JWG ISO/TC215 San Francisco, US april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JWG ISO/TC215 San Francisco, US 20 24 april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller"

Transkript

1 Medicinsk service IT/MT Samordning Helen Broberg Informatik arkitekt Datum Version 1.0 JWG ISO/TC215 San Francisco, US april 2015 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Health care in the information age... 3 Vad mötet handlade om:... 5 *Gemensamt möte CIMI och ISO TC 215 WG1*... 5 *Revisionen av ISO EN 13606*... 5 *CEN workshop Concurrent use*... 7 * Contsys ISO13940*... 7 * ISO/TC215 DTR Capacity-based ehealth architecture roadmap part 2 architectural components and maturity model*... 7 *SKMT - Standard Knowledge management tool*... 8 * Quality measurement for DCM ISO 18864*... 8 * HL7 ledda aktiviteter*... 8 ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release * ISO/NP/DTR N429 ISOTC 215_WG1 health informatics re-usable component strategy for use case development*... 9 *Förslag på nya standarder* Aktiviteter tills nästa möte Viktiga frågor och synpunkter som måste bevakas och annat som kommittén kan vilja veta: Bilaga 1: Presentation av Reference archetype modeling style workgroup update Bilaga 2: Presentation av harmonisering EN ISO och HL7 FHIR

3 Inledning Plats: San Francisco, USA Datum för mötet Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och representerande följande länder: Totalt deltog drygt 175 personer från ett 20-tal länder och ett antal liaison organisationer. I WG1 medverkade 27 personer från 12 länder + ett par personer som deltog online på specifika punkter. Svenska deltagare: (WG1) Helen Broberg, Jessica Rosenälv och Karl-Henrik Lundell ISO FAKTA st Medlemsländer st experter 238 st tekniska kommittéer 19 st möten varje dag aktiva projekt st standarder, varav 1468 st publicerade under 2014 Mary Lou informerade om förändringar inom ISO under De viktigaste förändringarna är: Godkännande av nya workitem förslag kan endast ske via korrespondens Klargörande av regler för att hoppa över FDIS och gå direkt till publikation av en standard Mer fokus på att uppsatta tidsramar för projekt håller Alla delegater som skall delta på ett möte måste anmälas från respektive medlemsland Rutin att i god tid börja titta efter nya ordförande innan en ordförandes tidsmandat löper ut Blanketter har uppdaterats Pilot som testar möjlighet att delta via Webex på kommitté möten. Anmälan skall ske på motsvarande sätt som för fysiskt närvarande. Health care in the information age Inledningstal av Dr Scott Young, md, Kaiser Permanente. Scott inledde med lite fakta om Kaiser Permanente. Kaiser Permanente är det största icke vinstdrivande hälsoorganisationen i USA. De har 9,6 miljoner medlemmar, läkare, sjuksköterskor och anställda. De finns i 8 delstater och i District of Columbia, med 38 sjukhus och 600 Medical Office. Scott beskrev de nya tiderna i hälso- och sjukvården information age bl.a: Patienten väljer i större grad själva vilket vårdföretag som patienten går till 3

4 Patienter aktiva/deltar i vården online Läkare diskuterar över Ipads istället som tidigare under industrial age över ett mikroskop. Gapet mellan data information kunskap clinical utility blir större med mängden data och ju längre tiden går. Framför allt ökar gapet mellan information och kunskap mycket. Ändrad syn från Hur många patienter kan vi ta emot? - till Hur många problem kan vi lösa? eller Hur ofta skall en läkare träffa en patient för att optimalt följa patientens hälsotillstånd? Till Vilket är det bästa sättet att optimalt följa ett hälsotillstånd?. Viktigt med Human touch. Nytt betalningssystem som är baserat på värde istället för utförd vård. Nästa möte Är i november i Bern, Schweiz Vår 2016: Höst 2016: Vår 2017: Höst 2017: Amsterdam (någon gång 22 apr-5 maj) Kuala Lumpur, Malaysia (17-21 oktober) Värd söks Värd söks Korea och Norge har visat intresse för att anordna mötena under Namn på den som skrivit rapporten Helen Broberg tele:

5 Vad mötet handlade om: *Gemensamt möte CIMI och ISO TC 215 WG1* Harold Solbrig presenterade CIMI Clinical Information Modeling Initative. Mission: Improve the interoperability of healthcare systems through shared implementable clinical information models. (A single curated collection). CIMI arbetar för att skapa ett gemensamt öppet bibliotek med arketyper som bygger på en enkel formalism och baserade på gemensamma datatyper. Arketyperna skall kunna användas för lagring, informationsutbyte, beslutstöd, standardiserade vårdplaner mm. CIMI arketyper skall sedan kunna översättas till t.ex. olika format CEN arketyper, FHIR, AML, ADL, HL7 v2. SNOMED CT är primär referens terminologi, LOINC är också accepterad som referens terminologi. Vid överlapp gäller SNOMED CT. ADL i EN ISO 13606:2 har vidareutvecklats inom openehr och CIMI. Som ett led i detta har CIMI i juni 2012 initierat AML till OMG (Object modelleing Group) som bl. a. står bakom UML, att arbeta fram AML Archetype Modeling Language som profiler av UML. Arbetet syftar till att det skall gå att använda standard UML verktyg för att modellera och beskriva arketyper (vilket för ADL speciella verktyg behövs). De har påverkat UML-verktyg leverantörer att börja bygga in AML i sina verktyg, vilket skall vara gjort i MagicDraw. AOM som är objektmodellen bakom AML, som idag finns i EN ISO , har varit en viktig del, men behövs inte vidare. Den har i vidareutvecklingen kommit väldigt nära AML/ADL. Diskussion om AOM skall bevaras eller inte pågår. CIMI kommer att lämna ett slutgiltigt förslag till OMG under maj 2015, planeras sedan besvaras och bli en formell del av UML. CIMI referens modell blir mindre och mindre. Den består idag av flera mindre delar med tre huvuddelar: Core, Party model och Datatypes. Datatyperna är kompatibla med HL7 FHIR. CIMI är tillgänglig på https://github.com/opencimi I EN ISO del 3 skall innehålla ett antal referensarketyper. Det är inte klart definierat vad en referens arketyp är. Ett par olika förslag har tagits fram som har beskrivits/modellerats på olika sätt. En grupp har tillsatts för att titta på modeling style av referensarketyper. Jag ingår i denna grupp och jag presenterade status i arbetet. Se bilaga 1. Det är nu tid att starta upp en grupp som skall arbeta fram innehållet i referensarketyperna. Karl-Henrik Lundell fick uppdraget att starta upp denna grupp. En kortare beskrivning av respektive grupps uppdrag skall arbetas fram. Förfrågan skall skickas till hela revisions gruppen om att ingå i innehålls och/eller modeling style gruppen. Dessa två grupper skall ha gemensamt/a möte med CIMI. *Revisionen av ISO EN 13606* Standard med syfte att utbyta delar eller hela patientens journal mellan heterogena system eller inom en federation av distribuerade EHR system samt hantering och utbyte av arketypbeskrivningar. Nyckelfrågor i revisionen, är att alla delarna skall revideras samtidigt och ingen ändring i scope. Under måndagen var ett möte för experter i revisionen, då presenterades det pågående arbetet och aktuella frågeställningar diskuterades. På WG1-mötet rapporterades resultatet från måndagens möten och presentationerna upprepades i stort sett. 5

6 Målet är att ha en CD version 1 av standarden klar inför nästa möte i början av november. Följande arbetsgrupper är igång med arbete (ledare inom parantes): EHR Extract (del 1) arbetar med att revidera Referens modellen. (Dipak Kalra) (Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Demographic (del 1) arbetar med att revidera den demografiska modellen (Jessica Rosenälv) ( Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Datatyper (del 1) arbetar med att revidera datatyper som skall användas (David Moner) Alignment with FHIR (del 1) arbetar med att harmonisera med HL7 FHIR (Helen Broberg ) Modeling style (del 3) arbetar med att ta fram en strategi för hur referensarketyper skall modelleras (Rahil Qamar Siddiqui) (Helen Broberg ingår i arbetsgrupp) Dipak med expertteam tackades för ett hittills bra utfört arbete. Extrakt modellen Torbjörn Nystadnes gick igenom hittills föreslagna ändringar i extraktmodellen som beslutades. Några attribut skall tas bort och några skall flyttas. En viktig förändring är att extraktmodellen endast kommer att kunna kommunicera arketypbaserad EHR-information. Det kommer också vara möjligt att skicka information om flera patienter i ett extrakt. Demografiska modellen Jessica presenterade pågående arbetet med den demografiska modellen i EN ISO Jessica leder arbetet och jag deltar i denna grupp tillsammans med ytterligare 8 personer. Ett nytt förslag på demografisk modell presenterades. Torbjörn gick igenom ett antal frågeställningar rörande hur demografisk information idag kan hanteras och refereras i olika system. Gruppen fick uppdrag att fortsätta arbetet med målet att den demografiska modellen integreras i EHR extrakt modellen. Ett face-to-face möte tillsammans med extrakt gruppen skall planeras. Alignment of HL7 FHIR Jag presenterade tillsammans med Gary Dickinson, HL7 USA, status i arbetet med att harmonisera EN ISO med HL7 FHIR, se bilaga 2. Projektet har blivit godkänt i 3 instanser av 4 inom HL7. När alla 4 instanser har godkänt projektet, kommer vi att få en person från FHIR som arbetar med oss. Då HL7 FHIR först kommer att vara officiellt publicerad under 2017, har vi diskuterat att direkt bygga profilen på den kommande reviderade versionen av EN ISO referens modell. Efter sommaren planeras det finnas en relativt stabil version av referensmodellen, förslaget är att bygga på denna. Gruppen skall sammanställa kommentarer till remissrundan för HL7 FHIR DSTU 2, senast den 4:e maj. Del 4: Säkerhet Genomgång av del 4 tillsammans med representanter från WG4 säkerhet. I diskussionen kom upp beröringspunkter mellan WG4 och Contsys samt att WG4 har gjort mappning till kodverket för Sensitivity som finns i del 4. Torbjörn föreslog förändringsförslag rörande meddelandet för att 1 CD = Committee Draft Version av standarden som skall skickas för kommentarer inom den tekniska kommittén 6

7 kommunicera logginformation vem har titta på informationen (EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT), att istället använda en EN ISO Profil. De attribut som inte täcks i föreslogs läggas i Record Component. Del 5: Gränssnittsspecifikation Dipak gick igenom innehållet i del 5, som beskriver vad en förfrågan om journalinformation kan innehålla. Motsvarande finns det också för förfrågan av logginformation och för att fråga efter en arketyp beskrivning. Endast några få förslag på förändring finns. Frågan ställdes Behövs del 5 förutsatt att HISA istället hanterar motsvarande fråga/svar-interaktioner?. Detta är en möjlig väg, så länge samma krav uppfylls. *CEN workshop Concurrent use* Workshopar i syfte att beskriva och kommunicera hur EN ISO (EHRcom), EN ISO (HISA) och ISO (Contsys) kan användas samordnat tillsammans. Bl.a skall en teknisk rapport utvecklas som skall ge vägledning och inkludera en metod och utvalda proof-of-concept-profiler. Den senaste workshopen var i Lund i Mars Denna hade fokus på den kommande revisionen av HISA, inkluderat en potential roll av Contsys och referens arketyper baserade på Contsys. En implementationsguide skall göras, resultaten och pågående arbeten behöver beskrivas och publiceras. En demonstrator diskuterades, men behöver finansiering. * Contsys ISO13940* Standard med syfte att beskriva begrepp i vården av en patient. Enligt plan skulle Contsys varit ute på FDIS 2 nu, men har blivit försenat pga. standarden innehåller många diagram och tabeller som skall ritas och kvalitetssäkras, samt felhantering hos ISO vid formaliseringen av dokumentet, då de blandat ihop olika versioner. * ISO/TC215 DTR Capacity-based ehealth architecture roadmap part 2 architectural components and maturity model* Standard i syfte att beskriva ett ramverk för hur låg- och medelinkomstländer kan bygga sin arkitektur, men är också tillämplig även för länder typ Sverige. Standarden har nu blivit publicerad. Det finns förslag på ett fortsatt arbete, Indicators & education. Pga av sjukdom utgick punkten på detta möte. 2 FDIS Final Draft International Standard sista remiss runda innan publicering 7

8 *SKMT - Standard Knowledge management tool* Ordlista som innehåller definitioner av termer som finns i de olika standarderna. Det har gjorts ett stort jobb att ta fram definition på ca 20 termer bl.a. healthcare record. Avseende Healthcare record fanns 100-tals defintioner, i SKMT och i andra källor. De flesta var dock i grunden lika, men beskriven med olika ord. De hade ett antal kriterier för vilka begrepp som de arbetade med. Definierar en hel familj av en term. De beslutade definitionerna gäller, men är inte tvingande då termen används i annan kontext kan andra definitioner gälla. Inom en vecka kommer dokumentation att skickas ut till WG1, där vi uppmanas att läsa och kommentera till senast under maj. I nästa steg skall det sedan ut på formell remiss runda. * Quality measurement for DCM ISO 18864* Standard med syfte att beskriva ett antal kvalitetsmått för en Detailed clinical model. Finns idag 30 quality metrics. Standarden skall vara konsistent med DTS Detailed clinical models. Arbetet går vidare, standarden har varit ute på CD remiss som har avslutats. Kommentarerna skall nu gås igenom och arbetas in i dokumentet * HL7 ledda aktiviteter* ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2 Standard med syfte att beskriva funktioner som är aktuella i EHR system. Dessa funktioner kan sättas ihop i olika profiler t.ex. Emergency Medicine, Nutrition. FDIS är godkänd och standarden är klar för publicering. Samarbete har skett med Meaningful Use. Vid uppfyllande av deras certifierings kriterier, sker samtidigt certifiering till ISO HL I dag finns 6 översättningar av standarden. HL7 har verktyg som underlättar arbetet med att översätta standarden. Jag har fått en kontaktperson att kontakta för att få verktyget. HL7 EHR Working Group har påbörjat arbetet med release 3 av standarden. I denna pekas lämplig(a) FHIR resurser ut, som då ger kraven för informationsinnehåll för funktionen. Möjligt kan mappning ske till andra standarder också. Fler profiler skall utvecklas t.ex. för laboratoriesystem. Alla är välkomna att delta i deras olika arbetsgruppers telefonmöte, som de har varje vecka. ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release 1 Standard med syfte att beskriva funktioner som är aktuella i PHR system. Dessa funktioner kan sättas ihop i olika profiler, t.ex. Mobile Health, Health Records bank. Standarden är klar för publicering. Maskinläsbar version (xlsx, html) är tillgängliga via HL7 för HL7 medlemmar. Har kvar den gamla strukturen från EHR System functional model release 1, men skall uppdateras till release 2. Release 2 kommer att innehålla fler områden t.ex. mobile health, nutrition, wellness, population health, family historiy. De önskar förslag på fler områden att ingå i PHR release 2. Alla är välkomna att delta i deras olika arbetsgruppers telefonmöte som de har varje vecka. 8

9 * ISO/NP/DTR N429 ISOTC 215_WG1 health informatics reusable component strategy for use case development* Standard i syfte att skapa ett bibliotek med återanvändbara use case komponenter, som skall kunna användas i olika sammanhang och domäner inom hälso- och sjukvård. Ett use case skall vara, generellt/återanvändbart, potentiellt maskinläsbart och unikt identifierat, för att kunna ingå i biblioteket. Idag finns 20 st use case komponenter och 44 flerstegs scenarior. Har ett antal formulär, för att beskriva ett use case. Ett use case beskrivs i flera steg beskrivning av use case, mappning till System functional model och implementerbara data- och mjukvarukonstruktioner (t.ex. HL7 FHIR). Det finns nu ett draft publicerat på ISO livelink, som projektet önskar få synpunkter på. Projektet efterfrågar mallar för hur use case beskrivs. Activty on Patient summary records the hospital discharge summary and the obstetrical discharge summary Brasilien presenterar ett arbete de arbetat med mellan maj 2012 och sep 2014, som ett bidrag/förslag på referensarketyp(er). Arbetet syftade till att arbeta fram en uppsättning information som skall vara en del av utskrivningsanteckningen. Obstetrical discharge summary är en specialisering på hostpital discharge summary, och det finns en för kvinnan och en för baby. I Brasilen har modellen implementerats nationell för att kommunicera utskrivnings information mellan sjukhus, nationella databaser och primärvården. Kommunikationen sker med ISO

10 *Förslag på nya standarder* Ett kommande förslag presenterades: Community-based integrated health and care services for ages societies. En ISO IWA (International workshop agreement) har startat upp under våren, och måste slutföras under året. Ordförande från Japan och sekretariatet från BSI (British Standard Institute). Syftet med workshopen är att få en internationell diskussion avseende en åldrande befolkning. Det krävs gemensamma standarder informationsmodeller mm för detta. Det kommer att vara en första workshop i London i sommar (1 juli). Detta år används för att samla in värdefull input/information som input till kommande standarder. Nytt workitem förslag kommer att färdigställas under hösten. Vill gärna ha synpunkter på arbetet. ISO PWI Metadata for structured clinical genomic sequence information in EHR system Standard som syftar till att beskriva krav på hur genetisk data skall hanteras vid rapportering till t.ex. journalsystem, då rådata filer inom området är extremt stora. På mötet i Berlin beslöts att projektet skulle tas upp i ISO program som ett PWI (Preliminary TS Work Item). Projektledaren presenterade projektet och projektdirektivet. Det finns gjort arbete som berör området inom både HL7 och ISO. Projektet skall samarbeta med HL7 via JIC och tidigt involvera berörda aktörer. Detta är en standard som behöver specifik expert då det är ett specifikt område. Australien och Frankrike har visar stort intresse i att projektet genomförs. Frågan om vilken arbetsgrupp som är lämpligast för projektet att tillhöra skall tas upp i CAG Resolution 4 (WG1-R01]: ISO/PWI TS submission for a 3-month NWIP (TS) For ISO/PWI TS Health informatics, Metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records ISO/TC 215; - approves the WG1 recommendation to submit for NWIP ISO/PWI TS targeting a Technical Specification (TS); - requests the Project Leader to provide a complete form 4 and NP text to the WG1 Secretary for review and approval no later than 21 May 2015; - requests the WG1 convenor to provide these items to the TC215 secretary no later than 27 May 2015; - requests the TC215 Secretary to launch a 3-month NP-DTS ballot no later than 30 May 2015; - Refers to CAG2 the question of the most appropriate Working Groups to progress this item Avslutande möte Genomgång och uppdatering från några av liaison organisationerna. JIC Joint Initiative Council Gruppering med syfte att samordna arbetet i olika standardiseringsorganisationer (SDO). Idag finns följande medlemmar: CDICS, CEN, DICOM, GS1, HL7,IHE, IHTSDO, ISO + CAG3 (IEEE Observer). 10

11 Gruppen har ny ordförande, Don Sweete från IHTSDO, vilka också har sekretariatet. Den nya ordföranden vill också att standarder skall användas. Ingående organisationer har en relativ stabil grund att stå på, teknikern och verktyg finns för att få det hända. Utvecklingen måste gå vidare. IHE Integrating the Healthcare Enterprise Organisation som skapades 1998 med syftet att inom en domän beskriva olika scenario och peka ut vilken standard (HL7 och Dicom) som skall användas. Finns idag ett fyrtiotal domäner. IHE deltar med ca 6 representanter på ISO mötena. ISO/TR28380:1-3:2014 IHE Global standards adoption - IHE metodbeskrivning I tre olika delar är nu alla publicerade. Arbete sker med CDISC för att tillsammans föreslå en bundled standard set för att stödja Quality, research and public health. De arbeta vidare med FHIR med ytterligare profiler utöver Mobil t.ex patient IEEE Har gjorts mycket koordineringsarbete med ISO under det sista året. ISO/ICE JTC 1 De har under våren bildat två nya arbetsgrupper: Big Data (WG9) och Internet of Things (WG10). Arbetsgrupper och beslutspunkter Kort rapport från respektive arbetsgrupp inkl genomgång av under mötet uppkomna beslutspunkter. Genomgången av resolutionerna blev denna gång rörig, då det blev många små ändringar/diskussioner på flera av beslutspunkterna. Mötet drog ut på tiden och vi fick avvika på utsatt tid för att hinna med flyget hem, innan mötet var slut. 11

12 Aktiviteter tills nästa möte Presentationer som gjordes avseende den pågående revisionen av EN ISO 13606, skickas ut till WG1 för synpunkter och frågor (Kommentarer senast om 6 veckor) Dokumentation avseende arbetet med definitioner i SKMT skall skicka ut till WG för kommentarer Presentationer som gjordes avseende den Re-usable components, skickas ut till WG1 för synpunkter och frågor (Kommentarer senast om 6 veckor) Mallar för use case efterfrågas International Workshop Aggreement- Dokument på ISO-livelink som WG1 skall kommentera Viktiga frågor och synpunkter som måste bevakas och annat som kommittén kan vilja veta: *FHIR och CIMI verkar allt mer komma framåt, i båda dessa borde Sverige samordnat delta aktivt i arbetet. Vilka möjligheter finns att översätta/anpassa FHIR resurser och CIMI arketyper? *Det är många arbetsgrupper som inbjuder till deltagande alt. önskar fler deltagare. Är du intresserad så kontakta undertecknad så förmedlar jag kontaktuppgifter. ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2 (Deltagande i telefonmöte) ISO/HL Personal Health Record System Functional Model, Release 1 (Deltagande i telefonmöte) *Svensk översättning av ISO/HL Electronic Health Record System Functional Model, Release 2? Finns/är på gång på 6 språk utöver engelska, borde inte också vi översätta till svenska? Det finns verktyg som underlättar detta arbete. *Våren och hösten 2017 finns inte någon värd beslutad för mötet, har Sverige möjlighet? 12

13 Bilaga 1: Presentation av Reference archetype modeling style workgroup update 13

14 14

15 Bilaga 2: Presentation av harmonisering EN ISO och HL7 FHIR 15

16 16

17 17

JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller

JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller Medicinsk service IT/MT Samordning Helen Broberg Informatik arkitekt 040 675 38 13 Helen.broberg@skane.se Datum 2014-06-03 Version 1.0 JWG ISO/TC215 & CEN/TC251 Karuizawa, Japan 19 23 maj 2014 WG1 Arkitektur,

Läs mer

ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015

ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015 ISO/TC215 Health Informatics International Plenary and Working Group 20-24 April 2015 Plats: San Francisco, USA Datum för mötet: 2015-04-20 2015-04-24 Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och

Läs mer

ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan

ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan ISO/TC215 Health Informatics Plenary Meeting 2014 Plats: Karuizawa, Japan Datum för mötet: 2014-05-19 2014-05-23 Svensk spegelkommitté: SIS TK 334 Antal personer och representerande följande länder: I

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg fogare Standardisering Magnus Fogelberg Disposition Standardiseringsorganisationer Administration, samarbete Utveckling av standarder CEN/TC 251 standarder Terminologi, process, informationsmodeller Aktuellt

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet

ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet ISO-standard om Marketing, Opinion, and Social Research (MOS) Lars Lyberg Statistiska centralbyrån Stockholms universitet Vad är en standard? En lösning på ett återkommande problem En rekommendation avseende

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

TK 461 Energiledning Energy Management systems

TK 461 Energiledning Energy Management systems TK 461 Energiledning Energy Management systems ELFORSK Workshop inom elbranschens standardiseringsprogram inom SIS Tid: 2011-11-09 kl 10 16 Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm Tore Åhlström,

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm

2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm 2011-10-04 Håkan Nordgren Stockholm ehealth strategies, plans and results in Sweden 2011-09-27 Håkan Nordgren Stockholm www.cehis.se Three main issues for a future Health Care See the patient as an actor

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

2011-05-09 Lars Jerlvall Håkan Nordgren Stockholm

2011-05-09 Lars Jerlvall Håkan Nordgren Stockholm 2011-05-09 Lars Jerlvall Håkan Nordgren Stockholm The Swedish ehealth approach Center for ehealth in Sweden Budapest 2011-05-09 12 An IT-support for the Health Care of the future 2011-05-26 3 Three main

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Tomas Rasmusson IT-strateg / Informationsstrukturansvarig VGR tomas.rasmusson@vgregion.se Informationsstruktur.vgr@vgregion.se

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO 55001 Ledningssystem

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller?

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? Jonathan Kruger Röntgenveckan, Umeå 2011-09-15 Jämförelse MPPS RDSR Olika funktionalitet med viss överlapp gällande patientstråldoser MPPS i korthet modality performed procedure

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

Synpunkter har inkommit från Svensk förening för Medicinsk Informatik och SLS ITkommitté.

Synpunkter har inkommit från Svensk förening för Medicinsk Informatik och SLS ITkommitté. 2015-09-23 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Reserapport ISO/TC 215/WG 4. Security, Safety and Privacy

Reserapport ISO/TC 215/WG 4. Security, Safety and Privacy Reserapport ISO/TC 215/WG 4 Security, Safety and Privacy ISOTC 215 Karuizawa Meeting 2014-05-18 / 2014-05-23. Svensk spegelkommitte SIS/TK 334/AG 3 Säkerhet och kvalitet Lämnade Arlanda 17/5 med sikte

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Europeisk standard för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad Europastandard

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06 Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning Tina Bohlin 2014-05-06 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. Varför revidering? 3. 7 större förändringar med fokus på dokumenthantering 4. SIS/TK 304

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Åke Norman TietoEnator PPS Mobil 0708 453602 ake.norman@tietoenator.com Copyright 2008 TietoEnator Corporation presentation Page 1 TietoEnator.

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

2014-11-07 2. Tack till våra sponsorer!

2014-11-07 2. Tack till våra sponsorer! Rätt säkerhet! 2015 2014-11-07 2 Tack till våra sponsorer! Program 8.30 - Registrering, kaffe och utställning 9.30 - SIS En informationsorganisation - Välkomsthälsning och inledning Elisabeth Darius, tf

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Sandra Sjöåker, produktkoordinator Jobbat som läkarsekreterare Diverseutbildad i IT, HCI, psykologi m m Anställd hos journalsystemstillverkare

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration!

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration! Nyttjandestatistik av SWAMID SWAMID och Ladok 3 SWAMIDs vikt för SUNET och oss som lärosäten Nästa SWAMID WS 15-16 Maj i Stockholm Formell AL1 (LoA1) - profil på remiss Internationella samarbeten edugain!

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2009

Nyhetsbrev, maj 2009 Nyhetsbrev, maj 2009 Hej! Det svenska deltagandet i de 23 arbetsgrupperna, Work Packages WP, växer. Här är schemat för grupperna och de svenska namn som är aktuella för närvarande. Ytterligare personer

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Kort om internationellt arbete - Nummerforum

Kort om internationellt arbete - Nummerforum Kort om internationellt arbete - Nummerforum Susanne Lindström-Chennell/Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer