SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 488

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488"

Transkript

1 15/ Stadsstyrelsen TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Budgetändring miljöavdelningen; samhällsplanering, trafikleder, vattentjänster och bygglov Höjning av byggnadstillsynens taxor Bibliotekets avgifter Upplösning av Region Åboland rf Konkurrensutsättning av campingverksamheten i Solliden Ändring i servicelinjens trafik i Pargas kommunområde Koko elämä kotona - ansökan om projektfinansiering Bron - Silta, ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll Anmälningsärenden Aktuella frågor Skatteprocentsatsen för inkomstskatten år Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten år Styrgrupp för kommunsammanslagningsutredning 518 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään ylei sesti nähtä vänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houts ka rin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 15/ Stadsstyrelsen TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael ordförande Colliander Cornelius Fraboni Paola Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas stadsfullmäktiges ordförande (avlägsnade sig kl. 17:45 265) Stolzmann Marianna stadsfullmäktiges I vice ordförande Söderlund Nina stadsfullmäktiges II vice ordförande Bergman Ted stadsfullmäktiges III vice ordförande Eklund Tomas näringslivschef (avlägsnade sig kl. 15:50 261) Nygrén Patrik ekonomidirektör (avlägsnade sig kl. 17:30 259) Öhman Folke stadsdirektör (föredragande för sammanträdet) Avellan Monica stadsjurist (protokollförare för sammanträdet) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Kaija Hilke har justerat har justerat protokollet elektroniskt protokollet elektroniskt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

3 15/ Stadsstyrelsen Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsstyrelsen 254 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 15/ Stadsstyrelsen Val av protokolljusterare Stadsstyrelsen 255 Till protokolljusterare valdes Carita Henriksson och Kaija Hilke.

5 15/ Stadsstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Stadsstyrelsen 256 Ordförande föreslog att tilläggslistan tas till behandling. Stadsstyrelsen beslöt att som första ärende behandla 261. Stadsstyrelsen beslöt att därefter behandla ärendena 268 och 269. Föredragningslistan godkändes.

6 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Budgetändring miljöavdelningen; samhällsplanering, trafikleder, vattentjänster och bygglov 4046/ /2012 Miljönämnden Beredare Miljövårdschef Carl-Sture Österman Föredragande Stadsgeodet Susanna Lönnberg, tfn Via den ekonomiska uppföljningen och vid sammanställning av tertialrapporten per , konstateras att det trots sparåtgärder och omdisponering mellan ansvarsområden inom miljöavdelningen, på årsnivå föreligger risk för en överskridning av avdelningens budgetanslag. Trots att varken utgifter eller inkomster uppkommer jämt under året, tyder ekonomiuppföljningen och prognoserna på en rätt kraftig underskridning av budgeterade inkomster för år Inkomstbortfallet är en följd av den ekonomiska recensionen med sjunkande efterfrågan på bygglov och åtgärdstillstånd, vilket även återspeglas i inkomstbortfall för bl.a. beräknade anslutningsavgifter för stadens vattentjänstverk. Nedgången på inkomstsidan har uppmärksammats av enheterna som vidtagit åtgärder för att minska på utgifterna, genom att minska på inköp och spara personalkostnader där detta varit möjligt. För ansvarsområdet 7000 samhällsplanering tyder prognosen på att det finns möjligheter till att underskrida budgetanslaget med ca För ansvarsområde 7100 trafikleder kan uppnås en inbesparing på För ansvarsområdet 7700 vattentjänster, prognostiseras trots kraftig nedskärning av utgifterna, en överskridning av budgeten med För ansvarsområdet 7800 bygglov har byggnämnden vid sitt sammanträde 2.10 fastslagit risk för en överskridning med på årsnivå. För övriga ansvarsområden ger prognoserna vid handen att med smärre avvikelser kommer budgeten att kunna hållas. För personalen vid vattentjänstverket har enhetschefen utlyst stram kostnadskontroll, bl.a. vid inköp av reservdelar och för servicearbeten. Samtidigt har under året förekommit flera svåra och allvarliga situationer med skador på anläggningar och infra, vilket klart visar på ett behov av mera anslag för att förnya anläggningarna, liksom för service och underhåll. Den mest allvarliga situationen finns för närvarande i kommundelen Korpo där grundvattentäkten i Rosklax sinat och vattenförsörjningen till höga kostnader måste skötas genom att till vattenverket köra vatten med tankbil. Som målsättning för vattentjänstverket har ställts att genom interna omfördelningar och inbesparingar minska utgifterna med ca från de budgeterade. Nedgången på inkomstsidan medför att miljönämnden, för första gången på mycket lång tid, blir tvungen att hos stadsfullmäktige anhålla om en

7 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen budgetändring. Prognoserna ger vid handen att omdisponeringar från ansvarsområdena samhällsplanering och trafikleder, med stor sannolikhet inte kommer att räcka till för att täcka de överskridningar som inkomstbortfallet förorsakar för bygglov och vattentjänster. Förslag Hänvisande till ekonomiuppföljningen och till prognosen för 2013, beslutar miljönämnden föreslå stadsstyrelsen att anslagen för ansvarsområdet 7000/samhällsplanering minskas med och anslaget för ansvarsområde 7100/trafikleder med Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att anslaget för ansvarsområde 7700/vattentjänster ökas med och anslaget för ansvarsområde 7800/bygglov med Efter den föreslagna omdisponeringen konstaterar miljönämnden att den föreslagna ökningen av driftsanslagen för miljöavdelningen med sammanlagt , påverkar stadens resultat och det ekonomiska utfallet för För att täcka denna överskridning av driftsanslagen och balansera den finansiella effekten för staden till 0, föreslår miljönämnden för stadsstyrelsen att anslagen för följande investeringsprojekt minskas med följande summor: 7450 Planering av gatuområden Planering av Kyrkobron Färdigställande av förra årets projekt Peppargränd/ sanering av gator Kalkholmen parkled Sanering av Pargas pumpstationer Förslaget godkändes. Delgivning Stadsstyrelsen, ekonomienheten Stadsstyrelsen 257 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Driftsbudgeten är bindande på ansvarsområdesnivå, och investeringsbudgeten på projektnivå. Därför är det stadsfullmäktige som ska besluta om de av miljönämnden gjorda ändringsförslagen i 2013 års budget. Ändringsförslagen har uppgjorts i samråd med ekonomidirektör Patrik Nygrén. Förslag Stadsfullmäktige godkänner följande budgetändringar: Anslaget för ansvarsområdet 7000/samhällsplanering minskas med och anslaget för ansvarsområde 7100/trafikleder med

8 15/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Anslaget för ansvarsområde 7700/vattentjänster ökas med och anslaget för ansvarsområde 7800/bygglov med Efter den föreslagna omdisponeringen påverkar den föreslagna ökningen av driftsanslagen för miljöavdelningen med sammanlagt stadens resultat och det ekonomiska utfallet för För att täcka denna överskridning av driftsanslagen och balansera den finansiella effekten för staden till 0, minskas anslagen för följande investeringsprojekt med följande summor: 7450 Planering av gatuområden Planering av Kyrkobron Färdigställande av förra årets projekt Peppargränd/ sanering av gator Kalkholmen parkled Sanering av Pargas pumpstationer Förslaget godkändes.

9 15/ Stadsstyrelsen Höjning av byggnadstillsynens taxor 758/ /2013 Byggnämnden Beredare Tf. ledande byggnadsinspektör Kenneth Koskinen tfn Föredragande Tf. ledande byggnadsinspektör Kenneth Koskinen tfn Det är nödvändigt att höja byggnadstillsynens taxor från och med början av Höjningsbehovet beror på den allmänna kostnadsökningen och målet om att lovoch tillståndssökande ska betala de kostnader som loven och tillstånden föranleder. En höjning av taxan stämmer överens med målen i budgeten för Kommunerna ska uppdatera sina byggnadstillsynstaxor årligen så att de motsvarar kostnadsökningen. Enligt en utredning av byggnadstillsynstaxorna som Kommunförbundet gjorde 2010 borde kommunerna uppbära en avgift för alla Myndighetstjänster inom byggande. Eftersom en del av byggnadstillsynens uppgifter också gäller annan service, såsom t.ex. syner i anslutning till energiunderstöd, kan taxan inte täcka kostnaderna till 100 %. Enligt samma Kommunförbundets utredning innebär inte låga lov- och tillståndsavgifter någon konkurrensfördel för kommunen. Taxorna föreslås höjas med /grundavgift och med cent/m². Detta betyder att lovavgiften för t.ex. ett egnahemshus på 180 m² höjs med omkring 5-6%. Det utgör dock i storleksordningen cirka 0,5 % av de totala kostnaderna. Samtidigt har man effektiverat byggnadstillsynens verksamhet, gett mera anvisningar och förenhetligat arbetssätten. Av tabellen kan man utläsa att antalet lov har varit på uppåtgående under de senaste åren medan nu ser vi en liten nedgång av beviljade lov. Personalstyrkan har varit oförändrad och till och med minskat under För tillfället är byggnadstillsynens kontorspersonal på den kritiska gränsen huruvida man klarar av arbetsmängden med den nuvarande personalstyrkan eller inte. Den ökade arbetsmängden på kontorssidan beror t.ex. på strävan att skanna in byggloven som elektroniska filer efter slutsyner. Denna åtgärd kommer att bidra till en förbättrad och snabbare framsökning av lov i framtiden, även om den i detta skede ökar arbetsmängden. På tekniska sidan ökar arbetsmängden i och med den ständigt föränderliga lagstiftningen som man måste kunna tolka.

10 15/ Stadsstyrelsen Bilaga Förslag till byggnämndens taxor Kompletterande material Exempel bygglovstaxor 2013 Exempel bygglovstaxor 2014 Jämförelse bygglovstaxa Förslag Nämnden godkänner för sin del det bifogade förslaget till byggnadstillsynens taxor Förslaget godkändes. Stadsstyrelsen 258 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilaga 1 Förslag till avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Förslag Stadsfullmäktige godkänner förslaget till avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten. Förslaget godkändes.

11 15/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Bibliotekets avgifter 783/ /2013 Kulturnämnden Beredare Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Föredragande Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Bibliotekets avgifter förenhetligades inte vid kommunsammanslagningen år 2009 utan varje bibliotek behöll sina avgifter. Avgifterna var nästan identiska p.g.a. ett beslut mellan Blankabiblioteken som gjorts tidigare. Den enda avgift som skilde sig inom Väståbolands stad var reservationsavgiften på 1 som betalas då en bok eller annat material reserveras antingen via lånedisken eller över nätet. Bibliotekens användare har uppmärksammat detta och det kan inte anses vara en jämlik behandling av invånarna. Bibliotekens materialbestånd har alltmer börjat cirkulera mellan biblioteken och i budgetmålen för år 2014 är inskrivet en gemensam reservationskö vilket betyder att materialet cirkulerar tätare. Tanken är också att biblioteken skall börja med gemensamma anskaffningsmöten som möjliggör en viss specialisering och fördelning av endel material och i längden en inbesparing. Avgiften kan därför slopas med motiveringen att ett tätare samarbete mellan biblioteken ger en inbesparing på anskaffningarna. Reservationsavgifterna ger nu en inkomst på ca /år. Förseningsavgifterna är 50 c/lån/vecka för allt material förutom DVD- och VHS-filmer som har en förseningsavgift på 2 /lån/vecka. Orsaken till skillnaden är att då filmer (först VHS senare DVD) började köpas till bibliotek var de dyra och antalet var få. Tanken var att en högre förseningsavgift skulle säkra att filmerna returnerades i tid så att följande låntagare kunde få möjlighet att låna dem. Idag har priserna gått ner och utbudet av filmer är större både på bibliotek och via andra kanaler vilket gör att den förhöjda förseningsavgiften på filmer inte är motiverad. Kompletterande material Förslag Bibliotekets samtliga avgifter Reservationsavgiften (1 ) slopas. Förseningsavgiften på filmer (DVD och VHS) ändras till 50 c/lån/vecka. Förseningsavgiften på filmer för barn är 0, samma som annat material från barn- och ungdomsavdelningen. De nya avgifterna gäller fr.o.m Förslaget godkändes.

12 15/ Kulturnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 259 Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn På grund av ekonomiskt strama tider är alla kommuner tvungna att se över sin ekonomi. Verksamheten måste effektiveras och göras mera produktiv, för att garantera fortsatt fungerande kommunal service. Också de kommunala inkomsterna måste granskas, och kommuninvånarna ska som hittills betala för en del kommunala tjänster. Pargas stad utarbetar som bäst ett åtgärdsprogram för att trygga den kommunala verksamheten. Därför är det inte möjligt att sänka bibliotekets avgifter så som kulturnämnden föreslår. Biblioteket och kulturnämnden ges därför i uppdrag att se över sina avgifter, beakta att avgifterna ska betalas av alla kommuninvånare på ett jämlikt sätt och komma med ett nytt avgiftsförslag enligt vilket de totala inkomsterna från bibliotekets verksamhet inte sänks. Ifall någon avgift sänks eller slopas, ska den i så fall kompenseras med en höjning av en befintlig avgift eller med införandet av en ny avgift. Boklånen och annan utlåning är en gratis serviceform till kommuninvånarna, men reserveringsavgifterna, förseningsavgifterna och andra liknande avgifter måste ses över som ett led i åtgärdsprogrammet. Kompletterande material Förslag Delgivning Bibliotekets samtliga avgifter Stadsstyrelsen remitterar ärendet till kulturnämnden för ny beredning enligt de riktlinjer som beskrivits i texten ovan. Bibliotekets avgifter ska i det nya förslaget totalt sätt hålla samma nivå som år Förslaget godkändes. Bibliotekschef Karolina Zilliacus, kulturnämnden

13 15/ Stadsstyrelsen Upplösning av Region Åboland rf 850/ /2013 Stadsstyrelsen 260 Beredare Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Åbolands kommunalstämma tog på sitt möte den 19 december 2012 del av bifogade redogörelse om Region Åbolands verksamhet. Vid mötet konstaterades även att föreningens ursprungliga roll som en gemensam utvecklingsorganisation för de åtta åboländska kommunerna i praktiken upphörde i och med kommunsammanslagningarna Eftersom verksamheten kunde överföras på de nya kommunerna återstod enbart slutförande av redan påbörjad projektverksamhet samt upplösande av föreningen. På kommunalstämmans möte den 19 december 2012 befullmäktigades föreningens styrelse att verkställa upplösningen. Kommunalstämman beslöt samtidigt att föreningens styrelse ska informera kommunerna om åtgärderna mellan den tidpunkt då kommunalstämmans beslut om upplösning gjorts och då föreningen avlägsnas från föreningsregistret. I korthet kan konstateras att föreningen under år 2013 inte haft egen personal eller projektverksamhet. Alla administrativa ärenden har skötts av medlemskommunernas utvecklings- och näringslivsenheter. Under år 2013 betalades heller inga medlemsavgifter. De enda kostnaderna under perioden var diverse mindre administrativa poster, såsom bokförings- och bankkostnader. Den avgörande händelsen för att kunna slutföra upplösningen av föreningen var en sista utbetalning av projektfinansiering (i september 2013) gällande projektet Sedan kommunalstämmans sista möte den 19 december 2012 har styrelsen hållit två möten i samband med vilka man godkänt boksluten och verksamhetsberättelserna för 2012 och Den 28 oktober 2013 godkändes föreningens sista bokslut och verksamhetsberättelse. I enlighet med kommunalstämmans beslut tillfaller föreningens eventuella tillgångar medlemmarna enligt fördelningen Pargas stad 2/3 och Kimitoöns kommun 1/3. Styrelsen godkände att ett totalbelopp om ,00 euro betalas ut till respektive kommuns bank enligt följande: ,00 euro till Kimitoöns kommun och ,00 euro till Pargas stad. Efter utbetalningarna eventuellt återstående medel utbetalas till kommunerna enligt samma princip. Styrelsens ordförande Folke Öhman har undertecknat anmälan om upplösning, och anmälan har postats till föreningsregistret. Kompletterande material Redogörelse över Region Åbolands verksamhet, december 2012

14 15/ Stadsstyrelsen Förslag Stadsfullmäktige antecknar informationen till kännedom. Förslaget godkändes.

15 15/ Stadsstyrelsen Konkurrensutsättning av campingverksamheten i Solliden 851/ /2013 Stadsstyrelsen 261 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Sollidens campingområde inklusive byggnader har varit uthyrt till Bon-Bon Pargas/Yifat Gestranius fr.o.m Pargas stad har sagt upp legoavtalet med ett brev daterat så att avtalet upphör att gälla i enlighet med villkoren i avtalet. I legoavtalet har parterna kommit överens om legotagarens skyldighet att se till att legoområdet inklusive byggnader, anläggningar och kommunalteknik underhålls samt att de är snygga och säkra samt om att legotagaren inte har rätt till ersättning eller avdrag på legoavgiften för kostnader som underhållet, grundliga förbättringar eller övriga arbeten medför. Vidare har parterna kommit överens om att legotagaren inte har rätt att när legoförhållandet upphör få ersättning för sådan grundlig förbättring som har höjt värdet på området eller för andra arbeten. I legoavtalet har parterna också kommit överens om att då legoavtalet upphör hålls en gemensam syn över vilken protokoll uppgörs och att parterna senast vid detta tillfälle bör meddela om de har eventuella krav på den andra parten vad gäller byggnadernas och anläggningarnas skick samt utförda arbeten. Efter detta kan nya krav inte ställas, såvida det inte gäller latenta fel i byggnader eller skador som inte kunnat konstateras i samband med synen. I promemorian över fastighetssynen konstateras att det ekonomiskt inte lönar sig att renovera objektet i sin helhet. Vandrarhemmet Norrdahl revs av staden på hösten En fastighetssyn förrättades vid objektet också den 16 oktober 2013 och då kunde det konstateras att byggnadernas skick hade försämrats avsevärt. Den nuvarande huvudbyggnaden kräver så omfattande reparationer att det med tanke på en effektiv användning är mer lönsamt att uppföra en ersättande byggnad. Förrådsbyggnaden i området är rivfärdig och i dess ställe har man planerat att uppföra en ny effektivt fungerande huvudbyggnad. Sollidens camping har som målgrupp husvagns- och husbilsresenärer, cyklister, paddlare, vandrare och motorcyklister. Kännetecknande för målgruppen är att de färdas på egen hand i mindre grupper. Man strävar efter att skapa nya evenemang i området och under enstaka toppar kan den planerade belastningen i det initiala skedet överskridas.

16 15/ Stadsstyrelsen Det ska reserveras ändamålsenliga förutsättningar för målgruppen för att campingen kan nå framgång och öka sin beläggningsgrad. De nuvarande förutsättningarna i form av byggnader är av låg standard, eftersom man inte har kunnat nå upp till en avtalsenlig underhålls- och reparationsnivå inom ramen för det nuvarande legoavtalet. För att höja förutsättningarna till en nivå som är ändamålsenlig långt in i framtiden behövs det en initial investering av staden, och genom att hyra ut campingen till en aktör kan investeringar åstadkommas i form av byggnader som hyrestagaren uppför så att de är förenliga med hyrestagarens egen strategi. Staden ska i egenskap av ägare dock redan i anbudsförfrågan lägga fram en referensram för den framtida strategin. Det har tagits fram en preliminär plan för utveckling av området som beträffande sin omfattning och kvalitetsnivå klart överskrider de reella möjligheterna, men planen kan följas stegvis och segmenterat. Den nya hyrestagaren förutsätts säkerställa livscykeln för stugorna inom en tidsram av 3-5 år. Byggnaderna är i dåligt skick och på basis av inspektionerna av byggnadernas skick kan man göra den bedömningen att den nuvarande huvudbyggnadens livscykel närmar sig sitt slut. En del av stugorna är i användbart skick, men reparationsskulden är stor. Föreslås att man inte längre renoverar huvudbyggnaden, utan låter dess livscykel gå mot sitt slut och bygger nya utrymmen för en ny huvudbyggnad stegvis i anslutning till serviceutrymmena. Stadens investering utgörs av en helhet bestående av toaletter, duschar och tvättstuga och företagaren kan komplettera helheten genom en egen satsning i form av receptions- och caféutrymmen. Dessa utrymmen planeras i detta skede som tillbyggnadsreservationer. Till helheten kan också fogas matlagningsutrymmen som dock i detta skede skulle vara avsedda att användas sommartid. Investeringen täcker inte behovet helt för serviceutrymmenas del, men på detta vis kan verksamheten få fortsätta inom den ekonomiska referensramen. Serviceutrymmena måste planeras och byggas med ett centralt läge i området så att de tjänar strandbastuns och husvagnsområdets behov. Kostnaderna i totalplanen är orealistiskt höga, men genom att gå framåt stegvis och segment för segment kan ett sådant realistiskt mål uppnås som företagaren kan förbinda sig till. Värdet på stadens investering för att i form av serviceutrymmen garantera förutsättningarna för att starta verksamheten beräknas till omkring Sollidens campingområde är ett populärt turistmål i Pargas och har trots en ringa marknadsföring lockat drygt övernattare per sommar. Stadens målsättning är att åstadkomma ett livskraftigare centrum och i planerna finns nya evenemang och turistfällor för att locka inflyttare och ge det lokala näringslivet förbättrade verksamhetsmöjligheter. Man ska inte i detta sammanhang glömma bort vad vi redan har, Sollidens camping drar folk varje sommar trots att områdets byggnader är i dåligt skick. I dagens ekonomiska läge är det inte möjligt för varken stad eller en företagare att ensam dra det tunga lasset för att få området och byggnaderna att uppfylla de kvalitetskriterier som krävs av ett modernt campingområde. Det är därför naturligt med en samverkan

17 15/ Stadsstyrelsen mellan stad och företagare där staden står för de nödvändigaste investeringarna men där också företagaren står för utvecklandet av området. Då det förutsätts av den nya hyrestagaren en långsiktig utvecklingsverksamhet och iståndsättande av hyresstugorna ( säkerställa livscykeln ) är det viktigt med en tillräcklig lång hyrestid. Stadens investering i servicehuset bör lämpligen förverkligas under perioden hösten maj Detta för att det dels är en för stram tidtabell att hinna bygga något innan sommaren 2014, dels för att den nya hyrestagaren ska ha en säsongs erfarenheter av campingen bakom sig och på så sätt kunna bidra med egna förslag och önskemål. Förslag Pargas stad konkurrensutsätter campingverksamheten i Solliden. Konkurrensutsättningskriterierna är prissättning 50 % och lämplighet 50 %. Lämpligheten bedöms enligt kriterierna branscherfarenhet 40 %, intervju 40 % och verksamhetsplan 20 %. Hyresavtalets längd är 10 år. Staden står för att en ny servicebyggnad uppförs, hyresgästen förbinder sig att iståndsätta hyresstugorna inom 4 år. Stadsstyrelsen väljer hyresgästen och godkänner hyresavtalet. Under diskussionen föreslog Markku Orell, understödd av Hanna Järvinen, att viktningen mellan intervjun och verksamhetsplanen skulle vara densamma, dvs. 30 % och 30 %. Under diskussionen föreslog Kurt Lundqvist att i beslutsförslaget tilläggs att staden står för att en ny servicebyggnad uppförs till ett kostnadsberäknat värde av Föredraganden meddelade att han omfattar Kurt Lundqvists förslag. Ordförande konstaterade att Markku Orell gjort ett understött motförslag. Därför ska stadsstyrelsen rösta om föredragandens förslag och Markku Orells förslag. Den som understöder föredragandens förslag röstar Ja, och den som understöder Markku Orells förslag röstar Nej. Omröstningen sker genom namnupprop. Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen gavs Ja-röster 6 Nej-röster 5 Bilaga 2 Omröstningsprotokollet Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen beslutat i enlighet med föredragandens ändrade förslag. Delgivning Fastighetschefen, näringslivschefen

18 15/ Stadsstyrelsen Ändring i servicelinjens trafik i Pargas kommunområde 830/ /2013 Stadsstyrelsen 262 Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Pargas stad upphandlade hösten 2012 servicelinjetrafiken i Pargas kommunområde för tiden Servicelinjen är en busslinje som är öppen för alla och som särskilt beaktar behoven hos den äldre befolkningen och personer med funktionshinder. Trafiken grundar sig på en preliminärt planerad servicelinjerutt, men med anropstaximodell. Det betyder att passageraren beställer skjutsen senast kl dagen innan. Trafikanten ansvarar för mottagandet av beställningarna och planerar följande dags rutter utgående från detta. Systemet med anrop som infördes för ett år sedan har inte nämnvärt minskat på trafiken. Under innevarande avtalsperiod handhas trafiken av R & F Rindell Ay. Servicelinjens minibuss trafikerar mellan kl. 7 och 13 vardagar (måndag-fredag) med en timmes paus, dvs. 5 timmar per dag. Två rutter går till Finby, tre till Tennby och tre till Skräbböle dagligen, enligt fastställd tidtabell. Mindre avvikelser från rutten kan göras. Under skolornas lov körs rutten något reducerat. Kostnaderna för trafiken är 49,20 /timme eller 246 /dag. Veckopriset är sålunda Antalet passagerare som använder servicelinjen har under åren varit litet. Enligt statistik som trafikanten tillhandahållit rör sig antalet passagerare i medeltal kring 20 personer/dag. Det händer att flere delrutter körs helt och hållet utan passagerare. Med tanke på det låga antalet passagerare är det motiverat att se över tidtabellen i samband med att avtalsperioden närmar sig sitt slut. Förslagsvis kunde servicelinjen framöver trafikera enligt nuvarande ruttsystem endast 3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Inbesparingarna skulle vara 492 /vecka, på årsbasis uppskattningsvis drygt , med beaktande av att trafiken vissa veckor under skolornas lov redan nu är mindre. Äldrerådet har gett sitt utlåtande om förslaget till ändring i servicelinjens trafik. Rådet anser att förslaget med trafik tre dagar i veckan kunde införas på prov under t.ex. sex månader, varefter man utvärderar hur linjen har använts. Bilaga 3 Äldrerådets utlåtande

19 15/ Stadsstyrelsen Kompletterande material Förslag till tidtabell Förslag Stadsstyrelsen besluter att servicelinjens buss från och med januari 2014 trafikerar endast tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Systemet utvärderas under hösten Delgivning Förslaget godkändes. Äldrerådet i Pargas stad Bildningsavdelningen, trafikassistent Eivor Suominen och planerare Annukka Koskinen

20 15/ Stadsstyrelsen Koko elämä kotona - ansökan om projektfinansiering 847/ /2013 Stadsstyrelsen 263 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn De senaste åren har man inom Pargas stad deltagit i social- och hälsovårdsministeriets KASTE I-program (det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård), vars målsättning var att utveckla social- och hälsovårdens servicestruktur i enlighet med nationella riktlinjer och rekommendationer. Pargas stad har sedan 2010 deltagit i KASTE-projektet "Toimintakykyisenä ikääntyminen" där Satakunda sjukvårdsdistrikt har fungerat som huvudman, vars syfte har varit att utveckla vårdkedjor, rådgivningstjänster för äldre samt utveckla personalens kunnande. Social- och hälsovårdsministeriets KASTE II-program ger möjligheter att förankra, vidareutveckla och förstärka det som redan befunnits vara fungerande under KASTE I-programmet samt att fortsätta utveckla de områden som ännu konstaterats vara bristfälliga. Till det nya KASTE-programmet har huvudmannen Satakunda sjukvårdsdistrikt jobbat fram ett nytt projekt som går under namnet "Koko elämä kotona". Inom projektet kommer det att finns lokala projektpiloter, varav en skulle vara Pargas stad. I Pargas stads pilot skulle åtgärderna vara: 1. Initial kartläggning av den nuvarande praxisen och verktygen för bedömning av servicebehovet. 2. Beskrivning av målbilden: samordning av särdragen i medarbetarperspektivet och kundperspektivet. Samband med serviceplanen. Beaktande av lagstiftningens perspektiv. 3. Utveckling av en metod, verktyg och en (elektronisk) plattform för bedömning av servicebehovet utifrån målbilden. 4. Utveckling av ett hjälpmedel för resursplanering utifrån servicebehovet. 5. Klargörande av den regionala målbilden; en verktygsback för den regionala bedömningen. 6. Utveckling av personalens kompetens. Projektet genomförs under tiden Den totala budgeten uppgår till dryga 2 miljoner euro, varav Pargas andel skulle vara euro, vilket främst består av lönekostnader och köptjänster. Kommunens egen andel skulle vara 25 %, dvs euro.

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4/2008 30 Direktionen för vattentjänstverket 11.06.2008 Vesihuoltolaitoksen johtokunta TID - AIKA 20:50-21:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset / Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Pargas stadshus, Styrhytten

Pargas stadshus, Styrhytten Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 21 Svenska utbildningsnämnden 13.03.2008 TID - AIKA 13.03.2008 kl. 17:30-18:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Kajutan 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 24 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den

Kommunkansliet i Kimito den 8/2010 PROTOKOLL 1 Sammanträdestid: Torsdagen den kl. 18.00-19.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Kimito, Styrelserummet Beslutande: Övriga närvarande: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135. 77 Val av protokolljusterare 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135. 77 Val av protokolljusterare 136 5/2015 132 Kulturnämnden TID - AIKA 13.10.2015 kl./ klo 16:30-17:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Skansen 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135 77 Val av protokolljusterare 136 78 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer