phenomenography describing conceptions of the world around us. Instructional Science 10: Marton, F. & Booth, S. (1997) Learning and awareness. Mahwah, NJ: LEA Nordén, B. (2005a) Young Masters Program: Learning in the ICT-extended University. Paper at Committing Universities to Sustainable Development Conference on the International Launch in Higher Education, Graz, Austria, April 20 23, 2005 Nordén, B. (2005b) Youth learning for sustainable development: analysis of experiences of online learning. Master thesis. Lund: Department of Education, Lund University Nordén, B. (2006) Online learning: Analysis of experiences of youth education for Sustainable Development. A conference paper at International Conference on Distance Education 2006, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman, March 27 29, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006a) Meeting over cultural boundaries: networked learning for sustainable development. Admitted paper Lancaster at Networked learning 2006 Fifth International Conference, Lancaster University, UK, April 10 12, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006b) Flexibility in networked learning for sustainable development. Admitted paper at Netlearning 2006, Blekinge Institute of Technology, Ronneby, Sweden, May 8 10,

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

Projektledning för kreativitet

Projektledning för kreativitet Jonas Albonius och Monica Hagbok Projektledning för kreativitet En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt Project Management

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv

Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Biologi Carola Borg Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan Karlstad University Studies 2011:42 Carola

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

Erfarenhet och meningsskapande

Erfarenhet och meningsskapande Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 25 46 Tema: Didaktiska undersökningar Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making. The purpose of this article is to contribute to

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Musikskapande och digitala verktyg

Musikskapande och digitala verktyg Musikskapande och digitala verktyg Om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur dessa verktyg möjligen inverkar på elevernas musikskapande Anton Odh Student Ht. 2012 Examensarbete,

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET Upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv LAHIJAN AMEDI VIAN FAILI Akademin för hälsa, vård och välfärd Grundnivå 15 hp Sjuksköterskeprogrammet VÅE027 Handledare:

Läs mer