Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året IAF:s uppdrag Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisning Verksamhetsgrenen Tillsyn Verksamhetsgrenen Uppföljning Verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket Verksamhetsgrenen Förvaltning Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnader och intäkter fördelade per verksamhetsgren Kompetensförsörjning Inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning under Friskvård Personalrörlighet Sjukfrånvaro Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter IAF:s rapporter och redovisningar Verksamhetsgrenen Tillsyn regelorienterad granskning Verksamhetsgrenen Uppföljning expertutredningar och kartläggningar Undertecknande Totalt antal sidor: 53 2 Årsredovisning 2013, IAF

3 Generaldirektörens förord År 2013 var Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tionde verksamhetsår. Sedan 2010 har verksamheten varit indelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. De övergripande mål för respektive verksamhetsgren som IAF tog fram för 2012 har varit myndighetens mål även för Ambitionen är att målen ska vara långsiktiga utifrån IAF:s uppdrag i instruktionen och regleringsbrevet Bild 1: IAF:s verksamhetsgrenar och övergripande mål IAF har en kompetens och bemanning utifrån behov och förändring i verksamheten Myndigheten beslutar varje år om en verksamhetsplan som innehåller de uppdrag som är planerade att genomföras under det kommande året. Till verksamhetsplanen hör också IAF:s plan för tillsyn och uppföljning. För att försäkra sig om att uppdragen genomförs på ett sakligt och väl underbyggt sätt gör IAF en riskanalys när verksamhetsplanen tas fram. Riskanalysen utgår från en tydlig modell som säkerställer ett strukturerat sätt att tillvarata information om olika riskmoment i tillsynsobjektens verksamheter. Med hjälp av modellen klassificerar IAF de identifierade riskmomenten på olika risknivåer för att kunna prioritera årets uppdrag. Prioriteringen görs utifrån både kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter enligt en formaliserad rutin. Uppdragens karaktär och omfattning skiljer sig därför mellan verksamhetsåren. IAF:s uppdrag inom verksamhetsgrenarna Tillsyn och Uppföljning redovisas i rapporter. Under 2013 publicerade IAF 39 rapporter, varav 7 avsåg regeringsuppdrag. Av resultatredovisningen framgår de uppdrag som IAF avslutat och tidsredovisat under Utöver dessa uppdrag har IAF även en omfattande övrig verksamhet som inte per definition redovisas som prestationer i resultatredovisningen. Årsredovisning 2013, IAF 3

4 Myndigheten har under 2013 bedrivit ett internt utvecklingsarbete för att säkerställa en strukturerad, effektiv och väl fungerande verksamhet, bland annat i form av ett utvecklingsuppdrag avseende myndighetens internkontroll. Inom ramen för detta uppdrag har en rutin för internkontrollen tagits fram. Som ett led i myndighetens arbete med kompetensförsörjning har också en intern grundutbildning utvecklats och genomförts. Som ett led i arbetet med att utveckla och tydliggöra formerna för tillsynsuppdraget, samt för att säkra kvaliteten och likabehandlingen i handläggningen, har IAF under 2013 arbetat fram Handledning för handläggning av uppdrag i tillsynen över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Handledningen behandlar såväl innehållet i handläggningen i samband med tillsyn, som strategiska frågor om myndighetens tillsynsuppdrag som blir aktuella i det sammanhanget. IAF:s förvaltningsbudget IAF fick för 2013 ett anslag inklusive ett överföringsbelopp från 2012 på totalt 58 miljoner kronor och förbrukade under året 55,3 miljoner kronor vilket innebär ett överskott på 2,7 miljoner kronor. IAF:s ordinarie generaldirektör lämnade den 31 mars 2013 sitt uppdrag och IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad generaldirektör. IAF:s chef för rättsenheten tillika chefsjurist har sedan början av 2013 varit tjänstledig för att tjänstgöra i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad chef för rättsenheten. Överskottet på 2,7 miljoner kronor kan i sin helhet härledas till de vakanta tjänsterna. Gunilla Wandemo Tf. generaldirektör 4 Årsredovisning 2013, IAF

5 Viktiga händelser under året Februari Möte med Insynsrådet. IAF lämnar in sin årsredovisning till regeringen. IAF lämnar sitt budgetunderlag för år till regeringen. April IAF:s generaldirektör Anne-Marie Qvarfort lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för myndigheten. Tillförordnad generaldirektör blir Gunilla Wandemo, enhetschef för granskningsenheten. Presentation av avhandlingen De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara. för IAF av Emma Ek, filosofie doktor från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Föredrag om intern kontroll för IAF av Roland Svensson från Deloitte AB. Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat besöker IAF. Maj Möte med Insynsrådet. Konferens för statens representanter. Mål och resultatdialog med arbetsmarknadsdepartementet. Presentation av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2013 för IAF av Ann-Christin Jans, tf. enhetschef för enheten Forskning och utvärdering på Arbetsförmedlingen. Juni IAF inviger sitt nya intranät. IAF:s tf. generaldirektör bjuds in till Arbetslöshetskassornas Samorganisations årsstämma och håller ett anförande om de kommande regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och om IAF:s regeringsuppdrag. Möte med Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Arbetsdepartementet om regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från och med första september 2013 Augusti Trepartsmöte med Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Arbetsförmedlingen om internationella frågor. Möte med Insynsrådet. Möte med representanter från Unionens och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassor med anledning av deras kommande sammanslagning. September IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad och tf. generaldirektör Gunilla Wandemo informerar om IAF:s verksamhet när Sverige får besök av en delegation från Singapore ledd av Singapores Minister for Manpower Tan Chuan-Jin som vill lära om svensk integrations- och arbetsmarknadspolitik. IAF är värd för ett möte i Katrineholm och Stockholm med den Nordiska kontaktgruppen. Oktober Presentation av rapporten Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen för IAF av utredarna Kristian Persson Kern och Niklas Österlund från Inspektionen för socialförsäkringen. Besök av representanter från Arbetsmarknadsdepartementet. Årsredovisning 2013, IAF 5

6 Information om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens arbete för IAF av Lars Seger, chefsjurist och Annelie Westman, kommittésekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. November Tillförordnade generaldirektören Gunilla Wandemo och IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad från GD-staben, samt tf. enhetschef på rättsenheten Ulf Staffansson deltar på ISSA:s konferens World Social Security Forum 2013 i Doha, Quatar. Presentation av rapporten Datainspektionens tillsyn av arbetslöshetskassor januari 2013 för IAF av Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen. IAF godkänner fusionsavtalet mellan Unionens arbetslöshetskassa och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa. Avtalet gäller från och med den första januari December Möte med Insynsrådet. IAF presenterar förordnanden av statens representanter i arbetslöshetskassorna från och med den första januari Årsredovisning 2013, IAF

7 1 IAF:s uppdrag Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Myndighetens uppdrag bestäms i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Utöver instruktionen får IAF årligen uppdrag och arbetsuppgifter i regeringens regleringsbrev för IAF. Dessa två dokument styr de centrala uppgifterna i verksamheten. Med utgångspunkt i instruktionen, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har IAF delat in myndighetens uppdrag i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. En indelning som stått fast sedan Tillsyn Inom verksamhetsgrenen Tillsyn utövar IAF tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen genom att granska om de följer juridiskt bindande regler. Om IAF kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot reglerna kan IAF vidta en av två åtgärder: meddela en erinran mot arbetslöshetskassans verksamhet eller förelägga arbetslöshetskassan att vidta rättelse inom viss tid. Om arbetslöshetskassan inte följer ett föreläggande kan IAF besluta att dra in statsbidraget, eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Om IAF upptäcker att Arbetsförmedlingen har brutit mot juridiskt bindande regler ska IAF påtala detta för Arbetsförmedlingen och regeringen. Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör IAF bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Förtydliga regelverket Inom verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket har IAF möjlighet att bidra till att förtydliga arbetslöshetsförsäkringens regelverk genom att föra statens talan i domstol, utfärda föreskrifter samt anmäla till regeringen att lagar eller förordningar behöver ändras. Årsredovisning 2013, IAF 7

8 Förvaltning IAF har ett antal förvaltningsuppgifter som är kopplade till arbetslöshetsförsäkringen. Utöver myndighetens instruktion och regleringsbrev styrs verksamheten bland annat av vissa angivna arbetsuppgifter i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Till verksamhetsgrenen Förvaltning hör bland annat IAF:s uppgift att överföra arbetslöshetsavgifter och finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna till staten. Ytterligare en uppgift är att utfärda intyg som ger arbetslösa personer möjlighet att söka arbete i andra EU- och EES-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning. Bild 2: IAF:s fyra verksamhetsgrenar med underliggande verksamhetsområden 1.1 Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisningen är uppdelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning (se bild 2). IAF redovisar resultatet från respektive verksamhetsgren i förhållande till det övergripande uppdraget och till vad myndigheten bedömer som väsentligt för regeringens uppföljning av verksamheten. Utöver detta redovisas även kostnader för de olika verksamhetsgrenarna och de prestationer som ingår där. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen innehålla tidsserier så att resultatet från det senaste året ska kunna jämföras med motsvarande information från de två föregående åren. IAF:s uppdrag varierar från år till år när det gäller verksamhetsgrenarnas inriktning och omfattning. När man jämför nedlagd tid mellan olika år måste man därför ha det i åtanke. 8 Årsredovisning 2013, IAF

9 Efter redovisningen av verksamhetsgrenarnas resultat följer en fördelning av hela verksamhetens totala intäkter och kostnader. Denna fördelning görs utifrån den indelning av verksamheten som myndigheten beslutat, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I avsnittet om kompetensförsörjning redovisas de åtgärder som IAF vidtagit under året tillsammans med en bedömning av hur dessa bidragit till att skapa förutsättningar för IAF att fullgöra uppdraget enligt regleringsbrevet för Årsredovisning 2013, IAF 9

10 2 Resultatredovisning 2.1 Verksamhetsgrenen Tillsyn IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisar IAF de prestationer som avslutades inom verksamhetsgrenen Tillsyn under Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. 1 IAF:s tillsyn är huvudsakligen framåtsyftande. IAF påtalar i tillsynen brister och redovisar iakttagelser som visar på ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. De granskningar som IAF genomför ger värdefull information om hur reglerna tillämpas, och leder över tid till en mer rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Tabell 1: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal timmar och kostnad (tkr) åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Tillsyn Regelorienterad granskning Genom regelorienterad granskning kontrollerar IAF om arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen håller sig till juridiskt bindande regler när de handlägger ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Sådana regelorienterade granskningsuppdrag initieras av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten har tagit fram och beslutat om. Myndighetens regelorienterade granskningar genomförs dels som uppdrag som beslutats i verksamhetsplaneringen, dels som löpande granskningar som beslutas löpande under året. I de granskningsuppdrag där IAF granskar enskilda ärenden får det aktuella tillsynsobjektet en återkoppling av granskningsresultatet. Återkopplingen leder ofta till att tillsynsobjekten själva rättar till de brister som IAF har påtalat. Granskningsuppdragens effekt går i dessa fall att utläsa omedelbart. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder som tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder 1 Belopp anges i tusental kronor (tkr). Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av avrundning till tusental kronor. 10 Årsredovisning 2013, IAF

11 kan IAF senare följa upp om åtgärden har blivit genomförd. IAF genomför även uppföljande granskningar för att se vilken effekt genomförda tillsynsinsatser har haft över tid. När det gäller de tillsynsinsatser som är riktade mot arbetslöshetskassorna kan IAF vid behov använda sanktioner. Detta gör IAF för att uppnå effekt med sina tillsynsinsatser när en rättelse inte sker eller när en arbetslöshetskassa inte vidtar åtgärder frivilligt. Under 2013 slutförde IAF 27 regelorienterade granskningar. I avsnittet som följer redovisas de prestationer som IAF valt att lyfta fram. Tabell 2: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för regelorienterad granskning åren Regelorienterad granskning 2013 tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning (2013:5) Under 2013 slutförde IAF en egeninitierad granskning av arbetslöshetskassornas beslut där den sökande hade avslutat sin anställning på egen begäran. Den som utan giltig anledning har avslutat en anställning på egen begäran ska stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Syftet med granskningen var att se om arbetslöshetskassorna följde reglerna för handläggning av ärenden där den sökande avslutat sin anställning på egen begäran, enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid granskningen fann IAF brister i 1 av 371 ärenden där den sökande hade blivit avstängd från rätten till ersättning. Av de ärenden där den sökande inte hade blivit avstängd från rätt till ersättning fann IAF brister i 69 av 343 ärenden. Av de totalt 70 ärenden där IAF fann brister framgick det av arbetslöshetskassornas yttranden, som de skickat till IAF, att de vidtagit åtgärder i 38 av dessa ärenden. Granskningen visade att arbetslöshetskassorna inte alltid tillämpade reglerna om avstängning på ett enhetligt och korrekt sätt. IAF bedömde att om regelverket inte tillämpas korrekt innebär det risker för felaktiga utbetalningar och för rättssäkerheten. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Löpande granskning av arbetslöshetskassornas förstagångsprövningar (2013:7 och 2013: :19 och 2013: :37) Under 2013 genomförde IAF en tematisk granskning av arbetslöshetskassornas prövningar av rätten till arbetslöshetsersättning för sökande som inte tidigare har Årsredovisning 2013, IAF 11

12 varit arbetslösa. IAF har genomfört granskningsbesök på samtliga 29 arbetslöshetskassor och granskat totalt ärenden. Under 2013 har IAF publicerat resultaten från granskningarna på 22 arbetslöshetskassor, och har i de publicerade granskningarna påpekat brister i totalt 150 ärenden. Resultatet från granskningarna av de resterande arbetslöshetskassorna kommer att publiceras under Arbetslöshetskassa Antal granskade ärenden Antal påpekanden i rapporten Andel påpekanden Arbetslöshetskassan Alfa % Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation % Arbetslöshetskassan Vision % Elektrikernas arbetslöshetskassa % Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa* % Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa % GS Arbetslöshetskassa % Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa % Handelsanställdas arbetslöshetskassa % Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetskassa % IF Metalls arbetslöshetskassa % Journalisternas arbetslöshetskassa % Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa % Ledarnas arbetslöshetskassa % Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa % Lärarnas arbetslöshetskassa % Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa % Småföretagarnas Arbetslöshetskassa % ST:s arbetslöshetskassa % Svensk Handels arbetslöshetskassa % Säljarnas arbetslöshetskassa % Transportarbetarnas arbetslöshetskassa % * Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa slogs samman med Unionens arbetslöshetskassa den 1 januari Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner (2013:20) Under 2013 genomförde IAF en granskning av om Arbetsförmedlingen hade upprättat en individuell handlingsplan för de arbetssökande inom 30 dagar från inskrivningen. Det är vad gällande regelverk kräver. Granskningen visade att regelverket inte hade följts i 42 av de 654 ärendena. IAF kartlade även samtliga ärenden. För de arbetssökande som inte hade fått en handlingsplan inom 30 dagar visade kartläggningen bland annat att denna grupp 12 Årsredovisning 2013, IAF

13 arbetssökande ofta inte fick någon handlingsplan alls. För de flesta saknades även en dokumenterad planering innan en individuell handlingsplan eventuellt upprättades. I 612 ärenden upprättades en individuell handlingsplan inom 30 dagar. För 25 arbetssökande ställdes inget krav i handlingsplanen på att de skulle genomföra någon aktivitet till ett visst datum. För 40 procent av de arbetssökande i kartläggningen fanns det ett glapp mellan att en handlingsplan hade blivit inaktuell och en ny handlingsplan upprättades. För 11 procent av de arbetssökande upprättades det ingen ny handlingsplan, eller så upprättades en handlingsplan först veckor efter att den tidigare hade blivit inaktuell. Tid utan planering, efter att en handlingsplan hade blivit inaktuell, var vanligare för personer som var inskrivna som deltidsarbetslösa eller timanställda än för öppet arbetslösa personer. Utifrån resultatet av granskningen och kartläggningen konstaterade IAF att det varierade i vilken utsträckning och på vilket sätt planeringen av arbetssökandet gjordes i de individuella handlingsplanerna. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av 844 tusen kronor. Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt (2013:21) Under 2012 och 2013 genomförde IAF en omfattande granskning av Arbetsförmedlingens tillämpning av 16 2 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelsen reglerade avanmälan när en arbetssökande inte besökte eller kontaktade Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse, och gällde till och med den sista augusti Efter den 1 september ska Arbetsförmedlingen fortfarande vidta åtgärder enligt samma bestämmelse, men de ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan i stället för att avanmäla den arbetssökande omedelbart. IAF:s granskning omfattade ärenden för helt arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda som var berättigade till arbetslöshetsersättning, i Arbetsförmedlingens tio geografiska marknadsområden. Resultatet av IAF:s ärendegranskning visar på brister i Arbetsförmedlingens regeltillämpning när en arbetssökande uteblev från ett besök eller en kontakt med Arbetsförmedlingen. I endast 18 procent av dessa fall har Arbetsförmedlingen avanmält den arbetssökande till arbetslöshetskassan. I 82 procent av fallen innebar Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket inte en likabehandling av de arbetssökande, och var inte rättssäker. Det medför att det i drygt fyra fall av fem finns en risk för att felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning skedde till arbetssökande som inte uppfyllde villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. IAF valde att rikta det praktiska genomförandet av uppdraget till Arbetsförmedlingens marknadsområden, där förmedlingsverksamheten bedrivs. Under drygt ett år gjorde IAF över 80 besök och framträdanden på arbetsförmedlingar runt om i landet, för att informera om uppdraget och för att Årsredovisning 2013, IAF 13

14 återkoppla resultaten av granskningen. Syftet var att nå ut till arbetsförmedlare som ska tillämpa regelverket och till resurspersoner som ska stötta sina kollegor i frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Syftet var även att nå ut till chefer som ansvarar för uppföljningen, och för att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter följs i handläggningen. Målet var att ytterligare bidra till enhetlighet och rättssäkerhet i Arbetsförmedlingens regeltillämpning och att minska risken för felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 (2013:22) I den ekonomigranskning som IAF genomför varje år ingår en granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Inför år 2013 förtydligade IAF reglerna om arbetslöshetskassornas redovisning i föreskriften om arbetslöshetskassor, IAFFS 2012:2. IAF kunde i granskningen konstatera att arbetslöshetskassorna, med några undantag, i stort har tillämpat de förtydliganden som tillkommit. Vid avvikelser från regelverket lämnade IAF en erinran till fyra arbetslöshetskassor. Dessa var Hamnarbetarnas-, Skogs- och lantbrukstjänstemännens, Sveriges Arbetares- och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor. IAF konstaterade utifrån granskningen av årsredovisningarna att arbetslöshetskassornas ekonomiska ställning, med några undantag, är god. IAF noterade dock särskilt att administrationskostnaderna har fortsatt att variera kraftigt mellan arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassor som är likvärdiga i storlek kan ha stora skillnader i administrationskostnader. IAF konstaterade också att arbetslöshetskassornas totala egna kapital vid utgången av 2012 var cirka 1,8 miljarder större än vid utgången av Med anledning av arbetslöshetsavgiftens avskaffande från den 1 januari 2014 får arbetslöshetskassorna sannolikt ett minskat behov av en relativt hög nivå på det egna kapitalet. Det är dock arbetslöshetskassornas styrelser och kassaföreståndare som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och därmed bedömningen av hur stort eget kapital respektive arbetslöshetskassa behöver ha. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor Meddela erinran eller förelägga en arbetslöshetskassa IAF får med stöd av 91 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor meddela de erinringar i fråga om en arbetslöshetskassas verksamhet som myndigheten tycker behövs. IAF meddelade i sin tillsyn under året 5 erinringar som gäller arbetslöshetskassors verksamhet. Denna prestation tog 15 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 9 tusen kronor. 14 Årsredovisning 2013, IAF

15 Tabell 3: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Meddelande av erinran, föreläggande eller beslut om indragning av statsbidrag för arbetslöshetskassa åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Erinran, föreläggande eller indragning av statsbidrag Beslut om återkrav av statsbidrag Fram till den 31 augusti 2013 fick IAF enligt 94 andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor fatta beslut om återkrav av statsbidrag. Detta kunde ske om en arbetslöshetskassa hade fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller hade fått för stort bidrag. Från och med den 1 september 2013 ska IAF enligt 94 d lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor besluta att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om IAF vid sin tillsyn finner att förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt c är uppfyllda. De prestationer som IAF redovisar för 2013 inom ramen för detta arbete utgörs av de beslut om återkrav som myndigheten fattade under året. Under 2013 fattade IAF 3 beslut om återkrav av statsbidrag. Denna prestation tog 158 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 98 tusen kronor. Tabell 4: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Beslut om återkrav av statsbidrag åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Beslut om återkrav av statsbidrag Bedömning IAF bedömer att de iakttagelser som myndigheten lämnat under 2013 har varit väl underbyggda när det gäller omständigheter som inneburit en risk i arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Genom att på ett sakligt och metodiskt sätt lyfta fram sådana omständigheter skapar IAF förutsättningar för förbättringar i hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och för en ökad rättssäkerhet och effektivitet. Årsredovisning 2013, IAF 15

16 2.2 Verksamhetsgrenen Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör myndigheten bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisas prestationerna inom verksamhetsgrenen Uppföljning för Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. Tabell 5: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal timmar och kostnad (tkr), åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Uppföljning Statistik och indikatorer Som en del i arbetet att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område publicerar IAF löpande statistik och indikatorer för internt och externt bruk. 2 IAF:s prestationer inom detta område under 2013 tog 194 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 120 tusen kronor. Tabell 6: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Statistik och indikatorer åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Statistik och indikatorer Webbstatistik Indikatorer Expertutredningar och kartläggningar För att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område genomför IAF kontinuerligt olika expertutredningar och kartläggningar. I dessa uppdrag kontrollerar IAF inte om tillsynsobjekten håller sig till de juridiskt bindande reglerna, utan bedömer i stället om det kan finnas något i det sätt som arbetslöshetskassorna eller Arbetsförmedlingen tillämpar arbetslöshetsförsäkringen på 2 Webbstatistik har tidigare år kallats Medlemsutvecklingen. IAF ändrar lydelsen då den redovisade tiden från och med 2013 också omfattar framtagande av annan statistik till IAF:s webbplats. 16 Årsredovisning 2013, IAF

17 som kan vara en risk. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida, kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder kan IAF senare följa upp om åtgärden blivit genomförd. IAF gör även uppföljande kartläggningar för att se vilken effekt som kartläggningarna har haft över tid. Expertutredningar och kartläggningar initieras antingen av regeringen eller av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten tagit fram och beslutat om. I samband med att IAF färdigställer slutrapporten från en utredning eller kartläggning får tillsynsobjekten möjlighet att få en muntlig redovisning av IAF:s iakttagelser på ett så kallat återföringsmöte. Kartläggningarna ger värdefull information om arbetslöshetsförsäkringen. De rapporter inom detta område som slutfördes under 2013 utgör IAF:s prestationer inom ramen för detta uppdrag. Totalt avslutades 12 expertutredningar och kartläggningar under Denna prestation tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. En förteckning över samtliga rapporter inom området från 2013 finns i avsnitt 5 i denna årsredovisning, samt på IAF:s webbplats. Tabell 7: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Expertutredningar/kartläggningar åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Expertutredningar/ kartläggningar Arbetsförmedlingens underrättelser 2012 redovisning och analys (2013:4) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning för helåret Uppdraget slutredovisades i april. I rapporten redovisade IAF dessutom utvecklingen av underrättelser över tid, deras geografiska fördelning, orsakerna till dem, underrättelser avseende ersättningstagare i extern jobbcoachning och antal utbetalade ersättningsdagar vid första underrättelsen. I rapporten framkom bland annat följande: Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning (13,5 per ersättningstagare) år 2012, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Det fanns vissa skillnader mellan åldersgrupperna när det gällde orsaker till varför Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser. För åldersgrupperna upp till 24 år, år och år var den vanligaste orsaken att Årsredovisning 2013, IAF 17

18 sökande ej har sökt anvisat arbete och den näst vanligaste att sökande inte bedöms aktivt söka arbete. För den äldsta åldersgruppen, 55 år och äldre, var förhållandet det omvända. Arbetsförmedlingen lämnade en lägre andel underrättelser om ersättningstagare som deltog i en extern jobbcoachningsinsats än vad de gjorde totalt sett. Den första underrättelsen tenderar att komma tidigare i ersättningsperioden år jämfört med år En möjlig anledning till skillnaden i hur många ersättningsdagar ersättningstagarna har fått utbetalade innan Arbetsförmedlingen lämnar den första underrättelsen skulle kunna vara Arbetsförmedlingens olika prioriteringar och satsningar genom åren. Redovisningen tog 573 timmar att slutföra till en kostnad av 332 tusen kronor. Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor (2013:6) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att lämna in ett underlag om bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget skulle enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som borde få bidrag under 2013 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Förslagen skulle göras enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE. Utifrån detta uppdrag föreslog IAF att följande arbetslöshetskassor skulle få bidrag 2013: Farmacitjänstemännens kr Hamnarbetarnas kr Skogs- och lantbrukstjänstemännens kr Svensk handels och arbetsgivarnas kr Sveriges arbetares kr Sveriges Entreprenörers kr Säljarnas kr Uppdraget tog 63 timmar att slutföra till en kostnad av 39 tusen kronor. Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelse från Arbetsförmedlingen, första halvåret 2012 (2013:9) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa antalet och andelen underrättelser från Arbetsförmedlingen som lett till någon form av sanktion för första halvåret Förutom detta resultat redogjorde IAF också för hur 18 Årsredovisning 2013, IAF

19 sanktionsgraden varierade beroende på kön, ålder och arbetslöshetskassa i rapporten. I uppföljningen framkom följande: Arbetslöshetskassorna kunde fatta beslut om sanktion eller inte sanktion i mellan 66 och 77 procent av de underrättelser som kom till arbetslöshetskassorna de första halvåren mellan 2006 och Sanktionsgraden nådde sin högsta nivå på 88 procent första halvåret 2009 och sjönk succesivt till 79 procent första halvåret Sanktionsgraden var högre för män än för kvinnor. Av de underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen lämnade till arbetslöshetskassorna första halvåret 2012 var det 5 procent som arbetslöshetskassorna inte behandlade. De två vanligaste sanktionsbesluten var att dagpenningen sattes ned med 25 eller 50 procent och att ersättningen upphörde tills vidare. Det fanns inga större skillnader mellan könen. Redovisningen tog 89 timmar att slutföra till en kostnad av 55 tusen kronor. Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, (2013:10) IAF följde upp Arbetsförmedlingens återkallanden av arbetsmarknadspolitiska program under åren Rapporten syftade till att deskriptivt redovisa Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program helårsvis perioden I rapporten framkom bland annat följande: Cirka anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program upphörde år Av dessa var det drygt som blev återkallade av Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 4 procent av samtliga upphörda anvisningar. De anvisningar som gällde män blev återkallade i något högre grad än de som gällde kvinnor. För jobb- och utvecklingsgarantin var de två vanligaste orsakerna till att anvisningarna blev återkallade att den sökande hade uppfyllt ett arbetsvillkor och avvisat en insats inom jobb- och utvecklingsgarantin. För jobbgarantin för ungdomar var de två vanligaste orsakerna till återkallande att den sökande avvisat en insats och misskött sig eller stört verksamheten. Uppföljningen tog 106 timmar att slutföra till en kostnad av 65 tusen kronor. Årsredovisning 2013, IAF 19

20 Redovisning och analys av Arbetslöshetskassornas sanktioner (2013:23) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsförsäkring för helåret Redovisningen skulle även innefatta antalet och andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. I rapporten framkom bland annat följande: Under den aktuella tidsperioden 2005 till 2012 var det mellan 24 och 33 procent av samtliga underrättelser som inte prövades av arbetslöshetskassorna. Sanktionsgraden, det vill säga andelen sanktioner av alla prövade underrättelser, har över tid minskat från 85 procent 2005 till 78 procent Minskningen beror till stor del på att de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat för att ersättningstagarna inte uppfyllde de allmänna villkoren inte leder till sanktion i lika hög utsträckning. Handläggningstiden från det att Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till att arbetslöshetskassan fattar ett beslut har blivit kortare. Variationen mellan arbetslöshetskassorna är dock stor. En sambandanalys visar på en mycket stor skillnad i sannolikhet mellan arbetslöshetskassor att besluta om sanktion. Störst sannolikhet att få en sanktion hade ersättningstagare i arbetslöshetskassorna Akademikernas erkända, GS, Ledarnas och Lärarnas. Redovisningen och analysen tog 590 timmar att slutföra till en kostnad av 365 tusen kronor. Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag (2013:24) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag av regeringen att kartlägga hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning till dem som samtidigt får ersättning enligt de centrala parternas omställnings- eller trygghetsavtal. Uppdraget har även innefattat att IAF ska analysera om, och i så fall på vilket sätt, dessa ersättningar påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Om det behövdes skulle IAF även lämna konkreta förslag på regelförändringar i syfte att komma tillrätta med eventuella oklarheter. Vid kartläggningen uppmärksammade IAF att några av de avtal som reglerar avgångsersättningar- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag väcker frågor dels om avgångsvederlag, dels om samordning med arbetslöshetsersättningen. Det framgår vidare av kartläggningen att arbetslöshetskassorna inte gör någon samordning, eftersom de inte vet vad som betalas ut till de enskilda från trygghetsfonderna. Det framgår också att arbetslöshetskassorna med hänvisning till förarbetsuttalanden inte hanterar 20 Årsredovisning 2013, IAF

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 6 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 6 1 IAF:s uppdrag... 8 1.1 Resultatredovisning

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009 2010-02-18 Dnr 2010/216 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning... 3 Resultatredovisning... 4 1 IAF:s uppdrag... 4 2 Arbetslöshetsförsäkringen 2009... 5 2.1 Försäkringens omfattning... 5 2.1.1 Försäkringsärenden

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (12) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 2013:25 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Om IAF. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen. 2 Årsredovisning 2016, IAF

Om IAF. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen. 2 Årsredovisning 2016, IAF Årsredovisning 2016 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har bemyndigande att utfärda föreskrifter

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer