Kortversion SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortversion SLUTRAPPORT"

Transkript

1 Kortversion SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE: KENT Kvinnliga Entreprenörer Författare Gunilla Sandström Eva Åberg Rebecka Holm Datum

2 Sammanfattning - Det har genomförts många framgångsrika projekt i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagandet och entreprenörskap Vi vill lära av dem! Vi vill hitta framgångsfaktorerna och omsätta dem i vår region Det som är bra för kvinnor är bra för alla Entreprenörskap är väsentligt för Sveriges konkurrenskraft och utgör grunden för att generera tillväxt och få fler i arbete Idag är det färre än tre av tio entreprenörer som är kvinnor Denna skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor är anmärkningsvärd och samhällsekonomiskt oförsvarbart KENT har genomförts av fyra entreprenörer och syftat till att identifiera framgångsfaktorer i genomförda projekt runt om i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagande och entreprenörskap De europeiska projekt vi funnit har levererat oerhört goda resultat (antal nya företag med bra överlevnad och tillväxt) Framgångar i enskilda initiativ som med svenska mått mätt nästan känns overkliga Det är många som är nyfikna på vad som händer med KENT En mycket liten studie har väckt stort intresse och massor av förväntningar hos främst kvinnliga entreprenörer, företagare och verksamhetsledare Många önskar att Kent utifrån sitt salutogena förhållningssätt ett hållbart hälsofrämjande sätt att se på världen, ska leva vidare och få en konkret tillämpning i vår region Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Entreprenörskap är väsentligt för Sveriges konkurrenskraft Det är grunden för att generera tillväxt och få fler i arbete Därför är det viktigt att skapa optimala förutsättningar och undanröja hinder för såväl kvinnor som män i detta arbete Samhället har inte råd att gå minste om entreprenörernas engagemang Idag är det färre än tre utav tio entreprenörer som är kvinnor Skillnaden i fördelningen mellan män och kvinnor är anmärkningsvärd och samhällsekonomiskt oförsvarbar Det har genomförts många framgångsrika projekt i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagandet och entreprenörskap Vi vill lära av dem! Vi vill hitta framgångsfaktorerna och diskutera möjligheterna att omsätta dem i vår region Ett ökat antal kvinnor som entreprenörer skapar tillväxt för alla Syfte med studien Syftet med KENT är att utveckla en metodik för hur kunskap och erfarenhet från framgångsrika projekt konkret kan användas i Västra Götaland Vi vill identifiera redan genomförda framgångsrika projekt utanför Sverige, analysera dem med avseende på framgång, generaliserbarhet och regionala aspekter och därefter i samarbete med referensgrupper föreslå förändringar av valt/ valda projekt för att anpassa det kulturellt och regionalt Utifrån dessa diskussioner föreslå möjliga framtidssatsningar med utgångspunkt från de framgångsrika projekt vi funnit med syfte -ökat nyföretagande från kvinnliga entreprenörer 2

3 I förlängningen syftar studien till att skapa ett starkare och öppnare klimat för att bemöta och stödja nya idéer till entreprenörskap och företagande från kvinnor Vi tror också att det som är bra för kvinnor är bra för alla Mätbara mål Inom förstudiens avsåg vi att leverera följande: o En kartläggning av Europeiska projekt inom området Kvinnligt entreprenörskap och nyföretagande o En analys av utvalda projekt mot uppsatta kriterier och beskriven värdegrund o Förslag på hur valt projekt/ valda projekt kan förändras för att passa regionala förhållanden o En slutrapport som innehåller en beskrivning av metodiken samt förslag på fortsatta insatser o En modell för urval och utvärdering av projekt utvecklas Under förstudien skulle seminarium och arbetsmöten genomföras med fler än femtio deltagare Under studien skulle också ett antal intervjuer genomföras Resultaten från förstudien kommer att spridas till intressenter i Västra Götaland 2 Genomförande Projektorganisation Projektledning Gunilla Sandström, Miljölots AB, projektledare Eva Åberg, KÄLLA UTVECKLING AB Lotta Johansson, Navet science center Susanna Kindberg och Rebecka Holm, Centrum för miljödriven företagsutveckling Referensgrupp Mirja Hjers, Föreningssparbanken, kontorschef Börje Malmström, Borås kommun, näringslivschef Lotta Bergqvist, Elanders AB, personalchef Referensgruppen har fungerat som ett stöd till projektledningen i strategiska beslut och i diskussionen kring avgränsningar och prioriteringar De har också förmedlat värdefulla kontakter Referensgruppen har träffat projektledningen vid fem tillfällen Projektassistans Martina Bohlin Anna Åberg Projektperiod Det salutogena perspektivet vår utgångspunkt Det salutogena( hälsofrämjande) perspektivet handlar om hälsans ursprung och orsak och uppmärksammar betydelsen av friskfaktorer, stresshantering, livskvalitet och välbefinnande Det patogena perspektivet försöker enbart kartlägga orsaker till ohälsa och dysfunktion och speciella riskfaktorer 3

4 Vi har valt det salutogena perspektivet som vår utgångspunkt i KENTVi har ställt frågor som: - Varför är Du frisk? -Varför går det bra? -Hur är det när det är som bäst? Vilka är dina drivkrafter, ditt pirr? - Vilka är framgångsfaktorerna för kvinnligt entreprenörskap? Vi letar friskfaktorer istället för riskfaktorer Vi har funnit detta omvända perspektiv fruktbart och energigivande Salutogen kommunikation, som innebär att stödja och se det positiva, att arbeta med positiva omformuleringar, att matcha dvs känna in och anpassa sig till den man kommunicerar med, att använda sig av humor( skratt och leenden smittar), bekräfta och konfirmera framgång bidrar till att höja människors KÄNSLA AV SAMMANHANG och välbefinnande Arbetssättet under projektet har präglats av ett salutogent förhållningssätt - en friskfaktor vi konsekvent tillämpat i projektet Målgrupp o Entreprenörer som har mod, idéer och vilja att växa o Människor i olika organisationer som möter de kvinnliga entreprenörerna på sin väg mot företagande och tillväxt Urvals och värderingsmetod Den metod vi valde för att finna framgångsrika projekt kan beskrivas i fyra steg 1 Avgränsning Vi gjorde en första avgränsning i vilka länder vi i första hand skulle söka efter framgångsrika projekt Länderna valdes utifrån kultur, språk och intresse Vi diskuterade också vilka länder som har gjort sig kända för att ha ett bra klimat för kvinnliga entreprenörer De länder vi valde ut var Finland, Island, Holland, Irland, Belgien, Spanien, Polen och Italien Detta aktiva val av länder gjordes i samarbete med referensgruppen Vi sökte också bland EU - finansierade projekt och vi letade efter initiativ som fått stöd från privata fonder Vi tog fram en sökningsmetodik som gjorde det möjligt för flera olika personer att dela på arbetet med bibehållen kvalitet Resultaten dokumenterades enligt en uppgjord modell för att undvika dubblering 2 Urval Kent utvecklade en metod för att på ett objektivt sätt välja ut de mest framgångsrika projekten, bilaga 3 Utifrån framgångsfaktorer och salutogent perspektiv gjordes en grov sortering av funna projekt Det som avgjorde om ett projekt valdes ut eller ej var hur framgångsrika projekten varit när det gäller antalet startade företag med bra överlevnad, tillväxt och anställda I urvalet av projekt togs stor hänsyn till de kriterier för framgång som EU tagit fram: De mentorer, utbildare och rådgivare som stöder kvinnliga entreprenörer bör vara kvinnor själva Insatser bör vara ges både till individen och till gruppen Projekt ska stödja nyföretagande inom sektorer som har förutsättningar att ge adekvat löneutrymme Utbildning och träning i företagande måste också innefatta insatser för att stärka självförtroendet Nya sätt som gör att det blir enklare och mindre riskabelt att låna pengar 4

5 3 Bedömning De projekt som fick fler än 4 poäng vid grovsorteringen gick vidare till en mer kvalitativ bedömning Vi använde oss av kriterier vid bedömningen Kriterierna viktades tillsammans med referensgruppen 4 Analys Projektens hemsidor och annat material från projekten studerades Vi tog fram projektens konkreta resultat Kontakter togs med projektledarna för respektive projekt Marknadsföring En marknadsplan, logga och layout togs fram för KENT studien Vi beslutade bland annat att ett informationsblad skulle tas fram samt att minst fyra Aktuellt skulle sändas ut under projektperioden I samband med lanseringen gjordes en pressrelease, som gav positiv återkoppling från media Vi satta samman en kontaktlista med personer och organisationer vi ville nå med KENT Listan fylldes på efterhand och alla uppmanades att skicka Aktuellt vidare till personer de trodde kunde vara intresserade 3 Resultat Måluppfyllelse och avvikelser Vi har nått de mål vi planerade inom beslutad budget Vi avvek från uppgjord plan på följande sätt: Vi valde att inte analysera svenska initiativ Projektperioden flyttades fram en månad Förslag på framtida satsningar är inte så detaljerade som vi avsåg att göra dem Utvalda projekt De fem projekt som filtrerades fram som de mest framgångsrika enligt vår urvalsmatris är: Flying Entrepenuers, Belgien Programmet har som mål att öka antalet kvinnliga entreprenörer och underlätta för dessa att hitta en balans mellan arbete och privatliv genom att erbjuda en professionell tillfällig ersättare vid exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet Intresset för att delta har varit stort, 55 entreprenörer deltog i programmet under 2004 Företag inom vitt skilda branscher, allt från webbdesigners till pappershandel använder sig av de flygande entreprenörerna Framförallt har många äldre, som själva drivit företag i många år men inte längre orkar, intresserat sig för detta nya yrke The Women s Enterprise Agency, Finland The Women s Enterprise Agency (Naisyrittäjyyskeskus) startades 1996 Utbildning i att starta eget, personlig rådgivning, företagarutbildning, nätverksevenemang, mentorshandledning är några exempel på vad de tillhandahåller De erbjuder också kostnadsfri rådgivning och information om att starta eget Alla experter och föreläsare är själva egenföretagare, både män och kvinnor 5

6 Deras mentorsmodell har blivit internationellt uppmärksammad Den består i att nya entreprenörer tilldelas en mentor där valet av par föregås av bla psykologiska tester Mentorprogrammet har varit väldigt lyckat och har därför väckt intresse internationellt Verksamheten uppskattas ha resulterat i omkring 80 nya företag år 2002 Företagen finns inom de flesta branscher Ofta är det enmansföretag inom servicesektorn och business2business Företagen har lyckats bra och överlever med bra lönsamhet Creating Wealth with Women s Vitality, Island Projektet var tvåårigt ( ) och hade som mål att öka Islands ekonomiska tillväxt genom att bättre nyttja den kompetens som fanns hos Islands kvinnor, genom att öka det kvinnliga entrepenörskapet och i skapandet av jobb Projektet riktade sig mot isländska kvinnor i alla åldrar, med en rad olika inriktningar: Totalt deltog 1480 kvinnor, varav 850 inom den sk programdelen Kvinnliga ledare har idag startat ett starkt och framgångsrikt nätverk Inom området Kvinnliga entreprenörer deltog 163 kvinnor och resultatet blev att 35 procent av deltagarna driver idag egna företag, 25 procent förbereder för att starta eget företag Det totala resultatet från programmet Creating Wealth with Women s Vitality blev 51 nya företag och 217 nya jobb Det som gjorde projektet så framgångrikt var bland annat: den breda inriktningen mot kvinnor i alla åldrar Advancing women, Storbritannien Advancing women är ett treårigt projekt som arbetar för att stödja kvinnor och öka deras representation inom tre nyckelområden i South Yorkshire regionen; eget företagande, entreprenörskap och chefspositioner inom offentlig sektor Deras pilotprogram hjälpte 35 företag att starta upp både inom privat och inom offentlig sektor Exempel på ett företag som fått hjälp och lyckats är JD Approach Ldt, ett IT- företag med inriktning på service till mindre företag Projektet Advancing women leds av teknikföretaget Beta Technology och är finansierat av Learning and Skills Council och The European Social Fund genom Objective 1 Projektet har tilldelats 13 miljoner Real Deal, Storbritannien En hemsida som stödjer unga entreprenörer när de vill förverkliga sina drömmar i eget företagande Lansering KENT lanserades vid ett seminarium i FöreningsSparbankens lokaler i Borås den 9 maj Inbjudan gick ut till flera hundra personer 69 anmälde sig och 45 deltog Som föreläsare bjöds Soki Choi in Det salutogena perspektivet i KENT genomsyrade lanseringen i både upplägg, frågeställningar och i viljan att engagera deltagarna Många goda idéer om hur KENT kan gå vidare framkom under dagen Medias intresse var stort både inför, under och efter lanseringen Förutom artiklar i GP och BT annonserade Radio Match KENT lanseringen under en hel dag Övriga intresserade aktörer Västra Götalandsregionen KENT presenterades för det nätverk som Västra Götalandsregionen bjöd in till den 29 mars i Skövde 6

7 Projektgruppen KENT träffade medarbetarna på CONNECT väst den 3 maj De salutogena frågorna diskuterades och organisationen funderade kring sin roll och hur de skulle kunna dra nytta av KENT Almi Skaraborg/ Trollhättan / Uddevalla fick information om KENT den 15 maj KENT deltog vid invigningen av ESPIRA huset i Borås den 23 maj Under den tid som projektet genomförts har alla i projekt-och referensgrupp i olika sammanhang informerat om KENT, exempelvis sjuhäradskommunernas näringslivschefer och Föreningssparbankens kontorschefer Personer inom revisionsbyråéer, Vägverket, Universitet, Vinnova och Länsstyrelsen har bland många andra informerats om KENT Det finns önskan från flera håll att komma och berätta om KENT Tyvärr ryms det inte inom projektets ramar 4 Förslag på fortsatt utvecklingsarbete - Lust, lära, bära Intresset är väckt! De europeiska projekt vi valt ut har levererat oerhört goda resultat (antal nya företag med bra överlevnad och tillväxt) Framgångar i enskilda initiativ som med svenska mått mätt nästan känns overkliga Vi vill veta mer om hur de konkret har arbetat Vi är också intresserade av att höra vad företagarna som fått stöd via projekten har för erfarenheter Flera aktörer/ organisationer vill lära sig mer om de framgångsprojekt vi presenterat i förstudien Det finns en öppning för fortsatt samverkan - Att implementera delar av initiativ som visat sig fungera utmärkt i andra regioner Det är många som är nyfikna på vad som händer med KENT En mycket liten studie har väckt stort intresse och massor av förväntningar hos främst kvinnliga entreprenörer, företagare och verksamhetsledare Många önskar att Kent som idé ska leva vidare utifrån ett salutogent förhållningssätt ett sätt att se på världen Vi har en vilja att gräva vidare i de framgångsrika projekt vi har funnit Vad gjorde de för att nå som bra resultat? Vad är framgångsreceptet? Det finns en öppning för samverkan hos flera av de projekt och projektledare vi varit i kontakt med Det finns stor möjlighet till kunskapsbildning, över nationsgränserna, kring vad som karaktäriserar framgångsrikt kvinnligt entreprenörskap Vi tror också att projektens utformning kan appellera alla Det som gynnar kvinnligt entreprenörskap är inte saliggörande enkom för kvinnor utan kan stimulera entreprenörskap generellt med nya perspektiv och arbetssätt Med fokus på friskfaktorer Det unika i KENT är pirret drivkraften - Hur är det när det är som bäst? Vi vill fortsätta att lära av andras framgångar Det salutogena perspektivet - Fokus på friskfaktorer - istället för hinder och problem Inspirera dem som arbetar med kvinnliga entreprenörer så att förståelsen kring hur ett salutogent förhållningssätt kan öka förutsättningarna för kvinnligt entreprenörskap 7

8 Syftet med en fortsättning på KENT Ta hand om de förväntningar som väckts under förstudien på att ett nätverkande skapas, en energigivande plats, med utgångspunkt i pirret som på ett annat sätt än hittills når kvinnliga företagare och entreprenörer Stödja de organisationer som arbetar med kvinnliga entreprenörer kring kunskapsbildning om kvinnligt entreprenörskap Drivkraften -Hur är det när det är som bäst? Fungera som processledare då intresserade organisationer vill dra nytta av KENT, samverka med de framgångsrika initiativ vi funnit samt kopiera framgångsrecepten till sin egen verksamhet Förmedla kontakter med de projekt vi funnit samt analysera deras arbete i detalj Möjliga mål och aktiviteter MÖJLIGT MÅL Minst två organisationer kan starta ett samarbete med någon eller några av de framgångsrika europeiska projekt vi valde ut under förstudien Planer för hur kunskaps- och erfarenhets överföring tas fram som beskriver hur framgångsrika koncept kan implementeras i deras verksamhet HUR? Fortsätta redan påbörjade diskussioner med de organisationer som vill bli bättre på kvinnligt entreprenörskap Mer i detalj analysera funna projekt Bilda kunskap tillsammans Diskutera och planera hur framgångsrecepten kan anammas i regionen Samarbeta över gränserna EXEMPEL PÅ MÖJLIGA BÄRARE: CONNECT Väst ALMI företagspartner i Västra Götaland (Skövde, Trollhättan) Kommunalförbundet i Sjuhärad FöreningsSparbanken Sjuhärad Nyföretagarcentrum Island är i storlek jämförbar med Sjuhärad De lyckades oerhört bra kan vi göra samma sak hos oss? Kan flygande entreprenörer vara en möjlig aktivitet för att underlätta generationsskiftet i det svenska näringslivet? Det vore intressant att höra hur företagarna har upplevt det stöd de fått, speciellt vad mentorn betytt för företaget (Sagt om projekten) 8

9 MÖJLIGT MÅL Föreslå hur en energigivande plats för entreprenörer och företagare kan formeras och långsiktigt ge driv och tillväxt i regionen Arbetet bör göras organiskt tillsammans med andra entreprenörer som känner sig främmande i befintliga nätverk HUR? Kartlägga hur de framgångsrika projekt vi funnit formerat sitt nätverkande - Vilka lärdomar kan de delge oss? -Vilket pirr har åstadkommit dessa levande nätverk? - Vilken roll har nätverket för företagen? Definiera målgrupp och roll för den energigivande plats KENT vill bli Tillsammans med referensgruppen planera ett första möte Utvärdera och utveckla konceptet tillsammans med dem som önskar vara aktiva Kunskapsbildande möten med syfte att exempelvis träna salutogen kommunikation, självinsikt, finna sina drivkrafter i entreprenörskapet VISAT INTRESSE Flera kvinnliga företagare främst i sjuhärad Kvinnliga ledare från privat och offentlig sektor SP, Sveriges forsknings och Provningsinstitut Gymnasier med entreprenörsprogram Kooperativ utveckling VINNOVA Espira inkubator Länsstyrelsen Örebro län GU, Göteborgs Universitet Örebro Universitet Borås Tidning och Göteborgsposten Lernia Arbetsmarknadsverket Af Borås MÖJLIGT MÅL: Anordna ett seminarium där vi får möta entreprenörer som fått hjälp med sitt företagande genom de framgångsrika projekt vi funnit HUR? Planera seminariet tillsammans med de europeiska projekt vi haft kontakt med Intervjua ytterligare några företagare som fått stöd via projekten Marknadsföra seminariet i Västra Götalandsregionen Dokumentera och sprida kunskap och erfarenhet från de företagare som vi bjudit in och från de vi intervjuat MÖJLIG ARRANGÖR: Föreningssparbanken i Sjuhärad, CONNECT Väst, Nyföretagarcentrum, ALMI 9

10 Metod för att utvärdera projekt Den modell vi utvecklat inom förstudien KENT är möjlig att utnyttja vid utvärdering av projekt som bedrivs i Västra Götaland Modellens olika steg, som beskrivs under kapitlet Genomförande, är i viss utsträckning kvalitetssäkrade Det finns utrymme i modellen att anpassa utvärderingen efter den frågeställning som ställs Medias roll Media har i flera länder i Europa tagit en aktiv roll att lyfta det positiva kring entreprenörskap och företagande Vi tror att detta salutogena förhållningsätt har stor påverkan på antalet nya företag i många länder Ett samarbete mellan Kent och intresserade journalister och fotografer skulle vara värdefullt Genom att öka förståelsen kring drivkrafter i entreprenörskapet inom mediabranschen kan en förändrad syn på medias roll skapa ett annorlunda perspektiv vid intervjuer och reportage Som vi frågar får vi svar! 10

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer