Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap EXAMENSARBETE 15 högskolepoäng, grundnivå Etik, digitalisering och den professionella rollen Ethics, digitization and the professional role Markus Granlund Sacha Milo Examen: Kandidatexamen Huvudämne: Datavetenskap Program: Informationsarkitekt Datum för slutseminarium: Handledare: Kristina von Hausswolff Examinator: Bengt Nilsson

2 Resumé Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. För att lokalisera dessa utfördes en litteraturundersökning samt en etisk analys av resultatet. Litteraturundersökningen resulterar i tre teman: immaterialrätt, sociala nätverk och beteende och identitet på nätet. På dessa teman applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv. Uppsatsen kunde utifrån resultaten lokalisera att det finns ett allmänt behov av etik för utvecklare. Nyckelord: Etik, informationsarkitektur, Internet, IT-profession, Insamling av data, Det digitala gränssnittet Internet, Sociala nätverk, Mänskligt beteende i en virtuell värld Abstract New technologies are being developed every day which creates new opportunities for users. Given the technological advancement, the ethical issues can sometimes be neglected. The purpose of this paper is to locate the ethical issues that arise when working as an Information architect. To locate these issues a literature survey was conducted and an ethical analysis was performed of the results. The survey covers three areas: intellectual property, social networks and human behaviour. To deliberate on the ethical issues Tavanis analysis model was used. The result of the paper concluded a general need of ethics for developers. Keywords: Ethics, Information architecture, internet, IT profession, Data mining, The digital interface Internet, Social Networking, Human behavior in a virtual world

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund E-etik Historia IT-profession ACM Informationsarkitektens roll Etiska teorier Utilitarismen Dygdetik Pliktetik Definitioner Integritet Immateriell rätt The online disinhibition effect Ethicability Ordlista 8 3. Problemformulering 9 4. Syfte 9 5. Metod Val och motivering av metod Litteratursökning Tavanis analysmodell Genomförande av metod Urval och Kvalitetsgranskning Reflektion Resultat Metod Resultat Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Resultat 2 - Analys av teman Immaterialrätt Sociala nätverk Beteende och identitet på nätet Diskussion Slutsats Referenser Bilagor 27

4 1. Inledning Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Den ständiga uppkopplingen mot Internet har blivit en naturlig del av vår vardag. Närvaron på Internet har skapat ett digitalt samhälle var vi som användare förlitar oss allt mer på teknik för att utföra våra vardagliga sysslor. I nuläget finns det inget krav på utvecklares kompetens inom etik för att utöva yrken inom ITbranschen. Resultatet av detta är att det blir svårt att förutse vilken påverkan ny teknik kommer att ha på oss som användare och vem som får stå till svars vid problem som kan komma att uppstå. Teknik och etik har kolliderat och haft en stor påverkan i samhället. Detta går att återfinna i fall såsom Wikileaks, Lexbase och Edward Snowden som alla har hamnat i fokus för diskussioner. Internet har gjort det möjligt att sprida information mer effektivt samt att nå ut till en större publik. Kopplar man detta till mobbning på sociala nätverk så ser man en mer ihållande version av mobbning där det inte finns några fysiska gränser [8]. Vem är det som bär ansvar för hur en tjänster påverkar oss människor? Uppsatsen inriktar sig på etiska problem vi ser i dagens digitala samhälle. Detta för att svara på de frågor som uppkommit under utbildningen informationsarkitektur på Malmö högskola. Vi vill sätta fokus på att identifiera de etiska problemställningarna som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. Vilka etiska problemställningar belyser forskningen kring de frågor som rör etik och finns det ett behov för en ökad kompetens för just detta? Vi ämnar att lokalisera om det finns ett behov av en ny profession för de relevanta yrkesrollerna. 1

5 2. Bakgrund 2.1 E-etik Etik härstammar från det grekiska ordet ethos och termen moral har sina rötter i Latinets mores. Båda termerna pekar på begrepp såsom vanor, beteende och karaktär. Etik avser en teoretisk reflektion över moralen och vad moral grundar sig i [12]. Gällande termen moral finns det ingen universell överenskommelse för vad definitionen moral innefattar. Man kan säga att begreppet moral kan definieras som riktlinjer för mänskliga beteenden [34]. I uppsatsen används benämningen e-etik då den beskriver ett perspektiv av etik som är applicerad på etiska frågor inom datavärlden [34]. Tavani definierar e-etik som en moralstudie rörande cyberteknologi, och den påverkan cyberteknologin har på det sociala samhällets lagar och system. Vad som urskiljer den från etik vi applicerar på vardagen är etiska dilemman som har en direkt koppling till digitala verktyg och digitala miljöer [34]. E-etik fokuserar på moralfrågor associerade med utveckling av applikationer, användandet av datorer samt teorin inom datavetenskap. Komplexiteten i frågor som rör e-etik är oftast hög och kan röra sig utanför de normer vi vanligen relaterar till för att finna någon form av förankring Historia Under 1940-talet lade Professor Norbert Wiener vid Massachusetts Institute of Technology grunden för Computer ethics [4]. Denna utveckling ledde till generella modeller för lösning av regeltekniska problem och dessa teorier utvecklades till att bli den teoretiska grunden för cybernetiken - teorin för styrda system gav Wiener ut boken Cybernetics [38], vilket resulterade i att forskarvärlden uppmärksammande hans senare verk The human use of human beings och God and Golem Inc. Där lyfte Wiener fram cybernetikens samhälleliga och filosofiska konsekvenser [38]. Wieners grund till Computer ethics var långt före sin tid [4]. Han ansåg att integreringen av datorteknologi i samhället skulle resultera i ett behov av förändring i hur samhället var uppbyggt [4]. Detta kan påvisas från Wieners "[the] second industrial revolution [4]. Workers must adjust to radical changes in the work place; governments must establish new laws and regulations; industry and businesses must create new policies and practices; professional organizations must develop new codes of conduct for their members; sociologists and psychologists must study and understand new social and psychological phenomena; and philosophers must rethink and redefine old social and ethical concepts [4]. Donn Parker började under 1960-talet att granska de oetiska och illegala användningsområden som IT-professionella använde sina datorer till. Han sammanställde fall där IT-professionella bröt mot lagen eller uppvisande av oetiskt beteende och publicerade 1968 artikeln Rules of Ethics in Information Processing [4]. Här tog Parker upp olika problem som uppstod inom IT-professionen såsom [...] invasion of privacy by use of the computer; implications of copyrighting computer programs; and fraudulent programming trade schools. [28]. Vidare lade han stor vikt vid etik 2

6 inom IT-professionen men forskarvärlden ansåg detta obetydligt i jämförelse med de problem som nämnts ovan. De var oftast nära relaterade till de stora problemen han kunde se inom den aktuella professionen [28]. Artikeln kom sedan att ligga till grund för de första etiska grundregler vilken IT-professionen kunde följa. Artikeln blev 1973 införd i ACM s Code of Ethics [4]. Under 1970-talet insåg forskarvärlden vikten av att granska etik inom IT-professionen. Etiken var i behov av att vidareutvecklas till ett vedertaget ämne för undervisning vid universitet. Inom detta område var Walter Maner en stark profil genom hans nydanande kurs vid Old Dominion University. I denna kurs kallad Starter Kit in Computer Ethics tog Maner upp element i kursplanen som skulle ge flera universitet över hela USA en grund för att erbjuda likvärdiga kurser [4] markerade startskottet för e-etik som ett problem intressant för allmänheten. Händelser under denna tidsperiod rörande IT-professionen var markanta problem, såsom databrott, katastrofer direkt kopplade till defekt mjukvara samt stora rättsliga processer som rörde mjukvaropatent [4]. Det var även under denna tid som James Moor publicerade What is Computer Ethics. Här talade Moor om etikens involvering inom datavärlden, varpå hans sammanfattning var computer ethics is the analysis of the nature and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of policies for the ethical use of such technology. [25]. Samtidigt fortsatte Maners arbete med att införa e-etik i läroplanen vilket fick olika yrkesgrupper att uppmärksamma etiken anordnades den första konferensen som förde samman filosofer, ITprofessionella, sociologer, psykologer, jurister, företagsledare, nyhetsreportrar och regeringstjänstemän [4]. En av 1990-talets stora milstolpe var Simon Rogersons uppstart Centre for Computing and Social Responsibility som ansågs vara en viktig del för att framhäva utvecklingen av en så kallad second generation av Computer ethics [4]. I början av talet förespråkades en annan inriktning av computer ethics som skulle ses som en yrkesetik ägnad åt utveckling och standardisering av normer för god praxis och uppförandekoder [5]. Donald Gotterbarn som låg bakom denna sade följande: There is little attention paid to the domain of professional ethics --the values that guide the day to day activities of computing professionals in their role as professionals. By computing professional I mean anyone involved in the design and development of computer artifacts. [...] The ethical decisions made during the development of these artifacts have a direct relationship to many of those issues discussed under the broader concept of computer ethics. I believe many of those issues are the result of bad computer ethical decisions made during software development. [16] 1995 hölls den första ETHICOMP i Europa [5], så här säger De Montfort University in Leicester om ETHICOMP: Since 1995 the ETHICOMP conference series has provided a forum to discuss the ethical and social issues surrounding Information and Communication Technology. [...] it is an interdisciplinary community dedicated to exploring issues and seeking ways forward. [11] Sedan 1995 har konferensen hållts var 18 månad i olika europeiska länder, det var först 2007 som ETHICOMP hölls utanför Europa och då i Tokyo [5]. 3

7 2.2 IT-professionen Yrken som faller innanför IT-professionen har ännu inga officiella krav på certifiering för att få utöva yrket [1]. I andra professioner såsom exempelvis läkare, så har man ingen rätt till att utöva yrket utan att ha ett godkänt certifikat som utfärdats av professionen [22]. En annan skillnad är att det inte finns någon professionsorganisation som driver frågor om professionen framåt. I rådande läge finns det ingen legitimerad profession för yrken som faller inom datavetenskap. Yrkena inom datavetenskap har i grund en stor bredd där delar av ingenjör, systemutveckling, informationsarkitekt återfinns på flertalet ställen. Detta leder till svårigheter att definiera hur en profession bör se ut. Man kan däremot se att ingenjörer har en professionsetik som kan följas, denna defineras i ACM code of Ethics som är ett försök till att säkerställa en viss grad av ansvar och standardisering [1] ACM - Association of Computer Machinery ACM är globalt erkänd som en organisation för IT-professionen och förgreningar inom denna genre. De tillhandahåller resurser och underlag till IT-professionen som ett vetenskapligt område [37]. ACM har i ACM code of Ethics ställt upp ett antal grundregler över hur utvecklare inom ITprofessionen skall förhålla sig till aspekter av sin yrkesroll. Några exempel på dessa förhållningsregler är: Give proper credit for intellectual property. Know and respect existing laws pertaining to professional work. Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities. Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities. Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. [1] Dessa exempel tar upp grundläggande principer som en utvecklare kan anpassa sig efter i sitt yrke [1] Informationsarkitekten roll Det finns flera definitioner för vad en informationsarkitekt är, detta avsnitt behandlar ett antal av dessa. Richard Saul Wurman anses vara den som myntade termen informationsarkitekt, eller åtminstone riktade uppmärksamhet åt termen under 70-talet. Så här säger Wurman om informationsarkitektur: (1)The individual who organizes the patterns inherent in data, making the complex clear. (2) a person who creates the structure or map of information which allows others to find their personal paths of knowledge. (3) the emerging 21 century professional occupation adressing the needs of the age focused upon clarity, human understanding, and the science of the organization of information. [9] 4

8 Wurman syftar på informationsarkitekten som en vägvisare i ett enormt informationsflöde som i sig är oöverskådligt, de skall finna struktur och presentera detta för dess användare på ett begripligt vis. Enligt honom är det informationsarkitektens yttersta ansvar är att strukturera data så att den blir överskådlig, som han själv beskrev det: making the complex clear [9]. I Rosenfields & Morvilles definition av informationsarkitektur, kan vi se en tydlig röd tråd att denna skall vara med och forma framtidens informationssystem. The art and science of shaping information products and experience to support usability and findability [...] An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape [9] Med fokus på att visa sidor av informationsarkitektur som en guide inom designkoncept och generella idéer om usability och findability, ska yrkesrollen i denna definition ligga närmare user experience än någon annan definition som tas upp i denna uppsats. Informations architecture is about organizing and simplifying information, designing, intergrating and aggregating information spaces/systems; create ways for people to find, understand, exchange and manage information; and, therefore, stay on top of information and make right decisions. [...] the goal of IA design is not only to support people to find information but to manage and use information. [9] Wei & Xia menar att det ansvar som en informationsarkitekt har är att definiera och designa system så att informationen kan användas och förstås av dess användare. Detta betyder dock inte att det är informationsarkitektens enda uppgift. Denne skapar inte bara nya system utan har även som uppgift att aggregera och visa upp nya användningsområden för en given datamängd. Alla dessa inspiratörer representerar vad som idag kallas för informationsarkitektur och ligger till grund för den yrkesroll som skapats. 2.3 Etiska Teorier Här presenteras de etiska teorier som vi använder i den andra delen av resultatet Utilitarismen Utilitarismen utvecklades under slutet av 1700-talet. Grundarna till denna etik var Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick och G.E. Moore. De hade dock olika åsikter på vad egenvärdet i den etiska ideologin var. Utilitarismen är en nyttoetik, en moralisk doktrin vilken innebär att man alltid handlar efter att uppnå så goda konsekvenser som möjligt. Vad som definierar goda handlingar bestäms av det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande individer och att välbefinnandet blir så stort möjligt. För att sammanfatta: man strävar alltid efter den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet individer eller som en kompass för handlingarna. Den mängd som tjänar mest på en utgång av något är också den som enligt den 5

9 utilitaristiska andan är det som är rätt. Detta kallas också för handlingsutilitarianism [36]. I en modernare variant av utilitarianism bör man alltid handla enligt ett system av regler som resulterar i störst lycka, dessa regler måste även vara allmänt accepterade för att vara gällande. Den här förgreningen kallas regelutilitarism Dygdetik Dygetik är en etisk teori vilken precis som utilitarismen har handlingen i centrum och fokuserar på karaktärsdanande etik. Man strävar efter att bli en bättre individ. Detta behöver nödvändigtvis inte vara bättre som i att vara en godare människa. Vad som gör en person bättre definieras snarare av hur man utvecklas som person, som att sträva för att leva som en bättre människa. Så här definieras dygdetik i Nationalencyklopedin: Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Enligt dygdetiken är tillvaron så komplicerad att det inte är möjligt eller lämpligt att låta vårt handlande vägledas av några enkla moraliska principer. Målet för den etiska fostran bör i stället vara att hos individen uppamma olika dygder, dvs. benägenheter att i situationer av olika typer handla på ett moraliskt oklanderligt eller riktigt sätt. Man har här kunnat anknyta till en klassisk tradition väl argumenterad redan hos Aristoteles [10]. Aristoteles menade att individen och samhället var ömsesidigt beroende av varandra. Ett gott samhälle skulle byggas på gemensamma insatser för att kunna frodas. Samhället vårdade i sin tur om sina medborgares välgång och sin etiska intellektuella utveckling. Det var upp till individen att i så hög grad som möjligt växa i rollen som förnuftig samhällsvarelse för att kunna föregå med gott exempel för andra i samhället. För att kunna bli en god och lycklig människa menade Aristoteles att människan behövde uppfostran för att efterleva goda vanor. Det krävdes alltså inte enbart kunskap om vad som var rätt och fel. Det fordras även etiska dygder såsom god vilja och fast karaktär, men också intellektuella dygder som insikt, klokhet och gott omdöme. Dessa dygder kan man enbart förvärva genom lång erfarenhet. Aristoteles menade att man då lärt sig konsten att tillämpa allmänna etiska principer [2] Pliktetik Immanuel Kant, , var en tysk filosof [18]. Enligt Kant skulle samhället hänvisa till människans förnuft när de skapade lagar och regler. Detta på grund av Kants kategoriska imperativ som löd handla endast efter den maxim genom vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän lag [19]. Varje människa skulle behandlas som ett mål och inte enbart som ett medel [19]. Om en person tillät sig själv att stjäla och om, enligt Kants plikt etik, tjuven skulle rättfärdiggöra sin handling hade det inneburit att vi allesammans skulle ha rätten till att stjäla från varandra. Det som hade ett absolut värde var den goda viljan att göra bättre. Nedan följer definitionen av pliktetik i Nationalencyklopedin: pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud [29]. 6

10 För att det kategoriska imperativet skulle hålla behövde människan vara autonom. Det kategoriska imperativet hade annars inte varit hållbart och enligt Kant behövdes det självstyre över sina handlingar för att kunna handla etiskt [19]. 2.4 Definitioner Nedan följer definitioner av koncept som har en anknytning till uppsatsens olika delar Integritet I studier inom datavärlden används den engelska benämningen privacy frikostigt. Nationalencyklopedins översättning av benämningen är följande privatliv, sekretess, personlig integritet[...] [30]. Från denna översättning kommer definitionen privatliv, personlig integritet att användas i denna uppsats Immaterialrätt Det engelska ordet Intellectual property översätts till immaterialrätt. Immaterialrätt syftar på äganderätt till ett objekt som inte är fysiskt. Digital mjukvara, kod eller digital grafik är exempel på immateriella produkter. Vissa anser att immaterialrätt ger äganderätt till det objekt man skapar medan andra anser att om objektet inte fysiskt existerar så kan det ej ägas. En åsikt är att immaterialrätt skall hanteras som äganderätt till objekten medan den andra menar på att det skall tolkas som information, och att denna skall spridas. Dessa åsikter är grunden till frågan om piratkopiering [34] The online disinhibition effect Människor interagerar med varandra via sociala medier och andra tjänster dagligen och hamnar i situationer som försätter användarna i en svår sits. Internet som verktyg och samlingsplats ger möjligheter för intentioner vilka lätt kan missbrukas. Till skillnad från interaktionen i den fysiska tillvaron finns det en skillnad, vad som gör den digitala interaktionen så speciell är att den förändrar beteendemönstret hos användarna. Den dagliga användaren är medveten om det förändrade beteendet hos människor som de interagerar med via Internet. Forskare har observerat hur människor agerar och pratar på Internet på ett vis som de inte skulle gjort i situationer utanför det digitala rummet. Användare tycks ha lättare för att uttrycka sig och känner inte samma begränsningar i det digitala gränssnittet som de annars gör. Detta skapar en form av distanserad trygghet vilket omedvetet förändrar vårt beteende. Forskaren John Suler, leg. Psykolog i New York vid Rider University, kallar detta beteende för The online disinhibition effect, vilket enligt honom fungerar pa tva helt skilda sätt. Ur en synvinkel tilla ter det människor att dela med sig av sig själva; användaren blir mottaglig för att uttrycka sina känslor, rädslor och önskningar. Personen visar en högre grad av vänlighet och tenderar till att agera mer hjälpsamt gentemot andra. Detta begrepp kallar han för benign disinhibition ett godartat beteendemönster. Den andra synvinkeln bevittnas när man interagerar med användare som använder sig av ett grovt språk, stark kritik, ilska hat och liknande vulgariteter. Detta är användare som beblandar sig med de mörkare sidorna av Internet där de involverar sig i brott, våld eller pornografi; områden som inte återspeglar personens 7

11 beteende utanför det digitala gränssnittet. Detta begrepp kallar Suler för toxic disinhibition negativt beteendemönster [32] Ethicability Ethicability: Är en sammansättning av orden ethic och ability. Vi använder ordet för etiskt kunnande rörande dataventenskapliga frågor. Termen myntades av Roger Steare i boken Ethicability: How to Decide What s Right and Find the Courage to Do it [31] Ordlista Cybernetiken - teorin för styrda system: cybernetik, det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system. [6]. Usability: användbarhet, praktisk nytta [35]. Findability: Findability syftar främst på informationssökning på Internet. Detta via sökmotorer på hemsidor eller vid interaktion direkt på en hemsida [13]. 8

12 3. Problemformulering Uppsatsen riktar sig mot etiska dilemman som aktualiseras genom de möjligheter som ny teknik ger, mer specifikt ligger uppsatsens fokus i att identifiera etiska problemställningar som aktualiseras vid utövandet av informationsarkitektur. 4. Syfte Samhället vi lever i idag har gjort det lätt för oss att dela och att ta del av information. Vi interagerar med andra människor dagligen via digitala verktyg och delar med oss av våra erfarenheter, vilket i sin tur resulterar i att vi ställs inför moraliska dilemman. Vi vill lokalisera den roll som etiken har inom de professionella grupper verksamma inom IT-området, närmare bestämt ur informationsarkitekters synvinkel. Vi vill försöka hitta ett svar pa vilken roll e-etiken har och få en förståelse för vilka influenser den kan ha på aktuella yrkesroller i branschen. 9

13 5. Metod I det här avsnittet behandlar vi den metod som använts i uppsatsen och vilka motiv som ligger för grund till denna. 5.1 Val och motivering av metod Uppsatsen grundar sig i en litteraturstudie. Dess syfte baseras på vetenskapliga artiklar för att besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsen är kvalitativ med syfte att få en god överblick över de ämnen som diskuteras i forskningsvärlden men även för att belysa andra forskares empiriska forskningsresultat. Fokus ligger på aktuell forskning vilket möjliggörs genom att söka inom ett specifikt tidsintervall, detta för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget. Valet av en litteraturstudie framför en empirisk undersökning baserad på intervjuer är ett givet val med tanke på den omfattande forskning inom detta område som återfinns i vetenskapliga artiklar. Omfattningen som vetenskapliga artiklar utgör kontra intervjuer som görs med ett fåtal personer är att föredra eftersom de är mer omfattande än vad intervjuer hade varit vilket anses ha företräde i förhållande till personers åsikter i en undersökning. 5.2 Litteratursökning Litteratursökningen är inspirerad av Febe Fribergs sökmetod för litteraturstudier [15]. Fribergs metod tar upp två relevanta delar, den osystematiska och den systematiska. Här skapar man struktur i informationen från de informationskällor man valt att använda. Den systematiska delen kräver att man under hela processen dokumenterar tillvägagångssättet. Man bygger upp sökningen från brett till smalt och tar vara på information man hämtar in under vägen. 5.3 Tavanis analysmodell För att kunna analysera en moralfråga finns det en metod som involverar tre systematiska steg. Nedan följer den metod vilken Tavani rekommenderar vid analys av dataetiska problem [34]. Step 1. Identify a practice involving cybertechnology, or a feature of that technology, that is controversial from a moral perspective. 1a. Disclose any hidden or opaque features. 1b. Assess any descriptive components of the ethical issue via the sociological implications it has for relevant social institutions and sociodemographic groups. 1c. In analyzing the normative elements of that issue, determine whether there are any specific guidelines, i.e., social polices or ethical codes, that can help resolve the issue [...] 1d. If the normative ethical issue cannot be resolved through the application of existing policies, codes of conduct, etc., go to step 2. Step 2. Analyze the ethical issue by clarifying concepts and situating it in a context. 2a. If a policy vacuums exists, go to step 2b; otherwise got to step 3. 2b. Clear up any conceptual muddles involving the policy vacuum and go to step 3. Step 3. Deliberate on the ethical issue. The deliberation process requires two stages. 10

14 3a. Apply one or more ethical theories (see Chapter 2) to the analysis of the moral issue, and then go to step 3b. 3b. Justify the position you reached by evaluating it via the standards and criteria for successful logic argumentation (see Chapter 3) [34] Genom applicering av metoden ovan finner man en utgångspunkt vid analys av etiska problemställningar. Det är en praktisk metod för att bryta ned ett etiskt problem för att förstå alla synvinklar av det givna dilemmat [34]. 5.4 Genomförande av metod Litteraturstudien inleddes med en osystematisk sökning över ämnet. Sökningarna gjordes genom Google och Google Scholar med intentionen att få en överblick på ämnet. Under den osystematiska sökningen ringades nyckelord in som skulle användas i den systematiska sökningen. Härefter inleddes den systematiska sökningen. Söktermer som lokaliserades i den osystematiska sökningen användes för den systematiska sökningen. Samtliga sökningar genomfördes två gånger för varje sökord från den osystematisk sökningen samt kombination mellan dessa. Första sökningen hade inga kriterier för avgränsningar. Den andra sökningen begränsades med kriterier enligt listan nedan. Tidsintervall mellan datum: 28/12/11-25/04/14, för att få en tydlig bild över rådande situation i dagsläget Texten behöver finnas i sin helhet online, för att kunna se artkeln i sin helhet. Peer- review. Artikeln behövde vara en granskad artikel, för att säkerställa validiteten Område/ämne: Computer science eftersom uppsatsen är en datavetenskaplig artikel. Publiceringsformat: Journal Articles. För att artiklar som är publicerade inom detta format har genomgått en granskingsprocess. Samtliga sökningar utfördes genom tjänsten Summon som har tillgång till material från dessa källor: [23]. Malmö högskolas bibliotekskatalog Artiklar från Malmö högskolas bibliotek E-böcker från Malmö högskolas bibliotek MUEP, studentuppsatser och forskning från Malmö högskola Material från majoriteten av bibliotekets databaser Material i fulltext från SwePub Material från databaser vid utökad sökning [20]. 11

15 5.5 Urval och kvalitetsgranskning Från dessa kategorier gjordes en kvalitetsgranskning som följde Fribergs [15] beskrivning över hur man granskar kvalitativa och kvantitativa studiers kvalitet. Under kvalitetsgranskningen lästes alla uppsatser igenom upprepade gånger. Artiklar som efter kvalitetsgranskningen valdes ut hade ett tydligt formulerat syfte, en problemformulering, ett deskriptivt urval och metod samt svarat på syftet. Artiklarna analyserades också enligt Tavanis modell [34] över hur man analyserar ett etiskt problem. Detta resulterade i tio artiklar vilka presenteras i resultatet. 5.6 Reflektion Under litteratursökningen har det dykt upp problem, några av dessa involverade avsaknaden av artiklar inom valt ämne. Här menas det på att om man använder sökorden Ethics, Ethics Problem så kommer man få sökresultat som ligger långt ifrån valt ämne. Etik har i historien varit i grund ett samhällsproblem som har varit fristående från det digitala. Wikipedia har använts för en överblick av ämnen så är det av vikt att nämna källkritiken som kan ställas mot denna databas. Wikipedia har i historisk synsätt alltid varit kritiskt granskad då den bygger på att vem som helst kan skriva nya artiklar samt redigera befintliga sådana [39]. Författarna förstår problemet och har vid varje tillfälle validerat informationen med hjälp av sekundära källor för att säkerställa validiteten i denna artikel. 12

16 6. Resultat I det här avsnittet redovisas de artiklar som valdes ut för att presentera resultatet i förhållande till frågeställning och syfte. Resultaten presenteras i ordningen immaterialrätt, sociala nätverk följt av beteende och identitet på nätet. 6.1 Metod Resultatet av den osystematiska sökningen resulterade i dessa söktermer: Ethics "Intellectual property" "Professional responsibility" Privacy Business Anonymity Information Internet Profession User Behaviour Computer "Social networks" "Information architecture" Resultatet av första delen av den systematiska sökningen blev följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier Ethics 1,189, "Intellectual property" 283, "Professional responsibility" 35, Privacy 570,413 2,888 Business 16,023,890 20,971 Anonymity 197, Information 26,774,614 57,647 Internet 2,436,055 8,463 Profession 957, User 4,587,503 17,375 13

17 Behaviour 7,865,787 18,212 Computer 7,604,941 65,359 "Social networks" 345,884 2,512 "Information architecture" 9, Från det första resultatet utfördes sedan nästa sökning där söktermer kombinerades för att begränsa sökresultatet. Sökningen utfördes på samma sätt som ovan med två sökningar per sökterm. En boolesk sökteknik användes i den här delen [15]. Det vill säga att söktermerna kombinerades med (AND, OR, NOT). Ordet ethics användes i varje sökning förutom två där vi valde att fokusera på Information architecture eftersom uppsatsens fokus ligger på att lokalisera etiska frågeställningar för yrkesrollen informationsarkitekt. Resultatet av andra delen av den systematiska sökningen resulterade i följande: Sökord Antal träffar utan kriterier Antal träffar med kriterier "Computer ethics" 2, Ethics AND "Intellectual property" "Professional responsibility" AND ethics 25, ,764 7 Profession AND ethics 177, "Social networks" AND privacy AND Ethics 14, Anonymity AND Ethics 44, Information AND "business ethics" Profession AND "Information architecture" user AND Behaviour AND "Information architecture" Internet AND "Computer ethics" 37, , , , Efter den kombinerade sökningen sammanställdes dessa artiklar i ett dokument där det genomfördes ett urval av vilka artiklar som var relevanta för uppsatsens problemformulering samt 14

18 syfte. Artiklar som saknade relevans togs bort. se bilaga 1. Kvarvarande artiklar delades in i kategorier och eventuella dubbletter plockades bort. Se lista nedan för de olika kategorierna samt antalet av artiklar som föll under vilken kategori. Kategori Antal artiklar Intellectual Property 8 Mänskligt beteende 31 Wikileaks 3 Smart devices 3 Sensorer 2 Sociala nätverk 24 Mjukvarutestning 1 Företag 7 Information 4 Privacy 6 Vapen 1 Robotar 3 Profession 3 Certfiering 1 Myndighet 3 Anonymitet 3 Findability 1 User Experience, UX 1 Standardisering 1 Dessa kategorier lokaliserades och bestämdes utifrån resumén från insamlade artiklar. De ämnen som återkom i majoriteten av dessa var mänskligt beteende och sociala nätverk och immaterialrätt. Dessa blev de ämnen vi kom att belysa i vårt resultat. 15

19 6.2 Resultat Immaterialrätt Tekniken som gör fildelning möjlig kan enligt vissa forskare vara nyckeln till ett nytt paradigm[27]. Författaren Pagallo tar bland annat upp de negativa aspekterna som paradigmet kan ge uphov till i sin artikel Cracking down on autonomy: three challenges to design in IT Law, med författarens egna ord: [...] the EU Commission reckons that P2Ps undermine crucial elements of our societies like incentives for knowledge producers or protection of the exclusive right to exploit the benefit of copyrighted works. [27] BitTorrent-klienter som används för att ta del av P2P tekniken är oftast kraftigt optimerade och utvecklade för att den vardagliga användaren skall med enkelhet kunna ta del av allt material som delas genom denna teknik [17]. Det här kan leda till att allt fler användare deltar i fildelning då inlärningskurvan är liten för att lära sig hur man använder BitTorrent-klienterna. Enligt Pagallo ifrågasätter också tekniken hur vi ser på lagar i sin mest fundamentala grund, (1) made of commands; (2) enforced through physical sanctions; (3) within the territory of a sovereign state. [27]. För att stoppa olagliga aktiviteter genom teknik granskar EU kommissionen hurvida det är legitimt att filtrera all elektronisk kommunikation, speciellt av tjänster som använder sig av P2P teknik [27]. Sverige antog IPRED lagen Lagen ger innehavare av upphovsrättsskyddat material möjlighet till att presentera kränkningar mot denna i domstol som i sin tur bedömer om Internetleverantörer skall ge ut IP-adresser för den kund som kränker upphovsrättsskyddet [33]. För en stor del av EU:s befolkning så har fildelning blivit en del av vardagen och den sociala normen. I allmänhet följer inte människor lagen utan enbart de sociala normer som ett samhälle har [33]. Detta skapar en dissonans mellan vilka lagar som finns och vilka som efterlevs. Ruud Jacobs och Ard Heuvelman går så långt att hävda att den nuvarande generationen inte påvisar någon moraliska hämningar när det kommer till nedladdning av film [17]. Jacobs och Heuvelman utförde en enkätundersökning där de fick resultatet att 348 av 436 deltagare nedladdade i snitt 6.4 filmer i månaden. Undersökningen innefattade personer i åldrarna år där genomsnittsåldern var 26.5 år. Författarna ställde påståendet I am not in the least afraid of getting arrested for my downloading or uploading behavior [17]. Större delen av deltagarna visade liten rädsla för att bli åtalade för fildelning. Två tredjedelar av deltagarna svarade positivt för idéen om en tjänst som erbjuder nedladdningar för en liten avgift, samt 55% av dessa säger även att de skulle minska sina nedladdningsvanor om en sådan tjänst fanns [17]. Företag världen över försöker bekämpa dessa problem genom DRM (Digital Rights Management) teknik. Genom sådan teknik försöker man motverka de problem som kan uppstå vid lagkonflikter på en internationell nivå samt de sociala normer som strider mot vad företagen vill uppnå [27]. Svensson och Larsson menar på att internet och ny teknologi förändrar samhället och sociala normer radikalt [33], för allt fler konsumenter har nedladdning blivit en del av vardagen som inte längre anses vara en kriminell handling [17]. 16

20 6.2.2 Sociala nätverk Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan tar upp mobbning på Internet som ett växande problem världen över. Författarna beskriver det så här: Cyber-bullying, and other issues related to violence being committed online in prosocial environments, are beginning to constitute an emergency worldwide. [3]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att problemet är av sådan signifikans att man kan likna det till problemet med skräppost [8]. Nästan 43% av alla tonåringar i USA har någon gång blivit utsatta för mobbning på Internet [8]. Danielle M. Lawa, Jennifer D. Shapkaa, Shelley Hymela, Brent F. Olsona, Terry Waterhouse diskuterar att det inte finns en tydlig definition av vad mobbning på Internet är och att avsaknaden av detta hindrar en full förståelse för ämnet [21]. De tar upp tre karaktärsdrag som kan ligga till grund för en definition: (1) a power differential between those who bully and those who are victimized; (2) repeated harm over time; and (3) an intention to harm [21]. Karthik Dinakar; Birago Jones; Catherine Havasi; Henry Lieberman; Rosalind Picard hävdar att mobbning på Internet är en mer ihållande version av traditionell mobbning, samt att denna sträcker sig bortom fysiska gränser såsom skola och arbetsplatser.[8] Mobbning på Internet skapar dessutom en möjlighet till att skada ett offer inför en större publik [8]. Det är också möjligt att den ursprungliga händelsen startar en serie av mobbningsincidenter mellan de två personerna, vilket gör det svårt att tydligt skilja vem offret är och vem som är mobbaren [21]. Författarna bakom Common Sense Reasoning for Detection, Prevention, and Mitigation of Cyberbullying kom även fram till att negativa interaktioner på Internet kan leda till mobbning i den fysiska världen [8]. Enligt Tommaso Bertolotti och Lorenzo Magnan har sociala nätverk sina rötter i ett av de äldsta samhällsfenomen: skvaller. De definierar tre orsaker till varför mobbning på sociala nätverk är möjligt och prevalent. Författarnas egna ord: The first actor (evolutionary) is gossip, a tool for social cognition that was selected for social bonding but for social distancing as well, within a complex interplay of subgroups and sub-moralities the second actor. The third actor is SN themselves, entailing a massively egalitarian structure that makes no distinction between the different ways of relating and communicating displayed by human beings within the different subgroups [3] Med detta i åtanke vill författarna gradvis begränsa användningen av sociala nätverk för barn och tonåringar. Detta på grund av att deras moral och förståelse för skvaller inte är fullt utvecklat [3]. Brian O Neill fortsätter diskussionen i sin artikel om att minderåriga befinner sig i en miljö som samhället kan anse vara opassande [26]. Detta stärker Bertolotti och Magnan övertygelse att vi borde begränsa användningen för barn och tonåringar Beteende och identitet på nätet Idag är det inte ovanligt att personer har aktiva konton på flera digitala tjänster [24]. Enligt författaren Katie Davis, antar människor allt fler roller i olika sociala sammanhang [7] Den nya teknologin har gjort det möjligt för oss att skapa skiftande och flytande identiteter. Den drivande faktorn härstammar enligt Davis [7] från möjligheten till att vara anonym när vi interagerar med 17

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare?

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Författare: Glayol Rouzveh 910503

Läs mer

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

RFID och den personliga integriteten

RFID och den personliga integriteten EXAMENSARBETE 2004:200 SHU RFID och den personliga integriteten ERIK ADLING DANIEL BERGLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Emma Johansson & Josef Wahlström C-uppsats 2005 Pedagogik C Handledare: Guadalupe Francia C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen,

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu

Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:74 Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu

Läs mer

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN Kandidatuppsats i informatik Sara Hansson S073935 Joakim Nordlund S072842 VT 2010:KI08 Svensk titel: Mot tillgängliga

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Avtalsgodkännande på Facebook

Avtalsgodkännande på Facebook Uppsala Universitet Institutionen för informatik och media C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2011 Avtalsgodkännande på Facebook En kvalitativ studie kring varför den enskilda individen

Läs mer

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer