Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året IAF:s uppdrag Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisning Verksamhetsgrenen Tillsyn Verksamhetsgrenen Uppföljning Verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket Verksamhetsgrenen Förvaltning Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnader och intäkter fördelade per verksamhetsgren Kompetensförsörjning Inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning under Friskvård Personalrörlighet Sjukfrånvaro Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter IAF:s rapporter och redovisningar Verksamhetsgrenen Tillsyn regelorienterad granskning Verksamhetsgrenen Uppföljning expertutredningar och kartläggningar Undertecknande Totalt antal sidor: 53 2 Årsredovisning 2013, IAF

3 Generaldirektörens förord År 2013 var Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tionde verksamhetsår. Sedan 2010 har verksamheten varit indelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. De övergripande mål för respektive verksamhetsgren som IAF tog fram för 2012 har varit myndighetens mål även för Ambitionen är att målen ska vara långsiktiga utifrån IAF:s uppdrag i instruktionen och regleringsbrevet Bild 1: IAF:s verksamhetsgrenar och övergripande mål IAF har en kompetens och bemanning utifrån behov och förändring i verksamheten Myndigheten beslutar varje år om en verksamhetsplan som innehåller de uppdrag som är planerade att genomföras under det kommande året. Till verksamhetsplanen hör också IAF:s plan för tillsyn och uppföljning. För att försäkra sig om att uppdragen genomförs på ett sakligt och väl underbyggt sätt gör IAF en riskanalys när verksamhetsplanen tas fram. Riskanalysen utgår från en tydlig modell som säkerställer ett strukturerat sätt att tillvarata information om olika riskmoment i tillsynsobjektens verksamheter. Med hjälp av modellen klassificerar IAF de identifierade riskmomenten på olika risknivåer för att kunna prioritera årets uppdrag. Prioriteringen görs utifrån både kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter enligt en formaliserad rutin. Uppdragens karaktär och omfattning skiljer sig därför mellan verksamhetsåren. IAF:s uppdrag inom verksamhetsgrenarna Tillsyn och Uppföljning redovisas i rapporter. Under 2013 publicerade IAF 39 rapporter, varav 7 avsåg regeringsuppdrag. Av resultatredovisningen framgår de uppdrag som IAF avslutat och tidsredovisat under Utöver dessa uppdrag har IAF även en omfattande övrig verksamhet som inte per definition redovisas som prestationer i resultatredovisningen. Årsredovisning 2013, IAF 3

4 Myndigheten har under 2013 bedrivit ett internt utvecklingsarbete för att säkerställa en strukturerad, effektiv och väl fungerande verksamhet, bland annat i form av ett utvecklingsuppdrag avseende myndighetens internkontroll. Inom ramen för detta uppdrag har en rutin för internkontrollen tagits fram. Som ett led i myndighetens arbete med kompetensförsörjning har också en intern grundutbildning utvecklats och genomförts. Som ett led i arbetet med att utveckla och tydliggöra formerna för tillsynsuppdraget, samt för att säkra kvaliteten och likabehandlingen i handläggningen, har IAF under 2013 arbetat fram Handledning för handläggning av uppdrag i tillsynen över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Handledningen behandlar såväl innehållet i handläggningen i samband med tillsyn, som strategiska frågor om myndighetens tillsynsuppdrag som blir aktuella i det sammanhanget. IAF:s förvaltningsbudget IAF fick för 2013 ett anslag inklusive ett överföringsbelopp från 2012 på totalt 58 miljoner kronor och förbrukade under året 55,3 miljoner kronor vilket innebär ett överskott på 2,7 miljoner kronor. IAF:s ordinarie generaldirektör lämnade den 31 mars 2013 sitt uppdrag och IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad generaldirektör. IAF:s chef för rättsenheten tillika chefsjurist har sedan början av 2013 varit tjänstledig för att tjänstgöra i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. IAF har under resterande del av 2013 haft en tillförordnad chef för rättsenheten. Överskottet på 2,7 miljoner kronor kan i sin helhet härledas till de vakanta tjänsterna. Gunilla Wandemo Tf. generaldirektör 4 Årsredovisning 2013, IAF

5 Viktiga händelser under året Februari Möte med Insynsrådet. IAF lämnar in sin årsredovisning till regeringen. IAF lämnar sitt budgetunderlag för år till regeringen. April IAF:s generaldirektör Anne-Marie Qvarfort lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för myndigheten. Tillförordnad generaldirektör blir Gunilla Wandemo, enhetschef för granskningsenheten. Presentation av avhandlingen De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara. för IAF av Emma Ek, filosofie doktor från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. Föredrag om intern kontroll för IAF av Roland Svensson från Deloitte AB. Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat besöker IAF. Maj Möte med Insynsrådet. Konferens för statens representanter. Mål och resultatdialog med arbetsmarknadsdepartementet. Presentation av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2013 för IAF av Ann-Christin Jans, tf. enhetschef för enheten Forskning och utvärdering på Arbetsförmedlingen. Juni IAF inviger sitt nya intranät. IAF:s tf. generaldirektör bjuds in till Arbetslöshetskassornas Samorganisations årsstämma och håller ett anförande om de kommande regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och om IAF:s regeringsuppdrag. Möte med Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas Samorganisation på Arbetsdepartementet om regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från och med första september 2013 Augusti Trepartsmöte med Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Arbetsförmedlingen om internationella frågor. Möte med Insynsrådet. Möte med representanter från Unionens och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassor med anledning av deras kommande sammanslagning. September IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad och tf. generaldirektör Gunilla Wandemo informerar om IAF:s verksamhet när Sverige får besök av en delegation från Singapore ledd av Singapores Minister for Manpower Tan Chuan-Jin som vill lära om svensk integrations- och arbetsmarknadspolitik. IAF är värd för ett möte i Katrineholm och Stockholm med den Nordiska kontaktgruppen. Oktober Presentation av rapporten Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen för IAF av utredarna Kristian Persson Kern och Niklas Österlund från Inspektionen för socialförsäkringen. Besök av representanter från Arbetsmarknadsdepartementet. Årsredovisning 2013, IAF 5

6 Information om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens arbete för IAF av Lars Seger, chefsjurist och Annelie Westman, kommittésekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. November Tillförordnade generaldirektören Gunilla Wandemo och IAF:s internationella chef Jörgen Gyllenblad från GD-staben, samt tf. enhetschef på rättsenheten Ulf Staffansson deltar på ISSA:s konferens World Social Security Forum 2013 i Doha, Quatar. Presentation av rapporten Datainspektionens tillsyn av arbetslöshetskassor januari 2013 för IAF av Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen. IAF godkänner fusionsavtalet mellan Unionens arbetslöshetskassa och Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa. Avtalet gäller från och med den första januari December Möte med Insynsrådet. IAF presenterar förordnanden av statens representanter i arbetslöshetskassorna från och med den första januari Årsredovisning 2013, IAF

7 1 IAF:s uppdrag Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Myndighetens uppdrag bestäms i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Utöver instruktionen får IAF årligen uppdrag och arbetsuppgifter i regeringens regleringsbrev för IAF. Dessa två dokument styr de centrala uppgifterna i verksamheten. Med utgångspunkt i instruktionen, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har IAF delat in myndighetens uppdrag i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning. En indelning som stått fast sedan Tillsyn Inom verksamhetsgrenen Tillsyn utövar IAF tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen genom att granska om de följer juridiskt bindande regler. Om IAF kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot reglerna kan IAF vidta en av två åtgärder: meddela en erinran mot arbetslöshetskassans verksamhet eller förelägga arbetslöshetskassan att vidta rättelse inom viss tid. Om arbetslöshetskassan inte följer ett föreläggande kan IAF besluta att dra in statsbidraget, eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Om IAF upptäcker att Arbetsförmedlingen har brutit mot juridiskt bindande regler ska IAF påtala detta för Arbetsförmedlingen och regeringen. Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör IAF bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Förtydliga regelverket Inom verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket har IAF möjlighet att bidra till att förtydliga arbetslöshetsförsäkringens regelverk genom att föra statens talan i domstol, utfärda föreskrifter samt anmäla till regeringen att lagar eller förordningar behöver ändras. Årsredovisning 2013, IAF 7

8 Förvaltning IAF har ett antal förvaltningsuppgifter som är kopplade till arbetslöshetsförsäkringen. Utöver myndighetens instruktion och regleringsbrev styrs verksamheten bland annat av vissa angivna arbetsuppgifter i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Till verksamhetsgrenen Förvaltning hör bland annat IAF:s uppgift att överföra arbetslöshetsavgifter och finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna till staten. Ytterligare en uppgift är att utfärda intyg som ger arbetslösa personer möjlighet att söka arbete i andra EU- och EES-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning. Bild 2: IAF:s fyra verksamhetsgrenar med underliggande verksamhetsområden 1.1 Resultatredovisningen i förhållande till uppdragen Resultatredovisningen är uppdelad i de fyra verksamhetsgrenarna Tillsyn, Uppföljning, Förtydliga regelverket och Förvaltning (se bild 2). IAF redovisar resultatet från respektive verksamhetsgren i förhållande till det övergripande uppdraget och till vad myndigheten bedömer som väsentligt för regeringens uppföljning av verksamheten. Utöver detta redovisas även kostnader för de olika verksamhetsgrenarna och de prestationer som ingår där. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen innehålla tidsserier så att resultatet från det senaste året ska kunna jämföras med motsvarande information från de två föregående åren. IAF:s uppdrag varierar från år till år när det gäller verksamhetsgrenarnas inriktning och omfattning. När man jämför nedlagd tid mellan olika år måste man därför ha det i åtanke. 8 Årsredovisning 2013, IAF

9 Efter redovisningen av verksamhetsgrenarnas resultat följer en fördelning av hela verksamhetens totala intäkter och kostnader. Denna fördelning görs utifrån den indelning av verksamheten som myndigheten beslutat, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I avsnittet om kompetensförsörjning redovisas de åtgärder som IAF vidtagit under året tillsammans med en bedömning av hur dessa bidragit till att skapa förutsättningar för IAF att fullgöra uppdraget enligt regleringsbrevet för Årsredovisning 2013, IAF 9

10 2 Resultatredovisning 2.1 Verksamhetsgrenen Tillsyn IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisar IAF de prestationer som avslutades inom verksamhetsgrenen Tillsyn under Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. 1 IAF:s tillsyn är huvudsakligen framåtsyftande. IAF påtalar i tillsynen brister och redovisar iakttagelser som visar på ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. De granskningar som IAF genomför ger värdefull information om hur reglerna tillämpas, och leder över tid till en mer rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Tabell 1: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal timmar och kostnad (tkr) åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Tillsyn Regelorienterad granskning Genom regelorienterad granskning kontrollerar IAF om arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen håller sig till juridiskt bindande regler när de handlägger ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Sådana regelorienterade granskningsuppdrag initieras av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten har tagit fram och beslutat om. Myndighetens regelorienterade granskningar genomförs dels som uppdrag som beslutats i verksamhetsplaneringen, dels som löpande granskningar som beslutas löpande under året. I de granskningsuppdrag där IAF granskar enskilda ärenden får det aktuella tillsynsobjektet en återkoppling av granskningsresultatet. Återkopplingen leder ofta till att tillsynsobjekten själva rättar till de brister som IAF har påtalat. Granskningsuppdragens effekt går i dessa fall att utläsa omedelbart. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder som tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder 1 Belopp anges i tusental kronor (tkr). Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av avrundning till tusental kronor. 10 Årsredovisning 2013, IAF

11 kan IAF senare följa upp om åtgärden har blivit genomförd. IAF genomför även uppföljande granskningar för att se vilken effekt genomförda tillsynsinsatser har haft över tid. När det gäller de tillsynsinsatser som är riktade mot arbetslöshetskassorna kan IAF vid behov använda sanktioner. Detta gör IAF för att uppnå effekt med sina tillsynsinsatser när en rättelse inte sker eller när en arbetslöshetskassa inte vidtar åtgärder frivilligt. Under 2013 slutförde IAF 27 regelorienterade granskningar. I avsnittet som följer redovisas de prestationer som IAF valt att lyfta fram. Tabell 2: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för regelorienterad granskning åren Regelorienterad granskning 2013 tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning (2013:5) Under 2013 slutförde IAF en egeninitierad granskning av arbetslöshetskassornas beslut där den sökande hade avslutat sin anställning på egen begäran. Den som utan giltig anledning har avslutat en anställning på egen begäran ska stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Syftet med granskningen var att se om arbetslöshetskassorna följde reglerna för handläggning av ärenden där den sökande avslutat sin anställning på egen begäran, enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid granskningen fann IAF brister i 1 av 371 ärenden där den sökande hade blivit avstängd från rätten till ersättning. Av de ärenden där den sökande inte hade blivit avstängd från rätt till ersättning fann IAF brister i 69 av 343 ärenden. Av de totalt 70 ärenden där IAF fann brister framgick det av arbetslöshetskassornas yttranden, som de skickat till IAF, att de vidtagit åtgärder i 38 av dessa ärenden. Granskningen visade att arbetslöshetskassorna inte alltid tillämpade reglerna om avstängning på ett enhetligt och korrekt sätt. IAF bedömde att om regelverket inte tillämpas korrekt innebär det risker för felaktiga utbetalningar och för rättssäkerheten. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Löpande granskning av arbetslöshetskassornas förstagångsprövningar (2013:7 och 2013: :19 och 2013: :37) Under 2013 genomförde IAF en tematisk granskning av arbetslöshetskassornas prövningar av rätten till arbetslöshetsersättning för sökande som inte tidigare har Årsredovisning 2013, IAF 11

12 varit arbetslösa. IAF har genomfört granskningsbesök på samtliga 29 arbetslöshetskassor och granskat totalt ärenden. Under 2013 har IAF publicerat resultaten från granskningarna på 22 arbetslöshetskassor, och har i de publicerade granskningarna påpekat brister i totalt 150 ärenden. Resultatet från granskningarna av de resterande arbetslöshetskassorna kommer att publiceras under Arbetslöshetskassa Antal granskade ärenden Antal påpekanden i rapporten Andel påpekanden Arbetslöshetskassan Alfa % Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation % Arbetslöshetskassan Vision % Elektrikernas arbetslöshetskassa % Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa* % Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa % GS Arbetslöshetskassa % Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa % Handelsanställdas arbetslöshetskassa % Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetskassa % IF Metalls arbetslöshetskassa % Journalisternas arbetslöshetskassa % Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa % Ledarnas arbetslöshetskassa % Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa % Lärarnas arbetslöshetskassa % Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa % Småföretagarnas Arbetslöshetskassa % ST:s arbetslöshetskassa % Svensk Handels arbetslöshetskassa % Säljarnas arbetslöshetskassa % Transportarbetarnas arbetslöshetskassa % * Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa slogs samman med Unionens arbetslöshetskassa den 1 januari Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner (2013:20) Under 2013 genomförde IAF en granskning av om Arbetsförmedlingen hade upprättat en individuell handlingsplan för de arbetssökande inom 30 dagar från inskrivningen. Det är vad gällande regelverk kräver. Granskningen visade att regelverket inte hade följts i 42 av de 654 ärendena. IAF kartlade även samtliga ärenden. För de arbetssökande som inte hade fått en handlingsplan inom 30 dagar visade kartläggningen bland annat att denna grupp 12 Årsredovisning 2013, IAF

13 arbetssökande ofta inte fick någon handlingsplan alls. För de flesta saknades även en dokumenterad planering innan en individuell handlingsplan eventuellt upprättades. I 612 ärenden upprättades en individuell handlingsplan inom 30 dagar. För 25 arbetssökande ställdes inget krav i handlingsplanen på att de skulle genomföra någon aktivitet till ett visst datum. För 40 procent av de arbetssökande i kartläggningen fanns det ett glapp mellan att en handlingsplan hade blivit inaktuell och en ny handlingsplan upprättades. För 11 procent av de arbetssökande upprättades det ingen ny handlingsplan, eller så upprättades en handlingsplan först veckor efter att den tidigare hade blivit inaktuell. Tid utan planering, efter att en handlingsplan hade blivit inaktuell, var vanligare för personer som var inskrivna som deltidsarbetslösa eller timanställda än för öppet arbetslösa personer. Utifrån resultatet av granskningen och kartläggningen konstaterade IAF att det varierade i vilken utsträckning och på vilket sätt planeringen av arbetssökandet gjordes i de individuella handlingsplanerna. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av 844 tusen kronor. Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt (2013:21) Under 2012 och 2013 genomförde IAF en omfattande granskning av Arbetsförmedlingens tillämpning av 16 2 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelsen reglerade avanmälan när en arbetssökande inte besökte eller kontaktade Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse, och gällde till och med den sista augusti Efter den 1 september ska Arbetsförmedlingen fortfarande vidta åtgärder enligt samma bestämmelse, men de ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan i stället för att avanmäla den arbetssökande omedelbart. IAF:s granskning omfattade ärenden för helt arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda som var berättigade till arbetslöshetsersättning, i Arbetsförmedlingens tio geografiska marknadsområden. Resultatet av IAF:s ärendegranskning visar på brister i Arbetsförmedlingens regeltillämpning när en arbetssökande uteblev från ett besök eller en kontakt med Arbetsförmedlingen. I endast 18 procent av dessa fall har Arbetsförmedlingen avanmält den arbetssökande till arbetslöshetskassan. I 82 procent av fallen innebar Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket inte en likabehandling av de arbetssökande, och var inte rättssäker. Det medför att det i drygt fyra fall av fem finns en risk för att felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning skedde till arbetssökande som inte uppfyllde villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. IAF valde att rikta det praktiska genomförandet av uppdraget till Arbetsförmedlingens marknadsområden, där förmedlingsverksamheten bedrivs. Under drygt ett år gjorde IAF över 80 besök och framträdanden på arbetsförmedlingar runt om i landet, för att informera om uppdraget och för att Årsredovisning 2013, IAF 13

14 återkoppla resultaten av granskningen. Syftet var att nå ut till arbetsförmedlare som ska tillämpa regelverket och till resurspersoner som ska stötta sina kollegor i frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Syftet var även att nå ut till chefer som ansvarar för uppföljningen, och för att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter följs i handläggningen. Målet var att ytterligare bidra till enhetlighet och rättssäkerhet i Arbetsförmedlingens regeltillämpning och att minska risken för felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Granskningen och kartläggningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 (2013:22) I den ekonomigranskning som IAF genomför varje år ingår en granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Inför år 2013 förtydligade IAF reglerna om arbetslöshetskassornas redovisning i föreskriften om arbetslöshetskassor, IAFFS 2012:2. IAF kunde i granskningen konstatera att arbetslöshetskassorna, med några undantag, i stort har tillämpat de förtydliganden som tillkommit. Vid avvikelser från regelverket lämnade IAF en erinran till fyra arbetslöshetskassor. Dessa var Hamnarbetarnas-, Skogs- och lantbrukstjänstemännens, Sveriges Arbetares- och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor. IAF konstaterade utifrån granskningen av årsredovisningarna att arbetslöshetskassornas ekonomiska ställning, med några undantag, är god. IAF noterade dock särskilt att administrationskostnaderna har fortsatt att variera kraftigt mellan arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassor som är likvärdiga i storlek kan ha stora skillnader i administrationskostnader. IAF konstaterade också att arbetslöshetskassornas totala egna kapital vid utgången av 2012 var cirka 1,8 miljarder större än vid utgången av Med anledning av arbetslöshetsavgiftens avskaffande från den 1 januari 2014 får arbetslöshetskassorna sannolikt ett minskat behov av en relativt hög nivå på det egna kapitalet. Det är dock arbetslöshetskassornas styrelser och kassaföreståndare som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och därmed bedömningen av hur stort eget kapital respektive arbetslöshetskassa behöver ha. Granskningen tog timmar att slutföra till en kostnad av tusen kronor Meddela erinran eller förelägga en arbetslöshetskassa IAF får med stöd av 91 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor meddela de erinringar i fråga om en arbetslöshetskassas verksamhet som myndigheten tycker behövs. IAF meddelade i sin tillsyn under året 5 erinringar som gäller arbetslöshetskassors verksamhet. Denna prestation tog 15 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 9 tusen kronor. 14 Årsredovisning 2013, IAF

15 Tabell 3: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Meddelande av erinran, föreläggande eller beslut om indragning av statsbidrag för arbetslöshetskassa åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Erinran, föreläggande eller indragning av statsbidrag Beslut om återkrav av statsbidrag Fram till den 31 augusti 2013 fick IAF enligt 94 andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor fatta beslut om återkrav av statsbidrag. Detta kunde ske om en arbetslöshetskassa hade fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller hade fått för stort bidrag. Från och med den 1 september 2013 ska IAF enligt 94 d lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor besluta att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om IAF vid sin tillsyn finner att förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt c är uppfyllda. De prestationer som IAF redovisar för 2013 inom ramen för detta arbete utgörs av de beslut om återkrav som myndigheten fattade under året. Under 2013 fattade IAF 3 beslut om återkrav av statsbidrag. Denna prestation tog 158 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 98 tusen kronor. Tabell 4: Verksamhetsgrenen Tillsyn: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Beslut om återkrav av statsbidrag åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Beslut om återkrav av statsbidrag Bedömning IAF bedömer att de iakttagelser som myndigheten lämnat under 2013 har varit väl underbyggda när det gäller omständigheter som inneburit en risk i arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Genom att på ett sakligt och metodiskt sätt lyfta fram sådana omständigheter skapar IAF förutsättningar för förbättringar i hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och för en ökad rättssäkerhet och effektivitet. Årsredovisning 2013, IAF 15

16 2.2 Verksamhetsgrenen Uppföljning IAF har i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område. Det gör myndigheten bland annat genom att kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner, samt sammanställa och analysera statistik på området. Myndigheten kan även få specifika uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. I detta avsnitt redovisas prestationerna inom verksamhetsgrenen Uppföljning för Dessa prestationer tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. Tabell 5: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal timmar och kostnad (tkr), åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Timmar Kostnad Timmar Kostnad Timmar Kostnad Uppföljning Statistik och indikatorer Som en del i arbetet att följa upp utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område publicerar IAF löpande statistik och indikatorer för internt och externt bruk. 2 IAF:s prestationer inom detta område under 2013 tog 194 timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av 120 tusen kronor. Tabell 6: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Statistik och indikatorer åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Statistik och indikatorer Webbstatistik Indikatorer Expertutredningar och kartläggningar För att följa upp utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område genomför IAF kontinuerligt olika expertutredningar och kartläggningar. I dessa uppdrag kontrollerar IAF inte om tillsynsobjekten håller sig till de juridiskt bindande reglerna, utan bedömer i stället om det kan finnas något i det sätt som arbetslöshetskassorna eller Arbetsförmedlingen tillämpar arbetslöshetsförsäkringen på 2 Webbstatistik har tidigare år kallats Medlemsutvecklingen. IAF ändrar lydelsen då den redovisade tiden från och med 2013 också omfattar framtagande av annan statistik till IAF:s webbplats. 16 Årsredovisning 2013, IAF

17 som kan vara en risk. I de fall där IAF har gjort iakttagelser som visar att det behövs åtgärder från tillsynsobjektets sida, kan myndigheten begära att få en återkoppling. Återkopplingen ska redovisa vilka åtgärder tillsynsobjektet har vidtagit eller har för avsikt att vidta. När ett tillsynsobjekt redovisar att de kommer att vidta åtgärder kan IAF senare följa upp om åtgärden blivit genomförd. IAF gör även uppföljande kartläggningar för att se vilken effekt som kartläggningarna har haft över tid. Expertutredningar och kartläggningar initieras antingen av regeringen eller av IAF i enlighet med den riskanalysmodell som myndigheten tagit fram och beslutat om. I samband med att IAF färdigställer slutrapporten från en utredning eller kartläggning får tillsynsobjekten möjlighet att få en muntlig redovisning av IAF:s iakttagelser på ett så kallat återföringsmöte. Kartläggningarna ger värdefull information om arbetslöshetsförsäkringen. De rapporter inom detta område som slutfördes under 2013 utgör IAF:s prestationer inom ramen för detta uppdrag. Totalt avslutades 12 expertutredningar och kartläggningar under Denna prestation tog timmar att slutföra till en sammanlagd kostnad av tusen kronor. En förteckning över samtliga rapporter inom området från 2013 finns i avsnitt 5 i denna årsredovisning, samt på IAF:s webbplats. Tabell 7: Verksamhetsgrenen Uppföljning: Antal prestationer, antal timmar och kostnad (tkr) för Expertutredningar/kartläggningar åren tkr 2012 tkr 2011 tkr Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Antal Timmar Kostnad Expertutredningar/ kartläggningar Arbetsförmedlingens underrättelser 2012 redovisning och analys (2013:4) I regleringsbrevet för 2013 fick IAF i uppdrag att redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning för helåret Uppdraget slutredovisades i april. I rapporten redovisade IAF dessutom utvecklingen av underrättelser över tid, deras geografiska fördelning, orsakerna till dem, underrättelser avseende ersättningstagare i extern jobbcoachning och antal utbetalade ersättningsdagar vid första underrättelsen. I rapporten framkom bland annat följande: Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning (13,5 per ersättningstagare) år 2012, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Det fanns vissa skillnader mellan åldersgrupperna när det gällde orsaker till varför Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser. För åldersgrupperna upp till 24 år, år och år var den vanligaste orsaken att Årsredovisning 2013, IAF 17

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Svenska trygghetssystem utomlands

Svenska trygghetssystem utomlands RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering ISBN 978 91 7086 169 7 RiR 2008:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33 Årsredovisning 2010 Dnr 2011-33 2(40) 3(40) Innehåll Generaldirektörens inledning... 5 1 Inspektionen för socialförsäkringen... 7 1.1 Inledning... 7 1.2 Uppdrag och regeringens direktiv för verksamheten...

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer