Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året IAF:s uppdrag Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisning Verksamhetsgrenen Tillsyn Verksamhetsgrenen Uppföljning Verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket Verksamhetsgrenen Förvaltning Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnader och intäkter fördelade per verksamhetsgren Kompetensförsörjning Inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning under Friskvård Personalrörlighet Sjukfrånvaro Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter IAF:s rapporter och redovisningar Verksamhetsgrenen Tillsyn regelorienterad granskning Verksamhetsgrenen Uppföljning expertutredningar och kartläggningar Undertecknande Totalt antal sidor: 53 2 Årsredovisning 2013, IAF

3 Generaldirektörens förord År 2013 var Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tionde verksamhetsår. Sedan 2010 har verksamheten varit indelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. De övergripande mål för respektive verksamhetsgren som IAF tog fram för 2012 har varit myndighetens mål även för Ambitionen är att målen ska vara långsiktiga utifrån IAF:s uppdrag i instruktionen och regleringsbrevet Bild 1: IAF:s verksamhetsgrenar och övergripande mål IAF har en kompetens och bemanning utifrån behov och förändring i verksamheten Myndigheten beslutar varje år om en verksamhetsplan som innehåller de uppdrag som är planerade att genomföras under det kommande året. Till verksamhetsplanen hör också IAF:s plan för tillsyn och uppföljning. För att försäkra sig om att uppdragen genomförs på ett sakligt och väl underbyggt sätt gör IAF en riskanalys när verksamhetsplanen tas fram. Riskanalysen utgår från en tydlig modell som säkerställer ett strukturerat sätt att tillvarata information om olika riskmoment i tillsynsobjektens verksamheter. Med hjälp av modellen klassificerar IAF de identifierade riskmomenten på olika risknivåer för att kunna prioritera årets uppdrag. Prioriteringen görs utifrån både kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter enligt en formaliserad rutin. Uppdragens karaktär och omfattning skiljer sig därför mellan verksamhetsåren. IAF:s uppdrag inom verksamhetsgrenarna Tillsyn och Uppföljning redovisas i rapporter. Under 2013 publicerade IAF 39 rapporter, varav 7 avsåg regeringsuppdrag. Av resultatredovisningen framgår de uppdrag som IAF avslutat och tidsredovisat under Utöver dessa uppdrag har IAF även en omfattande övrig verksamhet som inte per definition redovisas som prestationer i resultatredovisningen. Årsredovisning 2013, IAF 3

4 Myndigheten har under 2013 bedrivit ett internt utvecklingsarbete för att säkerställa en strukturerad, effektiv och väl fungerande verksamhet, bland annat i form av ett utvecklingsuppdrag avseende myndighetens internkontroll. Inom ramen för detta uppdrag har en rutin för internkontrollen tagits fram. Som ett led i myndighetens arbete med kompetensförsörjning har också en intern grundutbildning utvecklats och genomförts. Som ett led i arbetet med att utveckla och tydliggöra formerna för tillsynsuppdraget, samt för att säkra kvaliteten och likabehandlingen i handläggningen, har IAF under 2013 arbetat fram Handledning för handläggning av uppdrag i tillsynen över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Handledningen behandlar såväl innehållet i handläggningen i samband med tillsyn, som strategiska frågor om myndighetens tillsynsuppdrag som blir aktuella i det sammanhanget. IAF:s förvaltningsbudget IAF fick för 2013 ett anslag inklusive ett överföringsbelopp från 2012 på totalt 58 miljoner kronor och förbrukade under året 55,3 miljoner kronor vilket innebär ett överskott på 2,7 miljoner kronor. IAF:s ordinarie generaldirektör lämnade den 31 mars 2013 sitt uppdrag och IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad generaldirektör. IAF:s chef för rättsenheten tillika chefsjurist har sedan början av 2013 varit tjänstledig för att tjänstgöra i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad chef för rättsenheten. Överskottet på 2,7 miljoner kronor kan i sin helhet härledas till de vakanta tjänsterna. Gunilla Wandemo Tf. generaldirektör 4 Årsredovisning 2013, IAF

5 Viktiga händelser under året Februari Möte med Insynsrådet. IAF lämnar in sin årsredovisning till regeringen. IAF lämnar sitt budgetunderlag för år till regeringen. April IAF:s generaldirektör Anne-Marie Qvarfort lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för myndigheten. Tillförordnad generaldirektör blir Gunilla Wandemo, enhetschef för granskningsenheten. Presentation av avhandlingen De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara. för IAF av Emma Ek, filosofie doktor från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Föredrag om intern kontroll för IAF av Roland Svensson från Deloitte AB. Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat besöker IAF. Maj Möte med Insynsrådet. Konferens för statens representanter. Mål och resultatdialog med arbetsmarknadsdepartementet. Presentation av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2013 för IAF av Ann-Christin Jans, tf. enhetschef för enheten Forskning och utvärdering på Arbetsförmedlingen. Juni IAF inviger sitt nya intranät. IAF:s tf. generaldirektör bjuds in till Arbetslöshetskassornas Samorganisations årsstämma och håller ett anförande om de kommande regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och om IAF:s regeringsuppdrag. Möte med Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Arbetsdepartementet om regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från och med första september 2013 Augusti Trepartsmöte med Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Arbetsförmedlingen om internationella frågor. Möte med Insynsrådet. Möte med representanter från Unionens och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassor med anledning av deras kommande sammanslagning. September IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad och tf. generaldirektör Gunilla Wandemo informerar om IAF:s verksamhet när Sverige får besök av en delegation från Singapore ledd av Singapores Minister for Manpower Tan Chuan-Jin som vill lära om svensk integrations- och arbetsmarknadspolitik. IAF är värd för ett möte i Katrineholm och Stockholm med den Nordiska kontaktgruppen. Oktober Presentation av rapporten Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen för IAF av utredarna Kristian Persson Kern och Niklas Österlund från Inspektionen för socialförsäkringen. Besök av representanter från Arbetsmarknadsdepartementet. Årsredovisning 2013, IAF 5

6 Information om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens arbete för IAF av Lars Seger, chefsjurist och Annelie Westman, kommittésekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. November Tillförordnade generaldirektören Gunilla Wandemo och IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad från GD-staben, samt tf. enhetschef på rättsenheten Ulf Staffansson deltar på ISSA:s konferens World Social Security Forum 2013 i Doha, Quatar. Presentation av rapporten Datainspektionens tillsyn av arbetslöshetskassor januari 2013 för IAF av Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen. IAF godkänner fusionsavtalet mellan Unionens arbetslöshetskassa och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa. Avtalet gäller från och med den första januari December Möte med Insynsrådet. IAF presenterar förordnanden av statens representanter i arbetslöshetskassorna från och med den första januari Årsredovisning 2013, IAF

7 1 IAF:s uppdrag Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Myndighetens uppdrag bestäms i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Utöver instruktionen får IAF årligen uppdrag och arbetsuppgifter i regeringens regleringsbrev för IAF. Dessa två dokument styr de centrala uppgifterna i verksamheten. Med utgångspunkt i instruktionen, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har IAF delat in myndighetens uppdrag i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. En indelning som stått fast sedan Tillsyn Inom verksamhetsgrenen Tillsyn utövar IAF tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen genom att granska om de följer juridiskt bindande regler. Om IAF kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot reglerna kan IAF vidta en av två åtgärder: meddela en erinran mot arbetslöshetskassans verksamhet eller förelägga arbetslöshetskassan att vidta rättelse inom viss tid. Om arbetslöshetskassan inte följer ett föreläggande kan IAF besluta att dra in statsbidraget, eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Om IAF upptäcker att Arbetsförmedlingen har brutit mot juridiskt bindande regler ska IAF påtala detta för Arbetsförmedlingen och regeringen. Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör IAF bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Förtydliga regelverket Inom verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket har IAF möjlighet att bidra till att förtydliga arbetslöshetsförsäkringens regelverk genom att föra statens talan i domstol, utfärda föreskrifter samt anmäla till regeringen att lagar eller förordningar behöver ändras. Årsredovisning 2013, IAF 7

8 Förvaltning IAF har ett antal förvaltningsuppgifter som är kopplade till arbetslöshetsförsäkringen. Utöver myndighetens instruktion och regleringsbrev styrs verksamheten bland annat av vissa angivna arbetsuppgifter i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Till verksamhetsgrenen Förvaltning hör bland annat IAF:s uppgift att överföra arbetslöshetsavgifter och finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna till staten. Ytterligare en uppgift är att utfärda intyg som ger arbetslösa personer möjlighet att söka arbete i andra EU- och EES-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning. Bild 2: IAF:s fyra verksamhetsgrenar med underliggande verksamhetsområden 1.1 Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisningen är uppdelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning (se bild 2). IAF redovisar resultatet från respektive verksamhetsgren i förhållande till det övergripande uppdraget och till vad myndigheten bedömer som väsentligt för regeringens uppföljning av verksamheten. Utöver detta redovisas även kostnader för de olika verksamhetsgrenarna och de prestationer som ingår där. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen innehålla tidsserier så att resultatet från det senaste året ska kunna jämföras med motsvarande information från de två föregående åren. IAF:s uppdrag varierar från år till år när det gäller verksamhetsgrenarnas inriktning och omfattning. När man jämför nedlagd tid mellan olika år måste man därför ha det i åtanke. 8 Årsredovisning 2013, IAF

9 Efter redovisningen av verksamhetsgrenarnas resultat följer en fördelning av hela verksamhetens totala intäkter och kostnader. Denna fördelning görs utifrån den indelning av verksamheten som myndigheten beslutat, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I avsnittet om kompetensförsörjning redovisas de åtgärder som IAF vidtagit under året tillsammans med en bedömning av hur dessa bidragit till att skapa förutsättningar för IAF att fullgöra uppdraget enligt regleringsbrevet för Årsredovisning 2013, IAF 9

10 2 Resultatredovisning 2.1 Verksamhetsgrenen Tillsyn IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisar IAF de prestationer som avslutades inom verksamhetsgrenen Tillsyn under Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. 1 IAF:s tillsyn är huvudsakligen framåtsyftande. IAF påtalar i tillsynen brister och redovisar iakttagelser som visar på ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. De granskningar som IAF genomför ger värdefull information om hur reglerna tillämpas, och leder över tid till en mer rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Tabell 1: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal timmar och kostnad (tkr) åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Tillsyn Regelorienterad granskning Genom regelorienterad granskning kontrollerar IAF om arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen håller sig till juridiskt bindande regler när de handlägger ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Sådana regelorienterade granskningsuppdrag initieras av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten har tagit fram och beslutat om. Myndighetens regelorienterade granskningar genomförs dels som uppdrag som beslutats i verksamhetsplaneringen, dels som löpande granskningar som beslutas löpande under året. I de granskningsuppdrag där IAF granskar enskilda ärenden får det aktuella tillsynsobjektet en återkoppling av granskningsresultatet. Återkopplingen leder ofta till att tillsynsobjekten själva rättar till de brister som IAF har påtalat. Granskningsuppdragens effekt går i dessa fall att utläsa omedelbart. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder som tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder 1 Belopp anges i tusental kronor (tkr). Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av avrundning till tusental kronor. 10 Årsredovisning 2013, IAF

11 kan IAF senare följa upp om åtgärden har blivit genomförd. IAF genomför även uppföljande granskningar för att se vilken effekt genomförda tillsynsinsatser har haft över tid. När det gäller de tillsynsinsatser som är riktade mot arbetslöshetskassorna kan IAF vid behov använda sanktioner. Detta gör IAF för att uppnå effekt med sina tillsynsinsatser när en rättelse inte sker eller när en arbetslöshetskassa inte vidtar åtgärder frivilligt. Under 2013 slutförde IAF 27 regelorienterade granskningar. I avsnittet som följer redovisas de prestationer som IAF valt att lyfta fram. Tabell 2: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för regelorienterad granskning åren Regelorienterad granskning 2013 tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning (2013:5) Under 2013 slutförde IAF en egeninitierad granskning av arbetslöshetskassornas beslut där den sökande hade avslutat sin anställning på egen begäran. Den som utan giltig anledning har avslutat en anställning på egen begäran ska stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Syftet med granskningen var att se om arbetslöshetskassorna följde reglerna för handläggning av ärenden där den sökande avslutat sin anställning på egen begäran, enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid granskningen fann IAF brister i 1 av 371 ärenden där den sökande hade blivit avstängd från rätten till ersättning. Av de ärenden där den sökande inte hade blivit avstängd från rätt till ersättning fann IAF brister i 69 av 343 ärenden. Av de totalt 70 ärenden där IAF fann brister framgick det av arbetslöshetskassornas yttranden, som de skickat till IAF, att de vidtagit åtgärder i 38 av dessa ärenden. Granskningen visade att arbetslöshetskassorna inte alltid tillämpade reglerna om avstängning på ett enhetligt och korrekt sätt. IAF bedömde att om regelverket inte tillämpas korrekt innebär det risker för felaktiga utbetalningar och för rättssäkerheten. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Löpande granskning av arbetslöshetskassornas förstagångsprövningar (2013:7 och 2013: :19 och 2013: :37) Under 2013 genomförde IAF en tematisk granskning av arbetslöshetskassornas prövningar av rätten till arbetslöshetsersättning för sökande som inte tidigare har Årsredovisning 2013, IAF 11

12 varit arbetslösa. IAF har genomfört granskningsbesök på samtliga 29 arbetslöshetskassor och granskat totalt ärenden. Under 2013 har IAF publicerat resultaten från granskningarna på 22 arbetslöshetskassor, och har i de publicerade granskningarna påpekat brister i totalt 150 ärenden. Resultatet från granskningarna av de resterande arbetslöshetskassorna kommer att publiceras under Arbetslöshetskassa Antal granskade ärenden Antal påpekanden i rapporten Andel påpekanden Arbetslöshetskassan Alfa % Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation % Arbetslöshetskassan Vision % Elektrikernas arbetslöshetskassa % Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa* % Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa % GS Arbetslöshetskassa % Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa % Handelsanställdas arbetslöshetskassa % Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetskassa % IF Metalls arbetslöshetskassa % Journalisternas arbetslöshetskassa % Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa % Ledarnas arbetslöshetskassa % Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa % Lärarnas arbetslöshetskassa % Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa % Småföretagarnas Arbetslöshetskassa % ST:s arbetslöshetskassa % Svensk Handels arbetslöshetskassa % Säljarnas arbetslöshetskassa % Transportarbetarnas arbetslöshetskassa % * Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa slogs samman med Unionens arbetslöshetskassa den 1 januari Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner (2013:20) Under 2013 genomförde IAF en granskning av om Arbetsförmedlingen hade upprättat en individuell handlingsplan för de arbetssökande inom 30 dagar från inskrivningen. Det är vad gällande regelverk kräver. Granskningen visade att regelverket inte hade följts i 42 av de 654 ärendena. IAF kartlade även samtliga ärenden. För de arbetssökande som inte hade fått en handlingsplan inom 30 dagar visade kartläggningen bland annat att denna grupp 12 Årsredovisning 2013, IAF

13 arbetssökande ofta inte fick någon handlingsplan alls. För de flesta saknades även en dokumenterad planering innan en individuell handlingsplan eventuellt upprättades. I 612 ärenden upprättades en individuell handlingsplan inom 30 dagar. För 25 arbetssökande ställdes inget krav i handlingsplanen på att de skulle genomföra någon aktivitet till ett visst datum. För 40 procent av de arbetssökande i kartläggningen fanns det ett glapp mellan att en handlingsplan hade blivit inaktuell och en ny handlingsplan upprättades. För 11 procent av de arbetssökande upprättades det ingen ny handlingsplan, eller så upprättades en handlingsplan först veckor efter att den tidigare hade blivit inaktuell. Tid utan planering, efter att en handlingsplan hade blivit inaktuell, var vanligare för personer som var inskrivna som deltidsarbetslösa eller timanställda än för öppet arbetslösa personer. Utifrån resultatet av granskningen och kartläggningen konstaterade IAF att det varierade i vilken utsträckning och på vilket sätt planeringen av arbetssökandet gjordes i de individuella handlingsplanerna. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av 844 tusen kronor. Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt (2013:21) Under 2012 och 2013 genomförde IAF en omfattande granskning av Arbetsförmedlingens tillämpning av 16 2 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelsen reglerade avanmälan när en arbetssökande inte besökte eller kontaktade Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse, och gällde till och med den sista augusti Efter den 1 september ska Arbetsförmedlingen fortfarande vidta åtgärder enligt samma bestämmelse, men de ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan i stället för att avanmäla den arbetssökande omedelbart. IAF:s granskning omfattade ärenden för helt arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda som var berättigade till arbetslöshetsersättning, i Arbetsförmedlingens tio geografiska marknadsområden. Resultatet av IAF:s ärendegranskning visar på brister i Arbetsförmedlingens regeltillämpning när en arbetssökande uteblev från ett besök eller en kontakt med Arbetsförmedlingen. I endast 18 procent av dessa fall har Arbetsförmedlingen avanmält den arbetssökande till arbetslöshetskassan. I 82 procent av fallen innebar Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket inte en likabehandling av de arbetssökande, och var inte rättssäker. Det medför att det i drygt fyra fall av fem finns en risk för att felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning skedde till arbetssökande som inte uppfyllde villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. IAF valde att rikta det praktiska genomförandet av uppdraget till Arbetsförmedlingens marknadsområden, där förmedlingsverksamheten bedrivs. Under drygt ett år gjorde IAF över 80 besök och framträdanden på arbetsförmedlingar runt om i landet, för att informera om uppdraget och för att Årsredovisning 2013, IAF 13

14 återkoppla resultaten av granskningen. Syftet var att nå ut till arbetsförmedlare som ska tillämpa regelverket och till resurspersoner som ska stötta sina kollegor i frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Syftet var även att nå ut till chefer som ansvarar för uppföljningen, och för att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter följs i handläggningen. Målet var att ytterligare bidra till enhetlighet och rättssäkerhet i Arbetsförmedlingens regeltillämpning och att minska risken för felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 (2013:22) I den ekonomigranskning som IAF genomför varje år ingår en granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Inför år 2013 förtydligade IAF reglerna om arbetslöshetskassornas redovisning i föreskriften om arbetslöshetskassor, IAFFS 2012:2. IAF kunde i granskningen konstatera att arbetslöshetskassorna, med några undantag, i stort har tillämpat de förtydliganden som tillkommit. Vid avvikelser från regelverket lämnade IAF en erinran till fyra arbetslöshetskassor. Dessa var Hamnarbetarnas-, Skogs- och lantbrukstjänstemännens, Sveriges Arbetares- och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor. IAF konstaterade utifrån granskningen av årsredovisningarna att arbetslöshetskassornas ekonomiska ställning, med några undantag, är god. IAF noterade dock särskilt att administrationskostnaderna har fortsatt att variera kraftigt mellan arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassor som är likvärdiga i storlek kan ha stora skillnader i administrationskostnader. IAF konstaterade också att arbetslöshetskassornas totala egna kapital vid utgången av 2012 var cirka 1,8 miljarder större än vid utgången av Med anledning av arbetslöshetsavgiftens avskaffande från den 1 januari 2014 får arbetslöshetskassorna sannolikt ett minskat behov av en relativt hög nivå på det egna kapitalet. Det är dock arbetslöshetskassornas styrelser och kassaföreståndare som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och därmed bedömningen av hur stort eget kapital respektive arbetslöshetskassa behöver ha. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor Meddela erinran eller förelägga en arbetslöshetskassa IAF får med stöd av 91 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor meddela de erinringar i fråga om en arbetslöshetskassas verksamhet som myndigheten tycker behövs. IAF meddelade i sin tillsyn under året 5 erinringar som gäller arbetslöshetskassors verksamhet. Denna prestation tog 15 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 9 tusen kronor. 14 Årsredovisning 2013, IAF

15 Tabell 3: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Meddelande av erinran, föreläggande eller beslut om indragning av statsbidrag för arbetslöshetskassa åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Erinran, föreläggande eller indragning av statsbidrag Beslut om återkrav av statsbidrag Fram till den 31 augusti 2013 fick IAF enligt 94 andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor fatta beslut om återkrav av statsbidrag. Detta kunde ske om en arbetslöshetskassa hade fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller hade fått för stort bidrag. Från och med den 1 september 2013 ska IAF enligt 94 d lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor besluta att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om IAF vid sin tillsyn finner att förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt c är uppfyllda. De prestationer som IAF redovisar för 2013 inom ramen för detta arbete utgörs av de beslut om återkrav som myndigheten fattade under året. Under 2013 fattade IAF 3 beslut om återkrav av statsbidrag. Denna prestation tog 158 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 98 tusen kronor. Tabell 4: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Beslut om återkrav av statsbidrag åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Beslut om återkrav av statsbidrag Bedömning IAF bedömer att de iakttagelser som myndigheten lämnat under 2013 har varit väl underbyggda när det gäller omständigheter som inneburit en risk i arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Genom att på ett sakligt och metodiskt sätt lyfta fram sådana omständigheter skapar IAF förutsättningar för förbättringar i hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och för en ökad rättssäkerhet och effektivitet. Årsredovisning 2013, IAF 15

16 2.2 Verksamhetsgrenen Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör myndigheten bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisas prestationerna inom verksamhetsgrenen Uppföljning för Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. Tabell 5: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal timmar och kostnad (tkr), åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Uppföljning Statistik och indikatorer Som en del i arbetet att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område publicerar IAF löpande statistik och indikatorer för internt och externt bruk. 2 IAF:s prestationer inom detta område under 2013 tog 194 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 120 tusen kronor. Tabell 6: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Statistik och indikatorer åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Statistik och indikatorer Webbstatistik Indikatorer Expertutredningar och kartläggningar För att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område genomför IAF kontinuerligt olika expertutredningar och kartläggningar. I dessa uppdrag kontrollerar IAF inte om tillsynsobjekten håller sig till de juridiskt bindande reglerna, utan bedömer i stället om det kan finnas något i det sätt som arbetslöshetskassorna eller Arbetsförmedlingen tillämpar arbetslöshetsförsäkringen på 2 Webbstatistik har tidigare år kallats Medlemsutvecklingen. IAF ändrar lydelsen då den redovisade tiden från och med 2013 också omfattar framtagande av annan statistik till IAF:s webbplats. 16 Årsredovisning 2013, IAF

17 som kan vara en risk. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida, kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder kan IAF senare följa upp om åtgärden blivit genomförd. IAF gör även uppföljande kartläggningar för att se vilken effekt som kartläggningarna har haft över tid. Expertutredningar och kartläggningar initieras antingen av regeringen eller av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten tagit fram och beslutat om. I samband med att IAF färdigställer slutrapporten från en utredning eller kartläggning får tillsynsobjekten möjlighet att få en muntlig redovisning av IAF:s iakttagelser på ett så kallat återföringsmöte. Kartläggningarna ger värdefull information om arbetslöshetsförsäkringen. De rapporter inom detta område som slutfördes under 2013 utgör IAF:s prestationer inom ramen för detta uppdrag. Totalt avslutades 12 expertutredningar och kartläggningar under Denna prestation tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. En förteckning över samtliga rapporter inom området från 2013 finns i avsnitt 5 i denna årsredovisning, samt på IAF:s webbplats. Tabell 7: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Expertutredningar/kartläggningar åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Expertutredningar/ kartläggningar Arbetsförmedlingens underrättelser 2012 redovisning och analys (2013:4) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning för helåret Uppdraget slutredovisades i april. I rapporten redovisade IAF dessutom utvecklingen av underrättelser över tid, deras geografiska fördelning, orsakerna till dem, underrättelser avseende ersättningstagare i extern jobbcoachning och antal utbetalade ersättningsdagar vid första underrättelsen. I rapporten framkom bland annat följande: Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning (13,5 per ersättningstagare) år 2012, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Det fanns vissa skillnader mellan åldersgrupperna när det gällde orsaker till varför Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser. För åldersgrupperna upp till 24 år, år och år var den vanligaste orsaken att Årsredovisning 2013, IAF 17

18 sökande ej har sökt anvisat arbete och den näst vanligaste att sökande inte bedöms aktivt söka arbete. För den äldsta åldersgruppen, 55 år och äldre, var förhållandet det omvända. Arbetsförmedlingen lämnade en lägre andel underrättelser om ersättningstagare som deltog i en extern jobbcoachningsinsats än vad de gjorde totalt sett. Den första underrättelsen tenderar att komma tidigare i ersättningsperioden år jämfört med år En möjlig anledning till skillnaden i hur många ersättningsdagar ersättningstagarna har fått utbetalade innan Arbetsförmedlingen lämnar den första underrättelsen skulle kunna vara Arbetsförmedlingens olika prioriteringar och satsningar genom åren. Redovisningen tog 573 timmar att slutföra till en kostnad av 332 tusen kronor. Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor (2013:6) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att lämna in ett underlag om bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget skulle enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som borde få bidrag under 2013 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Förslagen skulle göras enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE. Utifrån detta uppdrag föreslog IAF att följande arbetslöshetskassor skulle få bidrag 2013: Farmacitjänstemännens kr Hamnarbetarnas kr Skogs- och lantbrukstjänstemännens kr Svensk handels och arbetsgivarnas kr Sveriges arbetares kr Sveriges Entreprenörers kr Säljarnas kr Uppdraget tog 63 timmar att slutföra till en kostnad av 39 tusen kronor. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelse från Arbetsförmedlingen, första halvåret 2012 (2013:9) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa antalet och andelen underrättelser från Arbetsförmedlingen som lett till någon form av sanktion för första halvåret Förutom detta resultat redogjorde IAF också för hur 18 Årsredovisning 2013, IAF

19 sanktionsgraden varierade beroende på kön, ålder och arbetslöshetskassa i rapporten. I uppföljningen framkom följande: Arbetslöshetskassorna kunde fatta beslut om sanktion eller inte sanktion i mellan 66 och 77 procent av de underrättelser som kom till arbetslöshetskassorna de första halvåren mellan 2006 och Sanktionsgraden nådde sin högsta nivå på 88 procent första halvåret 2009 och sjönk succesivt till 79 procent första halvåret Sanktionsgraden var högre för män än för kvinnor. Av de underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen lämnade till arbetslöshetskassorna första halvåret 2012 var det 5 procent som arbetslöshetskassorna inte behandlade. De två vanligaste sanktionsbesluten var att dagpenningen sattes ned med 25 eller 50 procent och att ersättningen upphörde tills vidare. Det fanns inga större skillnader mellan könen. Redovisningen tog 89 timmar att slutföra till en kostnad av 55 tusen kronor. Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, (2013:10) IAF följde upp Arbetsförmedlingens återkallanden av arbetsmarknadspolitiska program under åren Rapporten syftade till att deskriptivt redovisa Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program helårsvis perioden I rapporten framkom bland annat följande: Cirka anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program upphörde år Av dessa var det drygt som blev återkallade av Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 4 procent av samtliga upphörda anvisningar. De anvisningar som gällde män blev återkallade i något högre grad än de som gällde kvinnor. För jobb- och utvecklingsgarantin var de två vanligaste orsakerna till att anvisningarna blev återkallade att den sökande hade uppfyllt ett arbetsvillkor och avvisat en insats inom jobb- och utvecklingsgarantin. För jobbgarantin för ungdomar var de två vanligaste orsakerna till återkallande att den sökande avvisat en insats och misskött sig eller stört verksamheten. Uppföljningen tog 106 timmar att slutföra till en kostnad av 65 tusen kronor. Årsredovisning 2013, IAF 19

20 Redovisning och analys av Arbetslöshetskassornas sanktioner (2013:23) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsförsäkring för helåret Redovisningen skulle även innefatta antalet och andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. I rapporten framkom bland annat följande: Under den aktuella tidsperioden 2005 till 2012 var det mellan 24 och 33 procent av samtliga underrättelser som inte prövades av arbetslöshetskassorna. Sanktionsgraden, det vill säga andelen sanktioner av alla prövade underrättelser, har över tid minskat från 85 procent 2005 till 78 procent Minskningen beror till stor del på att de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat för att ersättningstagarna inte uppfyllde de allmänna villkoren inte leder till sanktion i lika hög utsträckning. Handläggningstiden från det att Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till att arbetslöshetskassan fattar ett beslut har blivit kortare. Variationen mellan arbetslöshetskassorna är dock stor. En sambandanalys visar på en mycket stor skillnad i sannolikhet mellan arbetslöshetskassor att besluta om sanktion. Störst sannolikhet att få en sanktion hade ersättningstagare i arbetslöshetskassorna Akademikernas erkända, GS, Ledarnas och Lärarnas. Redovisningen och analysen tog 590 timmar att slutföra till en kostnad av 365 tusen kronor. Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag (2013:24) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag av regeringen att kartlägga hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning till dem som samtidigt får ersättning enligt de centrala parternas omställnings- eller trygghetsavtal. Uppdraget har även innefattat att IAF ska analysera om, och i så fall på vilket sätt, dessa ersättningar påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Om det behövdes skulle IAF även lämna konkreta förslag på regelförändringar i syfte att komma tillrätta med eventuella oklarheter. Vid kartläggningen uppmärksammade IAF att några av de avtal som reglerar avgångsersättningar- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag väcker frågor dels om avgångsvederlag, dels om samordning med arbetslöshetsersättningen. Det framgår vidare av kartläggningen att arbetslöshetskassorna inte gör någon samordning, eftersom de inte vet vad som betalas ut till de enskilda från trygghetsfonderna. Det framgår också att arbetslöshetskassorna med hänvisning till förarbetsuttalanden inte hanterar 20 Årsredovisning 2013, IAF

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009 2010-02-18 Dnr 2010/216 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning... 3 Resultatredovisning... 4 1 IAF:s uppdrag... 4 2 Arbetslöshetsförsäkringen 2009... 5 2.1 Försäkringens omfattning... 5 2.1.1 Försäkringsärenden

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

ÅRSREDOVISN I NG 2005

ÅRSREDOVISN I NG 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Grafisk produktion: Rudin & Co Reklambyrå Foto Bo Jangenäs: Per-Arne Rynning Övriga bilder från Getty Images Tryck Davidsons Tryckeri februari 2006. 2 IAF ÅRSREDOVISNING 2005 IAF:s

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2010-02-26 1 (11) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen 2012:8 Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/291 Samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare 2015:21 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/809 Arbetslöshetskassornas hantering

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer