Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012"

Transkript

1 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012

2 Viktigare lagar och förordningar Inför halvåret 2012

3 Skriften är producerad av regeringskansliet, Information rosenbad Projektledare: Catarina Zamore formgivning: Blomquist annonsbyrå Inlagan är tryckt på Munken lynx, 100 g och omslag på Munken lynx, 240 g av edita västra aros, västerås, juni 2012 art.nr. Ir 2012:001

4 Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...6 Inledning...7 Statsrådsberedningen...8 Arbetsmarknadsdepartementet...9 Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor..9 Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter...9 Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m...11 Finansdepartementet...12 nya regler om prospekt...12 Försvarsdepartementet...13 Soldatanställningar i försvarmakten...13 kustbevakningsdatalag...15 kustbevakningsdataförordning...15 Justitiedepartementet...16 Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation...16 ökad säkerhet i domstol...17 elektronisk stämningsansökan i brottmål...17 ansvarsförsäkring vid sjötransporter...17 Ändringar i vapenlagen...18 en reformerad mutbrottslagstiftning...19 Viktigare lagar och förordningar 3

5 genomförande av återvändandedirektivet...19 reglerna om tillfällig försäljning upphör...20 Kulturdepartementet...21 Landsbygdsdepartementet...22 Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat eu-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige...22 Ändring i jaktlagen...22 nytt pricksystem på fiskeområdet...23 hantering vid gränsen av timmer från länder utanför eu...24 Miljödepartementet...25 informationsskyldighet för återförsäljare av växtskyddsmedel...25 ny förordning om miljösanktionsavgifter m.m...25 Ändring i badvattenförordningen...27 deponering och export av kvicksilver...27 drivmedel till fordonsindustrin...27 auktionering av utsläppsrätter...28 Näringsdepartementet...29 näringspolitik reglerna om Patentbesvärsrättens organisation och rättens handläggning av mål ändras...29 lag om trygg naturgasförsörjning...30 Vissa ändringar i elberedskapslagen...30 Vägen till mer effektiva energideklarationer Viktigare lagar och förordningar

6 transportpolitik nya regler för yrkestrafik och taxi...31 komplettering av kollektivtrafiklagen...32 Socialdepartementet...33 ny lag om mänskliga organ avsedda för transplantation...33 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik...35 Säkerhetsövervakning av läkemedel...35 alkoholservering på särskilda boenden...35 förändring i sjukförsäkringen...36 förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön...36 en ny myndighet Statens servicecenter...36 den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas...37 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet...37 Statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande...38 Utbildningsdepartementet...39 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare...39 Samråd innan en elev inom gymnasial lärlingsutbildning placeras på arbetsplats...41 förbättrade villkor för studerande föräldrar...41 en ny förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare...42 Utbildning som rör tolkning och teckenspråk...42 Utrikesdepartementet...44 ny lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition...44 Viktigare lagar och förordningar 5

7 Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter. Webbplats: Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats. Regeringskansliets webbplats: Regeringskansliets rättsdatabaser: Sveriges riksdags webbplats: 6 Viktigare lagar och förordningar

8 Inledning Denna skrift innehåller ett urval av de viktigaste lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2012 eller en tid därefter. Lagar och förordningar innehåller rättsregler som är bindande för enskilda. Lagar beslutas av riksdagen och förordningar beslutas av regeringen. Det handlar både om helt nya lagar och förordningar (grundförfattningar) och om ändringar i befintliga lagar och förordningar (ändringsförfattningar). Oftast är det regeringen som föreslår en ny lag i en proposition till riksdagen. Efter förberedande arbete i något av riksdagens utskott fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. Förordningar innehåller regler som regeringen får besluta om enligt grundlagen. Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje lag och förordning ges ett unikt nummer i SFS. Den som vill veta mer om propositioner, lagar och förordningar hittar informationen på som är en webbplats för rättsinformation. Där går det att hitta en lag genom att t.ex. skriva in lagens SFS-nummer. Exempelvis kommer man till den nya lagen om vissa försvarsmaktsanställningar om man fyller i 2012:332 i rutan för SFS-nr Viktigare lagar och förordningar 7

9 Statsrådsberedningen Presschef roberta alenius (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Sebastian carlsson (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Markus friberg (hos fredrik reinfeldt) tfn Pressekreterare Carl Lagerqvist (hos Birgitta Ohlsson) tfn Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Statsrådsberedningens ämnesområden. 8 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR STATSRÅDSBEREDNINGEN

10 arbetsmarknadsdepartementet Pressekreterare cherine khalil (hos hillevi engström) tfn Pressekreterare lena hallerby (hos erik Ullenhag) tfn Regeringens arbetsmarknadspolitik inriktas på att få fler människor i arbete och minska riskerna för utanförskap. Regeringens ambition är att arbeta vidare med reformer som ytterligare ska stärka arbetslinjen och leda till ökad sysselsättning. En fungerande integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik. Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor Ändringar: Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor tas bestämmelserna om medverkan av nämndemän i kammarrätterna bort. Ändringarna innebär att nämndemän inte längre kommer att medverka när kammarrätterna avgör mål om arbetslöshetsersättning, mål om medlemskap, mål om medlemsavgifter eller mål om särskild uttaxering. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Ändringar i lagen om vissa kommunala befogenheter Ändring: Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införs ökade möjligheter för kommuner att samverka kring att genomföra samhällsorientering för nyanlända invandrare. För att möjliggöra samverkan får kommuner möjlighet att driva verksamheten utan att det föreligger en anknytning till kommunens område eller dess VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 9

11 10 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / ELLIOt ELLIOt

12 medlemmar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändringarna träder i kraft den 1 juli Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m. Upphävande av: Lagen (1971:2104) om byggnadstillstånd m.m., cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare och kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Regelverket var avsett att ge Arbetsförmedlingen möjligheter att påverka konjunkturstabilitet genom att styra byggverksamhet samt att utöka möjligheterna att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen. Regelverket har bedömts förlorat sin betydelse i dessa avseenden. Ändringarna träder i kraft den 1 juli VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET 11

13 finansdepartementet Pressekreterare Daniel Valiollahi (hos Anders Borg) tfn Pressekreterare Markus Sjöqvist (hos Anders Borg och Peter Norman) tfn Pressekreterare Victoria ericsson (hos Peter norman) tfn Finansdepartementet ansvarar bland annat för finanspolitik, skatter och finansmarknadsfrågor. Finansdepartementet ska följa konjunkturutvecklingen och säkerställa att finanspolitikens inriktning understöder varaktigt hållbara offentliga finanser, uthållig tillväxt, full sysselsättning och rättvis fördelning. Nya regler om prospekt Ändring: Ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, aktiebolagslagen (2005:551) samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt Den 1 juli 2012 ändras reglerna om prospekt. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv (2010/73/EU) om ändring av det s.k. prospektdirektivet (2003/71/EG) och det s.k. öppenhetsdirektivet (2004/109/EG). Ändringarna görs för att förbättra rättssäkerheten och minska administrativa bördor. Vissa ändringar stärker även skyddet för investerarna. Ändringarna innebär bl.a. att undantagen från skyldigheten att offentliggöra prospekt vid erbjudanden till allmänheten har utvidgats genom att vissa gränsvärden har höjts. Krav införs på att prospektets sammanfattning ska innehålla s.k. nyckelinformation och att dess utformning ska standardiseras. Lägre krav på information ska vidare gälla för företag med begränsat börsvärde, mindre kreditinstitut och i samband med företrädesemissioner. På flera områden förutsätts att kommissionen antar rättsakter med detaljerade regler. 12 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FINANSDEPARTEMENTET

14 försvarsdepartementet Pressekreterare Johan elmberg (hos karin enström) tfn Försvarsdepartementet ansvarar för samordningen av samhällets krisberedskap och försvar. I enlighet med det inriktningsbeslut för Sveriges försvar som togs år 2009 (prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar), har regeringen föreslagit åtgärder som leder till förändringar av vissa lagar och förordningar. Exempelvis lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809), som den 1 juli 2010 ändrades så att värnplikten blev vilande och gäller lika för kvinnor och män. Arbetet med att fullfölja försvarsreformen fortsätter. I år har Försvarsdepartementet bl.a. behandlat utredningen Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86), vilken har resulterat i ny lagstiftning vad gäller arbetstagare som är anställda som gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. Under året kommer även utredningen Våld och tvång under internationella militära insatser (SOU 2011:76) att behandlas. Vidare har en ny lag om behandling av personuppgifter hos Kustbevakningen tagits fram (prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag). Soldatanställningar i Försvarmakten Ändring: Ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar Beslutsunderlag: Betänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86) Ny formulering: SFS 2012:332 Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Den 1 juli 2012 träder en ny lag om vissa försvarsmaktsanställningar i kraft. De arbetstagare som omfattas av den nya lagen är gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten. I lagen regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa dessa personalkategorier samt därmed sammanhängande frågor. Gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas på längre tidsbegränsade anställningar. Anställningsavtal ska träffas för kontinuerlig eller för tidvis tjänstgöring. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara sex till åtta år, med möjlighet till en förlängning. Den totala anställningstiden som gruppbefäl, soldat eller sjöman får uppgå till högst sexton år, varav högst tolv år som kontinuerligt tjänstgörande. Arbetstagarna ges även rätt till viss ledighet från en annan arbetsgivare för tjänstgöring i Försvarsmakten. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 13

15 14 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET JOHNÉR BILDBYRÅ AB / PEtER CARLssON

16 Därutöver innehåller lagen den arbetsrättsliga reglering som anställningsformen kräver. Det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser. Lagen om anställningsskydd gäller för arbetstagarna med de undantag som följer av den nya lagen. Kustbevakningsdatalag Ny lag: Kustbevakningsdatalag (2012:145) Beslutsunderlag: Regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdatalagen i kraft. Lagen, som ersätter förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen, innehåller i huvudsak teknikneutrala regler som ger myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande och övriga operativa verksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Samtidigt innehåller lagen bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling, bl.a. regler om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, begränsningar vid sökning och krav på behörighet för den som behandlar personuppgifterna. Lagen reglerar, med några få undantag, all behandling av personuppgifter i Kustbevakningens operativa verksamhet. Då personuppgifter i allt högre grad utbyts inom ramen för internationella samarbeten innehåller lagen även bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar och hur detta får ske. Kustbevakningsdataförordning Ändring: Kustbevakningsdataförordning (2012:146) Beslutsunderlag: Promemoria upprättad inom Försvarsdepartementet (Fö2012/170/RS) Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 Den 1 maj 2012 trädde kustbevakningsdataförordningen i kraft. Förordningen innehåller kompletterande föreskrifter till kustbevakningsdatalagen (2012:145). I förordningen regleras bl.a. mer i detalj vad Kustbevakningen har att beakta när myndigheten i sina föreskrifter tilldelar en tjänsteman behörighet för åtkomst till personuppgifter. Vidare innehåller förordningen bl.a. regler om sökning, elektroniskt utlämnande av personuppgifter och bevarande och gallring. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR FÖRSVARSDEPARTEMENTET 15

17 Justitiedepartementet Pressekreterare Anna Erhardt (hos Beatrice Ask) tfn Pressekreterare Linda Norberg (hos Tobias Billström) tfn Justitiedepartementet lagstiftar på en rad olika områden och därför är spridningen mellan de lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet bred. Några exempel på departementets ansvarsområden är bekämpning av terrorism, brottsmålsärenden, internationellt rättsligt samarbete, migrations- och asylpolitik, rättsväsendet och offentlighetsprincipen. En ökad säkerhet i domstol, en förändrad mutbrottslagstiftning och en ändrad vapenlagstiftning är några av de större förändringarna vid halvårsskiftet. Mer rättssäkra regler för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation Ändring/ny lag: Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighetsoch sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa ersätts dels av bestämmelser i rättegångsbalken som under vissa förutsättningar möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet. Syftet 16 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

18 med dessa förändringar är att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet vid inhämtning av övervakningsuppgifter. Ökad säkerhet i domstol Ändring: Lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Ändringarna syftar till att stärka säkerheten i domstolarna och skapa förutsättningar för alla som besöker eller verkar i en domstol att känna sig trygga och säkra där. Genom ändringarna skapas en ny och enhetlig reglering av förutsättningarna för säkerhetskontroll i domstol. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre månader, eller en viss förhandling. Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ändring: Rättegångsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 Inom rättsväsendet pågår ett arbete med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. Som ett led i detta arbete kommer åklagarna under 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg. Genom ändringar i rättegångsbalken anpassas formkraven så att dessa handlingar inte längre behöver ges in i pappersform. Därmed kan åklagarna gå över till en helt elektronisk ingivning. Ansvarsförsäkring vid sjötransporter 1. Ändringar: I sjölagen (1994:1009) respektive ny förordning om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Den som är redare för ett fartyg av viss minsta storlek ska ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Förslaget genomför direktiv 2009/20/EG. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 17

19 Försäkrings skyldigheten ska gälla för svenska fartyg och för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Fullgörandet av försäkringsskyldigheten ska kunna styrkas genom ett bevis, som ska medföras ombord på fartyget. Vid ett åsidosättande av försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att medföra beviset finns straffrättsliga sanktioner. 2. Ändringar: I fartygssäkerhetslagen (2003:364)och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) Beslutsunderlag: Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop. 2011/12:111) Ikraftträdande: den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag Ändringarna genomför krav i direktiv 2009/20/EG på tillsyn respektive utvisning av utländska fartyg från svensk hamn när dessa inte fullgör skyldigheten att medföra ett försäkringsbevis ombord på fartyget. Ändringar i vapenlagen Ändringar: I vapenlagen (1996:67) och lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Beslutsunderlag: Vissa åtgärder mot illegala vapen (prop. 2011/12:109) Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 enligt regeringens förslag. Reglerna om grovt vapenbrott förtydligas genom att det i lagtexten uttryckligen anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande om ett vapenbrott är grovt. Vidare införs två nya straffbestämmelser. Den ena innebär att det blir straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EUland till Tullverket. Genom den andra bestämmelsen blir det straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till förvaringen finns. Vidare skärps kraven på vapenhandlare. Förutsättningarna för tillstånd stramas upp och det införs en skyldighet för tillståndshavaren att anmäla till polismyndigheten om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över verksamheten. Dessutom införs bestämmelser om att föreståndare och ersättare för en vapenhandel ska uppfylla samma krav som tillståndshavaren. I syfte att förhindra att olämpliga personer har tillgång till vapen utvidgas läkares anmälningsskyldighet. Slutligen införs en skyldighet att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand. 18 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

20 En reformerad mutbrottslagstiftning Ändring: Brottsbalken Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning Ikraftträdande: Den 1 juli 2012 För att åstadkomma en modernare och mer ändamålsenlig mutbrottslagstiftning görs bland annat följande ändringar i brottsbalken: 1. Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utvidgas väsentligt och anges på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier. 2. En särskild regel införs för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare. 3. Förslagen innebär också att det i lagen anges uttryckliga exempel på omständigheter som kan leda till att tagande eller givande av muta ska bedömas som grovt brott. 4. Vidare straffbeläggs för första gången så kallad handel med inflytande. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. 5. Slutligen ska enligt en ny regel straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla. Genomförande av återvändandedirektivet Ändringar: I utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Beslutsunderlag: Genomförande av återvändandedirektivet (prop. 2011/12:60) SFS: 2012:129 och 2012:130 Ikraftträdande: Den 1 maj 2012 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET 19

21 Genom lagändringarna genomförs återvändandedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna). Ändringarna syftar till att säkerställa att en utlänning som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet men stärker också utlänningens rättssäkerhet i denna process. Ett beslut om avvisning eller utvisning ska nu som huvudregel innehålla en tidsfrist (två eller fyra veckor) för frivillig avresa. Om en utlänning inte lämnar landet i enlighet med tidsfristen ska i normalfallet ett återreseförbud meddelas. Tiden för återreseförbudet ska då bestämmas till ett år. Tidigare har återreseförbud inte meddelats om utlänningen inte lämnat landet i tid. Ändringar har även gjorts i utlänningslagens bestämmelser om s.k. verkställighetsförvar. En utlänning får inte hållas i verkställighetsförvar längre tid än två månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre förvarstid. Som allra längst får en utlänning hållas i förvar i 12 månader. Denna tidsgräns gäller inte för utlänningar som utvisats på grund av brott. Förvarstagna som vistas i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest men som inte utvisats på grund av brott ska i fortsättningen hållas avskilda från övriga intagna. Reglerna om tillfällig försäljning upphör Ändringar: Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning Beslutsunderlag: Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (prop. 2011/12:46) SFS: 2012:232 och 2012:233 Ikraftträdande: Utgången av september 2012 Lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning och förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning upphör att gälla vid utgången av september Detta innebär att kommunernas bemyndigande att meddela föreskrifter enligt lagen om tillfällig försäljning upphör den sista september Frågor kring konsumentpolitik besvaras av pressekreterare Carl Lagerqvist hos statsrådet Birgitta Ohlsson. 20 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR JUSTITIEDEPARTEMENTET

22 Kulturdepartementet Pressekreterare catharina henriksson (hos lena adelsohn liljeroth) tfn Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv samt medier, film och idrott. Barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen, säkrad tillgång och ökad tillgänglighet till medier och kultur genom ny teknik samt idrott för barn och unga är några av de prioriterade frågorna på departementet. Till halvårsskiftet 2012 träder inga lagar i kraft inom Kulturdepartementets ämnesområden. VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR KULTURDEPARTEMENTET 21

23 landsbygdsdepartementet Pressekreterare Madeleine Van der Veer (hos eskil erlandsson) tfn Huvuddelen av Landsbygdsdepartementets verksamhetsområden styrs av EU-rätten. Detta gäller till exempel hela jordbruks- och fiskepolitiken, många landsbygdsutvecklingsfrågor och livsmedelssäkerhetsfrågorna. Mycket av lagstiftningsarbetet handlar därför om att anpassa nationella lagar och förordningar till nya regler inom EU och att komplettera nya EU-regler med nationell lagstiftning. Utökade möjligheter för yrkesutövare inom djurens hälso- och sjukvård med utbildning från ett annat EU-land att kunna utöva sitt yrke i Sverige Ändring: Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:87 Ändring i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Från och med den 1 juli 2012 föreslås djursjukskötare och hovslagare som avser att etablera sig i Sverige men som har genomgått en utbildning i en annan EUmedlemsstat som väsentligt avviker från motsvarande svenska utbildning få möjlighet att arbeta inom det aktuella yrket under en behörig yrkesutövares ansvar för att därefter kunna få full behörighet att utöva yrket. Detsamma föreslås gälla för personer med humanmedicinsk legitimation som avser att utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Ändring i jaktlagen Ändring: Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Ny formulering: SFS 2012:153 och SFS 2012:154 Den 1 juli 2012 träder ändringar i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) i kraft. Ändringarna innebär att jaktlagens bestämmelser om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon utvidgas till att avse även vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med spårbundna fordon. Polisen får således vidta de åtgärder som behövs för att spåra upp och avliva 22 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

24 IstOCKPHOtO viltet eller ge annan i uppgift att göra detta. Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet om nu aktuellt vilt införs i lagen. Till följd av propositionen ändras jaktförordningen så att infrastrukturförvaltaren åläggs att underrätta polisen om en sammanstötning och ange s.k. lägesangivelse för olycksplatsen. Nytt pricksystem på fiskeområdet Ändring: Fiskelagen (1993:787) Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område Regeringen har föreslagit vissa ändringar i fiskelagen i syfte att genomföra det pricksystem för innehavare av fiskelicens och för befälhavare på fiskefartyg som föreskrivs i rådets förordning (RG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställs att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Ändringarna innebär att den som har ett fartygstillstånd eller ett särskilt fartygstillstånd och den som är VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET 23

25 befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om denne har gjort sig skyldig till vissa uppräknade allvarliga överträdelser. Tillståndet ska återkallas när innehavaren har tilldelats ett visst antal prickar. En befälhavare kan också komma att förbjudas att verka som befälhavare på fiskefartyg. Ändringarna föreslås träda i kraft den i juli Hantering vid gränsen av timmer från länder utanför EU Ny förordning: Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer Regeringen har beslutat en ny förordning som reglerar hur timmer som importeras till Sverige från länder utanför EU, och som har en Flegtlicens, ska hanteras när det når den svenska gränsen. Enligt förordningen ska Jordbruksverket ta emot Flegtlicenserna samt pröva dem. Tullverket ska kontrollera att det timmer som importeras till Sverige överensstämmer med licenserna. Förordningen trädde i kraft den 1 mars VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR LANDSBYGDSDEPARTEMENTET

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:82

Regeringens proposition 2012/13:82 Regeringens proposition 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Prop. 2012/13:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa; SFS 2006:1570 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-23 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet Promemoria 2016-05-26 M2016/01459/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Staffan Löwhagen Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om polisens allmänna spaningsregister; SFS 2010:362 Utkom från trycket den 1 juni 2010 utfärdad den 20 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänt spaningsregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. Svensk författningssamling Kameraövervakningslag; utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beredskapslagring av olja; SFS 2012:806 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:8

Regeringens skrivelse 2012/13:8 Regeringens skrivelse 2012/13:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2012/13:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om geografisk miljöinformation; SFS 2010:1767 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Infrastruktur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); SFS 1999:301 Utkom från trycket den 4 juni 1999 utfärdad den 4 maj 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:165

Regeringens skrivelse 2011/12:165 Regeringens skrivelse 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02899/S3 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution 1 Innehållsförteckning 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behörighet för lokförare; SFS 2011:725 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:8

Regeringens skrivelse 2011/12:8 Regeringens skrivelse 2011/12:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2011/12:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn; SFS 007:7 utfärdad den 9 april 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. Hem för vård eller boende enligt

Läs mer

Omvärldsbladet. - Omvärldsbevakning och omvärldsanalyser utifrån den kommunala revisionens perspektiv

Omvärldsbladet. - Omvärldsbevakning och omvärldsanalyser utifrån den kommunala revisionens perspektiv Omvärldsbladet - Omvärldsbevakning och omvärldsanalyser utifrån den kommunala revisionens perspektiv Innehållsförteckning 1 År 2011 i backspegeln och prognoser för 2012 och 2013 2 1.1.1 Kommentar 3 2 Genomförda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer