HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under"

Transkript

1 HANTERINGS- ANVISNING för fönster under LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET

2 INNEHÅLL 2 LEVERANSSKEDET Transport 3 Leveransmottagning 3 Lagring på byggplatsen 4 BYGGSKEDET Montering 6 Fogning/Drevning 19 Justering 22 Skydd av monterat fönster under byggnadstiden 23 Putsning av belagda glas 24 Ytbehandling av obehandlade fönster 25 BRUKSSKEDET Barnsäkerhetsbeslag 27 Underhåll och skötsel 29 Kondens 33 Reklamation 36 Garanti 37 Miljöskydd 38 LEVERANSSKEDET 3 Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information erhållas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT Under transport skall fönster skyddas mot fukt och nederbörd samt nedsmutsning. De skall därför transporteras med täckta fordon. Fönster skall transporteras stående på kant och ej liggande på flatan. Se fig 1 LEVERANSMOTTAGNING Kontroll av fönster/fönsterdörrar skall utföras vid leveransmottagning. Eventuella transportskador och brister i leveransomfattning skall av mottagaren omgående anges på fraktsedel samt meddelas transportören och Elit Fönster AB. Synliga fel skall påtalas före monteringen, dock senast 5 dagar efter mottagen leverans. I övrigt gäller bestämmelser i ABM 92 punkt Fig 1 LEVERANSSKEDET 4 LAGRING PÅ BYGGPLATSEN Allmänt Fönster skall under lagring, hantering samt under montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Hantering skall ske med sådan varsamhet att fönstren inte skadas eller deformeras. Lagring inomhus I första hand bör fönster/fönsterpaket lagras inomhus skyddade för nederbörd. Observera härvid att: lokalen skall vara väl ventilerad luftfuktigheten hålls konstant låg 10 cm fönstren placeras på högkant på ett plant underlag minst 10 cm över golv och så att beslagen inte skadar andra fönster. Se fig 2 Fig 2

3 LEVERANSSKEDET 5 Lagring utomhus Om fönstren måste lagras utomhus bör detta ske endast tillfälligt och under kortare tid. Härvid skall följande observeras: lagring bör ske under tak t ex i kallförråd, garage eller liknande lokalen skall vara väl ventilerad och god luftning anordnas under och mellan fönstren endast i undantagsfall kan lagring ske under presenning, som då skall täcka fönsterpartiets översida och sidor väl och förankras så att nederbörd ej kan tränga in, se fig 3 fönstren placeras på högkant på ett plant underlag med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark utrymmet under presenningen skall vara väl ventilerat. beslag mm som levereras separat skall förvaras inomhus 20 cm Fig 3 BYGGSKEDET 6 Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information erhållas i HusAMA 98, kap NSC. MONTERING Allmänt Förutom de anvisningar för montering som här ges hänvisar vi till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder: HusAMA 98, kap NSC Svensk Standard SS Dörrar och fönster - Karminfästning Klassindelning och val av don Fönsters montering i vägg, publikation utgiven av SNIRI (Snickerifabrikernas Riksförbund) Obehandlade fönster skall alltid behandlas ut- och invändigt innan montering. Fönster och fönsterdörrar skall monteras så att de vid behov kan demonteras utan avsevärda ingrepp i fönster eller väggstomme, t ex vid återanvändning av fönster/fönsterdörr eller väggdelar. BYGGSKEDET 7 Samtidigt skall karmen monteras i vägghålet så att krafter från bågens eller dörrbladets egenvikt eller från vindbelastning kan överföras till väggstommen utan deformationer. Vid montering av stora och tunga fönster/fönsterdörrar kan väggar behöva förstyvas, t ex lättregelvägggar, utanpåliggande reglar på betongstomme samt vid infästning i lättbetong. Karmar till fönster och fönsterdörrar är förborrade för montering av karmhylsor och s k justerbar karmskruv. Karmskruvarnas antal och placering i de förborrade hålen för resp produkt framgår av ritningar från Elit Fönster AB. Elit Fönster AB rekommenderar användning av karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk standard SS , exempelvis Kartro Adjufix.Vid användning av denna karmhylsa behöver ej kilar anbringas invid fästställena.vid användning av karmhylsa/-skruv som ej uppfyller ovanstående standard, hänvisas till de skrifter (bl a HusAMA) som nämns i början av avsnitt MONTERING.

4 BYGGSKEDET 8 Montering fönster och fönsterdörrar (kursiv text gäller endast H-fönster) Karmar till fönster/fönsterdörrar monteras i vägghålet enligt följande: 1. Fönstrets mått = fönsterhålets mått minus 20 mm på bredd och höjd. 2. Fäst 2 stödklotsar (a) i fönsterhålet som stöd för fönstret. Detta underlättar monteringen. Se fig. 4:1 Lägg två bärklotsar (b) placerade under båda karmsidorna och under eventuell post. Bärklotsarna skall ha ca 20 mm mindre djup än karmen för att medge att en obruten ångspärr kan skapas mellan karm och vägg. Bärklotsarna skall vara av ett hårt och formstabilt material med god långtidshållfasthet och ej fuktupptagande, tex ek, bok eller annat hårt träslag. Placera en riktbräda på bärklotsarna och kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt. Se fig. 4:1 3. För öppningsbara sidhängda fönster och fönsterdörrar hängs bågen/dörrbladet av karmen. Gäller ej H-fönster. a b a Fig 4:1 BYGGSKEDET 9 4. Lyft in fönstret/karmen i hålet och placera på bärklotsarna. Se fig. 4:2 H-fönster Sidhängt fönster/ fönsterdörr Fig 4:2 BYGGSKEDET Öppna H-fönstret tills spärren tar emot (a) och de förborrade hålen blir åtkomliga för montage. Se fig. 4:3 Infästning i H-fönstrets glidskenor får på inga villkor ske! (kursiv text gäller endast H-fönster) b b Kontrollera med vattenpass (b) att fönstret varken lutar inåt eller utåt. Se fig. 4:3 H-fönster a Sidhängt fönster/ fönsterdörr Fig 4:3

5 BYGGSKEDET Skruva med insexnyckel ut de nedre karmhylsorna, så att de ligger an mot fönsterhålets väggsidor. Se fig. 4:4 a och 4:4 b H-fönster Sidhängt fönster/ fönsterdörr Fig 4:4 b Fig 4:4 a BYGGSKEDET Öppna H-fönstrets vädrings/barnspärr. Se fig. 4:5 8. Vänd runt fönstret. Se fig. 4:6 (kursiv text gäller endast H-fönster) H-fönster Fig 4:6 Fig 4:5 BYGGSKEDET Skruva med insexnyckel ut de övre karmhylsorna, så att de ligger an mot fönsterhålets väggsidor. Se fig. 4:7 a och 4:7 b Observera! Fönsterdörrar och högre fönster fästs alltid med ytterligare en karmhylsa mitt på var sidokarm. Skruvas ut sist! Se fig. 4:7 b H-fönster (i omvänt läge) Sidhängt fönster/ fönsterdörr Ev.förborrade hål för mellersta karmhylsorna på fönsterdörrar & höga fönster. Skruvas ut sist. Fig 4:7 a Fig 4:7 b

6 BYGGSKEDET Kontrollera med vattenpass så att fönstret/dörren är rak i alla sidor och inte lutar inåt eller utåt. Kontrollera så att karmsidorna inte böjs inåt på mitten. Se fig. 4:8 H-fönster (i omvänt läge) Sidhängt fönster/ fönsterdörr Fig 4:8 BYGGSKEDET 15 Kontrollera, ev flera gånger, med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Se fig. 4:9 och 4:10 Justera vid behov med karmhylsorna. Fig 4:10 Att på detta sätt säkerställa att karmen blir rätvinklig är helt avgörande för fönstrets/fönsterdörrens täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion. Fig 4:9 d 1 = d 2 d 1 = d 2 BYGGSKEDET Karmen infästes i väggstommen med karmskruv. Infästningslängden i väggstommen skall vara minst 45 mm. Fästdonet skall ha ett korrosionsskydd motsvarande minst 12µm. Se fig. 4: Upprepa steg 10 (s ). Kontrollera med vattenpass så att fönstret/dörren är rak i alla sidor och inte lutar inåt eller utåt. Kontrollera så att karmsidorna inte böjs inåt på mitten. Se fig. 4:8 (s. 14) Kontrollera, ev flera gånger, med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Se fig. 4:9 och 4:10 (s. 15) Justera vid behov med skruvarna/karmhylsorna (vid justering lossas skruven först och sedan karmhylsan). Att på detta sätt säkerställa att karmen blir rätvinklig är helt avgörande för fönstrets/fönsterdörrens täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion. min 45 mm Fig 4:11

7 BYGGSKEDET Stäng H-fönstret. (kursiv text gäller endast H-fönster) 14. Häng tillbaka bågar/dörrblad på karmen och stäng fönstret/fönsterdörren. 15. Justera bågen på sidhängda fönster med bultgånggjärnen., se avsnitt JUSTERING på sid 22. Gäller ej H-fönster. Se fig. 4:12 Fig 4:12 BYGGSKEDET Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen i karmen med täckpluggarna. Se fig. 4:13. Gäller även H-fönster. Montering av fönsterbleck Fönsterbleck utformas och monteras i enlighet med HusAMA, kap JT.-52 och svensk standard SS Montering av spröjs Montering av spröjs framgår av anvisning som medföljer spröjsförpackningen. Fig 4:13 BYGGSKEDET 19 FOGNING/DREVNING Fog mellan karm och vägg skall utföras så att den fungerar som en fortsättning av väggen fram mot fönsterkarmen. Utförandet skall därför ge: vid fogens utsida vid fogens mittdel vid fogens rumssida regnskydd värmeisolering lufttätning vindskydd luftljudisolering ångtätning ventilation luftljudtätning dränering brandtätning (brandfönster)

8 BYGGSKEDET 20 Fogning/drevning av fog mellan karm och vägg utförs enligt fig 5. Drevning får inte utföras så hårt att karm böjer inåt från väggen och skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. 1 inomhus utomhus Fig 5 5a b 1 Fönsterkarm 2 Värmeisolering/ljudisolering (drevning). Utförs med icke fuktupptagande isoleringsmaterial. 3, 4 Luft- och ångtätning (tätfog). Ska placeras vid karmens rumssida. Utförs med bottningslist (3) och elastisk fogmassa (4). Fogmassan skall ha god vidhäftningsförmåga mot aktuella material i karm och vägg. Fogmassa och bottningslist kan ersättas med EPDM-gummiprofil, fogband e dyl. 5a Invändig smyglist. Användes där risk föreligger för mekanisk åverkan på synlig fogmassa eller där önskan om dold fog föreligger. 5b Utvändig smyglist. Trälist kan ersättas med smygbleck e dyl. Listen förhindrar slagregnsinträngning. 6 Luft- och dräneringskanal. Underlättar luftning och uttorkning av ev. fukt i fogutrymmet mellan karm och vägg. Kanalen skall vara minst 15 mm och löpa runt hela fönsterkarmen. Källa Fönsters placering i vägg, SNIRI, April 1991 BYGGSKEDET 21 Användes polyuretanskum som isoleringsmaterial i fogen måste denna anbringas så att utvändig luftningskanal eller tätfogen på rumssidan ej fylles med skum. Observera risken för att skummet vid sin expansion kan deformera långa karmstycken. Fogmassa vid fogens rumssida skall vara diffusionstät, elastisk och ha hög vidhäftning mot väggmaterialet och karmen. Vid montering av ljudisolerande fönster är det av stor vikt att tätning av fogen utförs med stor noggrannhet så att små hål eller springor ej uppkommer. Minsta läckage för luft nedsätter i betydande grad luftljudreduktionen. BYGGSKEDET 22 JUSTERING Karmen Vid sättningar i byggnadsstommen kan karmen behöva efterjusteras. Detta sker enkelt med hjälp av karmskruvarna.vid justering lossas skruven först och sedan karmhylsan. Bågen Inåtgående fönsterbågar med bultgångjärn kan lätt efterjusteras. Genom att vrida gångjärnets cylindriska del på bågen ett eller flera halvvarv är det lätt att korrigera bågens läge i förhållande till karmen så att rätt gång erhålls, se fig 6. Ett halvvarv ger ca 1/2 1 mm på ett normalstort fönster. Normalt behöver bågen ej lyftas ur karmen utan det räcker med att ta ur övre eller nedre gångjärnssprinten och korrigera detta gångjärn med bågen hängande i det andra gångjärnet. Fig 6

9 BYGGSKEDET 23 SKYDD AV MONTERAT FÖNSTER UNDER BYGGNADSTIDEN Under byggnadstiden skall fönstret skyddas väl mot varje form av yttre åverkan. Beslag får inte utsättas för färg, puts- eller murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen. Färg får inte heller förekomma på tätlister, beslagens rörliga delar eller på glidskenor. Glas skall skyddas noggrant vid arbete med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret. Om plastfolie och tejp används för att skydda fönstret observera risken för skador på fönstrets ytbehandling av folien (kontaktmissfärgning) eller tejpen samt vid borttagning av tejp eller folien, t ex vidhäftning mellan folie respektive tejp och målade ytor (färgsläppning). Se till att fukten i byggnaden vädras ut genom forcerad ventilation och god värmetillförsel. Då fönstret hålls öppet för utventilering av byggfukt under bruksskedet skall observeras att den invändiga ytbehandlingen kan ta skada av fuktpåkänningen, t ex av regnvatten eller kondensvatten. BYGGSKEDET 24 PUTSNING AV BELAGDA GLAS (ENERGISPARGLAS) Glas, som är belagda med ett lågemissivt metalloxidskikt för att reducera värmeförluster genom glaset, har en yta som är minst lika hård som en obelagd glasyta och kan därför behandlas som vanligt glas. Beakta dock följande: undvik att ta på den belagda glasytan med hand, fingrar eller smutsiga handskar, vilket kan ge fläckar av fett eller annat på ytan, som kan bli svåra att få bort använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa svårare föroreningar kan lösas upp med rödsprit eller aceton skonsamt putsmedel (Sidol, Häxan, Brillo el. motsv.) kan polera bort andra föroreningar om putsmedel använts, tvätta bort medlet först med rödsprit och därefter på vanligt sätt det som kan uppfattas som ev repor i den belagda ytan kan vara streck av metallföremål, som dragits mot ytan och avlägsnas med en svag syra, t ex 5-10 % saltsyra använd därför ej skarpa metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande föroreningar på ytan BYGGSKEDET 25 YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FÖNSTER Allmänt Obehandlade fönster/fönsterdörrar skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt innan montering. För lämpliga ytbehandlingsmaterial, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgleverantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat. Observera! Tätlist mellan karm och båge, tätningsband vid isolerrutor och glidskenor till H-fönster får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band eller skenor skall genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbeslag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion då försämras. Rengöring Borsta av löst sittande smuts och damm. Slipa lätt i träets längdriktning med ett fint slippapper så att eventuell fiberresning försvinner.

10 BYGGSKEDET 26 Täckmålning Utvändiga ytor Grundmåla en gång med alkydbaserad grundfärg. Låt torka. Färdigmåla två gånger med oljealkydfärg. Karmbottenstycke och bågunderstycke stryks en tredje gång. Låt torka väl mellan strykningarna. Invändiga ytor Grundmåla med alkydbaserad grundfärg. Låt torka. Slipa lätt med fint slippapper. Spackla eventuella ojämnheter eller sprickor med snickerispackel och slipa därefter lätt med fint slipppapper. Stryk helst ytterligare en gång med alkydbaserad grundfärg och efterslipa med fint slippapper. Färdigmåla med alkydfärg (högblank eller halvmatt). Låt torka väl. BRUKSSKEDET 27 BARNSÄKERHETSBESLAG Barnspärr på H-fönster H-fönstret är säkrat så att minderåriga ej kan öppna fönstret mer än 10 cm. En spärr sitter på karmens högra sida som är åtkomlig genom att öppna fönstret på glänt. Spärren frigöres enkelt genom att den skjuts uppåt, se fig 7. Spärren träder i funktion automatiskt. Även vid öppning av bågen i 180 grader i tvättningsläge träder spärren i funktion automatiskt, och spärrar då bågen i omvänt läge. Barnspärr på sidhängda inåtgående fönster Barnspärr är ej standard. Som tillval finns tex handtagsspärr KISI, eller vädringsbeslag Fix 92. Fig 7 Barnspärr på sidhängda utåtgående fönster Barnspärr är ej standard. Som tillval finns tex handtagsspärr KISI, eller vädringsbeslag Fix 93. BRUKSSKEDET 28 Barnspärr på fönsterdörr Barnspärr, som sitter i anslutning till handtaget. Spärren frigörs genom att den skjuts uppåt. Spärren är låst i nedtryckt läge, se fig 8a. Hos vissa dörrar utgörs barnspärren av en nyckel. Efter låsning skall nyckeln tas ur låset och förvaras på säker plats (ej i närheten av dörren), se fig 8b. Fig 8a Observera! Fönsterdörrar som inte är placerade i markplan, måste förses med dubbla barnsäkerhetsanordningar (tillval). Spärrarna th kompletteras då med exempelvis uppställningsbeslag Fix 160 S. Fig 8b

11 BRUKSSKEDET 29 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Allmänt om underhåll av ytbehandling Behovet av underhåll av ytbehandling är beroende av bl a fönstrets placering i väggen, takutsprång, fönstrets orientering i olika väderstreck, byggnadens geografiska placering, klimatiska påkänningar såsom regn, sol och vind. Underhållsintervallen kan därför variera t o m för fönster i samma byggnad. För lämpliga material, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgleverantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat. Observera! Tätlist mellan karm och båge, tätningsband vid isolerrutor och glidskenor till H-fönster får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band eller skenor skall genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbeslag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion då försämras. BRUKSSKEDET 30 Underhåll av täckmålade fönster Täckmålade fönster skall kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar blåsor, sprickor, flagor eller matthet skall ommålning ske enligt följande: Utvändiga ytor Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen). Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort eventuellt framträngande kåda. Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa. Grunda renskrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka. Stryk en andra gång med oljealkydfärg.var särskilt noggrann och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid hörnfogar. Invändiga ytor Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel. Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper varefter grundning görs med alkydfärg. Stryk en andra gång alkydfärg. BRUKSSKEDET 31 Underhåll av laserade fönster Laserade fönster skall kontrolleras och vid utsatta lägen underhållas varje år. Om utvändiga ytor visar tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), matthet eller grånad skall ommålning ske enligt följande: Utvändiga ytor Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt framträngande kåda. Tvätta med en trasa indränkt i lacknafta. Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa. Stryk träytorna med pigmenterad alkydlasyr med hjälp av en trasa eller pensel. Invändiga ytor Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel. Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slip-papper varefter ytan stryks med opigmenterad klarlack.

12 BRUKSSKEDET 32 Skötsel av beslag och tätlister För att fönster och fönsterdörrar skall fungera tillfredsställande fordras normalt att beslagen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus, broms till fönster och fönsterdörr och uppställningsbeslag smörjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja. H-fönstrets glidskenor skall alltid hållas rena från smuts och främmande partiklar. Färg får på inga villkor förekomma på glidskenorna. Tätlister skall hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och skall bytas. Putsning av belagda glas (energisparglas) Se. sid 24 BRUKSSKEDET 33 KONDENS Kondens på fönstrets insida Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men kan upphöra snabbare genom vädring. Även otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger upphov till kondens på fönster. Djupa fönsternischer och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Fönsterbänkar bör därför monteras med en springa mellan fönstret och fönsterbänken, se fig 9. Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med glasets insida långt in mot rummet. Genom att höja rumstemperaturen minkas kondensrisken medan sänkt rumstemperatur nattetid ökar risken. Fig 9 BRUKSSKEDET 34 Kondens på fönstrets utsida Hos mycket välisolerade fönster kan i ett fåtal fall, och under speciella omständigheter, kondens uppkomma på yttre glasets utsida. Det är inget fel på fönstret, utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret, och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden, (tex utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden etc) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttre glaset. Det gör att ytterrutan en klar natt till och med kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. I förekommande fall sker detta främst en kort period under höst och vår, när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är mycket stora. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort. Se fig 10. Fig 10

13 BRUKSSKEDET 35 Risken för denna typ av kondens kan minskas genom någon av följande faktorer. Markiser som nattetid avskärmar ytterglaset mot himlen. Träd eller buskar, som avskärmar ytterglaset mot himlen. Detta kan ge samma effekt som markis. Något högre rumstemperatur de nätter då risk för ytterglaskondens finns. Då höjs ytterglasets temperatur så småningom och risken för ytterglaskondens minskar. Väl rengjorda glasytor minskar generellt risken för att kondensen fastnar på glasytan. Elit Fönster AB kan ge information om publikationer, som utförligare beskriver förutsättningarna och orsakerna till samt omfattning av denna typ av kondens. BRUKSSKEDET 36 REKLAMATION Brister i fönstrets utförande eller leveransens omfattning, som konstaterats eller borde konstaterats när fönstret mottogs av köparen skall anmälas till Elit Fönster AB inom en vecka efter mottagandet och innan fönstret monteras i byggnaden. Om brist eller skada kan antas uppkommit under transport och leverans kvitterats på fraktsedel skall anmälan dessutom ske till transportören. Brist i utförande och leveransomfattning enligt ovan eller skada från transport kan inte åberopas om angiven tidsram ej uppfylls. Konstateras brist eller skada senare efter mottagandet skall anmälan ske till Elit Fönster AB inom skälig tid efter det att bristen eller skadan upptäcks av köparen eller kommit köparen till kännedom genom annan. BRUKSSKEDET 37 GARANTI Under förutsättning att ovanstående anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar Elit Fönster AB garanti i enlighet med ABM 92, 17 enligt följande: Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen Under förutsättning att ovanstående anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnar Elit Fönster AB dessutom 10 års garanti i Sverige på impregnerade och i fabrik ytbehandlade fönster och fönsterdörrar. Mot rötskador i virket Mot kondens mellan glasen i isolerrutor På fönstrets inklusive beslagens funktion För fönster i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid från fakturans datum. För fönster i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning.

14 BRUKSSKEDET 38 MILJÖSKYDD För närmare studier av fönstrets miljöegenskaper hänvisar vi till Elit Fönster AB:s Miljödeklarationer, som upprättats för olika fönstertyper i samarbete med AB Trätek, Stockholm samt Elit Fönster AB:s Byggvarudeklaration upprättade i enlighet med anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd. Deklarationerna kan på begäran erhållas från Elit Fönster AB. De finns också tillgängliga på Internet via Byggtjänsts miljövarubas. Fönstervirket är impregnerat mot röta. För impregneringen används ett träskyddsmedel benämnt Gori Vac TL 93 (Kemikalieinspektionens reg. Nr. 4046) tillverkat av firma Gori AB.Verksamma beståndsdelar i medlet är propiconazol, tebuconazol och IPBC. Vid destruktion av större mängder utrangerat virke var god kontakta kommunens miljökontor. Huvudkontor/fabrik: Elit Fönster AB, Box 153, SE Vetlanda. Tel: Fax: Kontor/fabrik: Elit Fönster AB, SE Lenhovda. Tel: Fax: Upplaga 1

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Kronan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Kronan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Kronan träfönstersystem. Kronan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Titan Trä. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Titan Trä Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Titan träfönstersystem. Titan är en gedigen produkt, framtaget av oss för att efterlikna det traditionella

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning Elit Design

Monterings- och skötselanvisning Elit Design Monterings- och skötselanvisning Elit Design OBS! Ta del av hela monteringsanvisningen före montaget Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information inhämtas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT

Läs mer

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

Prince Vikdörr. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 Prince Vikdörr Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Prince Vikdörrsparti. Prince vikdörr ger dig möjligheten att öppna upp hela väggen från vardagsrum,

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

PRINCESS. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se

PRINCESS. Handbok för montering och underhåll. www.kronfonster.se 2015 PRINCESS Handbok för montering och underhåll www.kronfonster.se Tack, för att du har beställt Princess skjutdörrsparti. Skjutdörr Princess är vår ordinarie instegsmodell. En vinterisolerad Skjutdörr,

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR Monteringsanvisning Viktig information Du behöver: Insexnycklar: 3 mm och 5 mm, Lod, Skruvmejsel/skruvdragare. Om väggarna är av trä: 8 skruvar

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR Förberedande montering av karm Du behöver: skruvmejsel och en vinkelhake. 1. Vänd karmsidorna rätt och

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup.

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup. Anvisningar fönster Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens Transport, mottagning 1.1 och Mottagning. lagning 1. Transport. Under transport ska fönster skyddas mot fukt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9)

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9) Elit Complete Trä Fönsterfakta Familj H-fönster EFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster EFS, EFS2, EFS3, överkantshängda fönster EFÖ, fast karm EFK, enkeldörr EDF/EDK, pardörr EDF2/EDK2. Material Trä av

Läs mer

Lagring, montering och skötselinstruktioner fönster och fönsterdörrar Kvillsforsserien www.nordan.se

Lagring, montering och skötselinstruktioner fönster och fönsterdörrar Kvillsforsserien www.nordan.se Lagring, montering och skötselinstruktioner fönster och fönsterdörrar Kvillsforsserien www.nordan.se Innehållsförteckning Leveransmottagning, lagring, hantering sid 2 Garantier sid 3 Monteringsanvisning

Läs mer

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8)

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8) Elit Complete Alu Fönsterfakta Familj H-fönster AFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster AFS, AFS2, AFS3, fast karm AFK, altandörr ADF/ADK, ADF2/ADK2. Material Trä av lamellimmad och fingerskarvad svensk

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

SANTEX V60 VIKDÖRRAR Monterings- & Skötselmanual

SANTEX V60 VIKDÖRRAR Monterings- & Skötselmanual SANTEX V60 VIKDÖRRAR Monterings- & Skötselmanual 1(16) Denna monterings- och skötselmanual är ett viktigt verktyg för dig som montör och för dig som är användare. Spara denna handling, vid ett eventuellt

Läs mer

Monteringsanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier

Monteringsanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Monteringsanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser arantier POKTKARM ÖR SKJUTÖRR 122 mm modul 21 ör 1 lager väggskiva på båda sidor WWW.OORIA.S etaljlista A Antal x H x L 1 st 122 x

Läs mer

Elit Classic 1+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster K, K2, K3, K2H, K4, K6, överkantshängt KÖ, enkeldörr KD, pardörr KD2.

Elit Classic 1+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster K, K2, K3, K2H, K4, K6, överkantshängt KÖ, enkeldörr KD, pardörr KD2. Elit Classic 1+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster K, K2, K3, K2H, K4, K6, överkantshängt KÖ, enkeldörr KD, pardörr KD2. Material Trä av lamellimmad kärnfuru. Glas Kopplat 1+1. U-värde 1,8 W/m 2 K.

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Skötsel - och Bruksanvisning

Skötsel - och Bruksanvisning Innovativa Energifönster Skötsel - och Bruksanvisning Pannordic Fönster 1 Nöjd länge tack vare rätt skötsel Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter. Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer inte partiet att fungera optimalt

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård 7992 WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård Fasta partier för vinterträdgård se sidan 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna

Läs mer

Elit Classic 2+1. Fönsterfakta 1 (8)

Elit Classic 2+1. Fönsterfakta 1 (8) Elit Classic 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster FK, FK2, FK3, FK4, FK2H, FK4H, FK6H, FK8H, överkantshängt FKÖ, enkeldörr FKD och FKD helglas, pardörr FKD2 och FKD2 helglas. Material Trä av lamellimmad

Läs mer

SANTEX GLASTAK 25mm. Monterings- & Skötselmanual

SANTEX GLASTAK 25mm. Monterings- & Skötselmanual SANTEX GLASTAK 25mm Monterings- & Skötselmanual Santex System AB Box 513 301 80 Halmstad Sweden Tel:+46(0)35 172300 Mail: info@santex.se Art. nr. 000557SE Rev.0001 1(14) Användning Santex Glastak 25mm

Läs mer

Fönstrets delar och tilläggsutrustning. Vädring. Fönsterhandtag. Spärranordning och stormhasp. Kopplingsspår. Glidskenans låsspak.

Fönstrets delar och tilläggsutrustning. Vädring. Fönsterhandtag. Spärranordning och stormhasp. Kopplingsspår. Glidskenans låsspak. Fönstrets delar och tilläggsutrustning Vädring För vädring har fönstret utrustats med vädringsfönsterbeslag, då fönstret kan öppnas med ett vred. I ett fönster med fast vred, vädringsbeslag och spanjolett

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård 7992 WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård Fasta partier för vinterträdgård se sidan 16 Willab Garden 2017-05 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Utåtgående 1+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Utåtgående 1+1 glas Sidohängt kopplat fönster Utåtgående 1+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Sidohängt med utåtgående kopplade bågar. Glasningsskena av aluminium i ytterbågens

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2017-02 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Aluminiumstomme/isolertak

Aluminiumstomme/isolertak 7970 Aluminiumstomme/isolertak Skärmtakstomme 8 Willab Garden 2016-05 3 2 4 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

TILLÄGGSSKIVA MILANO

TILLÄGGSSKIVA MILANO B R U K S A N V I S N I N G TILLÄGGSSKIVA MILANO 60101143,60101145 2-pack Läs bruksanvisningen noggrant och se till att möbeln monteras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual

SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual SANTEX S-LINE FASTA OCH MALLSKURNA PARTIER / BRUTET HÖRN Monterings- & Skötselmanual 1(16) Denna monterings- och skötselmanual är ett viktigt verktyg för dig som montör och för dig som är användare. Spara

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG BRF KANTARELLEN 11 Besiktning av fönster Projekt nr: 41--- Okulär besiktning INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG Stockholm 2016-02-05 HSB Stockholm Anders Köhler HSB Konsult INVENTERINGSPROTOKOLL/ Datum:

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

TILLBEHÖR. Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag.

TILLBEHÖR. Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag. TILLBEHÖR Tillbehör som gör dina fönster och altandörrar kompletta. Skräddarsydda persienner, plisségardiner, lamellgardiner, myggnät och handtag. Vi älskar fönster Sedan decennier är vi specialiserade

Läs mer

Se tabell för samtliga tillgängliga storlekar.

Se tabell för samtliga tillgängliga storlekar. KLASSISK Klassiskt strama former som matchar påkostade hus i alla miljöer. Det här ingår i grundutförandet: Spårfrästa speglar utvändigt eller råglas av Cotswoldtyp i glasade dörrar Låskista typ ASSA 8765

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR SKJUTPARTI MONARK OCH VIKPARTI PRINCE I TRÄ INNAN MONTERING Vid montering av skjut/vikpartier är det av yttersta vikt att partiet är 100 % i lod och våg. Kontrollera

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Fönsterdrev i världsklass CC-Fönsterdrev

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg.

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg. Måla Tak Alcro Sober Takfärg. Med högtäckande Alcro Sober Takfärg räcker det oftast med en strykning. Alcro Sober Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak inomhus. Vid normalt

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer