Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter under kongressdagarna. Meningarna bröts om hur förbundets verksamhet skötts, främst under arbetskonflikterna och debatterna blev långa. En hård debatt blev det också innan man enades om att fortsätta med huvudkontoret i Örnsköldsvik. Södra landsdelarna fick förstärkning på annat sätt med kraftigare representation i förbundsledningen. Kongressens öppenhet stärkte förbundet som kan gå ut till en ny verksamhetsperiod enigt i de stora linjerna och med obruten framtidstro. Nya krafter har satts in och en satsning skall också göras i flera hamnar - det gäller att rusta för framtiden. Vi växer!...,,sektion i Nynäshamn...,,Sektion i Malmö...,, Ny avdeln. i Borlänge Protest mot hamnutredningen

2 Nu straffas facket Det blev fällande domar för de som åtalats i Helsingborg i samband med förbundets stridsåtgärder under försommaren. Åklagaren ryckte ju ut på anmaning av arbetsgivarna och hamnägarna - och nu har den första domen fallit. Det finns tecken som tyder på, att fler åtal kan komma för medlemmar i andra hamnar nu då tingsrätten dömt våra medlemmar i Helsingborg. Sista ordet har ännu inte sagts eftersom domarna överklagas. Här är det milt sagt förvånande hur polis, åklagare och sedan även de dömande myndigheterna resonerar. Den strejk som Hamnarbetarförbundets medlemmar befann sig i var helt laglig. De stridsåtgärder som vidtogs var helt i enlighet med vad som brukligt är i de här sammanhangen. Plötsligt vill man få en ordning som förbjuder arbetare att infinna sig på arbetsplatsen då konflikt råder. Ett mycket märkligt agerande. Att arbetsgivarna kan få sådana tankar är väl inte så långt ifrån vad man kan tro om den sortens agerande. Men att svenska statliga myndigheter lånar sig till samma synsätt är mycket förvånande. I vårt land förekom under året en lång rad olagliga stridsåtgärder. Vilda strejker som initierats av skilda skäl. Många har säkert kommit till i ett slags förtvivlan, svåra villkor i arbetet. En konflikt har ju ett skäl - annars blir det ingen konflikt. Så vitt vi förstår har ingen av dessa olovliga strider lett till att åtal väckts inför civil domstol. Några fall har naturligtvis behandlats i Arbetsdomstolen. Där hör de ju hemma. Men något ingripande av polis, åklagare och tingsrätt har inte märkts. Anser då myndigheterna att den typen av konflikt är mindre farlig för svensk rättsäkerhet än den helt lagliga strejk som Hamnarbetarförbundet befann sig i? Tänk om samma myndigheter hade rusat till handling bara några veckor tidigare. Då den stora arbetsmarknadskonflikten stod i full blomning. Då svenska resenärer stod hjälplösa på främmande mark därför att svenska arbetare och tjänstemän befann sig i konflikt. Då många drabbades av verkningar på sjukvårdens område. Då hjälpsökande inte fann någon hjälp. Tänk om polisen kommit, om åklagaren åtalat och någon tingsrätt fällt de stridande för sina åtgärder i den konflikten. Hur hade då LO agerat? Hela samhället hade samlats till en våldsam aktion kan man tänka sig. Nu var det medlemmar i Hamnarbetarförbundet som drabbades. Nu var det ett litet förbunds förtroendevalda som fick lida för att de kämpat för sin tro på att rättvisa någon gång kan finnas. För att de slog vakt om sina arbeten, sin utkomst. Här har det svenska samhället visat sitt verkliga ansikte. Här har tiden plötsligt vridits tillbaka på ett brutalt och hänsynslöst sätt. Här verkar det som om vi åter kommit i samma läge som under den tid då svensk fackföreningsrörelse byggdes upp och då de som agerade för att sammansluta arbetare förföljdes. Samhället kräver att de angivna spelreglerna för umgänget mellan fack och arbetsgivare följs. Här har de i hamn anslutna arbetarna följt de angivna reglerna och accepterat formerna för hur striderna skall kunna föras. Arbetsgivarna har i hamn efter hamn försökt kringgå spelreglerna genom att på ohederligt sätt lossa och lasta fartyg, som anlöpt under konflikten. Det har inte föranlett något ingripande från samhällets myndigheter, men arbetarnas kamp har beivrats. Här finns mycket att göra för att återställa möjligheterna till en aktiv facklig verksamhet. Det skulle skapa bättre förutsättningar på alla sätt. Men det förutsätter att alla parter accepterar hur striden skall föras, hur uppgörelser skall ske och hur efterlevnaden sedan skall verkställas. I Sverige skryter vi oftast med att vi har så framsynt verksamhet av skilda slag. Allt är så bra. Internationellt är det dock många länder som har en hel del att ge oss - bland annat respekten för just internationella regler och bestämmelser. Här pratar myndigheterna om att man gärna accepterar detta, men i praktiken är det si och så med den saken. Ansvarig utgivare: Redaktör: Karl Nilsson, Nygatan 11, Lasse Åkerlund, tel 0660/ Örnsköldsvik Tryck: Tel 0660/ CeWe-Förlaget

3 F örbundsledningen VUQ Gunnar Norberg Lunde Keit Hemland Stockholm Jan Mörck Göteborg Styrelsen Erik Andersson Halmstad Hans Andersson Göteborg Björn Borg Stockholm Karl Hallgren Göteborg Vilhelm Hedin Luleå Peter Shaw Helsingborg Lars Erik Quick Sundsvall Jan Chr. Westerberg Västerås 3

4 Kongressens öppenhet STÄRKTE FöRB ET Det var inget fel på debattlusten vid Hamnarbetarförbundets ordinarie kongress i Göteborg. Stundtals bröts meningarna med ganska hårda ord, men innan allt var över hade man enats och kommit till beslut i samtliga frågor. Redan i inledningen angavs tonen då det klart slogs fast, att förbundets enighet utåt inte fick försämras även om man internt hade diskussioner om bästa sättet att nå de gemensamma målen. Förbundskongressen blev också till en del en uppgörelse om hur de organisatoriska frå- gorna bäst skall handläggas. Skulle tyngdpunkten ligga kvar i norr där de flesta avdelningarna är små, men där förbundets vagga stod. Eller skulle det bli så att de sydsvenska hamnarna med sina fler medlemmar skulle få större inflytande i förbundsledningen. Den längsta debatten kom nog just då man skulle bestämma sig om just den detaljen. Sedan det klarats ut att Örnsköldsvik skulle vara säte för förbundets verksamhet även i fortsättningen klarnade linjerna en del. Men nog fanns det en klar skiljelinje i många frågor just mellan de sydsvenska och de norrländska intressena. Nu - då allt klarlagts - tycker nog alla att man går stärkt ut till det nya arbetet. 4 Upptakten blev magnifik. Lokalen var vackert dekorerad med en riklig blomsterprakt uppe på podiet. De röda hamnarbetarfanorna stod placerade uppe på scenen och en röd banderoll tvärs över hela fonden talade om att här var det nu Kongress med svenska Hamnarbetarförbundet. En stor banderoll prydde också entren till Folkets Hus i Göteborg, där kongressen hade sina förhandlingar. En god stund innan förhandlingarna öppnades utfördes musik och ombuden samt gästerna samlades. Varje deltagare fick en kongressmapp innehållande de nödvändiga handlingarna och dessutom en del upplysningar om kongresstaden Göteborg. Lennart Johnson skötte de inledande turerna och såg till att gästerna också fick tillfälle till att framträda inför kongressen. Hälsingsanförandet hölls av Gunnar Norberg, som kraf-

5 tigt tillbakavisade de spekulationer som funnits i skilda dagstidningar om sprickor och maktkamp inom förbundet. Han gav också en tillbakablick över den gångna verksamheten samt hoppades att kongressen skulle komma till beslut som skulle visa sig gagnande för den fortsatta fackliga kampen. Unisont sjöngs också Internationalen. Den första voteringen kom mycket snabbt sedan kongressen öppnats. Det gällde då om kongressen skulle vara öppen eller sluten. De flesta ansåg att man inte hade något att dölja och med 50 röster mot 11 beslöts att förhandlingarna skulle vara öppna. Dock skulle avsnittet om utvärdering av strejken under somaren inte vara öppen. Kongressfunktionärer Presidiet utsågs utan några som helst komplikationer. Karl Hallgren och eorg Forsberg valdes att leda förndlingarna. Som sekreterare valdes Lennart Johnson och Tommy Andersson. Till justeringsmän utsågs Lars Åke Tylegård och Sven Johansson. Som särskilda rösträknare valde man Karl Axel Sjölund, Lennart Lennvall och Viking Bengtsson. Förbundsstyrelsen hade föreslagit hur ersättningen till kongressombuden skulle betalas men där blev det skilda meningar. Efter votering bestämdes dock med 35 röster mot 28 att fastställa styrelsens förslag, vilket var 30 kronor mer än motförslaget. Förbundets verksamhetsberättelse klarades snabbt av men då man skulle diskutera de detaljer som gällde, erfarenheter av konflikten så blev det en mg debatt. Eftersom den debatten tärdes bakom stängda dörrar är det säkert lämpligast att respektive ombud rapporterar om detaljerna i den för sina medlemskamrater. inom re <:.pektive avdelningar. Meningen med 1tt föra debatten sluten var just att inte avslöja eventuella taktiska diskussioner för motståndare i komman.de förhandlingar. Besluten i korthet: Med sluten' omröstning avgjordes var förbundskontoret skulle ligga. Med siffrorna 35 mot 30 fastställdes Örnsköldsv.ik och förslaget om Stockholm föll i denna röstning. Sluten omröstning blev det först sedan man voterat om frågan skulle avgöras direkt eller utredas då det gällde de ekonomiska konsekvenserna. Det skedde först också en votering med namnupprop men kongressen fick bryderier sedan det under debatten ifrågasatts om två av medlemmarna ~ """" Den längst bortifrån kommande gästen vid kongressen, Rene Acuira, CUT Chile. egentligen hade rösträtt vid kongressen. Det gällde passusen i förbundsstadgarna om pensionärers rätt att rösta. Kongressen avslog förslag om att frågor i förbundsstyrelsen inte får lemmarna till Transport. Kongressen ansåg också att nuvarande stadgar ger möjlighet till vidgat inträde i förbundet. Kongressen avslot förslag om att frågor i förbundsstyrelsen inte får tagas till omprövning förrän efter ett halvår efter det att ett beslut fattats. Med 34 röster mot 31 bestämde kongressen att ändra bestämmelserna för representation till kongress. Det innebär att större avdelningar fåi; fler ombud i förhållande till de regler som gällt fram till årets kongress. En motion om att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att arbeta för ett alternativt transportsystem bifölls av kongressen. Kongressen hade också att ta ställning till förslag om bantning av styrelsens storlek. Efter en intensiv debatt och sedan man voterat i frågan blev det dock som förut - d v s ett verkställande utskott om tre ledamöter och dessutom åtta ledamöter. Totalt elva i förbundsledningen alltså. Även beträffande möjligheter till lokal strejkrätt blev det både debatt och votering innan beslut togs. Här följer kongressen en motion från Göteborg i frågan och där det klarare.än tidigare stadgas hur förfaringssättet skall vara i den mån det blir omröstning och hur beslut i så fall skall verkställas. Det blev också debatt hur formerna för penninginsamlingar skall ske vid en eventuell konflikt. Här bestämde kongressen att' förbundet måste få fortlöpande kontroll över insamlingsresultatet, men att det fortfarande skall finnas möjlighet till lokala initiativ i frågan. Formerna för anställande av lokala ombudsmän ändras inte, trots att det fanns en motion i den frågan. Också beträffande förslag om ändrad distriktsindelning avstod kongressen från något nytt beslut. Nuvarande stadgar ger nämligen redan möjlighet att ändra nuvarande indelning, om man finner det vara lämpligt. Tidningen Hamnarbetaren får ett redaktionsråd och det fick fyra ledamöter. Valda blev Jan Mörck, Anders Enqvist, Sören Möller och Lars Erik Quick. Förbundet utsåg också ett internationellt utskott. Efter en stunds debatt om förbundets ekonomi fastställde kongressen det förslag till kommande medlemsavgifter som förelåg. Det betyder att avgiften för 1981 blir 50:- kronor i månaden för ordinarie anställda och 37:- per månad för extra arbetare. 'Styrelsen kan senare justera denna avgift om det visar sig vara nödvändigt. Kongressens uttalanden Fqrbundskongressen gjorde ett antal uttalånden under förhandlingarna. De har redan tillställts vederbörande mottagare och härför återger vi endast ämnena för kongressens uttalanden. Kongressen antog enhälligt ett uttalande mot polisens ingripande och deltagande i aktioner mot stridande arbetare i hamnarna. Förbundet begär att medlemmarna skall ha ovillkorlig rätt att finnas på sina arbetsplatser. Kongressen hemställer också att de politiska partierna motionerar i frågan i riksdagen och att frihet att beträda arbetsplats skrivs in som en rättighet i lagen. Arbetsplatsen skall alltid vara öppen för anställda. Kongressen protesterar också mot att polisen deltagit i planering av åtgärder i samband med aktion mot arbetare. Så skedde ex. vis i Västerås. Kongressen antog också ett uttalande mot regeringens högräntepolitik. Ett uttalande som tillställs statsministern. Mot Kooperativa Förbundet gjordes ett uttalande beträffande förbundets import från länder med vilka vi inte borde ha affärer. 5

6 Transportsvindleriet: Domstolen.prövar nu vad som är Saklig grund för uppsägning Hur skulle du döma i denna fråga? Nu har domstolsförhandlingar inletts då det gäller tvisten mellan Transportj och förbundets avsatte ordförande Hans Ericson. Domstolen har attj pröva om det förelåg saklig grund för uppsägning. Vinner Hans Ericson så kan det bli fråga om kraftigt skadestånd för förbundet. Vinner förbundsstyrelsens mening så missar Hans Ericson bland annat de pensionsförmåner han anser sig ha efter sin mångåriga verksamhet i förbundets ledning. Förhandlingarna har alltså inletts. Det lär bli många turer innan slutlig dom fallit i denna segslitna tvist. För att ge medlemmarna lite insikt i vad. tvisten gäller och vad som verkligen hänt inom Transport har vi plockat ur en del ur det digra materialet. En del ur de offentliga handlingarna och en del från dej offentliga förhandlingarna inför domstolen. Det är vår stockholmsmedarbetare Lennart Johnsom som följt händelserna så här långt. Som framgår av de skilda punkterna här nedan så har åtskilligt passerat utan att förbundets övriga styrelseledamöter eller revisorer agerat. Under åren har 25 personer lämnar falska kontrolluppgifter till taxeringsmyndigheterna. Traktamenten för inlandsförättningar har i vissa fall förvandlats till skattefria utlandsförrättningar. Beloppen varierar mellan 1.000:- och :-. Efter 1977 upphörde detta förfarande. Hans Ericsson samt Alvar Aslund har kvitterat ut kreditkort via Chaufförernas ekonomiförening där de båda satt i styrelsen. Något styrelsebeslut om dessa kreditkort finns inte. Med hjälp av dessa kreditkort har H.E. samt A.A. betalat kostnader i samband med tjänsteresor, samtidigt som de lyft traktamenten från förbundet. Ett»förlikningsavtal«har upprättats mellan Transport och vissa av funk- 6 tionärerna samt tjänstemännen. Detta avtal innebar att förbundet betalar ett allmänt skadestånd för utebliven semester till ett sammanlagt belopp av :-. H.E. fick :- på detta sätt. H.E. tog upp sin bostadsfråga i april H.E. bad att få låna : för att köpa in sig i ett handelsbolag. Lånet beviljades. Det har sedan konstaterats att H.E. redan innan beslutet togs i F.S. både hade träffat ett köpeavtal och låtit förbundet betala :- i förskottslikvid. Han fick också förbundet att betala inredning, inventarier samt arkitektarvoden till ett belopp på sammanlagt :-. Även viss ombyggnad ingick i kostnaderna. H.E. föreslog att man skulle göra vissa ombyggnader å fastigheten Norrudden. Beräknade kostnader var 1.1 milj. Arbetet lades ut på löpande räkning. Gunilla Kerlinger varnade tidigt att dessa beräknade kostnader kraftigt överstegs, men detta struntade H.E. i och han höll tyst om detta inför F.S. Kostnaderna blev till slut 3,5 milj vilket F.S. fick besked om i dec H.E. lät förbundet betala sin 50-årsfest på Grand till en kostnad av :-. Dessutom hade H.E. en

7 Spansk hamnkonflikt kan få stöd Rapport från möte med spanska hamnarbetare och Shop Stewards från England, Irland och Skottland i Birmingham 8/ Undertecknade blev kallade till ett internationellt möte i Birmingham av Bob Parrish, ordförande i vår internationella organisation, för ett sammanträde med representanter för de spanska hamnarbetarna. Syftet med mötet var att komma överens om internationella stödåtgärder som skulle hjälpa hamnarbetarna i Spanien i deras kamp för ett avtal, som skall erkänna hamnarbetarnas rätt till arbete i hamnarna. Situationen i Spanien i dag är att regeringen har genom ny lagstiftning försämrat hamnarbetarnas tidigare rätt till arbetstillfällena i hamnarna. Regeringen har idag frånsagt sig sitt tidigare ansvar för hamnarna, och tillåter nu kapitalägarna att husera fritt i hamnarna med rätt att anställa vem som helst att utföra hamnarbete. Trots denna nya ~ Skiftarbete billigt för arbetsgivarna! (4 ~ Man ställer sig frågan varför Sveriges Stuvarförbund med Claes Mangnäs i spetsen slåss så intensivt för införande av mer skiftarbete, OB-arbete samt F A-tid i hamnarna. Det finns givetvis flera skäl men här redovisas ett exempel som gör att det måste vara väldigt lockande för herrarna på Sveriges Stuvarförbund. i Sthlm From den 1 jan 1981 kommer månadslönen att vara :- Fr om den 1mars1976 var månadslönen :- Skillnaden blir ,7 % = 1.750:- Fr o m den 1 jan 1981 kommer OB-tillägget på färja gällande tiden att vara per timme. From den 1 mars 1976 var samma tillägg = 9.10 per timme Skillnaden blir 2.60 = 28,6 %. Slutsatsen kan var och en räkna ut, tilläggen har bara ökat med 28,6 % medan månadslönen har ökat med 40, 7 %. Det sorgliga är dock att denna smygsänkning skett med Svenska Transportarbetareförbundets medverkan och då givetvis i första hand Hans Wahlström som försöker framstå som något slags avtalsgeni. När skall Transports medlemmar konstatera att Hans W ahlström inte är och ej kommer att bli något annat än Dir Claes Mangnäs lilla bandhund som snällt viftar på svansen när husse ryter till. extra mottagning å Carlton vilket stade förbundet :-. I januari 1980 lät H.E. i representation ta ut 46.00Ö:-, varav till enbart spritinköp :-. V.U. protokoll fördes av H.E. utan att V.U.-ledamöterna var närvarande och dessa prot. låg sedan som underlag inför F.S. för beslut. H.E. tog in på Hotell Carlton under 24 dagar i mars - juli H.E. lät förbundet stå för hela kostnaden för detta d v s logi, mat, tvätt och övriga personliga kostnader till en kostnad av :95. H.E. gör gällande att enbart en extra kongress kan skilja honom från sin tjänst om han inte godvilligt avgår. Transport kräver nu H.E. på belopp :95 plus :-. Dessa belopp svarar mot vistelsen på Hotell Carlton samt kostnader i samband med kreditkorten -från Chauff Ekonomiför. som täckt kostnader utöver traktamenten. Även en uppgörelse föreslås angående lägenhetens inventarier. Målet kommer upp till huvudförhandling den 23 mars 1981 och kommer med all sannolikhet ta flera dagar i anspråk. Lånet ur A-kassan har kostat förbundet en merutgift på :- i uteblivna räntor enligt LO-tidningen 19/ Totalt konstaterar man att ett beräknat överskott på 4,3 milj slutar i ett underskott på : för lagstiftning har ett flertal mindre stuverier och företag skrivit på avtalet, medan de större företagen lutar sig mot lagen och vägrar underteckna avtalet. Vid de diskussioner vi hade under mötet framkom det att spanjorerna som en första hjälp ville att vi skulle skicka telegram till Spaniens regering med en varning att vi var beredda att stödja hamnarbetarna i Spanien. Som ett andra steg ville dom att vi skulle vara beredda att blockera spanskt gods efter anmodan, vilket innebär vid den tidpunkt då avtalsförhandlingarna strandat och spanjorerna går ut i strejk. Mötet beslöt att stödja hamnarbetarna i Spanien. Svenska Hamnarbetarförbundets representanter fick i uppdrag att kontakta de övriga Skandinaviska hamnarbetarorganisationerna för att få till stånd en samordnad aktion till hjälp åt de spanska hamnarbetarna. Under mötet framkom det även att de engelska hamnarbetarna lever under ett hot från engelska regeringen, vilken med en ny lagstiftning tänker förändra arbetssituationen för hamnarbetarna på så sätt att hamnarbetarkåren kommer att drastiskt skäras ned. Denna lagstiftning har skjutits upp mycket beroende på hårt motstånd från hamnarbetarna i spec Liverpool, men lagen kan träda i kraft när som helst och då kommer en totalkonfrontation att bli oundviklig. Under resan tog vi tillfället i akt att besöka Shop Stewards i Felixtowe. Vi hade en lång överläggning med deras Senior Shop Steward där vi diskuterade deras inställning till Svenska Hamnarbetarförbundet under strejken tidigare i år. Det framgick att deras internationella problem och deras bundenhet till ITF gjorde det svårt för dem att ta officiell ställning för vår konflikt, men trots detta visade det sig att hamnarbetarna i Felixtowe gav ett praktiskt stöd genom att blockera ganska mycket svenskt gods. Samtliga delegater var överens om att det internationella samarbetet är en förutsättning för att vi hamnarbetare i framtiden skall kunna stå emot de krafter som arbetar emot oss. Det är absolut nödvändighet för oss att stå enade i vår kamp för rätten till vårt arbete, vår arbetsmiljö och för våra möjligheter till en hygglig inkomst. JanMörck Peter Shaw 7

8 Moskvas flodhamn Moskva betecknas som en hamnstad mot fem hav trots att staden ligger långt från någon kust. Genom floder och kanaler har Moskva förbindelse praktiskt taget med alla Sovjets havsoch flodhamnar och alltså möjlighet att ta emot laster vattenvägen från världens alla hörn. En mängd produkter får Moskva också via sina tre flodhamnar - Syd-, Nord- och Västhamnen. Störst av dem är Sydhamnen. De viktigaste lasterna Till Sydhamnen kommer laster av alla slag. Men vanligast är fartyg med kol, spannmål och virke för Moskvas behov. Transitfrakterna intar en viktig plats. Hamnen har direktförbindelse med alla hamnar vid vattendrag i nordväst och centralt, d v s med Leningrad, Petrozavodsk, Perm, Astrachan, Kalinin och Tjerepovets. Från Oka och Volga får den tex varje år över 3 miljoner ton byggnadsmaterial (sand och grus) och konstruktioner i armerad betong för fabrikernas behov. Från Moskva skickas armerad betong till Kamafloden (Naberezjnyje Tjelny), Volga (Togliatti) och Don (Rostov) där det byggs sådana jätteanläggningar som lastbilsfabriken KAMAZ, bilfabriken V AZ och fabriken för utrustning till kärnkraftverk Atommasj och därtill bostäder i mängd. Även från Västeuropa tar hamnen emot laster - drygt ton under seglationssäsongen. Det är metall, valsjärn, rör och utrustning till bilfabrikerna ZIL och AZLK. Fartygen kommer från Västtyskland, Holland och Italien. Det kan t ex gå till så att godset lastas om i Leningrads hamn till mindre fartyg som tar det till Moskva genom Neva, Ladogasjön, Svir, Onegasjön, Volga-Östersjökanalen, Volga, Moskvakanalen och slutligen Moskvafloden. Det tar 4-5 dagar. Hamnens godsomsättning på ett år är ca 20 miljoner ton. Det är omkring fartyg per år som lastas och lossas. Det sköts av kranar med lyftförmåga på 10, 16 och 40 ton. De är levererade från Östtyskland och Ungern inom ramen för SEV-samarbetet. 8 Chefen för Sydhamnen i Moskva Boris Marisov berättar här om hamnen och de anställdas villkor. Liksom många andra sovjetiska företag har man ont om folk. För att hålla kvar de anställda bygger man bostäder, daghem m m. Hamnarbetarnas löner Under sommarsäsongen tjänar hamnarbetarna rubel i månaden på ackord. Hamnarbetarna hör tillsammans med fiskare, gruvarbetare och några fler yrken till de högavlönade. De som arbetar med lossning av kol och spannmål får lunch avgiftsfritt av hamnen trots att arbetet nu är mekaniserat. Det är uteslutet med kvinnor på sådana arbeten. Seglationssäsongen pågår året runt för hamnen. Den har sin egen isbrytare och oljetransporterna fortsätter på Moskvafloden också under vintersäsongen. Men arbetena minskar naturligtvis i omfång. En del av arbetarna överförs till reparationsarbeten. Under lågsäsong är det mest lossning och lastning av järnvägsvagnar och förberedelser för sommarsäsongen. Den minskade belastningen leder till att arbetarnas löner minskar med procent. Under den här tiden går större delen av arbetsstyrkan till andra företag. Arbetskraftproblemet är överhuvudtaget en svår fråga - vi har brist på arbetare som överallt i landet. Inte alla hamnarbetare är nöjda med att man måste arbeta i tre skift trots att nattskiften ger lönetillägg. Därför har vi för stor rörlighet i arbetskraften, särskilt bland ungdomen och bland hjälppersonalen (montörer och reparatörer). Under ogynnsamma seglationsförhållanden måste vi ibland vända oss till facket för att få tillstånd till övertidsarbete eller arbete på lediga dagar. Men det händer sällan. Dessutom går facket mycket ogärna med på något sådant, bara i yttersta nödfall. Socialt program Hamnen har ett socialt program för sina anställda. Varje anställd tilldelas bostad. Bostadsbeståndet utvidg. och uppgår nu till kvadratmeter. Fast anställda får separata lägenheter i första hand. Hamnen bygger mycket men ändå räcker det inte till. Alla kan inte få egna lägenheter än så länge. Ensamstående bor på arbetarhem eller i kollektivlägenheter. Men folk gifter sig och det bildas nya familjer och hamnen måste förse dem med bostad, annars lämnar de den för andra företag. Hamnen förfogar över många barninstitutioner. Alla barn till de anställda har plats på dag- eller spädbarnshem. Maximiavgiften för att hålla ett barn på daghem är 12 rubel i månaden, 20 procent av platserna fördel 3ii111 facket avgiftsfritt. På sommaren fa'ff barnen ut på pionjärläger som ligger i skogen utanför Moskva. Dessutom har hamnen egen seglarklubb där många ungdomar är me. Nästan hälften av de anställda är ungdomar. För deras behov finns klubb, ungdomsorkester och 11-årig kvällsskola. Den som arbetat här i tre år och vill studera på högskola dagtid ger hamnen stipendium som är nära 50 procent högre än det statliga. Men det är inte så många heltidsstuderande. Vanligtvis studerar ungdomarna på högskola för kvälls- eller distansstudier utan att avbryta arbetet för att inte förlora lönen. Det är begripligt. Om en ung grabb får över 300 rubel i månaden så funderar han mer en en gång innan han ger sig till att studera i fem år på stipendium om det också är större än det vanliga.

9 ~ Den största av Moskvas tre flodhamnar - Sydhamnen. Foto: APN. Hamnen har egen poliklinik för de anställda och deras familjer. Direkt i hamnen finns en vårdstation. Två gånger om året genomgår alla anställda fullständig läkarundersökning. Naturligtvis avgiftsfritt. Det görs åtskilligt också för de många transitbesättningarna. Vi vill att deras besök i Moskva ska bli minnesvärt. Det finns en speciell avdelning som sysslar med kulturprogram. Den förser främmande besättningar och de egna anställda med biljetter till teater, bio, konserter och utställningar. Om något fartyg behöver komplettera livsmedelsförrådet kan det vända sig till hamnaffären som är öppen dygnet runt. APN Mustiga visor i ny utgivning Den tradition som sjöfolket har då det gäller visor och verser har samlats till en bok. Den har nyss utkommit på Liberförlag och författarna Anders Björklund och Gunnar Nordlinder måste ha lkagt ner ett stort arbete för att samla allt till denna utgivning. Boken innehåller dels verser, diktade under långa resor ute till sjöss och dels visor från tidigare kända uppteckningar. Här har samlats visor som varit till stimulans i arbetet för olika typer av besättningsmän och naturligtvis har det också samlats en hel del av de kärleksvisor och verser som skapats. Visst finns det en hel del nödrimmade alster och visor av ganska skraltig litterär kvalitet, men det har ju inte varit avsikten att göra något litterärt storverk. Här har osminkat återgivits vad sjömän själva åstadkommit. Teckningar, faksimiltryck och noter beledsagar åtskilligt av materialet i boken. En del visor visar bitter verklighet, många beskriver längtan efter kärlek och alla de olika faser sådan längtan kan genomgå. Stundtals är språket osminkat - men så är det ju i det verkliga livet. Författarna har gjort en prestation som lyckats samla så fullständigt och rikhaltigt material. De är värd all framgång med sin bok, som kan rekommenderas för ytterligare kännedom. Denna tidnings läsare måste känna igen mångt och mycket av det som beskrivs i boken. Liber Förlag: Visor och verser från haven. C:a pris 113:-. 9

10 Olyckorna minskade i hamnarna Farligare för extra personalen Först nu har statistiken kommit för 1979 års olycksfall. Som vanligt ligger hamnarbetare ganska högt upp i den totala skadestatistiken, men det är ändock en glädjande tendens att siffran över olyckor minskar också i hamnar och på fartyg. Halkning är största olycksorsaken och sedan kommer klämning av olika skäl. Tabellerna visar också att det är händer och fötter som hårdast blir drabbade av olyckor i arbetet. Här följer så rapporten i huvuddrag: Under året fullgjordes arbetstimmar, vilket är en ökning med arbetstimmar eller 3,9 % jämfört med föregående år. Sammanlagt har under redogörelseåret inkommit 466 anmälningar om yrkesskador. Inget dödsfall har rapporterats. Under 1978 var motsvarande anmälningar 541 st, också utan dödsfall. En jämförelse mellan de båda senaste åren visar sålunda att antalet inrapporterade skadefall minskat med 7 5 st eller %. Baserat på dessa siffror blir yrkesskadefre- Internationell kongress for hamnar hetare Det är dags för en ny internationell hamnarbetarträff. Det blir kongress i början av mars nere på Kanarieöarna där Teneriffa blir målet för deltagarna. Förutom de valda kontaktmännen så finns det möjlighet för andra hamnarbetare att deltaga och vara me även på de kringarrangemang och utflykter som planeras. Som vanligt blir det många nationer representerade och allt fler söker sig till det internationella samarbete som är under stark utbyggnad bland världens hamnarbetare. Kongressen hålls 3-6 mars. kvensen 6.9 jämfört med 8.3 för Som framgår av tabell 1 har det totala antalet yrkesskador under 1979 jämfört med föregående år minskat såväl i absoluta tal som i relation till antalet fullgjorda arbetstimmar. Av tabell 2 framgår bl a att 24.9 % varit skador på fotled och fot. Av tabell 3 framgår bl a att halkning och snavning angetts som olycksfallsorsak i 17.2 % av skadefallen. I många fall har halt underlag varit orsaken. Av de 466 arbetstagare som drabbades av yrkesskador var 308 att hänföra till ordinarie och 158 till extra eller tillfälliga arbetstagare. Enligt Sveriges Stuvareförbunds statistik var olycksfallsfrekevensen 7.0 för ordinarie och 9. 8 för extra eller tillfälliga arbetstagare. Tabell 1 Antal yrkesskador, arbetstimmar och olycksfallsfrekvens. Ar Antal Arbets- Skador per skador timmar arbetstimmar Tabell 2 Huvudsakligast skadas kroppsdel Huvud, hals Öga Axel, arm Handled, hand Båt utom rygg Rygg, ryggrad Höftled Knä, ben Fotled, fot Kroppen i sin helhet Totalt % Antal Skadans art eller huvudsakliga beskaffenhet % Antal Mjukdelsskada utan sår Sårskada Förlust av kroppsdel Stukning, sträckning, vrickning Skelettskada Tandskada Brännskada Annan skada Totalt Tabell 3 Olycksfallsorsaker % Halkning, slintning 13.3 Snavning 3.9 Nedtrampning, snedtramp 6.4 Spiktramp 0.4 Fall 3.2 Hopp 2.6 Felaktig arbetsställning 7.5 Tappat gods, redskap och liknande 2.6 Nedfallande gods från st uv 0.4 från sling och längor o d 0.2 från fordon-järnvägsvagnar 0.2 från övrigt 0.9 Klämning och liknande mellan gods-gods 4.5 mellan gods-underlag 1.7 mellan gods-redskap 3.7 mellan gods-fordon o d 3.0 mellan övrigt 3. 7 Klämning och slag orsakat av redskap o d 6.4 av truckar, fordon o d 6.0 av handverktyg 3.0 av övrigt 4.3 Fel och bristfälligheter på redskap o d 1.1 på emballage 4.9 Nedfallande luckor, vagnslämmar, redskap o d 3.4 Slag av last och liknande 2.6 Övrigt 10.1 Totalt Antal

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA UTGIVARKORSBAND Årgång 10 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 1 1981 HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA Tre personer omkom, varav en var medlem i Hamnarbetarförbundet, vid den oförklarliga

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

SÅ BYGGS NYA BERGBANAN

SÅ BYGGS NYA BERGBANAN NUMMER 7 / 26 APRIL 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE SÅ BYGGS NYA BERGBANAN Reine och Micke spurtar inför tivolits vårpremiär När strejken slog till: 800 lade ner jobbet Därför blev det konflikt 20-årig

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

DEMONSTRATION SAMLADE 2000 MEDLEMMAR. Göran Lambertz. REPSKAP 2008: Karlsen får fortsatt förtroende, ett tag till STORMÖTEN SAMLADE

DEMONSTRATION SAMLADE 2000 MEDLEMMAR. Göran Lambertz. REPSKAP 2008: Karlsen får fortsatt förtroende, ett tag till STORMÖTEN SAMLADE POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 OKTOBER 2008 DEMONSTRATION SAMLADE 2000 MEDLEMMAR REPSKAP 2008: Karlsen får fortsatt förtroende, ett tag till STORMÖTEN SAMLADE 800 MEDLEMMAR

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia.

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Bennys seger över patron Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Innehåll 1. Introduktion 2. Pappersindustriarbetaren Karlsson... 6 3. Förbundsorföranden Ekbåge... 28 4. Förhandlingsombudsmannen

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom TRYGG INFORMATION TILL DIG I RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM SER SAMBANDET MELLAN KVALITET OCH SÄKERHET RiB:are eftertraktade brandmän Klimatet påverkar räddningsarbetet Försäkrad genom Facket - livet, hemmet, barnen,

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer