Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan (m, fp, kd, c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)"

Transkript

1 Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen

2 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan Förutsättningarna Vi i majoriteten i Sollentuna lägger fram en stark och framtidsinriktad budget som präglas av balans mellan satsningar och varsamhet och hushållning med skattebetalarnas pengar. En stor del av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Vi avser med anledning av detta att bedriva en politik som står i samklang med regeringens jobblinje. För att fatta bra beslut i nutid, måste politiken vara framåtblickande och ansvarstagande. Den demografiska utmaningen som väntar de närmaste decennierna ställer stora krav på politikerna. Vården och omsorgen måste ges tillgång till växande resurser samtidigt som alla resurser används mer effektivt. För att kunna klara de framtida utmaningarna, inte minst inom vården och omsorgen, måste politiken präglas av god ekonomisk hushållning. De ekonomiska förutsättningarna i Sollentuna kommun är goda. Kommunen har inga lån och praktiskt taget inga borgensförbindelser. Kommunens pensionsskuld är även den under kontroll till skillnad från många andra kommuners under kontroll. Detta ger oss en bra grund att kunna erbjuda Sollentunaborna en bra service, i nutid och framtid. Vidare kan vi fortsätta återbetalningen av den skattehöjning vi tvingades till Under 2007 föreslår vi att skatten sänks 25 öre till 18,33 kronor och 2008 ytterligare 13 öre till 18,20, samt 10 öre 2009 till 18,10. Valfrihet är ett ledord för kommunens verksamhet. Så långt som det är möjligt skall medborgarna kunna välja den service som bäst passar varje persons eller familjs unika behov. Konkurrens mellan utförare stärker drivkrafterna för ökad effektivitet och kvalitet i tjänsterna men stärker också den enskildes valfrihet. Vi har beslutat att all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner ska konkurrensutsättas, bland annat genom den så kallade utmaningsrätten. Vidare avser vi att även fortsättningsvis utreda vilka kommunala verksamheter som konkurrerar med företagen på den privata marknaden. Vi vill även stimulera och uppmuntra avknoppningar. Dessa åtgärder är viktiga inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Den offentliga sektorn är mycket kvinnodominerad och genom att öppna för nyföretagande ger vi också kvinnorna större möjlighet att påverka sin arbetssituation genom egenföretagande och möjlighet till fler arbetsgivare. Vårt budgetförslag i korthet En stor trygghets- och trivselsatsning kommer att genomföras de närmaste åren genom att titta på de faktorer som påverkar tryggheten samt nyplantering. Upprustningen av Malmparken fortsätter under de närmaste åren. Pengar har avsatts i syfte att upprusta och anpassa lekplatser så att alla barn har möjlighet att leka där. För att ytterligare öka individperspektivet i kommunens verksamheter skall vi göra en utredning som skall föreslå åtgärder i syfte att förenkla och effektivisera klagomålshanteringen. Den största satsningen 2007 sker på barn- och ungdomsnämnden. Nämnden tillförs ytterligare 54 miljoner kronor. Ramen uppgår därmed till miljoner kronor under nästkommande år. Den införda kunskapsgarantin gäller. Inom ramen för den görs kontinuerliga kunskapskontroller från första skolåret, vilket innebär att elevers individuella kunskaper mäts och att det i de fall eleven inte uppfyller kunskapsmålen upprättas en åtgärdsplan för att ge eleven det extra stöd som behövs för att uppfylla målen. Antalet förskoleplatser har de senaste åren ökat dramatiskt och utbyggnaden fortsätter i takt med det ökande antalet nyfödda och inflyttade. Arbetet med att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med de egna barnen upp till tre års ålder mot ersättning från kommunen fortsätter. Detta kommer inte att påverka övrig barnomsorg. Med undantag för gruppen förskollärare och barnskötare, har ohälsotalen bland samtliga personalgrupper sjunkit med 30 procent på tre år. Därför anser vi att det är särskilt viktigt att rikta insatser mot de två nämnda yrkeskategorierna.

3 Barn- och ungdomsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens samarbete fortsätter kring projektet Trygghet och studiero i skolan. Syftet med projektet är att uppnå bättre resultat för eleverna genom att förbättra studiemiljön i skolan t.ex. genom att minska mobbningen. Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att skapa en mötesplats i Viby. Särskolan kommer att få ytterligare resurser. Vi kommer att göra en översyn av vuxenutbildningen i syfte att effektivisera och individanpassa den. Vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder som syftar till att underlätta för äldre medarbetare att arbeta kvar längre. Socialnämnden tillförs resurser för att utöka familjecentralen i Tureberg till att omfatta personer mellan 0-18 år samt förbereda starten av en familjecentral i den norra kommundelen. En särskild satsning görs på det mobila teamet som tillförs två tjänster. Syftet är att fånga upp fler ungdomar som behöver stöd för att inte fastna i brottsbeteende. Detta ska ske snabbt enligt den så kallade 48-timmarsgarantin. Resurser för ytterligare ett arbetslag på Arbetscenter tillförs. Vi kommer att tillföra resurser i syfte att erbjuda kommuninvånarna konsumentvägledning. Vidare får nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en verksamhet för behandling av män som brukar våld i nära relationer. Vård- och omsorgsnämndens kansli utökas med en tjänst för att möta det ökade antalet ansökningar om hemtjänst och särskilt boende, vilket är ett resultat av det ökade behovet av äldreomsorg. Resurser tillförs det särskilda boendet Bergkälla. Nämnden kompenseras också för ökningen av kostnaderna för LSS. Vi avser att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en ny form av boende för äldre, så kallat trygghetsboende, kan utformas. Konsthallsverksamheten på Stallbacken är välbesökt. Verksamheten tillförs ytterligare pengar för att kunna växa. Arbetet med att bredda verksamheten i Stallbacksområdet fortsätter. Projekteringen av Ungdomens hus fortsätter och planeringen av den så kallade idrottsstaden fortskrider. Dessutom kommer B-rinken att förbättras. Fler konstgräsplaner och upprustning av befintliga fotbollsplaner kommer att öka nyttjandegraden betydligt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och tekniknämnden sammanförs till en nämnd. Den nya nämnden kommer att heta miljö- och byggnadsnämnden. En särskild satsning på vattenvård och kommunens naturreservat görs. Kommunens åtgärder mot bullerstörningar fortsätter. Det integrationspolitiska program som utarbetades av integrations- och demokratinämnden och som antogs av kommunfullmäktige 2006 kommer att implementeras. Programmet bidrar till att sätta tydligare fokus på integrationspolitiska frågor. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kommer att fortsätta att öka samarbetet med frivilligorganisationerna inom området samt även bedriva verksamhet på fältet. Det framgångsrika arbetet med Tryggt och snyggt i Rotebro kommer successivt att utökas till hela kommunen under de kommande åren. Det är med stor tillfredsställelse vi lägger denna budget som både innehåller satsningar på viktiga områden och präglas av ansvarstagande och en i alla avseenden hållbar utveckling. Torbjörn Rosdahl (m) Lennart Gabrielsson (fp) Sonia Lunnergård (kd) Carina Lundgren (c)

4 Kommunfullmäktiges beslutssatser Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder och styrelser får därför i uppdrag att lämna ytterligare förslag till effektiviseringar och besparingar uppgående till 1 procent 2008, 1 procent 2009 och 1 procent Förslagen skall konsekvensbeskrivas och inlämnas till kommunstyrelsen i samband med budget Samtliga nämnder skall så långt det är möjligt använda sig av evidensbaserade metoder för insatser i kommunens verksamheter. 3. Beställning för 2007 års verksamhet skall innehålla kvalitetskriterier. Nämnderna skall i samband med budget 2008 redovisa hur arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av den verksamhet för vilken nämnden har ansvar fortskrider. 4. Berörda nämnder skall arbeta med inriktningen att sollentunaborna skall erbjudas flera alternativ inom respektive områden. Nämnderna skall i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan Samtliga nämnder skall arbeta vidare med att upphandla all verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner i konkurrens för att nå kvalitetsutveckling och mångfald. Upphandling av verksamheter skall ske inom given ram och på sikt innebära lägre kostnader. Senast i samband med resultatprognos 2/2007 skall varje nämnd redovisa hur man följer planen för konkurrensutsättning och i vilken utsträckning som egen verksamhet konkurrerar med företag på marknaden samt redovisa åtgärder för att uppmuntra avknoppning av kommunal verksamhet. 6. Samtliga nämnder ges i uppdrag att initiera aktiviteter i syfte att i samverkan med andra nämnder, kommuner och organisationer samt med landstinget åstadkomma samordningsfördelar, kostnadsminskningar och ökad effektivitet. Nämnderna skall i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan Samtliga nämnder får i uppdrag att vidmakthålla den nedåtgående trenden för ohälsotalen i Sollentuna Kommun. Nämnderna skall i samband med delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med minskningen av sjukfrånvaron fortskrider. 8. Allteftersom tekniken kring alkolås utvecklas skall vi dra nytta av den vid inköp av fordon. Samtliga nämnder bör vid upphandling av persontransporter kräva att fordonen är utrustade med väl fungerande alkolås. Särskilt viktigt är detta vid transporter av barn. Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2007 till ett belopp av högst 100 miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsen skall pröva varje enskilt investeringsobjekt samt större objekt för planerat underhåll avseende fastigheter. 3. Investeringsramen avseende kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar anges till 371,3 miljoner kronor 2007, 194,3 miljoner kronor 2008 och 119,3 miljoner kronor Mark skall säljas under perioden Informationsspridning om kommunens vilja att sälja tomträtter utökas. Möjligheterna att på lämpligt sätt aktivera även andra av kommunens vilande tillgångar skall undersökas. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upprustning av den yttre miljön i Sollentuna i syfte att öka trivseln och tryggheten, till exempel genom träd och blomplantering samt se över belysningen.

5 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av åtgärder som kan underlätta för äldre att arbeta kvar längre i syfte att senarelägga utträdet ur arbetsmarknaden. Uppdraget skall redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur klagomålen som inkommer till de kommunala verksamheterna kan hanteras på ett ur medborgarens perspektiv enklare och effektivare sätt. Uppdraget skall redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden sänka ohälsotalen för barnskötare och förskollärare med 15 % från 2006 års nivå fram till Kommunstyrelsen skall i samband med delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med minskningen av sjukfrånvaron fortskrider. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i samarbete med andra aktörer förstärka jobblinjen och ge förslag på organisation för detta. Uppdraget skall redovisas i samband med resultatprognos 2/ I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden 1. Checkvärden för 2007 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2006-xx-xx xxx. 2. Pengvärden för 2007 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2006-xx-xx xxx. 3. I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för barn- och ungdomsnämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifalls. Socialnämnden 1. Nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i samarbete med exempelvis andra kommuner, landstinget, kriminalvården och frivården, starta en verksamhet för behandling av män som brukar våld i nära relationer. Uppdraget skall redovisas i samband med resultatprognos 2/ Nämnden får i uppdrag att redovisa arbetet med ungdomar som omfattas av 48-timmarsgarantin och som därmed får hjälp och stöd tidigt efter att de begått någon form av brott. Uppdraget redovisas i samband med resultatprognos 2/ Egenavgiften för familjerådgivning sänks från 500 kronor per besök till 400 kronor per besök fr.o.m. 1 januari I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden 1. Nämnden får i uppdrag att inkomma med förslag på hur en ny form av boende för äldre, så kallat trygghetsboende, kan utformas. Uppdraget skall redovisas i samband med resultatprognos 2/ I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden.

6 Kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden bifalls. Miljö- och byggnadsnämnden 1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för miljö- och byggnadsnämnden bifalls. Integrations- och demokratinämnden (av administrativa skäl ingår denna under kommunstyrelsen) 1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för integrations- och demokratinämnden bifalls. Exploateringsverksamheten 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva utgifterna i varje exploateringsprojekt innan medel tas i anspråk. 2. I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för exploateringsverksamheten. Rösjöstyrelsen 1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för Rösjöstyrelsen bifalls. Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med Omsorg 1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2007, verksamhetsplan och investeringsplan för produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg bifalls. Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2007 till 18,33 kronor per skattekrona. 2. Kommunstyrelsen medges disponera 20 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Den ekonomiska planen som anges i kommunstyrelsens budgetförslag godkännes. Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 beräknas uppgå till 32,8 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,1 miljoner kronor.

7 Sammanfattning Den förkortade finansiella analysen, kommentarerna kring några viktiga händelser under året samt förväntningar om den framtida utvecklingen skall ses som en sammanfattning av utvecklingen från 2007 och framåt i Sollentuna kommun. Denna budget och verksamhetsplan vänder sig framförallt till fullmäktige. Ytterligare underlag kan fås av respektive nämnd avseende deras internbudgetar. En kortfattad folder Sollentuna kommuns budget 2007 avsedd för hushåll och företag i Sollentuna kommun kommer att publiceras i Sollentunajournalen. Materialet kommer också att finnas tillgängligt på kommunens webbplats. Övergripande politisk inriktning Kommunfullmäktige har i maj 2006 beslutat om en ny modell för målstyrning som skall underlätta kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av nämnderna. Målen skall utgå från de övergripande politiska inriktningarna. Modellen skall tillämpas mellan fullmäktige och nämnderna. Målstyrningen skall vara enkel, tydlig och antalet mål som beslutas av kommunfullmäktige skall minskas. Modellen införs fullt ut vid budget för år Den övergripande politiska inriktningen är: Ansvarsfull ekonomisk politik Företagsvänligt klimat God livsmiljö och ekologiskt hållbart samhälle Integration och demokrati Valfrihet Resultat och finansiell styrka Kommunalskatten för 2007 blir 18,33 kronor och med oförändrad landstingsskatt på 12,27 kronor ger detta en total utdebitering på 30,60 kronor. Kommunalskatten beräknas 2008 sänkas med ytterligare 13 öre och 2009 med ytterligare 10 öre d.v.s. en kommunal utdebitering på 18,20 kronor 2008 och 18,10 kronor Sollentuna kommun budgeterar ett positivt resultat på 26 miljoner kronor för Dessutom finns en buffert på 30 miljoner kronor avsatt för att bl.a. användas för minskade skatte- och finansnetto samt ökade/minskade volymförändringar på vissa nämnder till följd av befolkningsförändringar. För de efterföljande åren beräknas ett mindre överskott. Årets resultat före extraordinära intäkter skall vara så stort att det egna kapitalet värdesäkras. Det innebär ett överskott 2007 på 23 miljoner kronor. De budgeterade nettoutgifterna beräknas uppgå till 348 miljoner kronor Största delen av investeringsutgifterna avser fastighetsverksamheten 378 miljoner kronor. Investeringarna avser bl.a. ny förskola i Silverdal respektive Sofielund samt renovering och tillbyggnad av Bagarbyskolan och Gröndalsskolan, ny idrottshall/ungdomens hus i Tureberg, renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen samt anläggande av konstgräs på fotbollsplaner. Balansomslutningen beräknas för 2007 uppgå till miljoner kronor, varav miljoner kronor utgör eget kapital. Därmed uppgår soliditeten till 83 procent. Risk och kontroll Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap i form av likvida medel (kortsiktiga placeringar samt kassa- och banktillgodohavanden) beräknas försämras från 335 miljoner kronor vid 2007 års början till 83 miljoner kronor vid 2007 års slut. Anledningen är kommunens stora investeringsprogram. Rörelsekapitalet beräknas uppgå till 7 procent av de externa utgifterna. Kommunen har inga lån och bedöms framöver inte heller behöva ta upp lån för att finansiera investeringar. I första hand kommer kommunen i stället minska kapitalet i kapitalförvaltningen om behov skulle uppstå. Om kommunen trots detta skulle behöva låna bedöms risken för att inte få

8 någon finansiär som täcker kapitalbehovet som liten. Vid eventuella tillfälliga likviditetsförsämringar kan checkräkningskrediten utnyttjas. God ekonomisk hushållning Lagstiftaren ser balanskravet som ett golv eller en miniminivå för det finansiella resultatet. Balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 8 kap. 5 kommunallagen (1991:900) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske, skall upplysning lämnas om detta. Därvid skall skälen till beslutet anges. Sollentuna kommun budgeterar ett positivt resultat på 26 miljoner kronor för Dessutom finns en buffert på 30 miljoner kronor vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet. God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen. Samtliga mål uppfylls när det gäller god ekonomisk hushållning Satsningar 2007 och framåt Ansvarsfull ekonomisk politik Sollentuna kommun har en stabil ekonomi. Kommunen har inga lån och har under de senaste åren byggt upp ett betydande eget kapital. Sollentuna kommun skall även framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder och styrelser får därför i uppdrag att lämna ytterligare förslag till effektiviseringar och besparingar uppgående till 1 procent 2008, 1 procent 2009 och 1 procent Nya aktiviteter skall initieras i den kommunala verksamheten i syfte att i samverkan med andra nämnder, kommuner, landsting och organisationer åstadkomma samordningsfördelar, kostnadsminskningar och ökad effektivitet. En växande kommun För en kommun som Sollentuna som är en del av en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion är det bostadsbeståndet som till stor del bestämmer befolkningsutvecklingen. Hur sysselsättningen utvecklas i Stockholmsregionen relativt övriga riket bestämmer befolkningsutvecklingen totalt i länet. Enligt prognosen för kommer befolkningen i Sollentuna kommun att öka till drygt personer fram till år Detta är en ökning med drygt personer, eller med cirka 14 procent. Den genomsnittliga folkökningen förväntas bli cirka 820 personer per år. Störst ökning kommer att ske , då flest bostäder beräknas vara inflyttningsklara. Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen. Det fanns lägenheter i kommunen vid början av Under perioden skapas förutsättningar för att bygga cirka 400 lägenheter per år. Möjligheterna att på lämpligt sätt aktivera även andra av kommunens vilande tillgångar skall undersökas. Mark skall säljas under perioden Företagsvänligt klimat Sollentuna kommun är en av landets mest företagsvänliga kommuner. Under många år har ett målmedvetet arbete bedrivits för att skapa goda samverkansformer med näringslivet och goda möjligheter för etablering och utveckling av företag i kommunen. Kommunen skall fortsätta att arbeta för ett näringslivsvänligt klimat i Sollentuna, ett klimat som stimulerar tillväxt och bidrar till förbättrad miljö.

9 God livsmiljö och ekologiskt hållbart samhälle Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upprustning av den yttre miljön i Sollentuna i syfte att öka trivseln och tryggheten, till exempel genom träd och blomplantering samt se över belysningen. Ytterligare resurser satsas på miljö- och hälsoskyddsnämnden. Valfrihet Berörda nämnder skall arbeta med inriktningen att Sollentunaborna skall erbjudas flera alternativ inom den kommunala servicen. Integration och demokrati Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur klagomålen som inkommer till de kommunala verksamheterna kan hanteras på ett ur medborgarens perspektiv enklare och effektivare sätt. Barn och skola Inom skolområdet fortsätter arbetet med att förbättra elevernas kunskaper. Förskoleverksamheten tillförs ytterligare 26 miljoner kronor. Anledningen är främst ändrade regler avseende statsbidrag. Kommunen erhåller delvis kompensation och tillskjuter därför medel. Dessutom utökas nämndens ram med 20 miljoner kronor. Totalt tillförs ytterligare 54 miljoner kronor barn- och ungdomsnämndens område Budgetramen uppgår 2007 därmed till miljoner kronor. Fler elever inom gymnasieutbildningen och ändrade regler avseende statsbidrag för vuxenutbildningen är den främsta anledningen till ökade anslag. Kommunen erhåller delvis kompensation och tillskjuter därför medel. Totalt tillförs 13 miljoner kronor gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område Budgetramen uppgår 2007 därmed till 237 miljoner kronor. Äldreomsorg Arbetet med framtidens äldreomsorg fortskrider. Målsättningen för de närmaste åren är att utveckla hemtjänsten så att fler kan bo kvar i vanliga bostäder istället för att flytta till äldreboenden. Ett successivt ökande antal äldre personer och kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar gör frågan om hur framtidens äldreomsorg skall utformas till en viktig utmaning för kommunen.

10 Fem år i sammandrag Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunen Förutsättningar BNP, % 2,7 3,6 2,7 2,2 2,0 KPI, % 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 Timlöner, % 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 Arbetade timmar, % 0,5 1,6 0,9 0,4 0,2 Arbetslöshet, % 6,0 5,1 4,9 5,0 5,0 Prisbasbelopp, kr (nivå) Prisreserv, % 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 Generell rationalisering/besparing, % -1,0-1,0-1,0 Arbetsgivaravgift inkl tillägg för personalfunktion och fackliga kostnader, % 43,88 43,60 44,20 44,20 44,20 Intern ränta, % 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 Intern ränta VA, % 3,0 Allmänt Invånare 31 december Kommunal utdebitering 18,68 18,58 18,33 18,20 18,10 Resultat Verksamhetens nettokostnader exkl reavinster Avskrivningar, mkr Årets resultat inkl reavinster, mkr Nämndernas driftsbudget, mkr Kommunens mål för årets resultat, andel av skattenettot, % Verksamheternas nettokostnader exkl reavinster (mål = -99 %) Avskrivningar (mål = -3 %) Finansnettot (mål = +3 %) Värdesäkring av eget kapital (mål = -1 %) Summa (mål = -100 %) Kapacitet Bruttoinvesteringar, mkr Nettoinvesteringar, mkr Tillgångar, mkr Skulder (inkl. avsättningar), mkr Eget kapital, mkr Kommunens mål för soliditet = 75 % Risk och kontroll Likviditet exkl. kapitalförvaltning 31 dec, mkr Kommunens mål för likvida medel i förhållande till externa utgifter = 4 % Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja Kommunkoncernen Årets resultat i respektive bolag (mkr) Sollentuna kommuns förvaltningsaktiebolag AB Sollentunahem Sollentuna Energi AB Ränta på revers, utdelning, koncernbidrag (mkr) Sollentuna kommuns förvaltningsaktiebolag varav AB Sollentunahem varav Sollentuna Energi AB

11 Viktiga omvärldsfaktorer Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Sollentuna kommun. Avsnittet behandlar inledningsvis samhällsekonomin och kommunerna. Därefter belyses befolkningen, bostadsmarknaden, näringslivet och arbetsmarknaden i Sollentuna kommun. Avslutningsvis görs en bedömning av den framtida utvecklingen inom några områden. Samhällsekonomin och kommunerna Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) mäter i princip värdet av alla varor och tjänster som under en viss tidsperiod framställs i vårt land. Nationalprodukten kan sägas ge ett samlat mått på värdet av all den produktion som sker i ekonomins olika sektorer. Sammantaget motsvarar kommunsektorns utgifter mer än en femtedel av BNP. Kommunalt ägda företag och affärsdrivande verk ingår inte i kommunsektorn, utan räknas till företagssektorn. Kommunerna svarar för ca två tredjedelar och landstingen för ca en tredjedel av sektorns konsumtionsutgifter. Antalet sysselsatta i sektorn utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Lönekostnadsökningar är därför den viktigaste förklaringen till varför kommunernas kostnader ökar. Löneökningarna är även den viktigaste förklaringen till skatteintäkternas utveckling. Det som gör att utrymmet kan öka realt är utvecklingen av sysselsättningen. För att tillväxten skall öka är det framförallt sysselsättningen inom den privata sektorn som behöver öka. Den internationella konjunkturutvecklingen är fortsatt god, trots att tillväxten dämpades i USA under andra kvartalet i år. I Europa är tillväxttakten något starkare än väntat och i Asien finns ännu inga indikationer på någon dämpning. Tillväxten ökade med 5,5 procent under andra kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal 2005, vilket var betydligt mer än väntat. Den starka uppgången av investeringarna och exporten fortsatte samtidigt som hushållens konsumtion steg med över 3 procent under andra kvartalet. Hushållens konsumtion väntas växa starkt framöver och hushållens disponibla inkomster kommer att utvecklas väl de närmaste åren. Även den offentliga konsumtionen utvecklas starkt under 2006 och 2007, vilket bl.a. beror på att de kommunala finanserna är bättre än på länge. Investeringarna har vuxit i mycket snabb takt de senaste åren. De höga investeringsnivåerna innebär att produktionskapaciteten i ekonomin vuxit snabbt. Därför bedöms tillväxten i investeringarna dämpas framöver. Bostadsinvesteringarna bedöms stagnera de närmaste åren bl.a. till följd av en ökande brist på arbetskraft i byggsektorn. Under andra halvåret 2005 började sysselsättningen öka och har fortsatt stiga under Den fortsatt höga efterfrågetillväxten i den svenska ekonomin ger goda förutsättningar för en ökande sysselsättning under 2007 och Den förbättrade situationen på arbetsmarknaden har inneburit att arbetskraftsutbudet stigit under 2005 och De utbudsstimulerande åtgärder som aviseras bidrar till att arbetskraftsutbudet bedöms fortsätta öka i god takt framöver. Under avsnittet fem år i sammandrag framgår bl.a. de budgetförutsättningar som använts för perioden Befolkning Befolkningsökningar/-förändringar ställer krav på planering och framförhållning, investeringar i infrastruktur och service, men påverkar också skatteintäkter och verksamhetskostnader i det korta perspektivet. Enligt prognosen för kommer befolkningen i Sollentuna kommun att öka till drygt personer fram till år Detta är en ökning med drygt personer, eller med cirka 14 procent. Den genomsnittliga folkökningen förväntas bli cirka 820 personer per år. Störst ökning kommer att ske , då flest bostäder beräknas vara inflyttningsklara. Historiskt sett har en befolkningsutveckling sett ut som förväntat i prognosen för kommunen totalt. I framtiden kommer det däremot att finnas skillnader i hur befolkningsstrukturen kommer att se ut i de olika kommundelarna, beroende på när, hur och i vilken omfattning nybyggnation av bostäder planeras.

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer