SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 488

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488"

Transkript

1 15/ Stadsstyrelsen TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Budgetändring miljöavdelningen; samhällsplanering, trafikleder, vattentjänster och bygglov Höjning av byggnadstillsynens taxor Bibliotekets avgifter Upplösning av Region Åboland rf Konkurrensutsättning av campingverksamheten i Solliden Ändring i servicelinjens trafik i Pargas kommunområde Koko elämä kotona - ansökan om projektfinansiering Bron - Silta, ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll Anmälningsärenden Aktuella frågor Skatteprocentsatsen för inkomstskatten år Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten år Styrgrupp för kommunsammanslagningsutredning 518 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään ylei sesti nähtä vänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houts ka rin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 15/ Stadsstyrelsen TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael ordförande Colliander Cornelius Fraboni Paola Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas stadsfullmäktiges ordförande (avlägsnade sig kl. 17:45 265) Stolzmann Marianna stadsfullmäktiges I vice ordförande Söderlund Nina stadsfullmäktiges II vice ordförande Bergman Ted stadsfullmäktiges III vice ordförande Eklund Tomas näringslivschef (avlägsnade sig kl. 15:50 261) Nygrén Patrik ekonomidirektör (avlägsnade sig kl. 17:30 259) Öhman Folke stadsdirektör (föredragande för sammanträdet) Avellan Monica stadsjurist (protokollförare för sammanträdet) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Kaija Hilke har justerat har justerat protokollet elektroniskt protokollet elektroniskt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

3 15/ Stadsstyrelsen Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsstyrelsen 254 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 15/ Stadsstyrelsen Val av protokolljusterare Stadsstyrelsen 255 Till protokolljusterare valdes Carita Henriksson och Kaija Hilke.

5 15/ Stadsstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Stadsstyrelsen 256 Ordförande föreslog att tilläggslistan tas till behandling. Stadsstyrelsen beslöt att som första ärende behandla 261. Stadsstyrelsen beslöt att därefter behandla ärendena 268 och 269. Föredragningslistan godkändes.

6 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Budgetändring miljöavdelningen; samhällsplanering, trafikleder, vattentjänster och bygglov 4046/ /2012 Miljönämnden Beredare Miljövårdschef Carl-Sture Österman Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Via den ekonomiska uppföljningen och vid sammanställning av tertialrapporten per , konstateras att det trots sparåtgärder och omdisponering mellan ansvarsområden inom miljöavdelningen, på årsnivå föreligger risk för en överskridning av avdelningens budgetanslag. Trots att varken utgifter eller inkomster uppkommer jämt under året, tyder ekonomiuppföljningen och prognoserna på en rätt kraftig underskridning av budgeterade inkomster för år Inkomstbortfallet är en följd av den ekonomiska recensionen med sjunkande efterfrågan på bygglov och åtgärdstillstånd, vilket även återspeglas i inkomstbortfall för bl.a. beräknade anslutningsavgifter för stadens vattentjänstverk. Nedgången på inkomstsidan har uppmärksammats av enheterna som vidtagit åtgärder för att minska på utgifterna, genom att minska på inköp och spara personalkostnader där detta varit möjligt. För ansvarsområdet 7000 samhällsplanering tyder prognosen på att det finns möjligheter till att underskrida budgetanslaget med ca För ansvarsområde 7100 trafikleder kan uppnås en inbesparing på För ansvarsområdet 7700 vattentjänster, prognostiseras trots kraftig nedskärning av utgifterna, en överskridning av budgeten med För ansvarsområdet 7800 bygglov har byggnämnden vid sitt sammanträde 2.10 fastslagit risk för en överskridning med på årsnivå. För övriga ansvarsområden ger prognoserna vid handen att med smärre avvikelser kommer budgeten att kunna hållas. För personalen vid vattentjänstverket har enhetschefen utlyst stram kostnadskontroll, bl.a. vid inköp av reservdelar och för servicearbeten. Samtidigt har under året förekommit flera svåra och allvarliga situationer med skador på anläggningar och infra, vilket klart visar på ett behov av mera anslag för att förnya anläggningarna, liksom för service och underhåll. Den mest allvarliga situationen finns för närvarande i kommundelen Korpo där grundvattentäkten i Rosklax sinat och vattenförsörjningen till höga kostnader måste skötas genom att till vattenverket köra vatten med tankbil. Som målsättning för vattentjänstverket har ställts att genom interna omfördelningar och inbesparingar minska utgifterna med ca från de budgeterade. Nedgången på inkomstsidan medför att miljönämnden, för första gången på mycket lång tid, blir tvungen att hos stadsfullmäktige anhålla om en

7 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen budgetändring. Prognoserna ger vid handen att omdisponeringar från ansvarsområdena samhällsplanering och trafikleder, med stor sannolikhet inte kommer att räcka till för att täcka de överskridningar som inkomstbortfallet förorsakar för bygglov och vattentjänster. Förslag Hänvisande till ekonomiuppföljningen och till prognosen för 2013, beslutar miljönämnden föreslå stadsstyrelsen att anslagen för ansvarsområdet 7000/samhällsplanering minskas med och anslaget för ansvarsområde 7100/trafikleder med Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att anslaget för ansvarsområde 7700/vattentjänster ökas med och anslaget för ansvarsområde 7800/bygglov med Efter den föreslagna omdisponeringen konstaterar miljönämnden att den föreslagna ökningen av driftsanslagen för miljöavdelningen med sammanlagt , påverkar stadens resultat och det ekonomiska utfallet för För att täcka denna överskridning av driftsanslagen och balansera den finansiella effekten för staden till 0, föreslår miljönämnden för stadsstyrelsen att anslagen för följande investeringsprojekt minskas med följande summor: 7450 Planering av gatuområden Planering av Kyrkobron Färdigställande av förra årets projekt Peppargränd/ sanering av gator Kalkholmen parkled Sanering av Pargas pumpstationer Förslaget godkändes. Delgivning Stadsstyrelsen, ekonomienheten Stadsstyrelsen 257 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Driftsbudgeten är bindande på ansvarsområdesnivå, och investeringsbudgeten på projektnivå. Därför är det stadsfullmäktige som ska besluta om de av miljönämnden gjorda ändringsförslagen i 2013 års budget. Ändringsförslagen har uppgjorts i samråd med ekonomidirektör Patrik Nygrén. Förslag Stadsfullmäktige godkänner följande budgetändringar: Anslaget för ansvarsområdet 7000/samhällsplanering minskas med och anslaget för ansvarsområde 7100/trafikleder med

8 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Anslaget för ansvarsområde 7700/vattentjänster ökas med och anslaget för ansvarsområde 7800/bygglov med Efter den föreslagna omdisponeringen påverkar den föreslagna ökningen av driftsanslagen för miljöavdelningen med sammanlagt stadens resultat och det ekonomiska utfallet för För att täcka denna överskridning av driftsanslagen och balansera den finansiella effekten för staden till 0, minskas anslagen för följande investeringsprojekt med följande summor: 7450 Planering av gatuområden Planering av Kyrkobron Färdigställande av förra årets projekt Peppargränd/ sanering av gator Kalkholmen parkled Sanering av Pargas pumpstationer Förslaget godkändes.

9 15/ Stadsstyrelsen Höjning av byggnadstillsynens taxor 758/ /2013 Byggnämnden Beredare Tf. ledande byggnadsinspektör Kenneth Koskinen tfn Föredragande Tf. ledande byggnadsinspektör Kenneth Koskinen tfn Det är nödvändigt att höja byggnadstillsynens taxor från och med början av Höjningsbehovet beror på den allmänna kostnadsökningen och målet om att lovoch tillståndssökande ska betala de kostnader som loven och tillstånden föranleder. En höjning av taxan stämmer överens med målen i budgeten för Kommunerna ska uppdatera sina byggnadstillsynstaxor årligen så att de motsvarar kostnadsökningen. Enligt en utredning av byggnadstillsynstaxorna som Kommunförbundet gjorde 2010 borde kommunerna uppbära en avgift för alla Myndighetstjänster inom byggande. Eftersom en del av byggnadstillsynens uppgifter också gäller annan service, såsom t.ex. syner i anslutning till energiunderstöd, kan taxan inte täcka kostnaderna till 100 %. Enligt samma Kommunförbundets utredning innebär inte låga lov- och tillståndsavgifter någon konkurrensfördel för kommunen. Taxorna föreslås höjas med /grundavgift och med cent/m². Detta betyder att lovavgiften för t.ex. ett egnahemshus på 180 m² höjs med omkring 5-6%. Det utgör dock i storleksordningen cirka 0,5 % av de totala kostnaderna. Samtidigt har man effektiverat byggnadstillsynens verksamhet, gett mera anvisningar och förenhetligat arbetssätten. Av tabellen kan man utläsa att antalet lov har varit på uppåtgående under de senaste åren medan nu ser vi en liten nedgång av beviljade lov. Personalstyrkan har varit oförändrad och till och med minskat under För tillfället är byggnadstillsynens kontorspersonal på den kritiska gränsen huruvida man klarar av arbetsmängden med den nuvarande personalstyrkan eller inte. Den ökade arbetsmängden på kontorssidan beror t.ex. på strävan att skanna in byggloven som elektroniska filer efter slutsyner. Denna åtgärd kommer att bidra till en förbättrad och snabbare framsökning av lov i framtiden, även om den i detta skede ökar arbetsmängden. På tekniska sidan ökar arbetsmängden i och med den ständigt föränderliga lagstiftningen som man måste kunna tolka.

10 15/ Stadsstyrelsen Bilaga Förslag till byggnämndens taxor Kompletterande material Exempel bygglovstaxor 2013 Exempel bygglovstaxor 2014 Jämförelse bygglovstaxa Förslag Nämnden godkänner för sin del det bifogade förslaget till byggnadstillsynens taxor Förslaget godkändes. Stadsstyrelsen 258 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilaga 1 Förslag till avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Förslag Stadsfullmäktige godkänner förslaget till avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten. Förslaget godkändes.

11 15/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Bibliotekets avgifter 783/ /2013 Kulturnämnden Beredare Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Föredragande Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Bibliotekets avgifter förenhetligades inte vid kommunsammanslagningen år 2009 utan varje bibliotek behöll sina avgifter. Avgifterna var nästan identiska p.g.a. ett beslut mellan Blankabiblioteken som gjorts tidigare. Den enda avgift som skilde sig inom Väståbolands stad var reservationsavgiften på 1 som betalas då en bok eller annat material reserveras antingen via lånedisken eller över nätet. Bibliotekens användare har uppmärksammat detta och det kan inte anses vara en jämlik behandling av invånarna. Bibliotekens materialbestånd har alltmer börjat cirkulera mellan biblioteken och i budgetmålen för år 2014 är inskrivet en gemensam reservationskö vilket betyder att materialet cirkulerar tätare. Tanken är också att biblioteken skall börja med gemensamma anskaffningsmöten som möjliggör en viss specialisering och fördelning av endel material och i längden en inbesparing. Avgiften kan därför slopas med motiveringen att ett tätare samarbete mellan biblioteken ger en inbesparing på anskaffningarna. Reservationsavgifterna ger nu en inkomst på ca /år. Förseningsavgifterna är 50 c/lån/vecka för allt material förutom DVD- och VHS-filmer som har en förseningsavgift på 2 /lån/vecka. Orsaken till skillnaden är att då filmer (först VHS senare DVD) började köpas till bibliotek var de dyra och antalet var få. Tanken var att en högre förseningsavgift skulle säkra att filmerna returnerades i tid så att följande låntagare kunde få möjlighet att låna dem. Idag har priserna gått ner och utbudet av filmer är större både på bibliotek och via andra kanaler vilket gör att den förhöjda förseningsavgiften på filmer inte är motiverad. Kompletterande material Förslag Bibliotekets samtliga avgifter Reservationsavgiften (1 ) slopas. Förseningsavgiften på filmer (DVD och VHS) ändras till 50 c/lån/vecka. Förseningsavgiften på filmer för barn är 0, samma som annat material från barn- och ungdomsavdelningen. De nya avgifterna gäller fr.o.m Förslaget godkändes.

12 15/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 259 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn På grund av ekonomiskt strama tider är alla kommuner tvungna att se över sin ekonomi. Verksamheten måste effektiveras och göras mera produktiv, för att garantera fortsatt fungerande kommunal service. Också de kommunala inkomsterna måste granskas, och kommuninvånarna ska som hittills betala för en del kommunala tjänster. Pargas stad utarbetar som bäst ett åtgärdsprogram för att trygga den kommunala verksamheten. Därför är det inte möjligt att sänka bibliotekets avgifter så som kulturnämnden föreslår. Biblioteket och kulturnämnden ges därför i uppdrag att se över sina avgifter, beakta att avgifterna ska betalas av alla kommuninvånare på ett jämlikt sätt och komma med ett nytt avgiftsförslag enligt vilket de totala inkomsterna från bibliotekets verksamhet inte sänks. Ifall någon avgift sänks eller slopas, ska den i så fall kompenseras med en höjning av en befintlig avgift eller med införandet av en ny avgift. Boklånen och annan utlåning är en gratis serviceform till kommuninvånarna, men reserveringsavgifterna, förseningsavgifterna och andra liknande avgifter måste ses över som ett led i åtgärdsprogrammet. Kompletterande material Förslag Delgivning Bibliotekets samtliga avgifter Stadsstyrelsen remitterar ärendet till kulturnämnden för ny beredning enligt de riktlinjer som beskrivits i texten ovan. Bibliotekets avgifter ska i det nya förslaget totalt sätt hålla samma nivå som år Förslaget godkändes. Bibliotekschef Karolina Zilliacus, kulturnämnden

13 15/ Stadsstyrelsen Upplösning av Region Åboland rf 850/ /2013 Stadsstyrelsen 260 Beredare Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Åbolands kommunalstämma tog på sitt möte den 19 december 2012 del av bifogade redogörelse om Region Åbolands verksamhet. Vid mötet konstaterades även att föreningens ursprungliga roll som en gemensam utvecklingsorganisation för de åtta åboländska kommunerna i praktiken upphörde i och med kommunsammanslagningarna Eftersom verksamheten kunde överföras på de nya kommunerna återstod enbart slutförande av redan påbörjad projektverksamhet samt upplösande av föreningen. På kommunalstämmans möte den 19 december 2012 befullmäktigades föreningens styrelse att verkställa upplösningen. Kommunalstämman beslöt samtidigt att föreningens styrelse ska informera kommunerna om åtgärderna mellan den tidpunkt då kommunalstämmans beslut om upplösning gjorts och då föreningen avlägsnas från föreningsregistret. I korthet kan konstateras att föreningen under år 2013 inte haft egen personal eller projektverksamhet. Alla administrativa ärenden har skötts av medlemskommunernas utvecklings- och näringslivsenheter. Under år 2013 betalades heller inga medlemsavgifter. De enda kostnaderna under perioden var diverse mindre administrativa poster, såsom bokförings- och bankkostnader. Den avgörande händelsen för att kunna slutföra upplösningen av föreningen var en sista utbetalning av projektfinansiering (i september 2013) gällande projektet Sedan kommunalstämmans sista möte den 19 december 2012 har styrelsen hållit två möten i samband med vilka man godkänt boksluten och verksamhetsberättelserna för 2012 och Den 28 oktober 2013 godkändes föreningens sista bokslut och verksamhetsberättelse. I enlighet med kommunalstämmans beslut tillfaller föreningens eventuella tillgångar medlemmarna enligt fördelningen Pargas stad 2/3 och Kimitoöns kommun 1/3. Styrelsen godkände att ett totalbelopp om ,00 euro betalas ut till respektive kommuns bank enligt följande: ,00 euro till Kimitoöns kommun och ,00 euro till Pargas stad. Efter utbetalningarna eventuellt återstående medel utbetalas till kommunerna enligt samma princip. Styrelsens ordförande Folke Öhman har undertecknat anmälan om upplösning, och anmälan har postats till föreningsregistret. Kompletterande material Redogörelse över Region Åbolands verksamhet, december 2012

14 15/ Stadsstyrelsen Förslag Stadsfullmäktige antecknar informationen till kännedom. Förslaget godkändes.

15 15/ Stadsstyrelsen Konkurrensutsättning av campingverksamheten i Solliden 851/ /2013 Stadsstyrelsen 261 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Sollidens campingområde inklusive byggnader har varit uthyrt till Bon-Bon Pargas/Yifat Gestranius fr.o.m Pargas stad har sagt upp legoavtalet med ett brev daterat så att avtalet upphör att gälla i enlighet med villkoren i avtalet. I legoavtalet har parterna kommit överens om legotagarens skyldighet att se till att legoområdet inklusive byggnader, anläggningar och kommunalteknik underhålls samt att de är snygga och säkra samt om att legotagaren inte har rätt till ersättning eller avdrag på legoavgiften för kostnader som underhållet, grundliga förbättringar eller övriga arbeten medför. Vidare har parterna kommit överens om att legotagaren inte har rätt att när legoförhållandet upphör få ersättning för sådan grundlig förbättring som har höjt värdet på området eller för andra arbeten. I legoavtalet har parterna också kommit överens om att då legoavtalet upphör hålls en gemensam syn över vilken protokoll uppgörs och att parterna senast vid detta tillfälle bör meddela om de har eventuella krav på den andra parten vad gäller byggnadernas och anläggningarnas skick samt utförda arbeten. Efter detta kan nya krav inte ställas, såvida det inte gäller latenta fel i byggnader eller skador som inte kunnat konstateras i samband med synen. I promemorian över fastighetssynen konstateras att det ekonomiskt inte lönar sig att renovera objektet i sin helhet. Vandrarhemmet Norrdahl revs av staden på hösten En fastighetssyn förrättades vid objektet också den 16 oktober 2013 och då kunde det konstateras att byggnadernas skick hade försämrats avsevärt. Den nuvarande huvudbyggnaden kräver så omfattande reparationer att det med tanke på en effektiv användning är mer lönsamt att uppföra en ersättande byggnad. Förrådsbyggnaden i området är rivfärdig och i dess ställe har man planerat att uppföra en ny effektivt fungerande huvudbyggnad. Sollidens camping har som målgrupp husvagns- och husbilsresenärer, cyklister, paddlare, vandrare och motorcyklister. Kännetecknande för målgruppen är att de färdas på egen hand i mindre grupper. Man strävar efter att skapa nya evenemang i området och under enstaka toppar kan den planerade belastningen i det initiala skedet överskridas.

16 15/ Stadsstyrelsen Det ska reserveras ändamålsenliga förutsättningar för målgruppen för att campingen kan nå framgång och öka sin beläggningsgrad. De nuvarande förutsättningarna i form av byggnader är av låg standard, eftersom man inte har kunnat nå upp till en avtalsenlig underhålls- och reparationsnivå inom ramen för det nuvarande legoavtalet. För att höja förutsättningarna till en nivå som är ändamålsenlig långt in i framtiden behövs det en initial investering av staden, och genom att hyra ut campingen till en aktör kan investeringar åstadkommas i form av byggnader som hyrestagaren uppför så att de är förenliga med hyrestagarens egen strategi. Staden ska i egenskap av ägare dock redan i anbudsförfrågan lägga fram en referensram för den framtida strategin. Det har tagits fram en preliminär plan för utveckling av området som beträffande sin omfattning och kvalitetsnivå klart överskrider de reella möjligheterna, men planen kan följas stegvis och segmenterat. Den nya hyrestagaren förutsätts säkerställa livscykeln för stugorna inom en tidsram av 3-5 år. Byggnaderna är i dåligt skick och på basis av inspektionerna av byggnadernas skick kan man göra den bedömningen att den nuvarande huvudbyggnadens livscykel närmar sig sitt slut. En del av stugorna är i användbart skick, men reparationsskulden är stor. Föreslås att man inte längre renoverar huvudbyggnaden, utan låter dess livscykel gå mot sitt slut och bygger nya utrymmen för en ny huvudbyggnad stegvis i anslutning till serviceutrymmena. Stadens investering utgörs av en helhet bestående av toaletter, duschar och tvättstuga och företagaren kan komplettera helheten genom en egen satsning i form av receptions- och caféutrymmen. Dessa utrymmen planeras i detta skede som tillbyggnadsreservationer. Till helheten kan också fogas matlagningsutrymmen som dock i detta skede skulle vara avsedda att användas sommartid. Investeringen täcker inte behovet helt för serviceutrymmenas del, men på detta vis kan verksamheten få fortsätta inom den ekonomiska referensramen. Serviceutrymmena måste planeras och byggas med ett centralt läge i området så att de tjänar strandbastuns och husvagnsområdets behov. Kostnaderna i totalplanen är orealistiskt höga, men genom att gå framåt stegvis och segment för segment kan ett sådant realistiskt mål uppnås som företagaren kan förbinda sig till. Värdet på stadens investering för att i form av serviceutrymmen garantera förutsättningarna för att starta verksamheten beräknas till omkring Sollidens campingområde är ett populärt turistmål i Pargas och har trots en ringa marknadsföring lockat drygt övernattare per sommar. Stadens målsättning är att åstadkomma ett livskraftigare centrum och i planerna finns nya evenemang och turistfällor för att locka inflyttare och ge det lokala näringslivet förbättrade verksamhetsmöjligheter. Man ska inte i detta sammanhang glömma bort vad vi redan har, Sollidens camping drar folk varje sommar trots att områdets byggnader är i dåligt skick. I dagens ekonomiska läge är det inte möjligt för varken stad eller en företagare att ensam dra det tunga lasset för att få området och byggnaderna att uppfylla de kvalitetskriterier som krävs av ett modernt campingområde. Det är därför naturligt med en samverkan

17 15/ Stadsstyrelsen mellan stad och företagare där staden står för de nödvändigaste investeringarna men där också företagaren står för utvecklandet av området. Då det förutsätts av den nya hyrestagaren en långsiktig utvecklingsverksamhet och iståndsättande av hyresstugorna ( säkerställa livscykeln ) är det viktigt med en tillräcklig lång hyrestid. Stadens investering i servicehuset bör lämpligen förverkligas under perioden hösten maj Detta för att det dels är en för stram tidtabell att hinna bygga något innan sommaren 2014, dels för att den nya hyrestagaren ska ha en säsongs erfarenheter av campingen bakom sig och på så sätt kunna bidra med egna förslag och önskemål. Förslag Pargas stad konkurrensutsätter campingverksamheten i Solliden. Konkurrensutsättningskriterierna är prissättning 50 % och lämplighet 50 %. Lämpligheten bedöms enligt kriterierna branscherfarenhet 40 %, intervju 40 % och verksamhetsplan 20 %. Hyresavtalets längd är 10 år. Staden står för att en ny servicebyggnad uppförs, hyresgästen förbinder sig att iståndsätta hyresstugorna inom 4 år. Stadsstyrelsen väljer hyresgästen och godkänner hyresavtalet. Under diskussionen föreslog Markku Orell, understödd av Hanna Järvinen, att viktningen mellan intervjun och verksamhetsplanen skulle vara densamma, dvs. 30 % och 30 %. Under diskussionen föreslog Kurt Lundqvist att i beslutsförslaget tilläggs att staden står för att en ny servicebyggnad uppförs till ett kostnadsberäknat värde av Föredraganden meddelade att han omfattar Kurt Lundqvists förslag. Ordförande konstaterade att Markku Orell gjort ett understött motförslag. Därför ska stadsstyrelsen rösta om föredragandens förslag och Markku Orells förslag. Den som understöder föredragandens förslag röstar Ja, och den som understöder Markku Orells förslag röstar Nej. Omröstningen sker genom namnupprop. Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen gavs Ja-röster 6 Nej-röster 5 Bilaga 2 Omröstningsprotokollet Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen beslutat i enlighet med föredragandens ändrade förslag. Delgivning Fastighetschefen, näringslivschefen

18 15/ Stadsstyrelsen Ändring i servicelinjens trafik i Pargas kommunområde 830/ /2013 Stadsstyrelsen 262 Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Pargas stad upphandlade hösten 2012 servicelinjetrafiken i Pargas kommunområde för tiden Servicelinjen är en busslinje som är öppen för alla och som särskilt beaktar behoven hos den äldre befolkningen och personer med funktionshinder. Trafiken grundar sig på en preliminärt planerad servicelinjerutt, men med anropstaximodell. Det betyder att passageraren beställer skjutsen senast kl dagen innan. Trafikanten ansvarar för mottagandet av beställningarna och planerar följande dags rutter utgående från detta. Systemet med anrop som infördes för ett år sedan har inte nämnvärt minskat på trafiken. Under innevarande avtalsperiod handhas trafiken av R & F Rindell Ay. Servicelinjens minibuss trafikerar mellan kl. 7 och 13 vardagar (måndag-fredag) med en timmes paus, dvs. 5 timmar per dag. Två rutter går till Finby, tre till Tennby och tre till Skräbböle dagligen, enligt fastställd tidtabell. Mindre avvikelser från rutten kan göras. Under skolornas lov körs rutten något reducerat. Kostnaderna för trafiken är 49,20 /timme eller 246 /dag. Veckopriset är sålunda Antalet passagerare som använder servicelinjen har under åren varit litet. Enligt statistik som trafikanten tillhandahållit rör sig antalet passagerare i medeltal kring 20 personer/dag. Det händer att flere delrutter körs helt och hållet utan passagerare. Med tanke på det låga antalet passagerare är det motiverat att se över tidtabellen i samband med att avtalsperioden närmar sig sitt slut. Förslagsvis kunde servicelinjen framöver trafikera enligt nuvarande ruttsystem endast 3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Inbesparingarna skulle vara 492 /vecka, på årsbasis uppskattningsvis drygt , med beaktande av att trafiken vissa veckor under skolornas lov redan nu är mindre. Äldrerådet har gett sitt utlåtande om förslaget till ändring i servicelinjens trafik. Rådet anser att förslaget med trafik tre dagar i veckan kunde införas på prov under t.ex. sex månader, varefter man utvärderar hur linjen har använts. Bilaga 3 Äldrerådets utlåtande

19 15/ Stadsstyrelsen Kompletterande material Förslag till tidtabell Förslag Stadsstyrelsen besluter att servicelinjens buss från och med januari 2014 trafikerar endast tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Systemet utvärderas under hösten Delgivning Förslaget godkändes. Äldrerådet i Pargas stad Bildningsavdelningen, trafikassistent Eivor Suominen och planerare Annukka Koskinen

20 15/ Stadsstyrelsen Koko elämä kotona - ansökan om projektfinansiering 847/ /2013 Stadsstyrelsen 263 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn De senaste åren har man inom Pargas stad deltagit i social- och hälsovårdsministeriets KASTE I-program (det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård), vars målsättning var att utveckla social- och hälsovårdens servicestruktur i enlighet med nationella riktlinjer och rekommendationer. Pargas stad har sedan 2010 deltagit i KASTE-projektet "Toimintakykyisenä ikääntyminen" där Satakunda sjukvårdsdistrikt har fungerat som huvudman, vars syfte har varit att utveckla vårdkedjor, rådgivningstjänster för äldre samt utveckla personalens kunnande. Social- och hälsovårdsministeriets KASTE II-program ger möjligheter att förankra, vidareutveckla och förstärka det som redan befunnits vara fungerande under KASTE I-programmet samt att fortsätta utveckla de områden som ännu konstaterats vara bristfälliga. Till det nya KASTE-programmet har huvudmannen Satakunda sjukvårdsdistrikt jobbat fram ett nytt projekt som går under namnet "Koko elämä kotona". Inom projektet kommer det att finns lokala projektpiloter, varav en skulle vara Pargas stad. I Pargas stads pilot skulle åtgärderna vara: 1. Initial kartläggning av den nuvarande praxisen och verktygen för bedömning av servicebehovet. 2. Beskrivning av målbilden: samordning av särdragen i medarbetarperspektivet och kundperspektivet. Samband med serviceplanen. Beaktande av lagstiftningens perspektiv. 3. Utveckling av en metod, verktyg och en (elektronisk) plattform för bedömning av servicebehovet utifrån målbilden. 4. Utveckling av ett hjälpmedel för resursplanering utifrån servicebehovet. 5. Klargörande av den regionala målbilden; en verktygsback för den regionala bedömningen. 6. Utveckling av personalens kompetens. Projektet genomförs under tiden Den totala budgeten uppgår till dryga 2 miljoner euro, varav Pargas andel skulle vara euro, vilket främst består av lönekostnader och köptjänster. Kommunens egen andel skulle vara 25 %, dvs euro.

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer