Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012"

Transkript

1 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

2 Viktigare lagar och förordningar Inför halvåret 2012

3 Skriften är producerad av regeringskansliet, Information rosenbad Projektledare: Catarina Zamore formgivning: Blomquist annonsbyrå Inlagan är tryckt på Munken lynx, 100 g och omslag på Munken lynx, 240 g av edita västra aros, västerås, juni 2012 art.nr. Ir 2012:001

4 Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...6 Inledning...7 Statsrådsberedningen...8 Arbetsmarknadsdepartementet...9 Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor..9 Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter...9 Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m...11 Finansdepartementet...12 nya regler om prospekt...12 Försvarsdepartementet...13 Soldatanställningar i försvarmakten...13 kustbevakningsdatalag...15 kustbevakningsdataförordning...15 Justitiedepartementet...16 Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation...16 ökad säkerhet i domstol...17 elektronisk stämningsansökan i brottmål...17 ansvarsförsäkring vid sjötransporter...17 Ändringar i vapenlagen...18 en reformerad mutbrottslagstiftning...19 Viktigare lagar och förordningar 3

5 genomförande av återvändandedirektivet...19 reglerna om tillfällig försäljning upphör...20 Kulturdepartementet...21 Landsbygdsdepartementet...22 Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat eu-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige...22 Ändring i jaktlagen...22 nytt pricksystem på fiskeområdet...23 hantering vid gränsen av timmer från länder utanför eu...24 Miljödepartementet...25 informationsskyldighet för återförsäljare av växtskyddsmedel...25 ny förordning om miljösanktionsavgifter m.m...25 Ändring i badvattenförordningen...27 deponering och export av kvicksilver...27 drivmedel till fordonsindustrin...27 auktionering av utsläppsrätter...28 Näringsdepartementet...29 näringspolitik reglerna om Patentbesvärsrättens organisation och rättens handläggning av mål ändras...29 lag om trygg naturgasförsörjning...30 Vissa ändringar i elberedskapslagen...30 Vägen till mer effektiva energideklarationer Viktigare lagar och förordningar

6 transportpolitik nya regler för yrkestrafik och taxi...31 komplettering av kollektivtrafiklagen...32 Socialdepartementet...33 ny lag om mänskliga organ avsedda för transplantation...33 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik...35 Säkerhetsövervakning av läkemedel...35 alkoholservering på särskilda boenden...35 förändring i sjukförsäkringen...36 förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön...36 en ny myndighet Statens servicecenter...36 den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas...37 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet...37 Statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande...38 Utbildningsdepartementet...39 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare...39 Samråd innan en elev inom gymnasial lärlingsutbildning placeras på arbetsplats...41 förbättrade villkor för studerande föräldrar...41 en ny förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare...42 Utbildning som rör tolkning och teckenspråk...42 Utrikesdepartementet...44 ny lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition...44 Viktigare lagar och förordningar 5

7 Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter. Webbplats: Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats. Regeringskansliets webbplats: Regeringskansliets rättsdatabaser: Sveriges riksdags webbplats: 6 Viktigare lagar och förordningar

8 Inledning Denna skrift innehåller ett urval av de viktigaste lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2012 eller en tid därefter. Lagar och förordningar innehåller rättsregler som är bindande för enskilda. Lagar beslutas av riksdagen och förordningar beslutas av regeringen. Det handlar både om helt nya lagar och förordningar (grundförfattningar) och om ändringar i befintliga lagar och förordningar (ändringsförfattningar). Oftast är det regeringen som föreslår en ny lag i en proposition till riksdagen. Efter förberedande arbete i något av riksdagens utskott fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. Förordningar innehåller regler som regeringen får besluta om enligt grundlagen. Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje lag och förordning ges ett unikt nummer i SFS. Den som vill veta mer om propositioner, lagar och förordningar hittar informationen på som är en webbplats för rättsinformation. Där går det att hitta en lag genom att t.ex. skriva in lagens SFS-nummer. Exempelvis kommer man till den nya lagen om vissa försvarsmaktsanställningar om man fyller i 2012:332 i rutan för SFS-nr Viktigare lagar och förordningar 7

9 Statsrådsberedningen Presschef roberta alenius (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Sebastian carlsson (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Markus friberg (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Carl Lagerqvist (hos Birgitta Ohlsson) tfn Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Statsrådsberedningens ämnesområden. 8 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR STATSRÅDSBEREDNINGEN

10 arbetsmarknadsdepartementet Pressekreterare cherine khalil (hos hillevi engström) tfn Pressekreterare lena hallerby (hos erik Ullenhag) tfn Regeringens arbetsmarknadspolitik inriktas på att få fler människor i arbete och minska riskerna för utanförskap. Regeringens ambition är att arbeta vidare med reformer som ytterligare ska stärka arbetslinjen och leda till ökad sysselsättning. En fungerande integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik. Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor Ändringar: Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor tas bestämmelserna om medverkan av nämndemän i kammarrätterna bort. Ändringarna innebär att nämndemän inte längre kommer att medverka när kammarrätterna avgör mål om arbetslöshetsersättning, mål om medlemskap, mål om medlemsavgifter eller mål om särskild uttaxering. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter Ändring: Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införs ökade möjligheter för kommuner att samverka kring att genomföra samhällsorientering för nyanlända invandrare. För att möjliggöra samverkan får kommuner möjlighet att driva verksamheten utan att det föreligger en anknytning till kommunens område eller dess VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 9

11 10 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / ELLIOt ELLIOt

12 medlemmar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m. Upphävande av: Lagen (1971:2104) om byggnadstillstånd m.m., cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare och kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Regelverket var avsett att ge Arbetsförmedlingen möjligheter att påverka konjunkturstabilitet genom att styra byggverksamhet samt att utöka möjligheterna att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen. Regelverket har bedömts förlorat sin betydelse i dessa avseenden. Ändringarna träder i kraft den 1 juli VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 11

13 finansdepartementet Pressekreterare Daniel Valiollahi (hos Anders Borg) tfn Pressekreterare Markus Sjöqvist (hos Anders Borg och Peter Norman) tfn Pressekreterare Victoria ericsson (hos Peter norman) tfn Finansdepartementet ansvarar bland annat för finanspolitik, skatter och finansmarknadsfrågor. Finansdepartementet ska följa konjunkturutvecklingen och säkerställa att finanspolitikens inriktning understöder varaktigt hållbara offentliga finanser, uthållig tillväxt, full sysselsättning och rättvis fördelning. Nya regler om prospekt Ändring: Ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, aktiebolagslagen (2005:551) samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt Den 1 juli 2012 ändras reglerna om prospekt. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv (2010/73/EU) om ändring av det s.k. prospektdirektivet (2003/71/EG) och det s.k. öppenhetsdirektivet (2004/109/EG). Ändringarna görs för att förbättra rättssäkerheten och minska administrativa bördor. Vissa ändringar stärker även skyddet för investerarna. Ändringarna innebär bl.a. att undantagen från skyldigheten att offentliggöra prospekt vid erbjudanden till allmänheten har utvidgats genom att vissa gränsvärden har höjts. Krav införs på att prospektets sammanfattning ska innehålla s.k. nyckelinformation och att dess utformning ska standardiseras. Lägre krav på information ska vidare gälla för företag med begränsat börsvärde, mindre kreditinstitut och i samband med företrädesemissioner. På flera områden förutsätts att kommissionen antar rättsakter med detaljerade regler. 12 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FINANSDEPARTEMENTET

14 försvarsdepartementet Pressekreterare Johan elmberg (hos karin enström) tfn Försvarsdepartementet ansvarar för samordningen av samhällets krisberedskap och försvar. I enlighet med det inriktningsbeslut för Sveriges försvar som togs år 2009 (prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar), har regeringen föreslagit åtgärder som leder till förändringar av vissa lagar och förordningar. Exempelvis lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809), som den 1 juli 2010 ändrades så att värnplikten blev vilande och gäller lika för kvinnor och män. Arbetet med att fullfölja försvarsreformen fortsätter. I år har Försvarsdepartementet bl.a. behandlat utredningen Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86), vilken har resulterat i ny lagstiftning vad gäller arbetstagare som är anställda som gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. Under året kommer även utredningen Våld och tvång under internationella militära insatser (SOU 2011:76) att behandlas. Vidare har en ny lag om behandling av personuppgifter hos Kustbevakningen tagits fram (prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag). Soldatanställningar i Försvarmakten Ändring: Ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar Beslutsunderlag: Betänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86) Ny formulering: SFS 2012:332 Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Den 1 juli 2012 träder en ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar i kraft. De arbetstagare som omfattas av den nya lagen är gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier samt därmed sammanhängande frågor. Gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas på längre tidsbegränsade anställningar. Anställningsavtal ska träffas för kontinuerlig eller för tidvis tjänstgöring. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara sex till åtta år, med möjlighet till en förlängning. Den totala anställningstiden som gruppbefäl, soldat eller sjöman får uppgå till högst sexton år, varav högst tolv år som kontinuerligt tjänstgörande. Arbetstagarna ges även rätt till viss ledighet från en annan arbetsgivare för tjänstgöring i Försvarsmakten. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 13

15 14 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / PEtER CARLssON

16 Därutöver innehåller lagen den arbetsrättsliga reglering som anställningsformen kräver. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser. Lagen om anställningsskydd gäller för arbetstagarna med de undantag som följer av den nya lagen. Kustbevakningsdatalag Ny lag: Kustbevakningsdatalag (2012:145) Beslutsunderlag: Regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdatalagen i kraft. Lagen, som ersätter förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen, innehåller i huvudsak teknikneutrala regler som ger myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande och övriga operativa verksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Samtidigt innehåller lagen bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling, bl.a. regler om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, begränsningar vid sökning och krav på behörighet för den som behandlar personuppgifterna. Lagen reglerar, med några få undantag, all behandling av personuppgifter i Kustbevakningens operativa verksamhet. Då personuppgifter i allt högre grad utbyts inom ramen för internationella samarbeten innehåller lagen även bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar och hur detta får ske. Kustbevakningsdataförordning Ändring: Kustbevakningsdataförordning (2012:146) Beslutsunderlag: Promemoria upprättad inom Försvarsdepartementet (Fö2012/170/RS) Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdataförordningen i kraft. Förordningen innehåller kompletterande föreskrifter till kustbevakningsdatalagen (2012:145). I förordningen regleras bl.a. mer i detalj vad Kustbevakningen har att beakta när myndigheten i sina föreskrifter tilldelar en tjänsteman behörighet för åtkomst till personuppgifter. Vidare innehåller förordningen bl.a. regler om sökning, elektroniskt utlämnande av personuppgifter och bevarande och gallring. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 15

17 Justitiedepartementet Pressekreterare Anna Erhardt (hos Beatrice Ask) tfn Pressekreterare Linda Norberg (hos Tobias Billström) tfn Justitiedepartementet lagstiftar på en rad olika områden och därför är spridningen mellan de lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet bred. Några exempel på departementets ansvarsområden är bekämpning av terrorism, brottsmålsärenden, internationellt rättsligt samarbete, migrations- och asylpolitik, rättsväsendet och offentlighetsprincipen. En ökad säkerhet i domstol, en förändrad mutbrottslagstiftning och en ändrad vapenlagstiftning är några av de större förändringarna vid halvårsskiftet. Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation Ändring/ny lag: Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighetsoch sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken som under vissa förutsättningar möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Syftet 16 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

18 med dessa förändringar är att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av övervakningsuppgifter. Ökad säkerhet i domstol Ändring: Lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Ändringarna syftar till att stärka säkerheten i domstolarna och skapa förutsättningar för alla som besöker eller verkar i en domstol att känna sig trygga och säkra där. Genom ändringarna skapas en ny och enhetlig reglering av förutsättningarna för säkerhetskontroll i domstol. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader, eller en viss förhandling. Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ändring: Rättegångsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Inom rättsväsendet pågår ett arbete med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. Som ett led i detta arbete kommer åklagarna under 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg. Genom ändringar i rättegångsbalken anpassas formkraven så att dessa handlingar inte längre behöver ges in i pappersform. Därmed kan åklagarna gå över till en helt elektronisk ingivning. Ansvarsförsäkring vid sjötransporter 1. Ändringar: I sjölagen (1994:1009) respektive ny förordning om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Den som är redare för ett fartyg av viss minsta storlek ska ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Förslaget genomför direktiv 2009/20/EG. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 17

19 Försäkrings skyldigheten ska gälla för svenska fartyg och för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Fullgörandet av försäkringsskyldigheten ska kunna styrkas genom ett bevis, som ska medföras ombord på fartyget. Vid ett åsidosättande av försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att medföra beviset finns straffrättsliga sanktioner. 2. Ändringar: I fartygssäkerhetslagen (2003:364)och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Ändringarna genomför krav i direktiv 2009/20/EG på tillsyn respektive utvisning av utländska fartyg från svensk hamn när dessa inte fullgör skyldigheten att medföra ett försäkringsbevis ombord på fartyget. Ändringar i vapenlagen Ändringar: I vapenlagen (1996:67) och lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Beslutsunderlag: Vissa åtgärder mot illegala vapen (prop. 2011/12:109) Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag. Reglerna om grovt vapenbrott förtydligas genom att det i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande om ett vapenbrott är grovt. Vidare införs två nya straffbestämmelser. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EUland till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns. Vidare skärps kraven på vapenhandlare. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polismyndigheten om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten. Dessutom införs bestämmelser om att föreståndare och ersättare för en vapenhandel ska uppfylla samma krav som tillståndshavaren. I syfte att förhindra att olämpliga personer har tillgång till vapen utvidgas läkares anmälningsskyldighet. Slutligen införs en skyldighet att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand. 18 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

20 En reformerad mutbrottslagstiftning Ändring: Brottsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 För att åstadkomma en modernare och mer ändamålsenlig mutbrottslagstiftning görs bland annat följande ändringar i brottsbalken: 1. Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utvidgas väsentligt och anges på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier. 2. En särskild regel införs för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare. 3. Förslagen innebär också att det i lagen anges uttryckliga exempel på omständigheter som kan leda till att tagande eller givande av muta ska bedömas som grovt brott. 4. Vidare straffbeläggs för första gången så kallad handel med inflytande. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. 5. Slutligen ska enligt en ny regel straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla. Genomförande av återvändandedirektivet Ändringar: I utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Beslutsunderlag: Genomförande av återvändandedirektivet (prop. 2011/12:60) SFS: 2012:129 och 2012:130 Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 19

21 Genom lagändringarna genomförs återvändandedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna). Ändringarna syftar till att säkerställa att en utlänning som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet men stärker också utlänningens rättssäkerhet i denna process. Ett beslut om avvisning eller utvisning ska nu som huvudregel innehålla en tidsfrist (två eller fyra veckor) för frivillig avresa. Om en utlänning inte lämnar landet i enlighet med tidsfristen ska i normalfallet ett återreseförbud meddelas. Tiden för återreseförbudet ska då bestämmas till ett år. Tidigare har återreseförbud inte meddelats om utlänningen inte lämnat landet i tid. Ändringar har även gjorts i utlänningslagens bestämmelser om s.k. verkställighetsförvar. En utlänning får inte hållas i verkställighetsförvar längre tid än två månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre förvarstid. Som allra längst får en utlänning hållas i förvar i 12 månader. Denna tidsgräns gäller inte för utlänningar som utvisats på grund av brott. Förvarstagna som vistas i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest men som inte utvisats på grund av brott ska i fortsättningen hållas avskilda från övriga intagna. Reglerna om tillfällig försäljning upphör Ändringar: Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning Beslutsunderlag: Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (prop. 2011/12:46) SFS: 2012:232 och 2012:233 Ikraftträdande: Utgången av september 2012 Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning upphör att gälla vid utgången av september Detta innebär att kommunernas bemyndigande att meddela föreskrifter enligt lagen om tillfällig försäljning upphör den sista september Frågor kring konsumentpolitik besvaras av pressekreterare Carl Lagerqvist hos statsrådet Birgitta Ohlsson. 20 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

22 Kulturdepartementet Pressekreterare catharina henriksson (hos lena adelsohn liljeroth) tfn Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv samt medier, film och idrott. Barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen, säkrad tillgång och ökad tillgänglighet till medier och kultur genom ny teknik samt idrott för barn och unga är några av de prioriterade frågorna på departementet. Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Kulturdepartementets ämnesområden. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR KULTURDEPARTEMENTET 21

23 landsbygdsdepartementet Pressekreterare Madeleine Van der Veer (hos eskil erlandsson) tfn Huvuddelen av Landsbygdsdepartementets verksamhetsområden styrs av EU-rätten. Detta gäller till exempel hela jordbruks- och fiskepolitiken, många landsbygdsutvecklingsfrågor och livsmedelssäkerhetsfrågorna. Mycket av lagstiftningsarbetet handlar därför om att anpassa nationella lagar och förordningar till nya regler inom EU och att komplettera nya EU-regler med nationell lagstiftning. Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat EU-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige Ändring: Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:87 Ändring i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Från och med den 1 juli 2012 föreslås djursjukskötare och hovslagare som avser att etablera sig i Sverige men som har genomgått en utbildning i en annan EUmedlemsstat som väsentligt avviker från motsvarande svenska utbildning få möjlighet att arbeta inom det aktuella yrket under en behörig yrkesutövares ansvar för att därefter kunna få full behörighet att utöva yrket. Detsamma föreslås gälla för personer med humanmedicinsk legitimation som avser att utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Ändring i jaktlagen Ändring: Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Ny formulering: SFS 2012:153 och SFS 2012:154 Den 1 juli 2012 träder ändringar i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) i kraft. Ändringarna innebär att jaktlagens bestämmelser om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att avse även vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med spårbundna fordon. Polisen får således vidta de åtgärder som behövs för att spåra upp och avliva 22 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

24 IstOCKPHOtO viltet eller ge annan i uppgift att göra detta. Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet om nu aktuellt vilt införs i lagen. Till följd av propositionen ändras jaktförordningen så att infrastrukturförvaltaren åläggs att underrätta polisen om en sammanstötning och ange s.k. lägesangivelse för olycksplatsen. Nytt pricksystem på fiskeområdet Ändring: Fiskelagen (1993:787) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område Regeringen har föreslagit vissa ändringar i fiskelagen i syfte att genomföra det pricksystem för innehavare av fiskelicens och för befälhavare på fiskefartyg som föreskrivs i rådets förordning (RG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställs att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Ändringarna innebär att den som har ett fartygstillstånd eller ett särskilt fartygstillstånd och den som är VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET 23

25 befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om denne har gjort sig skyldig till vissa uppräknade allvarliga överträdelser. Tillståndet ska återkallas när innehavaren har tilldelats ett visst antal prickar. En befälhavare kan också komma att förbjudas att verka som befälhavare på fiskefartyg. Ändringarna föreslås träda i kraft den i juli Hantering vid gränsen av timmer från länder utanför EU Ny förordning: Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer Regeringen har beslutat en ny förordning som reglerar hur timmer som importeras till Sverige från länder utanför EU, och som har en Flegtlicens, ska hanteras när det når den svenska gränsen. Enligt förordningen ska Jordbruksverket ta emot Flegtlicenserna samt pröva dem. Tullverket ska kontrollera att det timmer som importeras till Sverige överensstämmer med licenserna. Förordningen trädde i kraft den 1 mars VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapsrådet Malin Stridh & Isabelle Auvray 2012-09-19 Innehåll > Hur arbetar vi praktiskt utifrån nuvarande föreskrifter? > Bakgrund till lagändring

Läs mer

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer