BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen beskattas hårt, medan näringslivet kommer billigt undan. Det visar den granskning av klimatrelaterade skatter som Riksrevisionen genomfört. Rapporten heter Klimatrelaterade skatter - vem betalar? och kan laddas ner från Riksrevisionens hemsida. Med klimatrelaterade skatter avser man koldioxidskatt, energiskatt och fordonsskatt. Totalt omfattar dessa skatter 80 miljarder kr per år. Den grundläggande principen är att förorenaren ska betala, men Riksrevisionen konstaterar att förorenarna betalar mycket olika för sina utsläpp. Näringslivet står för ungefär fyra femtedelar av koldioxidutsläppen men betalar en mindre del av de klimatrelaterade skatterna. Företag inom den handlande sektorn, dvs de företag som orsakar de största utsläppen och som måste ha utsläppsrätter, har lägre utgifter för sina utsläpp än företagen utanför den handlande sektorn. FORTS 4 Priset på elcertifikat har halverats på två år SKM elcertifikatspris vid spothandel veckomedelvärden. Mer om elcertifikatspriser på sid 6. Källa: SKM Svensk Kraftmäkling Ny lag om timmätning av el Regeringen presenterade den 16 februari en lagrådsremiss om timvis mätning av el. Propositionen kommer att läggas 7 mars för behandling senare i vår. SID 3. Export av 7 TWh när användningen av el minskade under 2011 I förra numret av Bioenerginytt redovisade vi preliminär elstatistik från Svensk Energi för Nu har den officiella preliminära elstatistiken från Energimyndigheten och SCB kommit. SID 5. Innehållsförteckning Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade 1 EU-parlamentets energiutskott om energiskattedirektivet 2 Bara tolv EU-länder lämnade in rapporter om sina handlingsplaner 2 Ny lag om timmätning av el 3 Globalt initiativ för utsläppsminskningar och bättre luftkvalitet 3 Rapport om biobaserad samhällsekonomi 4 Utlysning bränsleprogrammen: tillförsel, omvandling och hållbarhet 4 Mångmiljonsatsning på energieffektivare sågverk 5 Export av 7 TWh när användningen av el minskade under Spanien drar ner på stöd till förnybar energi 6 Mer än 1 miljon jobb i Europas förnybara energisektor 6 Marknaderna 6 Remissyttranden från Svebio 7 Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp Yttrande om näranollenergibyggnader 8 Pressmeddelanden 10 Bioenergi i pressen 11 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Torsgatan12, Stockholm Tel , Fax , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. Hushållen orsakar omkring 19 procent av koldioxidutsläppen, men betalar nästan hälften av de klimatrelaterade skatterna. Näringslivets utgifter för klimatskatter utgör en liten del av företagens totala kostnad under 2009 omkring 4 procent. Hushållen betalar omkring kr per ton koldioxid, medan företagen i snitt bara betalar 140 kr per ton. Hushållens klimatbeskattning är alltså 20 gånger högre än företagens. Den omläggningen av energiskatterna som sker kommer bara delvis att rätta till skevheterna i beskattningen. Visserligen höjs koldioxidskatten för industrin utanför utsläppsrättshandeln, vilket minskar orättvisan i förhållande till hushållen. Men samtidigt minskar beskattningen av företagen som har utsläppsrätter. Totalt ökar näringslivets klimatskatter med bara 300 miljoner. Hushållen kommer att få höjda energi- och klimatskatter med 1,8 miljarder. Riksrevisionens rapport visar mycket klart hur förmånlig utsläppsrättshandeln varit för den svenska industrin. Företagen har fått fria utsläppsrätter, tilldelningen har för de flesta branscher legat klart över utsläppsnivåerna, och man har kunnat sälja utsläppsrätter och därmed tjänat pengar på systemet. Värdet på utsläppsrätterna har dessutom blivit lägre än förväntat under både den tidigare och nuvarande handelsperioden, vilket gett dålig styrning. Riksrevisionens råd till regeringen är att göra en bättre analys och uppföljning av hur energi- och klimatskatterna slår mellan olika sektorer i samhället och mellan olika näringsgrenar, och löpande analysera hur skatterna fungerar för att uppnå de uppställda målen. Svebio kommentar: Riksrevisionens genomgång är en mycket värdefull analys, som visar att politikerna i regering och riksdag har dålig koll på hur styrmedlen fungerar för att uppnå klimatmålen. Principen är att förorenaren ska betala (PPP) och att generella styrmedel fungerar bäst i en marknadsekonomi. Men styrningen blir inte effektiv om en del betalar väldigt mycket och andra slipper undan nästan helt. Då kommer inte de billigaste och mest rationella lösningarna till stånd först, och den samhällsekonomiska kostnaden blir onödigt hög. Näringslivets lobbyister har varit framgångsrika det gäller både på svensk nivå och på EU-nivå. Tyvärr innebär det att utsläppsrättshandeln håller på att förlora all sin styrka, med mycket låga priser på utsläppsrätterna. För ett hotell eller en hyresfastighet har det lönat sig att byta ut oljepannan, men hos småindustrin på granntomten står oljepannan kvar. En slutsats politikerna nu borde dra är att redan nu genomföra den höjning av koldioxidskatten för industrin som är planerad först till 1 januari Läs mer under Marknaderna på sidan 6. EU-parlamentets energiutskott om energiskattedirektivet EU-kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv håller nu på att behandlas av Europaparlamentet. Förslaget har nu behandlats i energiutskottet (ITRE: utskottet för industri, forskning och energi), och ska senare behandlas av finansutskottet, för att i mars komma upp till omröstning i plenum. Direktivet kommer så småningom att behandlas av medlemsländerna i rådet, och det blir det avgörande beslutssteget. I skattefrågor har parlamentet bara en rådgivande funktion. Vad sa då utskottet den 7 februari? Ett mycket stort antal tillläggsförslag hade lagts fram, och utskottet gör förändringar som ändrar på grunderna för direktivet: att alla fossila energislag ska betala koldioxidskatt i förhållande till sina utsläpp, och energiskatt i förhållande till sitt energiinnehåll. Kommissionen föreslog att medlemsländerna ska kunna ge skattebefrielse för biodrivmedel fram till Utskottet vill att skattebefrielsen bara ska gälla upp till 5 procents marknadsandel. Utskottet vill att naturgas och biometan som används för transportändamål ska vara skattebefriade tills andelen förnybara drivmedel nått upp till 10 procent. När det gäller energiskatt på naturgas vill utskottet ha fortsatt skattereduktion med en minimiskatt på 1 euro/gj ända fram till och med Kommissionen hade föreslagit en höjning i steg, till 1,5 euro 2013, 5,5 euro 2015 och 9,6 euro Utskottet vill också att miniminivån för koldioxidskatt ska vara 12 euro per ton istället för 20 euro per ton som kommissionen föreslagit. Svebio kommentar: Europaparlamentets industriutskotts ställningstagande visar vilka problem vi kommer att ha när det gäller att få en samordnad koldioxidbeskattning i EU, och vilket motstånd det idag finns mot biodrivmedel. Om utskottets tankegångar får fäste i den fortsatta beslutsprocessen innebär det att naturgasen får en fortsatt gräddfil, att biodrivmedlen bromsas och att koldioxidskatten hamnar på en nivå som får mycket liten styrande verkan. Fortsättning följer Bara tolv EU-länder lämnade in rapporter om sina handlingsplaner Före årsskiftet skulle EU:s medlemsländer lämna in lägesrapporter om hur långt man kommit med att tillämpa förnybarhetsdirektivet (RED), som syftar till att öka andelen förnybar energi i EU till 20 procent Det finns ett krav i direktivet på att medlemsländerna ska lämna in sådana lägesrapporter vid vissa tidpunkter. Den första rapporteringen skulle ske före 2011 års utgång. Följande länder har lämnat in rapporter: Österrike, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Litauen, Slovenien, Sverige och Storbritannien. Uppmärksamheten kring rapporterna har varit mycket liten. Den svenska rapporten skickades exempelvis in utan att departementet ens skrev ett pressmeddelande, och förslaget till rapport skickades aldrig ut på remiss. Förhoppningsvis kommer det så småningom sammanställningar av innehållet i rapporterna. 2

3 Ny lag om timmätning av el Regeringen presenterade den 16 februari en lagrådsremiss om timvis mätning av el. Propositionen kommer att läggas 7 mars för behandling senare i vår. Så här skrev Näringsdepartementet i ett pressmeddelande på sin hemsida: Ny lag ökar konsumenternas kontroll över elkostnaden Regeringen har idag beslutat att förslaget Timmätning för aktiva elkonsumenter ska överlämnas till lagrådet för granskning. Reformförslaget innebär att aktiva elkonsumenter ska kunna teckna nya former av avtal där elförbrukningen kostnadsfritt mäts per timme. Konsumenterna ges därmed ökade möjligheter att påverka sina elkostnader. Förslaget föreslås börja gälla från och med oktober i år. Med förslaget ökar möjligheten för elkonsumenten att ändra sitt förbrukningsmönster och därmed sänka sina elkostnader. Genom timvis mätning synliggörs också den löpande elförbrukningen vilket skapar incitament för minskad total elförbrukning. - Det måste bli enklare att vara elkonsument. Det måste till större möjligheter för oss som enskilda att förstå våra energikostnader och påverka vår förbrukning och därmed också påverka hur stor vår räkning blir. Timvis mätning är ett viktigt steg mot ökad konsumentkontroll, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Regeringen aviserade förra året en rad åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Införandet av timvis mätning för elkunderna är en av de första reformerna som nu presenteras. Att stärka den enskilda konsumentens ställning på energimarknaderna är en av mina tre huvudprioriteringar, utöver att energiomställningen ska fullföljas och utvecklingen av svensk miljöteknik stärkas, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Enligt förslaget ska det gå att begära timvis mätning av sin el utan extra kostnad. Timvis mätning öppnar upp för konsumenten att anpassa sin elanvändning till priset och spara energi och pengar. Genom att du får se din aktuella förbrukning och kostnad kan du anpassa din användning. Att köra energikrävande maskiner på den tid på dygnet när kostnaden är lägre, eller att se den faktiska kostnaden för golvvärmen kan bidra till både ökad kunskap och medvetenhet om energianvändningen och en konkret skillnad i både kostnader och energianvändning. För konsumenterna kommer det i de flesta fallen inte att krävas någon ny utrustning. Över 90 procent av alla elmätare klarar redan i dag av att mäta kundens förbrukning per timme. När fler konsumenter gemensamt anpassar sin elanvändning mer efter priset utjämnas pristopparna vilket motverkar användningen av dyr fossilbaserad el. Att fler aktörer kan reagera på ett pris gör att marknaden fungerar bättre och effektivare. Timvis mätning kommer att öppna upp för nya avtal och tjänster och sporra energibolagen till att erbjuda sina kunder bättre service. Samtidigt kommer en flexiblare efterfrågan kunna hantera en flexiblare framtida produktion i form av mer vind- och solel. Svebio kommentar: En effekt av timvis mätning, och timvis debitering, blir att det lönar sig bättre för elkonsumenterna att kapa sina egna förbrukningstoppar. Det kan skapa en marknad för exempelvis pelletskaminer och ackumulatortankar. Det blir också mindre intressant att ha värmepumpar som inte kan klara de allra kallaste dygnen. Hur mycket styrande effekt reformen får beror på hur man utformar debiteringen av elen. Att bara mäta gör liten skillnad, om det inte också lönar sig att spara de dyraste timmarna. Globalt initiativ för utsläppsminskningar och bättre luftkvalitet Den 16 februari lanserade miljöminister Lena Ek tillsammans med bland andra USAs utrikesminister Hillary Clinton ett globalt initiativ för att minska utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Samarbetet med Bangladesh, Kanada, Ghana, Mexiko och USA presenterades vid en presskonferens på Utrikesdepartementet i Washington. - De globala klimatförhandlingarna är centrala och måste fortsätta. Men jag vill samtidigt se mer handling. Detta samarbete är en möjlighet att agera för att nå resultat som bromsar upp uppvärmningen och förbättrar luftkvaliteten jorden över, säger miljöminister Lena Ek. Så här skriver Miljödepartementet på sin hemsida om initiativet: Åtgärder för att minska sot, metan och marknära ozon Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, short-lived climate forcers (SLCF), är ett samlingsnamn för sotpartiklar, ozon och metan. Dessa ämnen har en kort uppehållstid i atmosfären jämfört med till exempel koldioxid, som har en mycket långvarig klimatpåverkan. Åtgärder som minskar utsläpp och bildning av SLCF får därför effekt relativt snabbt. Syftet är att minska utsläppen och öka kunskapen om effekterna av utsläpp av SLCF. Åtgärder mot klimatpåverkande luftföroreningar kompletterar arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och andra långlivade växthusgaser som sker inom ramen för FN:s klimatkonvention. I Sverige har SMHI fått i uppdrag att samordna det svenska arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. 3 Sverige har tagit ett antal initiativ för att minska utsläppen av SLCF både på hemmaplan och utomlands. På nationell nivå pågår ett arbete med att identifiera åtgärder som kan minska utsläppen ytterligare. Vedeldning är en stor källa till utsläpp av sot i Sverige, även dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner ger stora utsläpp. Regeringen stödjer finansiellt FN:s miljöprogram, UNEP:s arbete för att minska SLCF. Sida och Energimyndigheten står tillsammans bakom ett stort antal projekt inom området i en rad utvecklingsländer. Sverige kommer också att stödja Global Alliance for Clean Cook Stoves (GACC), en allians för rena spisar i u-länder. GACC är ett program för att minska sjukdomar och dödlighet som en följd av luftföroreningar från matlagning över öppen eld i utvecklingsländer. Inom ramen för Arktiska Rådet driver Sverige som ordförandeland på för att ta fram underlag för åtgärder mot SLCF i Arktis. Utsläppen av sot från sjöfarten är viktiga att komma åt genom internationella överenskommelser inom ramen för FN:s sjöfartsorgan IMO. Sverige har under 2010 tillsammans med Norge och USA lämnat förslag till IMO om åtgärder för att minska utsläppen av sot från sjöfart i Arktis. På sikt hoppas Sverige få med övriga IMO-länder på en sådan reglering. Inom ramen för FN:s luftvårdskonvention, CLRTAP, som reg- FORTS 4

4 FORTS FRÅN SID 3. lerar utsläppen av luftföroreningar regionalt har Sverige drivit och fått gehör för att sot ska tas in i samband med beslut om ett nytt avtal om utsläppsreduktioner till år En förutsättning för att minska utsläppen är att mätdata och utsläppsinventeringar håller rätt kvalité. Därför bidrar Sverige till det metodutvecklingsarbete som nu påbörjas inom konventionen. Sverige driver även samma linje inom EU i samband med den pågående översynen av EUs luftvårdspolicy. Svebio kommentar: Det är viktigt att betona att åtgärder mot kortlivade utsläpp av metan, sot och marknära ozon inte kan ersätta åtgärder mot utsläpp av koldioxid. Koldioxiden är den helt dominerande klimatgasen, och utsläppen från förbränning av fossila bränslen är den helt dominerande källan för koldioxid. Fokus måste ligga på utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, om man ska ha någon chans att klara klimatfrågan. De kortlivade ämnena kan mildra effekterna på kort sikt, under de närmaste 30 åren, men därefter kommer atmosfärens innehåll av koldioxid att helt dominera. När man diskuterar åtgärder mot kortlivade ämnen säger man ibland att det är lättare att åstadkomma förändring på detta område än när det gäller koldioxidutsläppen. Vi betvivlar det. Att påverka miljontals fattiga hushåll i utvecklingsländerna, som är hänvisade till att använda ved för matlagning, är ingen enkel uppgift, jämfört med att ersätta stora kolkraftverk och byta bränsle i bilar. Åtgärderna mot sot och marknära ozon är naturligtvis en mycket angelägen miljöfråga. Röken orsakar mycket sjukdom och lidande. Att regeringen fått med sig USA, som inte skrivit under Kyoto-protokollet, är en stor bedrift. Det har skett genom att Sverige driver frågan som en luftvårdsfråga och inte som klimatpolitik. Rapport om biobaserad samhällsekonomi Formas avrapporterade den 6 februari ett regeringsuppdrag att utforma en nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling. Uppdraget har utförts i samråd med Vinnova och Energimyndigheten, och sekreterare för arbetsgruppen har varit Magnus Brandel, tidigare vd i Svenska Torvproducentföreningen. Definitionen av en biobaserad samhällsekonomi är en ekonomi som utgår från en hållbar produktion av biomassa som möjliggör en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och reducera användningen av fossila råvaror. Man ska sträva efter en ökad vidareförädling av biomassan, samtidigt som man minimerar energiåtgången och tar tillvara näringsämnen och energi. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin. Vad det t ex kan handla om är att använda biomassa som råvara för en rad nya produkter, råvara för plaster, textilfibrer, kompositmaterial osv. Produktionen kan ske i kombinat eller bioraffinaderier. Strategin för att nå fram till sådana lösningar kan vara branschöverskridande forsknings- och utvecklingssamarbeten och att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer. Man kan ge stöd till demonstration och kommersialisering av ny teknik. Rapporten kan bli ett underlag för ställningstagande om forskningspolitiken som ska ske framöver. Sverige är inte ensamt om sådana här tankegångar. Utveckling av liknande strategier görs eller har gjorts i en rad andra länder, t ex USA, Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Utlysning bränsleprogrammen: tillförsel, omvandling och hållbarhet Det är fram till 10 april möjligt att söka pengar från Energimyndighetens bränsleprogram för forskning, utveckling och demonstration. Så här skriver Energimyndigheten på sin hemsida: Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för forskning, utveckling och demonstration inom Energimyndighetens bränsleprogram rörande tillförsel från skog och jordbruk, förädling, omvandling, miljö och hållbarhet, biobränslen och växthusgaser, samt system och marknad. Programmen pågår , med en sammanlagd budget på 60 Mkr/år. För denna utlysning efterfrågas särskilt vissa typer av projekt. I övrigt sker prioriteringar enligt programbeskrivningarna, och med hänsyn till sammansättningen av redan beviljade projekt liksom till Energimyndighetens löpande omvärldsanalys. Projekt prioriteras som bidrar till att eliminera brister eller luckor i nya och existerande bränslekedjor. Kom ihåg! Sista inlämningsdag: 10 april 2012 En sammanfattning av ansökan enligt mall ska bifogas Ett konto på E-kanalen måste skaffas innan ansökan kan skickas in. Gör det i god tid! Särskilt efterfrågade projekt Vilka typer av projekt man särskilt efterfrågar framgår av ett dokument som finns utlagt på hemsidan. Här är en sammanfattning: Inom bränsleprogrammet tillförsel är rubrikerna skogsskötsel för ökad biobränsleproduktion, energigrödor från jordbruket och Effektivare skogsbränslesystem. För det senare området ska ansökan skickas direkt till Skogforsk som administrerar detta delprogram. För frågor om programmet kan man kontakta Kalle Svenson. Inom bränsleprogrammet omvandling är rubrikerna förädling av bränsleråvara, och omvandling till värme och el < 10 MW. För frågor kontakta Åsa Karlsson. Inom bränsleprogrammet hållbarhet är rubrikerna miljö och hållbarhet, biobränslen och växthusgaser samt system och marknad. För frågor kontakta Anna Lundborg. I dokumentet finns också uppgifter om vilka områden och projekt som redan beviljats stöd och vilka typer av projekt man gärna ser ansökningar inom. Inom programmet hållbarhet har man t ex redan beviljat rätt mycket pengar till forskning kring stubbar, grot och aska, men vill gärna ha mer propåer om klimateffekter och system och marknad/ekonomi. 4

5 Mångmiljonsatsning på energieffektivare sågverk Landets sågverk kan minska sin energianvändning med uppemot 20 procent genom att arbeta systematiskt med energifrågan och införa ny teknik. En storsatsning från Energimyndigheten och en rad företag ska underlätta. SP deltar i arbetet. Energimyndigheten och företag i sågverksbranschen satsar nu nära 27 miljoner kronor på ett flerårigt projekt som döpts till EESI, EnergiEffektisering i SågverksIndustrin. Energimyndigheten bidrar med en tredjedel av finansieringen. Det handlar om att visa att energianvändningen i sågverksindustrin kan minska med minst 20 procent per producerad m 3 till år Vi har sett att bland små och medelstora företag är sågverken den största energianvändande branschen. Ett brett program och nätverk för energieffektivisering där resultaten sprids till andra är därför en viktig satsning för Sverige, säger Thomas Björkman på Energimyndigheten. Projektet startade redan Nu går det in i en andra fas där deltagarna bland annat ska demonstrera tillgänglig energieffektiv teknik, som idag inte är allmänt använd inom sågverksindustrin. Vi planerar också att demonstrera några nydanande energieffektiva systemlösningar, säger Roger Nordman, energiforskare på SP. Han har varit med från projektets start och har detaljstuderat flera sågverk. Roger Nordman pekar på en rad konkreta åtgärder som kan göra landets sågverk rejält mycket energisnålare. Fläktstyrning i torkhus, kompressordriven värmepump för återvinning av torkluftenergi, förbättrad isolering av torkkammare, barkpress för avvattning av bränslebark, direkt flödesreglering av värmetillförsel, ångfarstu för kanaltorkar. Virkestorkningen är den process som idag använder mest energi i sågverken. Runt 80 procent av den totala energianvändningen går åt till detta ändamål. Dessa sågverk har hittills anmält intresse att delta i EESI-projektet : Bergs Timber, Blyberg Sveg Timber, Siljan Timber, Bergkvist-Insjön, SCA Timber, Norra Skogsägarna, Setra, Karl Hedin Karbenning, Derome, Norrskog Wood Products. Dessutom medverkar ett flertal leverantörer av sågverksutrustning inklusive energisystem. Andra intressenter är välkomna att delta i projektet. (pressmeddelande från Energimyndigheten) Export av 7 TWh när användningen av el minskade under 2011 I förra numret av Bioenerginytt redovisade vi preliminär elstatistik från Svensk Energi för Nu har den officiella preliminära elstatistiken från Energimyndigheten och SCB kommit. Den visar bland annat följande: Ett varmt 2011 minskade framför allt elanvändningen i bostadssektorn. Den totala elanvändningen gick ner med 5 procent eller 8 TWh jämfört med Också industrins elanvändning minskade något. Eftersom produktionen ökade något, från 145 TWh till 146 TWh, blev det ett betydande elöverskott och en nettoexport på 7,2 TWh. På produktionssidan ökade vindkraften mycket kraftigt, från 3,5 TWh till 6,1 TWh. Kärnkraften ökade med ett par TWh till 58 TWh från katastrofåret 2010, men svarade ändå bara för knappt 40 procent av produktionen (39,7 procent). Energimyndigheten noterar i sitt pressmeddelande att kärnkraften bara tre gånger sedan 1986 gett så låg elproduktion. Det man i pressmeddelandet kallar den bränslebaserade elproduktionen gav 16,6 TWh, vilket var en minskning med 3,2 TWh jämfört med året innan. Här finns både fossileldad kraftvärme och biokraft i fjärrvärmen och skogsindustrin. Den minskade produktionen berodde främst på det lägre värmebehovet som gav lägre underlag för kraftvärmen i fjärrvärmen. Men dessutom var man 2010 tvungen att köra en del kondensproduktion för att klara effektbalansen. Elproduktion, TWh andel Vattenkraft 66,2 65,8 45,0 Vindkraft 3,5 6,1 4,2 Kärnkraft 55,6 58,0 39,7 Konventionell värmekraft 19,8 16,6 11,4 Varav industriellt mottryck 6,4 5,9 4,0 Varav kraftvärme 11,7 9,7 6,6 Varav kondens 1,6 1,0 0,7 Totalt, produktion 145,1 146,5 100 Elanvändning, TWh Industri och gruvor 53,6 53,1 38,1 El-, gas-, värme- och vattenverk 4,5 4,1 2,9 Bostäder, service mm 75,0 68,9 49,5 (temperaturkorrigerat 72,1 71,8 ) Nätförluster 11,1 10,2 7,3 Totalt, användning 147,2 139,2 100 Export (+)/import (-) - 2,1 + 7,2 Svebio kommentar: Inte heller i år har det lyckats Energimyndigheten och SCB att göra en fördelning av den bränslebaserade elproduktionen mellan förnybar och icke-förnybar elproduktion, dvs att tydligt ange en siffra för biokraften, Sveriges tredje största elproduktionskälla. 5

6 Spanien drar ner på stöd till förnybar energi Den ekonomiska krisen i euro-området, och särskilt i Sydeuropa, kommer att påverka ländernas möjligheter att stödja investeringar i förnybar energi de närmaste åren. Den nya konservativa spanska regeringen gav den 7 februari besked om att man Spanien inför ett moratorium för stöd enligt sitt feed-in-tariff-program, dvs programmet för garantipris till ny förnybar elproduktion. Moratoriet kommer bara att gälla nya ansökningar; de projekt som redan fått stöd kommer att få fortsatt feed-in-tariff enligt tidigare besked och löften. Stödet har redan tidigare förändrat från att vara ett av de mest generösa i Europa till att bli mindre generöst. Den tidigare socialistregeringen genomförde en reduktion av stöden, som delvis var retroaktiv. För några år sedan hade Spanien en mycket stor marknad för solceller, men den marknaden har nästan helt torkat inne. Svebio kommentar: Beskedet från Spanien bekräftar de problem som finns med direkta subventioner till förnybar energi. När en regering måste sanera ekonomin är subventionerna ett område man gärna sparar in på, jämfört med andra utgifter som utbildning och vård. Om man istället arbetar med skatter och avgifter, t ex koldioxidskatt, inträffar en motsatt reaktion. Finansministern behöver nya intäkter för att bättra på budgeten och kan höja koldioxidskatten. Det tjänar både statsfinanserna och miljön på. Mer än 1 miljon jobb i Europas förnybara energisektor Det finns 1,1 miljon arbetstillfällen i den europeiska industrin för förnybar energi. Antalet arbetstillfällen ökade med 25 procent jämfört med året innan. Det visar en sammanställning som gjorts av EurObserver, en organisation som håller koll på utvecklingen av förnybar energi i Europa, med stöd från EU-kommissionen. Mest arbetstillfällen hittade EurObserver inom sektorn för fasta biobränslen (biomass) jobb, inom solcellsbranschen jobb, och inom vindenergin jobb. Inom biogas fanns jobb och inom solvärme jobb. Förnybar energi svarade för 12,4 procent av EU:s energianvändning 2010, en uppgång från 11,5 procent 2009 och 10,5 procent Mest jobb inom förnybar energi hittade EurObserver i Tyskland med arbetstillfällen, och i Frankrike med arbetstillfällen. Italien, Spanien och Sverige kommer på de följande platserna. Den som vill veta mer om EurObservers rapporter kan gå till Marknaderna Snabbt svängande elmarknad Köldknäppen i början av februari ledde till några höga toppar i elförbrukningen, med stigande spotpriser. Återigen bekräftades det direkta sambandet mellan elvärmen och elpriset. Pristoppen förstärktes dessutom av att kärnkraften krånglade extra mycket just under de kallaste veckorna. Under vecka 5 var exempelvis kärnkraftsproduktionen under 1 TWh, medan den normalt bör ligga över 1,5 TWh per vecka under vinterveckorna. När temperaturen åter steg sjönk elpriset snabbt tillbaka och reaktorerna piggnade till (!). Problemen har dock fortsatt vid Ringhals. Reaktor två som drabbades av en brand vid återstarten 1 april förra året har fortfarande inte kommit i drift, och man anger nu att återstarten ska ske 15 mars. Re- aktorn har då stått stilla nästan ett helt år, med stora förluster för Vattenfall som följd. Även R1 har problem, och körs med reducerad effekt. Även Oskarshamn 1 står stilla efter turbinproblem. När kylan var som starkast bredde ett mycket mäktigt högtryck ut sig över hela Nordeuropa. Det gav extremt låga temperaturer, men också vindstilla väder. Vindkraftens produktion, som tidigare månader ökat kraftigt, föll tillbaka, från över 230 GWh i veckan under mitten av december till bara 91 GWh i vecka 5. Omvänt gav kraftvärmen högre produktion eftersom värmeunderlaget ökade. Elanvändningen steg tillfälligt mycket kraftigt med åtföljande pristoppar på Nordpool. Som mest betalades upp till 2 kr/kwh på spotmarknaden. Så fort kylan släppte sjönk priset tillbaka till under 40 öre, och ända ner mot 30 öre/kwh. Låga priser på elcertifikat Priserna på elcertifikat har fortsatt att falla och ligger klart under 15 öre/kwh på spotmarknaden. Priset på utsläppsrätter har däremot stabiliserats och stigit något upp mot 8 9 euro/ton CO 2. Det är fortfarande en extremt låg nivå, som ger mycket svaga incitament för att reducera utsläppen. Priset borde ligga på den tredubbla nivån. 6 Oljepriset över 120 dollar/fat Oljepriset har stigit kraftigt på världsmarknaden under februari. Brentoljan ligger när detta skrivs på 123,6 dollar, och Nymex-oljan på 106 dollar. Vi är nu ganska nära den toppnivå som nåddes i april förra året, och priset har nu legat över 100 dollar ett helt år. Det innebär mycket stora överföringar av pengar från oljekonsumenter till oljeproducenter. De svenska bensin- och dieselpriserna ligger nu på rekordhög nivå. Försäljningen av både bensin och diesel sjönk i januari med 4 procent jämfört med ett år tidigare. Försäljningen av E85 ökade däremot med 14 procent.

7 REMISSYTTRANDEN FRÅN SVEBIO Kommentarer till Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Svebio lämnade i slutet av januari in synpunkter på den underlagsrapport som Naturvårdsverket utarbetat med anledning av en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp Här är några av Svebios ståndpunkter: Rapporten ger en bra sammanfattning av utgångsläget och de möjliga åtgärderna inom olika sektorer. Man skulle här kunna referera även IEA:s senaste World Energy Outlook (2011) där det görs en träffsäker analys av hur dörren nu håller på att stängas för att klara 2-gradersmålet. Avskogning Analyser under det senaste året visar att den del av de antropogena utsläppen av CO2 som härrör sig till förändrad markanvändning ( avskogning ) har en relativt mindre betydelse än man trott tidigare. Man har ju ofta allmänt påstått att avskogningen står för 20 procent av utsläppen. Troligen rör det sig snarare om 10 procent eller mindre. De nya beräkningar som gjorts utgår från den senaste Forest Resource Assessment som kom från FAO Utsläppen från avskogning (förändrad markanvändning) ligger på 0,9 Gton/år kol, medan utsläppen från förbränning av fossila bränslen och cementtillverkning ligger på 9,1 Gton/år (2010). Analyserna visar också att avskogningssiffran har en sjunkande tendens medan CO2-utsläppen från förbränning de senaste åren ökat rekordartat. Mål och färdplaner Vi noterar att de länder som redan genomfört liknande analyser som Naturvårdsverket nu ska genomföra har valt att utgå från inhemska utsläpp och att man valt att inte inkludera LULUCF (förändrad markanvändning och kolupptag i växande skog). Vi tycker att den svenska utredningen ska ha samma huvudinriktning. Vi anser att utredningen ska koncentrera sina insatser på det alternativ som beskrivs i nettonollvision i landet utan växthusgasmarknad. Kolsänkan bör inte inkluderas i huvudalternativet. Färden mot en låg-kol-ekonomi kräver stora teknikomställningar Rubriken är missvisande. Som framgår av texten handlar det i huvudsak om redan känd och demonstrerad teknik. Vad som dock krävs är att alla investeringar sker med sådan teknik (effektivt energiutnyttjande, förnybar energi), och för detta krävs starka generella styrmedel som gör dessa investeringar lönsamma. Frågan om styrmedel behandlas alltför lite i rapporten. Vi håller med om den generella slutsatsen att en rad studier visar att det går att sänka de svenska utsläppen av klimatgaser med procent. När det gäller koldioxidutsläpp från fossila bränslen kan utsläppen sänkas med 100 procent. Svebio anser att Sverige 2050 bör ha ett energisystem som helt bygger på förnybara energikällor. Sverige har redan idag låga per capita-utsläpp Även denna rubrik är missvisande. Låga i förhållande till vad? Det är riktigt att utsläppen är låga jämfört med länder som använder mycket fossila bränslen för elproduktion och för bostadsuppvärmning. Men utsläppen från den svenska transportsektorn är mycket höga jämfört med de flesta länder, och i ett globalt perspektiv är de svenska utsläppen höga generellt. El- och fjärrvärmesektorn Både i sammanfattningsrutan och i texten nämns olja och torv i fjärrvärmeverken, men inte den kvarstående kolanvändningen (främst Värtanverket). Man bör tydligt markera att användningen av olja, kol och naturgas för el- och värmeproduktion bör avvecklas. För Värtanverket finns redan planer på ersättning med biobränsle. Oljeanvändningen gäller främst topplast vintertid, som kan ersättas med biooljor och pellets. Dessa förändringar kan genomföras före Naturgaskraftverken i Malmö och Göteborg ger ett relativt stort tillskott av koldioxid. Det är inte säkert att priset på utsläppsrätter kommer att begränsa utnyttjandet av dessa kraftverk på kort sikt, men på medellång sikt bör de ersättas helt med biobaserad el- och värmeproduktion. Förnybar energi och effektivisering Den återstående användningen av kol för kraftvärmeproduktion bör nämnas även här. När det gäller utsläppen från avfallsförbränning och från förbränning av hyttgas är det inte logiskt att låta dessa utsläpp belasta energisektorn. Utsläppen från avfallsförbränning borde ligga i avfallssektorn och utsläppen från hyttgas borde ligga i industrisektorn. Genom att använda dessa flöden för fjärrvärme tas energin tillvara, även om utsläppen kvarstår. Men utsläppen har inte orsakats av energiutvinningen utan av den ursprungliga aktiviteten i andra sektorer. När det gäller torv anser vi det inte vara angeläget att avveckla användningen. Torven har goda förbränningstekniska egenskaper och är ett inhemskt bränsle. Om torvutvinningen sker på redan dikad mark bör den godtas, eftersom dikade torvmarker läcker växthusgaser utan att kolinnehållet tas tillvara. Koldioxidavskiljning i biokraftvärmeverk (BECCS) är en tilltalande tanke, men kräver mycket högt pris på koldioxidutsläppen för att kunna genomföras. Vi ställer oss också mycket frågande inför möjligheterna att kunna genomföra CCS vid fossila kraftverk. En logisk slutsats av kapitlet är att en fortsatt utbyggnad av det svenska naturgasnätet av klimatskäl bör stoppas. Detta bör också tydligt framgå av rapporten. Bostads- och servicesektorn Bostadssektorn är nästan fossilbränslefri redan idag. Användningen av olja och naturgas för uppvärmning är idag marginell, och denna bör med fortsatt hög koldioxidbeskattning kunna fasas FORTS 4 7

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer