Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter under kongressdagarna. Meningarna bröts om hur förbundets verksamhet skötts, främst under arbetskonflikterna och debatterna blev långa. En hård debatt blev det också innan man enades om att fortsätta med huvudkontoret i Örnsköldsvik. Södra landsdelarna fick förstärkning på annat sätt med kraftigare representation i förbundsledningen. Kongressens öppenhet stärkte förbundet som kan gå ut till en ny verksamhetsperiod enigt i de stora linjerna och med obruten framtidstro. Nya krafter har satts in och en satsning skall också göras i flera hamnar - det gäller att rusta för framtiden. Vi växer!...,,sektion i Nynäshamn...,,Sektion i Malmö...,, Ny avdeln. i Borlänge Protest mot hamnutredningen

2 Nu straffas facket Det blev fällande domar för de som åtalats i Helsingborg i samband med förbundets stridsåtgärder under försommaren. Åklagaren ryckte ju ut på anmaning av arbetsgivarna och hamnägarna - och nu har den första domen fallit. Det finns tecken som tyder på, att fler åtal kan komma för medlemmar i andra hamnar nu då tingsrätten dömt våra medlemmar i Helsingborg. Sista ordet har ännu inte sagts eftersom domarna överklagas. Här är det milt sagt förvånande hur polis, åklagare och sedan även de dömande myndigheterna resonerar. Den strejk som Hamnarbetarförbundets medlemmar befann sig i var helt laglig. De stridsåtgärder som vidtogs var helt i enlighet med vad som brukligt är i de här sammanhangen. Plötsligt vill man få en ordning som förbjuder arbetare att infinna sig på arbetsplatsen då konflikt råder. Ett mycket märkligt agerande. Att arbetsgivarna kan få sådana tankar är väl inte så långt ifrån vad man kan tro om den sortens agerande. Men att svenska statliga myndigheter lånar sig till samma synsätt är mycket förvånande. I vårt land förekom under året en lång rad olagliga stridsåtgärder. Vilda strejker som initierats av skilda skäl. Många har säkert kommit till i ett slags förtvivlan, svåra villkor i arbetet. En konflikt har ju ett skäl - annars blir det ingen konflikt. Så vitt vi förstår har ingen av dessa olovliga strider lett till att åtal väckts inför civil domstol. Några fall har naturligtvis behandlats i Arbetsdomstolen. Där hör de ju hemma. Men något ingripande av polis, åklagare och tingsrätt har inte märkts. Anser då myndigheterna att den typen av konflikt är mindre farlig för svensk rättsäkerhet än den helt lagliga strejk som Hamnarbetarförbundet befann sig i? Tänk om samma myndigheter hade rusat till handling bara några veckor tidigare. Då den stora arbetsmarknadskonflikten stod i full blomning. Då svenska resenärer stod hjälplösa på främmande mark därför att svenska arbetare och tjänstemän befann sig i konflikt. Då många drabbades av verkningar på sjukvårdens område. Då hjälpsökande inte fann någon hjälp. Tänk om polisen kommit, om åklagaren åtalat och någon tingsrätt fällt de stridande för sina åtgärder i den konflikten. Hur hade då LO agerat? Hela samhället hade samlats till en våldsam aktion kan man tänka sig. Nu var det medlemmar i Hamnarbetarförbundet som drabbades. Nu var det ett litet förbunds förtroendevalda som fick lida för att de kämpat för sin tro på att rättvisa någon gång kan finnas. För att de slog vakt om sina arbeten, sin utkomst. Här har det svenska samhället visat sitt verkliga ansikte. Här har tiden plötsligt vridits tillbaka på ett brutalt och hänsynslöst sätt. Här verkar det som om vi åter kommit i samma läge som under den tid då svensk fackföreningsrörelse byggdes upp och då de som agerade för att sammansluta arbetare förföljdes. Samhället kräver att de angivna spelreglerna för umgänget mellan fack och arbetsgivare följs. Här har de i hamn anslutna arbetarna följt de angivna reglerna och accepterat formerna för hur striderna skall kunna föras. Arbetsgivarna har i hamn efter hamn försökt kringgå spelreglerna genom att på ohederligt sätt lossa och lasta fartyg, som anlöpt under konflikten. Det har inte föranlett något ingripande från samhällets myndigheter, men arbetarnas kamp har beivrats. Här finns mycket att göra för att återställa möjligheterna till en aktiv facklig verksamhet. Det skulle skapa bättre förutsättningar på alla sätt. Men det förutsätter att alla parter accepterar hur striden skall föras, hur uppgörelser skall ske och hur efterlevnaden sedan skall verkställas. I Sverige skryter vi oftast med att vi har så framsynt verksamhet av skilda slag. Allt är så bra. Internationellt är det dock många länder som har en hel del att ge oss - bland annat respekten för just internationella regler och bestämmelser. Här pratar myndigheterna om att man gärna accepterar detta, men i praktiken är det si och så med den saken. Ansvarig utgivare: Redaktör: Karl Nilsson, Nygatan 11, Lasse Åkerlund, tel 0660/ Örnsköldsvik Tryck: Tel 0660/ CeWe-Förlaget

3 F örbundsledningen VUQ Gunnar Norberg Lunde Keit Hemland Stockholm Jan Mörck Göteborg Styrelsen Erik Andersson Halmstad Hans Andersson Göteborg Björn Borg Stockholm Karl Hallgren Göteborg Vilhelm Hedin Luleå Peter Shaw Helsingborg Lars Erik Quick Sundsvall Jan Chr. Westerberg Västerås 3

4 Kongressens öppenhet STÄRKTE FöRB ET Det var inget fel på debattlusten vid Hamnarbetarförbundets ordinarie kongress i Göteborg. Stundtals bröts meningarna med ganska hårda ord, men innan allt var över hade man enats och kommit till beslut i samtliga frågor. Redan i inledningen angavs tonen då det klart slogs fast, att förbundets enighet utåt inte fick försämras även om man internt hade diskussioner om bästa sättet att nå de gemensamma målen. Förbundskongressen blev också till en del en uppgörelse om hur de organisatoriska frå- gorna bäst skall handläggas. Skulle tyngdpunkten ligga kvar i norr där de flesta avdelningarna är små, men där förbundets vagga stod. Eller skulle det bli så att de sydsvenska hamnarna med sina fler medlemmar skulle få större inflytande i förbundsledningen. Den längsta debatten kom nog just då man skulle bestämma sig om just den detaljen. Sedan det klarats ut att Örnsköldsvik skulle vara säte för förbundets verksamhet även i fortsättningen klarnade linjerna en del. Men nog fanns det en klar skiljelinje i många frågor just mellan de sydsvenska och de norrländska intressena. Nu - då allt klarlagts - tycker nog alla att man går stärkt ut till det nya arbetet. 4 Upptakten blev magnifik. Lokalen var vackert dekorerad med en riklig blomsterprakt uppe på podiet. De röda hamnarbetarfanorna stod placerade uppe på scenen och en röd banderoll tvärs över hela fonden talade om att här var det nu Kongress med svenska Hamnarbetarförbundet. En stor banderoll prydde också entren till Folkets Hus i Göteborg, där kongressen hade sina förhandlingar. En god stund innan förhandlingarna öppnades utfördes musik och ombuden samt gästerna samlades. Varje deltagare fick en kongressmapp innehållande de nödvändiga handlingarna och dessutom en del upplysningar om kongresstaden Göteborg. Lennart Johnson skötte de inledande turerna och såg till att gästerna också fick tillfälle till att framträda inför kongressen. Hälsingsanförandet hölls av Gunnar Norberg, som kraf-

5 tigt tillbakavisade de spekulationer som funnits i skilda dagstidningar om sprickor och maktkamp inom förbundet. Han gav också en tillbakablick över den gångna verksamheten samt hoppades att kongressen skulle komma till beslut som skulle visa sig gagnande för den fortsatta fackliga kampen. Unisont sjöngs också Internationalen. Den första voteringen kom mycket snabbt sedan kongressen öppnats. Det gällde då om kongressen skulle vara öppen eller sluten. De flesta ansåg att man inte hade något att dölja och med 50 röster mot 11 beslöts att förhandlingarna skulle vara öppna. Dock skulle avsnittet om utvärdering av strejken under somaren inte vara öppen. Kongressfunktionärer Presidiet utsågs utan några som helst komplikationer. Karl Hallgren och eorg Forsberg valdes att leda förndlingarna. Som sekreterare valdes Lennart Johnson och Tommy Andersson. Till justeringsmän utsågs Lars Åke Tylegård och Sven Johansson. Som särskilda rösträknare valde man Karl Axel Sjölund, Lennart Lennvall och Viking Bengtsson. Förbundsstyrelsen hade föreslagit hur ersättningen till kongressombuden skulle betalas men där blev det skilda meningar. Efter votering bestämdes dock med 35 röster mot 28 att fastställa styrelsens förslag, vilket var 30 kronor mer än motförslaget. Förbundets verksamhetsberättelse klarades snabbt av men då man skulle diskutera de detaljer som gällde, erfarenheter av konflikten så blev det en mg debatt. Eftersom den debatten tärdes bakom stängda dörrar är det säkert lämpligast att respektive ombud rapporterar om detaljerna i den för sina medlemskamrater. inom re <:.pektive avdelningar. Meningen med 1tt föra debatten sluten var just att inte avslöja eventuella taktiska diskussioner för motståndare i komman.de förhandlingar. Besluten i korthet: Med sluten' omröstning avgjordes var förbundskontoret skulle ligga. Med siffrorna 35 mot 30 fastställdes Örnsköldsv.ik och förslaget om Stockholm föll i denna röstning. Sluten omröstning blev det först sedan man voterat om frågan skulle avgöras direkt eller utredas då det gällde de ekonomiska konsekvenserna. Det skedde först också en votering med namnupprop men kongressen fick bryderier sedan det under debatten ifrågasatts om två av medlemmarna ~ """" Den längst bortifrån kommande gästen vid kongressen, Rene Acuira, CUT Chile. egentligen hade rösträtt vid kongressen. Det gällde passusen i förbundsstadgarna om pensionärers rätt att rösta. Kongressen avslog förslag om att frågor i förbundsstyrelsen inte får lemmarna till Transport. Kongressen ansåg också att nuvarande stadgar ger möjlighet till vidgat inträde i förbundet. Kongressen avslot förslag om att frågor i förbundsstyrelsen inte får tagas till omprövning förrän efter ett halvår efter det att ett beslut fattats. Med 34 röster mot 31 bestämde kongressen att ändra bestämmelserna för representation till kongress. Det innebär att större avdelningar fåi; fler ombud i förhållande till de regler som gällt fram till årets kongress. En motion om att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att arbeta för ett alternativt transportsystem bifölls av kongressen. Kongressen hade också att ta ställning till förslag om bantning av styrelsens storlek. Efter en intensiv debatt och sedan man voterat i frågan blev det dock som förut - d v s ett verkställande utskott om tre ledamöter och dessutom åtta ledamöter. Totalt elva i förbundsledningen alltså. Även beträffande möjligheter till lokal strejkrätt blev det både debatt och votering innan beslut togs. Här följer kongressen en motion från Göteborg i frågan och där det klarare.än tidigare stadgas hur förfaringssättet skall vara i den mån det blir omröstning och hur beslut i så fall skall verkställas. Det blev också debatt hur formerna för penninginsamlingar skall ske vid en eventuell konflikt. Här bestämde kongressen att' förbundet måste få fortlöpande kontroll över insamlingsresultatet, men att det fortfarande skall finnas möjlighet till lokala initiativ i frågan. Formerna för anställande av lokala ombudsmän ändras inte, trots att det fanns en motion i den frågan. Också beträffande förslag om ändrad distriktsindelning avstod kongressen från något nytt beslut. Nuvarande stadgar ger nämligen redan möjlighet att ändra nuvarande indelning, om man finner det vara lämpligt. Tidningen Hamnarbetaren får ett redaktionsråd och det fick fyra ledamöter. Valda blev Jan Mörck, Anders Enqvist, Sören Möller och Lars Erik Quick. Förbundet utsåg också ett internationellt utskott. Efter en stunds debatt om förbundets ekonomi fastställde kongressen det förslag till kommande medlemsavgifter som förelåg. Det betyder att avgiften för 1981 blir 50:- kronor i månaden för ordinarie anställda och 37:- per månad för extra arbetare. 'Styrelsen kan senare justera denna avgift om det visar sig vara nödvändigt. Kongressens uttalanden Fqrbundskongressen gjorde ett antal uttalånden under förhandlingarna. De har redan tillställts vederbörande mottagare och härför återger vi endast ämnena för kongressens uttalanden. Kongressen antog enhälligt ett uttalande mot polisens ingripande och deltagande i aktioner mot stridande arbetare i hamnarna. Förbundet begär att medlemmarna skall ha ovillkorlig rätt att finnas på sina arbetsplatser. Kongressen hemställer också att de politiska partierna motionerar i frågan i riksdagen och att frihet att beträda arbetsplats skrivs in som en rättighet i lagen. Arbetsplatsen skall alltid vara öppen för anställda. Kongressen protesterar också mot att polisen deltagit i planering av åtgärder i samband med aktion mot arbetare. Så skedde ex. vis i Västerås. Kongressen antog också ett uttalande mot regeringens högräntepolitik. Ett uttalande som tillställs statsministern. Mot Kooperativa Förbundet gjordes ett uttalande beträffande förbundets import från länder med vilka vi inte borde ha affärer. 5

6 Transportsvindleriet: Domstolen.prövar nu vad som är Saklig grund för uppsägning Hur skulle du döma i denna fråga? Nu har domstolsförhandlingar inletts då det gäller tvisten mellan Transportj och förbundets avsatte ordförande Hans Ericson. Domstolen har attj pröva om det förelåg saklig grund för uppsägning. Vinner Hans Ericson så kan det bli fråga om kraftigt skadestånd för förbundet. Vinner förbundsstyrelsens mening så missar Hans Ericson bland annat de pensionsförmåner han anser sig ha efter sin mångåriga verksamhet i förbundets ledning. Förhandlingarna har alltså inletts. Det lär bli många turer innan slutlig dom fallit i denna segslitna tvist. För att ge medlemmarna lite insikt i vad. tvisten gäller och vad som verkligen hänt inom Transport har vi plockat ur en del ur det digra materialet. En del ur de offentliga handlingarna och en del från dej offentliga förhandlingarna inför domstolen. Det är vår stockholmsmedarbetare Lennart Johnsom som följt händelserna så här långt. Som framgår av de skilda punkterna här nedan så har åtskilligt passerat utan att förbundets övriga styrelseledamöter eller revisorer agerat. Under åren har 25 personer lämnar falska kontrolluppgifter till taxeringsmyndigheterna. Traktamenten för inlandsförättningar har i vissa fall förvandlats till skattefria utlandsförrättningar. Beloppen varierar mellan 1.000:- och :-. Efter 1977 upphörde detta förfarande. Hans Ericsson samt Alvar Aslund har kvitterat ut kreditkort via Chaufförernas ekonomiförening där de båda satt i styrelsen. Något styrelsebeslut om dessa kreditkort finns inte. Med hjälp av dessa kreditkort har H.E. samt A.A. betalat kostnader i samband med tjänsteresor, samtidigt som de lyft traktamenten från förbundet. Ett»förlikningsavtal«har upprättats mellan Transport och vissa av funk- 6 tionärerna samt tjänstemännen. Detta avtal innebar att förbundet betalar ett allmänt skadestånd för utebliven semester till ett sammanlagt belopp av :-. H.E. fick :- på detta sätt. H.E. tog upp sin bostadsfråga i april H.E. bad att få låna : för att köpa in sig i ett handelsbolag. Lånet beviljades. Det har sedan konstaterats att H.E. redan innan beslutet togs i F.S. både hade träffat ett köpeavtal och låtit förbundet betala :- i förskottslikvid. Han fick också förbundet att betala inredning, inventarier samt arkitektarvoden till ett belopp på sammanlagt :-. Även viss ombyggnad ingick i kostnaderna. H.E. föreslog att man skulle göra vissa ombyggnader å fastigheten Norrudden. Beräknade kostnader var 1.1 milj. Arbetet lades ut på löpande räkning. Gunilla Kerlinger varnade tidigt att dessa beräknade kostnader kraftigt överstegs, men detta struntade H.E. i och han höll tyst om detta inför F.S. Kostnaderna blev till slut 3,5 milj vilket F.S. fick besked om i dec H.E. lät förbundet betala sin 50-årsfest på Grand till en kostnad av :-. Dessutom hade H.E. en

7 Spansk hamnkonflikt kan få stöd Rapport från möte med spanska hamnarbetare och Shop Stewards från England, Irland och Skottland i Birmingham 8/ Undertecknade blev kallade till ett internationellt möte i Birmingham av Bob Parrish, ordförande i vår internationella organisation, för ett sammanträde med representanter för de spanska hamnarbetarna. Syftet med mötet var att komma överens om internationella stödåtgärder som skulle hjälpa hamnarbetarna i Spanien i deras kamp för ett avtal, som skall erkänna hamnarbetarnas rätt till arbete i hamnarna. Situationen i Spanien i dag är att regeringen har genom ny lagstiftning försämrat hamnarbetarnas tidigare rätt till arbetstillfällena i hamnarna. Regeringen har idag frånsagt sig sitt tidigare ansvar för hamnarna, och tillåter nu kapitalägarna att husera fritt i hamnarna med rätt att anställa vem som helst att utföra hamnarbete. Trots denna nya ~ Skiftarbete billigt för arbetsgivarna! (4 ~ Man ställer sig frågan varför Sveriges Stuvarförbund med Claes Mangnäs i spetsen slåss så intensivt för införande av mer skiftarbete, OB-arbete samt F A-tid i hamnarna. Det finns givetvis flera skäl men här redovisas ett exempel som gör att det måste vara väldigt lockande för herrarna på Sveriges Stuvarförbund. i Sthlm From den 1 jan 1981 kommer månadslönen att vara :- Fr om den 1mars1976 var månadslönen :- Skillnaden blir ,7 % = 1.750:- Fr o m den 1 jan 1981 kommer OB-tillägget på färja gällande tiden att vara per timme. From den 1 mars 1976 var samma tillägg = 9.10 per timme Skillnaden blir 2.60 = 28,6 %. Slutsatsen kan var och en räkna ut, tilläggen har bara ökat med 28,6 % medan månadslönen har ökat med 40, 7 %. Det sorgliga är dock att denna smygsänkning skett med Svenska Transportarbetareförbundets medverkan och då givetvis i första hand Hans Wahlström som försöker framstå som något slags avtalsgeni. När skall Transports medlemmar konstatera att Hans W ahlström inte är och ej kommer att bli något annat än Dir Claes Mangnäs lilla bandhund som snällt viftar på svansen när husse ryter till. extra mottagning å Carlton vilket stade förbundet :-. I januari 1980 lät H.E. i representation ta ut 46.00Ö:-, varav till enbart spritinköp :-. V.U. protokoll fördes av H.E. utan att V.U.-ledamöterna var närvarande och dessa prot. låg sedan som underlag inför F.S. för beslut. H.E. tog in på Hotell Carlton under 24 dagar i mars - juli H.E. lät förbundet stå för hela kostnaden för detta d v s logi, mat, tvätt och övriga personliga kostnader till en kostnad av :95. H.E. gör gällande att enbart en extra kongress kan skilja honom från sin tjänst om han inte godvilligt avgår. Transport kräver nu H.E. på belopp :95 plus :-. Dessa belopp svarar mot vistelsen på Hotell Carlton samt kostnader i samband med kreditkorten -från Chauff Ekonomiför. som täckt kostnader utöver traktamenten. Även en uppgörelse föreslås angående lägenhetens inventarier. Målet kommer upp till huvudförhandling den 23 mars 1981 och kommer med all sannolikhet ta flera dagar i anspråk. Lånet ur A-kassan har kostat förbundet en merutgift på :- i uteblivna räntor enligt LO-tidningen 19/ Totalt konstaterar man att ett beräknat överskott på 4,3 milj slutar i ett underskott på : för lagstiftning har ett flertal mindre stuverier och företag skrivit på avtalet, medan de större företagen lutar sig mot lagen och vägrar underteckna avtalet. Vid de diskussioner vi hade under mötet framkom det att spanjorerna som en första hjälp ville att vi skulle skicka telegram till Spaniens regering med en varning att vi var beredda att stödja hamnarbetarna i Spanien. Som ett andra steg ville dom att vi skulle vara beredda att blockera spanskt gods efter anmodan, vilket innebär vid den tidpunkt då avtalsförhandlingarna strandat och spanjorerna går ut i strejk. Mötet beslöt att stödja hamnarbetarna i Spanien. Svenska Hamnarbetarförbundets representanter fick i uppdrag att kontakta de övriga Skandinaviska hamnarbetarorganisationerna för att få till stånd en samordnad aktion till hjälp åt de spanska hamnarbetarna. Under mötet framkom det även att de engelska hamnarbetarna lever under ett hot från engelska regeringen, vilken med en ny lagstiftning tänker förändra arbetssituationen för hamnarbetarna på så sätt att hamnarbetarkåren kommer att drastiskt skäras ned. Denna lagstiftning har skjutits upp mycket beroende på hårt motstånd från hamnarbetarna i spec Liverpool, men lagen kan träda i kraft när som helst och då kommer en totalkonfrontation att bli oundviklig. Under resan tog vi tillfället i akt att besöka Shop Stewards i Felixtowe. Vi hade en lång överläggning med deras Senior Shop Steward där vi diskuterade deras inställning till Svenska Hamnarbetarförbundet under strejken tidigare i år. Det framgick att deras internationella problem och deras bundenhet till ITF gjorde det svårt för dem att ta officiell ställning för vår konflikt, men trots detta visade det sig att hamnarbetarna i Felixtowe gav ett praktiskt stöd genom att blockera ganska mycket svenskt gods. Samtliga delegater var överens om att det internationella samarbetet är en förutsättning för att vi hamnarbetare i framtiden skall kunna stå emot de krafter som arbetar emot oss. Det är absolut nödvändighet för oss att stå enade i vår kamp för rätten till vårt arbete, vår arbetsmiljö och för våra möjligheter till en hygglig inkomst. JanMörck Peter Shaw 7

8 Moskvas flodhamn Moskva betecknas som en hamnstad mot fem hav trots att staden ligger långt från någon kust. Genom floder och kanaler har Moskva förbindelse praktiskt taget med alla Sovjets havsoch flodhamnar och alltså möjlighet att ta emot laster vattenvägen från världens alla hörn. En mängd produkter får Moskva också via sina tre flodhamnar - Syd-, Nord- och Västhamnen. Störst av dem är Sydhamnen. De viktigaste lasterna Till Sydhamnen kommer laster av alla slag. Men vanligast är fartyg med kol, spannmål och virke för Moskvas behov. Transitfrakterna intar en viktig plats. Hamnen har direktförbindelse med alla hamnar vid vattendrag i nordväst och centralt, d v s med Leningrad, Petrozavodsk, Perm, Astrachan, Kalinin och Tjerepovets. Från Oka och Volga får den tex varje år över 3 miljoner ton byggnadsmaterial (sand och grus) och konstruktioner i armerad betong för fabrikernas behov. Från Moskva skickas armerad betong till Kamafloden (Naberezjnyje Tjelny), Volga (Togliatti) och Don (Rostov) där det byggs sådana jätteanläggningar som lastbilsfabriken KAMAZ, bilfabriken V AZ och fabriken för utrustning till kärnkraftverk Atommasj och därtill bostäder i mängd. Även från Västeuropa tar hamnen emot laster - drygt ton under seglationssäsongen. Det är metall, valsjärn, rör och utrustning till bilfabrikerna ZIL och AZLK. Fartygen kommer från Västtyskland, Holland och Italien. Det kan t ex gå till så att godset lastas om i Leningrads hamn till mindre fartyg som tar det till Moskva genom Neva, Ladogasjön, Svir, Onegasjön, Volga-Östersjökanalen, Volga, Moskvakanalen och slutligen Moskvafloden. Det tar 4-5 dagar. Hamnens godsomsättning på ett år är ca 20 miljoner ton. Det är omkring fartyg per år som lastas och lossas. Det sköts av kranar med lyftförmåga på 10, 16 och 40 ton. De är levererade från Östtyskland och Ungern inom ramen för SEV-samarbetet. 8 Chefen för Sydhamnen i Moskva Boris Marisov berättar här om hamnen och de anställdas villkor. Liksom många andra sovjetiska företag har man ont om folk. För att hålla kvar de anställda bygger man bostäder, daghem m m. Hamnarbetarnas löner Under sommarsäsongen tjänar hamnarbetarna rubel i månaden på ackord. Hamnarbetarna hör tillsammans med fiskare, gruvarbetare och några fler yrken till de högavlönade. De som arbetar med lossning av kol och spannmål får lunch avgiftsfritt av hamnen trots att arbetet nu är mekaniserat. Det är uteslutet med kvinnor på sådana arbeten. Seglationssäsongen pågår året runt för hamnen. Den har sin egen isbrytare och oljetransporterna fortsätter på Moskvafloden också under vintersäsongen. Men arbetena minskar naturligtvis i omfång. En del av arbetarna överförs till reparationsarbeten. Under lågsäsong är det mest lossning och lastning av järnvägsvagnar och förberedelser för sommarsäsongen. Den minskade belastningen leder till att arbetarnas löner minskar med procent. Under den här tiden går större delen av arbetsstyrkan till andra företag. Arbetskraftproblemet är överhuvudtaget en svår fråga - vi har brist på arbetare som överallt i landet. Inte alla hamnarbetare är nöjda med att man måste arbeta i tre skift trots att nattskiften ger lönetillägg. Därför har vi för stor rörlighet i arbetskraften, särskilt bland ungdomen och bland hjälppersonalen (montörer och reparatörer). Under ogynnsamma seglationsförhållanden måste vi ibland vända oss till facket för att få tillstånd till övertidsarbete eller arbete på lediga dagar. Men det händer sällan. Dessutom går facket mycket ogärna med på något sådant, bara i yttersta nödfall. Socialt program Hamnen har ett socialt program för sina anställda. Varje anställd tilldelas bostad. Bostadsbeståndet utvidg. och uppgår nu till kvadratmeter. Fast anställda får separata lägenheter i första hand. Hamnen bygger mycket men ändå räcker det inte till. Alla kan inte få egna lägenheter än så länge. Ensamstående bor på arbetarhem eller i kollektivlägenheter. Men folk gifter sig och det bildas nya familjer och hamnen måste förse dem med bostad, annars lämnar de den för andra företag. Hamnen förfogar över många barninstitutioner. Alla barn till de anställda har plats på dag- eller spädbarnshem. Maximiavgiften för att hålla ett barn på daghem är 12 rubel i månaden, 20 procent av platserna fördel 3ii111 facket avgiftsfritt. På sommaren fa'ff barnen ut på pionjärläger som ligger i skogen utanför Moskva. Dessutom har hamnen egen seglarklubb där många ungdomar är me. Nästan hälften av de anställda är ungdomar. För deras behov finns klubb, ungdomsorkester och 11-årig kvällsskola. Den som arbetat här i tre år och vill studera på högskola dagtid ger hamnen stipendium som är nära 50 procent högre än det statliga. Men det är inte så många heltidsstuderande. Vanligtvis studerar ungdomarna på högskola för kvälls- eller distansstudier utan att avbryta arbetet för att inte förlora lönen. Det är begripligt. Om en ung grabb får över 300 rubel i månaden så funderar han mer en en gång innan han ger sig till att studera i fem år på stipendium om det också är större än det vanliga.

9 ~ Den största av Moskvas tre flodhamnar - Sydhamnen. Foto: APN. Hamnen har egen poliklinik för de anställda och deras familjer. Direkt i hamnen finns en vårdstation. Två gånger om året genomgår alla anställda fullständig läkarundersökning. Naturligtvis avgiftsfritt. Det görs åtskilligt också för de många transitbesättningarna. Vi vill att deras besök i Moskva ska bli minnesvärt. Det finns en speciell avdelning som sysslar med kulturprogram. Den förser främmande besättningar och de egna anställda med biljetter till teater, bio, konserter och utställningar. Om något fartyg behöver komplettera livsmedelsförrådet kan det vända sig till hamnaffären som är öppen dygnet runt. APN Mustiga visor i ny utgivning Den tradition som sjöfolket har då det gäller visor och verser har samlats till en bok. Den har nyss utkommit på Liberförlag och författarna Anders Björklund och Gunnar Nordlinder måste ha lkagt ner ett stort arbete för att samla allt till denna utgivning. Boken innehåller dels verser, diktade under långa resor ute till sjöss och dels visor från tidigare kända uppteckningar. Här har samlats visor som varit till stimulans i arbetet för olika typer av besättningsmän och naturligtvis har det också samlats en hel del av de kärleksvisor och verser som skapats. Visst finns det en hel del nödrimmade alster och visor av ganska skraltig litterär kvalitet, men det har ju inte varit avsikten att göra något litterärt storverk. Här har osminkat återgivits vad sjömän själva åstadkommit. Teckningar, faksimiltryck och noter beledsagar åtskilligt av materialet i boken. En del visor visar bitter verklighet, många beskriver längtan efter kärlek och alla de olika faser sådan längtan kan genomgå. Stundtals är språket osminkat - men så är det ju i det verkliga livet. Författarna har gjort en prestation som lyckats samla så fullständigt och rikhaltigt material. De är värd all framgång med sin bok, som kan rekommenderas för ytterligare kännedom. Denna tidnings läsare måste känna igen mångt och mycket av det som beskrivs i boken. Liber Förlag: Visor och verser från haven. C:a pris 113:-. 9

10 Olyckorna minskade i hamnarna Farligare för extra personalen Först nu har statistiken kommit för 1979 års olycksfall. Som vanligt ligger hamnarbetare ganska högt upp i den totala skadestatistiken, men det är ändock en glädjande tendens att siffran över olyckor minskar också i hamnar och på fartyg. Halkning är största olycksorsaken och sedan kommer klämning av olika skäl. Tabellerna visar också att det är händer och fötter som hårdast blir drabbade av olyckor i arbetet. Här följer så rapporten i huvuddrag: Under året fullgjordes arbetstimmar, vilket är en ökning med arbetstimmar eller 3,9 % jämfört med föregående år. Sammanlagt har under redogörelseåret inkommit 466 anmälningar om yrkesskador. Inget dödsfall har rapporterats. Under 1978 var motsvarande anmälningar 541 st, också utan dödsfall. En jämförelse mellan de båda senaste åren visar sålunda att antalet inrapporterade skadefall minskat med 7 5 st eller %. Baserat på dessa siffror blir yrkesskadefre- Internationell kongress for hamnar hetare Det är dags för en ny internationell hamnarbetarträff. Det blir kongress i början av mars nere på Kanarieöarna där Teneriffa blir målet för deltagarna. Förutom de valda kontaktmännen så finns det möjlighet för andra hamnarbetare att deltaga och vara me även på de kringarrangemang och utflykter som planeras. Som vanligt blir det många nationer representerade och allt fler söker sig till det internationella samarbete som är under stark utbyggnad bland världens hamnarbetare. Kongressen hålls 3-6 mars. kvensen 6.9 jämfört med 8.3 för Som framgår av tabell 1 har det totala antalet yrkesskador under 1979 jämfört med föregående år minskat såväl i absoluta tal som i relation till antalet fullgjorda arbetstimmar. Av tabell 2 framgår bl a att 24.9 % varit skador på fotled och fot. Av tabell 3 framgår bl a att halkning och snavning angetts som olycksfallsorsak i 17.2 % av skadefallen. I många fall har halt underlag varit orsaken. Av de 466 arbetstagare som drabbades av yrkesskador var 308 att hänföra till ordinarie och 158 till extra eller tillfälliga arbetstagare. Enligt Sveriges Stuvareförbunds statistik var olycksfallsfrekevensen 7.0 för ordinarie och 9. 8 för extra eller tillfälliga arbetstagare. Tabell 1 Antal yrkesskador, arbetstimmar och olycksfallsfrekvens. Ar Antal Arbets- Skador per skador timmar arbetstimmar Tabell 2 Huvudsakligast skadas kroppsdel Huvud, hals Öga Axel, arm Handled, hand Båt utom rygg Rygg, ryggrad Höftled Knä, ben Fotled, fot Kroppen i sin helhet Totalt % Antal Skadans art eller huvudsakliga beskaffenhet % Antal Mjukdelsskada utan sår Sårskada Förlust av kroppsdel Stukning, sträckning, vrickning Skelettskada Tandskada Brännskada Annan skada Totalt Tabell 3 Olycksfallsorsaker % Halkning, slintning 13.3 Snavning 3.9 Nedtrampning, snedtramp 6.4 Spiktramp 0.4 Fall 3.2 Hopp 2.6 Felaktig arbetsställning 7.5 Tappat gods, redskap och liknande 2.6 Nedfallande gods från st uv 0.4 från sling och längor o d 0.2 från fordon-järnvägsvagnar 0.2 från övrigt 0.9 Klämning och liknande mellan gods-gods 4.5 mellan gods-underlag 1.7 mellan gods-redskap 3.7 mellan gods-fordon o d 3.0 mellan övrigt 3. 7 Klämning och slag orsakat av redskap o d 6.4 av truckar, fordon o d 6.0 av handverktyg 3.0 av övrigt 4.3 Fel och bristfälligheter på redskap o d 1.1 på emballage 4.9 Nedfallande luckor, vagnslämmar, redskap o d 3.4 Slag av last och liknande 2.6 Övrigt 10.1 Totalt Antal

11 Förstärkt utbildning för medlemmar Som ett led i den allmänna höjningen av kunskapsnivån för våra förtroendevalda blir det i fortsättningen fler kurser. Under senhösten hölls i Örnsköldsvik en kurs för avdelningarnas funktionärer och där man bland annat sysslade en del med de ekonomiskafrågorna.. Bland kursdeltagarna fanns den här kvartetten norrlänningar som kommer från Örnsköldsvik, Piteå och Skellefteå. Nödrop till LO klingade ohört för colombianer För kort tid sedan skickade anställda från ett colombiansk statsföretag en vädja,n om hjälp till svenska LO. Brevet adresserades till LO-sekreteraren Rune Molin. LO har inte skickat något svar, inte heller Metall eller Rätten fällde Helsingborgs strejkvakter Det blev fällande dom inför tingsrätten i Helsingborg för de av förbundets medlemmar, som åtalats i samband med konflikten. Rätten fann att medlemmarna gjort sig skyldiga till olaga intrång på arbetsplatsen. Domen överklagas till högre rätt. I Västerås blir det också åtal mot ledaren för konflikten. Däremot är det ännu inte något beslut om åtal i Stockholm. I Göteborg har åtalet nedlagts. Fabriks som egentligen borde ligga ganska nära att göra en internationell solidaritetsgärning för sina colombianska vänner. Så här lyder brevet i svensk översättning: Undertecknande fackförening befinner sig i strejk p g a företaget Fosforera Colombiana SA, ett statsföretag - vägrar att förhandla. Låt oss ge en bakgrund: Vårt lönebud inför förhandlingarna var en ökning med 200 pesos per dag (en pesos är ca 9 svenska ören), vilket skulle motsvara pesos i månaden. Givetvis var det ett förhandlingsbud och skall ses mot bakgrund av att vi tjänar mellan och pesos i månaden. De som får det högre beloppet har arbetat över 30 år företaget. Vi kräver också större trygghet i anställningen. Idag kan företaget avskeda en arbetare utan vidare. Om vi för frågan till arbetsdomstol tar det flera år innan frågan kommer upp och under tiden är arbetaren avskedad. Företaget kan också välja att betala vederlag i stället för att återa en avskedad, för företagen tjänar på detta då man senare kommer till pensionsåldern. Företaget har vägrat att förhandla med oss. De gav ett ultimatum: 50 pesos per dag i löneökning och inget mer. Blankt nej till kravet på större trygghet. Vi tvingades alltså ut i strejk. Vi kräver att våra svenska kamrater använder sitt inflytande för att tvinga företaget tillbaka till förhandlingsbordet i den internationella solidaritetens namn. Vi har tidigare skrivit brev till Sv. Metall i ärendet, eftersom vi får råd och hjälp av Utrammicol. Vi tillhör UTV liksom Uttrammicol, men vi är en direktansluten fackförening till UTC och har ingen egen internationell anslutning. Samordna aktionen med Svenska Metall. Med kamratliga hälsningar Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fosforera Colombiana SA. Såvitt vi kunna skönja har de colombianska kamraterna inte fått hjälp vare sig av Metall, Fabriks eller LO. 11

12 1 Nya medlemmar till förbundet Terminaljobbare kommer till oss Nu kommer det nya medlemmar till förbundet. På två platser, Borlänge och Nynäshamn, har det blivit helt nya kon taktpunkter. I Malmö och Oskarshamn har nya grupper sökt sig till förbundet. Det är i första hand terminalanställda som nu önskar bli medlemmar hos oss - en möjlighet som också är möjl;g i enlighet med stadgarna. I Borlänge var det gamle förtroendemannen Karl Nilsson som del , Kongressens gästlista Hamnarbetarkongressen rönte stort intresse också bland kolleger både från vårt eget land och från de internationella kontaktorganen. För den internationella intresseorganisationen kom dess ordförande, Bob Parish, och han gjorde ett par bejublade framträdanden under kongressdagarna. Från de danska hamnarbetarna ~. anlände Preben Möller-Hanse, lb Lund och Knud Erik Hansen. De representerade såväl danska sjöfolksförbundet som hamnarbetarna. Rene Acua anlände som representant för CUT-Chila, den chilenska Landsorganisationen vars huvudstyrelse befinner sig i landsflykt. För svenska Lokmannaförbundet fanns Einar Jonsson på plats och Driftspersonalförbundet hade sänt B 0 Pettersson. Samtliga gäster höll tal vid kongressen och tackade för inbjudan. Bob Parish manade i sitt tal till fortsatt internationell aktivitet och framhöll att han hade informationer som berättade om hur redare och hamnägaren tänkte stärka sina positioner mot hamnarbetare i skilda länder. - Det är viktigt att vi svetsas samman och att vi alltid är beredda hjälpa varandra, sade Bob. Han gav också information om hur det i hans hemland, England, gjordes attacker mot hamnanställda och hur man även i andra länder gjort försök att ytterligare dra ner antalet fast engagerade i hamnarna. 12 tog i ett möte med terminalanställda och informerade om förbundet och verksamheten. Resultatet blev att de omedelbart kom över till Hamnarbetareförbundet. Borlänge är en ny plats för förbundet. I Nynäshamn är det färjterminalens anställda som lämnar Handelstjänstemannaförbundet och går över till vårt förbund. De kommer under en övergångsperiod att höra till stockholmsavdelningen men bildar en egen sektion. I Oskarshamn är det också färjterminalen som har anställda. vilka går över till förbundet. Helt naturligt tillhör dessa kamrater den avdelning som redan finns etablerad i Oskarshamn. I Malmö har en överströmning av imponerande art skett under senare tid. Det är en hel del av medlemmarna som nu är anslutna i Sjöfolksförbundet som begärt att få sin fackliga hemvist i Hamnarbetareförbundet. Medlemsutvecklingen inom hela förbundet har varit positiv och allt tyder på att medlemsantalet stiger kraftigt. Nytt avslöjande om svek från Transport Ett nytt avslöjande om svek från Transports sida då det gäller hamnarbetarnas rätt att verkligen utföra arbete i hamnarna avslöjas nu åter. Transport har vid förhandlingar tillåtit vissa av tjänstemännen att utföra arbetsuppgifter som egentligen skall utföras av stuverianställda. I en uppföljning av detta åberopar nu Redarföreningen detta som skäl för att Stena Lines personal skall få utföra arbetsuppgifter inom sitt terminalområde, som enligt tradition tillhör stuverianställda. Transport har alltså svikit sina medlemmar och sålt bort en del av de arbetsuppgifter deras medlemmar enligt internationell praxis skall utöfra. Redarföreningen säger i en skrivelse att man intefinner att det finns några hinder för att kajarbetare, anställda av Stena Line, skall kunna fullfölja sådana arbetsuppgifter. Vår uppfattning är klar: det är endast stuverianställda som skall utföra de här nämnda arbetsuppgifterna. Transport har handlat svekfullt. IO ~ ~ '

13 Förbundet kontaktades av utredare om kustsjötrafiken i vårt land Jan Christer Westgren, Gunnar Norberg och Karl Hallgren deltog i en träff med utredare från kommunikationsdepartementet..i Inom kommunikationsdepartementet pågår just nu en utredning om hur kustsjöfarten skall organiseras i vårt land. I Örnsköldsvik gjorde de båda departementsutredarna under senhösten ett besök för att höra förbundets synpunkter i frågan. Förutom förtroendemannen Gunnar Norberg deltog från förbundet Karl Hallgren och Jan Christer Westergren. Från departementet deltog Lars Dahlgren och Morgan Williamsson. Förbundets synpunkter om en vidgad kustsjöfart noterades och de båda utredarna var väl informerade om de skilda alternativ som kan vara tänkbara. I samband med det här besöket gjorde förbundet ett uttalande där det krävdes ökad satsning just på sjöburet gods i stället för landburna transporter. Både ur energi- som miljösynpunkt är en ökad satsning på sjöburet gods att föredra, menar förbundet och det finns ytterligare ett skäl: de ekonomiska aspekterna. Förbundet menar också att transportstöd borde kunna vara möjligt också för det sjötransporterade godset. Något resultat av utredningen föreligger inte förrän tidigast under Det här var första gången som förbundet kontaktades officiellt av de statliga myndigheterna. Tidigare kontakter har skett på initiativ från förbundet. 13

14 Hans Ericson och hans Ur tidningen Transportarbetaren har vår stockholmsombudsman Lennart Johnson hittat en del tänkvärda saker som gäller förre förbundsordföranden Hans Ericsons fantastiska affärer. Det handlar om nr , där det finns en del stoff gällande Transports affärer och inte minst den underlåtenhet att ingripa som tydligt präglar dess förbundsstyrelse. Jag läser ur Transportarbetaren följande:»rådsledamoten Arvid Jansson från 2:an i Göteborg hade i skrivelse till förbundet föreslagit att inga som helst privata lån ur förbundskassan skulle beviljas enskilda medlemmar inom förbundet. Han stödde sig på ett uttalande från 1965 års kongress. Att låna pengar ur förbundskassan har inget stöd i förbundets stadgar, hävdade Arvid.«Längre ned i artikeln läser vi:»i debatten hävdade Arvid att 1965 års kongressbeslut hade innebörden att lånen skulle upphöra.«i detta har han rätt. Vad blev då resultatet? Jo, följande: Man konstaterar att kongressen 1977 fastställt gällande praxis och Arvid Janssons skrivelse, som i sak var helt riktig inte föranledde åtgärd. Detta blev också förbundsrådets beslut. Detta gör man naturligtvis helt egenc mäktigt utan att hänvisa till var någonstans i kongressprotokollet detta kan styrkas. Jag har läst Transports kongressprotokoll av 1977 och kan inte utläsa en sådan generös praxis som man här försöker göra gällande skulle ha slagits fast. Nästa del som är av vikt och som bör uppmärksammas är följande: Man har mage att gå ut till lokalavdelningarna och begära att de till förbundskassan anslår ett belopp motsvarande 50 kr per medlem. Citerat från sid. 8 första spalten högst upp. Längre ned kommer följande:»på detta sätt skulle förbundskassan tillföras 2,5 miljoner och därmed skulle underskottet, som förväntas blir resultatet i 1980 års bokslut, kunna täckas.«inte ett enda ord om att revisorer samt den tidigare styrelsen skall ta sitt ansvar och avgå skrivs det om. Man frågar sig nu vad Olle Rytterbrants UTSVÄVELSER tidigare tal om att stadgar är till för att följas blivit av? Det är allt för tyst om vad medlemmarna har för rätt att ställa motkrav i detta läge.»beslutet blev också att rådet rekommenderade avdelningarna att erlägga 50 kr per medlem till förbundskassan för att täcka den brist som förorsakats av årets konflikt där strejk och lockout kostade förbundet 5,2 miljoner.«aven här slår man blå dunster i ögonen på medlemmarna, ty verkligheten är ju den att 1976 hade man ett kapital av 17,2 miljoner som man slösat bort genom Hans Ericsons försorg. Att detta är det verkliga förhållandet redovisas inte. Slutligen höjer man avgifterna för medlemmar i klass l med 18 kr per månad att gälla både under 1981 samt Vad man tycker som fackföreningsmedlem är ju ändock att detta gamla förbund måste ta sitt ansvar mot sina medlemmar och rensa ut de representanter som varit med om hela den här soppan och inte reagerat, däribland revisor Gustav Söderberg. Dessa tänker tydligen sitta kvar och blir det riktigt lyckat så tar Hans Ericson 2 miljoner av dessa pengar som skadestånd i egen ficka plus pension räknat från den 1 augusti 1980, vilket också blir en del ytterli gare 50-lappar att suga ut av medlemmarna. Lennart Johnson AKTIVA PENSIONÄRER HYLLAS I GöTEBORG Vi har tidigare berättat om den livliga verksamhet som finns hos de pensionerade hamnarbetarna i Göteborg. De har en egen klubb och de har en rad trivselarrangemang under året. Tidigare under 1980 hade de en träff där man bland annat hyllade en del av kamraterna. Bilden visar detta tillfälle där styrelsen i pensionärsklubben stolt visar upp det standar som förbundet har. Fr v ser vi sekreterare Gilbert Storm, ordföranden Hjalmar Svensson och kassör Filip Törnblom. I bakgrunden göteborgsavdelningens egen hamnarbetarf ana. Bilden tagen i den egna lokalen nere i hamnen. Dit kommer också pensionärerna då de skall ha sina kamratträff ar. De håller samtidigt kontakt med den gamla arbetsplatsen. 14

15 FöDELSEDAGAR- 50 år 60 år 65 år Curt Malmqvist Hadar Berglund Vilhelm Persson Rubingatan 15 Hällgumsgatan 43 B Strängnäsgatan Västra Frölunda Kramfors Gpteborg 4 dec dec jan Sven Arn.e Magnusson Sven Söderström Harry Carlsson Adolf Lemonsväg 36 PI Löten c/o Petersen Bäkebe.rg Täby Bergvik Veinge -,, 5 dec dec dec Bert Albin Lithen Rolf Jansson Elis Södergård Pyrola vägen 20, 1 tr. Slipgatan 2 Lärkvägen l Lidingö Stockholm Holmsund 19 dec dec dec Alex Backlund Nils Sundström Kurt Johansson Bergsgatan 9 Hällbruksgatan 26 Köpmansgatan 11 B Holmsund Luleå Göteborg 23 dec dec dec Lars Jonsson Maurits Lundkvist Allan Sandström Dragspelsgatan 14 PI 886 Lappbäcken Västra Frölunda Hortlax Kalix 26 dec jan jan Torsten Sjöberg Gunnar Axel Wennberg Bengt Lindberg K villegatan 12 A Siriusgatan 76 PI Göteborg Göteborg Skellefteå 28 dec jan jan Göte Lundsten Olle Lindholm Ivar Karlsson Stöckeby PI PI 7119 Box Umeå Harestad Sandöverken 3 jan jan jan.1916 Lasse Olivi Kljutschnik Holger Granberg Enar Grahn Vetekornsgatan 37 Box 225 Gimonäsvägen Mölndal Hössjöäng Umeå 5 jan jan jan Karl Otto Westlund Styrbjörn Aspman Svenskbyvägen 4 Fredsgatan 9 70 år Holmsund Söderhamn Hugo Bergkvist 11 jan jan Råneå 15 jan Holger Westman Valter E Jeppsson Rååvägen 90 C Styrbjörnsvägen 14 nb Helsingborg Hägersten 75 år 16 jan jan Roland Spets Viktoriagatan 21 Duval Carreiro Hans Johansson Kramfors Blidvädersgatan 43 C Norra Promenaden jan Göteborg Norrköping 24 jan jan år Per-Åke Noren Allan Moberg Oskar Karlsson Syster Jennysväg 20 A Industrigatan 19 B Fastlagsvägen 39 Il Trelleborg Nyköping Hägersten 26 jan jan dec

16 LUNOGRE L~RS ERIK Löl\JNERUNAN TORSLAf\JDA.. 11 ~-"~~" /I -;- En liten bild från vår pensionerade medlem Ragnar Sundström, Sundsvall, som fortsätter att framställa autentiska bilder från hamnarbetarnas vardag så som han själv upplevt den.

KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN

KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN Stuverieektionen Handllu r Byrädirektör S Almberg, LP.Datum 1976-09-27 Ert datum Vlr beteckninc 881.3 484 /76 Er betecknlnc Redogörelse för yrkesskador

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

1971 konfliktade akademikerna på nytt

1971 konfliktade akademikerna på nytt AKADEMIKERNA UTLÖSTE DEN FÖRSTA STREJKEN FÖR STATSTJÄNSTEMÄN marknadens organisationer. Någon lagstiftning i egentlig mening om vare sig löntagarnas organisationer eller arbetsgivarnas har vi inte och

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m.

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. Mot. J 971: 1118 12 Nr 1118 av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. l motion ll: 35 år 1970 (likalydande med I: 35) hemställdes om utredning och förslag

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer