Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola"

Transkript

1 STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys /16 Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola Övergångsfrekvenser till högskolan från län och kommuner publiceras regelbundet av Högskoleverket. 1 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen dessutom uppdragit åt Högskoleverket att till stöd för lärosätenas arbete med breddad rekrytering i samarbete med Statistiska centralbyrån årligen tillhandahålla uppgifter om övergången från varje enskild gymnasieskola till universitet och högskolor. En sammanställning av övergången från varje enskild gymnasieskola sker alltså i och med denna analys. Kan man öka rekryteringen från yrkesinriktade program? Som bakgrund till uppdraget angav regeringen att lärosätena bör samarbeta mer med gymnasieskolor som har få elever som läser vidare. Det är de yrkesinriktade programmen som har de lägsta övergångarna till högre studier. Endast 25 procent av eleverna på dessa program har påbörjat högre studier vid 25 års ålder. Det var också regeringens strävan att fler från dessa program ska gå vidare till högre studier eftersom det skulle minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. Det är även möjligt att redovisa uppgifter om övergången från enskilda gymnasieskolor. Denna statistik kan vara till nytta för universitet och högskolor i deras arbete att öka rekryteringen från gymnasieskolans yrkesinriktade program. Även gymnasieskolorna kan använda uppgifterna i sitt studievägledande arbete. Övergången redovisas för alla gymnasieskolor Övergången från gymnasieskola till högskola sker oftast inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Redovisningen av övergången från gymnasieskolorna till högskolorna finns i två bilagor. Bilaga A innehåller uppgifter för varje gymnasieskola läsåret 2002/03: antal avgångna elever, faktisk övergångsfrekvens till högskolan inom tre år (till och med läsåret 2005/06) samt ett övergångsindex (se nästa stycke) fördelat på män, kvinnor och totalt. I bilaga B redovisas övergången från gymnasieskolan läsåret 2004/05 till högskolan inom ett år (läsåret 2005/06). 1 Senast publicerad är: Statistisk analys 2006/7: Stora regionala skillnader i andel nybörjare.

2 Två mått på övergång från gymnasieskola till högskola Två uppgifter om övergång redovisas, faktisk övergångsfrekvens och ett övergångsindex. Den faktiska övergångsfrekvensen visar hur stor andel (procent) av avgångna elever som har börjat på högskolan inom ett respektive tre år. Det andra måttet, övergångsindexet, beaktar att gymnasieskolorna har olika programstrukturer. Som exempel finns det skolor som enbart har studieinriktade program liksom det finns skolor som enbart har yrkesinriktade program. Det är stor skillnad i övergången till högre studier mellan dessa inriktningar. Därför är det inte speciellt meningsfullt att direkt jämföra faktiska övergångsfrekvenser mellan skolor utan att ta hänsyn till programutbudet på respektive skola. Genom att använda ett övergångsindex som tar hänsyn till olikheter i utbildningsutbudet blir också jämförelser mellan skolor relevanta. Övergångsindex för varje gymnasieskola bildas genom att dividera den faktiska övergångsfrekvensen med en standardiserad frekvens. Den standardiserade frekvensen tar hänsyn till vilka program som finns på den enskilda gymnasieskolan och jämför hur många från dessa program som har påbörjat högskolestudier med den genomsnittliga nivån i riket. Det finns 17 nationella program i gymnasieskolan och dessa delas in i följande tre grupper: studieinriktade program (naturvetenskapligt program, samhällsvetenskapligt program och international baccalaureate), yrkesinriktade program (övriga nationella 14 program) och specialutformade program som är anpassade till regionala och lokala behov. Övergångsindexet visar för en enskild gymnasieskola övergången till högskolan med hänsyn tagen till programstrukturen. Ett index större än ett tolkas som att övergången från gymnasieskolan är relativt sett högre jämfört med rikets genomsnitt. Ett index mindre än ett tolkas som att övergången från gymnasieskolan är relativt sett lägre jämfört med rikets genomsnitt. Läsåret 2002/03 och övergången till högskolan 2005/06 Läsåret 2002/03 avslutade elever en gymnasieutbildning med slutbetyg. Av dessa fanns elever på studieinriktade program och det var färre elever än de som avslutade ett program som tillhörde ett yrkesinriktat program. De flesta gick alltså på yrkesinriktade program. De specialutformade programmen som tillgodoser lokala och regionala behov hade knappt avgångna elever. Av marginell betydelse är de individuella programmen med 500 elever som avslutade sin gymnasieutbildning läsåret 2002/03. Program vid fristående skolor hade avgångna elever. Nästan hälften läste vidare inom tre år Övergångsfrekvensen varierar stort mellan gymnasieskolans program, från någon enstaka procent på byggprogrammet till drygt 80 procent på det naturvetenskapliga programmet. De yrkesinriktade programmen har i allmänhet en låg andel elever som påbörjar högskolestudier inom tre år. Dock finns det undantag som teknikprogrammet och estetiska programmet. 2

3 Den totala övergångsfrekvensen inom tre år var 44 procent för elever som läsåret 2002/03 avslutat sin gymnasieutbildning. Det betyder att nära hälften av eleverna som avslutade gymnasieskolan påbörjade högskolestudier inom tre år. Kvinnor har en högre övergångsfrekvens än män för alla program. För avgångna elever läsåret 2002/03 är andelen som börjat på högskolan 49 procent för kvinnor och 38 procent för män. Den minsta skillnaden mellan könen, två procentenheter, finns bland elever som gått studieinriktade program. Avgångna elever från individuella program särredovisas inte. Andel av avgångna elever läsåret 2002/03 som påbörjade högskolestudier inom 3 år. Antal avgångna elever Faktisk övergångsfrekvens läsåret 2002/03 inom 3 år Procent Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket totalt Studieinriktade program International Baccalaureate Naturvetenskapligt program Samhällsvetenskapligt program Yrkesinriktade program Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och adm.programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Teknikprogrammet Specialutformade program Utbildningar vid fristående skolor Få stora skolor hade hög övergång inom tre år Även gymnasieskolans storlek/lokalisering påverkar hur många elever som går vidare till högskolan. Luleå gymnasieskola har flest avgångna elever, 666, varav 315 påbörjade högskolestudier inom tre år. Den faktiska övergångsfrekvensen är 47 procent och med hänsyn tagen till skolans programstruktur är övergångsindexet 0,79, det vill säga lägre än rikets genomsnittliga övergång på dessa program. 3

4 De tio största gymnasieskolorna i antal avgångna elever läsåret 2002/03. Gymnasieskola Kommun Avgångna Påbörjat Faktisk Övergångs- Elever studier övergång index Luleå gymnasieskola Luleå ,79 Sundsta/Älvkullegymnasiet Karlstad ,96 Dragonskolan Umeå ,77 Burgårdens utbildningscentrum Göteborg ,59 Frölundagymnasiet Göteborg ,74 Uddevalla gymnasieskola Uddevalla ,88 Polhemskolan Lund ,12 Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg ,99 Anders Ljungstedts gymnasium Linköping ,49 Rudbecksskolan Sollentuna ,90 Antal som påbörjat studier inom tre år, faktisk övergångsfrekvens i procent, övergångsindex: <1 lägre än rikets genomsnitt, =1 lika med rikets genomsnitt, >1 högre än rikets genomsnitt. Bland de tio största gymnasieskolorna är det bara Polhemskolan i Lund som har ett övergångsindex som är högre än rikets genomsnittliga övergång. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad ligger väldigt nära 1. Att det är så hög andel elever som inte läser vidare bland de största gymnasieskolorna kan bero på att det finns ett samband mellan den sociala strukturen i kommunerna och övergångsfrekvensen till högre utbildning. Flesta stora fristående skolor hade hög övergång inom tre år Även gymnasieskolans huvudman påverkar hur många elever som går vidare till högskolan. Friskolorna hade drygt avgångna elever läsåret 2002/03 och det motsvarar drygt sex procent av alla som avslutade en gymnasieutbildning läsåret 2002/03. Av friskoleeleverna påbörjade 55 procent högre utbildning inom tre år. De nio största friskolorna ligger i Stockholms- eller Göteborgsområdet. För dessa skolor är övergångsindexet som tar hänsyn till programstrukturen större än ett för sex friskolor och ligger nära ett för tre friskolor. 4

5 De tio största friskolorna i antal avgångna elever läsåret 2002/03. Avgångna Påbörjat Faktisk Övergångselever studier övergång index Kunskapsgymnasiet Kista Stockholm ,11 L M Engströms gymnasium Göteborg ,99 Sigrid Rudebecks gymnasium Göteborg ,14 Göteborgs Högre Samskola gymnasium Göteborg ,05 MediaGymnasiet Nacka ,95 Göteborgregionens tekniska gymnasium Göteborg ,99 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Danderyd ,20 International college Stockholm ,04 Viktor Rydberg gymnasium Stockholm ,27 Donnergymnasiet Klintehamn Gotland ,47 Antal som påbörjade studier inom tre år, faktisk övergångsfrekvens i procent, övergångsindex: <1 lägre än rikets genomsnitt, =1 lika med rikets genomsnitt, >1 högre än rikets genomsnitt. Det är alltså stor skillnad mellan de största friskolorna och de största kommunala gymnasieskolorna i övergång till högre studier. En förklaring kan vara skillnader i elevernas sociala bakgrund. Friskolorna ligger i områden där utbildningsnivån hos befolkningen är hög. Bilaga A innehåller uppgifter om övergången till högskolan för respektive gymnasieskola i landet. Skolornas program fördelat på studieinriktade, yrkesinriktade samt specialutformade program framgår också. Läsåret 2004/05 och övergången till högskolan 2005/06 Läsåret 2004/05 avslutade elever en gymnasieutbildning med slutbetyg. Det är en ökning med nästan elever på två år. Av detta läsårs elever fanns elever på yrkesinriktade program och det var fler elever än de som gick ut gymnasiet från ett studieinriktat program. De specialutformade programmen som tillgodoser lokala och regionala behov hade avgångna elever. Program vid fristående skolor hade avgångna elever. En av fem läste vidare ett år efter examen Övergångsfrekvensen inom ett år var 19 procent för elever som läsåret 2004/05 avslutade sin gymnasieutbildning. Inte oväntat har kvinnor en högre övergångsfrekvens än män på alla inriktningar, 21 procent respektive 17 procent. Den minsta skillnaden mellan könen, en procentenhet, finns bland elever från studieinriktade program. 5

6 Andel av avgångna elever läsåret 2004/05 som påbörjade högskolestudier inom 1 år. Antal avgångna elever Faktisk övergångsfrekvens läsåret 2004/05 övergång inom 1 år Procent Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket totalt Studieinriktade program International Baccalaureate Naturvetenskapligt program Samhällsvetenskapligt program Yrkesinriktade program Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och adm.programmet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Omvårdnadsprogrammet Teknikprogrammet Specialutformade program Utbildningar vid fristående skolor Övergången till högre studier är 41 procent och högst från naturvetenskapliga programmet. För elever på specialutformade program och friskolor sker övergången i ungefär samma omfattning som för riket i helhet. Bland yrkesinriktade program har teknikprogrammet med 27 procent den högsta övergångsfrekvensen. Bara två av tio gymnasier hade hög övergång till högskolan inom ett år Läsåret 2004/05 hade gymnasieskolan i Uddevalla nästan elever och numerärt sett flest elever som avslutade gymnasiet av alla svenska gymnasieskolor. Den faktiska övergångsfrekvensen var 15 procent, det vill säga något lägre än rikets genomsnitt. Eftersom övergångsindexet är 0,63 betyder det att skolan ändå har en relativt låg övergång med hänsyn till sitt utbildningsutbud. Polhemskolan i Lund och Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad är de enda skolorna som har ett övergångsindex högre än 1, det vill säga fler elever som fortsatte till högskolan än genomsnittet. 6

7 De tio största gymnasieskolorna i antal avgångna elever läsåret 2004/05. Avgångna Påbörjat Faktisk Övergångs- elever studier övergång index Uddevalla gymnasieskola Uddevalla ,63 Luleå gymnasieskola Luleå ,46 Sundsta/Älvkullegymnasiet Karlstad ,01 Anders Ljungstedts gymnasium Linköping ,29 Dragonskolan Umeå ,78 Polhemskolan Lund ,18 Wargentinskolan Östersund ,37 Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg ,87 Burgårdens utbildningscentrum Göteborg ,57 Rudbecksskolan Sollentuna ,70 Antal som påbörjade studier inom tre år, faktisk övergångsfrekvens i procent, övergångsindex: <1 lägre än rikets genomsnitt, =1 lika med rikets genomsnitt, >1 högre än rikets genomsnitt. Största friskolorna i Stockholm och Göteborg Friskolorna hade drygt elever som avslutade utbildningen läsåret 2004/05 och det är nästan fler elever jämfört med läsåret 2002/03. De största friskolorna ligger antingen i Stockholmsområdet eller i Göteborg och har betydligt färre elever jämfört med de kommunala skolorna. Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg och Viktor Rydberg gymnasium i Stockholm har båda höga faktiska övergångsfrekvenser och ett övergångsindex klart högre än 1. De tio största friskolorna i antal avgångna elever läsåret 2004/05. Avgångna Påbörjat Faktisk Övergångselever studier övergång index Fryshusets kunskapscentrum Stockholm ,41 Sjölins Göteborg ,51 Göteborgs Högre Samskola gy. Göteborg ,77 Viktor Rydberg gy. Djursholm Danderyd ,11 Göteborgregionens tekniska gy Göteborg ,89 L M Engströms gymnasium Göteborg ,82 Donnergymnasiet Göteborg ,63 Viktor Rydberg gy. Stockholm Stockholm ,34 Sigrid Rudebecks gymnasium Göteborg ,4 Kunskapsgymnasiet Kista Stockholm ,99 Antal som påbörjade studier inom tre år, faktisk övergångsfrekvens i procent, övergångsindex: <1 lägre än rikets genomsnitt, =1 lika med rikets genomsnitt, >1 högre än rikets genomsnitt. 7

8 ORDFÖRKLARINGAR Avgångna elever har slutbetyg från gymnasium och därmed grundläggande behörighet för högskolestudier. Faktisk övergångsfrekvens visar hur stor andel (procent) av avgångna elever som har börjat på högskolan inom ett år respektive tre år. Specialutformade program tillgodoser lokala och regionala behov. Standardiserad frekvens tar dels hänsyn till vilka program som finns på den enskilda gymnasieskolan och dels till hur många från dessa program som har påbörjat högskolestudier i riket. Studieinriktade program = tre nationella program (naturvetenskapligt program, samhällsvetenskapligt program och international baccalaureate). Yrkesinriktade program = 14 nationella program. Övergångsindex visar för en enskild gymnasieskola övergången till högskolan med hänsyn tagen till programstrukturen relaterad till rikets genomsnitt. Bildas genom att dividera faktisk övergångsfrekvens med standardiserad frekvens. Ett index större (mindre) än 1 tolkas som att övergången från gymnasieskolan är relativt sett högre (lägre) än rikets genomsnitt. NU-DATABASEN Uppgifter om övergången från gymnasieskolor till universitet och högskolor kommer framöver att bli allmänt tillgängliga via ett särskilt gränssnitt i Högskoleverkets statistikdatabas (NU-databasen). Övergången kommer att beskrivas utifrån övergångsfrekvenser som visar både antalet och andelen elever per gymnasieskola som påbörjat högskolestudier. Arbetet med att utveckla databasen har påbörjats och kommer att bli färdigt under Uppgifter om elever som börjar studera vid utländska universitet ingår inte i denna redovisning. Statistiken som Centrala studiestödsnämnden ansvarar för kommer dock att ingå i NU-databasen i ett senare skede. Det betyder att uppgifterna på riksnivå är underskattade med ett par procentenheter. 8

9 Bilaga A. Gymnasieskolor läsåret 2002/03 och övergång till högskolan inom 3 år. Program, (S=Studieintriktade Y=Yrkesinriktade SP=Specialutformade F=Fristående skolor), Antal avgångna elever, Faktisk övergångsfrekvens i procent, Övergångsindex <1 lägre än rikets genomsnitt, =1 lika med rikets genomsnitt, >1 högre än rikets genomsnitt. *Gymnasieskolor med färre än 10 elever redovisas inte. Län Program Antal avgångna elever Faktisk övergång inom Övergångsindex Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent STOCKHOLMS LÄN x x x x ,75 0,86 0,83 UPPLANDS VÄSBY x x x ,56 0,67 0,62 Vilunda gymnasium x x x ,56 0,67 0,62 VALLENTUNA x x x ,55 0,97 0,78 Vallentuna gymnasium x x x ,55 0,97 0,78 ÖSTERÅKER x x x ,5 0,69 0,59 Röllingby gymnasium x x x ,5 0,69 0,59 VÄRMDÖ x x x x ,66 0,95 0,82 Värmdö gymnasium x x x ,83 0,95 0,89 Värmdö Tekniska gymnasieskola x ,37 0 0,37 Doctus gymnasium x ,54 1,03 JÄRFÄLLA x x x x ,76 0,89 0,84 HTS gymnasiet, Järfälla x x ,73 0,19 0,29 Didaktus Jakobsberg x ,89 1,07 1,08 SAM-gymnasiet, Järfälla x x ,07 1,06 1,1 NT-gymnasiet, Järfälla x x x ,93 0,95 0,92 YTC Yrkestekn centrum Järfälla x x ,22 0 0,18 HUDDINGE x x x ,63 0,76 0,69 Huddingegymnasiet x x x ,8 0,69 0,73 Sjödalsgymnasiet x x x ,71 1,02 0,87 Sågbäcksgymnasiet x x x ,22 0,47 0,37 BOTKYRKA x x x x ,71 0,86 0,79 Tumba gymnasium x x x ,59 0,7 0,64 S:t Botvids gymnasium x x ,72 1,12 1,02 Tullingegymnasium x x x ,14 0,83 0,97 Södertörns Fria hantverksgymn x SALEM x x x ,1 0,73 0,94 Rönninge gymnasium x x x ,1 0,73 0,94

10 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent HANINGE x x x x ,61 0,71 0,67 Fredrika Bremergy Heurika x x x ,03 1,1 1,06 Haninge Fria gymnasieskola x ,99 1,21 1,19 Berga naturbruksgymnasium x ,14 0,09 Fredrika Bremergy Merika x x ,95 0,44 0,56 Fredrika Bremergy Erika x x ,16 0,82 0,91 Fredrika Bremergy Fredrik x ,51 0 0,51 Fredrika Bremergy Riksäpplet x ,89 1,29 TYRESÖ x x x ,55 0,82 0,68 Tyresö gymnasieskola x x x ,55 0,82 0,68 UPPLANDS-BRO x x x ,66 0,65 0,65 Upplands-Brogymnasiet x x x ,68 0,7 0,69 Säbyholms naturbruksgymnasium x ,21 1,25 TÄBY x x x x ,85 0,89 0,87 Tibble gymnasium x x x ,05 0,95 0,99 Åva gymnasium x x x ,8 0,71 0,78 Täby Enskilda gymnasium x ,89 1,12 1,06 DANDERYD x x x x ,23 1,14 1,21 Danderyds gymnasium x x x ,36 1,25 1,34 Viktor Rydberg gy. Djursholm x ,26 1,15 1,2 Didaktus skolor, Danderyd x ,57 0,6 Marina läroverket i Danderyd x SOLLENTUNA x x x x ,78 1,02 0,92 Rudbecksskolan x x x ,78 1,02 0,9 Sollentuna Fria Gymnasium x ,93 1,1 1,07 STOCKHOLM x x x x ,8 0,9 0,86 Enskilda gymnasiet x ,26 1,15 1,2 Frans Schartaus gymnasium x x x ,2 1,02 1,08 S:t Görans gymnasium x ,81 0,71 0,69 S:t Eriks gymnasium x x x ,47 0,89 0,67 Blackebergs gymnasium x x x ,98 0,92 0,95 Farsta gymnasium x x x ,79 0,63 0,71 Tensta gymnasium x x x ,82 0,74 0,77

11 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Spånga gymnasium x x x ,95 0,57 0,69 Franska Skolan/Ecole francaise x ,36 1,2 1,25 Tyska skolan x ,34 0,75 1 Brännkyrka gymnasium x x x ,91 1,08 0,94 Kungsholmens gymnasium/musikgymnasium x x ,99 1,12 1,1 Kärrtorps gymnasium x x x ,89 0,79 0,85 Södra Latins gymnasium x x x ,12 1,1 1,14 Bromma gymnasium x x x ,68 0,74 0,7 Thorildsplans gymnasium x x x ,84 0,93 0,9 Östra Reals gymnasium x x ,09 1,19 1,12 Enskede Gårds gymnasium x ,41 0,34 Norra Real x x ,2 1,08 1,14 Martinskolan Söders waldorfsk x ,23 0,6 0,51 Internat. school of Sthlm gy. x ,32 0,17 Lycée Francais Saint Louis x ,82 0,98 0,92 Kristofferskolan x ,72 0,62 0,65 Skärholmens gymnasium x x x ,24 0,86 0,54 Ellen Key skolan x ,58 0,57 0,57 Höglandsskolans gymnasium x ,09 1,18 1,13 Sthlm hotell & restaurangskola x ,21 0,56 0,43 Rytmus, Musiker- & Artistgymn. x ,31 1,36 1,19 Konsumentför. Sthlm gymnasium x ,31 1,04 1,09 Riddarfjärds-/Sv Balettskolan x x ,93 1,34 1,24 Industritekniska gymnasiet x ,16 0 0,15 International college x ,13 0,98 1,04 Viktor Rydberg gy. Stockholm x ,32 1,22 1,27 Kunskapsgymnasiet Kista x ,06 1,14 1,11 Kista gymnasium x ,28 1,13 0,36 Engelska skolan, Söder/gymn x ,98 1,07 1,03 Fryshusets kunskapscentrum x ,46 0,59 0,51 Sjömansskolan x , Stockholms Praktiska Gymnasium x L Estradska gymnasieskola x ,89 0,89 0,89

12 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Stockholms Fria gymnasium x ,58 1,06 0,94 Hässelby gymnasium x x ,81 0,7 0,76 Stockholms Estetiska gymnasium x ,31 1,36 1,49 SÖDERTÄLJE x x x x ,61 0,8 0,71 Solvikgymnasiet x * * * * * * * * * Örjanskolan x ,36 0,38 0,35 Teknikgymnasiet x x x ,45 1,11 0,6 Colin Leclairgymnasiet x x x ,96 0,91 0,95 Igelstavikens gymnasium x ,22 0,19 Vackstanäsgymnasiet x ,43 0,29 S:ta Ragnhildgymnasiet x ,23 1,08 1,15 Järna naturbruksgymnasium x * * * * * * * * * NACKA x x x x ,74 0,86 0,79 Nacka gymnasium x x x ,61 0,89 0,76 Saltsjöbadens samskola x x x ,99 0,99 0,98 Internationella skolan i Nacka x ,22 1,05 1,1 MediaGymnasiet i Nacka x ,03 0,84 0,95 Cybergymnasiet Kvarnholmen x ,76 0,73 0,75 Kunskapsgymnasiet Orminge x ,88 0,63 0,69 SUNDBYBERG x x x x ,1 1,23 1,28 Löfströms gymnasium x x x ,23 1 1,08 IT-Gymnasiet Kista-Rissne x ,15 2,22 1,45 Matpedagogerna x ,31 0 0,67 SOLNA x x x ,56 0,31 0,49 S:t Martingymnasiet x x Solna Gymnasium x x x ,66 0,64 0,63 LIDINGÖ x x x ,96 1,02 1 Gångsätra gymnasium x x x ,95 0,95 Hersby gymnasium x x ,07 1,14 1,1 NORRTÄLJE x x x x ,58 0,71 0,65 Rodengymnasiet x x x ,58 0,76 0,67 Ekebyholmsskolan x ,14 1,39 1,23 Finsta naturbruksgymnasium ,74 0,76

13 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Norrtelje teknikgymnasium ,06 SIGTUNA x x x ,94 0,85 0,89 Sigtunaskolan hum. läroverket x ,23 1,03 1,1 Kunskapens hus Märstagymnasiet x x x ,7 0,72 0,72 NYNÄSHAMN x x x ,66 0,91 0,77 Nynäshamns gymnasium x x x ,66 0,91 0,77 UPPSALA LÄN x x x x ,82 0,99 0,92 HÅBO x x x ,59 0,76 0,64 Bildningscentrum J. F./gymn x x ,6 0,92 0,7 Munkeröds utb.center i Håbo x * * * * * * * * * TIERP x x ,26 0,81 0,53 Högbergsskolan x x ,26 0,81 0,53 UPPSALA x x x x ,97 1,06 1 Linnéskolan x x x ,11 0,93 1 Celsiusskolan x x ,11 1,08 1,11 Fyrisskolan x x x ,97 1,19 1 Katedralskolan x x x ,28 1,15 1,21 Lundellska skolan x x x ,41 1,25 1,29 Jällaskolan x ,27 1,17 Ekebyskolan x x x ,29 0,95 1,04 Livets Ords Kristna gymnasium x ,58 0,85 0,72 Bolandsskolan x x ,52 1,07 0,69 Uven x ,76 1,1 1,25 G.U.C. Media i Uppsala x ,79 2,2 1,09 Grafiskt utbildningscenter GUC x x ,49 1,35 1,41 ENKÖPING x x x ,51 0,7 0,6 Westerlundska gymnasiet x x x ,51 0,7 0,6 ÖSTHAMMAR x x x ,71 0,76 0,72 Bruksgymnasiet/Gimo utb.centr. x x x ,51 0,7 0,61 Forsmarks skola x ,14 0,96 1,06

14 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent SÖDERMANLANDS LÄN x x x x ,65 0,82 0,75 NYKÖPING x x x x ,46 0,68 0,58 Gripenskolan x x x ,42 0,65 0,49 Tessinskolan x x x ,66 0,8 0,79 Öknaskolan ,61 0,54 0,67 Nyköpings Hotell/Restaurangsk. x ,42 1,21 OXELÖSUND x x x ,69 0,82 0,75 Breviksskolan gymnasiet x x x ,69 0,82 0,75 FLEN x x x ,81 0,99 0,88 Prins Wilhelm gymnasiet x x x ,81 0,99 0,88 KATRINEHOLM x x x ,76 0,84 0,78 Duveholmsgymnasiet x x x ,7 0,89 0,79 Ellwynska skolan x ,25 1,08 Lindengymnasiet x ,29 0,85 ESKILSTUNA x x x ,73 0,81 0,77 Rinmangymnasiet x x x ,67 0,77 0,71 Rekarnegymnasiet x x x ,82 0,82 0,76 S:t Eskils gymnasium x x x ,83 0,85 0,88 STRÄNGNÄS x x x x ,94 1,2 1,1 Thomasgymnasiet x x x ,84 1,25 1,12 Europaskolan Strängnäs x ,14 1,18 1,16 ÖSTERGÖTLANDS LÄN x x x x ,69 0,76 0,73 KINDA x * * * * * * * * * Allhamraskolan x * * * * * * * * * ÅTVIDABERG x x x ,68 0,73 0,72 Bild.centrum Facetten/gy-skola x x x ,68 0,73 0,72 FINSPÅNG x x x x ,97 0,83 0,9 Bergska skolan x x x ,93 0,81 0,88 Curt Nicolin-gymnasiet x * * * * * * * * * VALDEMARSVIK x x ,28 1 0,65 Bäckadalsskolan x x ,28 1 0,65

15 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent LINKÖPING x x x x ,69 0,73 0,73 Berzeliusskolan x x x ,02 0,88 0,99 Anders Ljungstedts gymnasium x x x ,36 0,62 0,49 Birgittaskolan i Linköping x x ,1 0,72 0,85 Katedralskolan x x x ,99 1 1,02 Folkungaskolan gymnasiet x x ,9 1 0,97 Vretagymnasiet x ,61 0,81 0,67 Folkuniv. Internationella gymn x ,06 0,95 0,99 NORRKÖPING x x x x ,68 0,78 0,75 Rudolf Steinerskolan x ,58 0,75 0,65 De Geergymnasiet x x x ,84 0,92 0,92 Ebersteinska skolan x x x ,71 0,99 0,76 Hagagymnasiet x x x ,79 0,65 0,7 Kungsgårdsgymnasiet x x x ,85 0,63 0,73 Thapperska gymnasiet x x ,07 1,08 Transporttekn. utb.centr./gymn x Himmelstalundsskolan, naturbr. x ,87 2,17 Naturhumanistiska gymnasiet x ,22 0,69 0,78 Teknikgymn. Proteam Norrköping x ,42 0 0,38 SÖDERKÖPING x x x ,14 1,21 1,16 Nyströmska skolan x x x ,14 1,21 1,16 MOTALA x x x ,82 0,69 0,75 Platengymnasiet x x x ,97 0,84 0,89 Vätternskolan i Motala x x ,34 0,62 0,62 Carlsunds utbildningscent gymn x x ,81 0,37 0,69 VADSTENA x x ,23 0,11 Vadstenagymnasiet x x ,23 0,11 MJÖLBY x x x ,41 0,7 0,57 Mjölby gy, Kungshögask. Ro 1 x x ,11 0,49 0,63 Mjölby gymnasium, Dackeskolan x x ,67 0 0,51 Mjölby gy, Kungshögask. Ro 2 x x x ,67 1,02 0,88

16 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent JÖNKÖPINGS LÄN x x x x ,57 0,82 0,69 GNOSJÖ x x ,47 0 1,05 Gnosjöandans kunsk. centrum gy x x ,47 0 1,05 MULLSJÖ x x ,38 1,29 1,22 Mullsjögymnasiet x x ,38 1,29 1,22 GISLAVED x x x ,62 0,81 0,73 Gislaveds gymnasium x x x ,7 0,83 0,79 Segerstad o Värnamo naturb-gy x ,81 0,87 0,51 VAGGERYD x x x ,57 0,99 0,78 Fenix kunskapscentrum/gymn x x x ,57 0,99 0,78 JÖNKÖPING x x x x ,55 0,73 0,63 Per Brahegymnasiet x x x ,9 0,89 0,88 Erik Dahlbergsgymnasiet x x x ,81 0,72 0,77 Sandagymnasiet x x ,65 0,81 0,73 Grennaskolan x x ,99 0,87 0,89 Tenhults naturbruksgymnasium x x ,21 0,17 Bäckadalsgymnasiet x ,11 1,06 0,41 John Bauergymnasiet, Jönköping x ,58 1,41 0,63 NÄSSJÖ x x x ,55 0,91 0,75 Brinellgymnasiet x x x ,55 0,91 0,75 VÄRNAMO x x x ,64 0,92 0,79 Finnvedens gymnasium x x x ,64 0,92 0,79 SÄVSJÖ x x ,9 0,47 0,64 Aleholmsskolan x x ,9 0,47 0,64 VETLANDA x x x ,51 0,76 0,65 Njudungsgymnasiet x x x ,51 0,76 0,65 EKSJÖ x x x ,43 0,97 0,67 Eksjö Gymnasium x x x ,43 0,97 0,67 TRANÅS x x x ,55 0,92 0,75 Holavedsgymnasiet x x x ,55 0,92 0,75

17 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent KRONOBERGS LÄN x x x x ,67 0,88 0,78 UPPVIDINGE x x x ,58 0,76 0,65 Uppvidinge gymnasieskola x x x ,58 0,76 0,65 LESSEBO x * * * * * * * * * Gymnasieskolan i Lessebo x * * * * * * * * * TINGSRYD x x ,82 0,81 0,81 Wasaskolan x x ,82 0,81 0,81 ALVESTA x x ,47 0,78 0,58 Gymnasieskolan x x ,47 0,78 0,58 ÄLMHULT x x x ,63 0,99 0,83 Haganässkolan x x x ,63 0,99 0,83 MARKARYD x x x ,65 0,9 0,75 Kunskapscentrum gymnasieskolan x x x ,65 0,9 0,75 VÄXJÖ x x x x ,76 0,9 0,85 Katedralskolan x x x ,99 1 1,02 Kungsmadskolan x x x ,58 0,73 0,66 Teknikum x x x ,86 1,2 0,99 Växjö Fria Gymnasium x ,75 0,99 0,83 Esaias Tegnér gymn./folkuniv. x ,76 1,33 1,41 Procivitas privata gymn. Växjö x ,78 1,11 0,93 Ingelstad Naturbruksgymnasium x ,53 0,67 0,73 LJUNGBY x x x x ,55 0,77 0,65 Sunnerbogymnasiet II x ,53 0,38 0,42 RyssbyGymnasiet x ,9 0,32 0,51 Sunnerbogymnasiet I x x x ,72 1,07 0,93 KALMAR LÄN x x x x ,71 0,84 0,78 HÖGSBY x x x * * * * * * * * * Högsby gymnasieskola x x x * * * * * * * * * TORSÅS x x x ,12 0,99 1,04 Torsås korrespondensgymnasium x x x ,28 1,02 1,11 Mjölnerskolan x ,67 0 5,25

18 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent HULTSFRED x x x ,56 0,86 0,74 Hultsfreds gymnasium x x x ,56 0,86 0,74 MÖNSTERÅS x x x ,89 0,72 0,82 Mönsteråsgymnasiet x x x ,89 0,72 0,82 EMMABODA x x x ,97 1,26 1,05 Vilhelm Mobergsgymnasiet x x x ,97 1,26 1,05 KALMAR x x x x ,71 0,85 0,78 Stagneliusskolan x x x ,99 0,99 Lars Kaggskolan x x ,68 0,99 0,76 Ingelstorpskolan x ,21 1,09 Stensöskolan x ,95 0,93 0,97 Jenny Nyströmsskolan x x x ,56 0,75 0,69 Helgesboskolan x * * * * * * * * * Kalmar waldorfskola gymnasium x * * * * * * * * * Calmare internationella skola x ,18 0,86 0,94 NYBRO x x x ,57 1,08 0,82 Åkrahällskolan x x x ,57 1,08 0,82 OSKARSHAMN x x x ,7 0,88 0,79 Oscarsgymnasiet x x x ,7 0,88 0,79 VÄSTERVIK x x x ,58 0,72 0,68 Västerviks gymnasium x x x ,61 0,78 0,72 Valstadskolan x ,61 0,67 0,92 VIMMERBY x x ,61 0,72 0,68 Vimmerby gymnasium x x ,61 0,72 0,68 GOTLANDS LÄN x x x x ,57 0,61 0,6 GOTLAND x x x x ,57 0,61 0,6 Richard Steffengymnasiet x x x ,79 0,73 0,76 Lövsta landsbygdsgymnasium x * * * * * * * * * Donnergymnasiet Klintehamn x ,44 0,49 0,47 Elfrida Andréegymnasiet x x ,9 0,52 0,65 Christopher Polhemgymnasiet x x x ,56 0,79 0,62 Donnergymnasiet Slite x ,82 0,35 0,71

19 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent BLEKINGE LÄN x x x ,72 0,88 0,81 OLOFSTRÖM x x x ,71 1,07 0,89 Nordenbergsskolan x x x ,71 1,07 0,89 KARLSKRONA x x x ,72 0,87 0,8 af Chapmangymnasiet x x x ,82 0,89 0,84 Törnströmska gymnasiet x x ,62 1 0,76 Ehrensvärdska gymnasiet x x x ,16 1,03 1,11 RONNEBY x x x ,82 0,91 0,89 Knut Hahnsskolan x x x ,88 0,99 0,95 Naturbruksgymnasiet x ,87 0,76 KARLSHAMN x x x ,71 0,88 0,81 Vägga gymnasieskola x x x ,71 0,88 0,81 SÖLVESBORG x x x ,66 0,82 0,73 Furulundsskolan x x x ,66 0,82 0,73 SKÅNE LÄN x x x x ,71 0,87 0,8 SVALÖV x ,81 1,21 0,92 Svalöfs gymnasium x ,81 1,21 0,92 STAFFANSTORP x ,85 0,25 UVS Gymnasium, Hjärup x Naturbruksgymnasiet Hvilan x * * * * * * * * * VELLINGE x x x ,02 1,12 1,07 Sundsgymnasiet x x x ,02 1,12 1,07 ÖSTRA GÖINGE x x x ,14 0,69 0,47 Stenforsaskolan x x x ,14 0,69 0,47 KÄVLINGE x * * * * * * * * * Kävlinge Lärcentrum, gymn. x * * * * * * * * * SVEDALA x * * * * * * * * * Nils Fredriksson-utbildning x * * * * * * * * * SKURUP x x ,81 1,34 0,67 Sydskånska gymnasiet, Ro 6 x x ,81 1,34 0,67 HÖÖR x * * * * * * * * * Karolinaskolan x * * * * * * * * *

20 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent KCS Kristna gymnasium x * * * * * * * * * TOMELILLA x ,95 1,29 1,56 Bollerups lantbruksinstitut x ,95 1,29 1,56 OSBY x x ,6 0,99 0,7 Naturbruksgymnasiet Osby x ,76 Ekbackeskolan gymnasium x x ,05 1,02 1,04 PERSTORP x ,69 1,16 1,56 Perstorp Gymnasium x ,69 1,16 1,56 KLIPPAN x x x ,34 0,63 0,49 Klippans gymnasieskola x x x ,36 0,69 0,51 Naturbruksgymnasiet Ö Ljungby x ,67 0,67 BÅSTAD x x x ,53 0,81 0,69 Båstads gymnasium x x ,12 1,15 Apelrydsskolan x ,67 0,87 0,78 MALMÖ x x x x ,77 0,84 0,81 S:t Petri skola x x ,02 0,99 0,99 Malmö Borgarskola x x x ,97 1 0,99 Malmö Latinskola x x x ,95 1,05 1,04 Pauliskolan x x ,77 0,63 0,73 Frans Suellsgymnasiet x ,63 0,59 0,64 Heleneholms gymnasium x x x ,05 0,82 0,89 Bladins gymnasium x ,86 1,12 1 Jörgen Kocksgymnasiet x ,51 1,25 1 Celsiusgymnasiet x x x ,91 2,5 0,86 Universitetsholmens gymnasium x ,86 0,59 0,81 Öresundsgymnasiet x x ,54 0,63 0,57 Skånes turismgymnasium x ,28 2 2,22 Malmö Vård- och Hälsogymnasium x ,18 1,12 Mölledalsgymnasiet x Mediegymnasiet x ,41 1,29 1,32 LUND x x x x ,99 1,1 1,05 Rudolf Steinerskolan i Lund x * * * * * * * * * Katedralskolan x x x ,17 1,21 1,2

21 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Gymnasieskolan Spyken x x x ,07 1,21 1,15 Polhemskolan x x x ,07 1,16 1,12 Vipeholmsskolan x x x ,05 0,98 0,97 Carl Adolph Agardhgymnasiet x ,57 1,14 1,24 LANDSKRONA x x ,58 0,84 0,73 Justus Tranchellgymnasiet x x ,67 0,92 0,8 Selma Lagerlöfgymnasiet x ,05 0,83 HELSINGBORG x x x x ,65 0,79 0,73 Rönnowska skolan x x ,33 0,77 0,54 Olympiaskolan x x x ,56 0,76 0,73 Nicolaiskolan x x x ,9 0,75 0,81 Tycho Braheskolan x x x ,86 1,13 0,96 Filbornaskolan x x x ,77 0,71 0,73 Petri gymnasieskola x x ,24 0,97 1,08 Johannes Hedbergskolan x ,57 1,29 1,36 Procivitas privata gy., Hbg x ,3 1,29 1,27 Mega Musik gymnasium x ,31 0 0,13 HÖGANÄS x x x ,78 0,97 0,87 Kullagymnasiet x x x ,78 0,97 0,87 ESLÖV x x x ,68 0,99 0,83 Gymnasieskolan i Eslöv x x x ,68 0,99 0,83 YSTAD x x x ,55 0,65 0,6 Sydskånska gymnasiet, Ro 5 x ,45 0,43 Sydskånska gymnasiet, Ro 1 x ,31 0,93 1,14 Sydskånska gymnasiet, Ro 2 x x x ,93 0,8 0,86 Sydskånska gymnasiet, Ro 3 x x ,69 0,68 0,68 Sydskånska gymnasiet, Ro 4 x x ,37 0 0,37 TRELLEBORG x x x ,51 0,88 0,71 Söderslättsgymnasiet x x x ,51 0,88 0,71 KRISTIANSTAD x x x ,63 0,78 0,7 Österänggymnasiet x x x ,86 0,75 0,81 Söderportgymnasiet x x x ,67 0,86 0,79 Milnergymnasiet x ,71 0,61 0,67

22 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Önnestadsgymnasiet x x ,34 1,67 1,12 Christian 4:s gymnasium x x x ,98 0,94 0,98 Wendesgymnasiet x ,26 0,66 0,27 SIMRISHAMN x x x ,71 1,08 0,9 Österlengymnasiet x x x ,71 1,08 0,9 ÄNGELHOLM x x x ,73 0,83 0,79 Ängelholms gymnasieskola x x x ,73 0,83 0,79 HÄSSLEHOLM x x x ,6 1,02 0,8 Linnéskolan x x x ,58 1,06 0,89 Hässleholms Tekniska skola x x x ,04 1,11 1,05 Jacobsskolan x ,45 1,38 0,84 HALLANDS LÄN x x x x ,67 0,79 0,72 HALMSTAD x x x ,68 0,89 0,8 Kattegattgymnasiet x x x ,61 0,86 0,7 Sannarpsgymnasiet x x x ,08 0,95 1 Plönningegymnasiet x ,4 2,75 Sturegymnasiet x x x ,96 0,98 LAHOLM x x x ,81 0,82 0,8 Osbecksgymnasiet x x x ,81 0,82 0,8 FALKENBERG x x x x ,45 0,61 0,54 Falkenbergs gymnasieskola x x x ,45 0,64 0,55 Rosensparregymnasiet x ,44 0,41 VARBERG x x x x ,64 0,77 0,72 Peder Skrivares skola x x x ,91 0,91 0,9 Peder Skrivares skola sektor 1 x x ,62 0,72 0,67 Munkagårdsgymnasiet x ,62 1,28 Peder Skrivares skola sektor 3 x x x ,71 0,98 0,77 Drottning Blankas gymnasiesk. x * * * * * * * * * KUNGSBACKA x x x x ,7 0,76 0,72 Aranäsgymnasiet x x x ,62 0,74 0,7 Elof Lindälvs gymnasium x x x ,57 0,76 0,63 J.A. Zachrissons gymnasieskola x ,52 0,97 1,36

23 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Kungsbacka IT-gymnasium x * * * * * * * * * VÄSTRA GÖTALANDS LÄN x x x x ,64 0,76 0,7 HÄRRYDA x x x ,75 0,82 0,79 Hulebäcksgymnasiet x x x ,75 0,82 0,79 PARTILLE x x x ,65 0,95 0,73 Porthälla gymnasium x x x ,65 0,95 0,73 ÖCKERÖ x ,26 1,38 1,39 Öckerö gymnasieskola x ,26 1,38 1,39 STENUNGSUND x x x x ,68 0,76 0,74 Nösnäsgymnasiet x x x ,68 0,83 0,76 Munkeröds utb.c., Stenungsund x ,67 2,5 TJÖRN x x ,34 0,51 0,85 Tjörns gymnasieskola x x ,34 0,51 0,85 ORUST x * * * * * * * * * Gymnasieutbildningen i Orust x * * * * * * * * * MUNKEDAL x ,61 1,34 1,75 Naturbruksgymnasiet Dingle x ,61 1,34 1,75 DALS-ED x x ,54 0,34 0,41 Utsikten, Dals-Eds gymnasium x x ,54 0,34 0,41 ALE x x x ,83 0,61 0,71 Ale gymnasium x x x ,83 0,61 0,71 LERUM x x x ,61 0,62 0,61 Lerums gymnasieskola x x x ,61 0,62 0,61 VÅRGÅRDA x x x ,6 0,59 0,6 Sundlergymnasiet x x x ,6 0,59 0,6 ESSUNGA x * * * * * * * * * Gymnasieskolan i Essunga x * * * * * * * * * TRANEMO x x x ,76 0,63 0,68 Tranemo gymnasieskola x x x ,76 0,63 0,68 BENGTSFORS x x ,29 0,72 0,62 Strömkulleskolan, gymnasiet x x ,29 0,72 0,62

24 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent MELLERUD x * * * * * * * * * Dahlstiernska gymnasiet x * * * * * * * * * MARK x x x ,53 0,61 0,57 Marks gymnasieskola x x x ,55 0,7 0,64 Naturbruksgymnasiet Strömma x ,41 0,42 SVENLJUNGA x ,47 0,34 Naturbruksgymnasiet Svenljunga x ,47 0,34 HERRLJUNGA x x ,54 1,02 0,7 Kunskapskällan x x ,54 1,02 0,7 VARA x x ,5 1 0,77 Lagmansgymnasiet x x ,5 1 0,77 TIBRO x x x ,53 0,95 0,71 Fågelviksgymnasiet x x x ,53 0,95 0,71 TÖREBODA x ,74 0,59 Naturbruksgymnasiet Sötåsen x ,14 1,17 Gymn.utb. Töreboda Kanalskolan x GÖTEBORG x x x x ,7 0,77 0,74 Burgårdens utbildningscentrum x x x ,59 0,58 0,59 Hvitfeldtska gymnasiet x x x ,04 0,94 0,99 Katrinelundsgymnasiet x x x ,59 0,63 0,61 Angeredsgymnasiet x x x ,7 0,54 0,61 Munkebäcksgymnasiet x x x ,51 0,62 0,57 Polhemsgymnasiet x x x ,94 0,95 0,97 Schillerska gymnasiet x x x ,96 0,99 0,99 Bräckegymnasiet x x Frölundagymnasiet x x x ,73 0,8 0,74 Lindholmens gymnasium x x ,51 1,05 0,52 L M Engströms gymnasium x ,02 0,98 0,99 Göteborgs Högre Samskola gy. x ,21 0,96 1,05 Sigrid Rudebecks gymnasium x ,18 1,11 1,14 Ester Mosessons gymnasium x x ,61 0,71 GTI:s gymnasieskola x ,11 1,59 1,13 Framtidsgymnasiet i Göteborg x ,2 1,32 0,33

25 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent SKF:s tekniska gymnasium x ,61 0,48 0,58 Donnergymnasiet x ,68 0,94 0,85 Göteborgregionens tekniska gy x ,04 0,82 0,99 Ingrid Segerstedts gymnasium x ,06 1,02 1,04 Kitas gymnasium x ,59 0,6 0,6 Portalens gymnasium Göteborg x ,92 0 0,9 Göteborgs Praktiska Gymnasium x * * * * * * * * * IT-Gymnasiet Göteborg x ,43 0,7 1,32 Sjölins x ,36 1,09 0,94 MÖLNDAL x x x ,64 0,88 0,76 Fässbergsgymnasiet x x x ,64 0,86 0,76 Krokslättsgymnasiet x ,77 1,33 1,15 KUNGÄLV x x x ,55 0,63 0,57 Mimers Hus Gymnasium Väst x x x ,76 0,72 0,74 Mimers Hus Gymnasium Nord x ,19 0,18 0,19 Mimers Hus Gymnasium Öst x * * * * * * * * * LYSEKIL x x x ,72 0,84 0,78 Gullmarsgymnasiet x x x ,72 0,84 0,78 UDDEVALLA x x x ,59 0,87 0,73 Uddevalla gymnasieskola x x x ,75 0,92 0,88 Uddevalla gymn. omr. Östrabro x x x ,5 0,75 0,57 STRÖMSTAD x x x ,57 0,53 0,57 Strömstad gymnasium x x x ,57 0,53 0,57 VÄNERSBORG x x x ,48 0,67 0,6 Birger Sjöberggymnasiet x x x ,53 0,74 0,65 Naturbruksgymnasiet Nuntorp x TROLLHÄTTAN x x x ,6 0,77 0,68 Nils Ericsonsgymnasiet x x x ,64 0,72 0,66 Magnus Åbergsgymnasiet x x ,53 0,83 0,71 ALINGSÅS x x ,77 0,87 0,83 Alströmergymnasiet x x ,77 0,87 0,83 BORÅS x x x ,61 0,72 0,68 Almåsgymnasiet x ,78 0,79 1,12

26 Kommun S Y SP F läsåret 2002/03 3 år, procent Bäckängsgymnasiet x x x ,89 0,85 0,87 Sven Eriksonsgymnasiet x x x ,04 1,07 1,06 Björkängsgymnasiet x ,42 0,77 0,69 Viskastrandsgymnasiet x ,51 0,58 0,44 ULRICEHAMN x x x ,45 0,62 0,56 Tingsholmsgymnasiet x x x ,45 0,62 0,56 ÅMÅL x x x ,74 0,79 0,75 KCK-Karlbergsgymnasiet x x x ,74 0,79 0,75 MARIESTAD x x x ,73 0,86 0,8 Vadsbogymnasiet x x x ,73 0,86 0,8 LIDKÖPING x x x ,74 0,88 0,83 De la Gardiegymnasiet x x x ,74 0,88 0,83 SKARA x x x ,65 0,66 0,64 Katedralskolan Skara x x x ,7 0,68 0,68 Naturbruksgymnasiet Uddetorp x ,87 0,59 SKÖVDE x x x x ,46 0,8 0,64 Västerhöjdsgymnasiet x x ,75 0,95 0,87 Kavelbrogymnasiet x x ,24 0,84 0,46 Lövängsgymnasiet x ,15 1,12 Volvogymnasiet Skövde x ,33 0,51 0,35 Naturbruksgymn. Sparresäter x HJO x * * * * * * * * * Individuella programmet x * * * * * * * * * TIDAHOLM x x ,5 0,86 0,71 Rudbecksgymnasiet x x ,5 0,86 0,71 FALKÖPING x x x ,55 0,82 0,69 Ållebergsgymnasiet x x x ,55 0,82 0,69 VÄRMLANDS LÄN x x x x ,56 0,81 0,69 EDA x ,12 0,72 Eda gymnasieskola x ,12 0,72 TORSBY x x x ,46 0,84 0,66 Stjerneskolan x x x ,46 0,84 0,66

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Kommun Skola Typ av Totalt antal Elever i Elever i Elever i huvudman elever årskurs 1 årskurs 2 årskurs 3 Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Fristående

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium 1 1 8 6 Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Östergötland som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Östergötland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Östergötland som ger jobb Tabell

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Tio i topp program i Blekinge med högst andel som fullföljer inom fyra år

Tio i topp program i Blekinge med högst andel som fullföljer inom fyra år Tio i topp program i Blekinge med högst andel som fullföljer inom fyra år Plats Program Skola Kommun Andel fullföljande 1 Samhällsvetenskap Nordenbergsskolan Olofström 2 Naturvetenskap Ehrensvärdska 3

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Tio i topp program i Halland med högst andel som fullföljer inom fyra år

Tio i topp program i Halland med högst andel som fullföljer inom fyra år Tio i topp program i Halland med högst andel som fullföljer inom fyra år Plats Program Skola Kommun Andel fullföljande 1 Samhällsvetenskap Kattegattgymnasiet Halmstad 1 Elprogrammet Elof Lindälvs Kungsbacka

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 Arvidsjaur Sandbacka 67131 Arvika Solbergagymnasiet 1 1 Utland Australien 77441 Avesta Domarhagsskolan 1 1 Utland Bangladesh

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015

Beslutsbilaga. Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 1 (17) Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag enligt nedan 5568148117 AMISGO AB Aktiebolag 180 16 24 000 49 200 24

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Huvudmän som deltar inom Läslyftet läsåret 2015/16 utan samarbete Diarienummer 2014:1139 2015-03-17

Huvudmän som deltar inom Läslyftet läsåret 2015/16 utan samarbete Diarienummer 2014:1139 2015-03-17 Huvudmän som deltar inom Läslyftet läsåret 2015/16 utan samarbete Diarienummer 2014:1139 2015-03-17 Organisationsnummer Antal lärare i utprövningsomgången Antal handledare garanterade för skolenheter i

Läs mer

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 1 (7) Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 2120001439 ALE KOMMUN 8024097555 AL-KOWNEYN UTBILDNING

Läs mer

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för)

2015-12-17 1 (7) Är eleven behörig till nationellt gymnasieprogram efter sommarskola? (antal elever i åk 9 som huvudmannen fått bidrag för) 1 (7) Huvudmannens namn ALE KOMMUN 2 10 12 ALINGSÅS KOMMUN 6 16 22 ALVESTA KOMMUN 0 3 3 AMISGO AB 2 0 2 ANEBY KOMMUN 4 1 5 ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. 1 2 3 AVESTA KOMMUN 11 3 14 BJURHOLMS KOMMUN 4

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Tio i topp program i Skåne med högst andel som fullföljer inom fyra år

Tio i topp program i Skåne med högst andel som fullföljer inom fyra år Tio i topp program i Skåne med högst andel som fullföljer inom fyra år Plats Program Skola Kommun Andel fullföljande 1 Bygg Klippans Klippan 1 Hantverk Österänggymnasiet Kristianstad 1 Hantverk Celsiusgymnasiet

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kalmar som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kalmar med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De yrkesförberedande programmen i Kalmar som ger jobb Tabell

Läs mer

Beviljat belopp (euro) Jämshögs folkhögskola 1 Olofström Storbritannien 1 590 Totalt 1 1 590. Antal stipendier Kommun Kursland

Beviljat belopp (euro) Jämshögs folkhögskola 1 Olofström Storbritannien 1 590 Totalt 1 1 590. Antal stipendier Kommun Kursland Totalt beviljat belopp Comenius och Grundtvig Fortbildningsstipendier: Totalt antal beviljade skolor och organisationer: 192 Totalt antal beviljade stipendier: 297 Totalt beviljat belopp: 444 557 euro

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Om annonsering 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser om kungörelse

Läs mer