20 14 Kreativiteten är Sveriges styrka årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 14 Kreativiteten är Sveriges styrka årsberättelse"

Transkript

1 20 14 årsberättelse

2 Vd-0rd ekonomisk analys arbetsrätt arbetsmiljö industriell utveckling affärsjuridik regional medlemsservice teknikföretagens branschgrupper Ny regering men samma utmaningar 2 Krig och prisfall under dramatiskt år 4 Ett år utan nära förestående riksavtalsförhandlingar 8 Ökad användning av sanktionsavgift i ny arbetsmiljölagstiftning 12 Industri, innovation och välstånd 16 Nya viktiga avtalsprojekt inom Orgalime 22 Nära kontakt i regional service 24 TEBAB växer och knyter ihop banden 26 Fakta om Teknikföretagen 28 Förtroendevalda 29 Förvaltningsberättelse 30 Årsredovisning 31 Revisionsberättelse 48 Foto: Eva Lindblad

3 Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med medlemsföretag vilka står för en tredjedel av Sveriges export. Bland våra medlemmar finns globala företag som Ericsson, Scania, ÅF, ABB och Volvo men de allra flesta är betydligt mindre. Gemensamt är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

4 2014 kom att kallas supervalår med såväl valet till Europaparla men tet i maj som det svenska valet i september. Från ett svenskt perspektiv medförde detta påtagliga förändringar. I EU-valet gick både Sverige demokraterna och Miljöpartiet starkt framåt och Feministiskt Initiativ kom in på den politiska banan. Det svenska valet ledde som bekant till regerings skifte där Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar med stöd av Vänsterpartiet. Det osäkra parlamentariska läget resulterade dock i att regeringen och allianspartierna ingick den så kallade decemberöverenskommelsen för att undvika extra val och skapa förutsättningar för regeringens fortsatta arbete. vd-ord För Teknikföretagen innebär de nya politiska förhållandena i sak inte några förändringar. Våra mål och arbetsmetoder är desamma även om vi förstås kommer att få stifta nya bekantskaper. Det är inte bara i regeringskansliet som det skett förändringar utan även i riksdagen efter som nästan 30 procent av ledamöterna är nya. Den internationella konjunkturen fortsatte att vara svag under Obalanser i stora länders ekonomi inte minst i Europa en sjunkande tillväxttakt i Kina och övriga Asien och politisk oro med allvarliga terrordåd och flera väpnade konflikter, har alla bidragit till svag efterfrågan. Vilket förstås är särskilt känsligt för ett så expor t - beroende land som Sverige med liten hemmamarknad. Prognoserna inför 2015 har inte förbättrats i någon större utsträckning, varför det inte syns någon reell uppgång i investeringar och produktion. Likväl har många teknikföretag visat fortsatt goda resultat men det har företrädes vis berott på företagens verksamhet i andra länder och på genomförda besparingsåtgärder härhemma. En ljuspunkt är dock uppgången i USA och den satsning man där gör för att förbättra förutsättningarna för industrin. En viktig möjlighet i det sammanhanget är de frihandelsförhandlingar TTIP som förs mellan EU och USA. Vi har tillsammans med fack och arbetsgivare inom industrin enats om ett gemensamt uttalande till stöd för dessa förhandlingar. Handel på en öppen världsmarknad är avgörande för tilltro, tillväxt, social stabilitet och utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Det är med sådana omvärldsförutsättningar som vi går in i den avtalsrörelse som ska leda

5 Ny regering men samma utmaningar fram till nya avtal i mars En förhandlingsomgång som kan komma att bli besvärlig även om arbetsgivarorga nisa tionerna inom industrin och inom Svenskt Näringsliv är mer samspelta än på länge. Men många grupper på arbetsmarknaden kräver extra lönesatsningar utöver industrinormen samtidigt som trovärdig heten för att Riksbanken ska hålla det fastlagda inflationsmålet är alltmer ifråga satt efter en lång period av låg inflation och varierande växelkurs för den svenska kronan. Om exportindustrin belastas med höga kostnadsökningar minskar den interna tionella konkurrenskraften och det i sin tur minskar utrymmet för Sveriges väl färdsutveckling. Vid sidan av att noga följa den ekonomiska utvecklingen och förbereda oss för avtalsförhandlingarna har vi fortsatt att bredda och fördjupa vårt påverkansarbete med branschfrågorna. Under 2014 har vi, tillsammans med referensgrupper inom en mängd områden, arbetat fram ett förslag till en industristrategi för Sverige Industri, innovation och välstånd. Den ligger till grund såväl för vårt uppdaterade näringspolitiska program som för vårt påverkansarbete i olika delfrågor. Stora delar av strategin har sin grund i de industrisamtal som vi inom ramen för samarbetet inom Industrirådet förde med Alliansregeringen under 2013 och Industrisamtal som vi räknar med kommer att fortsätta även under kommande år. I Sverige har den politiska debatten svängt från att länge nästan uteslutande ha handlat om arbetslösheten och då främst hur den drabbat unga och utrikes födda, till att fokusera på invandring, flyktingmottagande och integration. Självklart finns det brister och utmaningar i det sätt som Sverige hanterar immigrationen på, men i debattens kölvatten förekommer en hel del oförblommerad främlingsfient lighet, ibland till och med uttalanden som för tankarna till rasism. För Teknikföre tagen är detta helt oacceptabelt. Vi står upp för ett fritt och humanistiskt samhälle, för människors rätt att få röra sig över gränser, att få pröva sina möjlig heter och där alla har samma värde oavsett bakgrund. Detta är själva förutsättningen för marknads eko nomin som är plattformen för våra medlemsföretag. Därför har vi fortsatt att engagera oss i hur fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det gäller såväl för redan boende i Sverige som för dem som söker sig till vårt land. Vi har bland annat pekat på hur höga ingångslöner och höga trösklar till arbetsmarknaden negativt påverkar möjligheterna för att kunna få ett första jobb. Att diskutera hur delar av arbetsrätten och framför allt lagen om anställningsskydd försvårar detta viktiga mål, är och kommer att vara en långsiktigt viktig fråga för Teknikföretagen. Det handlar både om att kunna få tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare i företagen och samtidigt motverka segregation och utanförskap i samhället. Svensk arbetsmarknad behöver ett regelverk anpassat till nutida förutsättningar och som både erbjuder flexibilitet för företagen och trygghet för medarbetarna. Under 2014 blev Tekniktjänstearbetsgivarna verklighet. Därigenom har Teknikföretagen fått ytterligare ett ben att stå på. Här hoppas vi att allt fler nya företag i gränslandet mellan tjänster och produktion ska känna sig välkomna och hemma. Under 2014 har industrins arbetsgivarparter arbetat målinriktat för att skapa en ökad samverkan. Både för att bli mer samspelta inför avtalsförhandlingarna men också för att öka genomslagskraften i påverkansarbetet. Projektet Industrin tar matchen som syftade till att till valrörelsen 2014 få ökad medvetenhet om industrins betydelse för tillväxt och välfärd, har burit frukt. Både inför valet inte minst under Almedalsveckan där vi för andra året i rad hade ett gemensamt industriområde och efter, är det alltfler politiker som talar om industrin som samhällsekonomisk motor och allmänheten har också fått ökad förståelse för industrins betydelse. Detta bäddar förstås för ökat gehör i vårt påverkansarbete för internationellt harmoniserade regelverk, satsningar på forskning och kompetensförsörjning och andra angelägna områden. Likaså är förståelsen viktig när vi kommer till frågor som lönebildning, anställningsvillkor och utveckling av arbetsrätten. Vårt eget långsiktiga arbete med attitydförändring och engagemang i skola och utbildning går också vidare. Projekten Teknikspanarna, Problemlösarna och Ingenjörsvägen fortsätter och vi är fortsatt djupt engagerade i Teknikcollegearbetet som drivs med Industrirådet som huvudman. TV4 fortsätter med vår satsning Felix stör en ingenjör och sänder en ny säsong under Teknikföretagen har fler medlemmar än någonsin. Vi har stor och engagerad närvaro på de arenor som är viktiga för våra medlemmar och vi vet att både politiker och allmänhet i allt högre omfattning förstår sambandet mellan industrins konkurrenskraft och välstånd. Men för att vara framgångsrika måste vi fortsätta arbetet med att driva industrins framtidsfrågor. Varje dag, året om. Åke Svensson 3

6 EKONOMI

7 Krig och prisfall under dramatiskt år Med Vladimir Putins hjälp behöll lågkonjunkturen greppet över Europa också under Rysslands krig i Ukraina var det som tidigt på året satte stopp för en annars begynnande återhämtning. Året blev dramatiskt på flera sätt, med nollräntor, snabba valutarörelser, ras i bland annat oljepriset. För teknikindustrin i Sverige minskade produktionen och antalet anställda ytterligare. Konjunkturen vände återigen ned i Europa under våren i samband med att Ryssland annekterade Krim. Den fortsatta krigföringen i Ukraina med ryska trupper och material, har eskalerat under resten av året och varit ett orosmoment som påverkat ekonomin betydligt mer än den direkta konfliktens konsekvenser. Särskilt omfattande är de negativa konsekvenserna för Ryssland men också för övriga Europa, ett Europa som annars visade en del tecken på att vara på väg att stabiliseras. Raset för den ryska ekonomin har kraftigt minskat handeln med Europas östra delar och störningarna har medfört prisfall på en rad olika produkter. Den så kallade Islamska Statens framfart i Mellanöstern och ökad krigsföring i flera afrikanska stater är ytterligare exempel på ett år med tilltagande konflikter där extremt många människor är och har varit på flykt. I USA har däremot framgångarna för ekonomin fortsatt, siffrorna för arbetslösheten stadigt minskat och sysselsättningen ökat i god takt för fjärde året i rad. Skillnaderna mellan den ekonomiska utvecklingen i USA och Europa slog under årets senare del igenom i form av en mycket kraftig uppgång av dollarkursen. Inte bara valutarörelserna har varit extrema. Konsekvenserna av det i USA kraftigt ökade utbudet av skifferolja och skiffergas fick oljepriset att närmast kollapsa i slutet av året. Även Kinas minskade importefterfrågan på material till stålindustrin har kraftigt sänkt världsmarknadspriset på järnmalm, vilket inte minst påverkat svenska LKAB kraftigt. För industrin i Sverige som är starkt beroende av marknaderna i Europa, var det i första hand den svaga efterfrågan som resulterade i att produktionen fortsatte att minska, nu för fjärde året i rad. Med en industri som därtill är mycket inriktad på investeringar har krig och prisfall haft stor negativ inverkan på efterfrågan. Den svenska kronan har minskat i värde på grund av att den amerikanska dollarn dragit iväg men också som följd av att Riksbanken bättre än tidigare följt ECB och sänkt styrräntan. Det har lett till att exportindustrin under årets senare del fått klart bättre betalt räknat i svenska kronor. Industrins producentpriser föll dock kraftigt i slutet av året under inverkan av fallet i råvarupriser då dessa nedgångar i flertalet fall skickats vidare till företagens kunder. Det har på likartat sätt även skett bland konkurrenter i Europa och USA. 5

8 Exportens värde steg men blev minus i volym Värdet av svensk teknikexport ökade under året med 7 miljarder SEK, men det blev en minskning mätt i volym. Importen av teknik ökade samtidigt med inte mindre än 35 miljarder SEK i värde med följden att handelsbalansen minskade med stora belopp. Handelsbalansen med varor är tack vare teknikexporten fortfarande positiv, men minskade från 52 ned till låga 13 miljarder SEK Konsumentpriser (KPI) och Industrins producentpriser (PPI) Sverige Index 2007 = 100 KPI PPI Ökade lönekostnader och färre jobb Ytterligare ett problem för industrin i Sverige var att lönerna också under 2014 realt ökade betydligt mer än avsett. På grund av nollinflationen blev de nominella löneökningarna på samma sätt som de två föregående åren en real höjning i samma storleksordning. Bra för dem som har jobb men samtidigt reala kostnadshöjningar för företagen med negativ inverkan på företagen och på sysselsättningen. Teknikindustrin minskade antalet anställda med i genomsnitt närmare 2 procent eller med personer under feb.07 feb.08 feb.09 feb.10 feb.11 feb.12 feb.13 feb.4 feb.15 Produktion per arbetad timme för tillverkningsindustri i Sverige. Bas NR Källa: SCB Vart tog produktivitetstillväxten vägen? Industrin i Sverige har haft en successiv nedgång i produktionen under hela fyra år, inräknat De tre senaste åren har produktionsnedgången i teknikindustrin till och med varit större än nedgången 25% 20% 15% 10% 5% 0% Årlig procentuell förändring 10,5% 8,9% 7,4% 5,5% 9,7% 3,3% 20,7% 3,4% 2,6% 0,2% -5% - 1,7% - 3,4% - 3,3% -10% - 8,9% -15% p Källa: SCB NR för tillverkningindustri enl. ENS Beräkningar Teknikföretagen Ekonomi

9 i antalet anställda. Teknikindustrin har tidigare under lång tid och över konjunkturcykler i genomsnitt presterat 4,5 5,0 procents ökad produktivitet per år. Att som nu under flera år sammantaget ha noll eller direkt negativa siffror framstår som ohållbart. Löner och andra kostnader har inte stått still och vinstmarginalerna har sjunkit flera år i rad. En delförklaring till den uteblivna produktivitetstillväxten kan vara att företagen faktiskt rustat sig för att möta en starkare efterfrågan än vad som sedan visat sig bli fallet och då är en fortsatt anpassning av antalet anställda att vänta framöver. En annan möjlig förklaring är att resurssättningen med rätt antal tjänstemän inte varit lika effektiv som när det gäller personal mer direkt kopplad till produktionen. Industrin genomgår en fort löpande och påtaglig tjänstefiering där möjligen en hel del rationaliseringseffekter återstår. Produktion per arbetad timme för tillverkningsindustri exkl. tele och elektronik i Sverige. Bas NR 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Årlig procentuell förändring - 0,8% 7,3% 4,8% 5,1% 4,5% 8,2% 2,8% - 4,3% - 11,6% 20,2% - 4,0% - 1,0% - 1,1% ,9% Källa: SCB NR enl. ENS Beräkningar Teknikföretagen Bättre avslutning än inledning på året Produktionen för teknikindustrin minskade med över tre procent i Sverige under året. Produktionsnivån var i de flesta branscher sjunkande. Då orderingången i slutet av året framstår som lite mer positiv än tidigare och att priserna på export även i slutet av året blev bättre, är intrycket att år 2014 trots en lång rad av besvikelser ändå avslutades bättre än det inletts. Produktionsvolym teknikindusti i EMU 20% Årlig förändring 15% 10% 5% 0% -5% -10% Index 2010 = 100 Produktionsnivå, h. axel Årlig förändring produktionsnivå, v. axel % 90-20% -25% 85-30% 80 dec -08 dec -09 dec -10 dec -11 dec -12 dec -13 dec -14 Källa: Eurostat 7

10 arbetsrätt Året 2014 präglades av eftervård av de 2013 tecknade treåriga avtalen. Eftersom avtalen just löpte på tre år fanns utrymme att lägga fokus även på annat än omedelbara förberedelser för nya avtalsförhandlingar.

11 Ett år utan nära förestående riksavtalsförhandlingar Under året har ett antal arbetsgrupper fortsatt arbetet med frågor som lämnades öppna efter avtalsförhandlingarna. Bland annat gäller det den praktiska tillämpningen av förtroendemannalagen samt hantering av diskriminerings- och trakasserifrågor på arbetsplatsen. Vi får anledning att återkomma till dessa när arbetet är klart. Ytterligare en fråga som behandlades i avtalsförhandlingarna var att Teknikarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gemensamt skulle genomföra seminarier om processlöneavtal. Detta är löneavtal utan potter där lönen bestäms i ett lönesamtal mellan chef och anställd. Till seminarierna bjöds företrädare för bolagen samt från de lokala facken in. Sådana seminarier har genom förts i Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping och Sundsvall. Sedan Industriavtalets tillkomst 1997 har de treåriga avtalen innehållit en möjlighet till uppsägning av det tredje avtalsåret. Någon sådan förtida uppsägning har aldrig skett inom industrin. En uppsägning av de nu löpande treårsavtalen skulle ha skett före den 30 september Utgångspunkten för möjligheten till förtida uppsägning är att den ska utnyttjas endast om grundläggande förutsättningar för avtalen väsentligen har ändrats. Inför avtalsförhandlingarna var bedömningen att det branta fallet i efterfrågan fram till 2012 skulle plana ut, och att medlemsföretagen därefter skulle stå inför en lång tidsperiod med mycket svag efterfrågan. Situationen bedömdes som allvarlig varför det var nödvändigt för parterna att skapa stabilitet genom avtal som möjliggjorde en lång planeringshorisont. Eftersom inga av dessa förutsättningar i grunden förändrats och då sannolikheten att förhandla fram väsentligt bättre avtal bedömdes som utomordentligt liten, valde Teknikarbetsgivarna att inte säga upp det tredje avtalsåret. Samma bedömning gjordes av samtliga parter på svensk arbetsmarknad och inget annat avtal heller blev uppsagt i förtid. En ny arbetsgivarförening Tekniktjänstearbetsgivarna Den nya arbetsgivarföreningen Tekniktjänstearbetsgivarna bildades under året. Föreningens medlemmar är tjänsteorienterade teknikföretag. En av de första medlemmarna blev teknikkonsulten ÅF med cirka anställda. Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Den nya föreningen är ett naturligt steg i och med den växande branschen för tekniktjänster. Utvecklingen i den svenska industrin går mot fler industriföretag som förändras mot en större andel tjänsteinnehåll, sam tidigt som andra renodlade tjänsteföretag ingår i teknikindu - strins förädlingskedjor. Det nya avtalet mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer började gälla den 17 juni Utformningen av arbetstidsreglerna utgör en av skillnaderna mellan det nya avtalet och det som gäller för företag anslutna till Teknikarbetsgivarna. Reglerna har förändrats för att bättre passa konsultverksamhet, vilket är en viktig del av många tekniktjänsteföretag. Dessutom har många bestämmelser gjorts dispositiva för överenskommelser lokalt eller direkt med den anställde. En annan skillnad återfinns i reglerna om jour och beredskap. Tekniktjänstearbetsgivarna ingår precis som Teknikarbetsgivarna i Teknikföretagen och kommer därmed också att vara delaktig i framtida märkessättande förhandlingar inom Industriavtalets ram. Det ökar legiti miteten för märkessättningen och den svenska modellen. Omställningsförhandlingar Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ändringar i omställningsavtalet, vilka inleddes 2013, har legat nere under hela året. Från arbetsgivarhåll är kraven kompetensbaserade turordningsbestämmelser och därmed lägre vikt för anställningstid i en uppsäg - ningssituation. Arbetstagar parten ställer krav på 9

12 förbättrat omställningsstöd och rätt till stöd även för visstidsanställda och sjuka. Under 2013 fanns det förhoppningar om att komma i hamn med förhandlingarna, men under inledningen av 2014 konstaterades att parterna stod för långt ifrån varandra för att återuppta förhandlingarna. Uppsagt avtal om konkurrensklausuler Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen sade under året upp avtalet om konkurrensklausuler som gällt sedan Avtalet ingicks mellan dåvarande SAF (Svenskt Näringsliv) och PTK och reglerar arbetsgivares möjlighet att begränsa en anställd från att konkurrera med arbetsgivaren efter det att anställningen upphört. Uppsägningen gjordes för att få till stånd ett nytt, modernare avtal, anpassat till förhållandena på dagens arbetsmarknad. Förhandlingar om ett nytt avtal inleds med PTK under Uppsagt avtal om uppfinningar PTK sade under året upp avtalet om arbetstagares uppfinningar mellan SAF (Svenskt Näringsliv) och PTK. Avtalet reglerar arbetsgivarens rätt till uppfinningar som arbetstagare ger upphov till, samt arbetstagares rätt till ersättning för detta. Förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt avtal inleds under Internationellt arbete EU Teknikföretagen har fortsatt att arbeta med EU-frågor bland annat inom ramen för den europeiska organisationen CEEMET där vi deltagit i kommittéerna EU Affairs, Health and Safety och Industrial and Employment Relations. Teknikföretagen och IF Metall var också fortsatt ordförande för arbetsgruppen Competitiveness and Employment inom kommittén för social dialog mellan CEEMET och IndustriAll (tidigare EMF) och sitter också i styrgruppen för ett partsgemensamt projekt om produktivitet som kommer att omfatta studier av verksamhet i ett flertal länder. Förhandlingar och tvistelösningar Under 2014 registrerade Teknikföretagen 210 (215) nya ärenden. Oftast drivs ärenden på initiativ av arbetstagare eller deras organisationer, men i 15 (19) fall initierades ärendet av Teknikföretagen. Av ärendena avsåg 161 (178) centrala förhandlingar i linje med den svagt nedgående trenden sedan några år. Antalet förhandlingar om driftsinskränkningar gick ned, samtidigt som förhandlingar rörande omorganisation med mera enligt 11 MBL ökade i antal. Under året avslutades 230 (194) ärenden. Advokat- och domstolsärenden Antalet nya advokatärenden var 19, jämfört med 18 året innan. 19 advokatärenden har avslutats utan att behöva avgöras i domstol. Under året registrerades åtta nya mål i Arbetsdomstolen. Antalet inkomna tingsrättsärenden ökade till 13, från åtta året innan. 19 tingsrättsärenden har avslutats genom förlikning. I fem mål meddelades dom, tre vinster och två förluster. Mål i Arbetsdomstolen Fem mål avskrevs från domstolens handläggning efter förlikning. Nämnder och kommittéer Tre nya ärenden har inkommit till nämn derna. Fem ärenden pågår i uppfinnarnämnden, två i lönenämnd, sex ärenden i arbetstidsnämnd och ett i industrikommittén. Myndighetsärenden Fyra myndighetsärenden inkom om arbetsmiljöfrågor och två avseende diskri minering. Fem myndighetsärenden avslutades. Inkomna centrala förhandlingar Industrifacket Metall 92 (109) Unionen 44 (49) Sveriges Ingenjörer 14 (19) Ledarna 8 (3) Övriga 3 (2) Vanliga tvistefrågor Löner 39 MBL Driftsinskränkning 16 Uppsägning 14 Avskedande 9 Övertid 7 Arbetstidsfrågor 6 arbetsrätt

13 Nyhetsbrev och hemsida Fem utskick har gjorts av det elektroniska nyhetsbrevet Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Där redogörs för förändringar i arbetsrättslig lagstiftning och gällande regler. På hålls nyhetsbrev, blanketter, avtalskommentarer med mera tillgängliga för medlemsföretag. Därutöver har fyra informationsbrev gått ut. Arbetsrättsdag och utbildning Under hösten genomfördes Teknikföretagens arbetsrättsdag på fem orter i landet: Stockholm, Göteborg, Lund, Jönköping och Umeå. Att förlägga arbetsrättsdagen på detta sätt var mycket uppskattat och bidrog till betydligt fler deltagare än tidigare år. Temat för dagen var Alkohol och droger. Frågor som berördes var bland annat drogtester, integritetsfrågor, rehabilitering, och att avsluta en anställning på grund av proble matik kring droger eller alkohol. Utbildningar har även ordnats om arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandlingar. Förändringar av anställningsskyddslagen Det långsiktiga arbetet med att förändra ans tällningsskyddslagen fortsatte. Syftet är att väcka diskussion om anställningsskyddet och dess konsekvenser för sysselsättning och svensk konkurrenskraft. 11

14 arbetsmiljö 2014 års förändringar i arbetsmiljölag stiftningen medförde ett omfattande påverkans- och informationsarbete. Regeländringarna innebar att ett 40-tal nya bestämmelser med sanktionsavgift trädde ikraft vid halvårsskiftet, varav många direkt berör Teknikföretagens medlemmar. Samtidigt upphävdes cirka 130 tidigare direkt straffbelagda paragrafer i 34 föreskrifter.

15 Ökad användning av sanktionsavgift i ny arbetsmiljölagstiftning Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till nya före skrifter inom området Organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket lett till ett behov av förank ring och dialog med medlemsföretagen kring Teknik företagens och Svenskt Näringslivs remissvar. Eftersom området är svårt att reglera avvisar vi förslaget. Istället bör Arbetsmiljöverket bygga vidare på befintliga regler i arbets miljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i kombination med informationsoch vägledningsmaterial. Arbetsmiljöverket har också beslutat om nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. De tidigare reglerna om härdplaster ingår nu, något förändrade, i dessa. Föreskriften (AFS 2014:43) träder i kraft den 1 juni Remissvar har även lämnats för den omarbetade föreskriften om Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön. Direktivet om elektromagnetiska fält, EMF, träder i kraft den 30 oktober Till följd av Arbetsmiljöverkets arbete med att införa nationella föreskrifter har Teknikföretagen initierat en intressentoch referensgrupp för att underlätta kommunikation och samordning med myndigheten. Samverkan på arbetsmiljöområdet Tillsammans med AFA Försäkring, Prevent, Svenskt Näringsliv och övriga parter på arbetsmarknaden genomfördes för andra gången Gilla jobbet arbetslivets mötesplats den oktober med runt 100 seminarier och närmare besökare. Skriften Förändring för en ännu bättre arbets miljö har tagits fram för att tydliggöra Svenskt Närings livs och medlemsorganisationernas position när det gäller arbetsmiljön och den gemensamma grundsynen kring utvecklingen och utmaningarna på området. Den har följts upp med en skrift om dödsolyckor Allt säkrare arbetsplatser men mer behöver göras, där analys och fördjupning av området sker. Notera i grafen på nästa sida att Storbritannien och Nederländerna inte inkluderar de trafikolyckor som sker i arbetet vilket vi gör i Sverige. Trafikolyckorna i arbetet var 2012 i Sverige 31 procent (14 stycken), ett år då totalt 45 personer dog i arbetet (36 arbetstagare och 9 egenföretagare). Referensgruppen för Arbetsmiljö Teknikföretagen och TEKO, RATT, har träffats vid två tillfällen. Att förankra insatser och initiativ hos medlemsföretagen i RATT ger en plattform för att påverka politiker, utredare, myndigheter och forskare. Arbetet resulterar i initiativ till projekt, utredningar och nya hjälpmedel. Områden som berörts under året har bland annat varit arbetsmiljö vid arbete utomlands vilket kommer att resultera i ett vägledningsdokument samt integrerad arbetsmiljökunskap i högre utbildning. Avsikten är att få högskolor och universitet att ta fram relevanta kurser inom arbetsmiljöområdet (human factor engineering) helst integrerade i framförallt ingenjörsutbildningarna. Referens- och projektgrupper Prevent Tre avslutande seminarier i serien om Syn och belysning i arbetslivet genomfördes i Jönköping, Stockholm och Göteborg. Totalt deltog cirka 260 personer. Ett förprojekt kring Bra upphandlingsförfarande av IT-verktyg och system har genomförts och kommer att utvecklas vidare under 2015 i samverkan med TCO Development och KTH. IVL Svenska Miljöinstitutet Teknikföretagen har ingått i en referensgrupp för ett projekt om skärvätskor. IVL färdigställer 2015 en slutrapport Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor. Ett nytt IVL-projekt har startat med syfte att mäta och föreslå åtgärder för risker med nanopartiklar på arbetsplatser. Teknikföretagen ingår i projektets referensgrupp. 13

16 Högskolan i Dalarna Projektet Ungas introduktion i arbetslivet ska ge en bild av hur elever på gymnasieskolans yrkesprogram förbereds och motiveras för arbetslivet vad gäller arbetsmiljöfrågor samt attityder till arbetet. Projektet avslutas 2015 och resul taten kommer att ligga till grund för rekommendationer. Teknikföretagen ingår i projektets referensgrupper. SWEREA IVF Arbetsförhållanden för hållbar Lean implementering och attraktivt arbete är ett treårigt AFA-projekt, där vi samvekar genom produktionslyftet. Målet är att främja en vinn-vinn-situation för företag och medarbetare genom goda arbetsförhållanden, långsiktig effektivitet och förändringsförmåga. Lunds Universitet Ytterligare ett projekt om nanomaterial har startat, drivet av Lunds Universitet (avdelningen för ergonomi och aerosolteknik och arbets- och miljömedicin). Syftet är att studera industriell tillverkning och hantering av nanomaterial. Teknikföretagen ingår i projektets referensgrupp. AFA Försäkring Teknikföretagens Informationssystem om Arbetsmiljö, TIA, är en del av AFA Försäkringsavvikelsehanteringssystem, IA. TIA har mottagits positivt av medlemsföretagen och idag är 52 teknikföretag registrerade. Varje vecka registreras runt händelser och riskhanteringar i IA-systemen. Syftet är att underlätta arbetsskade anmälan och utredning av avvikelser i samband med arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Även andra typer av avvikelser miljö eller kvalitetsavvikelser kan registreras och följas i systemet. Internationellt arbete EU CEEMETs arbetsgrupp Health and Safety har fortsatt sitt påverkansarbete på EUnivå med frågor om regelförenkling och utvärdering av arbetsmiljödirektiven, tillexempel översyn av kemikalielagstiftningen, cancerklassning av kvarts, vägledning och forskningsbehov kring nanopartiklar, psykosocial arbetsmiljö och mental hälsa samt standardisering. För att underlätta företagens tillämpning av det nya direktivet om elektromagetiska fält, EMF, och bedömningen av de nya gränsvärdena vid svetsarbete, har den nya programvaran EMFWELD tagits fram via ett EU-gemensamt CEEMET-projekt. Programmet har testats av några medlemsföretag och ska nu utvärderas och kompletteras, innan det lanseras. Sveriges införande och tillämpning av EUs ramdirektiv om arbetsmiljö och de 23 särdirektiven har på EU-kommissionens begäran utvärderats med ett negativt utfall. Vi har gemensamt med Svenskt Näringsliv starkt ifrågasatt det resultat som redovisats för Sverige och begärt en förklaring. Teknikföretagen medverkar i SIS/TK 301 i framtagandet av en ny global arbetsmiljöstandard ISO Occupational health and safety management systems Requirements. Arbetsmiljöärenden Det finns fortsatt efterfrågan på stöd och biträde av våra jurister och arbetsmiljöexperter vid arbetsplatsolyckor och brott mot arbetsmiljölagen. Åklagarna ålägger i ökad omfattning medlemsföretagen företagsbot istället för att åtala enskilda personer. Kursverksamheten Under 2014 genomförde Teknikföretagen 48 arbetsmiljöutbildningar med tillsammans 734 deltagare. Publikationer och verktyg Då sjukfrånvaron under året tenderat att åter gå upp har ett antal debattartiklar kring sjukskrivningsprocessen publicerats och en dialog med Försäkringskassan och representanter för vården initierats. Arbetsolyckor med dödlig utgång per förvärvsarbetande 2012 Nederländerna Storbritannien Sverige Grekland Tyskland Schweiz Finland Belgien Danmark Ungern Slovakien Norge Lettland Spanien Estland Polen Tjeckien Cypern Irland Slovenien Frankrike Italien Bulgarien Österrike Rumänien Luxenburg Kroatien Portugal Litauen Malta 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arbetsmiljö

17 15

18 industriell utveckling

19 Industri, innovation och välstånd Teknikföretagens påverkansarbete ska föra fram teknikindustrins gemensamma syn på frågor som bedöms som viktiga för att stärka svensk industris konkurrenskraft och öka välståndet i Sverige. Åsikterna förankras i referensgrupper med representanter från våra medlemsföretag. Åsikterna sammanställs också i Industri, innovation och välstånd En strategi för arbete och välfärd och sammanfattas i Teknikföretagens näringpolitiska program Teknikföretagens avdelning för industriell utveckling har under året arbetat med tio områden som spelar stor roll för medlemsföretagens konkurrenskraft. Områdena är kompetensförsörjning, forskning och utveckling, produktion, innovationssystem, information och kommuniktionsteknik (IKT), tjänster, energi, infrastruktur, produktkrav och internationell handel. Inom varje område har ställningstaganden arbetats fram så att det ska vara tydligt för politiker och beslutsfattare vad svenska teknikföretag tycker är viktigt för att företag ska starta, växa och stanna i Sverige. Kompetensförsörjning För att fler ungdomar ska välja teknisk utbildning krävs att vi utvecklar deras teknikintresse redan från tidig ålder samt visar upp de möjligheter som finns för dem som arbetar i teknikföretag. Samtidigt är det viktigt att de som väljer en teknisk utbildning får relevanta kunskaper som möter företagens kompetensbehov. Därför arbetar vi parallellt med attitydpåverkan och strukturpåverkan. Genom arbetet med attitydpåverkan ökar vi ungas och deras påverkares intresse för teknik och teknikföretag. Genom vårt arbete med struktur påverkan säkerställer vi att utbildningarna är anpassade efter indu strins behov och utveckling. Vi för en ständig dialog med politiker och beslutsfattare samtidigt som vi omsätter våra idéer i praktiken. Detta skapar resultat. Utöver påverkan i Sverige är vi också engagerade i Bryssel, genom aktivt deltagande i organisationen CEEMET och projekt från European Schoolnet. Påverkansarbetet till grundskolan har intensifierats och en policy med de prioriterade frågorna inom området har arbetats fram. Aktiviteter som frukostoch Almedalsseminarium har arrangerats kring detta. Påverkansarbetet har skett utifrån de prioriterade områdena för grundskolan: höjda kunskapsnivåer genom större fokus på problemlösning, IKT och relevant innehåll, de strukturella förutsättningarna kring teknikämnet, vikten av fler lärare i teknik och naturvetenskap samt behovet av förändring av skolans studie- och yrkesvägledning. Vi har deltagit i referensgruppen för Skolverkets kvalitetsutvärdering av teknikundervisningen i grundskolan samt i Skolverkets referensgrupp för den nationella NT-satsningen. Politiken har haft stort fokus på utmaningarna för svensk grundskola vilket ställt krav på tydlighet och fokus kring vilka konkreta åtgärder som behövs från teknikindustrins horisont. Teknikföretagens långsiktiga engagemang för att stärka kvaliteten inom de industrirelevanta utbildningarna på gymnasiet har gett resultat. Under året har vi haft tät kontakt med Yrkesprogramsutredningen som har tagit till sig våra argument. Man föreslår exempelvis en försöksverksamhet med ny yrkesinriktning inom produktionsteknik på teknikprogrammet. Inriktningen föreslås bli mer omfattande och med fler yrkesinriktade kurser än idag. Arbetsplatsförlagt lärande blir obligatoriskt. Vi har fortsatt driva frågan att Yrkesvux bör permanentas och att kommunerna måste fördela resurserna så att även industrins behov tillgodoses. Vi har gjort en uppföljning av industrirelevanta Yh-utbildningar som 17

20 ger underlag för fortsatt påverkansarbete mot Myndigheten för yrkeshögskolan. Uppföljningen visar också att företagen behöver stöd för att deras engagemang i ansökningar om att få starta Yh-utbildningar ska ge resultat. Vi har deltagit i myndighetens branschråd och tillsammans med flera av våra medlemsföretag också hjälpt myndigheten i dess arbete att säkerställa relevant innehåll i vissa utbildningar. Inom högre utbildning har vi fortsatt att arbeta med frågorna om ökad genomströmning, riktade medel till tekniskt basår samt att både kvalitetssäkring av högre utbildning och resurstilldelningssystemet ska kopplas till anställningsbarhet. Vi har också ett engagemang i några högskolors styrelser, fakultetsråd eller programråd. Satsningar på längre sikt Teknikföretagen driver fyra långsiktiga satsningar inom området kompetensför sörjning, ett för mellanstadiet, ett för högstadiet, ett för gymnasiet och ett övergripande: Teknikspanarna är en populär satsning för elever och lärare i årskurserna fyra till sex. Med ingenjörsförebilder och exempel från framstående teknikföretag kopplar vi ihop teknikämnet med verkligheten utanför skolan. I satsningen ingår lektionsmaterial, lärarmöten och stipendier. Sedan starten 2004 har vi mött hundratusentals elever och tiotusentals lärare. Problemlösarna är ett kreativt lektionsmaterial för årskurserna sju till nio. Med ingenjörsförebilder och verkliga exempel från teknikföretag blir undervisningen i teknik och naturvetenskap mer relevant. Genom att delta får företag ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkrat verktyg för samverkan och lärare får ett interaktivt lektionsmaterial som hjälper till att nå målen i kursplanen. Ingenjörsvägen är primärt en satsning för ungdomar och studie- och yrkesvägledare. Genom målgruppsanpassat webb- och trycksaksmaterial inspirerar och informerar vi om ingenjörsutbildningar och yrkesmöjligheter i teknikföretag. Vi medverkar också på gymnasiemässor och anordnar workshops för studie- och yrkesvägledare. Felix stör en ingenjör lanserades av Teknikföretagen 2010 som tv-serie på TV4. Satsningen fortsätter och under 2014 påbörjades produktionen av säsong tre som kommer att sändas 2015 i TV4. Utöver serien på TV och online genomförs en rad förstärkande aktiviteter i skolan och kring unga. För att elever ska välja tekniska utbildningar krävs att kvaliteten är hög, innehållet intressant och förankringen på arbetsmark - naden god. Teknikföretagen arbetar tillsammans med IF Metall och övriga parter inom industrin för att etablera och utveckla Teknikcollege. Teknikcollege har under några år vuxit kraftigt och en utredning har därför genomförts kring hur Industrirådet kan arbeta effektivare med skolorna för att försäkra sig om att erforderlig kvalitetsnivå hålls. Besluts har tagits att stärka Teknikcolleges kansli och styrelse. Genom pilotprojektet Industrins Yrkesår, som avslutades 2014, har kännedomen om yrkesintroduktionsavtal ökat avsevärt. Den långsiktiga informationssatsningen har även utmynnat i riktiga yrkesarbeten. Totalt på Teknikarbetsgivarna och IF Metalls avtalsområde så handlar det om nära 500 jobb för unga under året. Främst har det skett tack vare Volvosteget som står för merparten av anställningarna. Från erfarenheterna i projektet kommer Arbetsförmedlingen att fortsätta erbjuda den industriella grundutbildningen för dem som valt annan utbildning än industriteknisk på gymnasiet. Utvärderingsarbetet kring yrkesintroduktion och Industrins Yrkesår visar tydligt att det finns ett utbrett intresse och behov av såväl anställningsformen som yrkesåret som bidrag till en långsiktig kompetensförsörjning. Forskning och utveckling EUs forskningsprogram Horizon 2020 startade Det är inriktat på hur vetenskapliga genombrott ska förvandlas till innovativa produkter. Teknikföretagen har under året arbetat för att knyta statens forskningsinvesteringar närmare struktu - ren i Horizon 2020 för att förenkla forskningssamarbetet mellan akademin och industrin nationellt men också inom EU. Resurser ska läggas på projekt som arbetar med våra samhällsutmaningar och där Sverige har en världsledande industri som sedan kan producera och sälja de produkter som utvecklas. Produktion Teknikföretagen har huvudmannaskapet för det strategiska innovationsprogram met, SIO, Produktion 2030 Programmet öppnade sin första utlysning för forskningsoch innovationsprojekt i juni. Eftersom industriell utveckling

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 SEK HANDBOK 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handbok 446 Utgåva 2 SEK Handbok 446 utgåva 2:2014 består av

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer