Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap EXAMENSARBETE 15 högskolepoäng, grundnivå Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo Examen: Kandidatexamen Huvudämne: Datavetenskap Program: Informationsarkitekt Datum för slutseminarium: Handledare: Kristina von Hausswolff Examinator: Bengt Nilsson

2 Resumé Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. För att lokalisera dessa utfördes en litteraturundersökning samt en etisk analys av resultatet. Litteraturundersökningen resulterar i tre teman: immaterialrätt, sociala nätverk och beteende och identitet på nätet. På dessa teman applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv. Uppsatsen kunde utifrån resultaten lokalisera att det finns ett allmänt behov av etik för utvecklare. Nyckelord: Etik, informationsarkitektur, Internet, IT-profession, Insamling av data, Det digitala gränssnittet Internet, Sociala nätverk, Mänskligt beteende i en virtuell värld Abstract New technologies are being developed every day which creates new opportunities for users. Given the technological advancement, the ethical issues can sometimes be neglected. The purpose of this paper is to locate the ethical issues that arise when working as an Information architect. To locate these issues a literature survey was conducted and an ethical analysis was performed of the results. The survey covers three areas: intellectual property, social networks and human behaviour. To deliberate on the ethical issues Tavanis analysis model was used. The result of the paper concluded a general need of ethics for developers. Keywords: Ethics, Information architecture, internet, IT profession, Data mining, The digital interface Internet, Social Networking, Human behavior in a virtual world

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund E-etik Historia IT-profession ACM Informationsarkitektens roll Etiska teorier Utilitarismen Dygdetik Pliktetik Definitioner Integritet Immateriell rätt The online disinhibition effect Ethicability Ordlista 8 3. Problemformulering 9 4. Syfte 9 5. Metod Val och motivering av metod Litteratursökning Tavanis analysmodell Genomförande av metod Urval och Kvalitetsgranskning Reflektion Resultat Metod Resultat Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Resultat 2 - Analys av teman Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Diskussion Slutsats Referenser Bilagor 27

4 1. Inledning Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Den ständiga uppkopplingen mot Internet har blivit en naturlig del av vår vardag. Närvaron på Internet har skapat ett digitalt samhälle var vi som användare förlitar oss allt mer på teknik för att utföra våra vardagliga sysslor. I nuläget finns det inget krav på utvecklares kompetens inom etik för att utöva yrken inom ITbranschen. Resultatet av detta är att det blir svårt att förutse vilken påverkan ny teknik kommer att ha på oss som användare och vem som får stå till svars vid problem som kan komma att uppstå. Teknik och etik har kolliderat och haft en stor påverkan i samhället. Detta går att återfinna i fall såsom Wikileaks, Lexbase och Edward Snowden som alla har hamnat i fokus för diskussioner. Internet har gjort det möjligt att sprida information mer effektivt samt att nå ut till en större publik. Kopplar man detta till mobbning på sociala nätverk så ser man en mer ihållande version av mobbning där det inte finns några fysiska gränser [8]. Vem är det som bär ansvar för hur en tjänster påverkar oss människor? Uppsatsen inriktar sig på etiska problem vi ser i dagens digitala samhälle. Detta för att svara på de frågor som uppkommit under utbildningen informationsarkitektur på Malmö högskola. Vi vill sätta fokus på att identifiera de etiska problemställningarna som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. Vilka etiska problemställningar belyser forskningen kring de frågor som rör etik och finns det ett behov för en ökad kompetens för just detta? Vi ämnar att lokalisera om det finns ett behov av en ny profession för de relevanta yrkesrollerna. 1

5 2. Bakgrund 2.1 E-etik Etik härstammar från det grekiska ordet ethos och termen moral har sina rötter i Latinets mores. Båda termerna pekar på begrepp såsom vanor, beteende och karaktär. Etik avser en teoretisk reflektion över moralen och vad moral grundar sig i [12]. Gällande termen moral finns det ingen universell överenskommelse för vad definitionen moral innefattar. Man kan säga att begreppet moral kan definieras som riktlinjer för mänskliga beteenden [34]. I uppsatsen används benämningen e-etik då den beskriver ett perspektiv av etik som är applicerad på etiska frågor inom datavärlden [34]. Tavani definierar e-etik som en moralstudie rörande cyberteknologi, och den påverkan cyberteknologin har på det sociala samhällets lagar och system. Vad som urskiljer den från etik vi applicerar på vardagen är etiska dilemman som har en direkt koppling till digitala verktyg och digitala miljöer [34]. E-etik fokuserar på moralfrågor associerade med utveckling av applikationer, användandet av datorer samt teorin inom datavetenskap. Komplexiteten i frågor som rör e-etik är oftast hög och kan röra sig utanför de normer vi vanligen relaterar till för att finna någon form av förankring Historia Under 1940-talet lade Professor Norbert Wiener vid Massachusetts Institute of Technology grunden för Computer ethics [4]. Denna utveckling ledde till generella modeller för lösning av regeltekniska problem och dessa teorier utvecklades till att bli den teoretiska grunden för cybernetiken - teorin för styrda system gav Wiener ut boken Cybernetics [38], vilket resulterade i att forskarvärlden uppmärksammande hans senare verk The human use of human beings och God and Golem Inc. Där lyfte Wiener fram cybernetikens samhälleliga och filosofiska konsekvenser [38]. Wieners grund till Computer ethics var långt före sin tid [4]. Han ansåg att integreringen av datorteknologi i samhället skulle resultera i ett behov av förändring i hur samhället var uppbyggt [4]. Detta kan påvisas från Wieners "[the] second industrial revolution [4]. Workers must adjust to radical changes in the work place; governments must establish new laws and regulations; industry and businesses must create new policies and practices; professional organizations must develop new codes of conduct for their members; sociologists and psychologists must study and understand new social and psychological phenomena; and philosophers must rethink and redefine old social and ethical concepts [4]. Donn Parker började under 1960-talet att granska de oetiska och illegala användningsområden som IT-professionella använde sina datorer till. Han sammanställde fall där IT-professionella bröt mot lagen eller uppvisande av oetiskt beteende och publicerade 1968 artikeln Rules of Ethics in Information Processing [4]. Här tog Parker upp olika problem som uppstod inom IT-professionen såsom [...] invasion of privacy by use of the computer; implications of copyrighting computer programs; and fraudulent programming trade schools. [28]. Vidare lade han stor vikt vid etik 2

6 inom IT-professionen men forskarvärlden ansåg detta obetydligt i jämförelse med de problem som nämnts ovan. De var oftast nära relaterade till de stora problemen han kunde se inom den aktuella professionen [28]. Artikeln kom sedan att ligga till grund för de första etiska grundregler vilken IT-professionen kunde följa. Artikeln blev 1973 införd i ACM s Code of Ethics [4]. Under 1970-talet insåg forskarvärlden vikten av att granska etik inom IT-professionen. Etiken var i behov av att vidareutvecklas till ett vedertaget ämne för undervisning vid universitet. Inom detta område var Walter Maner en stark profil genom hans nydanande kurs vid Old Dominion University. I denna kurs kallad Starter Kit in Computer Ethics tog Maner upp element i kursplanen som skulle ge flera universitet över hela USA en grund för att erbjuda likvärdiga kurser [4] markerade startskottet för e-etik som ett problem intressant för allmänheten. Händelser under denna tidsperiod rörande IT-professionen var markanta problem, såsom databrott, katastrofer direkt kopplade till defekt mjukvara samt stora rättsliga processer som rörde mjukvaropatent [4]. Det var även under denna tid som James Moor publicerade What is Computer Ethics. Här talade Moor om etikens involvering inom datavärlden, varpå hans sammanfattning var computer ethics is the analysis of the nature and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of policies for the ethical use of such technology. [25]. Samtidigt fortsatte Maners arbete med att införa e-etik i läroplanen vilket fick olika yrkesgrupper att uppmärksamma etiken anordnades den första konferensen som förde samman filosofer, ITprofessionella, sociologer, psykologer, jurister, företagsledare, nyhetsreportrar och regeringstjänstemän [4]. En av 1990-talets stora milstolpe var Simon Rogersons uppstart Centre for Computing and Social Responsibility som ansågs vara en viktig del för att framhäva utvecklingen av en så kallad second generation av Computer ethics [4]. I början av talet förespråkades en annan inriktning av computer ethics som skulle ses som en yrkesetik ägnad åt utveckling och standardisering av normer för god praxis och uppförandekoder [5]. Donald Gotterbarn som låg bakom denna sade följande: There is little attention paid to the domain of professional ethics --the values that guide the day to day activities of computing professionals in their role as professionals. By computing professional I mean anyone involved in the design and development of computer artifacts. [...] The ethical decisions made during the development of these artifacts have a direct relationship to many of those issues discussed under the broader concept of computer ethics. I believe many of those issues are the result of bad computer ethical decisions made during software development. [16] 1995 hölls den första ETHICOMP i Europa [5], så här säger De Montfort University in Leicester om ETHICOMP: Since 1995 the ETHICOMP conference series has provided a forum to discuss the ethical and social issues surrounding Information and Communication Technology. [...] it is an interdisciplinary community dedicated to exploring issues and seeking ways forward. [11] Sedan 1995 har konferensen hållts var 18 månad i olika europeiska länder, det var först 2007 som ETHICOMP hölls utanför Europa och då i Tokyo [5]. 3

7 2.2 IT-professionen Yrken som faller innanför IT-professionen har ännu inga officiella krav på certifiering för att få utöva yrket [1]. I andra professioner såsom exempelvis läkare, så har man ingen rätt till att utöva yrket utan att ha ett godkänt certifikat som utfärdats av professionen [22]. En annan skillnad är att det inte finns någon professionsorganisation som driver frågor om professionen framåt. I rådande läge finns det ingen legitimerad profession för yrken som faller inom datavetenskap. Yrkena inom datavetenskap har i grund en stor bredd där delar av ingenjör, systemutveckling, informationsarkitekt återfinns på flertalet ställen. Detta leder till svårigheter att definiera hur en profession bör se ut. Man kan däremot se att ingenjörer har en professionsetik som kan följas, denna defineras i ACM code of Ethics som är ett försök till att säkerställa en viss grad av ansvar och standardisering [1] ACM - Association of Computer Machinery ACM är globalt erkänd som en organisation för IT-professionen och förgreningar inom denna genre. De tillhandahåller resurser och underlag till IT-professionen som ett vetenskapligt område [37]. ACM har i ACM code of Ethics ställt upp ett antal grundregler över hur utvecklare inom ITprofessionen skall förhålla sig till aspekter av sin yrkesroll. Några exempel på dessa förhållningsregler är: Give proper credit for intellectual property. Know and respect existing laws pertaining to professional work. Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities. Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities. Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. [1] Dessa exempel tar upp grundläggande principer som en utvecklare kan anpassa sig efter i sitt yrke [1] Informationsarkitekten roll Det finns flera definitioner för vad en informationsarkitekt är, detta avsnitt behandlar ett antal av dessa. Richard Saul Wurman anses vara den som myntade termen informationsarkitekt, eller åtminstone riktade uppmärksamhet åt termen under 70-talet. Så här säger Wurman om informationsarkitektur: (1)The individual who organizes the patterns inherent in data, making the complex clear. (2) a person who creates the structure or map of information which allows others to find their personal paths of knowledge. (3) the emerging 21 century professional occupation adressing the needs of the age focused upon clarity, human understanding, and the science of the organization of information. [9] 4

8 Wurman syftar på informationsarkitekten som en vägvisare i ett enormt informationsflöde som i sig är oöverskådligt, de skall finna struktur och presentera detta för dess användare på ett begripligt vis. Enligt honom är det informationsarkitektens yttersta ansvar är att strukturera data så att den blir överskådlig, som han själv beskrev det: making the complex clear [9]. I Rosenfields & Morvilles definition av informationsarkitektur, kan vi se en tydlig röd tråd att denna skall vara med och forma framtidens informationssystem. The art and science of shaping information products and experience to support usability and findability [...] An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape [9] Med fokus på att visa sidor av informationsarkitektur som en guide inom designkoncept och generella idéer om usability och findability, ska yrkesrollen i denna definition ligga närmare user experience än någon annan definition som tas upp i denna uppsats. Informations architecture is about organizing and simplifying information, designing, intergrating and aggregating information spaces/systems; create ways for people to find, understand, exchange and manage information; and, therefore, stay on top of information and make right decisions. [...] the goal of IA design is not only to support people to find information but to manage and use information. [9] Wei & Xia menar att det ansvar som en informationsarkitekt har är att definiera och designa system så att informationen kan användas och förstås av dess användare. Detta betyder dock inte att det är informationsarkitektens enda uppgift. Denne skapar inte bara nya system utan har även som uppgift att aggregera och visa upp nya användningsområden för en given datamängd. Alla dessa inspiratörer representerar vad som idag kallas för informationsarkitektur och ligger till grund för den yrkesroll som skapats. 2.3 Etiska Teorier Här presenteras de etiska teorier som vi använder i den andra delen av resultatet Utilitarismen Utilitarismen utvecklades under slutet av 1700-talet. Grundarna till denna etik var Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick och G.E. Moore. De hade dock olika åsikter på vad egenvärdet i den etiska ideologin var. Utilitarismen är en nyttoetik, en moralisk doktrin vilken innebär att man alltid handlar efter att uppnå så goda konsekvenser som möjligt. Vad som definierar goda handlingar bestäms av det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande individer och att välbefinnandet blir så stort möjligt. För att sammanfatta: man strävar alltid efter den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet individer eller som en kompass för handlingarna. Den mängd som tjänar mest på en utgång av något är också den som enligt den 5

9 utilitaristiska andan är det som är rätt. Detta kallas också för handlingsutilitarianism [36]. I en modernare variant av utilitarianism bör man alltid handla enligt ett system av regler som resulterar i störst lycka, dessa regler måste även vara allmänt accepterade för att vara gällande. Den här förgreningen kallas regelutilitarism Dygdetik Dygetik är en etisk teori vilken precis som utilitarismen har handlingen i centrum och fokuserar på karaktärsdanande etik. Man strävar efter att bli en bättre individ. Detta behöver nödvändigtvis inte vara bättre som i att vara en godare människa. Vad som gör en person bättre definieras snarare av hur man utvecklas som person, som att sträva för att leva som en bättre människa. Så här definieras dygdetik i Nationalencyklopedin: Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Enligt dygdetiken är tillvaron så komplicerad att det inte är möjligt eller lämpligt att låta vårt handlande vägledas av några enkla moraliska principer. Målet för den etiska fostran bör i stället vara att hos individen uppamma olika dygder, dvs. benägenheter att i situationer av olika typer handla på ett moraliskt oklanderligt eller riktigt sätt. Man har här kunnat anknyta till en klassisk tradition väl argumenterad redan hos Aristoteles [10]. Aristoteles menade att individen och samhället var ömsesidigt beroende av varandra. Ett gott samhälle skulle byggas på gemensamma insatser för att kunna frodas. Samhället vårdade i sin tur om sina medborgares välgång och sin etiska intellektuella utveckling. Det var upp till individen att i så hög grad som möjligt växa i rollen som förnuftig samhällsvarelse för att kunna föregå med gott exempel för andra i samhället. För att kunna bli en god och lycklig människa menade Aristoteles att människan behövde uppfostran för att efterleva goda vanor. Det krävdes alltså inte enbart kunskap om vad som var rätt och fel. Det fordras även etiska dygder såsom god vilja och fast karaktär, men också intellektuella dygder som insikt, klokhet och gott omdöme. Dessa dygder kan man enbart förvärva genom lång erfarenhet. Aristoteles menade att man då lärt sig konsten att tillämpa allmänna etiska principer [2] Pliktetik Immanuel Kant, , var en tysk filosof [18]. Enligt Kant skulle samhället hänvisa till människans förnuft när de skapade lagar och regler. Detta på grund av Kants kategoriska imperativ som löd handla endast efter den maxim genom vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän lag [19]. Varje människa skulle behandlas som ett mål och inte enbart som ett medel [19]. Om en person tillät sig själv att stjäla och om, enligt Kants plikt etik, tjuven skulle rättfärdiggöra sin handling hade det inneburit att vi allesammans skulle ha rätten till att stjäla från varandra. Det som hade ett absolut värde var den goda viljan att göra bättre. Nedan följer definitionen av pliktetik i Nationalencyklopedin: pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud [29]. 6

10 För att det kategoriska imperativet skulle hålla behövde människan vara autonom. Det kategoriska imperativet hade annars inte varit hållbart och enligt Kant behövdes det självstyre över sina handlingar för att kunna handla etiskt [19]. 2.4 Definitioner Nedan följer definitioner av koncept som har en anknytning till uppsatsens olika delar Integritet I studier inom datavärlden används den engelska benämningen privacy frikostigt. Nationalencyklopedins översättning av benämningen är följande privatliv, sekretess, personlig integritet[...] [30]. Från denna översättning kommer definitionen privatliv, personlig integritet att användas i denna uppsats Immaterialrätt Det engelska ordet Intellectual property översätts till immaterialrätt. Immaterialrätt syftar på äganderätt till ett objekt som inte är fysiskt. Digital mjukvara, kod eller digital grafik är exempel på immateriella produkter. Vissa anser att immaterialrätt ger äganderätt till det objekt man skapar medan andra anser att om objektet inte fysiskt existerar så kan det ej ägas. En åsikt är att immaterialrätt skall hanteras som äganderätt till objekten medan den andra menar på att det skall tolkas som information, och att denna skall spridas. Dessa åsikter är grunden till frågan om piratkopiering [34] The online disinhibition effect Människor interagerar med varandra via sociala medier och andra tjänster dagligen och hamnar i situationer som försätter användarna i en svår sits. Internet som verktyg och samlingsplats ger möjligheter för intentioner vilka lätt kan missbrukas. Till skillnad från interaktionen i den fysiska tillvaron finns det en skillnad, vad som gör den digitala interaktionen så speciell är att den förändrar beteendemönstret hos användarna. Den dagliga användaren är medveten om det förändrade beteendet hos människor som de interagerar med via Internet. Forskare har observerat hur människor agerar och pratar på Internet på ett vis som de inte skulle gjort i situationer utanför det digitala rummet. Användare tycks ha lättare för att uttrycka sig och känner inte samma begränsningar i det digitala gränssnittet som de annars gör. Detta skapar en form av distanserad trygghet vilket omedvetet förändrar vårt beteende. Forskaren John Suler, leg. Psykolog i New York vid Rider University, kallar detta beteende för The online disinhibition effect, vilket enligt honom fungerar pa tva helt skilda sätt. Ur en synvinkel tilla ter det människor att dela med sig av sig själva; användaren blir mottaglig för att uttrycka sina känslor, rädslor och önskningar. Personen visar en högre grad av vänlighet och tenderar till att agera mer hjälpsamt gentemot andra. Detta begrepp kallar han för benign disinhibition ett godartat beteendemönster. Den andra synvinkeln bevittnas när man interagerar med användare som använder sig av ett grovt språk, stark kritik, ilska hat och liknande vulgariteter. Detta är användare som beblandar sig med de mörkare sidorna av Internet där de involverar sig i brott, våld eller pornografi; områden som inte återspeglar personens 7

11 beteende utanför det digitala gränssnittet. Detta begrepp kallar Suler för toxic disinhibition negativt beteendemönster [32] Ethicability Ethicability: Är en sammansättning av orden ethic och ability. Vi använder ordet för etiskt kunnande rörande dataventenskapliga frågor. Termen myntades av Roger Steare i boken Ethicability: How to Decide What s Right and Find the Courage to Do it [31] Ordlista Cybernetiken - teorin för styrda system: cybernetik, det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system. [6]. Usability: användbarhet, praktisk nytta [35]. Findability: Findability syftar främst på informationssökning på Internet. Detta via sökmotorer på hemsidor eller vid interaktion direkt på en hemsida [13]. 8

12 3. Problemformulering Uppsatsen riktar sig mot etiska dilemman som aktualiseras genom de möjligheter som ny teknik ger, mer specifikt ligger uppsatsens fokus i att identifiera etiska problemställningar som aktualiseras vid utövandet av informationsarkitektur. 4. Syfte Samhället vi lever i idag har gjort det lätt för oss att dela och att ta del av information. Vi interagerar med andra människor dagligen via digitala verktyg och delar med oss av våra erfarenheter, vilket i sin tur resulterar i att vi ställs inför moraliska dilemman. Vi vill lokalisera den roll som etiken har inom de professionella grupper verksamma inom IT-området, närmare bestämt ur informationsarkitekters synvinkel. Vi vill försöka hitta ett svar pa vilken roll e-etiken har och få en förståelse för vilka influenser den kan ha på aktuella yrkesroller i branschen. 9

13 5. Metod I det här avsnittet behandlar vi den metod som använts i uppsatsen och vilka motiv som ligger för grund till denna. 5.1 Val och motivering av metod Uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie. Dess syfte baseras på vetenskapliga artiklar för att besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsen är kvalitativ med syfte att få en god överblick över de ämnen som diskuteras i forskningsvärlden men även för att belysa andra forskares empiriska forskningsresultat. Fokus ligger på aktuell forskning vilket möjliggörs genom att söka inom ett specifikt tidsintervall, detta för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget. Valet av en litteraturstudie framför en empirisk undersökning baserad på intervjuer är ett givet val med tanke på den omfattande forskning inom detta område som återfinns i vetenskapliga artiklar. Omfattningen som vetenskapliga artiklar utgör kontra intervjuer som görs med ett fåtal personer är att föredra eftersom de är mer omfattande än vad intervjuer hade varit vilket anses ha företräde i förhållande till personers åsikter i en undersökning. 5.2 Litteratursökning Litteratursökningen är inspirerad av Febe Fribergs sökmetod för litteraturstudier [15]. Fribergs metod tar upp två relevanta delar, den osystematiska och den systematiska. Här skapar man struktur i informationen från de informationskällor man valt att använda. Den systematiska delen kräver att man under hela processen dokumenterar tillvägagångssättet. Man bygger upp sökningen från brett till smalt och tar vara på information man hämtar in under vägen. 5.3 Tavanis analysmodell För att kunna analysera en moralfråga finns det en metod som involverar tre systematiska steg. Nedan följer den metod vilken Tavani rekommenderar vid analys av dataetiska problem [34]. Step 1. Identify a practice involving cybertechnology, or a feature of that technology, that is controversial from a moral perspective. 1a. Disclose any hidden or opaque features. 1b. Assess any descriptive components of the ethical issue via the sociological implications it has for relevant social institutions and sociodemographic groups. 1c. In analyzing the normative elements of that issue, determine whether there are any specific guidelines, i.e., social polices or ethical codes, that can help resolve the issue [...] 1d. If the normative ethical issue cannot be resolved through the application of existing policies, codes of conduct, etc., go to step 2. Step 2. Analyze the ethical issue by clarifying concepts and situating it in a context. 2a. If a policy vacuums exists, go to step 2b; otherwise got to step 3. 2b. Clear up any conceptual muddles involving the policy vacuum and go to step 3. Step 3. Deliberate on the ethical issue. The deliberation process requires two stages. 10

14 3a. Apply one or more ethical theories (see Chapter 2) to the analysis of the moral issue, and then go to step 3b. 3b. Justify the position you reached by evaluating it via the standards and criteria for successful logic argumentation (see Chapter 3) [34] Genom applicering av metoden ovan finner man en utgångspunkt vid analys av etiska problemställningar. Det är en praktisk metod för att bryta ned ett etiskt problem för att förstå alla synvinklar av det givna dilemmat [34]. 5.4 Genomförande av metod Litteraturstudien inleddes med en osystematisk sökning över ämnet. Sökningarna gjordes genom Google och Google Scholar med intentionen att få en överblick på ämnet. Under den osystematiska sökningen ringades nyckelord in som skulle användas i den systematiska sökningen. Härefter inleddes den systematiska sökningen. Söktermer som lokaliserades i den osystematiska sökningen användes för den systematiska sökningen. Samtliga sökningar genomfördes två gånger för varje sökord från den osystematisk sökningen samt kombination mellan dessa. Första sökningen hade inga kriterier för avgränsningar. Den andra sökningen begränsades med kriterier enligt listan nedan. Tidsintervall mellan datum: 28/12/11-25/04/14, för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget Texten behöver finnas i sin helhet online, för att kunna se artkeln i sin helhet. Peer- review. Artikeln behövde vara en granskad artikel, för att säkerställa validiteten Område/ämne: Computer science eftersom uppsatsen är en datavetenskaplig artikel. Publiceringsformat: Journal Articles. För att artiklar som är publicerade inom detta format har genomgått en granskingsprocess. Samtliga sökningar utfördes genom tjänsten Summon som har tillgång till material från dessa källor: [23]. Malmö högskolas bibliotekskatalog Artiklar från Malmö högskolas bibliotek E-böcker från Malmö högskolas bibliotek MUEP, studentuppsatser och forskning från Malmö högskola Material från majoriteten av bibliotekets databaser Material i fulltext från SwePub Material från databaser vid utökad sökning [20]. 11

15 5.5 Urval och kvalitetsgranskning Från dessa kategorier gjordes en kvalitetsgranskning som följde Fribergs [15] beskrivning över hur man granskar kvalitativa och kvantitativa studiers kvalitet. Under kvalitetsgranskningen lästes alla uppsatser igenom upprepade gånger. Artiklar som efter kvalitetsgranskningen valdes ut hade ett tydligt formulerat syfte, en problemformulering, ett deskriptivt urval och metod samt svarat på syftet. Artiklarna analyserades också enligt Tavanis modell [34] över hur man analyserar ett etiskt problem. Detta resulterade i tio artiklar vilka presenteras i resultatet. 5.6 Reflektion Under litteratursökningen har det dykt upp problem, några av dessa involverade avsaknaden av artiklar inom valt ämne. Här menas det på att om man använder sökorden Ethics, Ethics Problem så kommer man få sökresultat som ligger långt ifrån valt ämne. Etik har i historien varit i grund ett samhällsproblem som har varit fristående från det digitala. Wikipedia har använts för en överblick av ämnen så är det av vikt att nämna källkritiken som kan ställas mot denna databas. Wikipedia har i historisk synsätt alltid varit kritiskt granskad då den bygger på att vem som helst kan skriva nya artiklar samt redigera befintliga sådana [39]. Författarna förstår problemet och har vid varje tillfälle validerat informationen med hjälp av sekundära källor för att säkerställa validiteten i denna artikel. 12

16 6. Resultat I det här avsnittet redovisas de artiklar som valdes ut för att presentera resultatet i förhållande till frågeställning och syfte. Resultaten presenteras i ordningen immaterialrätt, sociala nätverk följt av beteende och identitet på nätet. 6.1 Metod Resultatet av den osystematiska sökningen resulterade i dessa söktermer: Ethics "Intellectual property" "Professional responsibility" Privacy Business Anonymity Information Internet Profession User Behaviour Computer "Social networks" "Information architecture" Resultatet av första delen av den systematiska sökningen blev följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier Ethics 1,189, "Intellectual property" 283, "Professional responsibility" 35, Privacy 570,413 2,888 Business 16,023,890 20,971 Anonymity 197, Information 26,774,614 57,647 Internet 2,436,055 8,463 Profession 957, User 4,587,503 17,375 13

17 Behaviour 7,865,787 18,212 Computer 7,604,941 65,359 "Social networks" 345,884 2,512 "Information architecture" 9, Från det första resultatet utfördes sedan nästa sökning där söktermer kombinerades för att begränsa sökresultatet. Sökningen utfördes på samma sätt som ovan med två sökningar per sökterm. En boolesk sökteknik användes i den här delen [15]. Det vill säga att söktermerna kombinerades med (AND, OR, NOT). Ordet ethics användes i varje sökning förutom två där vi valde att fokusera på Information architecture eftersom uppsatsens fokus ligger på att lokalisera etiska frågeställningar för yrkesrollen informationsarkitekt. Resultatet av andra delen av den systematiska sökningen resulterade i följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier "Computer ethics" 2, Ethics AND "Intellectual property" "Professional responsibility" AND ethics 25, ,764 7 Profession AND ethics 177, "Social networks" AND privacy AND Ethics 14, Anonymity AND Ethics 44, Information AND "business ethics" Profession AND "Information architecture" user AND Behaviour AND "Information architecture" Internet AND "Computer ethics" 37, , , , Efter den kombinerade sökningen sammanställdes dessa artiklar i ett dokument där det genomfördes ett urval av vilka artiklar som var relevanta för uppsatsens problemformulering samt 14

18 syfte. Artiklar som saknade relevans togs bort. se bilaga 1. Kvarvarande artiklar delades in i kategorier och eventuella dubbletter plockades bort. Se lista nedan för de olika kategorierna samt antalet av artiklar som föll under vilken kategori. Kategori Antal artiklar Intellectual Property 8 Mänskligt beteende 31 Wikileaks 3 Smart devices 3 Sensorer 2 Sociala nätverk 24 Mjukvarutestning 1 Företag 7 Information 4 Privacy 6 Vapen 1 Robotar 3 Profession 3 Certfiering 1 Myndighet 3 Anonymitet 3 Findability 1 User Experience, UX 1 Standardisering 1 Dessa kategorier lokaliserades och bestämdes utifrån resumén från insamlade artiklar. De ämnen som återkom i majoriteten av dessa var mänskligt beteende och sociala nätverk och immaterialrätt. Dessa blev de ämnen vi kom att belysa i vårt resultat. 15

19 6.2 Resultat Immaterialrätt Tekniken som gör fildelning möjlig kan enligt vissa forskare vara nyckeln till ett nytt paradigm[27]. Författaren Pagallo tar bland annat upp de negativa aspekterna som paradigmet kan ge uphov till i sin artikel Cracking down on autonomy: three challenges to design in IT Law, med författarens egna ord: [...] the EU Commission reckons that P2Ps undermine crucial elements of our societies like incentives for knowledge producers or protection of the exclusive right to exploit the benefit of copyrighted works. [27] BitTorrent-klienter som används för att ta del av P2P tekniken är oftast kraftigt optimerade och utvecklade för att den vardagliga användaren skall med enkelhet kunna ta del av allt material som delas genom denna teknik [17]. Det här kan leda till att allt fler användare deltar i fildelning då inlärningskurvan är liten för att lära sig hur man använder BitTorrent-klienterna. Enligt Pagallo ifrågasätter också tekniken hur vi ser på lagar i sin mest fundamentala grund, (1) made of commands; (2) enforced through physical sanctions; (3) within the territory of a sovereign state. [27]. För att stoppa olagliga aktiviteter genom teknik granskar EU kommissionen hurvida det är legitimt att filtrera all elektronisk kommunikation, speciellt av tjänster som använder sig av P2P teknik [27]. Sverige antog IPRED lagen Lagen ger innehavare av upphovsrättsskyddat material möjlighet till att presentera kränkningar mot denna i domstol som i sin tur bedömer om Internetleverantörer skall ge ut IP-adresser för den kund som kränker upphovsrättsskyddet [33]. För en stor del av EU:s befolkning så har fildelning blivit en del av vardagen och den sociala normen. I allmänhet följer inte människor lagen utan enbart de sociala normer som ett samhälle har [33]. Detta skapar en dissonans mellan vilka lagar som finns och vilka som efterlevs. Ruud Jacobs och Ard Heuvelman går så långt att hävda att den nuvarande generationen inte påvisar någon moraliska hämningar när det kommer till nedladdning av film [17]. Jacobs och Heuvelman utförde en enkätundersökning där de fick resultatet att 348 av 436 deltagare nedladdade i snitt 6.4 filmer i månaden. Undersökningen innefattade personer i åldrarna år där genomsnittsåldern var 26.5 år. Författarna ställde påståendet I am not in the least afraid of getting arrested for my downloading or uploading behavior [17]. Större delen av deltagarna visade liten rädsla för att bli åtalade för fildelning. Två tredjedelar av deltagarna svarade positivt för idéen om en tjänst som erbjuder nedladdningar för en liten avgift, samt 55% av dessa säger även att de skulle minska sina nedladdningsvanor om en sådan tjänst fanns [17]. Företag världen över försöker bekämpa dessa problem genom DRM (Digital Rights Management) teknik. Genom sådan teknik försöker man motverka de problem som kan uppstå vid lagkonflikter på en internationell nivå samt de sociala normer som strider mot vad företagen vill uppnå [27]. Svensson och Larsson menar på att internet och ny teknologi förändrar samhället och sociala normer radikalt [33], för allt fler konsumenter har nedladdning blivit en del av vardagen som inte längre anses vara en kriminell handling [17]. 16

20 6.2.2 Sociala nätverk Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan tar upp mobbning på Internet som ett växande problem världen över. Författarna beskriver det så här: Cyber-bullying, and other issues related to violence being committed online in prosocial environments, are beginning to constitute an emergency worldwide. [3]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att problemet är av sådan signifikans att man kan likna det till problemet med skräppost [8]. Nästan 43% av alla tonåringar i USA har någon gång blivit utsatta för mobbning på Internet [8]. Danielle M. Lawa, Jennifer D. Shapkaa, Shelley Hymela, Brent F. Olsona, Terry Waterhouse diskuterar att det inte finns en tydlig definition av vad mobbning på Internet är och att avsaknaden av detta hindrar en full förståelse för ämnet [21]. De tar upp tre karaktärsdrag som kan ligga till grund för en definition: (1) a power differential between those who bully and those who are victimized; (2) repeated harm over time; and (3) an intention to harm [21]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att mobbning på Internet är en mer ihållande version av traditionell mobbning, samt att denna sträcker sig bortom fysiska gränser såsom skola och arbetsplatser.[8] Mobbning på Internet skapar dessutom en möjlighet till att skada ett offer inför en större publik [8]. Det är också möjligt att den ursprungliga händelsen startar en serie av mobbningsincidenter mellan de två personerna, vilket gör det svårt att tydligt skilja vem offret är och vem som är mobbaren [21]. Författarna bakom Common Sense Reasoning for Detection, Prevention, and Mitigation of Cyberbullying kom även fram till att negativa interaktioner på Internet kan leda till mobbning i den fysiska världen [8]. Enligt Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan har sociala nätverk sina rötter i ett av de äldsta samhällsfenomen: skvaller. De definierar tre orsaker till varför mobbning på sociala nätverk är möjligt och prevalent. Författarnas egna ord: The first actor (evolutionary) is gossip, a tool for social cognition that was selected for social bonding but for social distancing as well, within a complex interplay of subgroups and sub-moralities the second actor. The third actor is SN themselves, entailing a massively egalitarian structure that makes no distinction between the different ways of relating and communicating displayed by human beings within the different subgroups [3] Med detta i åtanke vill författarna gradvis begränsa användningen av sociala nätverk för barn och tonåringar. Detta på grund av att deras moral och förståelse för skvaller inte är fullt utvecklat [3]. Brian O Neill fortsätter diskussionen i sin artikel om att minderåriga befinner sig i en miljö som samhället kan anse vara opassande [26]. Detta stärker Bertolotti och Magnan övertygelse att vi borde begränsa användningen för barn och tonåringar Beteende och identitet på nätet Idag är det inte ovanligt att personer har aktiva konton på flera digitala tjänster [24]. Enligt författaren Katie Davis, antar människor allt fler roller i olika sociala sammanhang [7] Den nya teknologin har gjort det möjligt för oss att skapa skiftande och flytande identiteter. Den drivande faktorn härstammar enligt Davis [7] från möjligheten till att vara anonym när vi interagerar med 17

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP Kurskod: VAE010 GRUPPINLÄMNING 3.3 20130504 Vårdande som etik, relation och process 1. VÅRDETISKT PROBLEM Viola Smith född 1929 inkom för tre veckor sedan

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Niklas Möller ETIKMOMENT DD1390/DD1348/DD1325 HT-2012 KTH Etikmomentet hösten 2012 n Två föreläsningar om etik. n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Hélène Hermansson (heleneh@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2011 KTH Etikmomentet hösten 2011 Två föreläsningar om etik. Obligatoriskt: Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?!

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Kan det vara etiskt rätt att bryta mot lagen?! Är det kvinnans rätt att bestämma om hon skall göra abort?! Måste rika dela med sig till fattiga?! Född

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Etik och Ekonomisk brottslighet

Etik och Ekonomisk brottslighet Etik och Ekonomisk brottslighet Exemplet insiderhandel Johanna Romare Ekonomisk brottslighet - en brottslighet utan offer? Den ekonomiska brottslighetens viktimologi (läran om brottsoffer) Hazel Croall,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer