Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability"

Transkript

1 Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) och Lärande Lund Lunds Universitet, Lund / Birgit Hansson Lärande Lund Lunds Universitet, Lund Abstrakt Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet erbjuder skolungdomar (14-18 år) denna kurs kostnadsfritt. Ungdomar från hela världen studerar gemensamt ämnet Hållbar utveckling i det utvidgade globala klassrummet. Målet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt dessa ungdomar har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling genom att använda ett fenomenografiskt perspektiv på lärande. Forskningen är ett bidrag till utveckling av Education for Sustainable Development (ESD) i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Denna forskning ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet och genomförs med stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. Inledning Den forskning som här presenteras är ett bidrag till utveckling av ESD i det globala rummet under decenniet , the Decade for Education for Sustainable Development (DESD). Forskningen ingår i projektet Learning in the ICT-extended university (LiEU) vid Lärande Lund, Lunds universitet, och genomförs med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Shirley Booth. 1

2 Young Masters Program (YMP) består av online-kurser om förebyggande strategier i riktning mot hållbar utveckling. Ungdomar från hela världen studerar i det utvidgade globala klassrummet ett gemensamt ämne Hållbar utveckling. YMP-kurser har sedan 1999 anordnats av Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Ungdomarna är mellan år. Större delen av dem är gymnasieelever. Fram till nu har detta program YMP omfattat närmare 4000 ungdomar i 110 länder. Kursen designas, genomförs, utvärderas och utvecklas av Internationella Miljöinstitutet och är kostnadsfri. För att stärka kursen förankras den i olika skolor runt om i världen. En grupp av lärare, vilka representerar olika ämnesinriktningar, samverkar över ämnesgränserna och verkar som mentorer för de olika studiegrupper som bildas vid deltagande skolor. Studiegrupperna inom YMP-programmet kallas delegationer. Kursen består av två delar, vilka i sin tur är indelade i moduler med olika tema. Första delkursen behandlar olika aspekter av hållbar utveckling. Ungdomarna studerar begrepp som natur, biologisk mångfald och ekologi. Studiet av miljö-, sociala och ekonomiska aspekter knyts samman i delkursens slut. Denna första del behandlar Agenda 21 och The Plan Ahead i enlighet med World Summit for Sustainable Development (WSSD) I varje modul får deltagarna ett problem eller en uppgift att studera, learning activity, som redovisas i ett virtuellt kursrum där ungdomarna publicerar sina resultat i ett forum för diskussioner. Detta kan ses som en inlämningsuppgift. Ungdomarna behandlar varje moduls tema i anknytning till sin egen lokala miljö. De har tillgång till varandras inlämnade material. Genom att läsa varandras uppgifter som utgår från deras närmiljö ges ungdomarna möjligheter att sätta sig in i förhållanden i olika delar av världen. De förutsätts delta i en efterföljande diskussion av det behandlade temat. Diskussionen kan vara skiftande i omfång och är beroende av elevernas aktivitet på nätet. De kommunicerar även via chat, telefonsamtal och ibland genom e-post. Det sistnämnda har inte kursledningen tillgång till. Kursens andra del fokuserar på hållbara lösningar och preventiva strategier. Ungdomarna lär sig att gå till källan istället för att söka tillfälliga lösningar på uppkomna problem. Studiegången är densamma. Kursen kan avslutas med ett större projekt som redovisas vid YMP:s ungdomskonvent som anordnas vart annat år. Innevarande år 2006 kommer konventet att äga rum i Dubai (Nordén 2005a, 2005b, 2006). Området för Hållbar utveckling är komplext. Det talas ofta om holism och vikten av holistiskt tänkande. Kunskap inom området är ett personligt projekt och projektet ingår i det samhälle som vi lever i. Det har visat sig att resurstänkande fungerar som en brygga mellan 2

3 naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Resurstänkande skapar i de flesta fall handlingsbenägenhet hos ungdomarna (Hansson, 2000, 2004). Målgruppen, som kursen vänder sig till, ses som en svårfångad grupp, vilket rapporter från tidigare UNESCO konferenser har visat Det framkom också vid en studie som gjordes under hösten 2004 inom det nu pågående forskningsprojektet. Resultatet byggde på intervjuer med ungdomar som deltagit i YMP (Hansson och Nordén, 2005). Utbildning är en av få hållbara vägar att göra det möjligt för människor i världen att få förmåga och resurser till att bekämpa fattigdom, krig och miljöförstörelse. Nätbaserat lärande är kanske det mest kraftfulla för att dessa förmågor och möjligheter ska nå ut i det globala sammanhanget. Inom den nätbaserade YMP-kursen sker lärande både i det lokala och globala rummet (Nordén och Hansson, 2006a). Flexibiliteten inom kursen uppfattas av eleverna som möjligheter för gynnande av den enskildes lärande (Nordén och Hansson, 2006b). Ur undervisningssynpunkt är det intressant att studera vad som händer under elevernas lärprocess i ett nätbaserat lärande. Olika aspekter och vad dessa bidrar till kan studeras. Det kan handla om struktur och feedback (Laurillard, 2002). Malmberg och Svingby (2004) visar i sin forskning om nätbaserat lärande inom området för hållbar utveckling på att elevernas bidrag är viktiga resurser till varje deltagares lärande. Kunskapsbildning underlättas, då de individuella deltagarna har tillgång till varandras insikt inom området. Enligt Laurillard (2002) är det inte tillräckligt med första ordningens perspektiv. Varje ämne kräver sitt sätt av tänkande. Det är en utmaning att hjälpa de studerande till att gå bortom sin erfarenhet, att använda sin kunskap och reflektera, och på så sätt ändra sitt perspektiv och sättet på vilket de erfar världen. Det är därför undervisning måste ske med andra ordningens perspektiv för reflektion på det erfarna. Syftet med vår pågående forskning är att analysera och beskriva på vilket sätt ungdomarna inom YMP-kursen har erfarit sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet. Denna undersökning visar på olika sätts karaktärer att angripa området. Mönster söks på en övergripande nivå. Tidigare forskning har studerat innehåll och kontext inom det nära samt det utvidgade rummet. Undersökningen är ytterligare ett bidrag till vår pågående forskning (Hansson och Nordén, 2005; Nordén och Hansson, 2006 a och b). 3

4 Metod De olika sätten på vilka dessa ungdomar erfor sin lärprocess inom området för hållbar utveckling i det utvidgade klassrummet analyseras och beskrivs genom att ett fenomenografiskt perspektiv på lärande används (Marton och Booth, 1997). Data samlades in genom att ungdomarna besvarade öppna frågor över nätet. Frågorna berörde hur de har angripit ämnesområdet under lärprocessen. Ungdomarna beskrev för dem viktiga aspekter inom området och redogjorde för hur de erfor sitt lärande. Frågorna var ställda på engelska som var språket i kursen. Ungdomarna hade genom att läsa kursmaterial, skriva inlämningsuppgifter, delta i diskussioner och chat tränats i att använda detta språk. Enligt de flesta eleverna var inte språket ett större problem. Svårigheter att förstå varandra berodde snarare på att de kom från olika delar av vår värld med olika kulturella bakgrunder (Hansson och Nordén, 2005). Frågorna ingick i en större utvärdering och bildade en sammanhängande del i denna. Tidpunkten för besvarande av frågorna var efter genomgång av första delkursen vilken var den förberedande delen (se ovan). Trettio ungdomars svar valdes slumpvis ut bland de 712 deltagarna. Dessa kom från flera olika länder i världen. Hänsyn togs till att få en fördelning mellan länderna. Svaren har setts som komna från deltagare i det utvidgade klassrummet. I den uttagna sekvensen ingick nitton frågor. Fem av frågorna var till sin karaktär sådana att de besvarades kort. Tillsammans förmedlade svaren en bild av ungdomarnas lärande inom området. Analysen skedde inte av de enskilda frågornas svar utan av helheten. Resultat Tre olika övergripande angreppssätt med skilda karaktärer framträder, när det gäller ungdomarnas lärande om hållbar utveckling. De tre angreppssätten används omväxlande under kursens gång. 4

5 A. Ta hand om vår miljö Ungdomarna befinner sig i det lokala rummet och söker sig ut i det globala klassrummet. De intar en orienterande angreppssätt för att söka information om sin nära omgivning, sitt land och även andra länder. I learned so many new things about the country which I am living in, that was surprising to me. Ungdomarnas hållbarhetstänkande inriktar sig på att lösa problem som att minska luftföroreningar och handskas med vattenresurserna. De nämner även vikten av att inte slänga papper. De små tingens betydelse för en mera hållbar utveckling betonas. I den här processen är den lokala supporten är viktig. How to improve my thinking on environment and see the overlook for the problem and try to find the solution for a better future. Det är viktigt att lära, hur man som människa kan upptäcka när handlandet skapar problem nämner en av ungdomarna. Samtidigt är de globala mötena en drivkraft i lärprocessen. Ungdomarna upplever att de inte är ensamma med sina tankar om en bättre miljö. The most important things I ve learnt aren t objective things, such as the ones you find in the forums, in the assignments we had to prepare. I think is more important having learnt that there actually are many people trying to save the environment, it s not only me I think that is the most important thing because it gives me hope. It s easy to find out what your country s HDI is, or what is the effect of global warming on earth, but the opinions of other people in the world, priceless and sincere opinions, are the most valuable thing. Not easy to find hope B. Hållbar utveckling, Agenda 21 - kunskap genom vetenskapen Ungdomarna upplever att de börjar bli medvetna om den värld de lever i. De ökar sin medvetenhet om miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. Genom kursen blev mitt lands stora problem air pollution, sea pollution, poverty and uneducation uppenbara skriver en av eleverna. Det framgår att eleverna känner till olika typer av miljöproblem men de är omedvetna om att de förekommer i deras hemland. 5

6 Komplexiteten och det flervetenskapliga gör området svårt att sätta sig in i. Ungdomarna betonar vikten av kunskap om begrepp som natur, biologisk mångfald och även ekologi. De betonar dessa begrepp som en grund för att förstå frågor för hållbar utveckling. First we learned about nature, ecology and biodiversity..then we saw the environmental, social and economic problems in our country. Ungdomarna upptäcker sin omvärld genom kunskap om det levande vilket människan - även ungdomarna själva - är en del av. This has helped me a lot be more aware of the importance and the welfare of the organisms around me. I think it is good to know about the important roles they play. I was surprised to learn how a wide variety of species was crucial to the primordial existence of man on earth and how these factors are interlinked together and how it gives rise to a chain reaction. Akademiskt kunniga personer, vetenskapsmän, och experter är viktiga att möta i någon form för att skaffa sig en plattform att kunna utgå ifrån. Genom att vara kunniga upplever ungdomarna att de kan handla och gå in i diskussioner. I think that it would be great if the experts told us more about their opinions, because they are the best orientated people about environmental problems. You know our discussions- that s one thing. But if we want to learn how does it really look like, we need to hear it from the experts. Ungdomarna blir medvetna om vad som sker i världen så väl som i deras omgivning. Genom att få kännedom om förhållanden i andra länder upplever ungdomarna att de blir medvetna om sitt eget land. De sätter det egna i relation till det andra. Det finns ytterligare en nivå i upptäckandet av förhållanden i sitt land. Det är inte endast att lära känna till förhållanden sitt eget land utan att se sammanhangen och förstå förhållanden inom det egna landet. Ungdomarna söker fördjupad kunskap om det egna. De reflekterar och ställer sig frågande till olika fenomen inom området i det egna landet. Att läsa andras inlämningsuppgifter upplevs som en utmaning till att bidra själv med en väl underbyggd inlämningsuppgift. Ungdomarna motiverar varandra att lära inom de olika teman som kursen presenterar. 6

7 C. Hållbar utveckling, natur och kultur kunskap genom människan Medvetenhet om andra länder utifrån ungdomarna i dessa länder bidrar till en annorlunda förståelse för varandra och de kulturer som de kommer från. De delar tankar med varandra. It has also helped a lot while my delegation an I went to find information for particular activities. Moreover while discussing with other Young Masters from abroad has helped me develop a more critical and analytical mind. Hence I look around me with a different vision of things. Through debates online, I took into consideration the different beliefs of the students to make up my own conclusion. The exchange of how things are carried in my country and theirs, has acted like a catalyst in my reaction process. I realized that the problems we have to face, however different they are, they are all linked in one way or another to the fact of the abuse of our resources. Ungdomarnas lärande om ett annat land sker genom andra ungdomars kunskapssyn. De läser texter som är formulerade av ungdomar som de själva. De får tillgång till kunskap som inte skulle vara tillgänglig. Någon uttrycker sig att de på så sätt får veta om ett annat land inte bara på politisk nivå. Det finns litteratur och Internet men att bilda kunskap utifrån bidrag från andra människor och deras kultur i det utvidgade klassrummet är något helt annorlunda enligt ungdomarna. The students are more frank and the people who live in the country maybe know it better than the experts, cause they live it in real, and give a different aspect from the experts who give the statistics. But Don t Give the REAL Status of people and life. Still, the Experts researches is very important, but I can know about researches from any where, the Internet or your library, but I can know about the people opinion ONLY from here in our Forum Discussions. Ungdomarna upplever hur olika de som ungdomar kan se på samma frågor. De kulturella skillnaderna kan bli mycket framträdande. Det är lätt att ställa frågor till varandra på nätet för att på så sätt fördjupa sig i en intressant frågeställning. Det ges ju även tillfällen att berätta mer om sitt eget område. Genom att läsa andras bidrag utvecklar de sin egen syn på olika frågor inom området. There was a huge exchange of cultures and the sharing of our different roots and country s story. 7

8 That is more interesting to learning this way because you also interact with other people from other places of the world..i have been influenced in all aspects: in feeling with many resources to help nature, wanting to go to other countries and meet cultures with their opinions. Att lära från andra är att lösa sina egna problem men framförallt att upptäcka dem. They (andra länders delegationer) asking me and me asking them, helped me to see similarities and differences between our countries and thoughts. Diskussion Undervisningen visar att ungdomarna har ett otroligt stor behov att känna till mer om natur och biologisk mångfald. De ser detta som en grund för att förstå frågor som uppstår i arbetet med hållbar utveckling. De har känt sig inspirerade i sin lärprocess just när det gäller detta. Samtidigt kan frågan ställas om det inte redan finns en grund i den formella undervisningen i ämnet biologi. Är det så att just detta engagerar mer och är lättare att ta del av än hållbarhetens tre dimensionerr? Dessutom kommer en annan aspekt fram. Ungdomarna lär sig om andra länders natur berättat av dess ungdomar. Det är ett annorlunda sätt och enligt ungdomarna en inspirerande väg att gå. Ungdomarna har satt sin kunskap i ett sammanhang genom att göra uppgifterna, men framför allt genom att deltaga i det globala klassrummet. Kunskapen prövas i sammanhangen. Ungdomarna lär genom att fokusera på kunskapsinnehållet i kurskamraternas inlämningsuppgifter men även genom att fokusera på kurskamratens tolkning. Fenomenet skildras utifrån det av utbildningen formulerade beskrivningen. Det studerade fenomenet skildras även utifrån människor som lever i verkligheten har kunskap om hur det är. Ungdomarna får genom varandra tillgång till material för sin kunskapsbildning, vilket de annars aldrig hade fått. Kunskap från ungdomar gör att andra aspekter inom kunskapsområdet belyses. Experter är viktiga. Deras kunskap är förhållandevis lätt att nå uttrycker någon. Ungdomarna blir i sina inlämningsuppgifter företrädare för såväl vetenskapsbaserad kunskap som verklighetsbaserad kunskap. Ungdomarnas rörlighet i båda domänerna kan ses som ett betydande bidrag till förståelse av fenomen som påverkar hållbar utveckling. Ungdomarna 8

9 blir medvetna om att de har olika syn på samma problem. Härigenom belyses olika aspekter av samma fenomen. Att ungdomar lever i två kunskapsvärldar, en i skolan och en utanför skolan, är i sig ingen ny upptäckt. Deras lärandekontext består av dessa två världar, vilka inte är isolerade från varandra. Att möta den verklighetsbaserade världen formulerade i de inlämnade uppgifterna kan naturligtvis ifrågasättas. Ungdomarnas lärande om fenomen kan påverkas i en för den lärande icke främjande utveckling. Kunskap kan vara ogrundad och övergå i tyckande. Detta motsäger vad som kommer fram utifrån ungdomarnas reflekterande över sitt lärande och dess innehåll. För den enskilde är det en drivkraft att som person inte stå ensam med sina tankar, när det gäller frågor som kan uppstå inom området som handlar om framtiden. Det finns fler som oroar sig för förorenat vatten och önskar verka för att alla ska få tillgång till friskt vatten. Detta inger hopp. Kommunikation, diskussion och interaktion finns hela tiden behov av inom området. Det framgår att möten för sådana tankar inte är helt självklara i samhället. Ungdomarna samlas i kursen kring något som är viktigt för människan. Genom kursen upplevs gemenskap och it gives me hope. References Hansson, B. (2000). Förutsättningar för gymnasielevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet. Dissertation. Lund: Department of Education, University of Lund Hansson, B. (2004) Formation of environmental knowledge. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Hansson, B och Nordén B. (in progress 2006) Building an extended community for sustainable development. Conference report 3 rd World Environmental Educator Congress, Turin, Italy. October, Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching : a framework for the effective use of educational technology. (Second edition). London: Routledge 9

10 Malmberg, C. and Svingby, G. (2004) Students dialogues and contributions in education for sustainable development. In Wickenberg, P. et al (eds)(2004) Learning to change our world. Lund: Studentlitteratur Marton, F.(1981) Phenomenography describing conceptions of the world around us. Instructional Science 10: Marton, F. & Booth, S. (1997) Learning and awareness. Mahwah, NJ: LEA Nordén, B. (2005a) Young Masters Program: Learning in the ICT-extended University. Paper at Committing Universities to Sustainable Development Conference on the International Launch in Higher Education, Graz, Austria, April 20 23, 2005 Nordén, B. (2005b) Youth learning for sustainable development: analysis of experiences of online learning. Master thesis. Lund: Department of Education, Lund University Nordén, B. (2006) Online learning: Analysis of experiences of youth education for Sustainable Development. A conference paper at International Conference on Distance Education 2006, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman, March 27 29, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006a) Meeting over cultural boundaries: networked learning for sustainable development. Admitted paper Lancaster at Networked learning 2006 Fifth International Conference, Lancaster University, UK, April 10 12, 2006 Nordén, B. och Hansson B. (2006b) Flexibility in networked learning for sustainable development. Admitted paper at Netlearning 2006, Blekinge Institute of Technology, Ronneby, Sweden, May 8 10,

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer