REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU"

Transkript

1 NOVEMBER BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

2 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden fungerar väl och har högt anseende såväl nationellt som internationellt. Till följd av ansvarsfull kreditgivning, väl avvägd reglering och bra infrastruktur i form av fastighetsregister har kreditförlusterna varit väldigt små i Sverige. Det finns ett gemensamt intresse för alla aktörer att säkerställa att marknaden fungerar väl och att låntagare och långivare inte drabbas av förluster, till exempel till följd av att bostadspriserna varierar. VD HAR ORDET Hushållens skuldsättning har ökat kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet, både i absoluta tal och i förhållande till den disponibla inkomsten. Skuldkvoten, det vill säga lånens andel av den disponibla inkomsten, uppgår till cirka 170 procent, en nivå som är förhållandevis hög i internationell jämförelse. Samtidigt har hushållen ökat sitt sparande kraftigt. Hushållens tillångar, reala och finansiella, uppgår till mer än tre gånger storleken på skulderna. Sammantaget ser vi en ökning av skulderna som kräver stor uppmärksamhet, men också en balansräkning för hushållen som är stark. Jag är övertygad om att det är bra för Sverige om vi skapar mer av en amorteringskultur. Bankföreningens rekommendation att hushållen inom år bör amortera ned sin skuld till 75 procent av fastighetens värde efterföljs idag i stort sett av alla. Nu går vi vidare genom att också rekommendera att alla hushåll som tar ett nytt bolån ska få en individuell amorteringsplan även för belåningsgrader under 75 procent. Särskilt viktigt blir det att kunden har en betrygggande marginal att fullgöra sina lånebetalningar, till exempel vid pensioneringen. Jag tror att det är nyttigt för kunden att konkret se hur mycket mindre i ränta man betalar under lånets löptid om man amorterar. Om du har ett lån på kronor och räntan är 5 procent betalar du kronor mindre i ränta genom att amortera på 40 år, jämfört med att inte amortera alls. Debatten om hushållens skuldsättning är intensiv. Förslag om ökade riskvikter för bolån förs fram av både regeringen och myndigheterna som en viktig åtgärd. Men när Finansinspektionen argumenterar för ökade riskvikter så tonar man samtidigt ned förväntningarna på vad det kan åstadkomma. Sakta men säkert breddas bilden av vad som driver fram prisökningar och höga skuldsättningsnivåer. Allt större fokus läggs på fundamentala faktorer: ett skattesystem som stimulerar låntagande i stället för sparande, kraftig bostadsbrist till följd av snabb befolkningstillväxt i kombination med blygsamt byggande i storstäderna. Bankerna har ett stort ansvar i att göra mycket noggranna kreditprövningar. Men det kan knappast vara önskvärt att ett ungt par, med god utbildning, jobb och goda framtidsutsikter, som vill bosätta sig i Stockholm ska mötas av ett nej av de banker de vänder sig till. Det unga paret skulle naturligtvis hellre se en situation där utbudet av bostäder ökar så att priserna avspeglar en bostadsmarknad i balans. Bankerna skulle också hellre ge krediter till hushåll som söker bostad på en fungerande bostadsmarknad. Men mycket lite görs för att lösa de fundamentala problemen. Om detta borde debatten handla. Thomas Östros, vd Nyhets brevet ges ut av Affärsbankernas Service AB och kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i pdf-format och skickas även med e-post till prenumeranter. Affärsbankernas Service AB, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Lena Barkman Redaktion: Lena Barkman , Bodil Bjerre Sekund Produktion: M Pacerek AB

3 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER Ränteskillnadsersättning regeringen lyssnade på Bankföreningen Regeringen har tagit till sig av kritiken mot det ursprungliga förslaget till ny beräkning av ränteskillnadsersättning och sänker påslaget från 1,5 procent till 1 procent. 3 FRÅGOR TILL BANKFÖRENINGENS NYA ORDFÖRANDE ANNIKA FALKENGREN I förra numret av Nyhetsbrevet berättade vi om förslaget till ändrade regler för att beräkna ränteskillnadsersättning, det vill säga den ersättning en kund kan bli tvungen att betala till banken för att lösa ett lån i förtid. Bankföreningen konstaterade då att det ursprungliga förslaget skulle kunna få långtgående konsekvenser för utbud och prissättning av lån med bunden ränta i och med att det skulle kunna leda till omfattande förtidslösen av lån. Nu har regeringen lag fram sitt slutliga förslag i en proposition (Prop. 2013/14:44, Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån). Där har regeringen tagit till sig av kritiken som riktades mot det första förslaget, inte enbart av Bankföreningen utan även av remissinstanser som Finansinspektionen, Riksbanken och Boverket. Bland annat skriver regeringen att man ser en risk för att det ursprungliga förslaget skulle kunna leda till omfattande uppsägningar av bostadslån med bunden ränta och därmed instabilitet på kreditmarknaden, vilket var just vad Bankföreningen hade påpekat. Det nya förslaget innebär fortfarande att ränteskillnadsersättningen ska beräknas med utgångspunkt i bostadsobligationer istället för statsobligationer, och det är Bankföreningen positiv till. Den viktiga förändringen är att det påslag som ska göras vid beräkningen sänks från 1,5 procent till 1 procent, något som markant minskar incitamenten för kunden att förtidslösa lån av ekonomiska spekulativa skäl. Förändringen av förslaget visar att det går att påverka regler genom god analys och pedagogisk argumentation, säger Bankföreningens vd Thomas Östros. Vilka är de viktigaste frågorna för dig i din nya roll som Bankföreningens styrelseordförande? Vi ska verkligen ta diskussionen i debatten om bankernas roll. Vi ska stå för folkbildning vad gäller privatekonomi och sunt ekonomiskt agerande. Genom att ännu tydligare visa vad bankerna bidrar med så kan vi öka förtroendet för banksektorn. Vad tycker du är Bankföreningens viktigaste uppgifter? Vi måste fortsätta resan mot ännu mer öppenhet. Öppenheten kring bolånepriserna måste öka, i stil med hur vi redovisar Normanbelopp på fondsidan. Tydliga rekommendationer kring amorteringsplaner är nästa steg. Öppenhet och transparens leder till minskad misstro och att våra tjänster och ageranden blir begripliga, även om vi självklart måste hantera banksekretessen. Är det en utmaning att företräda både stora och små banker? Nej, diskussionen om kundnytta, förtroendet för bankerna och ökad öppenhet är viktig för alla banker.

4 4 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 INTERVJU Andrea Enria oroas över splittrad inre marknad Sist Nyhetsbrevet träffade Andrea Enria hade det europeiska banklandskapet just ritats om med skapandet av den nya Europeiska bankmyndigheten EBA, som han blivit ordförande för. När vi nu fångar honom på väg till Bankmötet, håller landskapet återigen på att ändras i och med skapandet av Bankunionen. Andrea Enria ser ökat behov av single rulebook, europeiska regler utan nationella undantag. Det är nu snart tre år sedan den relativt mandatlösa organisationen CEBS övergick till att bli EBA, med betydligt mer makt. Bland annat utger EBA regler som är bindande för banker och nationella tillsynsmyndigheter i hela Europa, i form av tekniska standarder. Dessa standarder är till för att precisera och konkretisera sådant som står i EU-direktiv och förordningar på en mer övergripande nivå. Senaste året har EBA sprutat ur sig förslag till tekniska standarder, ibland flera i veckan, som en följd av att EU:s nya kapitaltäckningsregler CRD 4 och CRR blivit klara. Det har varit och är fortfarande en utmaning vad gäller arbetsbördan. Vi måste säkerställa tillräcklig kvalitet och en ordentlig konsultationsprocess, och samtidigt hålla snäva tidsramar. Vi har varit tvungna att lita mycket till hjälp från de nationella tillsynsmyndigheterna, som har lånat ut personal. Hittills har vi lyckats hålla kvaliteten, så jag är ganska nöjd, säger Andrea Enria. Från början hade EBA 30 anställda, nu 120. Har ni kommit upp i den storlek ni ska ha? Nej, och ärligt talat, när jag åker utomlands och jämför med kollegor i andra jurisdiktioner så är det pinsamt hur lite folk vi har som ska utöva de uppgifter vi har fått tilldelade. Jag förstår att vi ska vara väldigt försiktiga med att använda europeiska skattebetalares pengar, men om man vill ha ordentlig finansiell lagstiftning måste man också tilldela de resurser som behövs. Men jag tror att det är mer erkänt nu, även i Europaparlamentet, att vi behöver mer resurser för att klara av vårt jobb, liksom mer disciplin i lagstiftningsprocessen. Att låna in personal från de nationella tillsynsmyndigheterna är FOTO: Lars Nyman

5 INTERVJU RBANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER dock inte bara av nöd, utan delvis också en medveten metod. I EBA:s arbetsgrupper och kommitteer sätter man alltid personer från både EBA och från de nationella tillsynsmyndigheterna. Vi arbetar väldigt nära ihop. Det är viktigt att arbeta tillsammans med folk som har den dagliga kontakten med banker för att få en känsla av hur en regel påverkar banksektorn. Slagsida åt starka Det är öppet för alla nationella tillsynsmyndigheter att skicka personal till EBA, men Andrea Enria beklagar att det finns en slagsida åt de starka ländernas myndigheter. De har mer personal och kan avsätta mer resurser till det här. Myndigheter med strama budgetar skickar inte personal till oss. EU:s kapitaltäckningsregler är klara och håller som bäst på att implementeras nationellt runt om i Europa. Näst på tur av de regler som EU-kommisssionen utarbetat efter krisen är krishanteringsramverket, Bank Recovery and Resolution Directive. Gör ni någon analys av hur de två samverkar? EU-kommissionen ska gå igenom alla delar av lagstiftningen, och vi bidrar med synpunkter på tekniska aspekter. Vad gäller krishanteringsramverket och kapitaltäckningsreglerna så är min bild att de kompletterar varandra. Inga överlappningar eller motsägelser? Nej. Men om det är det intryck som branschen har, så är vi förstås redo att lyssna. Reglerna som kommer nu är stora och genomgripande. De kommer från EU och från det egna landet, i form av förordningar, tekniska standarder, lagar och föreskrifter. Inte minst för små banker är det svårt att få en överblick och resurskrävande att anpassa sig. Är det något ni tänker på? Absolut. I våra konsekvensanalyser fokuserar vi inte bara på de stora bankerna. Vi har mer än 450 banker i vårt urval. Där ingår också små lokala sparbanker och kooperativa banker. Vi försöker alltid fånga effekten på olika affärsmodeller, till exempel gjorde vi det i vår rapport om effekterna av de nya likviditetskraven. För några veckor sedan hade vi en workshop om proportionalitet i London som var mycket välbesökt, där vi fick synpunkter från de mindre bankerna på hur vi kan använda oss av proportionalitet i vårt arbete. Redan nu är kraven på hur stora och små banker ska efterleva reglerna olika. Till exempel behöver små banker inte fylla i alla fält i de omfattande tillsynsrapporterna. De små bankerna är också befriade från kravet att ha en oberoende kommitté för kontroll av ersättningar, vilket stora banker måste ha. Det är tydligt att vi behöver gradera reglerna beroende på hur komplexa bankerna är. Men vi diskuterar fortfarande internt hur vi bäst kan implementera proportionalitetskonceptet. Jag tror att vi behöver göra mer på det området. Tar över tillsyn En stor förändring i det europeiska banklandskapet är att Europeiska centralbanken, ECB, tar över tillsynen över en mängd banker, främst i euroländerna, men också i andra länder som väljer att ansluta sig till Bankunionen. Sverige har valt att inte delta än så länge, inte minst för att icke-euroländer inte har samma rösträtt i ECB. Hur påverkar Bankunionen EBA? Ur en synvinkel är effekten inte så stor, eftersom det ansvar som nu flyttar till ECB inte har legat hos EBA, utan hos de nationella tillsynsmyndigheterna. Vi utövar inte tillsyn över bankerna. Å andra sidan ändrar det dynamiken runt våra förhandlingsbord. Vi har fått nya omröstningsregler. Fram tills för några dagar sedan kunde vi anta våra standarder med kvalificerad majoritet. Från och med imorgon måste vi ha kvalificerad majoritet plus dubbel enkel majoritet. Andrea Enria förklarar: kvalificerad majoritet räknas som minst tre fjärdedelar* på EBA. Enkel majoritet är hälften plus en röst. Dubbel enkel majoritet syftar på att en majoritet av länderna såväl inom som utanför Bankunionen röstar för ett förslag. Mer indirekt tror Andrea Enria att Bankunionen skapar ett större behov för vad som kallas single rulebook, det vill säga att EU:s alla länder ska ha en enda uppsättning regler, utan så mycket nationella undantag. Att se till detta är en av EBA:s stora uppgifter. ECB kommer inte att kunna hantera att banker under deras tillsyn har olika regler, beroende på om de finns i Frankrike eller Tyskland, till exempel. En annan sak är att det blir än viktigare att hålla ihop den gemensamma marknaden, så att inte reglerna och tillsynen går i en riktning inom Bankunionen och i en annan riktning utanför Bankunionen. Det skulle kunna skapa en farlig spricka i den gemensamma marknaden. De senaste åren har kapital- och krisreglerna fått mesta uppmärksamheten. Vad kommer att hålla EBA sysselsatt framöver? Kapitaltäckningsreglerna håller oss sysselsatta ännu ett tag; det finns ett stort arv efter CRD/CRR. Den andra stora biten är krishanteringsramverket, som ger oss en viktig roll både i fråga om standardsättande och medlande mellan nationella tillsynsmyndigheter. Snart kommer dock regler om insättningsgaranti, betalkonton, penningtvätt och bolån från EU, vilket gör att konsumentregler kommer att ta större plats framöver på EBA. Konsumentskydd har inte varit i fokus för oss hittills eftersom vi har varit så upptagna med annat. Fast vi började redan förra året med principer för ansvarsfulla bolån och för behandling av kunder som ligger efter med betalningarna. * egentligen 73,9 procent.

6 6 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 BANKMÖTET 2013 Bankernas roll i fokus på Bankmötet Den 7 november var det dags för Bankmötet, Bankföreningens årliga konferens för banksektorn, som liksom tidigare år hölls på Moderna Museet. Årets tema var Bankernas roll i samhället. I sitt välkomsttal sa Thomas Östros, Bankföreningens vd, att vi har skäl att vara stolta över att de svenska bankerna har hanterat krisen så bra, för till skillnad mot på andra håll i Europa, så klarar de av att finansiera ekonomin, vilket är avgörande för jobb och tillväxt. Vi har verkligen ett gemensamt intresse - företrädare för politik, myndigheter, näringsliv, banksektorn, kunder, medborgare - av ett starkt, stabilt bankväsende i Sverige. Christian Clausen, Nordeas vd och Bankföreningens avgående styrelseordförande, konstaterade därefter att detta var det första bankmötet på fem år som det ser ljust ut. Temat för Bankmötena sedan 2008 har varit kris på ett eller annat sätt, så inte i år. Sedan gick Andrea Enria, EBA:s ordförande, upp på scenen. Ämnet för hans anförande var hur de europeiska bankerna har anpassat sig efter krisen. Så var det dags för paneldiskussion mellan Andrea Enria, Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson och Christian Clausen. Medan den första framhöll vikten av att alla länder implementerar EU:s finansregler likadant - one single rulebook - hävdade den andra rätten till nationella anpassningar. Den tredje tyckte i stället att det fick vara nog med regler på ett tag, innan vi smält alla dessa som redan kommit. Efter paus var det dags att diskutera bankernas roll i samhället, och Annika Falkengren, Bankföreningens nya ordförande, började med att konstatera att det bara är genom att säkerställa kundnytta som vi kan garantera att bankerna har en roll i framtiden. Peter Norman gick igenom vad regeringen har gjort för den finansiella stabiliteten, varefter företrädare för näringslivet Företagarnas Elisabeth Thand Ringqvist, Svenskt Näringslivs Annika Lundius och Investors Jacob Wallenberg samtalade om det finansiella systemets roll för tillväxten med bankföreträdaren Mikael Björknert från Swedbank. På följande sidor finns referat från framträdandena samt intervjuer med de medverkande. Mycket nöje med läsningen. FOTO: Lars Nyman

7 BANKMÖTET 2013 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER Europeiska banker på god väg En prominent gäst på årets upplaga av Bankmötet var den europeiska bankmyndigheten EBA:s ordförande Andrea Enria. I sitt anförande gav han en utblick till den europeiska bankmarknaden och talade om hur bankerna har anpassat sig efter krisen. Bankerna har stärkt sin kapitalposition väsentligt och är på god väg att uppnå full Basel III-nivå, sa han och gav flera sifferexempel. Uppfattningen att amerikanska banker skulle ha varit mer effektiva i sin anpassningsprocess, stöds inte av data, anser han. Vi har jämfört de 20 största europeiska och amerikanska bankerna. I slutet av 2008 var kapitalet i nominella termer ungefär det samma. Efter det har amerikanska banker visserligen tagit in mer nytt kapital och behållit mer vinster i företaget, men de har också gjort fler återköp. Så i juni 2013 var de europeiska bankernas kapital i nominella termer faktiskt högre än de amerikanska bankernas. Europeiska banker har också förbättrat sin leverage ratio avsevärt och når i genomsnitt upp till den internationella standarden 3 procent. Vad gäller likviditetsmåttet liquidity coverage ratio, LCR, så ligger europeiska banker på 115 procent i genomsnitt, alltså högre än kravet på 100 procent som gäller från och med 2019 (dock tidigare i vissa länder). Trots detta finns en misstro mot europeiska banker och börsvärdet har inte återhämtat sig på samma sätt som för amerikanska banker. Enligt Andrea Enria återspeglar det ett bristande förtroende för vad bankerna har på sina balansräkningar. Europeiska banker anses inte ha varit lika snabba att städa upp genom att ta förluster och sälja tillgångar. Ett sätt att återupprätta förtroendet är därför att göra en genomgång av balansräkningarna, en så kallad asset quality review, för att klargöra hur det verkligen ser ut i de europeiska bankerna. Om man inte kan jämföra kvaliteten på bankernas tillgångar på ett tillförlitligt sätt mellan länder uppstår alltid farhågan att det kan finnas något som inte står rätt till. Genomgången ska göras nästa år av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna under överinseende av EBA. Exakt vilka banker som ska undersökas är inte bestämt än, men åtminstone alla stora, både inom och utom euroområdet. I EBA:s stresstester tidigare år har de fyra svenska storbankerna varit med. Riskvikter ifrågasätts Något annat som kan ligga bakom misstron mot de europeiska bankernas uppstädning efter krisen är hur de har använt sig av riskvikter. Marknaden har ibland fått intrycket att bankerna har ändrat i sina interna modeller snarare än städat upp i balansräkningen på riktigt, enligt Andrea Enria. I stället för att minska utlåningen har europeiska banker ofta optimerat sina riskvägda tillgångar, vilket man kan göra genom att minska mer riskfylld utlåning (exempelvis till företag) till förmån för mindre riskfylld utlåning (exempelvis till bolåntagare). EBA vill råda bot på den skepsis som finns mot riskviktsanvändningen genom ett antal åtgärder, som till exempel att kräva standardiserad information från bankerna. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna själva bli mer samordnade. Det har nämligen visat sig att de bedömer bankernas interna riskviktsmodeller på olika sätt. Att minska de riskvägda tillgångarna är inte en dålig sak i sig, och man ska inte undervärdera de förbättringar som kan göras den vägen för att få mer hållbara affärsmodeller. Ändra affärsmodelller De banker som tar emot stöd från EU har direkt uppmanats att ändra sina affärsmodeller för att bli mer motståndskraftiga, genom att till exempel minska utlåningen i förhållande till inlåningen, vilket också ofta har skett. Övriga banker har dock inledningsvis försökt att leva upp till nya regelkrav utan att ändra affärsmodeller, men det håller på att förändras. Jag tror att återhämtnings- och avvecklingsplanerna (red: som varje bank måste upprätta enligt det nya krishanteringsramverket som är på gång, se artikel sidan 18) kommer att ge bankerna tillfälle till mer radikala tankar kring affärsmodellerna. Det gäller nu att ta tillfället i akt och skapa ett helintegrerat europeiskt sätt att ta hand om banker i kris, anser Andrea Enria. Den här krisen visade prov på motvilja till gemensamma lösningar på EU-nivå och i flera fall har nationella tillsynsmyndigheter i stället tillvaratagit sitt eget lands intressen. Det har lett till en avsevärd nedgång i gränsöverskridande bankverksamhet i EU, även inom bankkoncerner, som antingen har valt eller har tvingats av myndigheterna att matcha tillgångar och skulder land för land. Förtroendet och samarbetet tillsynsmyndigheter emellan har minskat. Den gemensamma marknaden har skadats av denna utveckling. Se intervju med Andrea Enria på sidan 4.

8 8 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 BANKMÖTET 2013 Bankerna är blodomloppet i ekonomin I sin programförklaring som ny ordförande för Bankföreningen betonande Annika Falkengren, vd SEB, vikten av kundfokus, öppenhet och att vara en del av samhällsdebatten. I allt vi gör måste vi ställa oss den centrala frågan: Vad är bra för kunden, både nu och i framtiden. Det är bara genom att säkerställa kundnytta som vi kan garantera att bankerna har en roll i framtiden. Det här tror jag att medarbetare och chefer på bankerna vet, sa Annika Falkengren. Annika Falkengren berättade om bankernas roll som blodomloppet i ekonomin; den svenska finanssektorn består av företag, varav 117 är banker. Sektorn står för 4 procent av BNP, sysselsätter personer och står för 11 procent av den inbetalda bolagsskatten. I Europa har många banker minskat sin utlåning i spåren av finanskrisen. Men i Sverige är bilden en helt annan: Svenska banker har ökat utlåningen till hushåll med i snitt 7 procent per år och till företagen med i snitt 2,5 procent per år. Hon tog även upp nya regelverk och bankernas relationer till reglerare och politiker. Hon såg positivt på att banker i dag håller mer och bättre kapital och har större likviditetsreserver än före krisen. Men att helt eliminera risker vore fel väg att gå: Regelverken måste hitta en bra balans mellan att hålla systemet säkert med gränser för risktagande och uppmuntra bankerna att ta nödvändiga risker. Ett riskfritt finansiellt system finns inte, har aldrig funnits och bör inte finnas. När nya regelverk tas fram är det viktigt att se till helheten; hur de påverkar företag, privatpersoner och samhällsekonomin i stort. Stor försiktighet måste vidtas för att undvika oavsiktliga konsekvenser. Dåligt utformade, eller illa kalibrerade regler kan försvåra för företag i en sådan utsträckning att reglerna riskerar göra mer skada än nytta. Syftet är ju att banksystemet ska vara stabilt. FOTO: Lars Nyman Relationen med politiker När det gäller relationen med politikerna efterlyste Annika Falkengren en mer nyanserad debatt. Min förhoppning är att vi med en mer nyanserad diskussion kan få till en mer nykter syn på banker och att vi tillsammans är tydliga kring vikten av att ha en lönsam och stabil banksektor. Lönsamma banker kan finansiera sig själva billigare, vilket kommer bankkunderna till gagn. Bankföreningens vd Thomas Östros och nya ordföranden Annika Falkengren, SEB:s vd.

9 BANKMÖTET 2013 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER Välskötta banker i Sverige Grattis Annika till ordförandeskapet för denna fina förening. Samtidigt vill jag passa på att tacka Christian. Jag ser fram emot att prata med Annika och Thomas i samma positiva anda, sa Peter Norman. Peter Norman slog fast att Sverige har välskötta banker och att svenskarna kanske är världens mest fondsparande folk och att här finns såväl en hedgefond- som private equity-industri i världsklass. Kort och gott: vi har skapat en bra grogrund i Sverige för finansiell verksamhet som man kan vara stolt över. Vi har en kraftfull, vital och väl fungerande finansiell sektor. Och den ska vi värna om, sa Peter Norman. Peter Norman gick igenom makroekonomin och konstaterade att Europa är på väg ur recessionen, att det ser ljusare ut i USA men att tillväxtekonomierna uppvisar lägre ekonomisk fart. Regeringens prognos är att den svenska ekonomin växer med 2,5 procent nästa år. På risksidan finns hög skuldsättning bland svenska hushåll samt internationell oro. Resurserna fördubblade Peter Norman gick igenom vad regeringen har gjort för förbättra den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen har fått mer än dubbelt så mycket resurser jämfört med Vi har stramare kapitalkrav, vilket Annika var inne på, kvantitativa likviditetskrav, golv på bankernas riskvikter för bolån samt bolånetak. Sedan finns det också en uppgörelse mellan Bankföreningen och Inspektionen om en sundare amorteringskultur, vilket jag välkomnar. Peter Norman kom in på det föreslagna Stabilitetsrådet och förklaringen till att det är han i egenskap av finansmarknadsminister som blir ordförande. I och med att finansmarknadsministern är ordförande vill vi understryka det politiska ansvaret. Vi har en kraftfull, vital och väl fungerande finansiell sektor FOTO: Lars Nyman Om det blir en finanskris kan inte en regering sitta och peka finger åt myndigheter och säga att det var de som inte skötte sig. Som politiker har man alltid ett ultimativt ansvar och detta understryks genom att finansmarknadsministern är ordförande. Trots att ganska många åtgärder redan har vidtagits ser Peter Norman behov av fler. Det beror dels på den svenska banksektorns storlek i förhållande till BNP, dels på hushållens höga skuldkvot. När vi får besök av organisationer som bedömer svensk ekonomi som till exempel OECD och IMF så stannar de alltid upp vid de två måtten. I bästa fall lyser en gul lampa, i värsta fall har lampan en annan färg. Som jag ser det har vi en stabilare ekonomisk tillväxt framför oss och då är det möjligt och rimligt att göra ytterligare åtgärder för att strama åt den finansiella sektorn något. Hur det ska gå till får vi återkomma till. Se intervju med Peter Norman på sidan 14.

10 10 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 BANKMÖTET 2013 Paneldebatt: Brist på kapital när konjunkturen vänder upp Vid Bankmötets andra paneldebatt var uppdraget att diskutera Bankernas roll i samhället, en frågeställning som angreps livligt från många olika håll och kanter. I paneldebatten medverkade Annika Lundius, vice vd för Svenskt Näringsliv, Elisabeth Thand Ringqvist vd för Företagarna, Jacob Wallenberg, ordförande i Investor och Mikael Björknert, chef för Channels and concepts på Swedbank. Annika Lundius efterlyste ordentliga analyser över hur regleringar påverkar näringslivet. Självklart är det bra med regleringar som gör det finansiella systemet stabilt. Men innan lagar och regler införs så måste det till ordentliga konsekvensanalyser. På så sätt kan man förstå hur regleringar påverkar företagens kapitalförsörjning och priset på kapital. Tyvärr så brister det här. Det har blivit viktigare för företagen att hitta alternativa finansieringskällor. Mellan 1998 och 2010 sjönk andelen bolag med banklån med 10 procentenheter. Dessutom har nystartade bolag svårt att få lån över huvud taget, vilket är ett reellt problem för Sveriges tillväxt. Storföretagen har möjlighet att använda sig av företagsobligationsmarknaden. Förhoppningsvis medför det att bankerna ökar utlåningen till små och medelstora företag när låneutrymme frigörs. Jacob Wallenberg tittade västerut och varnade för en kommande kapitaltorka som en följd av alltför omfattande regleringar. Allmänt ser jag tecken på att vi går mot en liknande utveckling som i USA, där storföretagen använder sig alltmer av den publika obligationsmarknaden. Regleringarna har gått för långt. När konjunkturen vänder upp kommer det inte att finnas tillräckligt med kapital för bankerna att låna ut. Det kommer framför allt att drabba de mindre bolagen som inte har samma möjlighet att finansiera sig via obligationsmarknaderna. Regleringarna riskerar att lägga en våt filt över den ekonomiska tillväxten, och det vill jag verkligen varna för. Elisabeth Thand Ringqvist vill ha kunnigare rådgivare och poängterade att fyra av fem jobb har skapats i företag med färre än 50 anställda. Jag vet att relationen till banktjänstmannen är en av de viktigaste relationerna som en företagare har. Och som ni vet kan viktiga relationer väcka starka känslor. En femtedel av alla företag säger att det nu är svårare att få krediter. Även om räntan har gått ned så är det mindre glädjande att de stora företagen i snitt betalar 2 procentenheter lägre ränta. Dessutom skiljer sig räntan åt beroende på var i landet företagaren finns, till exempel betalar mina företagare i Jämtland avsevärt högre ränta än på andra håll i landet. På många kontor ute i landet finns inte all kompetens som företagare FOTO: Lars Nyman

11 BANKMÖTET 2013 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER behöver. Här måste bankerna skärpa sig. Mikael Björknert inflikade snabbt. Precis, vi måste bli ännu bättre på service. Men vi kan inte ha all kompetens på alla kontor, däremot kan digitaliseringen lösa många saker. Om en företagare vill veta mer om till exempel generationsskiften så borde hon kunna gå in på bankkontoret och via till exempel videolänk koppla upp sig mot en rådgivare som är expert på området. Generellt är jag orolig över att svenska företag är så långsamma med att digitalisera sig samtidigt som kunder handlar alltmer med utländska aktörer över internet. Risken är betydande att svenska företag kommer att tappa kunder. Utnyttjar olikheter Dagens moderator, KG Rickhamre, lyfte frågorna om regelarbitrage mellan EU och USA och följderna av fragmentiseringen av Europas kapitalmarknader. Om det finns olika regler i olika områden så kommer företagen att utnyttja det, inklusive alla som sitter i detta rum. Till exempel medförde valpskatten att handeln flyttade till London. Får vi inte på sikt ett harmoniserat regelverk skapar det stora problem, sa Jacob Wallenberg. Regelarbitrage är ett problem. Stora företag kan lättare låna upp utomlands, medan dessa kapitalmarknader i princip är stängda för små bolag. Det skapar en snedvriden konkurrens, sa Elisabeth Thand Ringqvist som nyligen varit på en turné och informerat företagare att det går att finansiera sig ned till 20 miljoner kronor via företagsobligationer. Räntorna är högre i länder som Spanien och Portugal och där får de små och medelstora företagen knappt några banklån alls. På sikt tror jag att Europa behöver en väl fungerande bankunion för att komma till rätta med den fragmentisering som vi ser, sa Annika Lundius och fortsatte: Eftersom små och nystartade bolag inte kan finansiera sig med banklån är det viktigt att även titta på hur skatterna kan förändras så att bolagen kan bygga mer eget kapital. Sedan fick panelen uttala sig om hur de bedömde att förtroendet är för banksektorn. Jag tror att kunderna känner att det finns en bra bank för dem, men att bankerna kan skärpa till sig lite. Servicen ska bli bättre och produkterna färre och enklare, sa Mikael Björknert. Läser man tidningar får man bilden att förtroendet är ganska uselt. I media finns ett element av att man inte ska störa en bra story med för mycket fakta. I verkligheten tror jag att många har fantastiskt fina relationer till sina banker. Här vill jag slå ett slag för att ha en långsiktig relation med sin bank och inte shoppa runt alltför mycket i goda tider. När sämre tider stundar finns risken att dessa bolag inte har tillgång till en bra bank, sa Jacob Wallenberg. Det varierar mycket bland företagen. Under krisen träffade jag åtskilliga finansdirektörer som vara rasande på bankerna. Men jag tror att synen är bättre i dag. Men att färre bolag har banklån är en varningssignal som bankerna ska ta på allvar, sa Annika Lundius. Brist på djup Thomas Östros lyfte frågan hur näringslivet dels såg på bristen på en mer djuplodande diskussion kring viktiga förslag som till exempel Liikanens förslag och den nya skatten på finansiella transaktioner, FTT. Dels att de inte själva blir inbjudna till diskussioner med politiker. På Europanivå har vi argumenterat mycket för att politiker ska diskutera frågor med näringslivet. Men politikerna har varit så fokuserade på att reglera kapitalmarknaderna att de helt har tappat bort att involvera oss och vilka konsekvenserna blir för företagens kapitalförsörjning, sa Annika Lundius. Enkät: Vad är bankernas roll i samhället? Hur tycker du att bankerna lever upp till den rollen? Annika Zervens, kommunikationschef på Finansinspektionen Att hantera penningflöden på ett förtroendefullt sätt. I en internationell jämförelse sköter sig svenska banker väl. Men de kan arbeta ännu mer på att vara transparenta mot konsumenter. Konsumenterna måste kunna förstå vad de köper och innebörden av avtal. Se intervjuer på sidorna 12 och 13. Joel Dahlberg, ekonomijournalist på SvD, tillika författare till boken Bankbluffen: Att bedriva sin verksamhet på ett sätt som upprätthåller förtroendet för det finansiella systemet. Jämfört med andra länder så fungerar det svenska systemet ganska bra. Men jag tycker att det finns drag som inte är bra, till exempel inom fondsparande. Här finns forskning som tydligt visar att ju högre avgiften är, desto sämre är snittavkastning för kunden. Men bankerna drivs av höga avgifter och här finns ett allvarligt trovärdighetsproblem. Foto: Henrik Norberg

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande.

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande. november 2010 5 Foto: Lars Nyman Bankmötet 2010 Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen april 2011 2 Anna Kinberg Batra - styr finansutskottet i riksdagen Foto: Lars Nyman Stora befogenheter för framtida finanskrishanterare Svenska säkerställda obligationer marknadsförs utomlands 2 Bankföreningens

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 december 2011 6 Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef 2 Bankföreningens

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA DECEMBER 2013 6 Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot

Läs mer

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves nr 7 2012 årgång 40 Finansiella kriser och finansiell reglering tankar efter fem turbulenta år Mårten Palme Jag är fr o m i dag ny ordförande i Nationalekonomiska Föreningen och har nöjet att inleda mitt

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden ANFÖRANDE DATUM: 2013-09-26 TALARE: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley PLATS: Ohlininstitutet SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden a n n e w i b b l e - f ö r e l ä s n i n g 2 0 1 3 cecilia skingsley Bankerna, kriserna och framtiden w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet är en liberal tankesmedja grundad

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer