Olle Ytterberg (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Ytterberg (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP) Renhållningschef Jan-Erik Widen 151, socialchef Lena Dibbern, 154, informatör Maria Windås, ekonomichef Ann Björkman, kanslichef Inga-Greta Carneland-Hörnström och sekreterare Ylva Petersson. Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Öhgren Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare Ylv ees Ordförande ,. /L... Olle r er Organ Justerande Mats Ö en Bevis 1 Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets 2,j % () - //,. `9 Datum för anslagets 267/ IZ ` Il uppsättande... nedtagande... Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Blad 1 Innehåll Fastställande av renhållningstaxa år 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 2 Information om fjärrvärmepriser för år Kommentarer till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 31 juli 2010" 4 Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 6 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening 8 Styrelsens och nämndernas mål- och budgetdokument åren Agenda 21 -pris år Svar på medborgarförslag om samarbete med Örtagårdskyrkan 11 Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet 12 Annonsering av kommunala kungörelser 13 Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut 14 Instruktion till röstombud vid extra bolagsstämma med Vafab Miljö AB den 29 november Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga 16 Förfrågan om bidrag till internationellt skulptursymposium i Arboga 17 Revidering av strategisk och ekonomisk plan åren Ordggtyndes sign. Justerandes sign. Sekr terarens s' Utdragsbestyrkande ---15^ z AL 9k- Ä

3 Blad 2 Au 151 Dnr 277/ Fastställande av renhållningstaxa år 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit förslag till renhållningstaxa år 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Renhållningschef Jan-Erik Widen redogör vid sammanträdet för förslaget till renhållningstaxa. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Förslaget till renhållningstaxa år 2011 fastställs. 2. Taxan fastställs under förutsättning att även Kungsör och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekretergrer)q sign. Utdragsbestyrkande

4 Blad 3 Au 152 Dnr 283/ Information om fjärrvärmepriser för år 2011 Arboga Energi AB har den 29 september 2010 beslutat att höja energiavgiften med 0,40 öre/kwh och den fasta avgiften för villor höjs från kronor per år till kronor per år exklusive moms. För en villaägare med en årsförbrukning av 20 MWh innebär det en kostnadsökning med 1,16% eller 194 kr/år inklusive mervärdeskatt. För övriga abonnemang höjs den fasta avgiften, med kr/år beroende på anslutningsefffekt i kw. Effektavgiften höjs med 2 kr /år från 288 kronor till 290 kr/år. Energiavgiften höjs med 0,40 öre/kwh från 47,4 öre/kwh till 47,8 öre/kwh. Mervärdeskatt tillkommer. För ett flerbostadshus med en årsförbrukning av 193 MWh och 1000 m2 blir kostnadsökningen 0,82% eller 1 245kr/år inklusive mervärdeskatt. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

5 Blad 4 Au 153 Dnr 121/ Kommentarer till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 31 juli 2010" Från de förtroendevalda revisorerna har till kommunstyrelsen inkommit en bedömning av delårsrapporten där de sakkunniga revisorernas revisionsrapport, Granskning av delårsrapport per 31 juli 2010, bifogas. Kommunstyrelseförvaltningen har valt att kommentera de delar av rapporten som de anser är relevanta, eftersom revisorerna inte angett särskilda frågeställningar. Sammanställd redovisning Revisorerna skriver: "Kommunen saknar en koncernredovisning i sin delårsrapport. Koncernredovisningen är viktig då den ger läsaren en fullständig bild av kommunens totala verksamhet." De skriver även: "Arboga kommun upprättar inte någon sammanställd redovisning vilket rekommenderas. Delårsrapporten bör innehålla en sammanställd redovisning för en övergripande analys vilket blir ännu viktigare om fler verksamheter överförs från kommunen till bolag." Koncernredovisning och sammanställd redovisning är samma sak inom kommuner och landsting. I lagen om kommunal redovisning nämns sammanställd redovisning i samband med årsredovisning. Det anges inte något krav på att delårsrapporten ska innehålla en sammanställd redovisning. Det finns ett avsnitt i delårsrapporten om kommunägda företag och organisationer. Där finns de fyra stora företagen och organisationerna beskrivna inklusive ett avsnitt om delårets verksamhet samt prognos på helår. Då endast en del av organisationerna gör delårsbokslut per 31 juli är det svårt att få in uppgifter till en sammanställd redovisning. Vid kommande organisationsförändringar där fler verksamheter överförs till bolag och förbund kommer krav att ställas så långt som möjligt på att de ska ha samma delårsperiod som Arboga kommun. Anläggningsredovisning Revisorerna skriver: "Vi kan inte med säkerhet uttala oss om kommunens anläggningstillgångar eftersom kommunens anläggningsregister inte är uppdaterat vid tidpunkten för upprättande av delårsrapporten. Avskrivningar och investeringar grundar sig därmed på prognoser och Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 Blad 5 investeringsbudget. Vi har dock bedömt dessa som rimliga enligt den granskning som de diskussioner som förts med ansvariga inom kommunen." Ett arbete pågår med byte av system för anläggningsredovisning. I samband med bytet sker en inventering så att endast korrekta uppgifter lyfts över och kommunen får en uppdaterad anläggningsredovisning. Tidsplanen innebär att bytet ska vara klart vid årsskiftet 2010/2011. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommentarerna till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport "Granskning av delårsrapporten per 31 juli 2010" godkänns. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande v

7 Blad 6 Au 154 Dnr 4/ Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2010, 39, att ställa sig bakom den av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) framlagda avsiktsförklaringen avseende ensamkommande barn och ungdomar i Västmanlands län. Av avsiktsförklaringen framgår att man avser att samarbeta inom länet för att skapa 80 platser för ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden beslutade den 19 maj 2010, 71, och den 16 juni 2010, 81, att rekommendera kommunstyrelsen att träffa överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av åtta ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i åldern år. Kostnaderna för fem platser för boende med permanent uppehållstillstånd (PUT) beräknas till kronor och statligt bidrag för dessa beräknas uppgå till kronor. Kostanden för tre platser i samma boende för asylsökande beräknas till kronor och statligt bidrag beräknas till kronor. Totalt beräknas kostnaden för ett boende för dessa två grupper med åtta platser alltså uppgå till kronor och det statliga bidraget till kronor. En förutsättning för mottagandet är att övriga berörda förvaltningar kan fullfölja sina åtaganden. Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2010, 111, att remittera ärendet till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt till fritids- och kulturnämnden för yttrande. Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 september, 84. Tekniska nämnden beslutade ge fastighetsförvaltningen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att projektera för boende i kvarteret Bävern på Österlånggatan och ta fram en kostnadskalkyl samt teckna hyresavtal. Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 oktober 2010, 55. Fritids- och kulturnämnden beslutade tillstyrka förslaget om mottagande av åtta ensamkommande flyktingbarn. Vidare beslutade nämnden att ställa sig bakom den tjänsteskrivelse som upprättats i ärendet vilken innebär att anpassning av verksamhet inom fritidsoch kulturnämnden ansvarsområde ska ske i de fall det blir aktuellt för Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sig.. Utdragsbestyrkande

8 Blad 7 målgruppen samt att dialog ska föras kontinuerligt med socialnämnden avseende målgruppens behov. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 oktober 2010, 45, och beslutade ställa sig positiv till mottagandet av åtta ensamkommande asylsökande flyktingbarn under förutsättning att ekonomiska resurser ställs till nämndens förfogande för att täcka kostnader som uppstår i samband med mottagandet. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Överenskommelse träffas med Migrationsverket om mottagande av åtta ensamkommande asylsökande ungdomar i åldern år. 2. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden samt tekniska nämnden fullgör de åtaganden som faller inom ramen för respektive nämnds ansvarsområde i samband med mottagandet av de åtta ensamkommande asylsökande barnen och ungdomarna. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterare s i -n. Utdragsbestyrkande

9 Blad 8 Au 155 Dnr 12/ Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010, 53, om kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening. Av beslutet framgår att Arboga kommun förbinder sig att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 5,0 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen sker genom i anspråkstagande av kommunens egna kapital. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelas Arboga kommun. Styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening har vid sammanträde den 15 oktober 2010 beslutat om fördelning av förlagslånet. Samtliga 249 berörda medlemmar deltar i förlagslånet. Några medlemmar har valt att teckna lägsta möjliga belopp om kronor, varför ett mindre överteckningsbelopp fördelas till de medlemmar som anmält intresse för överteckning. Arboga kommuns andel av förlagslånet i förhållande till kommunens andel av insatskapitalet uppgår till kronor. Arboga kommun har anmält intresse för överteckning med kronor det vill säga totalt kronor. Den så kallade överteckningen innebär att Arboga kommun ges möjlighet att låna ut ytterligare kronor, det vill säga kronor. Räntesats fastställs den 30 november 2010 och meddelas medlemmarna omgående. Även inbetalning av förlagslånebelopp sker den 30 november. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2010, 53, godkänns förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening uppgående till kronor. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterar5ns?gn. Utdragsbestyrkande

10 Blad 9 Au 156 Dnr 13/ Styrelsens och nämndernas mål- och budgetdokument åren Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010, 52, i samband med beslut om strategisk och ekonomisk plan för åren , att styrelsen och nämnderna senast i november ska upprätta måldokument för perioden och budget för år 2011 inom den ekonomiska ramen. Måldokument och budget ska anmälas till kommunfullmäktige i december månad Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 2T

11 Blad 10 Au 157 Dnr 232/ Agenda 21-pris år 2010 Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s Rio-konferens om hållbar utveckling och beskriver hur arbetet för att motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skulle kunna komma igång, i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Agenda 21 antogs i Rio de Janeiro år Arboga kommuns Agenda 21 pris har som syfte att uppmuntra engagemang och initiativ som leder mot en långsiktig hållbar utveckling för människa och miljö och ses som en möjlighet att stärka medborgarengagemanget och demokratin. Priset tillfaller årets bästa utvecklingsarbete inom miljö, folkhälsa eller demokrati under det gångna året. Priset består av kronor samt diplom. Juryn består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Nominering av miljöpris bereds av miljö- och byggnämnden och nominering av folkhälsopris bereds av fritids - och kulturnämnden. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Till årets Agenda 21 pris har fyra förslag inkommit: Mellangården Arboga Södra IF Galleri Stallet Världsbutiken Amos Protokollsutdrag har inkommit från fritid- och kulturnämndens sammanträde den 20 november 2010, 47. Nämnden nominerar Världsbutiken Amos i första hand för sitt arbete med demokratiutveckling och rättvisehandel och Galleri Stallet i andra hand för sitt arbete med att främja konstoch hantverksintresset för en bred allmänhet. Protokollsutdrag har inkommit från miljö- och byggnämndens sammanträde den 21 november 2010, 135, där nämnden nominerar Världsbutiken Amos till mottagare av priset. Arbetsutskottets beslut Till mottagare av Agenda 21 priset utses Världsbutiken Amos. Kommunstyrelseförvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. SekreterarensÅign. Utdragsbestyrkande

12 Blad 11 Au 158 Dnr 156/ Svar på medborgarförslag om samarbete med Örtagårdskyrkan Från Tage Bergström har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj, 50, inkommit medborgarförslag om utökat samarbete mellan Arboga kommun och Örtagårdskyrkan. Samarbetet bör även omfatta öppethållande fredag - lördagkvällar gentemot ungdomar. Förslagsställaren anser också att någon bör anställas av kommunen för att inneha det övergripande ansvaret för samarbetet. Medborgarförslaget remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 juni 2010, 93, till fritids- och kulturnämnden. Samtidigt erbjöds Örtagårdskyrkan att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Från Örtagårdskyrkan inkom den 9 september 2010 synpunkter på medborgarförslaget och speciellt om inriktningen mot ungdomar. Där har man samtalat om att gå ut på stan och att ha ett öppet cafe på fredags- och lördagskvällar. För detta krävs det en person som har möjlighet att ge mycket tid. Det har inte kyrkan resurser för, men efter tillbyggnaden är klar kommer lämpliga lokaler att finnas för verksamheter som sopplunch och cafe. Örtagårdskyrkan är positiv till ett samarbete med kommunen och att en person med inriktning mot ungdomar anställs. Fritids- och kulturnämnden behandlade medborgarförslaget den 8 september 2010, 39. Av protokollsutdraget framgår att fritids- och kulturförvaltningen, tillsammans med social- och barn- och utbildningsförvaltningen har ett samarbete kring fältarbetare som tjänstgör ute på stan under vissa kvällar och helger. Fritids- och kulturnämnden föreslår att medborgarförslaget angående samarbete mellan Arboga kommun och Örtagårdskyrkan avslås. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Medborgarförslaget angående samarbete mellan Arboga kommun och Örtagårdskyrkan, med inriktning mot öppethållande för ungdomar fredags- och lördagskvällar avslås med motiveringen att Arboga kommun i dagsläget har ett samarbete kring fältarbetare som tjänstgör ute på stan under vissa kvällar och helger. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 Blad 12 Au 159 Dnr 264/ Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från Kurt Paulsson har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2009, 121, inkommit medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till eljusspåret vid Ekbacksbadet. behandlade förslaget vid sitt sammanträde den 25 januari 2010, 10, och beslutade att remittera ärendet till fritids- och kulturnämnden. Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj 2010, 26, och den 8 september 2010, 40. Fritids- och kulturnämnden beslutade se till att belysning sätts upp på tre befintliga entreer till elljusspåret under perioden och att kostnaden arbetas in i fritids- och kulturnämndens ekonomiska flerårsplan samt att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Av den tjänsteskrivelse som upprättats på fritids- och kulturförvaltningen framgår att de beräknade kostnaderna för att sätta upp belysning på de tre befintliga entreerna vid elljusspåret vid Ekbacksbadet beräknas uppgå till kronor. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Belysning sätts upp på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet. 2. Finansiering sker inom fritids- och kulturnämndens budgetram. 3. Medborgarförslaget bifalls. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens Utdragsbestyrkande

14 Blad 13 Au 160 Dnr 272/ Annonsering av kommunala kungörelser Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2007, 28, att annonsering av kommunala kungörelser under perioden ska göras i Arboga Tidning såvida inte särskilda skäl föranleder annat. Kommunfullmäktiges dagordning kungörs även på Arbogas hemsida. Enligt Arboga tidning så når man 75 % av invånarna i Arboga kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Annonsering av kommunala kungörelser ska även fortsättningsvis göras i Arboga Tidning såvida inte särskilda skäl föranleder annat. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens;jgn. Utdragsbestyrkande

15 y ARBOGA KOMMUN Blad 14 Au 161 Dnr 147/ Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut Från socialnämndens sammanträde den 27 oktober 2010, 124, har inkommit rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 för individ- och familjeomsorg och vård och omsorg samt 9 LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska lämnas en gång per kvartal till länsstyrelsen, kommunens revision och kommunfullmäktige. Tre ej verkställda beslut enligt LSS och fyra ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen vård och omsorg har rapporterats mellan juli 2010 och september Inga ej verkställda beslut har rapporterats gällande individ- och familjeomsorg. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens san. Utdragsbestyrkande

16 Blad 15 Au 162 Dnr 11/ Instruktion till röstombud vid extra bolagsstämma med Vafab Miljö AB den 29 november 2010 Från Vafab Miljö AB har inkommit kallelse till extra bolagsstämma den 29 november 2010 i Västerås. Arbetsutskottets beslut Röstombudet uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag till beslut. Röstombudet Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreteraren sign. Utdragsbestyrkande

17 Blad 16 Au 163 Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga Information Ordförandes sign. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 17 Au 164 Dnr 280/ Förfrågan om bidrag till internationellt skulptursymposium i Arboga Den 23 november 2009 inkom en intresseförfrågan gällande internationellt skulptursymposium i Arboga från föreningen Mekens Vänner. I sin förfrågan undrar föreningen om intresset för det tilltänkta symposiet är så stort att det finns möjlighet för Arboga kommun att ekonomiskt eller på annat sätt stödja projektet. Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2010, 16, att medel, kronor, ianspråktas genom att avsättningen till fonden för konstnärlig utsmyckning minskas. Bidraget utbetalas under förutsättning att Föreningen Mekens Vänner ska redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott att övrig finansiering av projektet finns. En redovisning av en detaljerad tidsplan för genomförandet av projektet ska presenteras för arbetsutskottet. Från föreningen Mekens vänner har den 19 oktober 2010 inkommit en förnyad bidragsansökan för genomförande av ett internationellt skulptursymposium Målet är att genomföra ett ett internationellt skulptursymposium i Arboga med start den 25 juli och mål den 12 augusti Under tre veckor samlas 15 internationellt erkända och verksamma konstnärer på en lämplig anläggning i Arboga för att påbörja och slutföra ett konstnärligt skapande av var sitt objekt bestående av förbrukat krigsmaterial såsom flygplan, tanks, robotar, bilar och liknande material. När samtliga konstverk och skulpturer är färdigställda arrangeras Finalen där inbjudna sponsorer och övriga gäster får ta del av var konstverken kommer att placeras. Projektet har enligt projektledaren Håkan Sterner fått klartecken från Leader om grundfinansieringen på kronor som betalas ut under förutsättning att övrig medfinansiering är ordnad. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Medel, kronor, ianspråktas genom att avsättningen till fonden för konstnärlig utsmyckning minskas. 2. Bidraget utbetalas när Föreningen Mekens Vänner redovisat till kommunstyrelsens arbetsutskott att övrig finansiering av projektet finns. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. SekreterarenHsign. Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 18 Au 165 Dnr 13/ Revidering av strategisk och ekonomisk plan åren Vid sammanträdet redogör ekonomichef Ann Björkman för de revideringar som behöver göras av strategisk och ekonomisk plan åren med anledning av ändrade förutsättningar inför år Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2010-01-25

Sammanträdesdatum 2010-01-25 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.10 Beslutande Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) Övriga deltagare Helena Blomberg 12, marknadsförare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 9.00-11.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Fritids- och kulturnämndens konstkommitte har kontaktat konstnären och fått förslag på en utformning till en kostnad av 7 000 kronor.

Fritids- och kulturnämndens konstkommitte har kontaktat konstnären och fått förslag på en utformning till en kostnad av 7 000 kronor. SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-12 Blad 27 Ks 66 Au 57 Dnr 205/2009-101 Beslut om inköp av glasskulptur med sockel och belysning sammanträde den 8 december 2010, 67, avseende återremitterat

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP)

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-09-09 Plats och tid Ahllöfsrummet 8.30-10.30 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Bo Antonsson teknisk chef, Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2016-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Omstrukturering

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 11 Ks 5 Au 3 Dnr 10/2014-106 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsordning

Läs mer

Carl- Erik Almskoug. Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) 167, 169-177

Carl- Erik Almskoug. Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) 167, 169-177 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-14.50 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 september 2015 kl. 08.00-11.50 Beslutande Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (FP)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-11-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 138 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 139

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren kl. 18:00-20:10 Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-29 Blad 14 Ks 161 Au 159 Dnr 264/2010-101 Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från har

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Tommy Bohman Agneta Lindberg Ejlon Johansson Rolf Forsén, ersättare Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Kommunchef Stefan Larsson, personalchef Maria

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11)

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-15.50 Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-11-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 1 september 2015 kl. 08:30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) s arbetsutskott 2009-09-24 Plats och tid Sturerummet 15.00-17.15 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Lars-Gunnar Felldin VA-chef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker.

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Datum 2013-09 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Anneli Bengtsson / Lena Brännlund

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) arbetsutskott Kultur- och utbildningsnämndens 2008-05-28 1. (18) Plats och tid: Coop-huset, kl 13.00-16.30 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordf. (ej ordf. punkt 1 71) Lars-Gunnar Hedenqvist (fp), ordf. 71 punkt

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande Malunq-Sälens kommun Sammanträciesprotokoll 2015-05-12 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 09.00-11.45 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson, 40-42 (S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer