hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS"

Transkript

1 hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533), vilket motsvarar en ökning med 9 % i lokala valutor Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 108 Mkr (94), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18) Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 637 Mkr (544) Kvartalet Första kvartalets omsättning ökade med 22 % till 170 Mkr (139) vilket i lokala valutor motsvarar en ökning med 10 % Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (22) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (16) Orderingången under första kvartalet uppgick till 174 Mkr (148) Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 92 Mkr (83) Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 71 Mkr (68) och vinst per aktie till 6,26 kr (5,99)

2 VD kommentar Den positiva utvecklingen från senare delen av har fortsatt under årets första kvartal. Inom våra marknadssegment ser vi en något förbättrad aktivitetsnivå tillsammans med ett stort intresse för vår teknologi inom trenden Industrial Internet of Things (IIoT). Kronförsvagningen, framför allt mot den amerikanska valutan, ger en positiv effekt men även justerat för valutaeffekter kan vi konstatera en tvåsiffrig procentuell tillväxt. Det är glädjande att vi för detta kvartal kan redovisa en omsättning på 170 Mkr och en orderingång på 174 Mkr, båda nya rekordnivåer för HMS. Trots minskade balanserade utvecklingskostnader och ökad belastning från avskrivningar på immateriella tillgångar så ger en stabil bruttomarginal och en försiktig kostnadsökning en resultatförbättring på 48 %, till 32 Mkr på EBIT nivå för årets första kvartal. Tyska och japanska marknaderna fortsätter att utvecklas stabilt. För USA ser vi fortsatt en blandad bild, vi har extra medvind av en stark amerikansk dollar men underliggande ser vi en del fördröjningar i order. Senaste årets ökade satsning på marknaderna i Norden utvecklas väl och tillväxten på skandinaviska marknaden har varit mycket bra under första kvartalet. Vår satsning inom trådlös kommunikation, som inleddes via ett produktlinjeförvärv av trådlösa industriella gateways i höstas, har utvecklats mycket positivt. Vårt tillväxtområde Netbiter uppvisar en försäljningsökning på 50 % under första kvartalet, men trots detta förväntar vi att denna verksamhet skall kunna utvecklas ännu bättre framöver. Vårt fokus är att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto HMS Connecting Devices. Senaste årets satsning på den Nordiska marknaden har resulterat i en mycket bra tillväxt under årets första kvartal Staffan Dahlström, VD, HMS Networks AB Kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning (Mkr) Orderingång (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Bruttomarginal (%) 62,4 62,0 63,0 61,9 62,1 63,7 63,4 62,2 Rörelsemarginal (%) 18,7 11,5 24,4 14,8 15,5 10,7 23,0 21,3 Avkastning på eget kapital (%) 20,4 8,8 26,0 14,3 14,9 10,3 26,4 23,4 Vinst per aktie (kr) 1,95 0,81 2,28 1,22 1,27 0,84 2,07 1,80 Eget kapital per aktie (kr) 39,18 37,43 36,19 33,95 34,75 33,44 32,30 30,41 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) 0,72 2,43 2,56 2,57 0,81 2,18 2,81 1,40 2

3 Omsättning Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533) motsvarande en ökning på 16 %. Totalt för de senaste fyra kvartalen har försvagningen av den svenska kronan i förhållande till de för HMS väsentliga valutorna påverkat koncernens nettoomsättning med 40 Mkr jämfört med närmast föregående 12 månaders period. Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 170 Mkr (139), vilket motsvarar en ökning med 22 % jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutaeffekter på 17 Mkr uppgick ökningen i omsättning till 10 %. Orderingången för kvartalet ökade med 26 Mkr till 174 Mkr (148), varav 169 Mkr (133) med beräknad leverans under nästkommande tolv månader. Grafen visar omsättning per kvartal i staplarna med skala på axeln till vänster. Linjen visar omsättningen den senaste 12-månadersperioden med skala på axeln till höger. Rörelseresultat Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 108 Mkr (94) motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18). Förändringar i valutakurser har påverkat rörelseresultatet positivt med 16 Mkr jämfört med närmast föregående tolv månaders period. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 32 Mkr (22) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (16). Förändringar i valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år har påverkat kvartalets resultat positivt med 8 Mkr. Grafen visar rörelseresultat per kvartal i staplarna med skalan på axeln till vänster. Linjen visar rörelseresultatet den senaste 12-månadersperioden med skala på axeln till höger. Eget Kapital Koncernens eget kapital uppgick till 442 Mkr (392). Totalt antal aktier vid periodens utgång var Koncernens soliditet uppgick till 53 % (50). I anslutning till aktiesparprogrammet som påbörjades under har bolaget fram till den 31/3 förvärvat egna aktier i HMS Networks AB. Skatt Kvartalets skattekostnad uppgick till 7 Mkr (4). Skattekostnaden har beräknats utifrån i koncernen gällande skattesituation och resultatutvecklingen i de i koncernen ingående rapporterande enheterna. Koncernen, förändring av eget kapital Tkr Ingående eget kapital den 1 januari Summa totalresultat för perioden Aktierelaterad ersättning Utdelning Utgående eget kapital

4 Valutapåverkan Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvärderas vid varje balansdag. Valutasäkringskontrakt omvärderas vid varje balansdag och får dessutom en effekt när de löses. Värdeförändringen till följd av omvärderingen av rörelserelaterade balansposter och lösen av valutasäkringskontrakt redovisas under posterna övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Värdeförändring avseende säkring av nettoinvestering redovisas i övrigt total resultat. Värdeförändring på andra balansposter i utländsk valuta, till exempel likvida medel, redovisas i finansnettot. Rörelsens intäkter och kostnader påverkas också av förändringar i valutakurser. Dessa förändringar påverkar direkt själva intäkts- och kostnadsposten. Kvartalets rörelseintäkter utgörs ungefär till 62 % av euro, 26 % av amerikanska dollar, 6 % av japanska yen och 6 % av svenska kronor och övriga valutor. I kostnad sålda varor ingår kostnader i utländska valutor med 70 % i euro, 20 % i amerikanska dollar samt 1 % i japanska yen. Rörelsekostnader utgörs till 38 % av euro, 10 % av amerikanska dollar, 3 % av japanska yen och 49 % av svenska kronor och övriga valutor. Koncernen tillämpar en policy för valutasäkring som närmare beskrivs i bolagets årsredovisning. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (9) under det första kvartalet. Kvartalets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 Mkr (1) och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4 Mkr (7). Investeringar i immateriella tillgångar består till övervägande del av aktivering av kostnader avseende utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar. I och med att flera nya grundteknologier nyligen färdigställts har en jämförelsevis mindre andel av koncernens utvecklingskostnader aktiverats under perioden. Under perioden uppgick avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader till 4 Mkr (3). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning och finansiering. Förutom koncernens VD har bolaget inga anställda. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 0 Mkr (0). Likvida medel uppgick till 0,2 Mkr (0,9) och upplåningen till 0 Mkr (0). Viktiga händelser HMS Netbiter EC 300-series blev certifierad för Schneider Electric Colaborative Automation Partner Program AAEON väljer IXXAT INpact Real-Time Ethernet PC-Interface för ett strategiskt samarbete IXXAT Safety produkter erhåller TÜV certifiering Utsikter Koncernens långsiktiga tillväxt stöds av ett fortsatt inflöde av design-wins, ett bredare produkterbjudande framför allt inom området Gateway produkter och Remote Management, kompletterande teknologiplattformar från IXXAT samt ett förstärkt kundfokus och en expansion av HMS säljkanaler i enlighet med den fastlagda strategin. Den globala konjunkturutvecklingen bedöms som ojämn med en försiktigt positiv underton. Dess effekter på marknaden för HMS produkterbjudande samt valutapåverkan är svårbedömda, men HMS långsiktiga mål är oförändrade: En långsiktig tillväxt på i genomsnitt 20 % per år och en rörelsemarginal över 20 %. Förvärvet av IXXAT i februari har gett upphov till ett koncernmässigt övervärde på ca 255 Mkr före skatt varav ca 144 Mkr fördelats på teknologiplattformar, varumärke och kunder som ingick i förvärvet. Uppskattad årlig avskrivning på förvärvade övervärden uppgår till ca 7 Mkr. Avskrivningar på förvärvade övervärden har beaktats med 2 Mkr (2) under första kvartalet. I syfte att balansera koncernens valutaexponering finansierades det under första kvartalet förvärvade bolaget med ett lån på 32 m. Vid periodens slut uppgick lånet till 24 m. Koncernens lån amorteras med ca 37 Mkr per år. Totalt har 9 Mkr (9) amorterats under första kvartalet. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 13 Mkr (19) samt icke utnyttjade kreditfaciliteter till 30,0 Mkr. Koncernens nettoskuld uppgick till 217 Mkr (243). 4

5 HMS Networks AB:s aktie HMS Networks AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Mid Cap, sektorn Information Technology. Totala antalet aktier uppgick vid periodens slut till , varav aktier innehas i eget förvar. Aktiesparprogram Bolaget har idag tre aktiesparprogram. PROGRAM 1 I enlighet med beslut på årsstämman 2012 har samtliga tillsvidareanställda i koncernen erbjudits att under spara aktier i ett aktiesparprogram. Av koncernens samtliga anställda har 60 % valt att delta i programmet. Antalet förvärvade aktier i sparprogrammet uppgick till totalt st. I anslutning till HMS aktiesparprogramm har bolaget under förvärvat egna aktier för att uppfylla förpliktelser om framtida matchnings- och prestationsaktier. PROGRAM 2 I enlighet med beslut på årsstämman har samtliga tillsvidareanställda i HMS koncernen erbjudits att delta i ett aktiesparprogram. Anmälningstiden för att delta pågick under december månad och ca 51 % av de anställda valde att delta. Aktiesparprogrammet innebar att sparande i HMS aktier genomfördes under. Antalet förvärvade aktier i sparprogrammet uppgick till st. PROGRAM 3 I enlighet med beslut på årsstämman har samtliga tillsvidareanställda i HMS koncernen erbjudits att delta i ett aktiesparprogram. Anmälningstiden för att delta pågick under december månad och ca 47 % av de anställda valde att delta. Aktiesparprogrammet innebär att sparande i HMS aktier genomförs under. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,25). HMS utdelningspolicy: Styrelsens målsättning är att kunna föreslå en utdelning om ca 50 % av vinsten efter skatt under förutsättning att bolaget har en finansiell ställning som ger handlingsfrihet. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler tisdagen den 28 april klockan

6 Kort om bolaget Strategier TILLVÄXTSTRATEGI HMS huvudsakliga fokus är organisk tillväxt. Expansion på existerande marknad ska ske med förbättrat och utökat produkterbjudande, ny teknologi, hög service och nya försäljningskanaler. Viss tillväxt kan ske genom selektiva förvärv av verksamheter som kan utgöra värdefulla komplement till bolagets organiska tillväxtstrategi. UTVECKLINGSSTRATEGI Bolagets kärnkompetens utgörs av ett brett och djupt kunnande kring kommunikation i industriella nätverk. PRODUKTSTRATEGI HMS marknadsför fyra tydliga produktlinjer, vilka till viss del baseras på en gemensam teknisk plattform; Anybus Embedded inbyggda nätverkskort Anybus Gateways kommunikationsöversättare mellan olika nätverk samt för trådlös kommunikation IXXAT kommunikationsplattformar för industriella maskiner och utrustning Netbiter Remote Management fjärrövervakning och styrning av industriella apparater PRODUKTIONSSTRATEGI HMS bibehåller en egen lågvolymproduktion för Anybus-produkterna i den egna fabriken i Halmstad. Volymproduktion sker i nära samarbete med underleverantörer (i Sverige, Tyskland, Baltikum och Kina) för att uppnå flexibilitet i kostnader och utnyttja volymmässiga skalfördelar. MARKNADSSTRATEGI Anybus nätverkskort marknadsförs och säljs till aktörer inom industri- och infrastrukturautomation och Anybus Gateways till systemintegratörer, maskinbyggare och slutanvändare inom industri- och infrastrukturautomation. IXXAT kommunikationsplattformar marknadsförs- och säljs till maskinbyggare inom industriella applikationer och medicinsk utrustning samt till fordonsindustrin. Netbiterprodukter marknadsförs och säljs till en stor bredd av kunder, från apparattillverkare till ägare av installationer som behöver fjärrövervakning/styrning. SÄLJSTRATEGI Försäljning sker via egna säljkontor på definierade nyckelmarknader i 10 länder. På bolagets övriga marknader i ett 50-tal länder sker försäljning via agenter/distributörer. Redovisningsprinciper HMS upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 31 mars. I övrigt tillämpar koncernen samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer HMS koncernen utsätts i sin verksamhet för allmänna affärsmässiga och finansiella risker. Dessa risker har utförligt beskrivits i bolagets årsredovisning för. Utöver vad som beskrivs i dessa dokument har några ytterligare väsentliga risker ej tillkommit. Rapporttillfällen Årsstämman hålls den 28 april,, klockan Halvårsrapport presenteras 23 juli, Delårsrapport kvartal 3, presenteras 28 oktober, Bokslutskommuniké presenteras 5 februari, 2016 Halmstad Staffan Dahlström Verkställande Direktör Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Affärsmodell HMS har format sina affärsmodeller efter respektive marknad och produktlinje. För Embedded gäller ramavtal, så kallade design-wins, med relativt lång säljcykel och konstruktionsfas i nära samarbete med kund och därefter säkra långsiktiga intäkter. För Gateways och Remote Management är affärsmodellen mer traditionell med kort säljcykel och tillverkning mot kundorder. Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon eller CFO Gunnar Högberg, telefon Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:50 den 24 april. 6

7 Koncernens nyckeltal *Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12 månaders värden. -Q månader Nettoomsättningstillväxt (%) 22,4 29,8 17,6 16,4 Bruttomarginal (%) 62,4 62,1 62,3 62,3 Rörelsemarginal EBIT (%) 18,7 15,5 16,6 17,4 EBITDA (Tkr) EBITDA (%) 23,4 20,0 21,4 22,3 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 4,8 3,3 15,0 16,3 Avkastning på eget kapital (%) 20,4 14,9 15,8 17,0 Rörelsekapital i förhållande till omsättning (%)* 8,3 8,8 6,1 8,3 Kapitalomsättningshastighet 0,82 0,71 0,74 0,76 Nettoskuldsättningsgrad 0,49 0,62 0,54 0,49 Soliditet (%) 53,0 49,7 50,8 53,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar (Tkr) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (Tkr) Avskrivningar materiella anläggningstillgångar (Tkr) Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar (Tkr) Antal anställda (genomsnitt) Omsättning per anställd (Mkr)* 1,8 1,5 1,7 1,8 Eget kapital per aktie, kr 39,18 34,75 35,43 36,96 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,72 0,81 8,26 8,17 Totalt antal aktier, genomsnitt, tusental Aktier i eget förvar, genomsnitt, tusental Totalt antal utestående aktier, genomsnitt, tusental Koncernens resultaträkning i sammandrag Tkr -Q månader Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr 1,95 1,27 5,59 6,26 7

8 Koncernens rapport över totalresultat Tkr -Q månader Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Kassaflödessäkringar Valutakursdifferenser Valutasäkring i nettoinvestering Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Koncernens balansräkning i sammandrag Tkr TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefodran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 Kassaflöde för koncernen i sammandrag Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -Q månader Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Kvartalsdata för koncernen Försäljning per region Tkr Q4 Q3 Q2 EMEA Americas Asia Resultaträkning i sammandrag, Tkr Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning Bruttoresultat Bruttomarginal 62,4 62,0% 63,0% 61,9% 62,1% 63,7% 63,4% 62,2% 61,0% 57,6% 59,9% 60,6% Rörelseresultat Rörelsemarginal 18,7 11,5% 24,4% 14,8% 15,5% 10,7% 23,0% 21,3% 12,8% 7,2% 23,4% 20,2% Resultat före skatt Q4 Q4 Q3 Q3 Q2 Q2 Q Q Q Q Q Q Försäljning Geografisk fördelning av försäljning under första kvartalet framgår av grafen till höger. Embedded produkter stod för 52 % (53) av koncernens intäkter, IXXAT för 19 % (23), Gateway produkter 20 % (19) och Remote Management produkter uppgick till 3 % (2). Samtliga produktgrupper baseras på gemensam teknologi samt marknadsförs och säljs i gemensamma säljkanaler varför en fullständig segmentredovisning ej rapporteras. Americas 24% USA 21% Asia 15% Japan 9% EMEA 61% Tyskland 28% 9

10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Tkr -Q månader Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter, utdelningar och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Tkr TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

11 Definitioner ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal registrerade aktier med avdrag för återköpta aktier, vilka innehas av bolaget. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande. AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Andel av resultat efter finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. EBIT Rörelseresultat enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster. EBITDA Rörelseresultat exklusive avskrivningar på materialla och immateriella anläggningstillgångar. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET Nettoomsättning i förhållande till totalt kapital. NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Nettoskuld i förhållande till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. RESULTAT PER AKTIE Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående antal konvertibler och optioner. RÖRELSEKAPITAL Omsättningstillgångar minus likvida medel och korta skulder. RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. SOLIDITET Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. SYSSELSATT KAPITAL Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. NETTOSKULD Långfristiga och kortfristiga finansiella skulder reducerat med finansiella tillgångar. HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som uppgick till 589 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har över 370 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus och IXXAT samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology. 11

12 Our vision All industrial devices will be intelligent and networked. We shall be the market leading partner in the world of industrial communication. Our mission We provide reliable, flexible and easy-to-use communication and remote management solutions to the world of industrial communication. Our purpose To create long term value for our customers, employees and investors. HMS Networks AB (publ) Org.Nr Box Halmstad Sweden Tel: Fax:

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet hms networks B O K S L U T S K O M M U N I K É 2 0 1 3 JANUARI - DECEMBER q Nettoomsättningen för helåret ökade med 31 % till 501 Mkr (382). Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning

Läs mer

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2013 Första nio månaderna Kvartalet

hms networks JANUARI - SEPTEMBER 2013 Första nio månaderna Kvartalet hms networks D E L Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 JANUARI - SEPTEMBER Första nio månaderna q Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 27 % till 375 Mkr (295), vilket motsvarar en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014 1 (9) Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick till

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer