Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005."

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott på 29 miljoner kronor, vilket är lägre än för 2004 då överskottet var 61 miljoner. Orsaken till försämringen är bland annat att kostnaderna för de olika verksamheterna ökat något snabbare än kommunens inkomster från skatter och statsbidrag. En annan orsak är att drygt 30 miljoner kronor av kostnaden för upprustningen av Djursholms samskola tagits som en löpande kostnad under 2005 och inte som en investering. Danderyd har förhållandevis höga kostnader för den kommunala verksamheten. Orsaken är att Danderyd har många barn och äldre i sin befolkning, vilket ställer krav på förskola, skola och äldreomsorg Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april Bra utveckling och uppnådda mål Under 2005 har Danderyd utvecklats positivt på många sätt. Ett urval av allt som hänt i kommunen under året presenteras i denna inlaga i DanderydsAktuellt. Vill Du ha en utförligare beskrivning kommer Danderyds årsredovisning att finnas tillgänglig på vår hemsida Den finns också att beställa från på eller på telefon Låneskulden har fortsatt att minska För andra året i rad har kommunens låneskuld minskat. Det innebär att kommunens externa låneskuld på två år minskat med drygt 63 miljoner. Vid slutet av 2005 uppgick den till 302,6 miljoner kronor. Full fart framåt i förskola och skola Läs mer på sidan 5 E-böcker på biblioteken Läs mer på sidan 6 Mörbybadet i privat drift Läs mer på sidan 6 30-zoner i hela Danderyd Läs mer på sidan 7 De äldre nöjda med hemtjänsten Läs mer på sidan 8 Vision Nordost Läs mer på sidan 9 Kraftledningarna försvinner Läs mer på sidan 9 Träffpunkt Enebyberg tar form Läs mer på sidan 10 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Fortsatt positiv utveckling Målen för verksamheten, det ekonomiska resultatet, kostnadsutvecklingen och upplåningen har huvudsakligen uppfyllts väl för Detta är mycket glädjande. Även utsikterna för 2006 ser mycket bra ut och den skattesänkning på 57 öre som beslutades hösten 2005, vilken tog Danderyd till andra platsen av landets lågskattekommuner, kommer att kunna följas av ytterligare en skattesänkning för Tre år i jämförelse Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun. I Danderyd, som blev nominerad till årets företagarkommun och har landets näst bästa företagsklimat, finns rikliga mått av entreprenöranda, vilket visar sig på en mängd områden. De fyra fotbollsklubbarna kommer tillsammans att uppföra en fotbollshall vid Danderyds gymnasium, i Träffpunkt Enebyberg kommer biblioteket, fritidsgården, dagcentralen för våra äldre, förskolan och kyrkan Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader, milj kr 1 025, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvesteringar, milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar, milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 17,86 18,43 18,43 Läs mer om kommunens ekonomi på att samverka i en helt ny och spännande konstellation, förslag har tagits fram om att bilda ett gemensamt miljö- och hälsoskyddskontor för Vaxholm, Täby och Danderyd, Prästkragens och Idalagårdens förskolor har avknoppats och blivit fristående. Exempellistan kan göras lång när det gäller nytänkande och engagemang i vår kommun. Flera kommunövergripande processer drevs under verksamhetsåret, bl.a. arbetet med översiktsplanen. I den nya planen, vilken fastställts av fullmäktige våren 2006, tas särskilt sikte på hur centrala Danderyd kan utvecklas i framtiden. Knutpunkt Danderyd handlar om hur platsen mellan Danderyds sjukhus och Mörbybadet, idag en trafiköken, skulle kunna utvecklas till ett spännande kommunikationscentrum för att binda ihop Danderyd men också minska miljöstörningarna. Detaljplanearbetet om hur Mörby centrum kan utvecklas har redan satts igång med syftet att få ett bättre och större handelscentrum samtidigt som utemiljön starkt förbättras. Även Eneby torg pekades ut för fördjupade utvecklingsplaner för såväl bostäder som förbättrade ytor för handel och service. Skolelevernas resultat ligger fortsatt i toppnivå i Danderyd. Under året har renoveringsarbetet av Samskolan fortsatt, första etappen i Kyrkskolans renovering har genomförts och Svea Montessoris nya lokaler på Sveavägen har färdigställt. Arbetena med det nya Marina Läroverket och Hagaskolan i Enebyberg inleddes under 2005 och skolorna har invigts under våren En försöksperiod med en så kallad fixare inleddes inom äldreomsorgen. Fixaren hjälper alla våra äldre över 75 år med praktiska åtgärder i hemmen för att förebygga fallolyckor. Vidare studeras möjligheten att etablera nya seniorboenden, inte minst Blomsterfonden och Seniorgården är aktiva i denna process. Under året har Svenska kraftnät lagt ett förslag till regeringen som innebär att alla större luftledningar genom Danderyd antingen förläggs i mark eller tas bort. Gunnar Oom 4

3 Full fart framåt i förskola och skola Toppresultat i skolorna Eleverna i Danderyds grundskolor i skolår 9 har de högsta medelbetygen i landet. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet i Danderyd var 246 poäng av 320 möjliga jämfört med 206 poäng i riket. I Danderyd har 94 % av eleverna nått målen i alla ämnen. Motsvarande siffra för riket är 75,5 %. Danderyd är en populär kommun för barnfamiljer och här finns många barn i förskole- och skolåldern. Resultat från olika enkäter visar också att både föräldrar och elever är mycket nöjda med verksamheten i förskolor och skolor. Förskolorna erbjuder flera olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori, Reggio Emilia, Fröbel, natur och kultur. Även skolorna har olika profiler. Efterfrågan på platser i förskolan ökar. Alla barn som köade inför hösten 2005 fick plats. För att bereda plats till alla har provisoriska lokaler i paviljonger satts upp på flera förskolor. En ny förskola i enskild regi startade på Tranholmen och Svea Montessoriförskolor flyttade under hösten in i de lokaler som kommunen färdigställt i före detta stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. Barngrupperna har minskat med i genomsnitt 0,5 barn per avdelning samtidigt som vuxentätheten ökat något i de kommunala förskolorna. Skolor byggs och renoveras Upprustningen av kommunens skolor har fortsatt under I Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har renoveringsarbetet fortsatt och första etappen av upprustningen av Kyrkskolan har genomförts. Vid Kevingeskolan har en ny särskola byggts för elever med stort behov av omvårdnad och som behöver omsorg hela dagen. Skolan tas i bruk under Välja skola på Internet Under 2005 gjordes intensiva förberedelser för att införa ett system för att välja skola via Internet, Danderyd24. Alla föräldrar med barn som ska börja förskoleklass eller i sjuan hösten 2006 har kunnat genomföra valet på Internet. Fördelarna är att kommunen och föräldrarna slipper skicka papper till varandra, familjerna får snabbare besked om barnet fått plats på önskad skola och fritids och skolorna kan börja sin planering inför hösten tidigare. I år förbereds val till förskola via Internet. Val till gymnasieskolan via Internet har funnits ett par år. Marina läroverket Hagaskolan På alla förskolor och skolor pågår ett systematiskt och aktivt arbete för att motverka mobbing och utveckla Arbete mot mobbning ett ökat hänsynstagande hos barn och elever. Samtliga skolor har visat goda resultat av de enkäter som genomförts. Undersökningar visar också att eleverna trivs i skolan, 96 % av föräldrarna till barn i skolår 2 och 5 och eleverna i skolår 8 säger att de trivs i skolan. Kvalitetsredovisningar finns numera på hemsidan, www. danderyd.se under Förskola/ skola. Där är det lätt att följa resultatet av utvärderingarna. Kommunen har byggt en ny skolbyggnad i Stocksunds hamn åt Marina Läroverket. Byggnaden togs i bruk i februari Gethagens förskola har byggts om till Hagaskolan. Den privata förskolan Svea Montessori har fått nya lokaler i f.d. stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. 5

4 E-böcker på biblioteken På biblioteken finns numera service dygnet runt genom Internet. Via biblioteken hemsida kan Du låna e-böcker att läsa och e-ljudböcker att lyssna på i en dator. Via e-post kan Du abonnera på bibliotekens nyhetsservice inom olika intresseområden. I Danderyd, liksom i övriga landet, sjunker boklånen medan utlån av ljud- och bildmedier ökar. Mörbybadet i privat drift Under 2005 beslöt kulturoch fritidsnämnden att konkurrrensupphandla driften av Mörbybadet, som hittills drivits i kommunal regi. Upphandlingen resulterade i att Medley Täby AB tar över driften den 1 juli Nationaldagsfirande Nationaldagsfirandet den 6 juni med tal, musik och olika aktiviteter vid Djursholms slott har blivit en tradition. Då hälsas också nya svenska medborgare välkomna till kommunen vid en särkskild ceremoni. Mögelsanering av ishallar Ishallarna i Enebyberg och Stocksund har drabbats av mögelproblem och en plan har tagits fram för att genomföra saneringen. Kommunen bidrar ekonomiskt och lämnar borgen för de kompletterande lån klubbarna kan behöva ta upp. Ny fotbollshall Föreningslivet är aktivt i Danderyd och verksamheten ökade under Denna ökning väntas fortsätta och idrottsanläggningarna är därför hårt belastade. De fyra fotbollsklubbarna har planer på att uppföra en fotbollshall i anslutning till gymnasiet, med kommunalt stöd i form av mark, flyttning av paviljonger och borgen för lån. Elever gästspelade på Confidencen Ett antal elever vid Danderyds gymnasiums teaterlinje framförde Molières Lärda kvinnor på Ulriksdals slottsteater Confidencen den 13 maj Uppsättningen blev mycket bra och det lyckade framträdandet resulterade i en inbjudan att gästspela även Världsklass - Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning Som ett första steg i en långsiktig satsning på entreprenörskap anordnades ett möte mellan elever och näringsliv på Danderyds gymnasium i november Samarbetet mellan skola och näringsliv ska stimulera elevernas intresse för småföretagande och stödja de elever som vill starta eget. Från näringslivet talade bland andra Ulf Spendrup och Christina Skogster Stange inför ett åttiotal intresserade gymnasister. Initiativtagare och arrangörer var Danderyds gymnasium, Stockholms Handelskammare och Ung Företagsamhet. Arbetet mot alkohol och droger har fortsatt Undersökningar har visat att danderydsungdomar dricker relativt mycket alkohol. Att arbeta mot alkohol och olika former av droger är därför en viktig uppgift. Fältsekreterarna arbetar förebyggande med gruppverksamhet och samtal med ungdomar och föräldrar. Projektet Ungt Fokus har arbetat genom lokala samverkansgrupper och med att nå ut till ungdomar och föräldrar. 6

5 Trafik och miljö D a n d e r y d s A k t u e l l t 30-zoner i hela Danderyd cyklister infördes under zoner på lokalgator och bostadsgator i Västra Danderyd och i Enebyberg. I augusti 2005 togs nästa steg och det blev tillåtet att köra högst 30 km/tim på lokalgatorna i Djursholm och Stocksund. Danderyd är till stora delar en trädgårdsstad med många smala, krokiga vägar med begränsad sikt. Hastighe- ten måste därför anpassas till dessa förhållanden. För att öka trafiksäkerheten främst för barn, gående och Ny rondell På Mörbyleden, vid utfarten från garaget i Mörby centrum, har en rondell anlagts för att underlätta trafikflödet. Korsningen var besvärlig, inte minst för den som kom från Mörby centrum och skulle svänga vänster. Ovala parken Parken vid det nya bostadsområdet Ovala parken i Stocksund har invigts. Hela området vid Järnvägsdalen mot Stocksunds hamn har ställts i ordning till en vacker park. Omfattande röjning Tekniska nämnden har genomfört omfattande gallring av växtlighet vid park- och naturområden. Åtgärderna har koncentrerats till parker samt gång- och cykelvägar. Allmänheten har i hög grad uppskattat detta eftersom det känns tryggare och säkrare att cykla och gå på vägar som inte har för tät växtlighet. Hortusparkeringen för Danderydsbor Danderyd sa 2005 upp avtalet med SL om infartsparkering. Parkeringen vid Hortus är numera reserverad för Danderydsbor vardagar kl Säkrare huvudgator För att ytterligare höja trafiksäkerheten byggs nya gång- och cykelbanor, säkrare busshållplatser, avsmalningar m.m. för att göra huvudgatorna säkrare för oskyddade trafikanter. Ett exempel är Edsviksvägen där en del åtgärder är vidtagna och ytterligare en rad åtgärder planeras. 7 Åtgärder mot buller SL har fått ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd att vidta åtgärder för att minska bullret. En bullervall utmed Ekebydalsvägen anlades. SL kommer att komplettera med bullerplank under SL och miljö- och hälsoskyddsnämnden har också påbörjat en inventering och utvärdering av hur bullerstörda berörda fastighetsägares uteplatser är.

6 De äldre nöjda med hemtjänsten I december 2005 genomförde Socialkontoret en enkätundersökning bland äldre som får hemtjänst. Frågorna handlade om inflytande, ett värdigt bemötande samt god vård och omsorg. På drygt 500 utskickade enkäter svarade 75%. Sammanfattningsvis visar resultatet att målen för hemtjänsten uppfyllts. 99 % av kunderna svarar ja på påståendet Jag blir vänligt och respektfullt bemött av den personal som hjälper mig. 92 % av kunderna instämmer helt eller delvis i det sammanfattande påståendet Den hemtjänst du får håller en god kvalitet. Undersökningen omfattade både privat och kommunalt driven hemtjänst. En sammanfattning av resultatet finns på Fixaren Jerka Många äldre som bor hemma och klarar sig utmärkt i övrigt behöver praktisk hjälp med att byta glödlampor i taket, byta proppar, ordna sladdar, sätta upp brandvarnare m.m. För att öka tryggheten och säkerheten för äldre och undvika fallolyckor har en fixare anställts av Socialkontoret. Fixarens tjänster är en försöksverksamhet och kostar inget. Fixaren ska inte ersätta hantverkare eller utföra sådant som ingår i hemtjänstens arbetsuppgifter. Från starten i september till och med årsskiftet har 320 kunder besökts. Enklare att få bistånd De äldre som får hjälp av hemtjänsten har allt större behov av omvårdnad samtidigt som färre får hjälp med enbart service, t.ex. städning. För att förenkla för den som inte har så stort behov av hjälp har beslut fattats om s.k. förenklad biståndsbedömning. Är du 65 år och äldre och bara har behov av hjälp upp till sex timmar i månaden blir hanteringen enklare. Du får själv bestämma om du vill ha hjälp med städning, tvätt, inköp, promenader eller en pratstund över en kopp kaffe. Kompetensutveckling inom äldreomsorgen Utbildning för vårdpersonalen är viktigt för att vården av äldre ska bli bra. Staten har avsatt pengar under en treårsperiod för att stimulera kommunerna att höja kompetensen inom vård och omsorg kallat Kompetensstegen. De kommunala verksamheterna i Danderyd har beviljats 1,5 miljoner kronor för olika aktiviteter under perioden Korttidsboende i Spanien Sedan 2005 kan äldre som behöver korttidsboende erbjudas detta i Torrevieja i Spanien. 8

7 Danderyds framtida utveckling Översiktsplanen Översiktsplanen ska ge en bild av kommunens framtida utveckling och vara en vägledning för olika beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Under 2005 presenterades ett förslag till ny översiktplan för danderydsborna med bl.a. utställning, möten och information på hemsidan och i DanderydsAktuellt. Några intressanta förslag är att undersöka möjligheten att bygga över motorvägen vid Danderyds sjukhus, Knutpunkt Danderyd, att utveckla området kring Mörby centrum med fler bostäder, handel och olika verksamheter samt att göra Rinkebyskogen till friluftsområde. Översiktplanen antogs av fullmäktige under våren Mer information finns bl.a. på vår hemsida Kraftledningarna försvinner Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning, lämnade ett förslag till regeringen den 31 oktober där man förslår att alla stora luftledningar genom Danderyd grävs ner eller tas bort. Ett förslag till bebyggelse vid Knutpunkt Danderyd. Danderyds sjukhus i nedre, vänstra hörnet. Vision Nordost nya invånare, nya bostäder och arbetsplatser på 30 års sikt. Det är visionen för de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I visionen ingår satsning på nya kommunikationer, bl.a. Roslagspilen, ett snabbtåg för snabb transport mellan Stockholm och regionen. Upprustning av Roslagsbanan och utveckling av befintliga och nya stadsbildningar ingår också. Nya handelsoch arbetsområden En detaljplan för att bebygga området söder om Enmans väg i Enebyberg med lokaler för handel, kontor och fem villor har antagits. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. Ett annat område för handel, kontor och småindustri planeras norr om Rinkebyvägen ovanför Danderyds gymnasium. Detaljplan för Tranholmen En ny detaljplan för Tranholmen har tagits fram. Syftet är att tydliggöra byggrättens omfattning på fastigheterna och samtidigt ställa krav på att ny bebyggelse anpassas till tomternas topografi. IT-utveckling Kommunens IT-utveckling har fortsatt under året. Exempel på detta är Danderyd24, en portal som Du även når via kommunens hemsida. Där finns idag skolvalssystemet. Till nästa år kommer val till barnomsorg och så småningom ytterligare tjänster. På vissa skolor används IT-system för kontakter mellan lärare, elever och föräldrar. Kommunens pågående upphandlingar annonseras i systemet upphandling.com som också nås via hemsidan. 9

8 En viktig uppgift för Miljö- och hälsoskyddsnämnden är att kontrollera att butiker och restauranger som hanterar livsmedel gör det på ett hygieniskt sätt. D a n d e r y d s A k t u e l l t Livsmedelstillsyn Denna verksamhet regleras av livsmedelslagen. Målet för 2005 var att kommunens samtliga 161 livsmedelslokaler skulle inspekteras. 129 fulla inspektioner och 29 övriga tillsynsbesök gjordes. Det årligen återkommande projektet Årets bästa utsåg under 2005 årets Fler privata enheter Valfrihet för medborgarna är en viktig princip i Danderyd. Du ska kunna välja förskola, skola, hemtjänst etc., både kommunala och privata alternativ. Verksamhet som är lämplig att konkurrensutsätta ska också upphandlas. Flera upphandlingar har genomförts inom socialnämndens område. Andelen privat driven hemtjänst ökade från 34 % 2004 till 38 % Två förskolor, Prästkragen och Idala, fick auktorisation att drivas i enskild regi från 1 januari Kommunarkivet åter i Danderyd Kommunens arkiv flyttade under 2005 åter till Danderyd, efter att under några år varit utlokaliserat till Värtahamnen. Arkivet finns i Danderydsgårdens källare, Noragårdsvägen 27, ingång från Kvarnstigen och är öppet för allmänheten tisdagar Här finns handlingar från så långt tillbaka som 1700-talet och ända fram till dags dato. mest hygieniska pizzeria. Alla kommunens 15 pizzerior kontrollerades med hjälp av livsmedelsverkets checklista. Vinnare blev Deli Italia på Edsviksvägen med motiveringen att de hade det bästa egenkontrollprogrammet och dokumentationen. Enklare tidningsinsamling för villaägare Alla villaägare fick erbjudande om att köpa ett kärl för tidningsinsamling att placera på den egna tomten. Träffpunkt Enebyberg tar form Träffpunkt Enebyberg ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Under 2005 tog planerna konkret form och en utredning om samordning av lokaler och verksamheter tillsattes. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. Ombyggnad och inflyttning sker i olika etapper under 2006 och allt beräknas vara klart i början av Danderyds historia Är Du nyfiken på Danderyds historia? Sedan 2005 finns en särskild del av kommunens hemsida under Upptäck Danderyd som beskriver Danderyd de första åren. De allra flesta nappade på idén och kan nu slänga tidningar och reklam i tunnan som töms en gång i månaden av SITA. Hämtningschema finns på hemsidan under Tekniska tjänster. Du kan alltid läsa mer på 10

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN. Bokslut 2012 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2012 Medborgarnas skatteintäkter är ett stort förtroende År 2012 präglades av oro på många områden och på många platser runt om i världen. Demokratiseringsprocesser med

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer