When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we"

Transkript

1 When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion

2 Innehåll 4 Förord 6 Design i dess vidaste bemärkelse 10 En form av riktning 15 När design möter en värld i rörelse 16 Premierade 38 Hedersomnämnande 46 Nominerade 70 Därför behövs utmärkelsen Design S! Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som delas ut av Svensk Form och är öppen för alla designdiscipliner och alla former av designlösningar. Utmärkelsen belönar såväl designer som uppdragsgivare. De nominerade bidragen och vinnarna presenteras i en turnerande utställning. Contents 5 Preface 7 Design in its broadest sense 12 A form of direction 15 Where design meets a world in motion 17 Awarded 39 Honourable mention 47 Nominee 70 Why the Design S award is needed! Design S is Sweden s national design prize, given out by Svensk Form and open for all design disciplines and solutions. Design S not only rewards designers but also the producers and companies that facilitate the winning works. Those winners and nominees are presented as part of a touring exhibition. 3

3 Förord Handelsministern Preface by the Minister for Trade Design S är Sveriges största nationella designutmärkelse och delas nu ut för fjärde gången. Årets startfält vittnar om den imponerande svenska designkompetensen. Fler bidrag än någonsin rör spännande digitala lösningar, varumärkesdesign och avancerad industriformgivning. Design visar sig vara relevant inom allt fler områden och därför är det extra roligt att så många bidrag handlar om smarta lösningar som kräver lägre energiåtgång och mindre spill. I år har gestaltningsfrågorna getts extra stor vikt. Sam tidigt är skönhet, elegans och visuell attraktion evigt viktiga mervärden i god design. Utmärkelsen ger en skarp ögonblicksbild och visar väl var svensk design står Omvärldens bild av Sverige har fått en allt större betydelse under de senaste åren. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige omvittnat framgångsrikt inom de kreativa näringarna och här spelar vårt kunnande inom design en central roll. Jag är övertygad om att vi kan se de svenska exportframgångarna inom design, musik, dataspel och film som inspiration och goda exempel på de kreativa näringarnas potential att positionera Sverige på den internationella scenen. Ewa Björling, Handelsminister Design S is Sweden s biggest national design award and is now being presented for the fourth time. This year s line-up bears witness to the impressive Swedish design expertise. More submissions than ever before involve exciting digital solutions, trademark design and advanced industrial design. Design is proving to be relevant in more and more fields, so it is particularly gratifying that so many submissions are offering ingenious solutions which require less energy and create less waste. This year particular weight has been given to issues of how the concepts have been given form. At the same time, beauty, elegance and visual attraction are eternally important added values in good design. The award presents a sharp snapshot of the moment and well depicts where Swedish design stands in The world s view of Sweden has become increasingly important in recent years. From an international perspective Sweden is an accredited success in the creative industries, and here our design know-how plays a central role. I am convinced that we can regard the Swedish export successes in design, music, computer gaming and film as an inspiration and as good examples of the creative industries potential to position Sweden on the international stage. Ewa Björling, Minister for Trade 5

4 Design i dess vidaste bemärkelse Design in its broadest sense Anna Blomdahl, Ewa A Kumlin Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år som en vital del av verksamheten. Designtävlingar tjänar många syften. Självklart för att belöna och uppmärksamma alla duktiga företag och designer. I de flesta designprocesser ingår ett helt team, som får uppskattning och stimulans internt och externt genom utmärkelsen. På ett vidare plan för att stärka designklimat och öka kunskap. Genom de turnerande utställningarna ges tillfällen för seminarier och debatter om designens betydelse för samhällsutveckling, näringsliv och individer. Ett utmärkt medium för fördjupning och en bra karta av vad som är på gång här och nu. Design S ger en bild av svensk design och av det som producerats de senaste två åren. Bland bidragen finns allt från enskilda produkter till systemlösningar och högteknologiska innovationer. Varje enskilt bidrag har bedömts utifrån samma kriterier och fått samma chans. I stället för traditionella kategoriindelningar, har juryn utgått från designprocessen och resultatet, ett mera tidsenligt synsätt. Särskild vikt har lagts vid gestaltning, kvalitet och utförande. Därutöver har bidragen bedömts utifrån affärsnytta, funktion, innovation, kommunikation, kvalitet och hållbarhet. Vi är stolta att ha kunnat samla så många utmärkta kompetenser inom design- och arkitekturområdet i juryn. De har arbetat seriöst och intensivt med urvalet, som var extra krävande i år med rekordmånga bidrag. Vi hoppas att alla besökare kommer att ha glädje och utbyte av utställningen Design S, när den nu turnerar i Sverige och internationellt under två år. I takt med tiden har vi även förnyat utställningskonceptet med kompletterande medier, mindre format och ny gestaltning. Ewa A Kumlin, VD Svensk Form Anna Blomdahl, Director Swedish Design Awards Svensk Form has been organising design awards for many years as a core part of its operations. Design competitions serve many purposes. Of course they reward and draw attention to all the skilled companies and designers. Most design processes involve an entire team, who receive appreciation and stimulation internally and externally via the award. On a broader level, design competitions strengthen the design climate and increase knowledge. The travelling exhibitions provide opportunities for seminars and debates about design s importance to social development, industry and individuals. As such, the exhibitions are an excellent medium for gaining a deeper understanding and a good map of what s happening here and now. Design S presents a picture of Swedish design and of what has been produced in the past two years. The submissions include everything from individual products to system solutions and high-tech innovations. Each individual submission has been assessed on the same criteria and been given the same chance. Instead of using traditional categories, the jury has used the design process and its results: an approach which is more in keeping with the times. Particular importance has been placed on form, quality and execution. In addition, the submissions have been judged on their business benefit, function, innovation, communication, quality and sustainability. We are proud to have been able to bring together so many excellent skills in the fields of design and architecture in the person of the jury members. They have worked seriously and intensively to make their selection, which was especially demanding this year due to the record number of submissions. We hope that all visitors will enjoy and gain from the Design S exhibition as it now tours Sweden and other countries for two years. In keeping with the times we have also revitalised the exhibition concept with complementary media, a smaller format and a new form of presentation. Ewa A Kumlin, Managing Director, Svensk Form (The Swedish Society of Crafts and Design) Anna Blomdahl, Director, Swedish Design Awards 7

5 9

6 En form av riktning Utmärkelsen Design S återkommer vartannat år. Det finns nackdelar med tvåårscykler. Två är längre tid än ett år och utmärkelsen riskerar att glömmas bort mellan varven. Lojalitet med ett varumärke brukar kräva påminnelser. Det gäller även för tävlingar. Men det finns också uppenbara fördelar, som att risken för negativ rutin minskar och varje omgång blir ett nytt äventyr. Framförallt blir antalet bidrag fler. Utvecklingen syns tydligare och Design S kan ge en skarpare ögonblicksbild av läget inom Design sverige. Inför 2012 års utmärkelser har antalet inlämnade bidrag ökat med över tio procent, 218 stycken lämnades in. Utmärkelsen är etablerad och betydelsefull. Formatet stimulerar tävlingsinstinkterna. Det är bra, inte minst för juryn; under arbetet tvingas vi tydliggöra och rangordna kvaliteter och avslöja våra egna preferenser. På så sätt förs diskussionen framåt. Men framförallt får bidragen i Design S uppmärksamhet för sin design och inget annat. Design S är en kvalitetsutmärkelse ett signum som ska markera både nytänkande och väl utfört arbete. Det är oftast uppdragsgivarna, marknaden och medierna som styr framgången för en formgivare. Men yrkeskollegors uppskattning kan vara en tröst om en produkt inte slår igenom kommersiellt. Det kan också vara ett kvitto på att kommersiell framgång inte står i motsats till god design. Vad gör då 2012 års bidrag till Design S för intryck? Sverige och vår del av världen har för länge sedan lämnat det stadium där föremål skapas för att tillfredställa grundläggande behov. I stället tecknar sig två huvudteman. Det första handlar om design som lösning på resursproblem. Det andra om vårt ständiga behov av ny stimulans. Svensk design är av tradition resursmedveten. Men ekonomi har inte nödvändigtvis varit detsamma som miljöhänsyn. Idag är dock miljöanpassning självklar i alla industriella processer. Det har gått fort och det är uppenbart att miljömedvetande och ekonomiskt tänkande är grenar på samma träd. Många bidrag visar hur designprocessen lett fram till snålare och smartare lösningar, mindre energiåtgång, mindre spill. I flera bidragsmotiveringar framgår att designuppgiften i sig har satt igång tankar om effektivisering som kanske inte fanns i uppdraget från början. Formgivarens insikter om miljö och resurser får starkare genomslag. Det är glädjande. Men glad blir man också av design som vill berätta något roligt och ge oss en kick. Kraven på stimulans tycks ha ökat. Helhetsupplevelsen av en produkt har blivit viktigare. Det som är värt att äga ska vara värt att uppleva. Många bidrag är av just detta slag, de anpassar sig visserligen till moderna och tuffa tillverkningskrav, men deras främsta syfte är att ge oss stimulans i någon form. För ögat, för örat eller handen. Eller kroppens alla muskler samtidigt. Ytterligare några trender kan skönjas i årets bidragsskörd. Konsthantverket har nästan helt försvunnit. Det är synd, eftersom hantverk på många sätt är grunden för förståelse av fysisk formgivning. Utvecklingen är parallell med den tydliga ökningen av mer virtuella bidrag: grafiska profilprogram eller digitala tjänster; design som uppstår i olika skepnad beroende på användaren. År 2012 har också ett ovanligt stort antal högteknologiska industrilösningar hittat vägen till tävlingen. Det säger förmodligen något om formgivares utmaningar och marknadens efterfrågan i framtiden. Juryns uppgift har inte varit lätt. I tävlingen ställs alla bidrag mot varandra och juryn har bara ett litet antal kriterier till hjälp vid bedömningen. Gestaltning är det viktigaste. Hur har man estetiskt tolkat de funktionella behoven? Hur har processen sett ut och fungerat? Detta kräver ett tränat öga och juryn ska med sakkunskap och engagemang för designområdets bredd värdera bidragens utförande och helhet. Juryn väljer själv hur många bidrag som ska uppmärksammas. I år nominerades 35 stycken, varav tio bidrag premierats med Design S. Juryn har också möjlighet att ge särskilda premier till bidrag med hög kvalitet och ovanliga egenskaper. Energieffektivisering och global hälsa är viktiga uppgifter som genererat flera utmärkta bidrag. Juryn vill uppmuntra denna utveckling med två särskilda utmärkelser. Många starka bidrag med fokus på grafisk identitet har också kommit in. Juryn har därför valt att dessutom lyfta fram ett litet men lysande exempel på grafiskt handlag i specialutmärkelsen Grafisk glädje. De nominerade bidragen och de som premieras med Design S eller specialutmärkelser visar alla på individualitet och ett skapande som anger en riktning framåt. För detta bör de hyllas och få sin stund i rampljuset. Sverige betraktas av många som ett progressivt och nytänkande land. Här spelar design stor roll. Vi behöver Design S. Jakob Lind, Juryns ordförande Jury Design S 2012: Sam Peters, vd, No Picnic Maria Benktzon, Professor och Industridesigner, Ergonomidesign Jannice Johansson, Arkitekt och Marknadschef, Tengbom Pia Karlsson, Koncept- och produktutvecklingschef, Design House Stockholm Emma Stenström, Docent, Handelshögskolan Hanna Nova Beatrice, Chefredaktör, Form Lena Patriksson Keller, Grundare/ägare, Patriksson Communication och Whyred. Jakob Lind, vd Futurniture Rikard Ahlberg, Senior Designer och partner, BVD Saknas på bilden: Cathrine von Hauswolff, Curator/utställningsproducent, Konstnärlig rådgivare, sortimentsutvecklare för Svenskt Tenn 11

7 A form of direction The Design S award recurs every other year. There are disadvantages to two-year cycles. Two years are longer than one and the award risks being forgotten in between. Loyalty to a brand tends to need reminders. This is also true for competitions. But there are also clear advantages for instance, there is less risk of a negative routine and every round is a new adventure. Above all, the number of submissions is increasing. The direction of development is clearer and Design S can give a sharper snapshot of the situation in Sweden s design world. For the 2012 awards the number of submissions increased by more than 10 percent to 218. The award is well established and important. The format stimulates people s competitive instincts. That is good not least for the jury: in our work we are forced to clarify and rank qualities and reveal our own preferences. In this way the debate is advanced. But, above all, the Design S submissions receive attention for their design and nothing else. Design S is a stamp of quality a distinction intended to label both innovative and well-executed work. It is often the clients, market and media that govern a designer s success. But the appreciation of colleagues can be a comfort if a product does not become a commercial success. It can also be proof that commercial success does not stand in opposition to good design. So what impressions do the 2012 Design S award submissions make? Sweden and our part of the world have long since left the stage at which objects are created to satisfy basic needs. Instead, two main themes are apparent. The first is design as a solution to resource problems. The second is our constant need for new stimulation. Swedish design is resource conscious by tradition. But being economical has not necessarily been the same as paying heed to the environment. Nowadays environmental compatibility is a self-evident aspect of all industrial processes. This has happened quickly and it is clear that environmental awareness and economical thinking are branches of the same tree. Many submissions show how the design process has led to more economical and smarter solutions, less energy consumption, less wastage. A number of the submission statements indicate that the design task has itself sparked thoughts about how to improve efficiency ideas that may not have originally formed part of the commission. Designers insights about the environment and resources are making a stronger impact. This is a welcome development. But we are also pleased by design that wants to convey something fun and give us a kick. The demand for stimulation appears to have increased. People s total experience of a product has become more important. What is worth owning must be worth experiencing. Many submissions are of this type: true, they are adapted to modern and stringent manufacturing requirements but their primary purpose is to give us stimulation in some form. To the eye, the ear or the hand. Or to all the body s muscles at once. Yet more trends can be discerned in this year s harvest of submissions. Crafts have almost completely disappeared. That is a pity, because in many ways crafts are the foundation for an understanding of the act of creating physical form. This development parallels the clear increase in more virtual submissions: graphic identity programmes or digital services designs which appear in various guises depending on the user. An unusually large number of high-tech industrial solutions also found their way to the 2012 competition. This presumably says something about designers challenges and the market s demands in the future. The jury s task has not been easy. The competition sets all the submissions against each other, and jury members have only a few criteria to help them with their assessment. How the concept has been given form is the most important factor. How have the functional needs been aesthetically interpreted? What did the process look like and how did it work? This requires a trained eye, and the jury must use expert knowledge and commitment to the breadth of the design field to evaluate the submissions execution and entirety. The jury itself decides how many submissions to single out. This year 35 were nominated, of which 10 were selected for a Design S award. The jury can also give special awards to submissions of high quality and with unusual features. Improved energy efficiency and global health are important tasks which have generated a number of excellent submissions. The jury wishes to encourage this development with two special awards. Many strong submissions with a focus on graphic identity also came in. The jury has therefore chosen also to single out a small but shining example of graphic craftsmanship with the special award Grafisk glädje (Graphic Delight). The nominated submissions and those selected for a Design S or a special award all display individuality and a creativity which indicates a forward direction. For this they should be praised and have their moment in the limelight. Many people regard Sweden as a progressive and innovative country. In this respect design plays a major role. We need the Design S awards. Jakob Lind, Jury Chair Jury Design S 2012: Sam Peters, CEO, No Picnic Maria Benktzon, Professor and Industrial Designer, Ergonomidesign Jannice Johansson, Architect SAR/MSA och Head of Marketing, Tengbom Pia Karlsson, Director Product Development, Design House Stockholm Emma Stenström, Associate Professor, Stockholm School of Economics Hanna Nova Beatrice, Chief Editor, Form Lena Patriksson Keller, Founder and Owner, Patriksson Communication and Whyred. Jakob Lind, CEO, Futurniture Rikard Ahlberg, Senior Designer and Partner, BVD Missing in the photo: Cathrine von Hauswolff, Curator, Product Developer and Creative advisor within the design field. 13

8 När design möter en värld i rörelse 2012 år Design utställning presenterar produkter, berättelser, foto och film för att visa på den kreativa interaktionen mellan designföremål och samtiden 2012 år Designs S utställning började med en grupp av form givares, fotografers och arkitekters kreativa diskussion om design. Vi ville fånga de bakomliggande idéerna och hur designföremål påverkar samtiden. Årets koncept bygger på den kreativa interaktionen mellan människor och produkter och de berättelser som design bär på. Design kommer till i designprocessen, men får sin mening när de används och upplevs. Design thinking, när det är som bäst, är ett fantastiskt verktyg för att skapa en bättre och lyckligare värld. Design spelar roll eftersom det handlar om vår vardag. På ett djupare plan interagerar design med kultur och identitet. Design påverkar våra uppfattningar om oss själva och hur vi kan leva våra liv. Vi frågade en grupp kreatörer, producenter och innovatörer bland årets nominerade om deras drivkrafter och idéer. Hur uppkom idén? Och på vilket sätt interagerar och påverkar de samtiden. Vår metod blandar berättelser, objekt, människor med ett nytt gränssnitt där film möter foto, produkter och rum. Utöver vårt genuina intresse för fakta, skapade vi en egen berättelse. De 35 nominerade bidragen kommer till liv i stop motion filmen Dont stop the motion. Ta dig tid att uppleva utställningen och lyssna till intervjuerna du kommer möta passionerade och hängivna designtänkare och design doers. Where design meets a world in motion Behind the scenes, Don t stop the motion, studio Garage The 2012 Design S exhibition uses objects, storytelling, film and photography to show ideas in motion in the world they re intended for The 2012 Design S exhibition started with a creative collaborative group of Swedish designers, photographers and architects reflecting upon design. We wanted to grasp the underlying ideas and how products influence contemporary society. This year s exhibition concept aims at the power that lies in that creative interaction between people and products. Objects come to life in the design process, but they are given meaning when they re used, applied and lived with. Design thinking, at its best, is truly a great tool for making this world happier and better. Design matters since it deals with everyday life, interacting deeply with cultural traditions. Design empowers ideas about what we are and how we can live our lives. We asked a handful creative souls, producers and innovators from the group of nominees about their driving forces and ideas. What made it happen in the first place? And how are the products interacting with and influencing society? Our method merges stories, objects, the people involved with an interface including film, photography, objects and space. A long with our interest in facts, we created our own story. The 35 nominees come to life in the stop motion film Don t stop the motion. Please take time to enjoy the exhibition and listen to the interviews you ll be meeting truly passionate and devoted design thinkers and doers! Rebecca Ahlstedt Maja Jakobsson Pontus Johansson 15

9 Premierade Av 35 nominerade bidrag premierar juryn tio designlösningar med Design S. Awarded From the 35 nominated works, the jury gives out a Design S to ten individual concepts. 17

10 Uppdragsgivare/Client Bolon Design Marie Eklund Golvkollektionen Create har en påtaglig textil känsla. Ytan påminner om råsiden trots att väven består av varp och väft i vinyl med hög slitstyrka. Metalliska inslag och en oregelbunden bindning skapar mönster med tredimensionella effekter. Det gör golvet levande. Vävtekniken får färgerna att skifta mellan ljusa och mörka nyanser helt och hållet beroende på hur man står i rummet. Samt hur ljuset faller in. Create är Bolons första kollektion med vävda mönster. Den består av tio olika varianter som tillsammans ger möjlighet till ett stort antal kombinationer. Create finns även tillgänglig i konceptet Bolon Studio, där plattor ur olika kollektioner kan blandas till en unik helhet allt efter egna önskemål. Bolon använder en ftalatfri mjukgörare med grundkomponenter baserade på återvinningsbara råvaror vilket gör kollektionens miljöpåverkan låg. Create är ett resultat av stora investeringar i helt nya maskiner. Rugged plastic flooring with a fascinating three-dimensional look and base material in vinyl using recyclable raw materials with the highest possible wear resistance. Gliding, shifting patterns depending on how the light falls or where in the room you are standing. Very much alive, this floor is worth a starring role. The Create flooring collection has a distinct textile feel. The surface is reminiscent of raw silk though the weave consists of warp and woof in vinyl with a high wear resistance. Metallic elements and an irregular structure create patterns with three-dimensional effects. This makes the floor alive. The weaving technology makes the colours fluctuate between light and dark shades depending completely on how a person stands in the room. And how the light falls. Create is Bolon s first collection of woven patterns. It consists of ten different versions, which together permit a large number of combinations. Create is also available in the Bolon Studio concept, in which tiles from different collections can be mixed to create a unique whole as desired. Bolon uses a phthalate-free plasticiser with basic components based on recyclable raw materials, which makes the collection s environmental impact low. Create is a result of major investments in completely new machines. Design S Premierad / Awarded Tufft plastgolv med ett fascinerande tredimensionellt uttryck och grundmaterial i vinyl baserat på återvinningsbara råvaror med högsta möjliga slitstyrka. Glidande mönsterskiftningar beroende på hur ljuset faller eller var i rummet du står. Ett levande golv som är värt huvudrollen. Rugged plastic flooring with a fascinating three-dimensional look and base material in vinyl using recyclable raw materials with the highest possible wear resistance. Gliding, shifting patterns depending on how the light falls or where in the room you are standing. Very much alive, this floor is worth a starring role. /Jury statement Bolon Create 20/21 19

11 Uppdragsgivare/Client Index Braille Designleverantör/Design Supplier SKAPA Design Jens Kallin / Max David Eriksson Braille Box är en skrivare som skriver punktskrift, ett textspråk för synskadade personer. Designuppgiften handlade bland annat om att både helt blinda och fullt seende människor skulle kunna hantera skrivaren. Det gällde därför att skapa en exteriör som var både taktilt och visuellt självförklarande. En annan utmaning var att skapa en helt sluten enhet för att minimera den ljudalstring som uppstår vid punktskrift. Resultatet blev en printer i aluminium och laminerat glas material valda med hänsyn till taktil kontrastverkan, hållbarhet och god ljuddämpningsförmåga. Den asymmetriska formen berättar både för handen och för ögat om vilka områden på produkten som är möjliga att interagera med. Färgsättningen bidrar till öka den synsvages möjligheter att förstå att de olika funktionerna. Braille Box är en fjärdedel så stor, tar en fjärdedel så lång tid att montera och kostar hälften så mycket än sin föregångare. Braille Box is a printer which prints Braille, a system of raised dot combinations used as a written language for blind people. Part of the design assignment was that both totally blind people and fully sighted ones should be able to use the printer. Therefore an exterior had to be created which was both tactilely and visually self-explanatory. Another challenge was to create a totally closed unit in order to minimise the noise generated when Braille dots are printed. The result is a printer made of aluminium and laminated glass materials chosen for their contrast effect, durability and good sound deadening ability. The asymmetrical shape tells both the hand and the eye which areas of the product the user can interact with. The colour scheme helps increase the possibilities for visually impaired people to understand the various functions. Braille Box is a quarter as large, takes a quarter of the time to set up, and costs half as much as its predecessor. Design S Premierad / Awarded Hur bör en skrivare för blindskrift upplevas? Braille Box är ett mästerverk av industriformgivning, vackert att både känna, höra och betrakta. Ett helt igenom konsekvent svar på en svår designutmaning som med självklarhet och elegans skapar både användar upplevelse och exportframgångar. How should a Braille printer be experienced? Braille Box is a masterpiece of industrial design, beautiful to feel, hear and look at. A wholly consistent answer to a difficult design challenge, which with obviousness and elegance creates both user experience and export successes. /Jury statement Braille Box 22/23 21

12 Uppdragsgivare/Client Delta Power Boats Design Ted Mannerfelt / Mannerfelt Design Team Delta 26 Open är en öppen båt och den första i en ny serie där designer, tillverkare och slutkund samverkat för att ta fram smarta, praktiska och funktionella lösningar. Förarstolen förvandlas med ett enkelt handgrepp till ett komplett kök. Sittytorna på akterdäck kan lätt göras om till en bädd att ligga och sola på. Genom att ta ut dynorna under fördäck kan även fördäck förvandlas till en solplats. Med värmen påslagen och tygtaket uppfällt håller sig besättningen varm och torr i alla väder. Designen är stramt avskalad, instrumentbrädan på Delta 26 Open föredömligt ren med utmärkt ergonomi. Akterdäcket är generöst, inredningen ljus och alla material av högsta kvalitet. Båten är extremt lättkörd och går mjukt även i grov sjö. Både formgivning, material och tillverkningsteknik är miljöanpassad. Ambitionen bakom Delta 26 Open var att skapa en båt för båtägare som värderar både det estetiska, funktion och miljötänkande. The Delta 26 Open is an open boat and the first of a new series in which the designer, manufacturer and end customer have worked together to create ingenious, practical and functional solutions. The captain s seat can be easily adjusted by hand to reveal a fully equipped galley. The stern cushions can easily be transformed into a bed to lie and sunbathe on. By taking the cushions out from under the foredeck it can also be transformed in the same way. With the heat turned on and the fabric canopy up, the crew stays warm and dry in all weather conditions. The design is austere and minimalistic; the instrument panel on the Delta 26 Open is a model of simplicity with excellent ergonomics. The afterdeck is generous, the interior bright and all the materials are of the highest quality. The boat is extremely easily driven and runs smoothly even in a heavy swell. The design, materials and manufacturing technique are all adapted to the environment. The ambition behind the Delta 26 Open was to create a boat for boat owners which values aesthetics, function and environmental thinking. Design S Premierad / Awarded Även i båtvärlden sticker Delta 26 Open ut med sin yteffektiva charm. Från för till akter, utstrålas en maritim identitet av klassisk sjövärdighet kombinerad med futurism och elegans. Energiskt i minsta detalj. Even in the world of boating the Delta 26 Open stands out with its space-saving charm. From stem to stern, it exudes a maritime identity of classic seaworthiness combined with futurism and elegance. Vigorous down to the smallest detail. /Jury statement Delta 26 Open 24/25 23

13 Uppdragsgivare/Client Creative Entrepreneur Solutions (NA) Design August Michael / Elisabeth Ramel-Wåhrberg / Håkan Bergkvist / Mårten Andrén / Stefan Strandberg / Jonas Dolk / Ergonomidesign Hälften av jordens befolkning lagar mat över öppen eld. Det är tidsödande och bidrar till både onödigt stor skogsavverkning och skadliga giftutsläpp. Som en lösning på detta och med målet att även de fattigaste hushållen ska kunna köpa en spis utvecklade Ergonomidesign EzyStove. Arbetet skedde tillsammans med den ideella organisationen Creative Entrepreneur Solutions i Namibia. Designteamet från Ergonomidesign åkte flera gånger till Namibia för djupgående användarstudier. De lärde sig allt om kvinnornas önskemål och kunde testa sig fram till EzyStove som fått mycket positiv respons. EzyStove är en enkel och säker spis. Den är lätt att transportera och det behövs bara en skruvmejsel för att montera den. Spisen kan eldas med allt från kodynga till restavfall. Tack vare den effektiva förbränningen minskas behovet av bränsle med 40 procent och utsläppen av hälsofarliga gaser med 70 procent. Half the world s population cooks food over an open flame. This is time consuming and contributes both to unnecessarily extensive tree felling and harmful toxic emissions. As a solution to this, and with the aim of enabling even the poorest households to buy a stove, Ergonomidesign developed EzyStove. The work was done in cooperation with the not-for-profit organisation Creative Entrepreneur Solutions in Namibia. The design team from Ergonomidesign travelled to Namibia several times to do in-depth user studies. They learned all about what the women wanted and could use a testing process to develop EzyStove, which has met with a very positive response. EzyStove is a simple and safe cooking stove. It is easy to transport and requires only a screwdriver for assembly. The stove can burn everything from cow dung to household waste. Thanks to the efficient combustion process, fuel requirements are reduced by 40 percent and the emission of unhealthy gases by 70 percent. Design S Premierad / Awarded En spisinnovation som med listig vedmatning och hög energieffektivitet kan underlätta matlagning över öppen eld världen över. Stora hälsovinster till låg produktionskostnad spar liv och miljö. A stove innovation which with an ingenious wood feeding system and high energy efficiency can make it easier to cook food over an open flame around the world. Major health benefits at a low production cost saves lives and the environment. /Jury statement EzyStove 26/27 25

14 Uppdragsgivare/Client Kasthall Design Gunilla Lagerhem Ullberg Herbarium är ett exempel på hur klassiskt hantverk, vävning och växtpressning, kan bli till nya uttrycksformer i mötet med moderna tillverknings- och trycktekniker. Tryckta mattor förknippas ofta med stora rullar av platta heltäckningsmattor i syntet. Mellan det och Herbarium vävda mattor i naturmaterial med tryckta mönster i hög upplösning och med en närmast obegränsad färgskala ligger flera års experimenterade i produktionsparken. Gunilla Lagerhem Ullberg började arbeta med ull för att sedan pröva chenillegarn av ull och lin. Det gav ytan en annorlunda effekt och mönstret ny dimension. I många år har hon pressat blommor och kombinerat till kalejdoskopiska mönster. Herbarium bygger på dessa men är samtidigt inspirerad av modevärldens alla digitala mönster. Varje vävd matta varierar lite i längd och bredd; mönstret och tryckprocessen måste hela tiden anpassas efter det. Varje Herbarium är unik, precis som varje herbarium. Herbarium is an example of how classic handicrafts weaving and pressing flowers can become new forms of expression in their encounter with modern manufacturing and printing techniques. Printed rugs are often associated with large rolls of flat, synthetic wall-to-wall carpeting. Between that and Herbarium woven rugs made of a natural material with printed, high-resolution patterns in an almost unlimited colour scheme stand a number of years of experimentation on the production machinery. Gunilla Lagerhem Ullberg began working with wool and then went on to test a chenille yarn made of wool and flax. This gave the surface a different effect and the pattern a new dimension. For many years she has been pressing flowers and combining them into kaleidoscopic patterns. Herbarium is based on these but is also inspired by all the digital patterns of the fashion world. Every woven rug varies slightly in its length and breadth, and the pattern and printing process must be continually adjusted for this. Each Herbarium is unique, just like every herbarium. Design S Premierad / Awarded Med en kalejdoskopisk mönsterbild och en tredimensionell textilupplevelse upplevs Herbarium som en poetisk dikt, i form av en matta. Med personligt anslag skapas en mönsterbild på golvet med samma självklara tyngd i finrummet som den bästa gobeläng. Ett mönster som tål att betraktas under lång tid och likt en pressad blomma eller klassiskt haute couture överlever säsong efter säsong. / Jury statement With its kaleidoscopic pattern and a three-dimensional textile experience, Herbarium creates the impression of a poem in the form of a floor rug. With a personal feel, a pattern is created on the floor with the same self-evident presence in a fine salon as the best tapestry. A pattern which can withstand being looked at for a long time and, like a pressed flower or classic haute couture, survives season after season. Herbarium 28/29 27

15 Uppdragsgivare/Client Hay (DK) Design Clara von Zweigbergk Kaleido är en serie brickor som med sitt modulsystem fungerar som ett funktionellt pussel. Med nio färger och fem geometriska former kan användaren bygga sina egna form- och färgkonstellationer. Samt välja dess funktion. Brickorna kan användas som serveringsfat till kaffe och drinkar, för organisation på arbetsbordet, för att samla vackra saker och smycken i såväl som kvitton, nycklar och mynt i hallen. De uppmanar till lek och har beskrivits som leksaker för vuxna. Många har svårt att sluta flytta runt dem i jakten på nästa kombination. Där uppstår alltså en funktion i sig. Idén till Kaleido uppkom oväntat när Clara von Zweigbergk arbetade med ett annat projekt i papper. Hennes formexperimenterande började med den minsta, romben, och växte snabbt till en serie på fem former som alla ryms i den största. Utmaningen därefter bestod främst i att hitta den rätta produktionstekniken och få fram de önskvärda färgerna. Kaleido is a series of trays whose modular system lets them operate as a functional puzzle. With the nine colours and five geometric shapes, the user can create personal colour and shape combinations and also choose their function. The trays can be used to serve coffee and drinks, as desk organisers, to collect beautiful objects and jewellery in, and to hold receipts, keys and coins in the hall. The trays encourage play and have been described as toys for adults. Many people find it hard to stop moving them about in the hunt for the next combination and thus another function emerges. The idea for Kaleido came unexpectedly when Clara von Zweigbergk was working on another, paper project. Her experimentation with shapes began with the smallest, the rhombus, and quickly grew to a series of five shapes, all of which fit into the largest. The main challenge was then to find the right production technique and produce the desired colours. Design S Premierad / Awarded Ett strikt system med livfulla kombinationsmöjligheter. Enkelt och genialiskt med listig produktionsteknik. Stilren design som har enorm attraktionskraft och kommer att leva länge. A strict system with lively combination possibilities. Simple and ingenious with a clever production technique. This design with its purity of style is hugely attractive and will live for a long time. /Jury statement Kaleido 28/29 29

16 Uppdragsgivare/Client Nola Industrier AB Design Björn Dahlström Den bakomliggande idén till Kaskad var att kombinera ett lätt, grafiskt uttryck med hög sittkomfort och mycket god stapelbarhet. Av miljöskäl skulle möbeln hålla länge, det vill säga vara okänslig för modeväxlingar. Stolen skulle fungera lika väl i offentlig miljö (caféer, uteserveringar med mera) som i en privat trädgård. För att nå dit och samtidigt får en viss transparens bestämdes att stolen skulle konstrueras i tråd. En genomsiktlig möbel skymmer mindre och gör det lättare att njuta av växterna i en trädgård. Kombinationen sittkomfort och ståltråd inte är självklar; många prov vad gäller sittvinklar och trådmellanrum fick göras. Stapelbarheten var ett av grundkriterierna i designarbetet eftersom den är ett absolut krav från restaurangbranschen. Den har också betydelse ur miljösynpunkt; antalet transporter från fabrik kan minskas. Kaskad är ytbehandlad med en väderbeständig pulverlack. All tillverkning sker i Sverige. The idea behind Kaskad was to combine a light, graphic look with high seating comfort and excellent stackability. For environmental reasons the chair had to last a long time, that is, be insensitive to fashion trends. The chair had to function equally well in public settings (cafés, outdoor cafés, etc.) as in a private garden. To achieve this aim and still have a certain transparency, it was decided to make the chair of wood. Furniture that can be seen through conceals less and makes it easier to enjoy the plants in a garden. The combination of seating comfort and steel wire is not self-evident; many tests had to be done of the seating angles and distance between the wires. Stackability was one of the basic criteria of the design process because it is an absolute requirement in the restaurant industry. It is also important from an environmental standpoint because the number of shipments from the factory can be reduced. Kaskad is surface treated with a weather-resistant powder coating. All manufacturing is done in Sweden. Design S Premierad / Awarded Med en påtaglig materialsnålhet fyller Kaskad ett hål i utbudet av sittmöbler för utomhusbruk. Formen är inbjudande och omslutande. Och sittkomforten hög, med eller utan dynor. Här är en fåtölj som tar plats utan att hejda blicken. Lika självklart en solitär vilomöbel i bersån som ett lättplacerat komplement till en uteservering. With an obvious economy of materials Kaskad fills a hole in the range of available seating furniture for outdoor use. The form is inviting and encompassing, and the seating comfort is high, with or without cushions. Here is an easy chair which asserts its presence without arresting the gaze. Equally self-evident as a solitary chair for lounging in the garden arbour or as an easily placed complement to an outdoor café. /Jury statement Kaskad 30/31 31

17 Uppdragsgivare/Client Teenage Engineering Design Teenage Engineering OP-1 Portable Synthesizer är en portabel allt-i-ett musikmaskin som fungerar som synt, sampler, trummaskin, bandspelare, mixer och kontrollyta för musikprogram. Den inbyggda FM-mottagaren och mikrofonen gör det möjligt att sjunga rakt in i maskinen eller spela in direkt från radion. OP-1 går även utmärkt att använda som till exempel köksradio. Allt kan sparas på bandspelaren och mixas direkt i synten. Ljudet kommer genom den inbyggda högtalaren eller via ljudutgången/hörlursutgången. Det färgkodade användargränssnittet relaterar till det som sker på bildskärmen och gör det enkelt att koncentrera sig på hur musiken låter snarare än att drunkna i parametrar och inställningar. OP-1 har aluminiumchassi och skärmen är av OLED-typ. Det ger skarp grafik samtidigt som maskinen blir strömsnål med en batteritid på 16 timmar. Formatet gör OP-1 användbar i såväl professionella studior som på scenen, i tunnelbanan, på stranden eller flyget. The OP-1 Portable Synthesizer is a portable all-in-one music machine which functions as a synthesizer, sampler, drum machine, tape recorder, mixer and control panel for music programmes. The built-in FM receiver and microphone make it possible to sing straight into the machine or record directly from the radio. The OP-1 also functions extremely well as a kitchen radio, for example. Everything can be saved on the tape recorder and mixed directly in the synthesizer. The sound comes through the built-in loudspeaker or via the audio output/headphone jack. The colour-coded user interface relates to what s happening on the monitor and makes it easy to concentrate on what the music sounds like rather than drown in parameters and settings. The OP-1 has an aluminium body and an OLED-type screen. The result is sharp graphics but the machine is also energy efficient, with a 16-hour battery life. Its format makes the OP-1 useable in both professional studios and on the stage, in the metro, on the beach or on an airplane. Design S Premierad / Awarded Man vill trycka på alla knappar och skruva på vartenda reglage. En teknisk produkt som genom smart färgsättning och fantastisk grafik blir intuitiv, lättillgänglig och oerhört inbjudande. Musik och maskin i ett. One wants to press all the buttons and turn every control. A technological product which through a clever colour scheme and fantastic graphics is intuitive, easily accessible and incredibly inviting. Music and machine in one. /Jury statement OP-1 32/33 33

18 Uppdragsgivare/Client Panthera Design Leif Thies / Gestalt Industriell Design / Mikael Engblom / 2dD / Björn Alvtegen / Alvtegen Design / Jalle Jungnell / Panthera / Per Mårtensson / Panthera Ju lättare en rullstol är desto mindre risk för förslitningsskador i axlar och armar. Och desto enklare att hantera rullstolen i vardagen. Detta är starkt livskvalitetshöjande värden för alla rullstolsburna. Ända sedan Jalle Jungnell skadade sin rygg i en motorcykelolycka på 1970-talet har han konstruerat och byggt allt lättare rullstolar. Nu leder han Panthera AB som utvecklar och producerar rullstolar för ett aktivt liv. Idag arbetar Panthera med professionella designer. Utmaningen denna gång var att skapa en sammanhållen helhet som visar produktens höga tekniska nivå utan att dominera över människan som sitter i den. Med Panthera X använde man sig av den senaste tekniken för att skapa en lätt men samtidigt styv konstruktion. Valet av kolfiber i ramen ger möjlighet till en mer uttrycksfull formgivning än vad som är vanligt på hjälpmedelsprodukter. Panthera X får stor uppmärksamhet på hjälpmedelsmässor över hela världen. The more lightweight a wheelchair is, the less the risk of repetitive strain injuries to shoulders and arms and the easier it can be handled in everyday life. These values strongly improve the quality of life for everyone in a wheelchair. Ever since Jalle Jungnell hurt his back in a motorcycle accident in the 1970s, he has designed and built everlighter wheelchairs. He now leads Panthera AB, which develops and manufactures wheel chairs for an active life. Nowadays Panthera works with professional designers. The challenge this time was to create a cohesive whole which displays the product s high technological level without dominating the person who is sitting in it. For the Panthera X the company used the latest technology to create a lightweight but still rigid construction. The choice of carbon fibre for the frame enables a more expressive visual appearance than is usual in assistive devices. The Panthera X attracts great attention at trade fairs for assistive devices around the world. Design S Premierad / Awarded Användarupplevelse med stark frihetskänsla. Panthera bjuder på förtjusande lätt framdrivning och körglädje. Ett ultralätt (4 kg!) sittfordon som på riktigt befriar sin förare. A user experience with a strong sense of freedom. Panthera offers delightfully easy propulsion and driving pleasure. An ultra-light (4 kilo!) wheelchair which truly frees its rider. /Jury statement Panthera X 34/35 35

19 Uppdragsgivare/Client Snickeriet Design Karl-Johan Hjerling / Karin Wallenbeck Snickeriet består av möbelsnickarna Gunnar Dahl och Karolina Stenfelt samt formgivarna Karl-Johan Hjerling och Karin Wallenbeck. Deras fyra första möbler lanserades under våren 2012 och bör snarare ses som solitärer än en kollektion i ordets egentliga bemärkelse. Slutresultaten är vid första anblicken mycket enkla men varje möbelprojekt är i själva verket utforskande och startar i en tanke kring ett utryck eller en fråga. Havet strävar efter att fånga det allvarsamma, eviga och symboliskt ogenomträngliga hos ett nattsvart hav. Frank är ett skåp man ser igenom, en utforskning av det transparenta. Verk har utgått från ett klassiskt hantverksprov om att bygga den perfekta lådan, här endast upphängd i ett ramverk. Fä behandlar det organiska skinnet som vore det oorganisk metall. Alla fyra medlemmarna i Snickeriet arbetar konceptuellt och vill bara tillverka möbler med kompromisslös design och högsta hantverksmässiga kvalitet. Snickeriet consists of cabinetmakers Gunnar Dahl and Karolina Stenfelt plus designers Karl-Johan Hjerling and Karin Wallenbeck. Their first four pieces of furniture were launched in the spring of 2012 and should be regarded more as solo pieces than as a collection in the true sense of the word. At first glance, the end result is very simple but every furniture project is actually exploratory and starts with an idea about a form of expression or a question. Havet strives to capture the serious, eternal and symbolically impenetrable qualities of an ocean as black as night. Frank is a see-through cupboard an exploration of the transparent. Verk is based on a classic journeyman s test to build the perfect drawer, here hanging only from a frame. Fä treats organic leather as if it were inorganic metal. All four members of Snickeriet work conceptually and want to make only furniture of uncompromising design and the highest craftsmanship. Design S Premierad / Awarded /Jury statement En kompromisslös och vacker möbelserie där varje ingående del står sig lika självklart på egna ben. Poetiska materialval kombinerade med hantverksskicklighet och en personlig omsorg om detaljer skapar objekt utan serieproduktionens vanliga avkall. En serie konstmöbler som även ifrågasätter begreppen funktionalitet, kollektion, tyngd och lätthet. An uncompromising and beautiful furniture range whose every component functions equally well on its own. A poetic choice of materials combined with craftsmanship and a personal care for details creates objects without the usual compromises of serial production. A range of art furniture which also calls into question the concepts of functionality, collection, weight and lightness. Verk, Fä, Frank och havet 36/37 37

20 Hedersomnämnande Tre bidrag med hög kvalitet och ovanliga egenskaper Honourable mention Three submissions of high quality and with unusual features 39

Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse

Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse Stockholm 2012-11- 21 Pressmeddelande: Vinnarna av Design S - Sveriges tyngsta designutmärkelse Under kvällen den 21 november presenterade Handelsminister Ewa Björling de tio vinnarna av Svensk Forms utmärkelse

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Ecolin - Natural silence!

Ecolin - Natural silence! NATURAL AND RENEWABLE tm Ecolin - Natural silence! To reduce the noise level is one of the biggest challenges as more and more companies choose open floor plans and an activity-based approach. Morgana

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

MILJÖDEKLARATION GREEN PEDESTALS Växtförvaring 800 x 250 mm 1200 x 250 mm Av Front

MILJÖDEKLARATION GREEN PEDESTALS Växtförvaring 800 x 250 mm 1200 x 250 mm Av Front MILJÖDEKLARATION GREEN PEDESTALS Växtförvaring 800 x 250 mm 1200 x 250 mm Av Front MILJÖDEKLARATION PRODUKTINFORMATION Green Pedestals är en möbel för grönska och växtlighet formgiven av Front. Green Pedestals

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson

moderna I Åke axelsson moderna II Åke axelsson 2012 Gärsnäs is owned by the family Axelsson/Klockby. Dag Klockby, CEO, Anna Klockby and Åke Axelsson, professor and furniture designer. Contemporary Swedish furniture Gärsnäs is a young company. That

Läs mer

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus.

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. Vår vision är att skapa belysning där en lågmäld skandinavisk känsla är utgångspunkten. En utgångspunkt som låter sig formas och utvecklas av

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER QUARTZ DESIGN JOEL KARLSSON / KROOK & TJÄDER DESIGN 2011 Quartz är en ljudabsorberande formpressad fiberfilt i rektangulär form, med inspiration från det klassiska parkettgolvets oändliga mönstervarianter

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

FUNKTIONELL FÖRVARING.

FUNKTIONELL FÖRVARING. PARTR FUNKTIONELL FÖRVARING. PART är en förvaringsmöbel som går att få med öppna hyllor eller skjutdörrar. Baksidan är lika snygg som framsidan vilket gör att den kan placeras fritt i rummet och fungera

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer