BRØDRENE GREGER AS - OBLIGATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRØDRENE GREGER AS - OBLIGATION"

Transkript

1 BRØDRENE GREGER AS - OBLIGATION

2 DISCLAIMER Informa(onen i de-a dokument avser en lånefinansiering för Brødrene Greger AS ( Greger eller Bolaget) och utgör inte e- erbjudande om a- teckna värdepapper av något slag. För närmare informa(on hänvisas läsaren (ll det prospekt, daterat 17 juni 2014, som tagits fram med anledning av erbjudandet och som är godkänt och registrerat av Finanans(lsynet i Norge. Dokumentet får inte distribueras (ll land där distribu(onen kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds a- ta del av de-a dokument. All informa(on som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker som varje åtagande a- låna ut pengar (ll Bolaget innebär. Det finns inga garan(er för a- Bolaget kommer a- kunna fullgöra sina åtaganden under lånen var(ll hänvisas i de-a dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig således från allt ansvar som på något sä- relaterar (ll de-a dokument, inklusive men inte begränsat (ll eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella medel som lånas ut kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respek(ve inte kan påverka. Fak(ska händelser och resultatusall kan komma a- skilja sig avsevärt från vad som framgår av fram(dsinriktade u-alanden (ll följd av risker och andra faktorer som de-a dokument innehåller. Genom a- ta del av de-a dokument godkänner läsaren a- man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för a- ta del av de-a dokument och a- någon överträdelse härav inte görs. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. RISKFAKTORER 2. BAKGRUND 3. VILLKOR I KORTHET 4. OM FÖRETAGET 5. LOKALISERING 6. MARKNAD 7. PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING 8. ÄGARSTRUKTUR 9. ÖVERSIKT 10. EKONOMISK UTVECKLING 11. TILLGÅNGAR vs SKULDER EFTER REFINANSIERING 12. ÖVERSIKT TILLGÅNGAR 13. INDIKATIV TIDSPLAN 14. STYRELSE OCH LEDNING 15. Q&A 16. SÅ HÄR INVESTERAR DU 3

4 RISKFAKTORER Utgivande av lån medför risker av såväl kommersiell, juridisk och finansiell natur. Var och en som önskar delta som långivare i obligationen uppmanas inför en eventuell investering konsultera kommersiell, juridisk och finansiell rådgivningsexpertis. Nedan lämnas en redogörelse för vissa risker och osäkerheter som enligt Bolaget bedöms vara väsentliga. Listan är ej uttömmande. Som långivare är man medveten om risken att Brødrene Greger AS inte är i stånd att infria betalningsåtaganden avseende räntor och återbetalning av obligationslånet vid löptidens slut. Om Brødrene Greger AS ej kan infria betalningsförpliktelser riskerar långivare att lida ekonomiska förluster i samband med att hela eller delar av fordran inte kan återbetalas. Obligationen kommer att säkras genom panträtt i bolagets tillgångar. Brødrene Greger AS har i samband med obligationsemissionen genomfört värderingar av vissa av koncernens tillgångar. Värderingarna har baserats på företagets egna bedömningar, uppskattningar från mäklare, värderingsmän och försäkringsbolag. Det finns inga garantier för att genomförda värderingar och uppskattningar av tillgångarnas verkliga värden inte kan skilja sig från värden som ingår i denna presentation. I händelse av att företaget ej kan infria sina betalningsåtaganden och tvångsförsäljning måste genomföras av ställda säkerheter, finns det en risk för att en sådan process kan minska värdet på säkerheterna genom att tillgångar som säljs i samband med tvångsrealisation ofta uppnår ett lägre försäljningspris. Brødrene Greger AS och dess dotterbolag bedriver verksamhet på en internationell marknad där priser och tillgång på produkter kan variera. Sådana variabler kan påverka Brødrene Greger AS resultat och därmed förmågan att infria sina betalningsåtaganden. Koncernen har en stor del av sina intäkter i andra valutor än norska kroner. Fluktuationer i valutakurser kan därför påverka Brødrene Greger AS resultat och därmed dess betalningsförmåga. Normalt kan skatt tillkomma på ränteintäkter och potentiella långivare bör inhämta råd från sina egna skatterådgivare avseende vilka skattekonsekvenser obligationslånet kommer att få för dem. 4

5 BAKGRUND Bolaget har en lång historik och har ägts av bröderna Greger i tre generationer sedan 1920." Små- och mellanstora företag i Norge upplever att bankerna har stramat åt sina villkor väsentligt på grund av strängare kapitalkrav för bankerna. Brødrene Greger avser att refinansiera för att få stabila och långsiktiga finansiella förutsättningar som tillvaratar bolagets verksamhet och tillgångar." Svag likviditet har gjort att Brødrene Greger AS inte kan utnyttja sin produktionskapacitet fullt ut och att fokus hamnar på hantering av bolagets likviditet istället för på ökad produktion." Brødrene Greger AS har beslutat att genomföra en refinansiering av sina nuvarande krediter i syfte att upprätthålla och stärka sin konkurrenskraft." Första steget i planen var att genomföra en brygglånsfinansiering som refinansierade dåvarande bankkrediter. Det andra steget är att ett obligationslån ska refinansiera brygglånet och möjliggöra investeringar för att ytterligare öka kapaciteten och effektiviseringen." Första steget har genomförts enligt plan och bolaget levererar ett positivt resultat med ca 9 MNOK för det första kvartalet 2014." 5

6 VILLKOR I KORTHET Låntagare: Erbjudandets storlek: Minsta investering: Brødrene Greger AS NOK NOK Löptid: 5 år (31 juli juli 2019) Ränta: Säkerhet: 10,8 % per år, betalas kvartalsvis; 31 okt, 31 jan, 30 apr, 31 jul Pant i aktier och underliggande tillgångar Förtida inlösen: Efter 12, 24 och 36 månader till 104, 102,5 Investeringsexempel Investering: NOK Ränteintäkter: 10,8 % per år Total avkastning: NOK Återbetalning: 31 juli 2019 respektive 100 % av nominellt belopp Revisor: KPMG Fondkommission: Legal Rådgivare: Solmunde & Partners Wikborg, Rein & Co Bond Trustee: Norsk Tillitsmann Tillsynsmyndighet: Finanstillsynet i Norge Listning: Avses noteras på First North Bond Market Vad ska lånet användas till? refinansiering av brygglån, och investeringar i ny produktionsutrustning för att ytterligare öka kapaciteten och effektiviseringen. 6

7 OM FÖRETAGET Bolaget har ägts av bröderna Greger i tre generationer sedan Verksamheten startade med tillverkning av torrfisk, saltfisk, rompaketering och lite export av färskfisk. - Under en period bedrevs livsmedelsförsäljning samt försäljning av diverse oljor. Livsmedelsförsäljningen upphörde Kontinuerlig förnyelse och utveckling - Stora ombyggnationer på 1990-talet, med nedmontering av den gamla anläggningen - Nyligen ersatt med moderna EU-godkända lokaler - Modern vägnings- och sorteringsanläggning för saltad och färsk fisk - Saltfisklina med flera fiskprocesseringsmaskiner - Efter 2007 fasades produktion av saltfisk ut för att istället satsa i högre grad på färsk- och torrfiskmarknaden - Förvärv av Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS 2008 Viktigaste verksamhetsområdet är mottagning av vildfångad fisk. - Tar emot alla typer av vitfisk under hela året - Torrfisk har alltid varit den viktigaste produkten - Export startade 1991 Export sker till hela Europa, med Italien som viktigaste marknad - Övrig färsk vitfisk säljs både nationellt och till Europa På hösten köps en väsentlig mängd marulk som i huvudsak skeppas till Spanien. Lutfisk och utspädd lutfisk tillhör produkter som främst går till den norska marknaden. Starkt fokus på våra leverantörer - Investerat i lägenheter, hus och båtar som används av fiskare och turister - Bränsle för båtar som levereras från tre leveranspunkter på kajen - Is och vatten levereras på kajen 2013 hade koncernen 18 anställda 7

8 LOKALISERING Hur viktig är lokaliseringen?" Norge och Lofoten är känt för sin rena hav, spektakulära landskap och rena natur. Denna ögrupp norr om polcirkeln ligger 30 minuters flygtur direkt västerut från Bodö och ut i det öppna havet." Det är i dessa näringsrika vatten, som anses vara ett av världens få kvarvarande rena havsområden, som Golfströmmen bidrar (temperatur och ström) till optimala förhållanden för fisken att leka." Fisket bedrivs främst av kustbåtar upp till 90 fots längd och med olika typer av fångstutrustning." Fisk som fångas med långrev och spets håller särskilt hög kvalitet. Kvaliteten tillvaratas ytterligare genom att fisken fångas mycket nära fiskerianläggningarna. Det innebär att viss fisk fångad med långrev och spets är mycket eftertraktad på marknaden och spelar viktig roll för bolagets resultat och lönsamhet." Temperaturen i havet är ca c, vilket skapar optimala förutsättningar för fisken." Detta skapar långsam tillväxt - hög kvalitet, bra konsistens och utsökt frisk smak." Detta fiske har sedan tidernas begynnelse spelat en avgörande roll för Norge, dess befolkning och dess industri längs den långsträckta norska kusten" 8

9 MARKNAD I Norge har de flesta en stark koppling till miljön. Företaget är mycket angeläget om att bevara det kalla, klara och rena havet som alltid har gett mycket tillbaka. " En ny rapport från det Norske Sjømatråd (NSC) har understrukit Norges position som global ledare för ett hållbart fiske." Norge kombinerar effektiv hantering av sina naturresurser på ett sätt som leder till kommersiell framgång, vilket i sin tur stödjer de tusentals människor som arbetar i Norges näst största industri." I rapporten tillskrivs framgången med den norska modellen det faktum att den kombinerar miljöhänsyn med ekonomisk vinst, så att dessa går hand i hand och ömsesidigt förstärker varandra." Det Norske Sjømatråd har bekräftat att den totala kvoten för norsk arktisk torsk 2013 är ton - den högsta kvoten som någonsin satts för torsk i Barents hav. Detta är en ökning med ton (33 procent) från 2012 och Norge äger ton (44,7 procent) av kvoten, som i huvudsak delas med Ryssland." Den betydande kvotökningen för norsk arktisk torsk visar på Norges framgångar med att förvalta sitt fiske i harmoni med naturen, i själva verket förvaltas nu de största och mest hållbara torskbestånden i världen. I över 20 år har Norge kunnat hantera detta värde, byggt på bästa tillgängliga vetenskapliga råd." De kvoter som fastställts för 2014 är hållbara och säkra, och gör att konsumenterna kommer att kunna fortsätta njuta av norsk torsk under många år framåt." 9

10 PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING 0,2% 4,8% 54,2% 45,7% 54,2% 41,0% Norge Italien Lettland Färsk fisk Torrfisk Export Annat 10

11 ÄGARSTRUKTUR Johnny Greger Steinar Greger Gøran Greger 1/3 1/3 1/3 Ekrem Invest AS Brødrene Greger Invest AS 20,23% 79,77% Säkerhet för obligaoonen Brødrene Greger AS 100% 100% John Greger AS Hjalmar Ekrem Fiskeindustri AS 11

12 ÖVERSIKT 12

13 EKONOMISK UTVECKLING (Konsoliderat resultat före skaq, Brødrene Greger AS) * ** *** Q1 *Resultatet tyngdes av valutaposiooner som banken stängde. DeQa motsvarar ca 17 MNOK av resultatet. **Redan 2012 började banken reducera sina krediter, vilket gjorde aq produkoonen och försäljningen av torrfisk 2012/2013 påverkades negaovt. DeQa gjorde aq företagets lager i stort seq var slutsålt vid årsski]et 2012/13. Därutöver krävdes en för Odig försäljning av eq väsentligt paro sal^isk, med betydande intäktstapp som följd. ***E]er refinansieringen av bankkrediterna har företaget ökat produkoonen och visar eq posiovt resultat för första kvartalet Brygglånet möjliggjorde större inköp av fisk och lånet skall nu refinansieras av obligaoonen E]er refinansiering 13

14 TILLGÅNGAR vs SKULD EFTER REFINANSIERING Unsecured Secured (ObligaOon) Tillgångar Skuld 0 Sr. secured Tillgångar Norges Råfisklag 1 Obligation Norges Råfisklag 2 14

15 ÖVERSIKT TILLGÅNGAR Baserat på taxeringar samt värdering av varulager har bröderna Greger AS uppräqat följande lista med Ollgångsvärden: Egendom Tillgång Värdering Gnr. 4, Bnr 2 och 5 Tekniskt värde NOK i Røst kommun (Kalvøya) tillgångsmassa Gnr. 2, Bnr. 7, 26 och 54 Tekniskt värde NOK i Røst kommun (Lilleglea) tillgångsmassa Gnr. 5, Bnr. 8 Tekniskt värde NOK m.fl. (Tyvsøya) tillgångsmassa och maskiner, inventarier och lösöre Varulager Varulager per 24 februari 2014 NOK Samlat tekniskt värde NOK Värderingsman: Hermod Mosseng Daterat: Februari 2014 Rapporten finns aq läsa i separat dokument 15

16 INDIKATIV TIDSPLAN Brygglånet skall refinansieras genom en obligaoonsemission, som också kommer användas Oll aq öka produkoonen samt Oll investeringar i ny produkoonsutrustning Återbetalning av brygglån Återbetalning av obligation Kapitalanskaffning till obligationen Obligationens löptid Brygglånets löptid feb mar apr maj jun jul aug feb mar apr maj jun jul

17 STYRELSE OCH LEDNING Frode Igland Styrelseordförande Utbildning Master of Science (Economics and Business Administra(on) NSEBA Master of Business Administra(on, major in Finance NSEBA Styrelseuppdrag (5 senaste) Q Pharmaceuticals AS (chairman) MERA AS (chairman) Strömsnes Akvakultur AS (member and chairman) Paneda AS (chairman ) Hjaltland Seafarms AS (chairman) Marius Engen CFO Utbildning Business Management, Level 1, Level2, Level 3 Solent University Master in Accoun(ng and Finance University of Southampton Arbetslivserfarenhet (5 senaste) Senior Financial Consultant Lederkompetanse AS Financial Management Consultant S&P Business Management AS Managing Director/Partner Solmunde & Partners Financial Director BB-Shipping ASA Chief Accounting Manager Hav Ship Management Johnny Greger Styrelseledamot Gøran Greger Styrelseledamot Steinar Greger Styrelseledamot Roy Ekrem Styrelseledamot 17

18 Q & A u Vad skall obliga,onslånet användas,ll? ObligaOonslånet skall användas Oll återbetalning av brygglånet om 52 MNOK samt Oll investeringar i ny produkoonsutrustning för aq yqerligare öka kapacitet / effekovisering. I huvudsak innebär det aq bolaget skall kunna köpa in mer fisk för aq därmed öka produkoon och vinst. u Varför ansöker inte bolaget om vanligt banklån? Bolaget har valt aq återbetala banklån för aq istället ställa ut en obligaoon. Grunden Oll deqa är bankens hårda kovenanter som begränsar låntagarens förmåga aq utnyqja kapitalet för maximal produkovitet. Kovenanterna är en följd av bankernas kapitaltäckningskrav, vilket har gjort aq obligaoonsmarknaden har blivit eq allt vikogare verktyg för företagens kapitalstruktur. u Vilka,llgångar / säkerheter är knutna,ll obliga,onen? Utöver säkerheten för bankgarano på 8,5 MNOK, som u^ärdats Oll bolaget för aq köpa fisk av Norges Råfisklag, så är övriga Ollgångar ställda som säkerhet för obligaoonen. DeQa innebär säkerhet i koncernens fasogheter, inteckningar i lager, utrustning och kundfordringar samt pantsäqning av akoer. u Hur kommer obliga,onen och räntan a= återbetalas? ObligaOonens löpod är fem år, där företaget räknar med aq ha genererat det kapital som krävs för återbetalning. Företagets första kvartal e]er refinansiering av banklån (Q1 2014) visar god förmåga aq betala räntor och bolaget kan redan täcka det första årets räntekostnad. Företaget har också möjlighet aq refinansiera genom banklån eller en obligaoonsemission. Vid eventuella missförhållanden kan Norsk Tillitsman ASA i egenskap av Bond Trustee inioera återvinning / realisering av säkerheter. u Vad händer om bolaget går i konkurs? Norsk Tillitsmann ASA genomför en realisering av säkerheterna kopplade Oll obligaoonen. Tillgångarna har en teknisk värdering (återanskaffningsvärde) på 169 MNOK och en konservaov marknadsvärdering på 60 MNOK. BankgaranOn på 8,5 MNOK har företräde och resterande intäkter från realiseringen fördelas Oll obligaoonsinnehavarna. Det är för den risken som investerarna erhåller 10,8 % i årlig ränta. En fördjupad Q&A finns i separat dokument. 18

19 SÅ HÄR INVESTERAR DU Investeraren fyller i teckningsblanketten. Därefter skickas en kopia av teckningsblanketten per e-post, och originalet skickas per post, till Solmunde & Partners ASA på nedanstående adress: 1 Solmunde & Partners ASA Att: Ketil Monsen Adress: Postboks 848 Sentrum, 5804 BERGEN, NORWAY Tel: E-post: 2 Investeraren för över teckningsbeloppet till Solmunde & Partners ASAs klientkonto i Sparebanken Vest, och anger som referens namnet på den person/företag som undertecknat teckningsblanketten. Konto: IBAN: NO BIC/Swift: SPAVNOBB Referens: [LÅNGIVARENS NAMN] 19

SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB

SVENSKA STUDENTBOSTÄDER. Strikt konfidentiellt Augusti 2013 FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB SVENSKA STUDENTBOSTÄDER Strikt konfidentiellt FÖRETAGSOBLIGATION - PRIME LIVING AB DISCLAIMER Detta dokument är inte ett prospekt utan innehåller endast information om ett specifikt värdepapper och utgör

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till förvärv av aktier i. Önskefoto AB (publ)

PROSPEKT. Inbjudan till förvärv av aktier i. Önskefoto AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Önskefoto AB (publ) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Försäljningspris: Courtage: Antal försålda aktier i Önskefoto: Försäljningsbelopp: 1,98 kronor 100 kronor 5 877 748

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer