hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet"

Transkript

1 hms networks B O K S L U T S K O M M U N I K É JANUARI - DECEMBER q Nettoomsättningen för helåret ökade med 31 % till 501 Mkr (382). Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning negativt med 15 Mkr q Rörelseresultat uppgick till 87 Mkr (64), motsvarande en ökning på 36 % och en rörelsemarginal på 17 % (17) q Orderingången för året ökade till 516 Mkr (424), motsvarande en ökning på 25 % i lokala valutor q Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 Mkr (82) q Resultat efter skatt för perioden uppgick till 63 Mkr (52) och vinst per aktie till 5,54 kr (4,64) motsvarande en ökning på 19 % q Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kr (2,25) q Under perioden har det förvärvade IXXAT Automation GmbH bidragit till koncernens omsättning med 103 Mkr. Förvärvets nettobidrag till rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr Kvartalet q Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 126 Mkr (87) motsvarande en ökning på 44 % och rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (6) motsvarande en ökning på 116 % q Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 132 Mkr (100) motsvarande en ökning på 32 %

2 VD kommentar Vi kan för år redovisa en tillväxt på 31 % i koncernen. Den positiva utvecklingen kan i huvudsak förklaras med förvärvet av IXXAT Automation som gjordes under det första kvartalet samt en viss organisk tillväxt inom vår produktgrupp Anybus Embedded. De under andra halvåret tilltagande volymerna kan i sin tur till en del förklaras av nyintroducerade kundanpassade produkter, som tilltog i volym under senare delen av året. För året kunde vi redovisa ett rörelseresultat som uppgick till 87 Mkr, förvisso den högsta i bolagets historia, men med en rörelsemarginal som är strax under vårt mål. Till den redovisade resultatförbättringen bidrar det arbete vi under året lagt ned på att öka produktiviteten i vår tillverkningsprocess, sänkta anskaffningskostnader samt ett positivt bidrag från förvärvet. Sammantaget kan vi redovisa en förbättring i bruttomarginalen från 60,1 % till 62,6 % vilket ligger i linje med våra förväntningar att ökande volymer och ökad integration genom teknikutveckling skall ge oss bruttomarginaler över 60%. Vi ser en blandad bild på marknaden för HMS produkter med något stabilare marknadsförutsättningar på den Japanska och den Nordamerikanska marknaden. Europamarknaden är fortsatt försiktig. Kunder har börjat tala om tillväxt men agerar fortsatt avvaktande. Vårt produktområde Netbiter fortsätter att utgöra en spännande satsning. Vi är identifierade som en spelare i det nya området Industrial Internet of Things (Industrial IoT) där det pågår stora satsningar inom framtida industriella applikationer, men vi ser i det korta perspektivet en avvaktande försäljningsutveckling, trots stort generellt intresse från kunder kring våra produkter och lösningar inom detta område. Fjärde kvartalet uppvisade liksom tidigare år en försvagning i antalet levererade produkter, även om denna avmattning inte var lika kraftig som året innan. Kvartalet kännetecknas även av en hög aktivitetsnivå framför allt inom sälj och marknadsaktiviteter. HMS har under denna period representerats på ett antal viktiga branschmässor. Vi har under fått 146 (119) nya design win avseende HMS kommunikationslösningar. De nya teknologiplattformar som nu lanserats och redan har börjat testas av våra kunder röner stort intresse och med en positiv orderingång för det fjärde kvartalet kan vi nu med tillförsikt kan gå in i ett nytt år. Fortsatt fokus är att driva tillväxt inom våra tre produkvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vår marknad är fortsatt svårbedömd på kort sikt, vilket innebär att vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett tillväxtområde och att vår verksamhetbeskrivning sedan många år, connecting devices innebär en intressant positionering på en expanderande marknad. Vi är identifierade som en ledande spelare inom marknadsområdet industriella kommunikationslösningar, säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks AB. Kvartalsöversikt Nettoomsättning (Mkr) Orderingång (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Bruttomarginal (%) 63,7 63,4 62,2 61,0 57,6 59,9 60,6 61,9 Rörelsemarginal (%) 10,7 23,0 21,3 12,8 7,2 23,4 20,2 14,9 Avkastning på eget kapital (%) 10,3 18,0 17,0 15,4 16,3 16,2 17,7 17,6 Vinst per aktie (kr) 0,84 2,07 1,80 0,82 0,86 1,49 1,36 0,94 Eget kapital per aktie (kr) 33,35 32,21 30,41 31,17 30,21 29,43 28,23 27,74 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) 1,34 2,90 1,41 4,47 1,67 2,23 2,63 0,73 Helårsöversikt Nettoomsättning (Mkr) Orderingång (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Bruttomarginal (%) 62,6 60,1 60,6 60,2 58,4 57,4 52,6 50,9 Rörelsemarginal (%) 17,3 16,7 18,8 24,2 12,7 26,9 20,2 22,7 Avkastning på eget kapital (%) 17,4 16,3 18,6 23,2 8,8 28,6 17,5 24,3 Vinst per aktie (kr) 5,54 4,64 4,84 5,41 1,88 5,43 2,81 3,21 Eget kapital per aktie (kr) 31,79 30,21 26,77 25,30 21,25 20,91 17,05 14,85 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) 7,05 7,27 3,96 6,71 2,89 6,52 3,29 2,79 2

3 Omsättning Nettoomsättningen för uppgick till 501,1 Mkr (381,8). Totalt för året har förstärkningen av den svenska kronan i förhållande till de för HMS väsentliga valutorna påverkat koncernens nettoomsättning negativt med 15,5 Mkr, jämfört med föregående år. Orderingången för året uppgick till 515,9 Mkr (424,1). Den i februari förvärvade verksamheten har bidragit till koncernens omsättning med 102,9 Mkr. Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 125,8 Mkr (87,3), vilket motsvarar en ökning med 44,0 % jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringar i valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år har påverkat kvartalets omsättning negativt med 0,2 Mkr. Under kvartalet har det förvärvade bolaget IXXAT Automation bidragit till koncernens omsättning med 25,5 Mkr. Orderingången för kvartalet ökade med 32,3 Mkr till 131,9 Mkr (99,6), varav 110,8 Mkr med beräknad levererans under nästkommande tolv månader. ksek Omsättning per kvartal Omsättning ksek Grafen visar omsättning per kvartal i staplarna med skala på axeln till vänster. Linjen visar omsättningen den senaste 12-månadersperioden med skala på axeln till höger. Omsättning tolv månader rullande 0 Rörelseresultat Rörelseresultat för helåret uppgick till 86,6 Mkr (63,7) motsvarande en rörelsemarginal på 17,3 % (16,7). Förändringar i valutakurser har påverkat rörelseresultatet negativt med 9,3 Mkr jämfört med närmast föregående 12 månaders period. Den i februari förvärvade verksamheten har efter beaktande av 6,3 Mkr i avskrivningar på fördelade övervärden bidragit till koncernens rörelseresultat med 12,8 Mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 13,4 Mkr (6,2), motsvarande en ökning på 115 % en rörelsemarginal på 10,7 % (7,2). Under det fjärde kvartalet har den förvärvade verksamheten, med beaktande av 1,8 Mkr i avskrivningar på fördelade övervärden haft en nettopåverkan på 5,3 Mkr. Förändringar i valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år har påverkat kvartalets resultat positivt med 0,3 Mkr. ksek EBIT per kvartal Rörelseresultat ksek Grafen visar rörelseresultat per kvartal i staplarna med skalan på axeln till vänster. Linjen visar rörelseresultatet den senaste 12-månadersperioden med skala på axeln till höger. EBIT rullande 12 månader 0 Eget Kapital Koncernens eget kapital uppgick till 377,6 Mkr (342,1). Totalt antal aktier vid periodens utgång var Koncernens soliditet uppgick till 49,0 % (81,9). I anslutning till aktiesparprogrammet som påbörjades under har bolaget förvärvat egna aktier i HMS Networks AB. Skatt Årets skattekostnad uppgick till 18,7 Mkr (13,0). Skattekostnaden har beräknats utifrån i koncernen gällande skattesituation och resultatutvecklingen i de i koncernen ingående rapporterande enheterna. Koncernen, förändring av eget kapital Tkr Ingående eget kapital den 1 januari Summa totalresultat för perioden Återköp av egna aktier Aktierelaterad ersättning Nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner Utdelning Utgående eget kapital

4 Valutapåverkan Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvärderas vid varje balansdag. Valutasäkringskontrakt omvärderas vid varje balansdag och får dessutom en effekt när de löses. Värdeförändringen till följd av omvärderingen av rörelserelaterade balansposter och lösen av valutasäkringskontrakt redovisas under posterna övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Värdeförändring på andra balansposter i utländsk valuta, till exempel likvida medel, redovisas i finansnettot. Rörelsens intäkter och kostnader påverkas också av förändringar i valutakurser. Dessa förändringar påverkar direkt själva intäkts- och kostnadsposten. Årets rörelseintäkter utgörs ungefär till 65 % av euro, 24 % av amerikanska dollar, 6 % av japanska yen och 5 % av svenska kronor och övriga valutor. I kostnad sålda varor ingår kostnader i utländska valutor med 53 % i euro, 16 % i amerikanska dollar samt 1 % i japanska yen. Rörelsekostnader utgörs till 33 % av euro, 12 % av amerikanska dollar, 5 % av japanska yen och 50 % av svenska kronor och övriga valutor. Koncernen tillämpar en policy för valutasäkring som närmare beskrivs i bolagets årsredovisning. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 79,8 Mkr (81,8). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,5 Mkr (12,2) och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 52,6 Mkr (30,1) under. Investeringar i immateriella tillgångar består av aktivering av kostnader avseende utvecklingsarbeten. Den högre nivån aktiverade kostnader avser till övervägande del utvecklingen av nya teknologiplattformar i form av bolagets nya nätverkschip NP40, en ny teknologiplattform för Safety teknologi samt det nya Chip, Brick, Module erbjudandet. Investeringar i dotterbolag uppgick till 258,4 Mkr. Förvärvet av IXXAT har gett upphov till ett koncernmässigt övervärde på cirka 255 Mkr av vilket ca 144 Mkr fördelats på teknologiplattformar, varumärke och kunder som ingick i förvärvet. Förvärvet har ökat koncernens goodwill med 150 Mkr. Uppskattad årlig avskrivning på förvärvade övervärden uppgår till ca 7 Mkr. Avskrivningar på förvärvade övervärden har beaktats med 6,3 Mkr under. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning och finansiering. Förutom koncernens VD har bolaget inga anställda. Rörelseresultatet för året uppgick till 0,0 Mkr (0,4). Likvida medel uppgick till 0,8 Mkr (0,7) och upplåningen till 0,0 Mkr (0,0). Viktiga händelser q Bosch Rexroth AG förnyar ett volymåtagande avseende Anybus produkter värt ca 9 Mkr för år q Crouzet väljer Netbiter Remote Management för övervakning av sina Millenium 3 PLC:er q HMS förvärvar det tyska bolaget IXXAT Automation GmbH q Frost & Sullivan ger HMS års produkt innovation ( New Product Innovation Award ) för bolagets NP40 nätverksprocessor Utsikter Koncernens långsiktiga tillväxt stöds av ett fortsatt inflöde av design-wins, ett bredare produkterbjudande framför allt inom området Gatewayprodukter och Remote Management, kompletterande teknologiplattformar från IXXAT samt en expansion av HMS säljkanaler i enlighet med den fastlagda strategin. Den globala marknaden för HMS produkter bedöms för närvarande som avvaktande. Utvecklingen på marknaden för HMS produkterbjudande samt valutapåverkan är svårbedömda. Marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer fortsatt att utgöra tillväxtområden och HMS långsiktiga mål är oförändrade: En långsiktig tillväxt på i genomsnitt 20 % per år och en rörelsemarginal på mer än 20 %. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 15,8 Mkr (31,5) samt icke utnyttjade kreditfaciliteter till 30,0 Mkr. Koncernens nettoskuld uppgick till 243,6 Mkr (-30,7). Den långfristiga skulden amorteras med 34,8 Mkr årligen. Under amorterades 26,4 Mkr. Under andra kvartalet utbetalades utdelning med 2,25 kr per aktie (2,25), totalt 25,5 Mkr. 4

5 HMS Networks AB:s aktie HMS Networks AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Small Cap, sektorn Information Technology. Totala antalet aktier uppgick vid periodens slut till Aktiesparprogram Bolaget har idag två aktiesparprogram. Program 1 I enlighet med beslut på årsstämman har samtliga anställda i koncernen erbjudits att under spara aktier i ett aktiesparprogram. Av koncernens samtliga anställda har 60 % valt att delta i programmet. Antalet förvärvade aktier i sparprogrammet uppgick till totalt st. I anslutning till programmet har bolaget under året förvärvat egna aktier för att uppfylla kravet på matchnings och prestationsaktier. Program 2 I enlighet med beslut på årsstämman har samtliga anställda i HMS koncernen erbjudits att delta i ett aktiesparprogram. Anmälningstiden för att delta pågick under december månad och ca 51 % av de anställda har valt att delta. Aktiesparprogrammet innebär att sparande i HMS aktier kommer att genomföras under Valberedning Utifrån riktlinjer beslutade på bolagets årsstämma har följande personer utsetts att ingå i HMS valberedning: Jan Svensson, Investment AB Latour representerande 27 % av aktierna, Staffan Dahlström representerande 14 % av aktierna, Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB representerande 10 % av aktierna samt Urban Jansson, styrelsens ordförande. Valberedningen har inom sig utsett Jan Svensson till ordförande. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kr (2,25). HMS utdelningspolicy: Styrelsens målsättning är att kunna föreslå en utdelning om ca 50% av vinsten efter skatt under förutsättning att bolaget har en finansiell ställning som ger handlingsfrihet. Årsstämma H A L M S TA D C O V E N T RY P U N E GOTHENBURGBEIJINGTOKYO C O P E N H A G E N W E I N G A RT E N K A R L S R U H E C H I C A G O PA R I S MILANBOSTONMULHOUSELA Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler fredagen den 25 april 2014 klockan Årsredovisning för kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast fyra veckor före dagen för årsstämman. En tryckt version av bolagets årsredovisning kan rekvireras genom att skicka adressuppgifter till 5

6 Kort om bolaget Strategier Tillväxtstrategi - HMS huvudsakliga fokus är organisk tillväxt. Expansion på existerande marknad ska ske med förbättrat och utökat produkterbjudande, ny teknologi, hög service och nya försäljningskanaler. Viss tillväxt kan ske genom selektiva förvärv av verksamheter som kan utgöra värdefulla komplement till bolagets organiska tillväxtstrategi. Utvecklingsstrategi - Bolagets kärnkompetens utgörs av ett brett och djupt kunnande kring kommunikation i industriella nätverk. Baserat på denna kompetens kombinerat med ett brett nätverk av kunder, leverantörer och externa samarbetspartner utvecklas existerande erbjudande och nya lösningar för bästa möjliga kundnytta. Produktstrategi - HMS marknadsför fyra tydliga produktlinjer, vilka till viss del baseras på en gemensam teknisk plattform; q Anybus Embedded inbyggda nätverkskort q Anybus Gateways kommunikationsöversättare mellan olika nätverk q IXXAT kommunikationsplattformar för industriella maskiner och utrustning q Netbiter Remote Management fjärrövervakning och styrning av industriella apparater Produktionsstrategi - HMS bibehåller en egen lågvolymproduktion för Anybus-produkterna i den egna fabriken i Halmstad. Volymproduktion sker i nära samarbete med underleverantörer (i Sverige och Kina) för att uppnå flexibilitet i kostnader och utnyttja volymmässiga skalfördelar. Marknadsstrategi - Anybus nätverkskort marknadsförs och säljs till aktörer inom industri- och infrastrukturautomation och Anybus Gateways till systemintegratörer, maskinbyggare och slutanvändare inom industri- och infrastrukturautomation. IXXAT kommunikationsplattformar marknadsförs- och säljs till maskinbyggare inom industriella applikationer och medicinsk utrsutning samt till fordonsindustrin. Netbiterprodukter marknadsförs och säljs till en stor bredd av kunder, från apparattillverkare till ägare av installationer som behöver fjärrövervakning/styrning. Säljstrategi - Försäljning sker via egna säljkontor på definierade nyckelmarknader i 10 länder. På bolagets övriga marknader i ett 50-tal länder sker försäljning via agenter/ distributörer. Affärsmodell HMS har format sina affärsmodeller efter respektive marknad och produktlinje. För Embedded gäller ramavtal, så kallade design-wins, med relativt lång säljcykel och konstruktionsfas i nära samarbete med kund och därefter säkra långsiktiga intäkter. För Gateways och Remote Management är affärsmodellen mer traditionell med kort säljcykel och tillverkning mot kundorder. IXXAT är en mix av dessa ovanstående modeller. 6 Redovisningsprinciper HMS upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 31 december. Från och med första kvartalet ingår i redovisade uppgifter för orderingång även kundorder avseende utvecklingsprojekt med framtida avtalade volymåtaganden samt avropsorder med uppskattade framtida volymer. Som ett förtydligande anges även till vilken del orderingången avser leveranser under nästkommande tolv månader. I övrigt tillämpar koncernen samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer HMS koncernen utsätts i sin verksamhet för allmänna affärsmässiga och finansiella risker. Dessa risker har utförligt beskrivits i bolagets årsredovisning för. Utöver vad som beskrivs i dessa dokument har några ytterligare väsentliga risker ej tillkommit. Rapporttillfällen q Delårsrapport kvartal 1, 2014 presenteras 24 april 2014 q Årsstämma hålls den 25 april 2014 q Halvårsrapport 2014 presenteras 16 juli 2014 q Delårsrapport kvartal 3, 2014 presenteras 28 oktober 2014 Halmstad Staffan Dahlström Verkställande Direktör Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon eller CFO Gunnar Högberg, telefon

7 Koncernens nyckeltal - - Nettoomsättningstillväxt (%) 44,1-8,0 31,3-0,5 Bruttomarginal (%) 63,7 57,6 62,6 60,1 Rörelsemarginal EBIT (%) 10,7 7,2 17,3 16,7 EBITDA (tsek) EBITDA (%) 14,1 10,4 20,9 19,5 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 2,3 2,1 18,4 19,7 Avkastning på eget kapital (%) 10,3 11,5 17,4 16,3 Rörelsekapital i förhållande till omsättning (%)* 2,7 9,2 2,7 9,2 Kapitalomsättningshastighet 0,66 0,84 0,84 0,94 Nettoskuldsättningsgrad 0,55-0,05 0,59-0,09 Soliditet (%) 49,0 81,9 49,0 81,9 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Antal anställda (genomsnitt) Omsättning per anställd* 1,4 1,5 1,5 1,6 Eget kapital per aktie före utspädning, kr 33,35 30,21 31,79 30,21 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 33,35 30,21 31,79 30,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, kr Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning, kr 1,34 1,67 7,05 7,27 1,34 1,67 7,05 7,27 Antal aktier före utspädning, genomsnitt, tusental Antal aktier efter utspädning, genomsnitt, tusental *Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12 månaders värden. Koncernens resultaträkning i sammandrag Tkr - - Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, kr 0,84 0,86 5,54 4,64 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,84 0,86 5,54 4,64 7

8 Koncernens rapport över totalresultat Tkr - - Periodens resultat Övrigt totalresultat Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Kassaflödessäkringar Omräkningsdifferens Valutasäkring i nettoinvestering Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Koncernens balansräkning i sammandrag Tkr TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skattefodran Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 Kassaflöde för koncernen i sammandrag Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändringar av korta fordringar/skulder hänförliga till derivatinstrument redovisas i sin helhet som kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kvartalsdata för koncernen Försäljning per region Tkr EMEA Americas Asia Resultaträkning i sammandrag, Tkr Nettoomsättning (Mkr) Bruttoresultat Bruttomarginal 63,7 63,4% 62,2% 61,0% 57,6% 59,9% 60,6% 61,9% 60,8% 60,6% 61,3% 59,6% Rörelseresultat Rörelsemarginal 10,7 23,0% 21,3% 12,8% 7,2% 23,4% 20,2% 14,9% 10,5% 24,2% 21,0% 19,3% Resultat före skatt Försäljning Geografisk fördelning av års försäljning framgår av grafen till höger. Embedded produkter stod för 55 % av koncernens intäkter, Gateway produkter 20 %, IXXAT 20 % och Remote Management produkter uppgick till 3 %. Samtliga produktgrupper baseras på gemensam teknologi samt marknadsförs och säljs i gemensamma säljkanaler varför en fullständig segmentredovisning ej rapporteras. Americas 21% USA 19% Asia 17% Japan 9% EMEA 62% Tyskland 28% 9

10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Tkr - - Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Tkr TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver 8 8 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 0 0 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

11 Definitioner Avkastning på eget kapital Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande. Avkastning på sysselsatt kapital Andel av resultat efter finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning i förhållande till totalt kapital. Resultat per aktie Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Rörelsekapital Omsättningstillgångar minus likvida medel och korta skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuld Långfristiga och kortfristiga finansiella skulder reducerat med finansiella tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. Resultat per aktie efter utspädning Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående antal konvertibler och optioner. HMS Industrial Networks är marknadens ledande leverantör av produkter för industriell kommunikation och remote management. HMS utvecklar och tillverkar lösningar som kopplar ihop maskiner och system till industriella nätverk under varumärkena Netbiter, Anybus och IXXAT. Utveckling och tillverkning sker på huvudkontoret i Halmstad och i Weingarten, Tyskland. Lokal försäljning och support hanteras av kontor i Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Storbritannien och USA. HMS har över 350 personer och omsatte 57 miljoner euro. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. 11

12 Our vision All industrial devices will be intelligent and networked. We shall be the market leading partner in the world of industrial communication. Our purpose To create long term value for our customers, employees and investors. Our mission We provide reliable, flexible and easy-to-use communication and remote management solutions to the world of industrial communication. HMS Networks AB (publ) Org.Nr Box Halmstad Sweden Tel: Fax:

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2013 Första nio månaderna Kvartalet

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2013 Första nio månaderna Kvartalet hms networks D E L Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 JANUARI - SEPTEMBER Första nio månaderna q Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 27 % till 375 Mkr (295), vilket motsvarar en ökning med

Läs mer

hms networks JANUARI - MARS 2012 Senaste tolv månaderna Kvartalet

hms networks JANUARI - MARS 2012 Senaste tolv månaderna Kvartalet hms networks D E L Å R S R A P P O R T JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna q Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 389 Mkr (360), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor

Läs mer

hms networks JANUARI - JUNI 2013 Första halvåret Kvartalet

hms networks JANUARI - JUNI 2013 Första halvåret Kvartalet hms networks H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 JANUARI - JUNI Första halvåret q Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 21 % till 235 Mkr (195), vilket motsvarar en ökning med 27 % i lokala valutor

Läs mer

hms networks JANUARI - MARS 2014 Senaste tolv månaderna Kvartalet

hms networks JANUARI - MARS 2014 Senaste tolv månaderna Kvartalet hms networks D E L Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna q Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 533 Mkr (393), vilket motsvarar en ökning med 37 % i

Läs mer

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533), vilket motsvarar en ökning med 9 % i lokala valutor Rörelseresultat

Läs mer

HMS Networks AB (publ)

HMS Networks AB (publ) HMS Networks AB (publ) Januari mars 2011 Delårsrapport Förs 12 månader Första kvartalet 2011 ta h Första kvartalets omsättning uppgick till 91,5 Mkr (76,1) motsvarande en ökning på 20 %. Nettoomsättningen

Läs mer

hms networks JANUARI - DECEMBER 2014 Kvartalet

hms networks JANUARI - DECEMBER 2014 Kvartalet hms networks B O K S L U T S K O M M U N I K É 2 0 1 4 JANUARI - DECEMBER q Nettoomsättningen för helåret ökade med 18 % till 589 Mkr (501) vilket motsvarar en ökning med 13 % i lokala valutor. Förändringen

Läs mer

hms networks JANUARI - JUNI 2012 Första halvåret Kvartalet

hms networks JANUARI - JUNI 2012 Första halvåret Kvartalet hms networks H A L V Å R S R A P P O R T JANUARI - JUNI Första halvåret Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 4 % till 195 Mkr (188), vilket motsvarar en ökning med 1 % i lokala valutor Rörelseresultat

Läs mer

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2014 Första nio månaderna Kvartalet

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2014 Första nio månaderna Kvartalet hms networks D E L Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 JANUARI - SEPTEMBER Första nio månaderna q Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 15 % till 433 Mkr (375), vilket motsvarar en ökning med

Läs mer

HMS Networks AB (publ)

HMS Networks AB (publ) HMS Networks AB (publ) Januari December 2011 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari-december 2011 Nettoomsättningen för helåret 2011 ökade till 384 Mkr (344), vilket motsvarar en ökning på 11,3 %.

Läs mer

hms networks Kvartalet Första nio månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - SEPTEMBER

hms networks Kvartalet Första nio månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - SEPTEMBER hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER Första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 22 % till 527 Mkr (433), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

hms networks Helåret Kvartalet Händelser efter balansdagen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 JANUARI - DECEMBER

hms networks Helåret Kvartalet Händelser efter balansdagen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 JANUARI - DECEMBER hms networks BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER Helåret Nettoomsättningen för helåret ökade med 19 % till 702 Mkr (589) vilket motsvarar en ökning med 10% i lokala valutor. Förändringen av den svenska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

hms networks Första halvåret Kvartalet HALVÅRSRAPPORT 2016 JANUARI - JUNI

hms networks Första halvåret Kvartalet HALVÅRSRAPPORT 2016 JANUARI - JUNI hms networks HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI Första halvåret Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 25 % till 433 Mkr (347), vilket motsvarar en ökning med 25 % även i lokala valutor Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

hms networks Första nio månaderna Kvartalet DELÅRSRAPPORT 2016 JANUARI - SEPTEMBER

hms networks Första nio månaderna Kvartalet DELÅRSRAPPORT 2016 JANUARI - SEPTEMBER hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER Första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 30 % till 687 Mkr (527), vilket även motsvarar en ökning med 30 % i lokala valutor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr) Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer