Gröna partiers syn på privatisering i välfärden. En studie av fjorton europeiska länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna partiers syn på privatisering i välfärden. En studie av fjorton europeiska länder"

Transkript

1 Gröna partiers syn på privatisering i välfärden En studie av fjorton europeiska länder

2 Publicerad av Green European Foundation Alla rättigheter reserverade. Författarna och Green European Foundation Projektledning av: Marina Barbalata och Beatrice White, Green European Foundation Frida Johnsson, Cogito Erzsébet Gergely, Ecopolis Reyes Montiel, EQUO Översättning till svenska: Anna-Karin Andersson Formgivning: Micheline Gutman Omslagsfoto: shutterstock Åsikterna som framförs i texterna är författarnas egna. De återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Green European Foundation. Denna publikation har tagits fram med finansiellt stöd av Europaparlamentet. Europaparlamentet är inte ansvarig för innehållet i denna publikation. The Green European Foundation Brussels Office: 15 Rue d Arlon B-1050 Brussels Belgium Tele: Fax: Webb: Green European Foundation asbl: 1 Rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg

3 3 Innehållsförteckning Förord 4 Storbritannien: ett land med stor påverkan 5 Spanien: välfärdsbygge i ett tidigt skede 10 Sverige: offentlig och ideell sektor på tillbakagång 15 Tyskland: En medelväg? 23 Ungern: Historien återupprepar sig 30 Nya perspektiv: en sammanställning av åsikter om privatisering hos 34 de gröna partierna i Europa Gröna utmaningar och strategier för framtiden: En tredje väg? 39

4 4 Förord Gröna partiers syn på privatisering i välfärden en studie av fjorton europeiska länder I de flesta europeiska länder har huvuddelen av välfärdstjänsterna, såsom skola, vård och omsorg, traditionellt sett ägts och drivits av den offentliga sektorn staten, regioner eller kommuner. I många länder har det också funnits en mindre sektor av icke-offentlig välfärd, ofta bedriven av icke-vinstdrivande stiftelser och organisationer, ibland med kopplingar till religiösa samfund. Sedan 90-talets början har man kunnat se en trend i riktning mot alltfler privat ägda och drivna, men ofta offentligt finansierade, välfärdstjänster. Några av skälen till den här utvecklingen har bland annat varit en vilja att decentralisera stora offentliga byråkratier, minska kostnaderna och öka effektiviteten inom välfärden. Det är uppenbart att starka ekonomiska aktörer har haft ett egenintresse i en växande privat välfärdssektor med vinstintresse. I vilken utsträckning detta är förenligt med en grön samhällsvision och hur de gröna partierna i Europa har reagerat på denna utveckling har inte varit entydigt. Följande rapport ger en översikt över de europeiska gröna partiernas politik när det gäller privatisering av välfärdstjänster, såsom skola, vård och omsorg. Rapporten ger också en bild av partiernas åsikter om att lägga ut offentligt finansierad välfärdsverksamhet på entreprenad till privata aktörer, både företag och icke-vinstdrivande aktörer. Gröna partier i fem länder England, Tyskland, Ungern, Spanien och Sverige har presenterat en översikt över den politiska situationen i respektive land och beskrivit ståndpunkter och åtgärder i fråga om avreglering och privatisering av den offentliga sektorn. Finns det ett samband mellan den förda politiken i de här frågorna och grön ideologi i allmänhet? Vilken slags politik och vilka förslag har lanserats, diskuterats och föreslagits av gröna partier i olika länder? Vi har också samlat in åsikter och synpunkter från nio gröna europeiska partier i frågan för att se om en grön syn kan skönjas i dessa frågor. Rapporten gör inte anspråk på att vara en heltäckande studie utan är en sammanställning av vad de gröna partierna själva beskriver som den viktigaste utvecklingen och hur de har agerat i varje enskilt land. De senaste ekonomiska kriserna har visat att välfärdens organisering och finansiering är av stor betydelse för utvecklingen i Europa. Demografiska förändringar, låg effektivitet, stelbenta byråkratier, gamla traditioner och ansträngda offentliga finanser skapar nya utmaningar. I många länder har tusentals små beslut resulterat i ett paradigmskifte från offentligt till privat ägande i välfärdssektorn, utan något demokratiskt legitimt politiskt beslut. Den allmänna opinionen har tagits på sängen och en motreaktion har uppstått i många länder. Den här motreaktionen har emellertid många olika politiska färger, en del är progressiva och vänster, andra är populistiska och höger. Vi anser att det finns behov av en gemensam grön politik när det gäller driften och utvecklingen av välfärdssektorn. Den här rapporten kan förhoppningsvis bli startpunkten för en mer uttalad gemensam grön syn och kunna bidra till den gröna europeiska debatten om offentliga och privata aktörers roll i ett framtida Europa. Marina Barbalata och Beatrice White, Green European Foundation Frida Johnsson, Cogito Erzsébet Gergely, Ecopolis Reyes Montiel, EQUO

5 Spanien 5 Storbritannien: ett land med stor påverkan Av Karl Palmås Baloncici / Shutterstock.com

6 England 6 Inledning Storbritannien är en nyckelaktör när man diskuterar välfärdsfrågor inom EU. Även om landet må vara en motvillig medlem av unionen utövar det ett kraftigt inflytande på grund av det faktum att dess politik tenderar att kopieras i övriga Europa. Detta stämmer särskilt när det gäller privatiseringspolitiken. De så kallade nyliberala reformer som dök upp på 1980-talet kom från den angloamerikanska sfären, med Thatcher och Reagan allmänt erkända som de främsta förespråkarna för politiken. Denna omfattade avregleringar samt privatiseringar av välfärdstjänster. De omfattade även offentliga-privata partnerskap (PPP) där den privata sektorn bjöds in att bli medaktörer till den offentliga sektorn, exempelvis genom att tillhandahålla finansiering för att bygga infrastruktur. En annan slags reform, som dök upp vid sidan av de ovan nämnda sökte införa förvaltningsmetoder som härmade den privata sektorn. New Public Management omfattar olika sätt att mäta prestationer, men försöker även införa marknadsmekanismer inom den offentliga sektorn. Ett exempel på sådana kvasimarknader är den inre marknad som skapades inom den allmänna hälsooch sjukvården (National Health Service, NHS) i Storbritannien Denna innebar att köp och tillhandahållande av hälso- och sjukvård delades upp så att statligt finansierade allmänläkare köpte vård från NHS-organisationer som konkurrerar med varandra om att leverera vårdtjänster. En introduktion till det aktuella läget för välfärdspolitiken i Storbritannien måste också ta upp begreppet tredje vägens politik tog New Labour över makten efter en jordskredsseger och satte punkt för ett arton år långt konservativt styre. När regeringen Blair tog över makten stod det klart att den inte helt sonika skulle återgå till Labours gamla politik, där i första hand staten levererar välfärdstjänster. Blair skriver 1998: Det är tydligt att samtidigt som staten har en avgörande roll att spela när det gäller att tillhandahålla välfärd så är arbetsgivare, den privata sektorn, den privata sektorns finansiella institutioner och fackföreningar alla viktiga partners. Med andra ord, New Labourregeringen lät den privata sektorn fortsatt vara en del av välfärdsförsörjningen i Storbritannien. De offentliga-privata partnerskapsprogrammen blev kvar liksom New Public Management. Men som antyds i citatet ovan lade New Labourregeringen större vikt vid hur den ideella sektorn skulle kunna bidra till vad som sedan har kommit att kallas välfärdsmixen. Under tidigt 00-tal var det en del experimenterande med nybildade icke-vinstdrivande organisationer och sociala företag. Nya Labour införde en ny rättslig form - Community Interest Company (CIC) för sociala entreprenörer som ville etablera sig inom välfärden och lät några NHS-sjukhus ombildas till stiftelser som åtnjuter större autonomi i förhållande till staten. Idag tenderar fokus för debatten om New Labourregeringens arv att ligga på de nyliberala resultaten av den tredje vägens välfärdspolitik. Den tidigare Labourparlamentarikern och statsvetaren David Marquand säger exempelvis New Labour var hängivna marknadslösningar med konvertitens fullständiga glöd. Med detta sagt skulle man även kunna hävda att även om man kan se en röd tråd mellan Thatcherism och Blairism, så finns det också en samstämmighet mellan New Labour och dagens konservativaliberaldemokratiska koalition. Som vi kommer att se i nästa stycke är de medarbetarägda bolagens och den civila sektorns roll kvar på den brittiska regeringens agenda. I det följande kommer den här texten att studera två politikområden närmare hälso- och sjukvård samt utbildning och hur de gröna ser på dem. Eftersom politiken på de här områdena har decentraliserats kommer texten att fokusera specifikt på England. Hälso- och sjukvård NHS, den allmänna hälso- och sjukvården i Storbritannien, har en stolt historia och åberopas ofta som ett av världens första system för allmän hälso- och sjukvård. Att vården ska vara gratis vid användning kvarstår som grundläggande princip för NHS, även om vissa inklusive det gröna partiet i England och Wales hävdar att det är hotat. I vilket fall som helst har organisationsformerna för att tillhandahålla den fria tillgången förändrats över tid. Aneurin Bevan, den hälsovårdsminister som införde institutionen, påstås ha sagt att ljudet av ett bäcken som faller på Tredegarsjukhuset kan höras i Westminster. Detta uttalande återspeglar det faktum att det tidiga NHS var en institution som helt och hållet återfanns inom den offentliga sektorn. Det antyder också att denna institution var noggrant kontrollerad

7 England 7 på den nationella beslutsnivån. De välfärdsreformer som nämnts ovan, och som letts av både konservativa regeringar och Labourregeringar, har inneburit att NHS koppling till den offentliga sektorn försvagats. Införandet av PFI (Private Finance Initiative) har exempelvis inneburit att NHS-sjukhus nu kan finansieras och byggas av den privata sektorn. Med andra ord får den privata sektorn nu en del av de pengar som flyter genom hälso- och sjukvårdssystemet. Ytterligare ett exempel är utvecklingen av stiftelsesjukhus, en politik som infördes av New Labourregeringen. Politiken innebär att låta traditionella NHS-stiftelser bli mer oberoende av hälsovårdsdepartementet genom att bli halvt självständiga stiftelser. Det finns åtminstone två syften med att ge sjukhus en sådan självständighet. För det första är det idén om att decentralisering av makten från hälsovårdsdepartmentet, till läkare och sjuksköterskor kan underlätta ansvarsskyldighet och leda till innovationer, kostnadsbesparingar och bättre arbetsvillkor. För det andra: Eftersom stiftelsesjukhus får behålla överskottet från driften och låna pengar från den privata sektorn kan den här politiken öka tillgången till finansiering och även bidra till kostnadsmedvetande i organisationen. Av en händelse är dessa dubbla mål inte helt olika de ursprungliga syftena med Thatchers privatiseringsprogram. Det gröna partiet i England och Wales motsätter sig stiftelsesjukhus när det gäller båda dessa mål. För det första, såsom anges i hälsoavsnittet i Policies for a Sustainable Society, sägs stiftelsesjukhus bidra till ökad lokal kontroll, men skulle faktiskt kunna leda till minskad demokratisk ansvarsskyldighet eftersom de inte kommer att kunna stå till svars inför parlament eller lokala myndigheter. För det andra står policyn om stiftelsesjukhus i bjärt kontrast till det gröna partiets politik om att offentlig hälso- och sjukvård fullt ska finansieras av skatter. Detta, hävdas det, kommer antagligen att resultera i att man tar betalt för stödfunktioner (vilket är till nackdel för de som har det sämre ställt), minskad utbildning och medicinsk vidareutbildning samt utebliven behandling av sjukdomar som är sällsynta eller kräver specialister. Stiftelsesjukhus riskerar att underminera NHS principer och skapar ett system med två eller flera klasser och med ojämn tillgång. Detta hotar också de facto privatiseringen eftersom mängden kommersiell upplåning och diversifiering bort från NHS nyckelfunktioner enbart kommer att styras av tolkningar och inte av tydliga regler. De gröna vill därför avskaffa reformen och återintegrera de befintliga stiftelsesjukhusen i NHSsystemet. Detta återspeglar även den vidare ambitionen att tygla den smygande privatiseringen av NHS. Det finns dock en del av NHSsystemet som till övervägande delen är privat tillhandahållandet av primärvård genom allmänläkare. Denna del av NHS utgörs av småskaliga privata företag som jobbar under exklusiva kontrakt med NHS. De gröna anser att sådana företag inte är tillräckligt ansvariga inför lokalbefolkningen och lokala myndigheter och föreslår istället patientägda kooperativ. Sådana kooperativ skulle innebära att patienter och lokalsamhällen får en starkare röst inom primärvården och äganderätt till densamma. De grönas förslag om en kooperativt ledd primärvård ska ses mot bakgrund av en allmän inriktning mot mer gemensamt ägande inom välfärden. (Se diskussionen i inledningen.) Det senaste uttrycket för detta är den konservativ-liberaldemokratiska regeringens ambition att underlätta avknoppning av NHS-enheter till personalägda, ickevinstdrivande sociala företag. (Dessa företag tenderar att inlemmas som Community Interest Companies, vilka nämns ovan.) Inom ramen för The Right to Request-programmet som startade 2009 knoppades 40 primärvårdsstiftelser med ca NHS-anställda av. Därefter har The Right to Provide-programmet vänt sig till NHS-stiftelser och organisationer inom social omsorg och gjort det möjligt för dem att tas över av medarbetarna själva. Den brittiska statsrådsberedningen har satt som mål att år 2015 ska en miljon statstjänstemän arbeta inom personalägda välfärdsföretag. Utbildning De två större reformer som har förändrat det engelska skolsystemet det sista decenniet är akademier och friskolor. Båda dessa reformer innebär en förändring i riktning mot skolor som är mer fria från kontroll från de lokala myndigheterna. Den förra refomen innebär att kommunala skolor kan omvandlas till akademier, som är oberoende eftersom de inte behöver följa den nationella läroplanen och kan bestämma sina egna terminplaner. De följer dock samma regler när det gäller antagning, särskilda utbildningsbehov eller relegering. De löpande kostnaderna täcks av regeringen, även om vissa startkostnader

8 England 8 kan betalas av privata aktörer. Friskolereformen omfattar grundandet av nya skolor som styrs på liknande sätt som akademierna. I det tidigare stycket hävdas att när det gäller hälsooch sjukvård finns det en kontinuitet i de konservativas och Labours politik. Samma sak kan sägas när det gäller utbildningspolitikens utveckling. Även om det var den nuvarande koalitionen som införde friskolor och bara ärvde akademireformen från New Labour, har den varit en stark förespråkare för akademierna. Halvårsskiftet 2014 är nästan 60 procent av högstadieskolorna akademier, medan bara en handfull utvalda skolor hade den statusen i augusti Följaktligen har nu de lokala myndigheterna mycket mindre inflytande när det gäller driften av skolor i England, och samtidigt som de här skolorna har blivit mer självständiga har utbildningsdepartementet blivit mäktigare än någonsin. Det gröna partiet i England och Wales motsätter sig den här politiken. Partiet hävdar att införandet av de här skolorna har lett till att skolsystemet blivit mer fragmentiserat. Vidare lider skolorna av brist på demokratisk insyn, detta på grund av de lokala myndigheternas försvagade roll. I akademierna ges exempelvis stiftelsen eller sponsorn en enorm makt när det gäller att tillsätta tjänstemän på högre nivå samt styrelsemedlemmar. På liknande sätt ger friskoleprogrammet än mer makt till friskolorna och de har möjlighet att anställa outbildade lärare eller rektorer utan tidigare erfarenhet. De gröna motsätter sig därför att fler akademier och friskolor bildas och vill istället integrera dem i det kommunala skolsystemet. Utöver de frågor som rör demokratisk kontroll oroar sig de Gröna också över de ekonomiska aspekterna av friskolorna. Ursprungligen förbjöds akademier och friskolor att drivas som vinstdrivande företag. Det senaste året har dock koalitionsregeringen tillåtit några friskolor att drivas som vinstdrivande föräldraägda företag, för att ge fler föräldrar incitament att starta nya skolor. Denna policy råkade inledningsvis ut för ett bakslag när den första friskolan, driven av den vinstdrivande Internationella Engelska Skolan Breckland i Brandon, Suffolk, tvingades genomgå regelbundna inspektioner av Ofsted (Skolinspektion) på grund av farhågor om undermålig kvalitet på utbildningen. Som de Gröna pekar på i utbildningsavsnittet i Policies for a Sustainable Society: Friskoleprogrammet tar en oproportionerligt stor andel av utbildningsbudgeten och har varit indraget i kontroverser när det gäller ekonomisk vanskötsel, personalens utbildningsnivå, likvärdig tillgänglighet och säkerhet och att vissa dyra nya skolor startat med väldigt litet elevunderlag. Detta är ytterligare en anledning att inordna friskolorna i det kommunala utbildningssystemet. Slutsatser Det här avsnittet har behandlat hälso- och sjukvårds- samt utbildningssystemen i Storbritannien, med särskilt fokus på England. Samtidigt som Storbritannien har spelat en avgörande roll när det gäller att sprida privatiseringspolitik, med koncept som New Public Management och offentliga-privata partnerskap, är trenden som dominerar den aktuella debatten förskjutningen mot organisationer som är mer fristående från de lokala myndigheterna. För det Gröna partiet i England och Wales utgör detta ett hot mot den demokratiska öppenheten inom välfärden. Partiet är också skeptiskt till den smygande privatisering som uppstår när offentligt finansierade system som NHS samarbetar med den privata vinstdrivande sektorn. Det ska dock noteras att sådana partnerskap tenderar att involvera den privata sektorn indirekt, exempelvis genom finansiering. När det gäller de tjänstelevererande organisationerna är det offentliga eller icke-vinstdrivande organisationer som tenderar att dominera de engelska välfärdssystemen.

9 England 9 Referenser Blair, Tony Foreword and Introduction. In Department of Social Security (ed.), New Ambitions for Our Country: A New Contract for Welfare. London: The Stationary Office. pp. iii-v. Det Gröna Partiet i England och Wales. Policies for a Sustainable Society. Se: Marquand, David The Decline of the Public. London: Polity Press. Maude, Francis Mutuals will empower public sector, The Guardian, 12 August. McDermott, John The radical reformer felled by his imaginary Blob, Financial Times, 18 July. Vaughan, Richard Ofsted puts country s first for-profit free school in special measures, Times Educational Supplement, 11 March.

10 Spanien 10 Spanien: välfärdsbygge i ett tidigt skede Av Reyes Montiel Antony McAulay / Shutterstock.com

11 Spanien 11 Inledning Som en konsekvens av diktaturen kom Spanien, i likhet med Italien, Grekland och Portugal, att utveckla välfärdsstaten sent. Sociala rättigheter såsom utbildning, hälso- och sjukvård och pensioner erkändes inte förrän i 1978 års konstitution, det vill säga samtidigt med demokratins inträde. Erkännandet av dessa rättigheter innebar att de politiska förändringar som skedde inom ramen för den spanska återgången till demokrati legitimerades, och ledde till att en majoritet av befolkningen kopplade samman utvecklingen av demokratin med sociala framsteg och vice versa. I motsats till nordliga EU-medlemmar, men i likhet med andra länder i södra Europa, ligger den spanska välfärdsstaten nära den så kallade Medelhavsmodellen som kännetecknas av en mindre utvecklad socialpolitik, outvecklade institutioner och låga nivåer av sociala utgifter. Under demokratins första år gjordes det ansträngningar för att utvidga utbildnings- och sjukvårdssystemen, och sedan 1982 har den spanska modellen kombinerat direktstyrda offentliga resurser med privata vinstdrivande företag och ideella föreningar för att snabbt kunna tillgodose de sociala rättigheterna 1. Modellen har förblivit intakt över åren. Lagstiftningsreformer har kommit och gått, konservativa och socialistiska regeringar har avlöst varandra och en viktig decentraliseringsprocess har ägt rum, där de regionala och lokala beslutsfattarna har fått ansvaret för välfärdstjänster såsom utbildning, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Oberoende av regeringarnas politiska inriktning är systemet detsamma: offentligt finansierade tjänster med offentliga och privata utförare. De icke-statliga välfärdsaktörerna (både vinstdrivande och icke-vinstdrivande) är väldigt viktiga i Spanien. Enligt uppgifter till OECD är Spanien det land i Europa, näst efter Belgien, som har flest elever i offentligt finansierade friskolor (31,7 %). Systemet är idag decentraliserat till de regionala beslutsfattarna. Några siffror från de olika skolnivåerna visar följande: 24,3 % av eleverna på tidig grundskolenivå går i offentligt finansierade friskolor och 10,5 % i helt privata skolor. 30,6 % av eleverna på senare grundskolenivå går i offentligt finansierade friskolor och 3,4 % i helt privata skolor. 9,4 % av eleverna på gymnasienivå går i offentligt finansierade friskolor och 14,3 % i helt privata skolor uppgick enligt utbildnings-, kultur- och idrottsdepartementet regeringens finansiering för utbildning till privata aktörer i form av kontrakt 2 till totalt miljoner euro utgjorde detta 11 % av utbildningsutgifterna. Systemet med utbildningskontrakt har rättfärdigats i skollagstiftningen med att det handlar om att tillgodose särskilda behov eller om pilotprojekt med olika driftsformer, såsom utbildningskooperativ. Men, den utbildningsfrihet som påbjuds i artikel 27 i den spanska konstitutionen har främst använts som ett sätt att finansiera katolsk utbildning. Katolska kyrkan styr ca 80 % av de privata skolorna och de offentligt finansierade friskolorna i Spanien. Enligt Europa Laica, betalade spanska staten ,9 miljarder euro till katolska kyrkan för dessa utbildningskontrakt. Samtidigt tog skolorna emot avgifter från familjer med barn i dessa skolor. Avgifterna betraktas som frivilliga men är det sällan i praktiken. Hälso- och sjukvårdssystemet är ett skattefinansierat system och även det decentraliserat till regionerna. I likhet med vad som gäller för utbildning har det funnits privata initiativ sedan 1980-talet. Sjukhusen är idag till 43 % offentligt ägda och drivna, 29,5 % är helt och hållet privata och 27,5 % är privata men offentligt finansierade och tillgängliga för alla. Hälso- och sjukvårdslagen ger idag privata sjukhus enskilda kontrakt för tillhandahållande av externt finansierade sjukvårdstjänster. I lagen prioriteras icke-vinstdrivande aktörer, men med tiden har olika regeringar, framför allt konservativa, sökt andra indirekta former för att också underlätta de privata företagens involvering. Några exempel på sådana former av privata aktörers involvering i hälso- och sjukvården är följande: Särskilda försäkringssystem för civila tjänstemän (MUFACE), tjänstemän inom rättsväsendet (MUGEJU) och militären (ISFAS). Dessa får privat vård som finansieras offentligt genom olika kontrakt och avtal. 1 Social Cohesion and the State in Times of Austerity. Country Case Study: Spain. Alberto del Pozo and José Moisés Martín Carretero. Friedrich Ebert Stiftung. December Offentligt finansierade platser i privata skolor genom utbildningskontrakt. 3 Financiación de la Iglesia Católica y Gasto Público Fundación 1º Mayo April 2012.

12 Spanien 12 Avtal med privata sjukhus om att leverera hälsooch sjukvård i vissa geografiska områden med egen sjukvårdsinfrastruktur men med offentlig finansiering. Enligt det nationella konkurrensverket (Comisión Nacional de la Competencia) 4 har 49 % av de spanska privata sjukhusen patienter från det offentliga systemet. 37,7 är icke-vinstdrivande organisationer som den katolska kyrkan. Den katolska kyrkan innehar idag 8,7 % av den offentligt finansierade privata sektorn (39 sjukhus), Röda korset 3,8 % (sju sjukhus) och hälsooch sjukvårdsstiftelser 7,5 % (34 sjukhus). Vad gäller hälso- och sjukvård har regionerna i princip behållit systemet med direkt styre i dess olika former, även om en del av dem har infört experiment med indirekt styrning såsom Alziramodellen i Valencia. Alziramodellen är ett offentligt-privat partnerskap som tillämpas på driften av offentliga sjukhus genom en koncessionsmodell. Detta system har fyra principer: offentlig finansiering, offentligt ägande, offentlig kontroll men privat styre. Såväl anställda, brukare, fackförbund och de politiska partierna, med undantag av den konservativa regeringen, har motsatt sig denna modell. Koncessionsmodellen för sjukvårdsinfrastruktur. Denna modell innebär att administrationen avtalar om att hyra sjukvårdsbyggnaden under lång tid och betalar en avgift för detta varje år, men hälso- och sjukvården bedrivs fortfarande av staten. Den regionala regeringen i Madrid har beslutat att bygga och driva åtta nya sjukhus enligt denna modell. Det finns ytterligare ett system som bara genomförts i Katalonien och som omfattar självstyre inom hälso- och sjukvården, och kallas EBA (Entidades de Base Asociativas). De anställda inom EBA integreras i det allmänna sjukvårdssystemet för att förse befolkningen med primärvårdstjänster. Alla EBA-enheter förväntas förse befolkningen i vårddistriktet med primärvård. För närvarande finns det 10 EBA-enheter som verkar i 12 distrikt och omfattar personer samt ett kooperativ av barnläkare i ett område i den katalanska delen av Pyrenéerna 5. Det gröna partiet i Katalonien (ICV) vill inte sprida EBA-systemet vidare, även om de stödjer idén om mer självbestämmande för personalen i välfärden. Enligt ICV har EBA-systemet inneburit införande av olika lönsamhetsmål inom vården. ICV förordar istället mer lokalt självstyre som uppmuntrar de anställdas engagemang utan EBA-systemets risker. Systemet har heller inte spridits vidare i Spanien. En liknande situation återfinns inom den sociala omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Inom äldreboenden överskrider de offentligt finansierade platserna i privat ägo (61,4 %) antalet offentliga platser (26,1 %). 45,4 % av platserna på dagcenter för personer med funktionshinder är offentliga, 27,6 % är privata och 26,9 % är offentligt finansierade platser hos privata aktörer. Det finns ingen information om förhållandet mellan andelen icke-vinstdrivande respektive vinstdrivande företag i den här sektorn. Men katolska kyrkan och dess organ, samt andra ideella aktörer som Röda Korset, betraktas som partners av myndigheterna och är gynnade genom olika subventioner och skattelättnader 6. Men det finns också en betydande vinstdrivande sektor som ofta är kopplad till leverans av vissa tjänster, exempelvis vårdhem. Såväl den lokala som nationella beslutsnivån är ansvarig för den sociala omsorgen i Spanien och modellen är densamma: antingen externalisering, offentliga resurser med privat drift eller avtal: vilket innebär offentliga platser i privat ägo med medfinansiering av brukaren. Den procentuella nivån av medfinansieringen kan variera stort, för exempelvis vårdhemmen liggen den på 60 % till 80 % av kostnaden. Hur de spanska gröna har agerat I Spanien finns två gröna partier: det gröna partiet i Kataloninen (ICV) och de spanska gröna partiet EQUO. Förutom i Katalonien (med ICV) har de gröna i EQUO en kort politisk historia, och har därför bara deltagit i privatiseringsdebatten de senaste tre åren. Även innan EQUO grundades ägnade sig de Gröna i Spanien mest åt miljöfrågor och privatisering i välfärden var ingen prioriterad fråga för dem. ICV har alltid varit emot privatisering av offentlig utbildning och offentliga 4 Aplicación de la Guía de Contratación y Competencia a los Procesos de Licitación para la Provisión de la Sanidad Pública en España. Comisión Nacional de la Competencia, El modelo de autogestión en la provisión de servicios sanitarios públicos. Mónica Reig y Roger Sunyer. Monográfico La cooperación público privada en el sector de la Salud. Anuario Programa Participa. ESADE. 6 Una perspectiva de los servicios sociales en España. María del Carmen Alemán Brancho.

13 Spanien 13 välfärdstjänster och de har deltagit i fler motdemonstrationer. EQUO har under sin korta historia haft samma hållning. Innan den ekonomiska krisen var argumenten mot privatisering av välfärdstjänster mer ideologiska. För de spanska gröna är allmänna välfärdstjänster det mest effektiva sättet att garantera lika möjligheter för alla. Vad gäller de icke-vinstdrivande initiativens engagemang stöder de spanska gröna personalkooperativ i synnerhet av lärare, föreningar och organisationer, men de har inte haft någon stark åsikt i frågan. En annan icke-vinstdrivande organisation är katolska kyrkan och både ICV och EQUO är kraftigt emot att kyrkan bedriver välfärdstjänster, oberoende av sektor, eftersom den, först och främst, spelar en ideologisk roll inom offentlig och privat utbildning. Religionsundervisning är en valmöjlighet både inom offentlig och privat utbildning och den är offentligt finansierad. Katolska kyrkan styr 80 % av de offentligt finansierade privata skolorna och äger 58 sjukhus. Detta innebär att kyrkan har ungefär utbildningsplatser (cirka 25 % av samtliga) och får 700 miljoner euro för detta. De spanska gröna anser att katolska kyrkan i praktiken fungerar som en vinstdrivande organisation med olämpliga värderingar när det gäller frågor som könsroller, religionsfrihet och så vidare. Efter att den ekonomiska krisen bröt ut förändrades privatiseringsdebatten. Problemet är inte effektiviteten eller den kortsiktiga hanteringen, utan välfärdens hållbarhet. Ett av huvuddragen i den spanska välfärdsmodellen är den låga andelen sociala utgifter jämfört med resten av EU, till och med i tider då välfärden expanderat kraftigt. Enligt Eurostat 7 uppgick de sociala utgifterna till ungefär 23 % i Spanien (2011 års siffror), detta samtidigt som EU-genomsnittet låg på cirka 27 % av BNP (utbildning ej inräknad). Efter 2008 har debatten om den spanska modellen inte fokuserat på modernisering eller på hur man ska få ökad kapacitet att hantera de sociala konsekvenserna av den rådande krisen. Nyckelfrågan har varit hur man hanterar de budgetinskränkningar som orsakats av nedskärningarna och EU:s stabilitetspakt. De spanska gröna partierna (EQUO och ICV) har motsatt sig den här nedskärningspolitiken och bestrider argumentet att offentligt styre är ohållbart och kritiserar, i vissa fall, korruptionen och det faktum att politiker blandar ihop offentliga och privata intressen. Privatiseringsprocessen har intensifieras på alla offentliga områden och EQUO och ICV motsätter sig detta kraftigt. Utbildning den gröna vågen När det gäller utbildning skär regionerna ner på budgeterna för utbildning i offentlig regi och intensifierar den privata sektorns närvaro genom privata företag som Dinamia eller Cognita. Det är idag möjligt att tvångsinlösa offentlig mark för att bygga privata skolor, vilket anges i den nya skollagen, vilket ägt rum i framförallt Madrid och Valencia. Förskola i åldrarna 0-3 år är inte obligatorisk och är till stor del beroende av kommunerna och den privata sektorn. Inom den privata sektorn har den kooperativa sektorn varit stark, även om detta håller på att förändras. Särskilt som vissa kommuner erbjuder dessa förskolor till privata företag i vinstsyfte och tar ifrån den kooperativa sektorn kontrollen. Staden Madrid är ett exempel på där man gjort detta och ett av fallen är nu uppe i domstol till följd av kooperativens motstånd. Rätten ska nu avgöra huruvida detta är lagligt och om kommunen får sälja ut till lägsta pris utan att ta hänsyn till effekterna på utbildningen. Protesterna mot nedskärningarna inom den offentliga utbildningen var de första stegen i en serie motståndsrörelser som kallades vågor 8. Inom utbildningssektorn är namnet på vågen den gröna vågen på grund av färgen på de t-shirts som aktivisterna använder. EQUO och ICV har varit en aktiv del i den här rörelsen genom att delta i olika demonstrationer. Hälso- och sjukvård den vita vågen Den mest omfattande processen med privatiseringar inom hälso- och sjukvården har skett i regionen Madrid med försöken att sälja ut sex 7 General Government Expenditure in 2011 Focus on the functions social Protections and health. Eurostat Statistics in focus 9/ That s why we chose the word tide, We wanted to tell new social debates that challenge the leadership of the traditional left and appeal to the people on the right. We chose the word tide because there are nets, ebbs and flows in the water. Las díez mareas del Cambio. Claves para comprender los nuevos discursos sociales. Juan Luis Sánchez. Eldiario.es Libros(Roca Editorial

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden?

Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Rapport 0142 Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden? Rapport 0142 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder VÅRDEN AV ÄLDRE En granskning av vård och omsorg i åtta länder Innehåll De åtta granskade länderna är Danmark, Finland och Norge samt England, Frankrike, Holland, Spanien och Tyskland. Alla rapporter finns

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse

Tjänster av allmänt intresse 2010 Johan Wikström Tjänster av allmänt intresse Johan Wikström Citera gärna ur skriften, men ange källa Johan Wikström och Saco 2010 Grafisk form Pangea design www.saco.se TJÄNSTER AV ALLMÄNT INTRESSE

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27 1 2011-06-15 Välfärdsutvecklingsrådet Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 1. Regelförbättringar och behov av samverkanslösningar, Del 1 - Spelregler

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Lokala krafter mot globalt tryck?

Lokala krafter mot globalt tryck? 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin www.kommunal.se 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av

Läs mer

rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren

rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren rapport nr 8/2008 uppdaterad i januari 2009 Ta tillbaka demokratin! En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Ta tillbaka demokratin! utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer