When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we"

Transkript

1 When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion

2 Innehåll 4 Förord 6 Design i dess vidaste bemärkelse 10 En form av riktning 15 När design möter en värld i rörelse 16 Premierade 38 Hedersomnämnande 46 Nominerade 70 Därför behövs utmärkelsen Design S! Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som delas ut av Svensk Form och är öppen för alla designdiscipliner och alla former av designlösningar. Utmärkelsen belönar såväl designer som uppdragsgivare. De nominerade bidragen och vinnarna presenteras i en turnerande utställning. Contents 5 Preface 7 Design in its broadest sense 12 A form of direction 15 Where design meets a world in motion 17 Awarded 39 Honourable mention 47 Nominee 70 Why the Design S award is needed! Design S is Sweden s national design prize, given out by Svensk Form and open for all design disciplines and solutions. Design S not only rewards designers but also the producers and companies that facilitate the winning works. Those winners and nominees are presented as part of a touring exhibition. 3

3 Förord Handelsministern Preface by the Minister for Trade Design S är Sveriges största nationella designutmärkelse och delas nu ut för fjärde gången. Årets startfält vittnar om den imponerande svenska designkompetensen. Fler bidrag än någonsin rör spännande digitala lösningar, varumärkesdesign och avancerad industriformgivning. Design visar sig vara relevant inom allt fler områden och därför är det extra roligt att så många bidrag handlar om smarta lösningar som kräver lägre energiåtgång och mindre spill. I år har gestaltningsfrågorna getts extra stor vikt. Sam tidigt är skönhet, elegans och visuell attraktion evigt viktiga mervärden i god design. Utmärkelsen ger en skarp ögonblicksbild och visar väl var svensk design står Omvärldens bild av Sverige har fått en allt större betydelse under de senaste åren. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige omvittnat framgångsrikt inom de kreativa näringarna och här spelar vårt kunnande inom design en central roll. Jag är övertygad om att vi kan se de svenska exportframgångarna inom design, musik, dataspel och film som inspiration och goda exempel på de kreativa näringarnas potential att positionera Sverige på den internationella scenen. Ewa Björling, Handelsminister Design S is Sweden s biggest national design award and is now being presented for the fourth time. This year s line-up bears witness to the impressive Swedish design expertise. More submissions than ever before involve exciting digital solutions, trademark design and advanced industrial design. Design is proving to be relevant in more and more fields, so it is particularly gratifying that so many submissions are offering ingenious solutions which require less energy and create less waste. This year particular weight has been given to issues of how the concepts have been given form. At the same time, beauty, elegance and visual attraction are eternally important added values in good design. The award presents a sharp snapshot of the moment and well depicts where Swedish design stands in The world s view of Sweden has become increasingly important in recent years. From an international perspective Sweden is an accredited success in the creative industries, and here our design know-how plays a central role. I am convinced that we can regard the Swedish export successes in design, music, computer gaming and film as an inspiration and as good examples of the creative industries potential to position Sweden on the international stage. Ewa Björling, Minister for Trade 5

4 Design i dess vidaste bemärkelse Design in its broadest sense Anna Blomdahl, Ewa A Kumlin Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år som en vital del av verksamheten. Designtävlingar tjänar många syften. Självklart för att belöna och uppmärksamma alla duktiga företag och designer. I de flesta designprocesser ingår ett helt team, som får uppskattning och stimulans internt och externt genom utmärkelsen. På ett vidare plan för att stärka designklimat och öka kunskap. Genom de turnerande utställningarna ges tillfällen för seminarier och debatter om designens betydelse för samhällsutveckling, näringsliv och individer. Ett utmärkt medium för fördjupning och en bra karta av vad som är på gång här och nu. Design S ger en bild av svensk design och av det som producerats de senaste två åren. Bland bidragen finns allt från enskilda produkter till systemlösningar och högteknologiska innovationer. Varje enskilt bidrag har bedömts utifrån samma kriterier och fått samma chans. I stället för traditionella kategoriindelningar, har juryn utgått från designprocessen och resultatet, ett mera tidsenligt synsätt. Särskild vikt har lagts vid gestaltning, kvalitet och utförande. Därutöver har bidragen bedömts utifrån affärsnytta, funktion, innovation, kommunikation, kvalitet och hållbarhet. Vi är stolta att ha kunnat samla så många utmärkta kompetenser inom design- och arkitekturområdet i juryn. De har arbetat seriöst och intensivt med urvalet, som var extra krävande i år med rekordmånga bidrag. Vi hoppas att alla besökare kommer att ha glädje och utbyte av utställningen Design S, när den nu turnerar i Sverige och internationellt under två år. I takt med tiden har vi även förnyat utställningskonceptet med kompletterande medier, mindre format och ny gestaltning. Ewa A Kumlin, VD Svensk Form Anna Blomdahl, Director Swedish Design Awards Svensk Form has been organising design awards for many years as a core part of its operations. Design competitions serve many purposes. Of course they reward and draw attention to all the skilled companies and designers. Most design processes involve an entire team, who receive appreciation and stimulation internally and externally via the award. On a broader level, design competitions strengthen the design climate and increase knowledge. The travelling exhibitions provide opportunities for seminars and debates about design s importance to social development, industry and individuals. As such, the exhibitions are an excellent medium for gaining a deeper understanding and a good map of what s happening here and now. Design S presents a picture of Swedish design and of what has been produced in the past two years. The submissions include everything from individual products to system solutions and high-tech innovations. Each individual submission has been assessed on the same criteria and been given the same chance. Instead of using traditional categories, the jury has used the design process and its results: an approach which is more in keeping with the times. Particular importance has been placed on form, quality and execution. In addition, the submissions have been judged on their business benefit, function, innovation, communication, quality and sustainability. We are proud to have been able to bring together so many excellent skills in the fields of design and architecture in the person of the jury members. They have worked seriously and intensively to make their selection, which was especially demanding this year due to the record number of submissions. We hope that all visitors will enjoy and gain from the Design S exhibition as it now tours Sweden and other countries for two years. In keeping with the times we have also revitalised the exhibition concept with complementary media, a smaller format and a new form of presentation. Ewa A Kumlin, Managing Director, Svensk Form (The Swedish Society of Crafts and Design) Anna Blomdahl, Director, Swedish Design Awards 7

5 9

6 En form av riktning Utmärkelsen Design S återkommer vartannat år. Det finns nackdelar med tvåårscykler. Två är längre tid än ett år och utmärkelsen riskerar att glömmas bort mellan varven. Lojalitet med ett varumärke brukar kräva påminnelser. Det gäller även för tävlingar. Men det finns också uppenbara fördelar, som att risken för negativ rutin minskar och varje omgång blir ett nytt äventyr. Framförallt blir antalet bidrag fler. Utvecklingen syns tydligare och Design S kan ge en skarpare ögonblicksbild av läget inom Design sverige. Inför 2012 års utmärkelser har antalet inlämnade bidrag ökat med över tio procent, 218 stycken lämnades in. Utmärkelsen är etablerad och betydelsefull. Formatet stimulerar tävlingsinstinkterna. Det är bra, inte minst för juryn; under arbetet tvingas vi tydliggöra och rangordna kvaliteter och avslöja våra egna preferenser. På så sätt förs diskussionen framåt. Men framförallt får bidragen i Design S uppmärksamhet för sin design och inget annat. Design S är en kvalitetsutmärkelse ett signum som ska markera både nytänkande och väl utfört arbete. Det är oftast uppdragsgivarna, marknaden och medierna som styr framgången för en formgivare. Men yrkeskollegors uppskattning kan vara en tröst om en produkt inte slår igenom kommersiellt. Det kan också vara ett kvitto på att kommersiell framgång inte står i motsats till god design. Vad gör då 2012 års bidrag till Design S för intryck? Sverige och vår del av världen har för länge sedan lämnat det stadium där föremål skapas för att tillfredställa grundläggande behov. I stället tecknar sig två huvudteman. Det första handlar om design som lösning på resursproblem. Det andra om vårt ständiga behov av ny stimulans. Svensk design är av tradition resursmedveten. Men ekonomi har inte nödvändigtvis varit detsamma som miljöhänsyn. Idag är dock miljöanpassning självklar i alla industriella processer. Det har gått fort och det är uppenbart att miljömedvetande och ekonomiskt tänkande är grenar på samma träd. Många bidrag visar hur designprocessen lett fram till snålare och smartare lösningar, mindre energiåtgång, mindre spill. I flera bidragsmotiveringar framgår att designuppgiften i sig har satt igång tankar om effektivisering som kanske inte fanns i uppdraget från början. Formgivarens insikter om miljö och resurser får starkare genomslag. Det är glädjande. Men glad blir man också av design som vill berätta något roligt och ge oss en kick. Kraven på stimulans tycks ha ökat. Helhetsupplevelsen av en produkt har blivit viktigare. Det som är värt att äga ska vara värt att uppleva. Många bidrag är av just detta slag, de anpassar sig visserligen till moderna och tuffa tillverkningskrav, men deras främsta syfte är att ge oss stimulans i någon form. För ögat, för örat eller handen. Eller kroppens alla muskler samtidigt. Ytterligare några trender kan skönjas i årets bidragsskörd. Konsthantverket har nästan helt försvunnit. Det är synd, eftersom hantverk på många sätt är grunden för förståelse av fysisk formgivning. Utvecklingen är parallell med den tydliga ökningen av mer virtuella bidrag: grafiska profilprogram eller digitala tjänster; design som uppstår i olika skepnad beroende på användaren. År 2012 har också ett ovanligt stort antal högteknologiska industrilösningar hittat vägen till tävlingen. Det säger förmodligen något om formgivares utmaningar och marknadens efterfrågan i framtiden. Juryns uppgift har inte varit lätt. I tävlingen ställs alla bidrag mot varandra och juryn har bara ett litet antal kriterier till hjälp vid bedömningen. Gestaltning är det viktigaste. Hur har man estetiskt tolkat de funktionella behoven? Hur har processen sett ut och fungerat? Detta kräver ett tränat öga och juryn ska med sakkunskap och engagemang för designområdets bredd värdera bidragens utförande och helhet. Juryn väljer själv hur många bidrag som ska uppmärksammas. I år nominerades 35 stycken, varav tio bidrag premierats med Design S. Juryn har också möjlighet att ge särskilda premier till bidrag med hög kvalitet och ovanliga egenskaper. Energieffektivisering och global hälsa är viktiga uppgifter som genererat flera utmärkta bidrag. Juryn vill uppmuntra denna utveckling med två särskilda utmärkelser. Många starka bidrag med fokus på grafisk identitet har också kommit in. Juryn har därför valt att dessutom lyfta fram ett litet men lysande exempel på grafiskt handlag i specialutmärkelsen Grafisk glädje. De nominerade bidragen och de som premieras med Design S eller specialutmärkelser visar alla på individualitet och ett skapande som anger en riktning framåt. För detta bör de hyllas och få sin stund i rampljuset. Sverige betraktas av många som ett progressivt och nytänkande land. Här spelar design stor roll. Vi behöver Design S. Jakob Lind, Juryns ordförande Jury Design S 2012: Sam Peters, vd, No Picnic Maria Benktzon, Professor och Industridesigner, Ergonomidesign Jannice Johansson, Arkitekt och Marknadschef, Tengbom Pia Karlsson, Koncept- och produktutvecklingschef, Design House Stockholm Emma Stenström, Docent, Handelshögskolan Hanna Nova Beatrice, Chefredaktör, Form Lena Patriksson Keller, Grundare/ägare, Patriksson Communication och Whyred. Jakob Lind, vd Futurniture Rikard Ahlberg, Senior Designer och partner, BVD Saknas på bilden: Cathrine von Hauswolff, Curator/utställningsproducent, Konstnärlig rådgivare, sortimentsutvecklare för Svenskt Tenn 11

7 A form of direction The Design S award recurs every other year. There are disadvantages to two-year cycles. Two years are longer than one and the award risks being forgotten in between. Loyalty to a brand tends to need reminders. This is also true for competitions. But there are also clear advantages for instance, there is less risk of a negative routine and every round is a new adventure. Above all, the number of submissions is increasing. The direction of development is clearer and Design S can give a sharper snapshot of the situation in Sweden s design world. For the 2012 awards the number of submissions increased by more than 10 percent to 218. The award is well established and important. The format stimulates people s competitive instincts. That is good not least for the jury: in our work we are forced to clarify and rank qualities and reveal our own preferences. In this way the debate is advanced. But, above all, the Design S submissions receive attention for their design and nothing else. Design S is a stamp of quality a distinction intended to label both innovative and well-executed work. It is often the clients, market and media that govern a designer s success. But the appreciation of colleagues can be a comfort if a product does not become a commercial success. It can also be proof that commercial success does not stand in opposition to good design. So what impressions do the 2012 Design S award submissions make? Sweden and our part of the world have long since left the stage at which objects are created to satisfy basic needs. Instead, two main themes are apparent. The first is design as a solution to resource problems. The second is our constant need for new stimulation. Swedish design is resource conscious by tradition. But being economical has not necessarily been the same as paying heed to the environment. Nowadays environmental compatibility is a self-evident aspect of all industrial processes. This has happened quickly and it is clear that environmental awareness and economical thinking are branches of the same tree. Many submissions show how the design process has led to more economical and smarter solutions, less energy consumption, less wastage. A number of the submission statements indicate that the design task has itself sparked thoughts about how to improve efficiency ideas that may not have originally formed part of the commission. Designers insights about the environment and resources are making a stronger impact. This is a welcome development. But we are also pleased by design that wants to convey something fun and give us a kick. The demand for stimulation appears to have increased. People s total experience of a product has become more important. What is worth owning must be worth experiencing. Many submissions are of this type: true, they are adapted to modern and stringent manufacturing requirements but their primary purpose is to give us stimulation in some form. To the eye, the ear or the hand. Or to all the body s muscles at once. Yet more trends can be discerned in this year s harvest of submissions. Crafts have almost completely disappeared. That is a pity, because in many ways crafts are the foundation for an understanding of the act of creating physical form. This development parallels the clear increase in more virtual submissions: graphic identity programmes or digital services designs which appear in various guises depending on the user. An unusually large number of high-tech industrial solutions also found their way to the 2012 competition. This presumably says something about designers challenges and the market s demands in the future. The jury s task has not been easy. The competition sets all the submissions against each other, and jury members have only a few criteria to help them with their assessment. How the concept has been given form is the most important factor. How have the functional needs been aesthetically interpreted? What did the process look like and how did it work? This requires a trained eye, and the jury must use expert knowledge and commitment to the breadth of the design field to evaluate the submissions execution and entirety. The jury itself decides how many submissions to single out. This year 35 were nominated, of which 10 were selected for a Design S award. The jury can also give special awards to submissions of high quality and with unusual features. Improved energy efficiency and global health are important tasks which have generated a number of excellent submissions. The jury wishes to encourage this development with two special awards. Many strong submissions with a focus on graphic identity also came in. The jury has therefore chosen also to single out a small but shining example of graphic craftsmanship with the special award Grafisk glädje (Graphic Delight). The nominated submissions and those selected for a Design S or a special award all display individuality and a creativity which indicates a forward direction. For this they should be praised and have their moment in the limelight. Many people regard Sweden as a progressive and innovative country. In this respect design plays a major role. We need the Design S awards. Jakob Lind, Jury Chair Jury Design S 2012: Sam Peters, CEO, No Picnic Maria Benktzon, Professor and Industrial Designer, Ergonomidesign Jannice Johansson, Architect SAR/MSA och Head of Marketing, Tengbom Pia Karlsson, Director Product Development, Design House Stockholm Emma Stenström, Associate Professor, Stockholm School of Economics Hanna Nova Beatrice, Chief Editor, Form Lena Patriksson Keller, Founder and Owner, Patriksson Communication and Whyred. Jakob Lind, CEO, Futurniture Rikard Ahlberg, Senior Designer and Partner, BVD Missing in the photo: Cathrine von Hauswolff, Curator, Product Developer and Creative advisor within the design field. 13

8 När design möter en värld i rörelse 2012 år Design utställning presenterar produkter, berättelser, foto och film för att visa på den kreativa interaktionen mellan designföremål och samtiden 2012 år Designs S utställning började med en grupp av form givares, fotografers och arkitekters kreativa diskussion om design. Vi ville fånga de bakomliggande idéerna och hur designföremål påverkar samtiden. Årets koncept bygger på den kreativa interaktionen mellan människor och produkter och de berättelser som design bär på. Design kommer till i designprocessen, men får sin mening när de används och upplevs. Design thinking, när det är som bäst, är ett fantastiskt verktyg för att skapa en bättre och lyckligare värld. Design spelar roll eftersom det handlar om vår vardag. På ett djupare plan interagerar design med kultur och identitet. Design påverkar våra uppfattningar om oss själva och hur vi kan leva våra liv. Vi frågade en grupp kreatörer, producenter och innovatörer bland årets nominerade om deras drivkrafter och idéer. Hur uppkom idén? Och på vilket sätt interagerar och påverkar de samtiden. Vår metod blandar berättelser, objekt, människor med ett nytt gränssnitt där film möter foto, produkter och rum. Utöver vårt genuina intresse för fakta, skapade vi en egen berättelse. De 35 nominerade bidragen kommer till liv i stop motion filmen Dont stop the motion. Ta dig tid att uppleva utställningen och lyssna till intervjuerna du kommer möta passionerade och hängivna designtänkare och design doers. Where design meets a world in motion Behind the scenes, Don t stop the motion, studio Garage The 2012 Design S exhibition uses objects, storytelling, film and photography to show ideas in motion in the world they re intended for The 2012 Design S exhibition started with a creative collaborative group of Swedish designers, photographers and architects reflecting upon design. We wanted to grasp the underlying ideas and how products influence contemporary society. This year s exhibition concept aims at the power that lies in that creative interaction between people and products. Objects come to life in the design process, but they are given meaning when they re used, applied and lived with. Design thinking, at its best, is truly a great tool for making this world happier and better. Design matters since it deals with everyday life, interacting deeply with cultural traditions. Design empowers ideas about what we are and how we can live our lives. We asked a handful creative souls, producers and innovators from the group of nominees about their driving forces and ideas. What made it happen in the first place? And how are the products interacting with and influencing society? Our method merges stories, objects, the people involved with an interface including film, photography, objects and space. A long with our interest in facts, we created our own story. The 35 nominees come to life in the stop motion film Don t stop the motion. Please take time to enjoy the exhibition and listen to the interviews you ll be meeting truly passionate and devoted design thinkers and doers! Rebecca Ahlstedt Maja Jakobsson Pontus Johansson 15

9 Premierade Av 35 nominerade bidrag premierar juryn tio designlösningar med Design S. Awarded From the 35 nominated works, the jury gives out a Design S to ten individual concepts. 17

10 Uppdragsgivare/Client Bolon Design Marie Eklund Golvkollektionen Create har en påtaglig textil känsla. Ytan påminner om råsiden trots att väven består av varp och väft i vinyl med hög slitstyrka. Metalliska inslag och en oregelbunden bindning skapar mönster med tredimensionella effekter. Det gör golvet levande. Vävtekniken får färgerna att skifta mellan ljusa och mörka nyanser helt och hållet beroende på hur man står i rummet. Samt hur ljuset faller in. Create är Bolons första kollektion med vävda mönster. Den består av tio olika varianter som tillsammans ger möjlighet till ett stort antal kombinationer. Create finns även tillgänglig i konceptet Bolon Studio, där plattor ur olika kollektioner kan blandas till en unik helhet allt efter egna önskemål. Bolon använder en ftalatfri mjukgörare med grundkomponenter baserade på återvinningsbara råvaror vilket gör kollektionens miljöpåverkan låg. Create är ett resultat av stora investeringar i helt nya maskiner. Rugged plastic flooring with a fascinating three-dimensional look and base material in vinyl using recyclable raw materials with the highest possible wear resistance. Gliding, shifting patterns depending on how the light falls or where in the room you are standing. Very much alive, this floor is worth a starring role. The Create flooring collection has a distinct textile feel. The surface is reminiscent of raw silk though the weave consists of warp and woof in vinyl with a high wear resistance. Metallic elements and an irregular structure create patterns with three-dimensional effects. This makes the floor alive. The weaving technology makes the colours fluctuate between light and dark shades depending completely on how a person stands in the room. And how the light falls. Create is Bolon s first collection of woven patterns. It consists of ten different versions, which together permit a large number of combinations. Create is also available in the Bolon Studio concept, in which tiles from different collections can be mixed to create a unique whole as desired. Bolon uses a phthalate-free plasticiser with basic components based on recyclable raw materials, which makes the collection s environmental impact low. Create is a result of major investments in completely new machines. Design S Premierad / Awarded Tufft plastgolv med ett fascinerande tredimensionellt uttryck och grundmaterial i vinyl baserat på återvinningsbara råvaror med högsta möjliga slitstyrka. Glidande mönsterskiftningar beroende på hur ljuset faller eller var i rummet du står. Ett levande golv som är värt huvudrollen. Rugged plastic flooring with a fascinating three-dimensional look and base material in vinyl using recyclable raw materials with the highest possible wear resistance. Gliding, shifting patterns depending on how the light falls or where in the room you are standing. Very much alive, this floor is worth a starring role. /Jury statement Bolon Create 20/21 19

11 Uppdragsgivare/Client Index Braille Designleverantör/Design Supplier SKAPA Design Jens Kallin / Max David Eriksson Braille Box är en skrivare som skriver punktskrift, ett textspråk för synskadade personer. Designuppgiften handlade bland annat om att både helt blinda och fullt seende människor skulle kunna hantera skrivaren. Det gällde därför att skapa en exteriör som var både taktilt och visuellt självförklarande. En annan utmaning var att skapa en helt sluten enhet för att minimera den ljudalstring som uppstår vid punktskrift. Resultatet blev en printer i aluminium och laminerat glas material valda med hänsyn till taktil kontrastverkan, hållbarhet och god ljuddämpningsförmåga. Den asymmetriska formen berättar både för handen och för ögat om vilka områden på produkten som är möjliga att interagera med. Färgsättningen bidrar till öka den synsvages möjligheter att förstå att de olika funktionerna. Braille Box är en fjärdedel så stor, tar en fjärdedel så lång tid att montera och kostar hälften så mycket än sin föregångare. Braille Box is a printer which prints Braille, a system of raised dot combinations used as a written language for blind people. Part of the design assignment was that both totally blind people and fully sighted ones should be able to use the printer. Therefore an exterior had to be created which was both tactilely and visually self-explanatory. Another challenge was to create a totally closed unit in order to minimise the noise generated when Braille dots are printed. The result is a printer made of aluminium and laminated glass materials chosen for their contrast effect, durability and good sound deadening ability. The asymmetrical shape tells both the hand and the eye which areas of the product the user can interact with. The colour scheme helps increase the possibilities for visually impaired people to understand the various functions. Braille Box is a quarter as large, takes a quarter of the time to set up, and costs half as much as its predecessor. Design S Premierad / Awarded Hur bör en skrivare för blindskrift upplevas? Braille Box är ett mästerverk av industriformgivning, vackert att både känna, höra och betrakta. Ett helt igenom konsekvent svar på en svår designutmaning som med självklarhet och elegans skapar både användar upplevelse och exportframgångar. How should a Braille printer be experienced? Braille Box is a masterpiece of industrial design, beautiful to feel, hear and look at. A wholly consistent answer to a difficult design challenge, which with obviousness and elegance creates both user experience and export successes. /Jury statement Braille Box 22/23 21

12 Uppdragsgivare/Client Delta Power Boats Design Ted Mannerfelt / Mannerfelt Design Team Delta 26 Open är en öppen båt och den första i en ny serie där designer, tillverkare och slutkund samverkat för att ta fram smarta, praktiska och funktionella lösningar. Förarstolen förvandlas med ett enkelt handgrepp till ett komplett kök. Sittytorna på akterdäck kan lätt göras om till en bädd att ligga och sola på. Genom att ta ut dynorna under fördäck kan även fördäck förvandlas till en solplats. Med värmen påslagen och tygtaket uppfällt håller sig besättningen varm och torr i alla väder. Designen är stramt avskalad, instrumentbrädan på Delta 26 Open föredömligt ren med utmärkt ergonomi. Akterdäcket är generöst, inredningen ljus och alla material av högsta kvalitet. Båten är extremt lättkörd och går mjukt även i grov sjö. Både formgivning, material och tillverkningsteknik är miljöanpassad. Ambitionen bakom Delta 26 Open var att skapa en båt för båtägare som värderar både det estetiska, funktion och miljötänkande. The Delta 26 Open is an open boat and the first of a new series in which the designer, manufacturer and end customer have worked together to create ingenious, practical and functional solutions. The captain s seat can be easily adjusted by hand to reveal a fully equipped galley. The stern cushions can easily be transformed into a bed to lie and sunbathe on. By taking the cushions out from under the foredeck it can also be transformed in the same way. With the heat turned on and the fabric canopy up, the crew stays warm and dry in all weather conditions. The design is austere and minimalistic; the instrument panel on the Delta 26 Open is a model of simplicity with excellent ergonomics. The afterdeck is generous, the interior bright and all the materials are of the highest quality. The boat is extremely easily driven and runs smoothly even in a heavy swell. The design, materials and manufacturing technique are all adapted to the environment. The ambition behind the Delta 26 Open was to create a boat for boat owners which values aesthetics, function and environmental thinking. Design S Premierad / Awarded Även i båtvärlden sticker Delta 26 Open ut med sin yteffektiva charm. Från för till akter, utstrålas en maritim identitet av klassisk sjövärdighet kombinerad med futurism och elegans. Energiskt i minsta detalj. Even in the world of boating the Delta 26 Open stands out with its space-saving charm. From stem to stern, it exudes a maritime identity of classic seaworthiness combined with futurism and elegance. Vigorous down to the smallest detail. /Jury statement Delta 26 Open 24/25 23

13 Uppdragsgivare/Client Creative Entrepreneur Solutions (NA) Design August Michael / Elisabeth Ramel-Wåhrberg / Håkan Bergkvist / Mårten Andrén / Stefan Strandberg / Jonas Dolk / Ergonomidesign Hälften av jordens befolkning lagar mat över öppen eld. Det är tidsödande och bidrar till både onödigt stor skogsavverkning och skadliga giftutsläpp. Som en lösning på detta och med målet att även de fattigaste hushållen ska kunna köpa en spis utvecklade Ergonomidesign EzyStove. Arbetet skedde tillsammans med den ideella organisationen Creative Entrepreneur Solutions i Namibia. Designteamet från Ergonomidesign åkte flera gånger till Namibia för djupgående användarstudier. De lärde sig allt om kvinnornas önskemål och kunde testa sig fram till EzyStove som fått mycket positiv respons. EzyStove är en enkel och säker spis. Den är lätt att transportera och det behövs bara en skruvmejsel för att montera den. Spisen kan eldas med allt från kodynga till restavfall. Tack vare den effektiva förbränningen minskas behovet av bränsle med 40 procent och utsläppen av hälsofarliga gaser med 70 procent. Half the world s population cooks food over an open flame. This is time consuming and contributes both to unnecessarily extensive tree felling and harmful toxic emissions. As a solution to this, and with the aim of enabling even the poorest households to buy a stove, Ergonomidesign developed EzyStove. The work was done in cooperation with the not-for-profit organisation Creative Entrepreneur Solutions in Namibia. The design team from Ergonomidesign travelled to Namibia several times to do in-depth user studies. They learned all about what the women wanted and could use a testing process to develop EzyStove, which has met with a very positive response. EzyStove is a simple and safe cooking stove. It is easy to transport and requires only a screwdriver for assembly. The stove can burn everything from cow dung to household waste. Thanks to the efficient combustion process, fuel requirements are reduced by 40 percent and the emission of unhealthy gases by 70 percent. Design S Premierad / Awarded En spisinnovation som med listig vedmatning och hög energieffektivitet kan underlätta matlagning över öppen eld världen över. Stora hälsovinster till låg produktionskostnad spar liv och miljö. A stove innovation which with an ingenious wood feeding system and high energy efficiency can make it easier to cook food over an open flame around the world. Major health benefits at a low production cost saves lives and the environment. /Jury statement EzyStove 26/27 25

14 Uppdragsgivare/Client Kasthall Design Gunilla Lagerhem Ullberg Herbarium är ett exempel på hur klassiskt hantverk, vävning och växtpressning, kan bli till nya uttrycksformer i mötet med moderna tillverknings- och trycktekniker. Tryckta mattor förknippas ofta med stora rullar av platta heltäckningsmattor i syntet. Mellan det och Herbarium vävda mattor i naturmaterial med tryckta mönster i hög upplösning och med en närmast obegränsad färgskala ligger flera års experimenterade i produktionsparken. Gunilla Lagerhem Ullberg började arbeta med ull för att sedan pröva chenillegarn av ull och lin. Det gav ytan en annorlunda effekt och mönstret ny dimension. I många år har hon pressat blommor och kombinerat till kalejdoskopiska mönster. Herbarium bygger på dessa men är samtidigt inspirerad av modevärldens alla digitala mönster. Varje vävd matta varierar lite i längd och bredd; mönstret och tryckprocessen måste hela tiden anpassas efter det. Varje Herbarium är unik, precis som varje herbarium. Herbarium is an example of how classic handicrafts weaving and pressing flowers can become new forms of expression in their encounter with modern manufacturing and printing techniques. Printed rugs are often associated with large rolls of flat, synthetic wall-to-wall carpeting. Between that and Herbarium woven rugs made of a natural material with printed, high-resolution patterns in an almost unlimited colour scheme stand a number of years of experimentation on the production machinery. Gunilla Lagerhem Ullberg began working with wool and then went on to test a chenille yarn made of wool and flax. This gave the surface a different effect and the pattern a new dimension. For many years she has been pressing flowers and combining them into kaleidoscopic patterns. Herbarium is based on these but is also inspired by all the digital patterns of the fashion world. Every woven rug varies slightly in its length and breadth, and the pattern and printing process must be continually adjusted for this. Each Herbarium is unique, just like every herbarium. Design S Premierad / Awarded Med en kalejdoskopisk mönsterbild och en tredimensionell textilupplevelse upplevs Herbarium som en poetisk dikt, i form av en matta. Med personligt anslag skapas en mönsterbild på golvet med samma självklara tyngd i finrummet som den bästa gobeläng. Ett mönster som tål att betraktas under lång tid och likt en pressad blomma eller klassiskt haute couture överlever säsong efter säsong. / Jury statement With its kaleidoscopic pattern and a three-dimensional textile experience, Herbarium creates the impression of a poem in the form of a floor rug. With a personal feel, a pattern is created on the floor with the same self-evident presence in a fine salon as the best tapestry. A pattern which can withstand being looked at for a long time and, like a pressed flower or classic haute couture, survives season after season. Herbarium 28/29 27

15 Uppdragsgivare/Client Hay (DK) Design Clara von Zweigbergk Kaleido är en serie brickor som med sitt modulsystem fungerar som ett funktionellt pussel. Med nio färger och fem geometriska former kan användaren bygga sina egna form- och färgkonstellationer. Samt välja dess funktion. Brickorna kan användas som serveringsfat till kaffe och drinkar, för organisation på arbetsbordet, för att samla vackra saker och smycken i såväl som kvitton, nycklar och mynt i hallen. De uppmanar till lek och har beskrivits som leksaker för vuxna. Många har svårt att sluta flytta runt dem i jakten på nästa kombination. Där uppstår alltså en funktion i sig. Idén till Kaleido uppkom oväntat när Clara von Zweigbergk arbetade med ett annat projekt i papper. Hennes formexperimenterande började med den minsta, romben, och växte snabbt till en serie på fem former som alla ryms i den största. Utmaningen därefter bestod främst i att hitta den rätta produktionstekniken och få fram de önskvärda färgerna. Kaleido is a series of trays whose modular system lets them operate as a functional puzzle. With the nine colours and five geometric shapes, the user can create personal colour and shape combinations and also choose their function. The trays can be used to serve coffee and drinks, as desk organisers, to collect beautiful objects and jewellery in, and to hold receipts, keys and coins in the hall. The trays encourage play and have been described as toys for adults. Many people find it hard to stop moving them about in the hunt for the next combination and thus another function emerges. The idea for Kaleido came unexpectedly when Clara von Zweigbergk was working on another, paper project. Her experimentation with shapes began with the smallest, the rhombus, and quickly grew to a series of five shapes, all of which fit into the largest. The main challenge was then to find the right production technique and produce the desired colours. Design S Premierad / Awarded Ett strikt system med livfulla kombinationsmöjligheter. Enkelt och genialiskt med listig produktionsteknik. Stilren design som har enorm attraktionskraft och kommer att leva länge. A strict system with lively combination possibilities. Simple and ingenious with a clever production technique. This design with its purity of style is hugely attractive and will live for a long time. /Jury statement Kaleido 28/29 29

16 Uppdragsgivare/Client Nola Industrier AB Design Björn Dahlström Den bakomliggande idén till Kaskad var att kombinera ett lätt, grafiskt uttryck med hög sittkomfort och mycket god stapelbarhet. Av miljöskäl skulle möbeln hålla länge, det vill säga vara okänslig för modeväxlingar. Stolen skulle fungera lika väl i offentlig miljö (caféer, uteserveringar med mera) som i en privat trädgård. För att nå dit och samtidigt får en viss transparens bestämdes att stolen skulle konstrueras i tråd. En genomsiktlig möbel skymmer mindre och gör det lättare att njuta av växterna i en trädgård. Kombinationen sittkomfort och ståltråd inte är självklar; många prov vad gäller sittvinklar och trådmellanrum fick göras. Stapelbarheten var ett av grundkriterierna i designarbetet eftersom den är ett absolut krav från restaurangbranschen. Den har också betydelse ur miljösynpunkt; antalet transporter från fabrik kan minskas. Kaskad är ytbehandlad med en väderbeständig pulverlack. All tillverkning sker i Sverige. The idea behind Kaskad was to combine a light, graphic look with high seating comfort and excellent stackability. For environmental reasons the chair had to last a long time, that is, be insensitive to fashion trends. The chair had to function equally well in public settings (cafés, outdoor cafés, etc.) as in a private garden. To achieve this aim and still have a certain transparency, it was decided to make the chair of wood. Furniture that can be seen through conceals less and makes it easier to enjoy the plants in a garden. The combination of seating comfort and steel wire is not self-evident; many tests had to be done of the seating angles and distance between the wires. Stackability was one of the basic criteria of the design process because it is an absolute requirement in the restaurant industry. It is also important from an environmental standpoint because the number of shipments from the factory can be reduced. Kaskad is surface treated with a weather-resistant powder coating. All manufacturing is done in Sweden. Design S Premierad / Awarded Med en påtaglig materialsnålhet fyller Kaskad ett hål i utbudet av sittmöbler för utomhusbruk. Formen är inbjudande och omslutande. Och sittkomforten hög, med eller utan dynor. Här är en fåtölj som tar plats utan att hejda blicken. Lika självklart en solitär vilomöbel i bersån som ett lättplacerat komplement till en uteservering. With an obvious economy of materials Kaskad fills a hole in the range of available seating furniture for outdoor use. The form is inviting and encompassing, and the seating comfort is high, with or without cushions. Here is an easy chair which asserts its presence without arresting the gaze. Equally self-evident as a solitary chair for lounging in the garden arbour or as an easily placed complement to an outdoor café. /Jury statement Kaskad 30/31 31

17 Uppdragsgivare/Client Teenage Engineering Design Teenage Engineering OP-1 Portable Synthesizer är en portabel allt-i-ett musikmaskin som fungerar som synt, sampler, trummaskin, bandspelare, mixer och kontrollyta för musikprogram. Den inbyggda FM-mottagaren och mikrofonen gör det möjligt att sjunga rakt in i maskinen eller spela in direkt från radion. OP-1 går även utmärkt att använda som till exempel köksradio. Allt kan sparas på bandspelaren och mixas direkt i synten. Ljudet kommer genom den inbyggda högtalaren eller via ljudutgången/hörlursutgången. Det färgkodade användargränssnittet relaterar till det som sker på bildskärmen och gör det enkelt att koncentrera sig på hur musiken låter snarare än att drunkna i parametrar och inställningar. OP-1 har aluminiumchassi och skärmen är av OLED-typ. Det ger skarp grafik samtidigt som maskinen blir strömsnål med en batteritid på 16 timmar. Formatet gör OP-1 användbar i såväl professionella studior som på scenen, i tunnelbanan, på stranden eller flyget. The OP-1 Portable Synthesizer is a portable all-in-one music machine which functions as a synthesizer, sampler, drum machine, tape recorder, mixer and control panel for music programmes. The built-in FM receiver and microphone make it possible to sing straight into the machine or record directly from the radio. The OP-1 also functions extremely well as a kitchen radio, for example. Everything can be saved on the tape recorder and mixed directly in the synthesizer. The sound comes through the built-in loudspeaker or via the audio output/headphone jack. The colour-coded user interface relates to what s happening on the monitor and makes it easy to concentrate on what the music sounds like rather than drown in parameters and settings. The OP-1 has an aluminium body and an OLED-type screen. The result is sharp graphics but the machine is also energy efficient, with a 16-hour battery life. Its format makes the OP-1 useable in both professional studios and on the stage, in the metro, on the beach or on an airplane. Design S Premierad / Awarded Man vill trycka på alla knappar och skruva på vartenda reglage. En teknisk produkt som genom smart färgsättning och fantastisk grafik blir intuitiv, lättillgänglig och oerhört inbjudande. Musik och maskin i ett. One wants to press all the buttons and turn every control. A technological product which through a clever colour scheme and fantastic graphics is intuitive, easily accessible and incredibly inviting. Music and machine in one. /Jury statement OP-1 32/33 33

18 Uppdragsgivare/Client Panthera Design Leif Thies / Gestalt Industriell Design / Mikael Engblom / 2dD / Björn Alvtegen / Alvtegen Design / Jalle Jungnell / Panthera / Per Mårtensson / Panthera Ju lättare en rullstol är desto mindre risk för förslitningsskador i axlar och armar. Och desto enklare att hantera rullstolen i vardagen. Detta är starkt livskvalitetshöjande värden för alla rullstolsburna. Ända sedan Jalle Jungnell skadade sin rygg i en motorcykelolycka på 1970-talet har han konstruerat och byggt allt lättare rullstolar. Nu leder han Panthera AB som utvecklar och producerar rullstolar för ett aktivt liv. Idag arbetar Panthera med professionella designer. Utmaningen denna gång var att skapa en sammanhållen helhet som visar produktens höga tekniska nivå utan att dominera över människan som sitter i den. Med Panthera X använde man sig av den senaste tekniken för att skapa en lätt men samtidigt styv konstruktion. Valet av kolfiber i ramen ger möjlighet till en mer uttrycksfull formgivning än vad som är vanligt på hjälpmedelsprodukter. Panthera X får stor uppmärksamhet på hjälpmedelsmässor över hela världen. The more lightweight a wheelchair is, the less the risk of repetitive strain injuries to shoulders and arms and the easier it can be handled in everyday life. These values strongly improve the quality of life for everyone in a wheelchair. Ever since Jalle Jungnell hurt his back in a motorcycle accident in the 1970s, he has designed and built everlighter wheelchairs. He now leads Panthera AB, which develops and manufactures wheel chairs for an active life. Nowadays Panthera works with professional designers. The challenge this time was to create a cohesive whole which displays the product s high technological level without dominating the person who is sitting in it. For the Panthera X the company used the latest technology to create a lightweight but still rigid construction. The choice of carbon fibre for the frame enables a more expressive visual appearance than is usual in assistive devices. The Panthera X attracts great attention at trade fairs for assistive devices around the world. Design S Premierad / Awarded Användarupplevelse med stark frihetskänsla. Panthera bjuder på förtjusande lätt framdrivning och körglädje. Ett ultralätt (4 kg!) sittfordon som på riktigt befriar sin förare. A user experience with a strong sense of freedom. Panthera offers delightfully easy propulsion and driving pleasure. An ultra-light (4 kilo!) wheelchair which truly frees its rider. /Jury statement Panthera X 34/35 35

19 Uppdragsgivare/Client Snickeriet Design Karl-Johan Hjerling / Karin Wallenbeck Snickeriet består av möbelsnickarna Gunnar Dahl och Karolina Stenfelt samt formgivarna Karl-Johan Hjerling och Karin Wallenbeck. Deras fyra första möbler lanserades under våren 2012 och bör snarare ses som solitärer än en kollektion i ordets egentliga bemärkelse. Slutresultaten är vid första anblicken mycket enkla men varje möbelprojekt är i själva verket utforskande och startar i en tanke kring ett utryck eller en fråga. Havet strävar efter att fånga det allvarsamma, eviga och symboliskt ogenomträngliga hos ett nattsvart hav. Frank är ett skåp man ser igenom, en utforskning av det transparenta. Verk har utgått från ett klassiskt hantverksprov om att bygga den perfekta lådan, här endast upphängd i ett ramverk. Fä behandlar det organiska skinnet som vore det oorganisk metall. Alla fyra medlemmarna i Snickeriet arbetar konceptuellt och vill bara tillverka möbler med kompromisslös design och högsta hantverksmässiga kvalitet. Snickeriet consists of cabinetmakers Gunnar Dahl and Karolina Stenfelt plus designers Karl-Johan Hjerling and Karin Wallenbeck. Their first four pieces of furniture were launched in the spring of 2012 and should be regarded more as solo pieces than as a collection in the true sense of the word. At first glance, the end result is very simple but every furniture project is actually exploratory and starts with an idea about a form of expression or a question. Havet strives to capture the serious, eternal and symbolically impenetrable qualities of an ocean as black as night. Frank is a see-through cupboard an exploration of the transparent. Verk is based on a classic journeyman s test to build the perfect drawer, here hanging only from a frame. Fä treats organic leather as if it were inorganic metal. All four members of Snickeriet work conceptually and want to make only furniture of uncompromising design and the highest craftsmanship. Design S Premierad / Awarded /Jury statement En kompromisslös och vacker möbelserie där varje ingående del står sig lika självklart på egna ben. Poetiska materialval kombinerade med hantverksskicklighet och en personlig omsorg om detaljer skapar objekt utan serieproduktionens vanliga avkall. En serie konstmöbler som även ifrågasätter begreppen funktionalitet, kollektion, tyngd och lätthet. An uncompromising and beautiful furniture range whose every component functions equally well on its own. A poetic choice of materials combined with craftsmanship and a personal care for details creates objects without the usual compromises of serial production. A range of art furniture which also calls into question the concepts of functionality, collection, weight and lightness. Verk, Fä, Frank och havet 36/37 37

20 Hedersomnämnande Tre bidrag med hög kvalitet och ovanliga egenskaper Honourable mention Three submissions of high quality and with unusual features 39

Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse

Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse Stockholm 2012-11- 21 Pressmeddelande: Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse Under kvällen den 21 november presenterade Handelsminister Ewa Björling de tio vinnarna av Svensk Forms utmärkelse

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer