Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap EXAMENSARBETE 15 högskolepoäng, grundnivå Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo Examen: Kandidatexamen Huvudämne: Datavetenskap Program: Informationsarkitekt Datum för slutseminarium: Handledare: Kristina von Hausswolff Examinator: Bengt Nilsson

2 Resumé Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. För att lokalisera dessa utfördes en litteraturundersökning samt en etisk analys av resultatet. Litteraturundersökningen resulterar i tre teman: immaterialrätt, sociala nätverk och beteende och identitet på nätet. På dessa teman applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv. Uppsatsen kunde utifrån resultaten lokalisera att det finns ett allmänt behov av etik för utvecklare. Nyckelord: Etik, informationsarkitektur, Internet, IT-profession, Insamling av data, Det digitala gränssnittet Internet, Sociala nätverk, Mänskligt beteende i en virtuell värld Abstract New technologies are being developed every day which creates new opportunities for users. Given the technological advancement, the ethical issues can sometimes be neglected. The purpose of this paper is to locate the ethical issues that arise when working as an Information architect. To locate these issues a literature survey was conducted and an ethical analysis was performed of the results. The survey covers three areas: intellectual property, social networks and human behaviour. To deliberate on the ethical issues Tavanis analysis model was used. The result of the paper concluded a general need of ethics for developers. Keywords: Ethics, Information architecture, internet, IT profession, Data mining, The digital interface Internet, Social Networking, Human behavior in a virtual world

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund E-etik Historia IT-profession ACM Informationsarkitektens roll Etiska teorier Utilitarismen Dygdetik Pliktetik Definitioner Integritet Immateriell rätt The online disinhibition effect Ethicability Ordlista 8 3. Problemformulering 9 4. Syfte 9 5. Metod Val och motivering av metod Litteratursökning Tavanis analysmodell Genomförande av metod Urval och Kvalitetsgranskning Reflektion Resultat Metod Resultat Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Resultat 2 - Analys av teman Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Diskussion Slutsats Referenser Bilagor 27

4 1. Inledning Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Den ständiga uppkopplingen mot Internet har blivit en naturlig del av vår vardag. Närvaron på Internet har skapat ett digitalt samhälle var vi som användare förlitar oss allt mer på teknik för att utföra våra vardagliga sysslor. I nuläget finns det inget krav på utvecklares kompetens inom etik för att utöva yrken inom ITbranschen. Resultatet av detta är att det blir svårt att förutse vilken påverkan ny teknik kommer att ha på oss som användare och vem som får stå till svars vid problem som kan komma att uppstå. Teknik och etik har kolliderat och haft en stor påverkan i samhället. Detta går att återfinna i fall såsom Wikileaks, Lexbase och Edward Snowden som alla har hamnat i fokus för diskussioner. Internet har gjort det möjligt att sprida information mer effektivt samt att nå ut till en större publik. Kopplar man detta till mobbning på sociala nätverk så ser man en mer ihållande version av mobbning där det inte finns några fysiska gränser [8]. Vem är det som bär ansvar för hur en tjänster påverkar oss människor? Uppsatsen inriktar sig på etiska problem vi ser i dagens digitala samhälle. Detta för att svara på de frågor som uppkommit under utbildningen informationsarkitektur på Malmö högskola. Vi vill sätta fokus på att identifiera de etiska problemställningarna som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. Vilka etiska problemställningar belyser forskningen kring de frågor som rör etik och finns det ett behov för en ökad kompetens för just detta? Vi ämnar att lokalisera om det finns ett behov av en ny profession för de relevanta yrkesrollerna. 1

5 2. Bakgrund 2.1 E-etik Etik härstammar från det grekiska ordet ethos och termen moral har sina rötter i Latinets mores. Båda termerna pekar på begrepp såsom vanor, beteende och karaktär. Etik avser en teoretisk reflektion över moralen och vad moral grundar sig i [12]. Gällande termen moral finns det ingen universell överenskommelse för vad definitionen moral innefattar. Man kan säga att begreppet moral kan definieras som riktlinjer för mänskliga beteenden [34]. I uppsatsen används benämningen e-etik då den beskriver ett perspektiv av etik som är applicerad på etiska frågor inom datavärlden [34]. Tavani definierar e-etik som en moralstudie rörande cyberteknologi, och den påverkan cyberteknologin har på det sociala samhällets lagar och system. Vad som urskiljer den från etik vi applicerar på vardagen är etiska dilemman som har en direkt koppling till digitala verktyg och digitala miljöer [34]. E-etik fokuserar på moralfrågor associerade med utveckling av applikationer, användandet av datorer samt teorin inom datavetenskap. Komplexiteten i frågor som rör e-etik är oftast hög och kan röra sig utanför de normer vi vanligen relaterar till för att finna någon form av förankring Historia Under 1940-talet lade Professor Norbert Wiener vid Massachusetts Institute of Technology grunden för Computer ethics [4]. Denna utveckling ledde till generella modeller för lösning av regeltekniska problem och dessa teorier utvecklades till att bli den teoretiska grunden för cybernetiken - teorin för styrda system gav Wiener ut boken Cybernetics [38], vilket resulterade i att forskarvärlden uppmärksammande hans senare verk The human use of human beings och God and Golem Inc. Där lyfte Wiener fram cybernetikens samhälleliga och filosofiska konsekvenser [38]. Wieners grund till Computer ethics var långt före sin tid [4]. Han ansåg att integreringen av datorteknologi i samhället skulle resultera i ett behov av förändring i hur samhället var uppbyggt [4]. Detta kan påvisas från Wieners "[the] second industrial revolution [4]. Workers must adjust to radical changes in the work place; governments must establish new laws and regulations; industry and businesses must create new policies and practices; professional organizations must develop new codes of conduct for their members; sociologists and psychologists must study and understand new social and psychological phenomena; and philosophers must rethink and redefine old social and ethical concepts [4]. Donn Parker började under 1960-talet att granska de oetiska och illegala användningsområden som IT-professionella använde sina datorer till. Han sammanställde fall där IT-professionella bröt mot lagen eller uppvisande av oetiskt beteende och publicerade 1968 artikeln Rules of Ethics in Information Processing [4]. Här tog Parker upp olika problem som uppstod inom IT-professionen såsom [...] invasion of privacy by use of the computer; implications of copyrighting computer programs; and fraudulent programming trade schools. [28]. Vidare lade han stor vikt vid etik 2

6 inom IT-professionen men forskarvärlden ansåg detta obetydligt i jämförelse med de problem som nämnts ovan. De var oftast nära relaterade till de stora problemen han kunde se inom den aktuella professionen [28]. Artikeln kom sedan att ligga till grund för de första etiska grundregler vilken IT-professionen kunde följa. Artikeln blev 1973 införd i ACM s Code of Ethics [4]. Under 1970-talet insåg forskarvärlden vikten av att granska etik inom IT-professionen. Etiken var i behov av att vidareutvecklas till ett vedertaget ämne för undervisning vid universitet. Inom detta område var Walter Maner en stark profil genom hans nydanande kurs vid Old Dominion University. I denna kurs kallad Starter Kit in Computer Ethics tog Maner upp element i kursplanen som skulle ge flera universitet över hela USA en grund för att erbjuda likvärdiga kurser [4] markerade startskottet för e-etik som ett problem intressant för allmänheten. Händelser under denna tidsperiod rörande IT-professionen var markanta problem, såsom databrott, katastrofer direkt kopplade till defekt mjukvara samt stora rättsliga processer som rörde mjukvaropatent [4]. Det var även under denna tid som James Moor publicerade What is Computer Ethics. Här talade Moor om etikens involvering inom datavärlden, varpå hans sammanfattning var computer ethics is the analysis of the nature and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of policies for the ethical use of such technology. [25]. Samtidigt fortsatte Maners arbete med att införa e-etik i läroplanen vilket fick olika yrkesgrupper att uppmärksamma etiken anordnades den första konferensen som förde samman filosofer, ITprofessionella, sociologer, psykologer, jurister, företagsledare, nyhetsreportrar och regeringstjänstemän [4]. En av 1990-talets stora milstolpe var Simon Rogersons uppstart Centre for Computing and Social Responsibility som ansågs vara en viktig del för att framhäva utvecklingen av en så kallad second generation av Computer ethics [4]. I början av talet förespråkades en annan inriktning av computer ethics som skulle ses som en yrkesetik ägnad åt utveckling och standardisering av normer för god praxis och uppförandekoder [5]. Donald Gotterbarn som låg bakom denna sade följande: There is little attention paid to the domain of professional ethics --the values that guide the day to day activities of computing professionals in their role as professionals. By computing professional I mean anyone involved in the design and development of computer artifacts. [...] The ethical decisions made during the development of these artifacts have a direct relationship to many of those issues discussed under the broader concept of computer ethics. I believe many of those issues are the result of bad computer ethical decisions made during software development. [16] 1995 hölls den första ETHICOMP i Europa [5], så här säger De Montfort University in Leicester om ETHICOMP: Since 1995 the ETHICOMP conference series has provided a forum to discuss the ethical and social issues surrounding Information and Communication Technology. [...] it is an interdisciplinary community dedicated to exploring issues and seeking ways forward. [11] Sedan 1995 har konferensen hållts var 18 månad i olika europeiska länder, det var först 2007 som ETHICOMP hölls utanför Europa och då i Tokyo [5]. 3

7 2.2 IT-professionen Yrken som faller innanför IT-professionen har ännu inga officiella krav på certifiering för att få utöva yrket [1]. I andra professioner såsom exempelvis läkare, så har man ingen rätt till att utöva yrket utan att ha ett godkänt certifikat som utfärdats av professionen [22]. En annan skillnad är att det inte finns någon professionsorganisation som driver frågor om professionen framåt. I rådande läge finns det ingen legitimerad profession för yrken som faller inom datavetenskap. Yrkena inom datavetenskap har i grund en stor bredd där delar av ingenjör, systemutveckling, informationsarkitekt återfinns på flertalet ställen. Detta leder till svårigheter att definiera hur en profession bör se ut. Man kan däremot se att ingenjörer har en professionsetik som kan följas, denna defineras i ACM code of Ethics som är ett försök till att säkerställa en viss grad av ansvar och standardisering [1] ACM - Association of Computer Machinery ACM är globalt erkänd som en organisation för IT-professionen och förgreningar inom denna genre. De tillhandahåller resurser och underlag till IT-professionen som ett vetenskapligt område [37]. ACM har i ACM code of Ethics ställt upp ett antal grundregler över hur utvecklare inom ITprofessionen skall förhålla sig till aspekter av sin yrkesroll. Några exempel på dessa förhållningsregler är: Give proper credit for intellectual property. Know and respect existing laws pertaining to professional work. Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities. Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities. Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. [1] Dessa exempel tar upp grundläggande principer som en utvecklare kan anpassa sig efter i sitt yrke [1] Informationsarkitekten roll Det finns flera definitioner för vad en informationsarkitekt är, detta avsnitt behandlar ett antal av dessa. Richard Saul Wurman anses vara den som myntade termen informationsarkitekt, eller åtminstone riktade uppmärksamhet åt termen under 70-talet. Så här säger Wurman om informationsarkitektur: (1)The individual who organizes the patterns inherent in data, making the complex clear. (2) a person who creates the structure or map of information which allows others to find their personal paths of knowledge. (3) the emerging 21 century professional occupation adressing the needs of the age focused upon clarity, human understanding, and the science of the organization of information. [9] 4

8 Wurman syftar på informationsarkitekten som en vägvisare i ett enormt informationsflöde som i sig är oöverskådligt, de skall finna struktur och presentera detta för dess användare på ett begripligt vis. Enligt honom är det informationsarkitektens yttersta ansvar är att strukturera data så att den blir överskådlig, som han själv beskrev det: making the complex clear [9]. I Rosenfields & Morvilles definition av informationsarkitektur, kan vi se en tydlig röd tråd att denna skall vara med och forma framtidens informationssystem. The art and science of shaping information products and experience to support usability and findability [...] An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape [9] Med fokus på att visa sidor av informationsarkitektur som en guide inom designkoncept och generella idéer om usability och findability, ska yrkesrollen i denna definition ligga närmare user experience än någon annan definition som tas upp i denna uppsats. Informations architecture is about organizing and simplifying information, designing, intergrating and aggregating information spaces/systems; create ways for people to find, understand, exchange and manage information; and, therefore, stay on top of information and make right decisions. [...] the goal of IA design is not only to support people to find information but to manage and use information. [9] Wei & Xia menar att det ansvar som en informationsarkitekt har är att definiera och designa system så att informationen kan användas och förstås av dess användare. Detta betyder dock inte att det är informationsarkitektens enda uppgift. Denne skapar inte bara nya system utan har även som uppgift att aggregera och visa upp nya användningsområden för en given datamängd. Alla dessa inspiratörer representerar vad som idag kallas för informationsarkitektur och ligger till grund för den yrkesroll som skapats. 2.3 Etiska Teorier Här presenteras de etiska teorier som vi använder i den andra delen av resultatet Utilitarismen Utilitarismen utvecklades under slutet av 1700-talet. Grundarna till denna etik var Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick och G.E. Moore. De hade dock olika åsikter på vad egenvärdet i den etiska ideologin var. Utilitarismen är en nyttoetik, en moralisk doktrin vilken innebär att man alltid handlar efter att uppnå så goda konsekvenser som möjligt. Vad som definierar goda handlingar bestäms av det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande individer och att välbefinnandet blir så stort möjligt. För att sammanfatta: man strävar alltid efter den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet individer eller som en kompass för handlingarna. Den mängd som tjänar mest på en utgång av något är också den som enligt den 5

9 utilitaristiska andan är det som är rätt. Detta kallas också för handlingsutilitarianism [36]. I en modernare variant av utilitarianism bör man alltid handla enligt ett system av regler som resulterar i störst lycka, dessa regler måste även vara allmänt accepterade för att vara gällande. Den här förgreningen kallas regelutilitarism Dygdetik Dygetik är en etisk teori vilken precis som utilitarismen har handlingen i centrum och fokuserar på karaktärsdanande etik. Man strävar efter att bli en bättre individ. Detta behöver nödvändigtvis inte vara bättre som i att vara en godare människa. Vad som gör en person bättre definieras snarare av hur man utvecklas som person, som att sträva för att leva som en bättre människa. Så här definieras dygdetik i Nationalencyklopedin: Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Enligt dygdetiken är tillvaron så komplicerad att det inte är möjligt eller lämpligt att låta vårt handlande vägledas av några enkla moraliska principer. Målet för den etiska fostran bör i stället vara att hos individen uppamma olika dygder, dvs. benägenheter att i situationer av olika typer handla på ett moraliskt oklanderligt eller riktigt sätt. Man har här kunnat anknyta till en klassisk tradition väl argumenterad redan hos Aristoteles [10]. Aristoteles menade att individen och samhället var ömsesidigt beroende av varandra. Ett gott samhälle skulle byggas på gemensamma insatser för att kunna frodas. Samhället vårdade i sin tur om sina medborgares välgång och sin etiska intellektuella utveckling. Det var upp till individen att i så hög grad som möjligt växa i rollen som förnuftig samhällsvarelse för att kunna föregå med gott exempel för andra i samhället. För att kunna bli en god och lycklig människa menade Aristoteles att människan behövde uppfostran för att efterleva goda vanor. Det krävdes alltså inte enbart kunskap om vad som var rätt och fel. Det fordras även etiska dygder såsom god vilja och fast karaktär, men också intellektuella dygder som insikt, klokhet och gott omdöme. Dessa dygder kan man enbart förvärva genom lång erfarenhet. Aristoteles menade att man då lärt sig konsten att tillämpa allmänna etiska principer [2] Pliktetik Immanuel Kant, , var en tysk filosof [18]. Enligt Kant skulle samhället hänvisa till människans förnuft när de skapade lagar och regler. Detta på grund av Kants kategoriska imperativ som löd handla endast efter den maxim genom vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän lag [19]. Varje människa skulle behandlas som ett mål och inte enbart som ett medel [19]. Om en person tillät sig själv att stjäla och om, enligt Kants plikt etik, tjuven skulle rättfärdiggöra sin handling hade det inneburit att vi allesammans skulle ha rätten till att stjäla från varandra. Det som hade ett absolut värde var den goda viljan att göra bättre. Nedan följer definitionen av pliktetik i Nationalencyklopedin: pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud [29]. 6

10 För att det kategoriska imperativet skulle hålla behövde människan vara autonom. Det kategoriska imperativet hade annars inte varit hållbart och enligt Kant behövdes det självstyre över sina handlingar för att kunna handla etiskt [19]. 2.4 Definitioner Nedan följer definitioner av koncept som har en anknytning till uppsatsens olika delar Integritet I studier inom datavärlden används den engelska benämningen privacy frikostigt. Nationalencyklopedins översättning av benämningen är följande privatliv, sekretess, personlig integritet[...] [30]. Från denna översättning kommer definitionen privatliv, personlig integritet att användas i denna uppsats Immaterialrätt Det engelska ordet Intellectual property översätts till immaterialrätt. Immaterialrätt syftar på äganderätt till ett objekt som inte är fysiskt. Digital mjukvara, kod eller digital grafik är exempel på immateriella produkter. Vissa anser att immaterialrätt ger äganderätt till det objekt man skapar medan andra anser att om objektet inte fysiskt existerar så kan det ej ägas. En åsikt är att immaterialrätt skall hanteras som äganderätt till objekten medan den andra menar på att det skall tolkas som information, och att denna skall spridas. Dessa åsikter är grunden till frågan om piratkopiering [34] The online disinhibition effect Människor interagerar med varandra via sociala medier och andra tjänster dagligen och hamnar i situationer som försätter användarna i en svår sits. Internet som verktyg och samlingsplats ger möjligheter för intentioner vilka lätt kan missbrukas. Till skillnad från interaktionen i den fysiska tillvaron finns det en skillnad, vad som gör den digitala interaktionen så speciell är att den förändrar beteendemönstret hos användarna. Den dagliga användaren är medveten om det förändrade beteendet hos människor som de interagerar med via Internet. Forskare har observerat hur människor agerar och pratar på Internet på ett vis som de inte skulle gjort i situationer utanför det digitala rummet. Användare tycks ha lättare för att uttrycka sig och känner inte samma begränsningar i det digitala gränssnittet som de annars gör. Detta skapar en form av distanserad trygghet vilket omedvetet förändrar vårt beteende. Forskaren John Suler, leg. Psykolog i New York vid Rider University, kallar detta beteende för The online disinhibition effect, vilket enligt honom fungerar pa tva helt skilda sätt. Ur en synvinkel tilla ter det människor att dela med sig av sig själva; användaren blir mottaglig för att uttrycka sina känslor, rädslor och önskningar. Personen visar en högre grad av vänlighet och tenderar till att agera mer hjälpsamt gentemot andra. Detta begrepp kallar han för benign disinhibition ett godartat beteendemönster. Den andra synvinkeln bevittnas när man interagerar med användare som använder sig av ett grovt språk, stark kritik, ilska hat och liknande vulgariteter. Detta är användare som beblandar sig med de mörkare sidorna av Internet där de involverar sig i brott, våld eller pornografi; områden som inte återspeglar personens 7

11 beteende utanför det digitala gränssnittet. Detta begrepp kallar Suler för toxic disinhibition negativt beteendemönster [32] Ethicability Ethicability: Är en sammansättning av orden ethic och ability. Vi använder ordet för etiskt kunnande rörande dataventenskapliga frågor. Termen myntades av Roger Steare i boken Ethicability: How to Decide What s Right and Find the Courage to Do it [31] Ordlista Cybernetiken - teorin för styrda system: cybernetik, det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system. [6]. Usability: användbarhet, praktisk nytta [35]. Findability: Findability syftar främst på informationssökning på Internet. Detta via sökmotorer på hemsidor eller vid interaktion direkt på en hemsida [13]. 8

12 3. Problemformulering Uppsatsen riktar sig mot etiska dilemman som aktualiseras genom de möjligheter som ny teknik ger, mer specifikt ligger uppsatsens fokus i att identifiera etiska problemställningar som aktualiseras vid utövandet av informationsarkitektur. 4. Syfte Samhället vi lever i idag har gjort det lätt för oss att dela och att ta del av information. Vi interagerar med andra människor dagligen via digitala verktyg och delar med oss av våra erfarenheter, vilket i sin tur resulterar i att vi ställs inför moraliska dilemman. Vi vill lokalisera den roll som etiken har inom de professionella grupper verksamma inom IT-området, närmare bestämt ur informationsarkitekters synvinkel. Vi vill försöka hitta ett svar pa vilken roll e-etiken har och få en förståelse för vilka influenser den kan ha på aktuella yrkesroller i branschen. 9

13 5. Metod I det här avsnittet behandlar vi den metod som använts i uppsatsen och vilka motiv som ligger för grund till denna. 5.1 Val och motivering av metod Uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie. Dess syfte baseras på vetenskapliga artiklar för att besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsen är kvalitativ med syfte att få en god överblick över de ämnen som diskuteras i forskningsvärlden men även för att belysa andra forskares empiriska forskningsresultat. Fokus ligger på aktuell forskning vilket möjliggörs genom att söka inom ett specifikt tidsintervall, detta för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget. Valet av en litteraturstudie framför en empirisk undersökning baserad på intervjuer är ett givet val med tanke på den omfattande forskning inom detta område som återfinns i vetenskapliga artiklar. Omfattningen som vetenskapliga artiklar utgör kontra intervjuer som görs med ett fåtal personer är att föredra eftersom de är mer omfattande än vad intervjuer hade varit vilket anses ha företräde i förhållande till personers åsikter i en undersökning. 5.2 Litteratursökning Litteratursökningen är inspirerad av Febe Fribergs sökmetod för litteraturstudier [15]. Fribergs metod tar upp två relevanta delar, den osystematiska och den systematiska. Här skapar man struktur i informationen från de informationskällor man valt att använda. Den systematiska delen kräver att man under hela processen dokumenterar tillvägagångssättet. Man bygger upp sökningen från brett till smalt och tar vara på information man hämtar in under vägen. 5.3 Tavanis analysmodell För att kunna analysera en moralfråga finns det en metod som involverar tre systematiska steg. Nedan följer den metod vilken Tavani rekommenderar vid analys av dataetiska problem [34]. Step 1. Identify a practice involving cybertechnology, or a feature of that technology, that is controversial from a moral perspective. 1a. Disclose any hidden or opaque features. 1b. Assess any descriptive components of the ethical issue via the sociological implications it has for relevant social institutions and sociodemographic groups. 1c. In analyzing the normative elements of that issue, determine whether there are any specific guidelines, i.e., social polices or ethical codes, that can help resolve the issue [...] 1d. If the normative ethical issue cannot be resolved through the application of existing policies, codes of conduct, etc., go to step 2. Step 2. Analyze the ethical issue by clarifying concepts and situating it in a context. 2a. If a policy vacuums exists, go to step 2b; otherwise got to step 3. 2b. Clear up any conceptual muddles involving the policy vacuum and go to step 3. Step 3. Deliberate on the ethical issue. The deliberation process requires two stages. 10

14 3a. Apply one or more ethical theories (see Chapter 2) to the analysis of the moral issue, and then go to step 3b. 3b. Justify the position you reached by evaluating it via the standards and criteria for successful logic argumentation (see Chapter 3) [34] Genom applicering av metoden ovan finner man en utgångspunkt vid analys av etiska problemställningar. Det är en praktisk metod för att bryta ned ett etiskt problem för att förstå alla synvinklar av det givna dilemmat [34]. 5.4 Genomförande av metod Litteraturstudien inleddes med en osystematisk sökning över ämnet. Sökningarna gjordes genom Google och Google Scholar med intentionen att få en överblick på ämnet. Under den osystematiska sökningen ringades nyckelord in som skulle användas i den systematiska sökningen. Härefter inleddes den systematiska sökningen. Söktermer som lokaliserades i den osystematiska sökningen användes för den systematiska sökningen. Samtliga sökningar genomfördes två gånger för varje sökord från den osystematisk sökningen samt kombination mellan dessa. Första sökningen hade inga kriterier för avgränsningar. Den andra sökningen begränsades med kriterier enligt listan nedan. Tidsintervall mellan datum: 28/12/11-25/04/14, för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget Texten behöver finnas i sin helhet online, för att kunna se artkeln i sin helhet. Peer- review. Artikeln behövde vara en granskad artikel, för att säkerställa validiteten Område/ämne: Computer science eftersom uppsatsen är en datavetenskaplig artikel. Publiceringsformat: Journal Articles. För att artiklar som är publicerade inom detta format har genomgått en granskingsprocess. Samtliga sökningar utfördes genom tjänsten Summon som har tillgång till material från dessa källor: [23]. Malmö högskolas bibliotekskatalog Artiklar från Malmö högskolas bibliotek E-böcker från Malmö högskolas bibliotek MUEP, studentuppsatser och forskning från Malmö högskola Material från majoriteten av bibliotekets databaser Material i fulltext från SwePub Material från databaser vid utökad sökning [20]. 11

15 5.5 Urval och kvalitetsgranskning Från dessa kategorier gjordes en kvalitetsgranskning som följde Fribergs [15] beskrivning över hur man granskar kvalitativa och kvantitativa studiers kvalitet. Under kvalitetsgranskningen lästes alla uppsatser igenom upprepade gånger. Artiklar som efter kvalitetsgranskningen valdes ut hade ett tydligt formulerat syfte, en problemformulering, ett deskriptivt urval och metod samt svarat på syftet. Artiklarna analyserades också enligt Tavanis modell [34] över hur man analyserar ett etiskt problem. Detta resulterade i tio artiklar vilka presenteras i resultatet. 5.6 Reflektion Under litteratursökningen har det dykt upp problem, några av dessa involverade avsaknaden av artiklar inom valt ämne. Här menas det på att om man använder sökorden Ethics, Ethics Problem så kommer man få sökresultat som ligger långt ifrån valt ämne. Etik har i historien varit i grund ett samhällsproblem som har varit fristående från det digitala. Wikipedia har använts för en överblick av ämnen så är det av vikt att nämna källkritiken som kan ställas mot denna databas. Wikipedia har i historisk synsätt alltid varit kritiskt granskad då den bygger på att vem som helst kan skriva nya artiklar samt redigera befintliga sådana [39]. Författarna förstår problemet och har vid varje tillfälle validerat informationen med hjälp av sekundära källor för att säkerställa validiteten i denna artikel. 12

16 6. Resultat I det här avsnittet redovisas de artiklar som valdes ut för att presentera resultatet i förhållande till frågeställning och syfte. Resultaten presenteras i ordningen immaterialrätt, sociala nätverk följt av beteende och identitet på nätet. 6.1 Metod Resultatet av den osystematiska sökningen resulterade i dessa söktermer: Ethics "Intellectual property" "Professional responsibility" Privacy Business Anonymity Information Internet Profession User Behaviour Computer "Social networks" "Information architecture" Resultatet av första delen av den systematiska sökningen blev följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier Ethics 1,189, "Intellectual property" 283, "Professional responsibility" 35, Privacy 570,413 2,888 Business 16,023,890 20,971 Anonymity 197, Information 26,774,614 57,647 Internet 2,436,055 8,463 Profession 957, User 4,587,503 17,375 13

17 Behaviour 7,865,787 18,212 Computer 7,604,941 65,359 "Social networks" 345,884 2,512 "Information architecture" 9, Från det första resultatet utfördes sedan nästa sökning där söktermer kombinerades för att begränsa sökresultatet. Sökningen utfördes på samma sätt som ovan med två sökningar per sökterm. En boolesk sökteknik användes i den här delen [15]. Det vill säga att söktermerna kombinerades med (AND, OR, NOT). Ordet ethics användes i varje sökning förutom två där vi valde att fokusera på Information architecture eftersom uppsatsens fokus ligger på att lokalisera etiska frågeställningar för yrkesrollen informationsarkitekt. Resultatet av andra delen av den systematiska sökningen resulterade i följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier "Computer ethics" 2, Ethics AND "Intellectual property" "Professional responsibility" AND ethics 25, ,764 7 Profession AND ethics 177, "Social networks" AND privacy AND Ethics 14, Anonymity AND Ethics 44, Information AND "business ethics" Profession AND "Information architecture" user AND Behaviour AND "Information architecture" Internet AND "Computer ethics" 37, , , , Efter den kombinerade sökningen sammanställdes dessa artiklar i ett dokument där det genomfördes ett urval av vilka artiklar som var relevanta för uppsatsens problemformulering samt 14

18 syfte. Artiklar som saknade relevans togs bort. se bilaga 1. Kvarvarande artiklar delades in i kategorier och eventuella dubbletter plockades bort. Se lista nedan för de olika kategorierna samt antalet av artiklar som föll under vilken kategori. Kategori Antal artiklar Intellectual Property 8 Mänskligt beteende 31 Wikileaks 3 Smart devices 3 Sensorer 2 Sociala nätverk 24 Mjukvarutestning 1 Företag 7 Information 4 Privacy 6 Vapen 1 Robotar 3 Profession 3 Certfiering 1 Myndighet 3 Anonymitet 3 Findability 1 User Experience, UX 1 Standardisering 1 Dessa kategorier lokaliserades och bestämdes utifrån resumén från insamlade artiklar. De ämnen som återkom i majoriteten av dessa var mänskligt beteende och sociala nätverk och immaterialrätt. Dessa blev de ämnen vi kom att belysa i vårt resultat. 15

19 6.2 Resultat Immaterialrätt Tekniken som gör fildelning möjlig kan enligt vissa forskare vara nyckeln till ett nytt paradigm[27]. Författaren Pagallo tar bland annat upp de negativa aspekterna som paradigmet kan ge uphov till i sin artikel Cracking down on autonomy: three challenges to design in IT Law, med författarens egna ord: [...] the EU Commission reckons that P2Ps undermine crucial elements of our societies like incentives for knowledge producers or protection of the exclusive right to exploit the benefit of copyrighted works. [27] BitTorrent-klienter som används för att ta del av P2P tekniken är oftast kraftigt optimerade och utvecklade för att den vardagliga användaren skall med enkelhet kunna ta del av allt material som delas genom denna teknik [17]. Det här kan leda till att allt fler användare deltar i fildelning då inlärningskurvan är liten för att lära sig hur man använder BitTorrent-klienterna. Enligt Pagallo ifrågasätter också tekniken hur vi ser på lagar i sin mest fundamentala grund, (1) made of commands; (2) enforced through physical sanctions; (3) within the territory of a sovereign state. [27]. För att stoppa olagliga aktiviteter genom teknik granskar EU kommissionen hurvida det är legitimt att filtrera all elektronisk kommunikation, speciellt av tjänster som använder sig av P2P teknik [27]. Sverige antog IPRED lagen Lagen ger innehavare av upphovsrättsskyddat material möjlighet till att presentera kränkningar mot denna i domstol som i sin tur bedömer om Internetleverantörer skall ge ut IP-adresser för den kund som kränker upphovsrättsskyddet [33]. För en stor del av EU:s befolkning så har fildelning blivit en del av vardagen och den sociala normen. I allmänhet följer inte människor lagen utan enbart de sociala normer som ett samhälle har [33]. Detta skapar en dissonans mellan vilka lagar som finns och vilka som efterlevs. Ruud Jacobs och Ard Heuvelman går så långt att hävda att den nuvarande generationen inte påvisar någon moraliska hämningar när det kommer till nedladdning av film [17]. Jacobs och Heuvelman utförde en enkätundersökning där de fick resultatet att 348 av 436 deltagare nedladdade i snitt 6.4 filmer i månaden. Undersökningen innefattade personer i åldrarna år där genomsnittsåldern var 26.5 år. Författarna ställde påståendet I am not in the least afraid of getting arrested for my downloading or uploading behavior [17]. Större delen av deltagarna visade liten rädsla för att bli åtalade för fildelning. Två tredjedelar av deltagarna svarade positivt för idéen om en tjänst som erbjuder nedladdningar för en liten avgift, samt 55% av dessa säger även att de skulle minska sina nedladdningsvanor om en sådan tjänst fanns [17]. Företag världen över försöker bekämpa dessa problem genom DRM (Digital Rights Management) teknik. Genom sådan teknik försöker man motverka de problem som kan uppstå vid lagkonflikter på en internationell nivå samt de sociala normer som strider mot vad företagen vill uppnå [27]. Svensson och Larsson menar på att internet och ny teknologi förändrar samhället och sociala normer radikalt [33], för allt fler konsumenter har nedladdning blivit en del av vardagen som inte längre anses vara en kriminell handling [17]. 16

20 6.2.2 Sociala nätverk Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan tar upp mobbning på Internet som ett växande problem världen över. Författarna beskriver det så här: Cyber-bullying, and other issues related to violence being committed online in prosocial environments, are beginning to constitute an emergency worldwide. [3]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att problemet är av sådan signifikans att man kan likna det till problemet med skräppost [8]. Nästan 43% av alla tonåringar i USA har någon gång blivit utsatta för mobbning på Internet [8]. Danielle M. Lawa, Jennifer D. Shapkaa, Shelley Hymela, Brent F. Olsona, Terry Waterhouse diskuterar att det inte finns en tydlig definition av vad mobbning på Internet är och att avsaknaden av detta hindrar en full förståelse för ämnet [21]. De tar upp tre karaktärsdrag som kan ligga till grund för en definition: (1) a power differential between those who bully and those who are victimized; (2) repeated harm over time; and (3) an intention to harm [21]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att mobbning på Internet är en mer ihållande version av traditionell mobbning, samt att denna sträcker sig bortom fysiska gränser såsom skola och arbetsplatser.[8] Mobbning på Internet skapar dessutom en möjlighet till att skada ett offer inför en större publik [8]. Det är också möjligt att den ursprungliga händelsen startar en serie av mobbningsincidenter mellan de två personerna, vilket gör det svårt att tydligt skilja vem offret är och vem som är mobbaren [21]. Författarna bakom Common Sense Reasoning for Detection, Prevention, and Mitigation of Cyberbullying kom även fram till att negativa interaktioner på Internet kan leda till mobbning i den fysiska världen [8]. Enligt Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan har sociala nätverk sina rötter i ett av de äldsta samhällsfenomen: skvaller. De definierar tre orsaker till varför mobbning på sociala nätverk är möjligt och prevalent. Författarnas egna ord: The first actor (evolutionary) is gossip, a tool for social cognition that was selected for social bonding but for social distancing as well, within a complex interplay of subgroups and sub-moralities the second actor. The third actor is SN themselves, entailing a massively egalitarian structure that makes no distinction between the different ways of relating and communicating displayed by human beings within the different subgroups [3] Med detta i åtanke vill författarna gradvis begränsa användningen av sociala nätverk för barn och tonåringar. Detta på grund av att deras moral och förståelse för skvaller inte är fullt utvecklat [3]. Brian O Neill fortsätter diskussionen i sin artikel om att minderåriga befinner sig i en miljö som samhället kan anse vara opassande [26]. Detta stärker Bertolotti och Magnan övertygelse att vi borde begränsa användningen för barn och tonåringar Beteende och identitet på nätet Idag är det inte ovanligt att personer har aktiva konton på flera digitala tjänster [24]. Enligt författaren Katie Davis, antar människor allt fler roller i olika sociala sammanhang [7] Den nya teknologin har gjort det möjligt för oss att skapa skiftande och flytande identiteter. Den drivande faktorn härstammar enligt Davis [7] från möjligheten till att vara anonym när vi interagerar med 17

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

11. Feminism och omsorgsetik

11. Feminism och omsorgsetik 11. Feminism och omsorgsetik Nästan alla som har utövat inflytande på den västerländska moralfilosofin har varit män. Man kan därför fråga sig om detta faktum på något sätt återspeglar sig i de moralteorier

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Studievägledaren och etiken Organisation, profession och individ. Nina Nikku Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings universitet

Studievägledaren och etiken Organisation, profession och individ. Nina Nikku Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings universitet Studievägledaren och etiken Organisation, profession och individ Nina Nikku Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings universitet Etiska dimensioner och konflikter Informativ paternalism

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Tomas Kroksmark Professor & legitimerad lärare Jönköping University

Tomas Kroksmark Professor & legitimerad lärare Jönköping University Tomas Kroksmark Professor & legitimerad lärare Jönköping University www.tomaskroksmark.se Fem viktiga begrepp i skolan (som bör definieras) Full måluppfyllelse Kollegialt lärande Vetenskaplig grund Systematisk

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Dödsstraff. Överensstämmande med de mänskliga rättigheterna? Sara Bjurestam Darin Shnino Jannike Tjällman

Dödsstraff. Överensstämmande med de mänskliga rättigheterna? Sara Bjurestam Darin Shnino Jannike Tjällman Dödsstraff Överensstämmande med de mänskliga rättigheterna? Lärarhandledning för Grundskolan Sara Bjurestam Darin Shnino Jannike Tjällman Lärarhandledning Syftet med denna lärarhandledning är inte att

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Det bör dock påpekas att

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?!

Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Har vi moraliska skyldigheter mot djur och natur?! Kan det vara etiskt rätt att bryta mot lagen?! Är det kvinnans rätt att bestämma om hon skall göra abort?! Måste rika dela med sig till fattiga?! Född

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer