Kortversion SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortversion SLUTRAPPORT"

Transkript

1 Kortversion SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE: KENT Kvinnliga Entreprenörer Författare Gunilla Sandström Eva Åberg Rebecka Holm Datum

2 Sammanfattning - Det har genomförts många framgångsrika projekt i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagandet och entreprenörskap Vi vill lära av dem! Vi vill hitta framgångsfaktorerna och omsätta dem i vår region Det som är bra för kvinnor är bra för alla Entreprenörskap är väsentligt för Sveriges konkurrenskraft och utgör grunden för att generera tillväxt och få fler i arbete Idag är det färre än tre av tio entreprenörer som är kvinnor Denna skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor är anmärkningsvärd och samhällsekonomiskt oförsvarbart KENT har genomförts av fyra entreprenörer och syftat till att identifiera framgångsfaktorer i genomförda projekt runt om i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagande och entreprenörskap De europeiska projekt vi funnit har levererat oerhört goda resultat (antal nya företag med bra överlevnad och tillväxt) Framgångar i enskilda initiativ som med svenska mått mätt nästan känns overkliga Det är många som är nyfikna på vad som händer med KENT En mycket liten studie har väckt stort intresse och massor av förväntningar hos främst kvinnliga entreprenörer, företagare och verksamhetsledare Många önskar att Kent utifrån sitt salutogena förhållningssätt ett hållbart hälsofrämjande sätt att se på världen, ska leva vidare och få en konkret tillämpning i vår region Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Entreprenörskap är väsentligt för Sveriges konkurrenskraft Det är grunden för att generera tillväxt och få fler i arbete Därför är det viktigt att skapa optimala förutsättningar och undanröja hinder för såväl kvinnor som män i detta arbete Samhället har inte råd att gå minste om entreprenörernas engagemang Idag är det färre än tre utav tio entreprenörer som är kvinnor Skillnaden i fördelningen mellan män och kvinnor är anmärkningsvärd och samhällsekonomiskt oförsvarbar Det har genomförts många framgångsrika projekt i Europa för att stärka kvinnligt nyföretagandet och entreprenörskap Vi vill lära av dem! Vi vill hitta framgångsfaktorerna och diskutera möjligheterna att omsätta dem i vår region Ett ökat antal kvinnor som entreprenörer skapar tillväxt för alla Syfte med studien Syftet med KENT är att utveckla en metodik för hur kunskap och erfarenhet från framgångsrika projekt konkret kan användas i Västra Götaland Vi vill identifiera redan genomförda framgångsrika projekt utanför Sverige, analysera dem med avseende på framgång, generaliserbarhet och regionala aspekter och därefter i samarbete med referensgrupper föreslå förändringar av valt/ valda projekt för att anpassa det kulturellt och regionalt Utifrån dessa diskussioner föreslå möjliga framtidssatsningar med utgångspunkt från de framgångsrika projekt vi funnit med syfte -ökat nyföretagande från kvinnliga entreprenörer 2

3 I förlängningen syftar studien till att skapa ett starkare och öppnare klimat för att bemöta och stödja nya idéer till entreprenörskap och företagande från kvinnor Vi tror också att det som är bra för kvinnor är bra för alla Mätbara mål Inom förstudiens avsåg vi att leverera följande: o En kartläggning av Europeiska projekt inom området Kvinnligt entreprenörskap och nyföretagande o En analys av utvalda projekt mot uppsatta kriterier och beskriven värdegrund o Förslag på hur valt projekt/ valda projekt kan förändras för att passa regionala förhållanden o En slutrapport som innehåller en beskrivning av metodiken samt förslag på fortsatta insatser o En modell för urval och utvärdering av projekt utvecklas Under förstudien skulle seminarium och arbetsmöten genomföras med fler än femtio deltagare Under studien skulle också ett antal intervjuer genomföras Resultaten från förstudien kommer att spridas till intressenter i Västra Götaland 2 Genomförande Projektorganisation Projektledning Gunilla Sandström, Miljölots AB, projektledare Eva Åberg, KÄLLA UTVECKLING AB Lotta Johansson, Navet science center Susanna Kindberg och Rebecka Holm, Centrum för miljödriven företagsutveckling Referensgrupp Mirja Hjers, Föreningssparbanken, kontorschef Börje Malmström, Borås kommun, näringslivschef Lotta Bergqvist, Elanders AB, personalchef Referensgruppen har fungerat som ett stöd till projektledningen i strategiska beslut och i diskussionen kring avgränsningar och prioriteringar De har också förmedlat värdefulla kontakter Referensgruppen har träffat projektledningen vid fem tillfällen Projektassistans Martina Bohlin Anna Åberg Projektperiod Det salutogena perspektivet vår utgångspunkt Det salutogena( hälsofrämjande) perspektivet handlar om hälsans ursprung och orsak och uppmärksammar betydelsen av friskfaktorer, stresshantering, livskvalitet och välbefinnande Det patogena perspektivet försöker enbart kartlägga orsaker till ohälsa och dysfunktion och speciella riskfaktorer 3

4 Vi har valt det salutogena perspektivet som vår utgångspunkt i KENTVi har ställt frågor som: - Varför är Du frisk? -Varför går det bra? -Hur är det när det är som bäst? Vilka är dina drivkrafter, ditt pirr? - Vilka är framgångsfaktorerna för kvinnligt entreprenörskap? Vi letar friskfaktorer istället för riskfaktorer Vi har funnit detta omvända perspektiv fruktbart och energigivande Salutogen kommunikation, som innebär att stödja och se det positiva, att arbeta med positiva omformuleringar, att matcha dvs känna in och anpassa sig till den man kommunicerar med, att använda sig av humor( skratt och leenden smittar), bekräfta och konfirmera framgång bidrar till att höja människors KÄNSLA AV SAMMANHANG och välbefinnande Arbetssättet under projektet har präglats av ett salutogent förhållningssätt - en friskfaktor vi konsekvent tillämpat i projektet Målgrupp o Entreprenörer som har mod, idéer och vilja att växa o Människor i olika organisationer som möter de kvinnliga entreprenörerna på sin väg mot företagande och tillväxt Urvals och värderingsmetod Den metod vi valde för att finna framgångsrika projekt kan beskrivas i fyra steg 1 Avgränsning Vi gjorde en första avgränsning i vilka länder vi i första hand skulle söka efter framgångsrika projekt Länderna valdes utifrån kultur, språk och intresse Vi diskuterade också vilka länder som har gjort sig kända för att ha ett bra klimat för kvinnliga entreprenörer De länder vi valde ut var Finland, Island, Holland, Irland, Belgien, Spanien, Polen och Italien Detta aktiva val av länder gjordes i samarbete med referensgruppen Vi sökte också bland EU - finansierade projekt och vi letade efter initiativ som fått stöd från privata fonder Vi tog fram en sökningsmetodik som gjorde det möjligt för flera olika personer att dela på arbetet med bibehållen kvalitet Resultaten dokumenterades enligt en uppgjord modell för att undvika dubblering 2 Urval Kent utvecklade en metod för att på ett objektivt sätt välja ut de mest framgångsrika projekten, bilaga 3 Utifrån framgångsfaktorer och salutogent perspektiv gjordes en grov sortering av funna projekt Det som avgjorde om ett projekt valdes ut eller ej var hur framgångsrika projekten varit när det gäller antalet startade företag med bra överlevnad, tillväxt och anställda I urvalet av projekt togs stor hänsyn till de kriterier för framgång som EU tagit fram: De mentorer, utbildare och rådgivare som stöder kvinnliga entreprenörer bör vara kvinnor själva Insatser bör vara ges både till individen och till gruppen Projekt ska stödja nyföretagande inom sektorer som har förutsättningar att ge adekvat löneutrymme Utbildning och träning i företagande måste också innefatta insatser för att stärka självförtroendet Nya sätt som gör att det blir enklare och mindre riskabelt att låna pengar 4

5 3 Bedömning De projekt som fick fler än 4 poäng vid grovsorteringen gick vidare till en mer kvalitativ bedömning Vi använde oss av kriterier vid bedömningen Kriterierna viktades tillsammans med referensgruppen 4 Analys Projektens hemsidor och annat material från projekten studerades Vi tog fram projektens konkreta resultat Kontakter togs med projektledarna för respektive projekt Marknadsföring En marknadsplan, logga och layout togs fram för KENT studien Vi beslutade bland annat att ett informationsblad skulle tas fram samt att minst fyra Aktuellt skulle sändas ut under projektperioden I samband med lanseringen gjordes en pressrelease, som gav positiv återkoppling från media Vi satta samman en kontaktlista med personer och organisationer vi ville nå med KENT Listan fylldes på efterhand och alla uppmanades att skicka Aktuellt vidare till personer de trodde kunde vara intresserade 3 Resultat Måluppfyllelse och avvikelser Vi har nått de mål vi planerade inom beslutad budget Vi avvek från uppgjord plan på följande sätt: Vi valde att inte analysera svenska initiativ Projektperioden flyttades fram en månad Förslag på framtida satsningar är inte så detaljerade som vi avsåg att göra dem Utvalda projekt De fem projekt som filtrerades fram som de mest framgångsrika enligt vår urvalsmatris är: Flying Entrepenuers, Belgien Programmet har som mål att öka antalet kvinnliga entreprenörer och underlätta för dessa att hitta en balans mellan arbete och privatliv genom att erbjuda en professionell tillfällig ersättare vid exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet Intresset för att delta har varit stort, 55 entreprenörer deltog i programmet under 2004 Företag inom vitt skilda branscher, allt från webbdesigners till pappershandel använder sig av de flygande entreprenörerna Framförallt har många äldre, som själva drivit företag i många år men inte längre orkar, intresserat sig för detta nya yrke The Women s Enterprise Agency, Finland The Women s Enterprise Agency (Naisyrittäjyyskeskus) startades 1996 Utbildning i att starta eget, personlig rådgivning, företagarutbildning, nätverksevenemang, mentorshandledning är några exempel på vad de tillhandahåller De erbjuder också kostnadsfri rådgivning och information om att starta eget Alla experter och föreläsare är själva egenföretagare, både män och kvinnor 5

6 Deras mentorsmodell har blivit internationellt uppmärksammad Den består i att nya entreprenörer tilldelas en mentor där valet av par föregås av bla psykologiska tester Mentorprogrammet har varit väldigt lyckat och har därför väckt intresse internationellt Verksamheten uppskattas ha resulterat i omkring 80 nya företag år 2002 Företagen finns inom de flesta branscher Ofta är det enmansföretag inom servicesektorn och business2business Företagen har lyckats bra och överlever med bra lönsamhet Creating Wealth with Women s Vitality, Island Projektet var tvåårigt ( ) och hade som mål att öka Islands ekonomiska tillväxt genom att bättre nyttja den kompetens som fanns hos Islands kvinnor, genom att öka det kvinnliga entrepenörskapet och i skapandet av jobb Projektet riktade sig mot isländska kvinnor i alla åldrar, med en rad olika inriktningar: Totalt deltog 1480 kvinnor, varav 850 inom den sk programdelen Kvinnliga ledare har idag startat ett starkt och framgångsrikt nätverk Inom området Kvinnliga entreprenörer deltog 163 kvinnor och resultatet blev att 35 procent av deltagarna driver idag egna företag, 25 procent förbereder för att starta eget företag Det totala resultatet från programmet Creating Wealth with Women s Vitality blev 51 nya företag och 217 nya jobb Det som gjorde projektet så framgångrikt var bland annat: den breda inriktningen mot kvinnor i alla åldrar Advancing women, Storbritannien Advancing women är ett treårigt projekt som arbetar för att stödja kvinnor och öka deras representation inom tre nyckelområden i South Yorkshire regionen; eget företagande, entreprenörskap och chefspositioner inom offentlig sektor Deras pilotprogram hjälpte 35 företag att starta upp både inom privat och inom offentlig sektor Exempel på ett företag som fått hjälp och lyckats är JD Approach Ldt, ett IT- företag med inriktning på service till mindre företag Projektet Advancing women leds av teknikföretaget Beta Technology och är finansierat av Learning and Skills Council och The European Social Fund genom Objective 1 Projektet har tilldelats 13 miljoner Real Deal, Storbritannien En hemsida som stödjer unga entreprenörer när de vill förverkliga sina drömmar i eget företagande Lansering KENT lanserades vid ett seminarium i FöreningsSparbankens lokaler i Borås den 9 maj Inbjudan gick ut till flera hundra personer 69 anmälde sig och 45 deltog Som föreläsare bjöds Soki Choi in Det salutogena perspektivet i KENT genomsyrade lanseringen i både upplägg, frågeställningar och i viljan att engagera deltagarna Många goda idéer om hur KENT kan gå vidare framkom under dagen Medias intresse var stort både inför, under och efter lanseringen Förutom artiklar i GP och BT annonserade Radio Match KENT lanseringen under en hel dag Övriga intresserade aktörer Västra Götalandsregionen KENT presenterades för det nätverk som Västra Götalandsregionen bjöd in till den 29 mars i Skövde 6

7 Projektgruppen KENT träffade medarbetarna på CONNECT väst den 3 maj De salutogena frågorna diskuterades och organisationen funderade kring sin roll och hur de skulle kunna dra nytta av KENT Almi Skaraborg/ Trollhättan / Uddevalla fick information om KENT den 15 maj KENT deltog vid invigningen av ESPIRA huset i Borås den 23 maj Under den tid som projektet genomförts har alla i projekt-och referensgrupp i olika sammanhang informerat om KENT, exempelvis sjuhäradskommunernas näringslivschefer och Föreningssparbankens kontorschefer Personer inom revisionsbyråéer, Vägverket, Universitet, Vinnova och Länsstyrelsen har bland många andra informerats om KENT Det finns önskan från flera håll att komma och berätta om KENT Tyvärr ryms det inte inom projektets ramar 4 Förslag på fortsatt utvecklingsarbete - Lust, lära, bära Intresset är väckt! De europeiska projekt vi valt ut har levererat oerhört goda resultat (antal nya företag med bra överlevnad och tillväxt) Framgångar i enskilda initiativ som med svenska mått mätt nästan känns overkliga Vi vill veta mer om hur de konkret har arbetat Vi är också intresserade av att höra vad företagarna som fått stöd via projekten har för erfarenheter Flera aktörer/ organisationer vill lära sig mer om de framgångsprojekt vi presenterat i förstudien Det finns en öppning för fortsatt samverkan - Att implementera delar av initiativ som visat sig fungera utmärkt i andra regioner Det är många som är nyfikna på vad som händer med KENT En mycket liten studie har väckt stort intresse och massor av förväntningar hos främst kvinnliga entreprenörer, företagare och verksamhetsledare Många önskar att Kent som idé ska leva vidare utifrån ett salutogent förhållningssätt ett sätt att se på världen Vi har en vilja att gräva vidare i de framgångsrika projekt vi har funnit Vad gjorde de för att nå som bra resultat? Vad är framgångsreceptet? Det finns en öppning för samverkan hos flera av de projekt och projektledare vi varit i kontakt med Det finns stor möjlighet till kunskapsbildning, över nationsgränserna, kring vad som karaktäriserar framgångsrikt kvinnligt entreprenörskap Vi tror också att projektens utformning kan appellera alla Det som gynnar kvinnligt entreprenörskap är inte saliggörande enkom för kvinnor utan kan stimulera entreprenörskap generellt med nya perspektiv och arbetssätt Med fokus på friskfaktorer Det unika i KENT är pirret drivkraften - Hur är det när det är som bäst? Vi vill fortsätta att lära av andras framgångar Det salutogena perspektivet - Fokus på friskfaktorer - istället för hinder och problem Inspirera dem som arbetar med kvinnliga entreprenörer så att förståelsen kring hur ett salutogent förhållningssätt kan öka förutsättningarna för kvinnligt entreprenörskap 7

8 Syftet med en fortsättning på KENT Ta hand om de förväntningar som väckts under förstudien på att ett nätverkande skapas, en energigivande plats, med utgångspunkt i pirret som på ett annat sätt än hittills når kvinnliga företagare och entreprenörer Stödja de organisationer som arbetar med kvinnliga entreprenörer kring kunskapsbildning om kvinnligt entreprenörskap Drivkraften -Hur är det när det är som bäst? Fungera som processledare då intresserade organisationer vill dra nytta av KENT, samverka med de framgångsrika initiativ vi funnit samt kopiera framgångsrecepten till sin egen verksamhet Förmedla kontakter med de projekt vi funnit samt analysera deras arbete i detalj Möjliga mål och aktiviteter MÖJLIGT MÅL Minst två organisationer kan starta ett samarbete med någon eller några av de framgångsrika europeiska projekt vi valde ut under förstudien Planer för hur kunskaps- och erfarenhets överföring tas fram som beskriver hur framgångsrika koncept kan implementeras i deras verksamhet HUR? Fortsätta redan påbörjade diskussioner med de organisationer som vill bli bättre på kvinnligt entreprenörskap Mer i detalj analysera funna projekt Bilda kunskap tillsammans Diskutera och planera hur framgångsrecepten kan anammas i regionen Samarbeta över gränserna EXEMPEL PÅ MÖJLIGA BÄRARE: CONNECT Väst ALMI företagspartner i Västra Götaland (Skövde, Trollhättan) Kommunalförbundet i Sjuhärad FöreningsSparbanken Sjuhärad Nyföretagarcentrum Island är i storlek jämförbar med Sjuhärad De lyckades oerhört bra kan vi göra samma sak hos oss? Kan flygande entreprenörer vara en möjlig aktivitet för att underlätta generationsskiftet i det svenska näringslivet? Det vore intressant att höra hur företagarna har upplevt det stöd de fått, speciellt vad mentorn betytt för företaget (Sagt om projekten) 8

9 MÖJLIGT MÅL Föreslå hur en energigivande plats för entreprenörer och företagare kan formeras och långsiktigt ge driv och tillväxt i regionen Arbetet bör göras organiskt tillsammans med andra entreprenörer som känner sig främmande i befintliga nätverk HUR? Kartlägga hur de framgångsrika projekt vi funnit formerat sitt nätverkande - Vilka lärdomar kan de delge oss? -Vilket pirr har åstadkommit dessa levande nätverk? - Vilken roll har nätverket för företagen? Definiera målgrupp och roll för den energigivande plats KENT vill bli Tillsammans med referensgruppen planera ett första möte Utvärdera och utveckla konceptet tillsammans med dem som önskar vara aktiva Kunskapsbildande möten med syfte att exempelvis träna salutogen kommunikation, självinsikt, finna sina drivkrafter i entreprenörskapet VISAT INTRESSE Flera kvinnliga företagare främst i sjuhärad Kvinnliga ledare från privat och offentlig sektor SP, Sveriges forsknings och Provningsinstitut Gymnasier med entreprenörsprogram Kooperativ utveckling VINNOVA Espira inkubator Länsstyrelsen Örebro län GU, Göteborgs Universitet Örebro Universitet Borås Tidning och Göteborgsposten Lernia Arbetsmarknadsverket Af Borås MÖJLIGT MÅL: Anordna ett seminarium där vi får möta entreprenörer som fått hjälp med sitt företagande genom de framgångsrika projekt vi funnit HUR? Planera seminariet tillsammans med de europeiska projekt vi haft kontakt med Intervjua ytterligare några företagare som fått stöd via projekten Marknadsföra seminariet i Västra Götalandsregionen Dokumentera och sprida kunskap och erfarenhet från de företagare som vi bjudit in och från de vi intervjuat MÖJLIG ARRANGÖR: Föreningssparbanken i Sjuhärad, CONNECT Väst, Nyföretagarcentrum, ALMI 9

10 Metod för att utvärdera projekt Den modell vi utvecklat inom förstudien KENT är möjlig att utnyttja vid utvärdering av projekt som bedrivs i Västra Götaland Modellens olika steg, som beskrivs under kapitlet Genomförande, är i viss utsträckning kvalitetssäkrade Det finns utrymme i modellen att anpassa utvärderingen efter den frågeställning som ställs Medias roll Media har i flera länder i Europa tagit en aktiv roll att lyfta det positiva kring entreprenörskap och företagande Vi tror att detta salutogena förhållningsätt har stor påverkan på antalet nya företag i många länder Ett samarbete mellan Kent och intresserade journalister och fotografer skulle vara värdefullt Genom att öka förståelsen kring drivkrafter i entreprenörskapet inom mediabranschen kan en förändrad syn på medias roll skapa ett annorlunda perspektiv vid intervjuer och reportage Som vi frågar får vi svar! 10

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

företagsamma förvaltningen

företagsamma förvaltningen INNEHÅLL Företagsamma Målsättning och syfte Målgrupp Definition av entreprenörskap Pedagogik/metodik Utbildningens upplägg Genomförare Investering Utvärdering Plats Bilaga 1 Fyra grundprinciper Bilaga

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer