Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser"

Transkript

1 1

2 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt för konsumenten ställer krav på att företaget måste förklara vad som gäller i en situation; rådgivning eller försäljning. Kostnad för sparande alla känner inte till vad det kostar det kan vara dyrt med fondsparande 2

3 I dag är privatekonomi en samhällsfråga och är högt upp på agendan. För att kunna diskutera sin ekonomiska framtid behövs kunskap. Vår privatekonomiska trygghet på ålderns höst har blivit mer beroende av vår personliga insats. Privatekonomi handlar inte bara om att klara sin egen ekonomi eller vilken fond man ska välja, utan om en större förståelse för hur samhället fungerar. Ett exempel på det är att befolkningsstatistiken kommer att se mycket annorlunda ut framöver antalet äldre växer, samhället kommer inte att ha råd att ta hand om alla. Att t ex sätta sig in i och ta hand om sitt pensionssparande kan vara bland de mest lönsamma beslut man kan fatta. Konsekvenser om kunskaper saknas Risk finns för att det blir stora inkomstklyftor mellan dem som förstod sparandets möjligheter och risker och mellan dem som inte sparade alls eller inte förstod att spara lönsamt bl a genom att hålla nere sina avgifter på sparande och höja avkastningen. Regelreformeringar eller avregleringar, som vi säger i dagligt tal, och överföringar av beslut till individer och hushåll gör att vi behöver skaffa oss mer och ny kunskap inom olika områden. Studier visar att kunskap hänger ihop med inkomstfördelning, och att vissa har svårare att fatta ekonomiskt rationella beslut. Därför behövs en helhetssyn på ekonomi. En sifoundersökning från 2011 visar att det finns ett stort behov av hjälp med sparande. Sifo-siffrorna pekar på att varannan svensk kan tänka sig att ta emot råd om privatekonomi via jobbet. Lika väl som vi får vaccin och gympakort från jobbet kan många av oss tänka sig att ta råd om sparande, budget och pension. 3

4 Vad gör vi på Finansinspektionen? Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Vi ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. FI har tillsyn över ca finansiella företag och 600 utländska företag med verksamhet i Sverige. Vår verksamhet finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter från de finansiella företagen. I Regeringens regleringsbrev till Finansinspektionen är mål 2: Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning FI har därför fått ansvaret att driva den övergripande arbetsgruppen för hela satsningen som går under namnet Finanskunskap. 4

5 Befolkningens kunskaper i privatekonomiska frågor har i flera undersökningar visat sig varit bekymrande dåliga. Flera marknader har regelreformerats/avreglerats och många fler privatekonomiska beslut ligger nu i konsumenternas knä. T ex val av el-avtal, telefonavtal och en del av den kommande pensionen har flyttats från arbetsgivare och stat till den enskilda individen utan att hon/han fått verktygen att hantera det. Den okunskap vi ser riskerar bland annat att sluta i en historisk pensionsbesvikelse. Därför har initiativ tagits från organ som EU och OECD. Initiativ som har till syfte att stärka den finansiella folkbildningen bland medborgarna. EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att ta fram nationella strategier för finansiell utbildning. Man menar att myndigheter, banker, fondbolag, pensionsbolag, konsumentorganisationer och finansiella organisationer i samarbete kan utveckla lämpliga finansiella utbildningsprogram utifrån deras principerna för finansiell utbildning. Med anledning av detta fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att främja konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiativ till privatekonomisk folkbildning. I vårt arbete med privatekonomisk folkbildning följer vi EUs 8 principer för finansiell utbildning. 5

6 Fakta, information och utbildning Olika grupper i samhället behöver olika kunskap. För att öka kunskaperna i privatekonomi arbetar FI med finansiell folkutbildning i ett projekt kallat Finanskunskap. FI samverkar bland andra med Pensionsmyndigheten, Konsumentverket och Kronofogden och ingår även i ett nationellt nätverk, Gilla Din Ekonomi, för att kunna utbilda olika målgrupper och åldrar (www.gilladinekonomi.se). 1. Gymnasieungdomar - Koll på cashen Från och med i höst är privatekonomi ett ämne på schemat i gymnasiet läroplan. Koll på cashen är ett projekt om privatekonomi för gymnasieungdomar. Syftet är att öka intresset för privatekonomiska frågor och öka ungdomars kunskap om vikten av att planera sin ekonomi. Film, Webbspel- cash quiz, samt en tävling där hela klassen kan delta och vinna pengar till klasskassan. 2. Arbetslösa unga vuxna - Ekonomismart Ny webbplats om ekonomiutbildning för unga arbetslösa. "Ekonomismart" är en tvådagarsutbildning som ska hjälpa unga vuxna arbetslösa personer att bli medvetna konsumenter. Syftet är att de ska lära sig göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning. 3. Invandrare och nyanlända - Dina pengar och din ekonomi - Material för SFI Svenska för Invandrare, Elevmaterial, lärarhandledningen Dina pengar och din ekonomi, film på webben Prata pengar, ska stödjer lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas invandrarundervisning. Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. 4. Arbetsplatsprojektet Trygga sin ekonomiska framtid Projektet drivs av nätverket Gilla Din Ekonomi. I projektet samverkar myndigheter, företag och våra båda rådgivningsbyråer för bank- och försäkring för att utbilda förtroendepersoner med facklig anknytning och cirkelledare/lärare inom studieförbunden. Syftet är att via dessa utbildare nå ut till vuxna målgrupper på arbetsplatser i frågor om budget, lån sparande och pensioner för att öka medvetenheten och stärka det finansiella självförtroendet 5. Seniorprojektet. Vi samverkar med de fem största pensionärsorganisationerna för att utbilda äldre som utbildar äldre. Innehållet fokuserar på budget, betala, spara, låna, bidrag, vardagsjuridik. 6

7 Så startade nätverket Gilla Din Ekonomi Mot bakgrund av att OECD och EU uppmanade sina medlemsländer att ta fram nationella strategier samlades under våren 2010 cirka 35 representanter för myndigheter och departement, organisationer och finansbranschen i övrigt. Vid mötet beslutades att bilda ett nätverk för att samordna sina krafter och dra största möjliga nytta av resurserna. Nätverket fick namnet Gilla Din Ekonomi (GDE). Att vara medlem i och t ex föreläsa för GDE innebär att man förbundit sig att information som kommer från nätverket är oberoende och neutral. Det är fakta och oberoende information och inte försäljning. Nätverkets syfte Nätverkets syfte är att öka det privatekonomiska självförtroendet inom privatekonomi, sparande och pensionssparande. Gilla Din Ekonomi ska vara en garant för att aktiviteter som sker i dessa sammanhang är oberoende och neutrala. Det står var och en fritt av medlemmarna inom GDE att starta utbildningsprojekt i samverkan med medlemmarna. Under vintern 2010/2011 startade Finansinspektionen det första samarbetsprojektet inom ramen för GDE: Arbetsplatsprojektet. Syftet är att informera på arbetsplatser och runt om i samhället om frågor som rör den egna ekonomin, sparande och pensioner. Finansinspektionen är projektledare. Projektet genomförs i samverkan med medlemmar i nätverket Gilla Din Ekonomi. Läs mer om nätverket på 7

8 Samverkan mellan myndigheter, rådgivningsbyråer, organisationer och företag genom nätverket Gilla Din Ekonomi Våren 2011 informerade vi fackliga centralorganisationer och studieförbund om folkbildningsprojektet. Vi har en bra utbildningstradition i vårt land och många är intresserade av att fortbilda sig inom olika områden. Genom samarbeten med fackliga centralorganisationer, studieförbund KVL och BUS vill vi få en god geografisk spridning av privatekonomisk kunskap. Viktigt i folkbildningsprojektet är att all information och allt material från de medverkande föreläsarna är oberoende och faktabaserad. För att vidareinformatörerna lätt ska komma igång har vi producerat ett undervisningsmaterial som är lättillgängligt på webben 8

9 För att kartlägga kunskapsluckor hos konsumenterna och för att identifiera och utvärdera kommunikationskanaler och koncept för folkbildande åtgärder har vi genomfört en rad aktiviteter. Flera större studier, undersökningar, utbildningsträffar, enkäter och djupintervjuer genomfördes under Samtliga visade entydigt: Mycket mer kunskap behövs inom budget, betala, spara, låna och pension. Vi såg också tydligt att det de flesta efterfrågar oberoende / försäljningsfri information om t ex sparande och pensioner. De informationsträffar vi genomförde var ca 1 ½ timme långa och deltagarna fick åhörarkopior och checklistor att använda när de kom hem. Deltagarenkäterna visade att deltagarna ansåg genomgående att de hade haft nytta eller mycket stor nytta av träffen. Två månader efter genomförd informationsträff genomfördes djupintervjuer med ett antal av dem som deltagit i informationsträffarna. Det visade sig att samtliga intervjuade hade vidtagit en eller flera åtgärder för den egna ekonomin. Vanligast var att man gjort någon form av åtgärd för sin pension. Det framkom också att det var viktigt med en första informationsträff innan de gick vidare till webben för att söka mer information samt att de checklistor som delades ut vid träffarna vad mycket användbara. 9

10 Varför utbildar vi vidareinformatörer? Vi har inte möjlighet att nå över 6 miljoner pensionssparare. Bättre med informatörer som man litar på/talar samma språk och som man vågar fråga. Vidareinformatörer kan lägga till ytterligare kunskap t ex sparar-kunskap. Vidareinformatörer finns på plats - hela tiden. Genom Vidareinformatörer får vi stor geografisk och demografisk spridning vilket bidrar till en effektivare kompetensökning. 10

11 Projektets samarbetspartners TCO var den fackliga centralorganisation som först tog möjligheten att delta i folkbildningsprojektet. Vi har nu ett samarbetsavtal med dem där vi under tre år erbjuder samtliga 15 medlemsförbund möjlighet att utbilda vidareinformatörer/ambassadörer. De kan efter utbildningen genomföra egna informationsträffar för medlemmarna med material från kursen och stöd från Gilla Din Ekonomis nätverksmedlemmar. På så sätt ska medlemsförbundens medlemmar, cirka 1,2 miljoner personer, ges möjlighet att få mer kunskap om privatekonomi, sparande, lån och pensionssystemets valmöjligheter. Samtidigt som TCO tackade ja till samarbetet fick vi klartecken från Folkuniversitetet om medverkan i projektet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. De genomför utbildningar på mer än 40 orter i Sverige och bidrar därmed till att projektet får en stor geografisk spridning. Genom de båda ordföranden i yrkesföreningarna för KVL och BUS har vi ett samarbete för att utbilda KVL och BUS:are.

12 Ett nytt och unik samarbete mellan myndigheter, rådgivningsbyråer, finansiella organisationer och marknadens företag gör det finansiella folkbildningsprojektet möjligt. 12

13 Vidareinformatörskursen är en bred privatekonomisk utbildning Kursdag 1. Privatekonomi: budget och betalning, spara, låna, ränta, risk/avkastning,. Fonder, aktier och strukturerade placeringar Kursdag 2. Pension: allmän pension, tjänstepension, privat pensionssparande. Så här går du vidare. Pedagogik USB med PP bilder och talarmanus för träff om ca 1,5 timme. Materialet uppdateras kontinuerligt på webben. Fortsättningen: Stöd och materialet från Gilla Din Ekonomis medlemmar

14 14

15 15

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Planera Ungdomsekonomi Få koll på ekonomin tio råd till dig som är ung

Planera Ungdomsekonomi Få koll på ekonomin tio råd till dig som är ung Planera Ungdomsekonomi Få koll på ekonomin tio råd till dig som är ung Det är lätt att hamna snett när man plötsligt ska börja sköta sin egen ekonomi. Här är de tio bästa råden för alla unga som drömmer

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer