Melleruds kommun Budget 2011 Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013"

Transkript

1 Melleruds kommun Budget Till Kf

2 Melleruds kommuns politiska organisation 1

3 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget 11 Finansieringsbudget 12 Balansbudget 13 Personalekonomisk budget 14 Kommunfullmäktige 16 Överförmyndare 16 Kommunstyrelsen administrativa förvaltningen 18 Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltning 20 Byggnadsnämnden 22 Kultur och Utbildningsnämnden 23 Socialnämnden 27 Specifikation skatter och statsbidrag 31 Investeringsverksamheten 32 Vision 33 Övergripande inriktningsmål 2

4 Budgetprocess Budget 2011 Budgetprocessen för 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning har givit kommunchefens ledningsgrupp följande arbetsdirektiv: Kostnadsnivån ska sänkas med 6 mkr vilket motsvarar minskade finansieringsförutsättningar utifrån minskad befolkning. Detta motsvarar en ungefärlig resultatnivå på 1% av intäkterna från skatter & bidrag. Investeringsutrymmet ska vara i nivå med avskrivningsnivån. Skattesatsen ska vara oförändrad. Inriktningsmål utifrån Vision Budgetförslaget har den 8 april presenterats av kommunchefens ledningsgrupp för kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier samt representanter för kommunfullmäktiges partigrupper. Tjänstemannaförslaget har därefter överlämnas till kommunfullmäktiges partigrupper och nämnder. Partigrupperna och nämnder har överlämnat sina synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 maj. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 18 maj beslut om förslag till budget. Förslaget till beslut innebär att finansieringsförutsättningarna i prognos 1 för år 2010 används som grund. Förslaget innebär en kostnadsminskning som är 735 tkr lägre än tjänstemannaförslaget. Kommunstyrelsen fattade beslut om förslag till budget den 2 juni.. Kommunfullmäktige planeras fatta beslut om budget den 16 juni. Efter kommunfullmäktiges beslut om budget vidtar nämndernas internbudgetarbete. Fackliga förhandlingar ska genomföras. Den 27 november ska förvaltningarnas detaljbudgetar vara klara. 3

5 Budget 2011 Omvärld Omvärld Befolkning Antalet invånare i Melleruds kommun sjunker, de senaste 10 åren har antalet sjunkit med 600 personer. Minskningen beror i första hand på negativt födelsenetto, dvs det föds färre än vad som avlider. Budgeten för 2011 och planåren är grundade på en fortsatt minskning av antalet invånare Arbetsmarknad Andelen som står utanför arbetsmarknaden har ökat. Melleruds kommun har haft en sämre utveckling än snittet i riket. Andelen ungdomar som står utanför arbetsmarknaden har fördubblats. Öppet arbetslösa samt i åtgärder Samtliga Riket - april ,8% Mellerud - april ,0% Ungdomar Riket - april ,5% Mellerud - april ,2% Samtliga Riket - april ,6% Mellerud - april ,6% Ungdomar Riket - april ,7% Mellerud - april ,5% Svag arbetsmarknad ger klent skatteunderlag Som en konsekvens av den mycket svaga sysselsättningsutvecklingen under slutet av 2008 och 2009 dämpades skatteunderlagstillväxten markant Till följd av det svaga arbetsmarknadsläget blev dessutom löneökningstakten betydligt lägre än året innan. Detta motverkades endast till mindre del av ökande arbetslöshetsunderstöd. I år verkar visserligen sysselsättningsfallet ha upphört, men löneökningstakten ser ut att avta ytterligare. Dessutom påverkas skatteunderlaget av att balanseringsmekanismen i det allmänna pensionssystemet har utlösts, vilket håller tillbaka pensionsinkomsterna och skatteunderlaget flera år med början i år men har motsatt effekt längre fram. Skatteunderlagstillväxten ser ut att bli skral ytterligare ett par år eftersom läget på arbetsmarknaden förbättras relativt långsamt, med måttlig sysselsättningsökning samt låg löneökningstakt som följd. Efter hand som omvärldskonjunkturen förbättras kan även exportefterfrågan väntas öka och investeringsbehoven tillta. Det blir då bättre fart på svensk ekonomi. 4

6 Budgetprocess Budget 2011 Från och med år 2012 blir skatteunderlagstillväxten därför starkare. Till detta bidrar såväl konjunkturåterhämtningens starka sysselsättningsutveckling som den tilltagande löneökningstakt detta leder till och snabbare ökning av pensionsinkomsterna än åren närmast innan. I reala termer ökar skatteunderlaget mycket marginellt mellan 2008 och 2011, för att därefter ta lite bättre fart. (källa: SKL Makronytt ) Budgetförutsättningar/antaganden Skatteunderlagsförändring Procentuell förändring % SKL dec 1,2 0,9 2,1 3,1 3,6 SKL feb 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 Vp april 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4 SKL april 1,5 1,4 2,4 4,0 4,5 SKL aug Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för april: Melleruds kommun - framtiden Skatteintäkterna har sjunkit till följd av lågkonjunkturen samt pga minskad befolkning, inflationen är högre, den senaste (februari) uppgiften för senaste tolvmånadersperioden var en inflationstakt på 0,9 %. I budget för 2011 är ingen inflationskompensation medräknad. Den inflation som eventuellt uppstår, blir ett motsvarande krav på sänkta kostnader. Räntan är rekordlåg men förväntas öka. Kommunens lån har varierad räntebindningstid i enlighet med kommunens finanspolicy, en ränteförändringarna slår inte fullt ut, en snittränta på 3,15 % har använts. Regeringen har i sitt stimulanspaket sänkt företagens arbetsgivaravgifter. Effekten för kommunen är en minskad kostnad på 3,3 mkr. Löneförhandlingarna för år 2010 och 2011 pågår. De kända avtalen ger ca 3,5 % i löneökning för De föreslagna kostnadssänkningarna innebär en minskning av personal. Vi bedömer att en schabloniserad personalkostnadsökning på 1,5 % inte är orimlig. åren 2012 och 2013 ser bekymmersamma ut, ytterligare kraft måste läggas på denna planering för att uppnå tillfredställande resultat. Den minskande befolkningen är ett orosmoln, men även förändringen i den demografiska strukturen, fler invånare i de åldersgrupper som i större utsträckning efterfrågar omsorg och färre i arbetsför ålder. Aktuell befolkningsprognos har framtagits, denna har legat till grund för beräkning av behov inom omsorgerna, skola samt påverkat finansieringsförutsättningarna. En bedömning har gjorts att antalet invånare fortsätter att minska, antalet invånare bedöms vara den 1 november Invånarantalet 1 april 2010 var Det innebär att Mellerud tappat 21 invånare på tre månader, vilket är en lägre minskning än för samma period 2009 (-68 inv.). Antalet invånare är väsentligt för kommunens finansiering hade Mellerud invånare. Hade Mellerud haft invånare 2011, hade kommunens finansieringsförutsättningar varit drygt 50 mnkr bättre. 5

7 Budget 2011 Budgetprocess Fördelningsförutsättningar Kostnader och intäkter är schablonmässigt uppräknade med: Intäkter: 0,0% Löpande kostnader: 0,0% Personalkostnader: 1,5% Eventuella kostnadsökningar utöver den schablonmässiga uppräkningen ska inrymmas inom budgetförslaget. I den inledande fördelningen har förvaltningarna tillförts medel för ökade interna kostnader avseende städ, kost och hyra. Därutöver föreslås: Förvaltning Förslag till ramförändring tkr Ks adm -200 Ks Samhällsbyggnads* BN Samhällsbyggnad 0 Kultur- och utbildning Socialtjänst 0 Summa *av dessa påverkar 800 tkr ramarna för SN och KUN utöver det belopp som angetts Affärsverksamheterna, Va och renhållning förutsätts ha full kostnadstäckning med avgifter. Nämndernas kommunbidrag Nämnd/Styrelse Bokslut 2009* Budget 2010 Budget 2011** Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden Ej fördelade personalkostnader Interna poster Avskrivningar Tilläggsbudget Verksamhetens nettokostnad * Resultat, ** Den exakta fördelningen av resurser mellan nämnderna kan först ske efter avstämning av detaljbudgetens interna poster. erade investeringar mm 6

8 Finansiell analys Budget 2011 Finansiell analys Budgeterat resultat Budgetförslaget beräknas ge ett resultat på 10,9 mkr. Resultatet understiger Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål, 13,7 mkr. Resultatnivå Det långsiktiga målet för resultatet andel av intäkterna från skatter och bidrag är 3 procent. Budgetförslagets resultat uppgår till 2,4 %. åren 2012 och 2013 uppnår en lägre nivå. Åtgärder för att minska kostnader / öka intäkter krävs under budgetåret för att uppnå ett ekonomiskt hållbart resultat. Nettokostnadsandel % Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Budget Verksamheten 93,1 93,9 93,1 93,1 93,6 93,7 Avskrivningar 3,3 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 Finansnetto 2,0 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9 Resultat 1,6 1,7 2,7 2,4 1,9 1,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag täcker verksamhetens bruttokostnader med 17,4 procent. I budgetberäkningarna ingår ingen generell ökning av intäkterna. Anledningen är att det finns små möjligheter att påverka verksamhetens intäkter, t ex statsbidrag, maxtaxor etc. Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 537 mnkr. I de generella antagandena utgår budgetfördelningen för en inflationstäckning på 0 procent och en personalkostnadsökning på 1,5 procent. Den faktiska fördelningen av budgetens kostnader och intäkter är helt klar först när nämndernas internbudgetar är klara. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen, finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen särredovisas resultaten i delårs- och årsbokslut. Skatter och statsbidrag Budget 2011 är beräknad utifrån en oförändrad utdebiteringen med 22:69 kr per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från kommunförbundets skatteprognos per april Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgår från en fortsatt befolkningsminskning, den 1/ beräknas Melleruds kommun ha invånare och den 1/ , invånare. 7

9 Budget 2011 Finansiell analys Finansnetto Budget 2011 är beräknad utifrån att amortering av låneskulden sker med 5,5 mkr och att skulden den 31/ uppgår till 114,5 mnkr. Den genomsnittliga räntesatsen på kommunens långfristiga upplåning beräknas till 3,15 procent. Finansnettots andel av skatter och statsbidrag beräknas uppgå till 0,5 procent. Anläggningstillgångar Budgeterade investeringar redovisas i särskild handling. I enlighet med kommunens styrprinciper har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponeringar av investeringsanslag vilka uppgår till en mkr eller lägre. Särskild slutredovisning av objekt överstigande en mkr ska ske till Kommunfullmäktige. enliga avskrivningar av kommunens tillgångar beräknas ske med 16,8 mkr, beloppet påverkas av när investeringsobjekten är färdigställda. Likviditet Budgetförslaget är beräknat utifrån en god likviditet. Likviditeten beräknas vid slutet av året uppgå till 26 mkr. Det finns därmed utrymme för ytterligare amortering av lån eller pensioner. En genomsnittlig likviditet på 10 mkr som tillsammans med en checkkredit på 20 mkr ger en kortsiktig betalningsförmåga på 30 mkr utgör en lägsta nivå. Beräknat på budgeterade utbetalningar ger detta en betalningsberedskap på ca 20 arbetsdagar. Eget kapital Förändring av eget kapital, årets resultat är budgeterat till 10,9 mnkr vilket är under Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål på 3 procent av skatter och statsbidrag. För att uppnå god ekonomisk hushållning bör resultatet täcka pensionskostnader vilka inte redovisas i resultaträkningen, dessa beräknas öka med 5,3 mnkr under 2011, resultatet bör även ge en inflationstäckning av eget kapital, vilket innebär 1,6 mnkr (1 %). Det budgeterade resultatet ger förutsättningar för en real förbättring av kommunens ekonomiska ställning med 4 mnkr. Låneskuld Kommunens låneskuld har minskat kraftigt under de senaste åren, vid årets utgång beräknas skulden uppgå till 114,5 mnkr. Vilket innebär en låneskuld per invånare 12,6 tkr. För rikets kommuner med ett invånarantal under invånare var snittet 10,6 tkr år 2009, vilket motsvarar ca 20 mnkr lägre skuld. När skulden var som högst var den 5,2 tkr högre per invånare. Låga investeringsnivåer samt bra resultat ger möjlighet att amortera på låneskulden. Återlån av de anställdas pensionsmedel i form av ökad ansvarförbindelse är beräknat till 5,3 mnkr under Ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 207,1 mnkr. En mer detaljerad redovisning av ansvarsförbindelser och övriga pensionskostnader sker i budgetens personalavsnitt. 8

10 Finansiell Analys Budget 2011 Soliditet / Skuldfördelning (%) Bok 2009 Bud 2010 Prog 2010 Bud Soliditet 33,3 35,2 36,5 39,6 41,0 42,3 Soliditet* -18,9-18,8-14,6-13,3-11,6-9,4 Skuldfördelning 66,7 66,4 63,5 60,4 59,0 57,7 - varav avsättning 9,1 8,8 5,8 6,5 6,2 5,9 - varav kortfristig skuldsättning - varav långfristig skuldsättning 27,3 27,2 27,3 24,6 24,1 23,7 30,4 30,3 30,4 29,3 28,7 28,1 * exkl ansvarsförbindelse för pensioner (207,1 mkr 2011) Soliditetsmåttet redovisar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finns kvar när skulderna är betalda. Soliditeten är därmed ett mått på den finansiella handlingsfriheten på längre sikt. Skuldfördelningen är ett mått på det omvända, det vill säga hur stor del av tillgångarna går åt för att täcka skulderna. Ett delmål bör vara att soliditeten inkl ansvarsförbindelser för pensioner är positiv. perioden perioden är beräknad utifrån oförändrad skattesats. förslaget är en uppskattning av behov, inte antagna ramar för verksamheten. perioden har utifrån 2011 års budgetförslag schablonmässigt uppräknats med 2 procent lönekostnadsökning, 0 procent uppräkning för övriga kostnader. Osäkerheter En budget är mer eller mindre ett antagande. Osäkerhetsfaktorer vilka särskilt bör uppmärksammas är: Skattekraftsutvecklingen Lss-utjämningen Nämndernas budgetföljsamhet Befolkningsutvecklingen Räntenivån Investeringsåtaganden för Sunnanå hamn God ekonomisk hushållning Lagstiftningen som styr ekonomisk planering och redovisning i kommunerna har förändrats. Kommuner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Övergripande mål Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt mål för ekonomi och verksamhet. Finansiella mål De finansiella målen utgår från kommunfullmäktiges definition: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Det innebär att resultatet vilket ska uppnås är på en nivå där samtliga kostnader och värdeminskningar inkluderas. 9

11 Budget 2011 Finansiell analys Resultatet ska även möjliggöra en återställning av tidigare års underskott. Kommunens skulder inklusive ansvarsförbindelse för pensioner ska som ett delmål minskas till en nivå vilket ger en positiv soliditet. Kommunfullmäktige har utifrån detta tagit fram konkreta finansiella mål. De finansiella målen stäms av i årsredovisningens del för finansiell analys. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Fr.o.m. budgetåret 2010 gäller nedanstående vision. VISION MELLERUD Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Inriktningsmål Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Visionen återfinns i sin helhet längst bak i budgeten. Beslut Antagande av budgethandlingen omfattar även nedanstående förslag till beslut. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning Kommunen ska uppnå en resultatnivå vilket motsvarar 2,4 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Investeringar ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån ska vara i nivå med årets avskrivningar. Inga nya lån ska tas upp. Skattesats För 2011 fastställs skattesatsen till 22:69 kronor per skattekrona. Borgensram Borgensramen för 2011 föreslås vara 280 mnkr. Låneram Den utgående låneskulden per 31/ får omsättas men ej utökas. 10

12 Resultatbudget Budget 2011 Resultatbudget Belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Budget Verksamhetens intäkter 106,2 93,1 93,1 93,3 93,3 93,3 Verksamhetens kostnader -532,4-523,8-523,4-519,7-527,7-537,0 Avskrivningar -14,9-16,8-16,8-16,8-16,8-16,8 Verksamhetens nettokostnader -441,1-447,5-447,1-443,3-451,3-460,5 Skatteintäkter 321,6 312,2 308,6 319,8 332,6 347,6 Slutavräkning skatteintäkter -11,1 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Generella statsbidrag och utjämning 132,3 131,7 132,8 122,6 116,1 110,3 Fastighetsavgift 14,8 14,9 15,7 15,7 15,7 15,7 Finansiella intäkter 0,9 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -10,1-4,1-3,2-4,3-4,7-4,8 Resultat före extraordinära poster 7,4 7,8 12,5 10,9 8,8 8,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 7,4 7,8 12,5 10,9 8,8 8,6 Förändring av ansvarsförbindelse -0,5 4,7-5,3-3,0-0,5 Årets resultat inklusive förändring av ansvarsförbindelse 7,4 7,3 17,2 5,6 5,7 8,2 Nyckeltal Nettokostnadsandel -verksamheten 93,1% 93,9% 93,1% 93,1% 93,6% 93,7% -avskrivningar 3,3% 3,7% 3,6% 3,7% 3,6% 3,6% -finansnetto 2,0% 0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,9% Summa 98,4% 98,3% 97,2% 97,6% 98,1% 98,2% Relativ utveckling nettokostnader och skatt & bidrag 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Nettokostn Skatt & Bidrag Nettokostnadsandel Utvecklingen av kommunens nettokostnader i relation till utvecklingen av kommunens intäkter från skatter och bidrag ger dels förutsättningarna för omfattningen på kommunens verksamhet och dels för resultatets storlek. I det fall kostnaderna ökar mer än intäkterna från skatt- och bidrag försämras kommunens ekonomiska ställning. För 2011 minskar både kostnader och finansiering i förhållande till 2010 års 1:a budgetprognos. 11

13 Budget 2011 Finansieringsbudget Finansieringsbudget Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Budget Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 7,4 7,8 12,5 10,9 8,8 8,6 Justering för av- och nedskrivningar 14,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Justering för gjorda avsättningar 6,3 1,0 1,2 0,7 1,3 1,4 Justering för ianspråkstagna avsättningar -1,9-2,0-14,2 2,0-2,0-2,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändrin 35,2 23,7 16,3 30,4 24,9 24,8 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringa -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulage -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 16,0 0,0 0,0-11,5 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamhe 46,6 23,7 16,3 19,0 24,9 24,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgånga -23,9-15,9-33,6-15,9-15,9-15,9 Försäljning av materiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella anläggningstillgånga -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -24,1-15,9-33,6-15,9-15,9-15,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld -10,0 0,0 0,0-5,5 0,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhe -10,0 0,0 0,0-5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde 12,4 7,8-17,3-2,4 9,0 8,9 Likvida medel från årets början 33,2 45,6 45,6 28,4 25,9 34,9 Likvida medel vid årets slut 45,6 53,4 28,4 25,9 34,9 43,8 12

14 Balansbudget Budget 2011 Balansbudget Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Budget Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 315,3 313,0 332,1 331,2 330,3 329,4 Finansiella anläggningstillgångar 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Summa anläggningstillgångar 323,3 320,8 340,0 339,1 338,2 337,3 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastighete 3,5 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Fordringar 22,8 18,8 22,8 22,8 22,8 22,8 Kassa och bank 45,7 53,4 28,4 26,0 35,0 43,9 Summa omsättningstillgångar 72,0 75,1 54,7 52,3 61,3 70,2 SUMMA TILLGÅNGAR 395,3 395,8 394,8 391,4 399,5 407,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 131,6 139,4 144,1 155,0 163,8 172,4 därav årets resultat 7,4 7,8 12,5 10,9 8,8 8,6 Avsättningar Avsättningar pensioner 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar löneskatt 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar återställande av soptipp 4,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Avsättningar Sunnanå hamn 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 35,8 34,9 22,9 25,5 24,9 24,2 Skulder Långfristiga skulder 120,0 120,0 120,0 114,5 114,5 114,5 Kortfristiga skulder 107,9 107,9 107,9 96,4 96,4 96,4 Summa skulder 227,9 227,9 227,9 210,9 210,9 210,9 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 395,3 402,1 394,8 391,4 399,5 407,5 Ansvarsförbindelse pensioner 206,4 213,8 201,8 207,1 210,1 210,6 13

15 Budget 2011 Personalekonomisk budget Personalekonomisk budget Bakgrund Ett av de viktigaste områden som kommunen skall arbeta aktivt med är att få ner sjukfrånvaron. Förutom stort mänskligt lidande har kostnaderna för detta ökat under de senaste åren och tar en allt större del av budgeten även om vi under det senaste året sett en rejäl minskning och ligger nu på en mera acceptabel nivå. För att strukturera arbetet med ohälsa/sjukfrånvaro har personalavdelningen tillsammans med företagshälsovården arbetat i olika projekt för uppbyggnad/implementering och genomförande av olika aktiviteter för att intensifiera processen i syfte att nå det uppsatta målet med minskad sjukfrånvaro motsvarande 1 dag per anställd och år. Projektet byggde på att utveckla organisationen inom följande huvudområden: - Rehabiliteringsprocessen - Arbetsmiljöprocessen Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (preventionsprocessen) - Hälsopromotiva processen (den goda arbetsplatsen) Vi har också delvis involverat övriga vårdgivare samt arbetsförmedlingen/försäkringskassan och de fackliga parterna där så ansetts motiverat. Stark fokusering har lagts på individens eget ansvar för sin hälsa och detta har präglat samtliga åtgärder. Projektet har år fokuserats på insatser inom kultur- och utbildningsområdet, samhällsbyggnadsförvaltningen och central administration. Tanken är att göra dessa insatser återkommande om än med minskat budgetunderlag och ev. tidsutdräkt då medfinansiering och tillhörande sänkning av sociala kostnader upphörde under slutet av Under åren 2010 och framåt skall fokus läggas på att analysera korttidssjukfrånvaron och strukturera det hälsopromotiva arbetet. För att understödja denna process har kommunfullmäktige beslutat om en rehabiliteringspolicy som ligger till grund för kommunens ställningstagande i olika rehabiliteringsfrågor och som klargör ansvarsförhållanden m.m. inom organisationen. Dessutom har en verksamhetsplan utarbetats med företagshälsovården för att kunna göra nödvändiga prioriteringar och tillhörande satsningar. Kontakter har dessutom tagits med externa utbildningsföretag och en arbetsmiljöutbildning genomfördes under våren och hösten 2009 och ytterligare insatser är planerade till hösten Beskrivning Resultatet av arbetet har involverats och permanentats i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och i den rehabiliteringskedja som den nya sjukförsäkringslagen föreskriver och började gälla fr.o.m Denna innehåller bl.a. en utökad omplaceringsskyldighet redan efter 90 dagars sjukskrivning. Projektet avslutades i denna form vid årsskiftet 2009/2010 och går nu över i ett fortsatt arbete med förebyggande insatser och analys av korttidssjukfrånvaron. Det lokala samverkansavtalet enl. FAS 05 kommer utgöra en grund för detta arbete i fortsättningen. Mål Målet är att sänka de sjuklöneanknutna kostnaderna (sjuklön och vikariekostnader) med motsvarande åtgärders kostnad. Detta kan uppnås genom att sjukfrånvaron sänks med i genomsnitt en dag per 14

16 Personalekonomisk budget Budget 2010 anställd och år inom kommunen under år 2010 och framåt samt därigenom även ett minskat behov av vikarier. Målsättning avseende långtidssjukfrånvaron är även att rehabiliteringen ska vara avslutad som längst inom ett år från det att rehabiliteringen startat. Pensionsskulden Kommunernas avtal utfäster en viss pension till personalen utöver vad folkpensions- och ATP-systemen ger. Detta ger kommunerna en pensionsskuld, vilket kan sägas motsvara det belopp som skulle behöva sättas in på banken för att pengarna ska räcka till framtida pensionsutbetalningar för pensions- och arbetstagare. Man kan likna pensionsskulden vid en form av uppskjuten lön. I skulden har hänsyn tagits till pengarnas förräntning, hur stora belopp som ska betalas ut, när och hur länge pengarna ska betalas ut. Upplupna pensionsmedel intjänade före år 1998 är till största delen återlånade av kommunen. Upplupna pensioner till och med år 1998 är bokförda som en ansvarsförbindelse och beräknas uppgå till 207,1 mnkr inklusive löneskatt vid utgången av I det förra pensionsavtalet PFA 98 har överenskommelse träffats om att betala ut större delen av den årligen intjänade pensionen till förvaltning av de anställda. Fr.o.m gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, för de kommunanställda. I korthet innebär det att brytgränsen höjts och att ersättningen över brytgränsen sänks. På sikt innebär det lägre kostnader för kommunen. Därutöver beräknas den så kallade ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före år 1998 att öka med 5,3 mnkr, denna kostnad finns med som en information i resultaträkningen. Under 2006 betalade kommunen av 5 mnkr på ansvarsförbindelsen för pensioner. Åtgärden innebär minskade årliga pensionsutbetalningar med 300 tkr. Påverkan på kommunens ekonomi Ansvarsförbindelsen på 207,1 Mnkr är helt ofinansierad idag och kommer att innebära en belastning på kommunens ekonomi, när den ska betalas ut. Diskussionen av hur stor del av övrig verksamhet som kommer att trängas ut har förts under en lång tid. Aktuell beräkning visar att konsekvenserna inte blir så stora som många befarat, den ökade likviditetsbelastningen beräknas till ca 10 öre i primärkommunalt skatteuttag, förutsatt att skattekraften ökar med ca 4 % per år. (vilket är långt ifrån fallet idag) Det ska dock även sättas i relation till att den beräknade kostnadsökningen inom äldreomsorgen beräknas kräva ytterligare 80 öre i ökat skatteuttag. Ovanstående siffror är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting och avser konsekvenserna för riket som helhet. 15

17 Budget 2011 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Belopp i tkr Bokslut 2009 Prognos 2010 Budget Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Periodens resultat Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter styrelse och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunfullmäktiges ansvarsområde omfattar dels det övergripande ansvaret budget, uppföljning och bokslut, mål, reglementen och policys för styrning av verksamheterna -, dels fullmäktiges interna verksamhet, valnämnden, revisionen och stödet till de lokala politiska partierna. Valnämnd Allmänna val genomförs 2010 Revision Effektivt kontrollera och följa nämndernas verksamhet. Genom aktiv uppföljning kontrollera nämndernas arbete för att uppnå kommunens vision. Överförmyndare Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Uppdraget innehas sedan 2004 av en kommunal tjänsteman. Inget arvode utgår för närvarande, utan ersättningen sker inom ordinarie löneram. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet 16

18 Överförmyndare Budget 2011 eller bostadsrätt, del i dödsbo och om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Inriktningsmål alltid sätta medborgaren i centrum. vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. erbjuda god livskvalitet. prioritera barnfamiljer och ungdomar. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt. 17

19 Budget 2011 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Belopp i tkr Bokslut 2009 Prognos 2010 Budget Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Periodens resultat Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, som är ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, trafiknämnd och krisledningsnämnd. Verksamhetsförändring Inga förändringar planerade Inriktningsmål Kommunstyrelsen prioriterar följande inriktningsmål: alltid sätta medborgaren i centrum. vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. erbjuda god livskvalitet. prioritera barnfamiljer och ungdomar. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen. Direkt underställda finns stab och enhetschef för arbetsmarknads- /administrationsenheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är VD i Melleruds bolagshus AB. 18

20 Kommunstyrelsen Budget 2011 Stab Staben ska arbeta med kommunstrategiska frågor som rör koncernen Melleruds kommun samt framtidsfrågor. Staben biträder kommunstyrelsen i centrala arbetsgivarfrågor såsom anställnings-, löne-, arbetsmiljö-, samverkans-, pensions-, lag- och avtalsfrågor med mera. Staben ansvarar för EU-frågor och informationsfrågor, inklusive kommunens hemsida och intranät. Staben biträder kommunstyrelsen med ekonomiska underlag för delårsbokslut, bokslut, budget, finansiering, samordning av inköp med mera. Näringsliv Näringslivsbefrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter, såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Mellerudsnavet etcetera. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. MILAB, kommunens bolag för industrilokaler, arbetar för att erbjuda goda lokallösningar. Framför allt gäller det att stötta nya företag. Dessutom ansvarar bolaget för kommunens fjärrvärme. Mellerudsnavet är ett led i satsningen på näringslivsutveckling i kommunen. Mellerudsnavet har sedan 2005 en näringslivssamordnare anställd för att utveckla det befintliga näringslivet och att arbeta för nyföretagsamhet i Mellerud. Miljö Kommunen överlät fr.o.m 2007 ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Styrning av miljöstrategiarbete Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds Kommunstyrelse. Genomförande av internt, ej lagreglerat miljöarbete sker på enhetschefsnivå ute i förvaltningarna och på arbetsplatsnivå genom miljökontaktpersonerna. Kommuncheferna i Dalsland har en viktig samordningsfunktion för miljöstrategerna i Dalslands arbetsuppgifter, där vinster finns med miljösamverkan. Prestationsmål Prestationsmål för Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Öka kommuninvånarnas kunskap och insikt om kommunens roll i samhällsutvecklingen Ta fram grundförutsättningar för verksamheterna. Redovisa ekonomiska samband. 19

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Ks Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag 1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag INRIKTNINGSMÅL Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017 Melleruds kommun 2015 Plan 2016-2017 (Till nyvalda kommunfullmäktige) Ksau Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll processen för 2015... 2 Förutsättningar omvärld... 4 Anpassning av tjänstemannaförslaget...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer