Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability"

Transkript

1 Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) och Lärande Lund Lunds Universitet, Lund / Birgit Hansson Lärande Lund Lunds Universitet, Lund Abstrakt Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet erbjuder skolungdomar (14-18 år) denna kurs kostnadsfritt. Ungdomar från hela världen studerar gemensamt ämnet Hållbar utveckling i det utvidgade globala klassrummet. Målet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt dessa ungdomar har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling genom att använda ett fenomenografiskt perspektiv på lärande. Forskningen är ett bidrag till utveckling av Education for Sustainable Development (ESD) i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Denna forskning ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet och genomförs med stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. Inledning Den forskning som här presenteras är ett bidrag till utveckling av ESD i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Forskningen ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet, och genomförs med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. 1

2 Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Ungdomar från hela världen studerar i det utvidgade globala klassrummet ett gemensamt ämne Hållbar utveckling. YMP-kurser har sedan 1999 anordnats av Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Ungdomarna är mellan år. Större delen av dem är gymnasieelever. Fram till nu har detta program YMP omfattat närmare 4000 ungdomar i 110 länder. Kursen designas, genomförs, utvärderas och utvecklas av Internationella Miljöinstitutet och är kostnadsfri. För att stärka kursen förankras den i olika skolor runt om i världen. En grupp av lärare, vilka representerar olika ämnesinriktningar, samverkar över ämnesgränserna och verkar som mentorer för de olika studiegrupper som bildas vid deltagande skolor. Studiegrupperna inom YMP-programmet kallas delegationer. Kursen består av två delar, vilka i sin tur är indelade i moduler med olika tema. Första delkursen behandlar olika aspekter av hållbar utveckling. Ungdomarna studerar begrepp som natur, biologisk mångfald och ekologi. Studiet av miljö-, sociala och ekonomiska aspekter knyts samman i delkursens slut. Denna första del behandlar Agenda 21 och The Plan Ahead i enlighet med World Summit for Sustainable Development (WSSD) I varje modul får deltagarna ett problem eller en uppgift att studera, learning activity, som redovisas i ett virtuellt kursrum där ungdomarna publicerar sina resultat i ett forum för diskussioner. Detta kan ses som en inlämningsuppgift. Ungdomarna behandlar varje moduls tema i anknytning till sin egen lokala miljö. De har tillgång till varandras inlämnade material. Genom att läsa varandras uppgifter som utgår från deras närmiljö ges ungdomarna möjligheter att sätta sig in i förhållanden i olika delar av världen. De förutsätts delta i en efterföljande diskussion av det behandlade temat. Diskussionen kan vara skiftande i omfång och är beroende av elevernas aktivitet på nätet. De kommunicerar även via chat, telefonsamtal och ibland genom e-post. Det sistnämnda har inte kursledningen tillgång till. Kursens andra del fokuserar på hållbara lösningar och preventiva strategier. Ungdomarna lär sig att gå till källan istället för att söka tillfälliga lösningar på uppkomna problem. Studiegången är densamma. Kursen kan avslutas med ett större projekt som redovisas vid YMP:s ungdomskonvent som anordnas vart annat år. Innevarande år 2006 kommer konventet att äga rum i Dubai (Nordén 2005a, 2005b, 2006). Området för Hållbar utveckling är komplext. Det talas ofta om holism och vikten av holistiskt tänkande. Kunskap inom området är ett personligt projekt och projektet ingår i det samhälle som vi lever i. Det har visat sig att resurstänkande fungerar som en brygga mellan 2

3 naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Resurstänkande skapar i de flesta fall handlingsbenägenhet hos ungdomarna (Hansson, 2000, 2004). Målgruppen, som kursen vänder sig till, ses som en svårfångad grupp, vilket rapporter från tidigare UNESCO konferenser har visat Det framkom också vid en studie som gjordes under hösten 2004 inom det nu pågående forskningsprojektet. Resultatet byggde på intervjuer med ungdomar som deltagit i YMP (Hansson och Nordén, 2005). Utbildning är en av få hållbara vägar att göra det möjligt för människor i världen att få förmåga och resurser till att bekämpa fattigdom, krig och miljöförstörelse. Nätbaserat lärande är kanske det mest kraftfulla för att dessa förmågor och möjligheter ska nå ut i det globala sammanhanget. Inom den nätbaserade YMP-kursen sker lärande både i det lokala och globala rummet (Nordén och Hansson, 2006a). Flexibiliteten inom kursen uppfattas av eleverna som möjligheter för gynnande av den enskildes lärande (Nordén och Hansson, 2006b). Ur undervisningssynpunkt är det intressant att studera vad som händer under elevernas lärprocess i ett nätbaserat lärande. Olika aspekter och vad dessa bidrar till kan studeras. Det kan handla om struktur och feedback (Laurillard, 2002). Malmberg och Svingby (2004) visar i sin forskning om nätbaserat lärande inom området för hållbar utveckling på att elevernas bidrag är viktiga resurser till varje deltagares lärande. Kunskapsbildning underlättas, då de individuella deltagarna har tillgång till varandras insikt inom området. Enligt Laurillard (2002) är det inte tillräckligt med första ordningens perspektiv. Varje ämne kräver sitt sätt av tänkande. Det är en utmaning att hjälpa de studerande till att gå bortom sin erfarenhet, att använda sin kunskap och reflektera, och på så sätt ändra sitt perspektiv och sättet på vilket de erfar världen. Det är därför undervisning måste ske med andra ordningens perspektiv för reflektion på det erfarna. Syftet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt ungdomarna inom YMP-kursen har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet. Denna undersökning visar på olika sätts karaktärer att angripa området. Mönster söks på en övergripande nivå. Tidigare forskning har studerat innehåll och kontext inom det nära samt det utvidgade rummet. Undersökningen är ytterligare ett bidrag till vår pågående forskning (Hansson och Nordén, 2005; Nordén och Hansson, 2006 a och b). 3

4 Metod De olika sätten på vilka dessa ungdomar erfor sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet analyseras och beskrivs genom att ett fenomenografiskt perspektiv på lärande används (Marton och Booth, 1997). Data samlades in genom att ungdomarna besvarade öppna frågor över nätet. Frågorna berörde hur de har angripit ämnesområdet under lärprocessen. Ungdomarna beskrev för dem viktiga aspekter inom området och redogjorde för hur de erfor sitt lärande. Frågorna var ställda på engelska som var språket i kursen. Ungdomarna hade genom att läsa kursmaterial, skriva inlämningsuppgifter, delta i diskussioner och chat tränats i att använda detta språk. Enligt de flesta eleverna var inte språket ett större problem. Svårigheter att förstå varandra berodde snarare på att de kom från olika delar av vår värld med olika kulturella bakgrunder (Hansson och Nordén, 2005). Frågorna ingick i en större utvärdering och bildade en sammanhängande del i denna. Tidpunkten för besvarande av frågorna var efter genomgång av första delkursen vilken var den förberedande delen (se ovan). Trettio ungdomars svar valdes slumpvis ut bland de 712 deltagarna. Dessa kom från flera olika länder i världen. Hänsyn togs till att få en fördelning mellan länderna. Svaren har setts som komna från deltagare i det utvidgade klassrummet. I den uttagna sekvensen ingick nitton frågor. Fem av frågorna var till sin karaktär sådana att de besvarades kort. Tillsammans förmedlade svaren en bild av ungdomarnas lärande inom området. Analysen skedde inte av de enskilda frågornas svar utan av helheten. Resultat Tre olika övergripande angreppssätt med skilda karaktärer framträder, när det gäller ungdomarnas lärande om hållbar utveckling. De tre angreppssätten används omväxlande under kursens gång. 4

5 A. Ta hand om vår miljö Ungdomarna befinner sig i det lokala rummet och söker sig ut i det globala klassrummet. De intar en orienterande angreppssätt för att söka information om sin nära omgivning, sitt land och även andra länder. I learned so many new things about the country which I am living in, that was surprising to me. Ungdomarnas hållbarhetstänkande inriktar sig på att lösa problem som att minska luftföroreningar och handskas med vattenresurserna. De nämner även vikten av att inte slänga papper. De små tingens betydelse för en mera hållbar utveckling betonas. I den här processen är den lokala supporten är viktig. How to improve my thinking on environment and see the overlook for the problem and try to find the solution for a better future. Det är viktigt att lära, hur man som människa kan upptäcka när handlandet skapar problem nämner en av ungdomarna. Samtidigt är de globala mötena en drivkraft i lärprocessen. Ungdomarna upplever att de inte är ensamma med sina tankar om en bättre miljö. The most important things I ve learnt aren t objective things, such as the ones you find in the forums, in the assignments we had to prepare. I think is more important having learnt that there actually are many people trying to save the environment, it s not only me I think that is the most important thing because it gives me hope. It s easy to find out what your country s HDI is, or what is the effect of global warming on earth, but the opinions of other people in the world, priceless and sincere opinions, are the most valuable thing. Not easy to find hope B. Hållbar utveckling, Agenda 21 - kunskap genom vetenskapen Ungdomarna upplever att de börjar bli medvetna om den värld de lever i. De ökar sin medvetenhet om miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. Genom kursen blev mitt lands stora problem air pollution, sea pollution, poverty and uneducation uppenbara skriver en av eleverna. Det framgår att eleverna känner till olika typer av miljöproblem men de är omedvetna om att de förekommer i deras hemland. 5

6 Komplexiteten och det flervetenskapliga gör området svårt att sätta sig in i. Ungdomarna betonar vikten av kunskap om begrepp som natur, biologisk mångfald och även ekologi. De betonar dessa begrepp som en grund för att förstå frågor för hållbar utveckling. First we learned about nature, ecology and biodiversity..then we saw the environmental, social and economic problems in our country. Ungdomarna upptäcker sin omvärld genom kunskap om det levande vilket människan - även ungdomarna själva - är en del av. This has helped me a lot be more aware of the importance and the welfare of the organisms around me. I think it is good to know about the important roles they play. I was surprised to learn how a wide variety of species was crucial to the primordial existence of man on earth and how these factors are interlinked together and how it gives rise to a chain reaction. Akademiskt kunniga personer, vetenskapsmän, och experter är viktiga att möta i någon form för att skaffa sig en plattform att kunna utgå ifrån. Genom att vara kunniga upplever ungdomarna att de kan handla och gå in i diskussioner. I think that it would be great if the experts told us more about their opinions, because they are the best orientated people about environmental problems. You know our discussions- that s one thing. But if we want to learn how does it really look like, we need to hear it from the experts. Ungdomarna blir medvetna om vad som sker i världen så väl som i deras omgivning. Genom att få kännedom om förhållanden i andra länder upplever ungdomarna att de blir medvetna om sitt eget land. De sätter det egna i relation till det andra. Det finns ytterligare en nivå i upptäckandet av förhållanden i sitt land. Det är inte endast att lära känna till förhållanden sitt eget land utan att se sammanhangen och förstå förhållanden inom det egna landet. Ungdomarna söker fördjupad kunskap om det egna. De reflekterar och ställer sig frågande till olika fenomen inom området i det egna landet. Att läsa andras inlämningsuppgifter upplevs som en utmaning till att bidra själv med en väl underbyggd inlämningsuppgift. Ungdomarna motiverar varandra att lära inom de olika teman som kursen presenterar. 6

7 C. Hållbar utveckling, natur och kultur kunskap genom människan Medvetenhet om andra länder utifrån ungdomarna i dessa länder bidrar till en annorlunda förståelse för varandra och de kulturer som de kommer från. De delar tankar med varandra. It has also helped a lot while my delegation an I went to find information for particular activities. Moreover while discussing with other Young Masters from abroad has helped me develop a more critical and analytical mind. Hence I look around me with a different vision of things. Through debates online, I took into consideration the different beliefs of the students to make up my own conclusion. The exchange of how things are carried in my country and theirs, has acted like a catalyst in my reaction process. I realized that the problems we have to face, however different they are, they are all linked in one way or another to the fact of the abuse of our resources. Ungdomarnas lärande om ett annat land sker genom andra ungdomars kunskapssyn. De läser texter som är formulerade av ungdomar som de själva. De får tillgång till kunskap som inte skulle vara tillgänglig. Någon uttrycker sig att de på så sätt får veta om ett annat land inte bara på politisk nivå. Det finns litteratur och Internet men att bilda kunskap utifrån bidrag från andra människor och deras kultur i det utvidgade klassrummet är något helt annorlunda enligt ungdomarna. The students are more frank and the people who live in the country maybe know it better than the experts, cause they live it in real, and give a different aspect from the experts who give the statistics. But Don t Give the REAL Status of people and life. Still, the Experts researches is very important, but I can know about researches from any where, the Internet or your library, but I can know about the people opinion ONLY from here in our Forum Discussions. Ungdomarna upplever hur olika de som ungdomar kan se på samma frågor. De kulturella skillnaderna kan bli mycket framträdande. Det är lätt att ställa frågor till varandra på nätet för att på så sätt fördjupa sig i en intressant frågeställning. Det ges ju även tillfällen att berätta mer om sitt eget område. Genom att läsa andras bidrag utvecklar de sin egen syn på olika frågor inom området. There was a huge exchange of cultures and the sharing of our different roots and country s story. 7

8 That is more interesting to learning this way because you also interact with other people from other places of the world..i have been influenced in all aspects: in feeling with many resources to help nature, wanting to go to other countries and meet cultures with their opinions. Att lära från andra är att lösa sina egna problem men framförallt att upptäcka dem. They (andra länders delegationer) asking me and me asking them, helped me to see similarities and differences between our countries and thoughts. Diskussion Undervisningen visar att ungdomarna har ett otroligt stor behov att känna till mer om natur och biologisk mångfald. De ser detta som en grund för att förstå frågor som uppstår i arbetet med hållbar utveckling. De har känt sig inspirerade i sin lärprocess just när det gäller detta. Samtidigt kan frågan ställas om det inte redan finns en grund i den formella undervisningen i ämnet biologi. Är det så att just detta engagerar mer och är lättare att ta del av än hållbarhetens tre dimensionerr? Dessutom kommer en annan aspekt fram. Ungdomarna lär sig om andra länders natur berättat av dess ungdomar. Det är ett annorlunda sätt och enligt ungdomarna en inspirerande väg att gå. Ungdomarna har satt sin kunskap i ett sammanhang genom att göra uppgifterna, men framför allt genom att deltaga i det globala klassrummet. Kunskapen prövas i sammanhangen. Ungdomarna lär genom att fokusera på kunskapsinnehållet i kurskamraternas inlämningsuppgifter men även genom att fokusera på kurskamratens tolkning. Fenomenet skildras utifrån det av utbildningen formulerade beskrivningen. Det studerade fenomenet skildras även utifrån människor som lever i verkligheten har kunskap om hur det är. Ungdomarna får genom varandra tillgång till material för sin kunskapsbildning, vilket de annars aldrig hade fått. Kunskap från ungdomar gör att andra aspekter inom kunskapsområdet belyses. Experter är viktiga. Deras kunskap är förhållandevis lätt att nå uttrycker någon. Ungdomarna blir i sina inlämningsuppgifter företrädare för såväl vetenskapsbaserad kunskap som verklighetsbaserad kunskap. Ungdomarnas rörlighet i båda domänerna kan ses som ett betydande bidrag till förståelse av fenomen som påverkar hållbar utveckling. Ungdomarna 8

9 blir medvetna om att de har olika syn på samma problem. Härigenom belyses olika aspekter av samma fenomen. Att ungdomar lever i två kunskapsvärldar, en i skolan och en utanför skolan, är i sig ingen ny upptäckt. Deras lärandekontext består av dessa två världar, vilka inte är isolerade från varandra. Att möta den verklighetsbaserade världen formulerade i de inlämnade uppgifterna kan naturligtvis ifrågasättas. Ungdomarnas lärande om fenomen kan påverkas i en för den lärande icke främjande utveckling. Kunskap kan vara ogrundad och övergå i tyckande. Detta motsäger vad som kommer fram utifrån ungdomarnas reflekterande över sitt lärande och dess innehåll. För den enskilde är det en drivkraft att som person inte stå ensam med sina tankar, när det gäller frågor som kan uppstå inom området som handlar om framtiden. Det finns fler som oroar sig för förorenat vatten och önskar verka för att alla ska få tillgång till friskt vatten. Detta inger hopp. Kommunikation, diskussion och interaktion finns hela tiden behov av inom området. Det framgår att möten för sådana tankar inte är helt självklara i samhället. Ungdomarna samlas i kursen kring något som är viktigt för människan. Genom kursen upplevs gemenskap och it gives me hope. References Hansson, B. (2000). Förutsättningar för gymnasielevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet. Dissertation. Lund: Department of Education, University of Lund Hansson, B. (2004) Formation of environmental knowledge. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Hansson, B och Nordén B. (in progress 2006) Building an extended community for sustainable development. Conference report 3 rd World Environmental Educator Congress, Turin, Italy. October, Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching : a framework for the effective use of educational technology. (Second edition). London: Routledge 9

10 Malmberg, C. and Svingby, G. (2004) Students dialogues and contributions in education for sustainable development. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Marton, F.(1981) Phenomenography describing conceptions of the world around us. Instructional Science 10: Marton, F. & Booth, S. (1997) Learning and awareness. Mahwah, NJ: LEA Nordén, B. (2005a) Young Masters Program: Learning in the ICT-extended University. Paper at Committing Universities to Sustainable Development Conference on the International Launch in Higher Education, Graz, Austria, April 20 23, 2005 Nordén, B. (2005b) Youth learning for sustainable development: analysis of experiences of online learning. Master thesis. Lund: Department of Education, Lund University Nordén, B. (2006) Online learning: Analysis of experiences of youth education for Sustainable Development. A conference paper at International Conference on Distance Education 2006, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman, March 27 29, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006a) Meeting over cultural boundaries: networked learning for sustainable development. Admitted paper Lancaster at Networked learning 2006 Fifth International Conference, Lancaster University, UK, April 10 12, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006b) Flexibility in networked learning for sustainable development. Admitted paper at Netlearning 2006, Blekinge Institute of Technology, Ronneby, Sweden, May 8 10,

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson.

Introduktion UHU/ESD. Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Introduktion UHU/ESD Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Dagens föreläsning Vad är UHU/ESD? MU vs UHU/EE vs ESD UHU/ESD i styrdokumenten UHU/ESD som en av flera undervisningstraditioner

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Varför? Ett ökat lärande för lärare, som medför högre måluppfyllelse för elever Forskningen visar att en framgångsfaktor

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Täljegymnasiet En internationell skola

Täljegymnasiet En internationell skola Täljegymnasiet En internationell skola Projektledare Jenny Nordström Lärare Emelie Nejström IT tekniker David Gustavsson Referensgrupp Elever Övrig medföljande personal resor Verksamhetsidé Täljegymnasiet,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer