Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012"

Transkript

1 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

2 Viktigare lagar och förordningar Inför halvåret 2012

3 Skriften är producerad av regeringskansliet, Information rosenbad Projektledare: Catarina Zamore formgivning: Blomquist annonsbyrå Inlagan är tryckt på Munken lynx, 100 g och omslag på Munken lynx, 240 g av edita västra aros, västerås, juni 2012 art.nr. Ir 2012:001

4 Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...6 Inledning...7 Statsrådsberedningen...8 Arbetsmarknadsdepartementet...9 Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor..9 Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter...9 Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m...11 Finansdepartementet...12 nya regler om prospekt...12 Försvarsdepartementet...13 Soldatanställningar i försvarmakten...13 kustbevakningsdatalag...15 kustbevakningsdataförordning...15 Justitiedepartementet...16 Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation...16 ökad säkerhet i domstol...17 elektronisk stämningsansökan i brottmål...17 ansvarsförsäkring vid sjötransporter...17 Ändringar i vapenlagen...18 en reformerad mutbrottslagstiftning...19 Viktigare lagar och förordningar 3

5 genomförande av återvändandedirektivet...19 reglerna om tillfällig försäljning upphör...20 Kulturdepartementet...21 Landsbygdsdepartementet...22 Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat eu-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige...22 Ändring i jaktlagen...22 nytt pricksystem på fiskeområdet...23 hantering vid gränsen av timmer från länder utanför eu...24 Miljödepartementet...25 informationsskyldighet för återförsäljare av växtskyddsmedel...25 ny förordning om miljösanktionsavgifter m.m...25 Ändring i badvattenförordningen...27 deponering och export av kvicksilver...27 drivmedel till fordonsindustrin...27 auktionering av utsläppsrätter...28 Näringsdepartementet...29 näringspolitik reglerna om Patentbesvärsrättens organisation och rättens handläggning av mål ändras...29 lag om trygg naturgasförsörjning...30 Vissa ändringar i elberedskapslagen...30 Vägen till mer effektiva energideklarationer Viktigare lagar och förordningar

6 transportpolitik nya regler för yrkestrafik och taxi...31 komplettering av kollektivtrafiklagen...32 Socialdepartementet...33 ny lag om mänskliga organ avsedda för transplantation...33 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik...35 Säkerhetsövervakning av läkemedel...35 alkoholservering på särskilda boenden...35 förändring i sjukförsäkringen...36 förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön...36 en ny myndighet Statens servicecenter...36 den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas...37 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet...37 Statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande...38 Utbildningsdepartementet...39 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare...39 Samråd innan en elev inom gymnasial lärlingsutbildning placeras på arbetsplats...41 förbättrade villkor för studerande föräldrar...41 en ny förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare...42 Utbildning som rör tolkning och teckenspråk...42 Utrikesdepartementet...44 ny lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition...44 Viktigare lagar och förordningar 5

7 Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter. Webbplats: Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats. Regeringskansliets webbplats: Regeringskansliets rättsdatabaser: Sveriges riksdags webbplats: 6 Viktigare lagar och förordningar

8 Inledning Denna skrift innehåller ett urval av de viktigaste lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2012 eller en tid därefter. Lagar och förordningar innehåller rättsregler som är bindande för enskilda. Lagar beslutas av riksdagen och förordningar beslutas av regeringen. Det handlar både om helt nya lagar och förordningar (grundförfattningar) och om ändringar i befintliga lagar och förordningar (ändringsförfattningar). Oftast är det regeringen som föreslår en ny lag i en proposition till riksdagen. Efter förberedande arbete i något av riksdagens utskott fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. Förordningar innehåller regler som regeringen får besluta om enligt grundlagen. Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje lag och förordning ges ett unikt nummer i SFS. Den som vill veta mer om propositioner, lagar och förordningar hittar informationen på som är en webbplats för rättsinformation. Där går det att hitta en lag genom att t.ex. skriva in lagens SFS-nummer. Exempelvis kommer man till den nya lagen om vissa försvarsmaktsanställningar om man fyller i 2012:332 i rutan för SFS-nr Viktigare lagar och förordningar 7

9 Statsrådsberedningen Presschef roberta alenius (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Sebastian carlsson (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Markus friberg (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Carl Lagerqvist (hos Birgitta Ohlsson) tfn Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Statsrådsberedningens ämnesområden. 8 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR STATSRÅDSBEREDNINGEN

10 arbetsmarknadsdepartementet Pressekreterare cherine khalil (hos hillevi engström) tfn Pressekreterare lena hallerby (hos erik Ullenhag) tfn Regeringens arbetsmarknadspolitik inriktas på att få fler människor i arbete och minska riskerna för utanförskap. Regeringens ambition är att arbeta vidare med reformer som ytterligare ska stärka arbetslinjen och leda till ökad sysselsättning. En fungerande integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik. Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor Ändringar: Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor tas bestämmelserna om medverkan av nämndemän i kammarrätterna bort. Ändringarna innebär att nämndemän inte längre kommer att medverka när kammarrätterna avgör mål om arbetslöshetsersättning, mål om medlemskap, mål om medlemsavgifter eller mål om särskild uttaxering. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter Ändring: Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införs ökade möjligheter för kommuner att samverka kring att genomföra samhällsorientering för nyanlända invandrare. För att möjliggöra samverkan får kommuner möjlighet att driva verksamheten utan att det föreligger en anknytning till kommunens område eller dess VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 9

11 10 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / ELLIOt ELLIOt

12 medlemmar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m. Upphävande av: Lagen (1971:2104) om byggnadstillstånd m.m., cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare och kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Regelverket var avsett att ge Arbetsförmedlingen möjligheter att påverka konjunkturstabilitet genom att styra byggverksamhet samt att utöka möjligheterna att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen. Regelverket har bedömts förlorat sin betydelse i dessa avseenden. Ändringarna träder i kraft den 1 juli VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 11

13 finansdepartementet Pressekreterare Daniel Valiollahi (hos Anders Borg) tfn Pressekreterare Markus Sjöqvist (hos Anders Borg och Peter Norman) tfn Pressekreterare Victoria ericsson (hos Peter norman) tfn Finansdepartementet ansvarar bland annat för finanspolitik, skatter och finansmarknadsfrågor. Finansdepartementet ska följa konjunkturutvecklingen och säkerställa att finanspolitikens inriktning understöder varaktigt hållbara offentliga finanser, uthållig tillväxt, full sysselsättning och rättvis fördelning. Nya regler om prospekt Ändring: Ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, aktiebolagslagen (2005:551) samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt Den 1 juli 2012 ändras reglerna om prospekt. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv (2010/73/EU) om ändring av det s.k. prospektdirektivet (2003/71/EG) och det s.k. öppenhetsdirektivet (2004/109/EG). Ändringarna görs för att förbättra rättssäkerheten och minska administrativa bördor. Vissa ändringar stärker även skyddet för investerarna. Ändringarna innebär bl.a. att undantagen från skyldigheten att offentliggöra prospekt vid erbjudanden till allmänheten har utvidgats genom att vissa gränsvärden har höjts. Krav införs på att prospektets sammanfattning ska innehålla s.k. nyckelinformation och att dess utformning ska standardiseras. Lägre krav på information ska vidare gälla för företag med begränsat börsvärde, mindre kreditinstitut och i samband med företrädesemissioner. På flera områden förutsätts att kommissionen antar rättsakter med detaljerade regler. 12 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FINANSDEPARTEMENTET

14 försvarsdepartementet Pressekreterare Johan elmberg (hos karin enström) tfn Försvarsdepartementet ansvarar för samordningen av samhällets krisberedskap och försvar. I enlighet med det inriktningsbeslut för Sveriges försvar som togs år 2009 (prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar), har regeringen föreslagit åtgärder som leder till förändringar av vissa lagar och förordningar. Exempelvis lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809), som den 1 juli 2010 ändrades så att värnplikten blev vilande och gäller lika för kvinnor och män. Arbetet med att fullfölja försvarsreformen fortsätter. I år har Försvarsdepartementet bl.a. behandlat utredningen Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86), vilken har resulterat i ny lagstiftning vad gäller arbetstagare som är anställda som gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. Under året kommer även utredningen Våld och tvång under internationella militära insatser (SOU 2011:76) att behandlas. Vidare har en ny lag om behandling av personuppgifter hos Kustbevakningen tagits fram (prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag). Soldatanställningar i Försvarmakten Ändring: Ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar Beslutsunderlag: Betänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86) Ny formulering: SFS 2012:332 Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Den 1 juli 2012 träder en ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar i kraft. De arbetstagare som omfattas av den nya lagen är gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier samt därmed sammanhängande frågor. Gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas på längre tidsbegränsade anställningar. Anställningsavtal ska träffas för kontinuerlig eller för tidvis tjänstgöring. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara sex till åtta år, med möjlighet till en förlängning. Den totala anställningstiden som gruppbefäl, soldat eller sjöman får uppgå till högst sexton år, varav högst tolv år som kontinuerligt tjänstgörande. Arbetstagarna ges även rätt till viss ledighet från en annan arbetsgivare för tjänstgöring i Försvarsmakten. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 13

15 14 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / PEtER CARLssON

16 Därutöver innehåller lagen den arbetsrättsliga reglering som anställningsformen kräver. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser. Lagen om anställningsskydd gäller för arbetstagarna med de undantag som följer av den nya lagen. Kustbevakningsdatalag Ny lag: Kustbevakningsdatalag (2012:145) Beslutsunderlag: Regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdatalagen i kraft. Lagen, som ersätter förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen, innehåller i huvudsak teknikneutrala regler som ger myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande och övriga operativa verksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Samtidigt innehåller lagen bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling, bl.a. regler om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, begränsningar vid sökning och krav på behörighet för den som behandlar personuppgifterna. Lagen reglerar, med några få undantag, all behandling av personuppgifter i Kustbevakningens operativa verksamhet. Då personuppgifter i allt högre grad utbyts inom ramen för internationella samarbeten innehåller lagen även bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar och hur detta får ske. Kustbevakningsdataförordning Ändring: Kustbevakningsdataförordning (2012:146) Beslutsunderlag: Promemoria upprättad inom Försvarsdepartementet (Fö2012/170/RS) Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdataförordningen i kraft. Förordningen innehåller kompletterande föreskrifter till kustbevakningsdatalagen (2012:145). I förordningen regleras bl.a. mer i detalj vad Kustbevakningen har att beakta när myndigheten i sina föreskrifter tilldelar en tjänsteman behörighet för åtkomst till personuppgifter. Vidare innehåller förordningen bl.a. regler om sökning, elektroniskt utlämnande av personuppgifter och bevarande och gallring. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 15

17 Justitiedepartementet Pressekreterare Anna Erhardt (hos Beatrice Ask) tfn Pressekreterare Linda Norberg (hos Tobias Billström) tfn Justitiedepartementet lagstiftar på en rad olika områden och därför är spridningen mellan de lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet bred. Några exempel på departementets ansvarsområden är bekämpning av terrorism, brottsmålsärenden, internationellt rättsligt samarbete, migrations- och asylpolitik, rättsväsendet och offentlighetsprincipen. En ökad säkerhet i domstol, en förändrad mutbrottslagstiftning och en ändrad vapenlagstiftning är några av de större förändringarna vid halvårsskiftet. Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation Ändring/ny lag: Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighetsoch sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken som under vissa förutsättningar möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Syftet 16 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

18 med dessa förändringar är att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av övervakningsuppgifter. Ökad säkerhet i domstol Ändring: Lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Ändringarna syftar till att stärka säkerheten i domstolarna och skapa förutsättningar för alla som besöker eller verkar i en domstol att känna sig trygga och säkra där. Genom ändringarna skapas en ny och enhetlig reglering av förutsättningarna för säkerhetskontroll i domstol. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader, eller en viss förhandling. Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ändring: Rättegångsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Inom rättsväsendet pågår ett arbete med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. Som ett led i detta arbete kommer åklagarna under 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg. Genom ändringar i rättegångsbalken anpassas formkraven så att dessa handlingar inte längre behöver ges in i pappersform. Därmed kan åklagarna gå över till en helt elektronisk ingivning. Ansvarsförsäkring vid sjötransporter 1. Ändringar: I sjölagen (1994:1009) respektive ny förordning om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Den som är redare för ett fartyg av viss minsta storlek ska ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Förslaget genomför direktiv 2009/20/EG. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 17

19 Försäkrings skyldigheten ska gälla för svenska fartyg och för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Fullgörandet av försäkringsskyldigheten ska kunna styrkas genom ett bevis, som ska medföras ombord på fartyget. Vid ett åsidosättande av försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att medföra beviset finns straffrättsliga sanktioner. 2. Ändringar: I fartygssäkerhetslagen (2003:364)och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Ändringarna genomför krav i direktiv 2009/20/EG på tillsyn respektive utvisning av utländska fartyg från svensk hamn när dessa inte fullgör skyldigheten att medföra ett försäkringsbevis ombord på fartyget. Ändringar i vapenlagen Ändringar: I vapenlagen (1996:67) och lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Beslutsunderlag: Vissa åtgärder mot illegala vapen (prop. 2011/12:109) Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag. Reglerna om grovt vapenbrott förtydligas genom att det i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande om ett vapenbrott är grovt. Vidare införs två nya straffbestämmelser. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EUland till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns. Vidare skärps kraven på vapenhandlare. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polismyndigheten om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten. Dessutom införs bestämmelser om att föreståndare och ersättare för en vapenhandel ska uppfylla samma krav som tillståndshavaren. I syfte att förhindra att olämpliga personer har tillgång till vapen utvidgas läkares anmälningsskyldighet. Slutligen införs en skyldighet att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand. 18 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

20 En reformerad mutbrottslagstiftning Ändring: Brottsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 För att åstadkomma en modernare och mer ändamålsenlig mutbrottslagstiftning görs bland annat följande ändringar i brottsbalken: 1. Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utvidgas väsentligt och anges på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier. 2. En särskild regel införs för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare. 3. Förslagen innebär också att det i lagen anges uttryckliga exempel på omständigheter som kan leda till att tagande eller givande av muta ska bedömas som grovt brott. 4. Vidare straffbeläggs för första gången så kallad handel med inflytande. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. 5. Slutligen ska enligt en ny regel straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla. Genomförande av återvändandedirektivet Ändringar: I utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Beslutsunderlag: Genomförande av återvändandedirektivet (prop. 2011/12:60) SFS: 2012:129 och 2012:130 Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 19

21 Genom lagändringarna genomförs återvändandedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna). Ändringarna syftar till att säkerställa att en utlänning som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet men stärker också utlänningens rättssäkerhet i denna process. Ett beslut om avvisning eller utvisning ska nu som huvudregel innehålla en tidsfrist (två eller fyra veckor) för frivillig avresa. Om en utlänning inte lämnar landet i enlighet med tidsfristen ska i normalfallet ett återreseförbud meddelas. Tiden för återreseförbudet ska då bestämmas till ett år. Tidigare har återreseförbud inte meddelats om utlänningen inte lämnat landet i tid. Ändringar har även gjorts i utlänningslagens bestämmelser om s.k. verkställighetsförvar. En utlänning får inte hållas i verkställighetsförvar längre tid än två månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre förvarstid. Som allra längst får en utlänning hållas i förvar i 12 månader. Denna tidsgräns gäller inte för utlänningar som utvisats på grund av brott. Förvarstagna som vistas i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest men som inte utvisats på grund av brott ska i fortsättningen hållas avskilda från övriga intagna. Reglerna om tillfällig försäljning upphör Ändringar: Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning Beslutsunderlag: Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (prop. 2011/12:46) SFS: 2012:232 och 2012:233 Ikraftträdande: Utgången av september 2012 Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning upphör att gälla vid utgången av september Detta innebär att kommunernas bemyndigande att meddela föreskrifter enligt lagen om tillfällig försäljning upphör den sista september Frågor kring konsumentpolitik besvaras av pressekreterare Carl Lagerqvist hos statsrådet Birgitta Ohlsson. 20 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

22 Kulturdepartementet Pressekreterare catharina henriksson (hos lena adelsohn liljeroth) tfn Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv samt medier, film och idrott. Barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen, säkrad tillgång och ökad tillgänglighet till medier och kultur genom ny teknik samt idrott för barn och unga är några av de prioriterade frågorna på departementet. Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Kulturdepartementets ämnesområden. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR KULTURDEPARTEMENTET 21

23 landsbygdsdepartementet Pressekreterare Madeleine Van der Veer (hos eskil erlandsson) tfn Huvuddelen av Landsbygdsdepartementets verksamhetsområden styrs av EU-rätten. Detta gäller till exempel hela jordbruks- och fiskepolitiken, många landsbygdsutvecklingsfrågor och livsmedelssäkerhetsfrågorna. Mycket av lagstiftningsarbetet handlar därför om att anpassa nationella lagar och förordningar till nya regler inom EU och att komplettera nya EU-regler med nationell lagstiftning. Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat EU-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige Ändring: Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:87 Ändring i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Från och med den 1 juli 2012 föreslås djursjukskötare och hovslagare som avser att etablera sig i Sverige men som har genomgått en utbildning i en annan EUmedlemsstat som väsentligt avviker från motsvarande svenska utbildning få möjlighet att arbeta inom det aktuella yrket under en behörig yrkesutövares ansvar för att därefter kunna få full behörighet att utöva yrket. Detsamma föreslås gälla för personer med humanmedicinsk legitimation som avser att utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Ändring i jaktlagen Ändring: Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Ny formulering: SFS 2012:153 och SFS 2012:154 Den 1 juli 2012 träder ändringar i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) i kraft. Ändringarna innebär att jaktlagens bestämmelser om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att avse även vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med spårbundna fordon. Polisen får således vidta de åtgärder som behövs för att spåra upp och avliva 22 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

24 IstOCKPHOtO viltet eller ge annan i uppgift att göra detta. Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet om nu aktuellt vilt införs i lagen. Till följd av propositionen ändras jaktförordningen så att infrastrukturförvaltaren åläggs att underrätta polisen om en sammanstötning och ange s.k. lägesangivelse för olycksplatsen. Nytt pricksystem på fiskeområdet Ändring: Fiskelagen (1993:787) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område Regeringen har föreslagit vissa ändringar i fiskelagen i syfte att genomföra det pricksystem för innehavare av fiskelicens och för befälhavare på fiskefartyg som föreskrivs i rådets förordning (RG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställs att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Ändringarna innebär att den som har ett fartygstillstånd eller ett särskilt fartygstillstånd och den som är VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET 23

25 befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om denne har gjort sig skyldig till vissa uppräknade allvarliga överträdelser. Tillståndet ska återkallas när innehavaren har tilldelats ett visst antal prickar. En befälhavare kan också komma att förbjudas att verka som befälhavare på fiskefartyg. Ändringarna föreslås träda i kraft den i juli Hantering vid gränsen av timmer från länder utanför EU Ny förordning: Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer Regeringen har beslutat en ny förordning som reglerar hur timmer som importeras till Sverige från länder utanför EU, och som har en Flegtlicens, ska hanteras när det når den svenska gränsen. Enligt förordningen ska Jordbruksverket ta emot Flegtlicenserna samt pröva dem. Tullverket ska kontrollera att det timmer som importeras till Sverige överensstämmer med licenserna. Förordningen trädde i kraft den 1 mars VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad Projektledare:

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 Skriften är producerad av Regeringskansliet, RK Kommunikation Projektledare: Josef

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/2011 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Regeringskansliets kommunikationsenhet

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2015

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2015 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2015 Skriften är producerad av Regeringskansliet, RK Kommunikation Formgivning: Blomquist Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...5

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Regeringskansliets årsbok 2014 Fakta och statistik om myndighetens verksamhet REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2014 1 Regeringskansliets årsbok 2014 har producerats

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer