Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005."

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott på 29 miljoner kronor, vilket är lägre än för 2004 då överskottet var 61 miljoner. Orsaken till försämringen är bland annat att kostnaderna för de olika verksamheterna ökat något snabbare än kommunens inkomster från skatter och statsbidrag. En annan orsak är att drygt 30 miljoner kronor av kostnaden för upprustningen av Djursholms samskola tagits som en löpande kostnad under 2005 och inte som en investering. Danderyd har förhållandevis höga kostnader för den kommunala verksamheten. Orsaken är att Danderyd har många barn och äldre i sin befolkning, vilket ställer krav på förskola, skola och äldreomsorg Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april Bra utveckling och uppnådda mål Under 2005 har Danderyd utvecklats positivt på många sätt. Ett urval av allt som hänt i kommunen under året presenteras i denna inlaga i DanderydsAktuellt. Vill Du ha en utförligare beskrivning kommer Danderyds årsredovisning att finnas tillgänglig på vår hemsida Den finns också att beställa från på eller på telefon Låneskulden har fortsatt att minska För andra året i rad har kommunens låneskuld minskat. Det innebär att kommunens externa låneskuld på två år minskat med drygt 63 miljoner. Vid slutet av 2005 uppgick den till 302,6 miljoner kronor. Full fart framåt i förskola och skola Läs mer på sidan 5 E-böcker på biblioteken Läs mer på sidan 6 Mörbybadet i privat drift Läs mer på sidan 6 30-zoner i hela Danderyd Läs mer på sidan 7 De äldre nöjda med hemtjänsten Läs mer på sidan 8 Vision Nordost Läs mer på sidan 9 Kraftledningarna försvinner Läs mer på sidan 9 Träffpunkt Enebyberg tar form Läs mer på sidan 10 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Fortsatt positiv utveckling Målen för verksamheten, det ekonomiska resultatet, kostnadsutvecklingen och upplåningen har huvudsakligen uppfyllts väl för Detta är mycket glädjande. Även utsikterna för 2006 ser mycket bra ut och den skattesänkning på 57 öre som beslutades hösten 2005, vilken tog Danderyd till andra platsen av landets lågskattekommuner, kommer att kunna följas av ytterligare en skattesänkning för Tre år i jämförelse Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun. I Danderyd, som blev nominerad till årets företagarkommun och har landets näst bästa företagsklimat, finns rikliga mått av entreprenöranda, vilket visar sig på en mängd områden. De fyra fotbollsklubbarna kommer tillsammans att uppföra en fotbollshall vid Danderyds gymnasium, i Träffpunkt Enebyberg kommer biblioteket, fritidsgården, dagcentralen för våra äldre, förskolan och kyrkan Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader, milj kr 1 025, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvesteringar, milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar, milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 17,86 18,43 18,43 Läs mer om kommunens ekonomi på att samverka i en helt ny och spännande konstellation, förslag har tagits fram om att bilda ett gemensamt miljö- och hälsoskyddskontor för Vaxholm, Täby och Danderyd, Prästkragens och Idalagårdens förskolor har avknoppats och blivit fristående. Exempellistan kan göras lång när det gäller nytänkande och engagemang i vår kommun. Flera kommunövergripande processer drevs under verksamhetsåret, bl.a. arbetet med översiktsplanen. I den nya planen, vilken fastställts av fullmäktige våren 2006, tas särskilt sikte på hur centrala Danderyd kan utvecklas i framtiden. Knutpunkt Danderyd handlar om hur platsen mellan Danderyds sjukhus och Mörbybadet, idag en trafiköken, skulle kunna utvecklas till ett spännande kommunikationscentrum för att binda ihop Danderyd men också minska miljöstörningarna. Detaljplanearbetet om hur Mörby centrum kan utvecklas har redan satts igång med syftet att få ett bättre och större handelscentrum samtidigt som utemiljön starkt förbättras. Även Eneby torg pekades ut för fördjupade utvecklingsplaner för såväl bostäder som förbättrade ytor för handel och service. Skolelevernas resultat ligger fortsatt i toppnivå i Danderyd. Under året har renoveringsarbetet av Samskolan fortsatt, första etappen i Kyrkskolans renovering har genomförts och Svea Montessoris nya lokaler på Sveavägen har färdigställt. Arbetena med det nya Marina Läroverket och Hagaskolan i Enebyberg inleddes under 2005 och skolorna har invigts under våren En försöksperiod med en så kallad fixare inleddes inom äldreomsorgen. Fixaren hjälper alla våra äldre över 75 år med praktiska åtgärder i hemmen för att förebygga fallolyckor. Vidare studeras möjligheten att etablera nya seniorboenden, inte minst Blomsterfonden och Seniorgården är aktiva i denna process. Under året har Svenska kraftnät lagt ett förslag till regeringen som innebär att alla större luftledningar genom Danderyd antingen förläggs i mark eller tas bort. Gunnar Oom 4

3 Full fart framåt i förskola och skola Toppresultat i skolorna Eleverna i Danderyds grundskolor i skolår 9 har de högsta medelbetygen i landet. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet i Danderyd var 246 poäng av 320 möjliga jämfört med 206 poäng i riket. I Danderyd har 94 % av eleverna nått målen i alla ämnen. Motsvarande siffra för riket är 75,5 %. Danderyd är en populär kommun för barnfamiljer och här finns många barn i förskole- och skolåldern. Resultat från olika enkäter visar också att både föräldrar och elever är mycket nöjda med verksamheten i förskolor och skolor. Förskolorna erbjuder flera olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori, Reggio Emilia, Fröbel, natur och kultur. Även skolorna har olika profiler. Efterfrågan på platser i förskolan ökar. Alla barn som köade inför hösten 2005 fick plats. För att bereda plats till alla har provisoriska lokaler i paviljonger satts upp på flera förskolor. En ny förskola i enskild regi startade på Tranholmen och Svea Montessoriförskolor flyttade under hösten in i de lokaler som kommunen färdigställt i före detta stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. Barngrupperna har minskat med i genomsnitt 0,5 barn per avdelning samtidigt som vuxentätheten ökat något i de kommunala förskolorna. Skolor byggs och renoveras Upprustningen av kommunens skolor har fortsatt under I Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har renoveringsarbetet fortsatt och första etappen av upprustningen av Kyrkskolan har genomförts. Vid Kevingeskolan har en ny särskola byggts för elever med stort behov av omvårdnad och som behöver omsorg hela dagen. Skolan tas i bruk under Välja skola på Internet Under 2005 gjordes intensiva förberedelser för att införa ett system för att välja skola via Internet, Danderyd24. Alla föräldrar med barn som ska börja förskoleklass eller i sjuan hösten 2006 har kunnat genomföra valet på Internet. Fördelarna är att kommunen och föräldrarna slipper skicka papper till varandra, familjerna får snabbare besked om barnet fått plats på önskad skola och fritids och skolorna kan börja sin planering inför hösten tidigare. I år förbereds val till förskola via Internet. Val till gymnasieskolan via Internet har funnits ett par år. Marina läroverket Hagaskolan På alla förskolor och skolor pågår ett systematiskt och aktivt arbete för att motverka mobbing och utveckla Arbete mot mobbning ett ökat hänsynstagande hos barn och elever. Samtliga skolor har visat goda resultat av de enkäter som genomförts. Undersökningar visar också att eleverna trivs i skolan, 96 % av föräldrarna till barn i skolår 2 och 5 och eleverna i skolår 8 säger att de trivs i skolan. Kvalitetsredovisningar finns numera på hemsidan, www. danderyd.se under Förskola/ skola. Där är det lätt att följa resultatet av utvärderingarna. Kommunen har byggt en ny skolbyggnad i Stocksunds hamn åt Marina Läroverket. Byggnaden togs i bruk i februari Gethagens förskola har byggts om till Hagaskolan. Den privata förskolan Svea Montessori har fått nya lokaler i f.d. stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. 5

4 E-böcker på biblioteken På biblioteken finns numera service dygnet runt genom Internet. Via biblioteken hemsida kan Du låna e-böcker att läsa och e-ljudböcker att lyssna på i en dator. Via e-post kan Du abonnera på bibliotekens nyhetsservice inom olika intresseområden. I Danderyd, liksom i övriga landet, sjunker boklånen medan utlån av ljud- och bildmedier ökar. Mörbybadet i privat drift Under 2005 beslöt kulturoch fritidsnämnden att konkurrrensupphandla driften av Mörbybadet, som hittills drivits i kommunal regi. Upphandlingen resulterade i att Medley Täby AB tar över driften den 1 juli Nationaldagsfirande Nationaldagsfirandet den 6 juni med tal, musik och olika aktiviteter vid Djursholms slott har blivit en tradition. Då hälsas också nya svenska medborgare välkomna till kommunen vid en särkskild ceremoni. Mögelsanering av ishallar Ishallarna i Enebyberg och Stocksund har drabbats av mögelproblem och en plan har tagits fram för att genomföra saneringen. Kommunen bidrar ekonomiskt och lämnar borgen för de kompletterande lån klubbarna kan behöva ta upp. Ny fotbollshall Föreningslivet är aktivt i Danderyd och verksamheten ökade under Denna ökning väntas fortsätta och idrottsanläggningarna är därför hårt belastade. De fyra fotbollsklubbarna har planer på att uppföra en fotbollshall i anslutning till gymnasiet, med kommunalt stöd i form av mark, flyttning av paviljonger och borgen för lån. Elever gästspelade på Confidencen Ett antal elever vid Danderyds gymnasiums teaterlinje framförde Molières Lärda kvinnor på Ulriksdals slottsteater Confidencen den 13 maj Uppsättningen blev mycket bra och det lyckade framträdandet resulterade i en inbjudan att gästspela även Världsklass - Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning Som ett första steg i en långsiktig satsning på entreprenörskap anordnades ett möte mellan elever och näringsliv på Danderyds gymnasium i november Samarbetet mellan skola och näringsliv ska stimulera elevernas intresse för småföretagande och stödja de elever som vill starta eget. Från näringslivet talade bland andra Ulf Spendrup och Christina Skogster Stange inför ett åttiotal intresserade gymnasister. Initiativtagare och arrangörer var Danderyds gymnasium, Stockholms Handelskammare och Ung Företagsamhet. Arbetet mot alkohol och droger har fortsatt Undersökningar har visat att danderydsungdomar dricker relativt mycket alkohol. Att arbeta mot alkohol och olika former av droger är därför en viktig uppgift. Fältsekreterarna arbetar förebyggande med gruppverksamhet och samtal med ungdomar och föräldrar. Projektet Ungt Fokus har arbetat genom lokala samverkansgrupper och med att nå ut till ungdomar och föräldrar. 6

5 Trafik och miljö D a n d e r y d s A k t u e l l t 30-zoner i hela Danderyd cyklister infördes under zoner på lokalgator och bostadsgator i Västra Danderyd och i Enebyberg. I augusti 2005 togs nästa steg och det blev tillåtet att köra högst 30 km/tim på lokalgatorna i Djursholm och Stocksund. Danderyd är till stora delar en trädgårdsstad med många smala, krokiga vägar med begränsad sikt. Hastighe- ten måste därför anpassas till dessa förhållanden. För att öka trafiksäkerheten främst för barn, gående och Ny rondell På Mörbyleden, vid utfarten från garaget i Mörby centrum, har en rondell anlagts för att underlätta trafikflödet. Korsningen var besvärlig, inte minst för den som kom från Mörby centrum och skulle svänga vänster. Ovala parken Parken vid det nya bostadsområdet Ovala parken i Stocksund har invigts. Hela området vid Järnvägsdalen mot Stocksunds hamn har ställts i ordning till en vacker park. Omfattande röjning Tekniska nämnden har genomfört omfattande gallring av växtlighet vid park- och naturområden. Åtgärderna har koncentrerats till parker samt gång- och cykelvägar. Allmänheten har i hög grad uppskattat detta eftersom det känns tryggare och säkrare att cykla och gå på vägar som inte har för tät växtlighet. Hortusparkeringen för Danderydsbor Danderyd sa 2005 upp avtalet med SL om infartsparkering. Parkeringen vid Hortus är numera reserverad för Danderydsbor vardagar kl Säkrare huvudgator För att ytterligare höja trafiksäkerheten byggs nya gång- och cykelbanor, säkrare busshållplatser, avsmalningar m.m. för att göra huvudgatorna säkrare för oskyddade trafikanter. Ett exempel är Edsviksvägen där en del åtgärder är vidtagna och ytterligare en rad åtgärder planeras. 7 Åtgärder mot buller SL har fått ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd att vidta åtgärder för att minska bullret. En bullervall utmed Ekebydalsvägen anlades. SL kommer att komplettera med bullerplank under SL och miljö- och hälsoskyddsnämnden har också påbörjat en inventering och utvärdering av hur bullerstörda berörda fastighetsägares uteplatser är.

6 De äldre nöjda med hemtjänsten I december 2005 genomförde Socialkontoret en enkätundersökning bland äldre som får hemtjänst. Frågorna handlade om inflytande, ett värdigt bemötande samt god vård och omsorg. På drygt 500 utskickade enkäter svarade 75%. Sammanfattningsvis visar resultatet att målen för hemtjänsten uppfyllts. 99 % av kunderna svarar ja på påståendet Jag blir vänligt och respektfullt bemött av den personal som hjälper mig. 92 % av kunderna instämmer helt eller delvis i det sammanfattande påståendet Den hemtjänst du får håller en god kvalitet. Undersökningen omfattade både privat och kommunalt driven hemtjänst. En sammanfattning av resultatet finns på Fixaren Jerka Många äldre som bor hemma och klarar sig utmärkt i övrigt behöver praktisk hjälp med att byta glödlampor i taket, byta proppar, ordna sladdar, sätta upp brandvarnare m.m. För att öka tryggheten och säkerheten för äldre och undvika fallolyckor har en fixare anställts av Socialkontoret. Fixarens tjänster är en försöksverksamhet och kostar inget. Fixaren ska inte ersätta hantverkare eller utföra sådant som ingår i hemtjänstens arbetsuppgifter. Från starten i september till och med årsskiftet har 320 kunder besökts. Enklare att få bistånd De äldre som får hjälp av hemtjänsten har allt större behov av omvårdnad samtidigt som färre får hjälp med enbart service, t.ex. städning. För att förenkla för den som inte har så stort behov av hjälp har beslut fattats om s.k. förenklad biståndsbedömning. Är du 65 år och äldre och bara har behov av hjälp upp till sex timmar i månaden blir hanteringen enklare. Du får själv bestämma om du vill ha hjälp med städning, tvätt, inköp, promenader eller en pratstund över en kopp kaffe. Kompetensutveckling inom äldreomsorgen Utbildning för vårdpersonalen är viktigt för att vården av äldre ska bli bra. Staten har avsatt pengar under en treårsperiod för att stimulera kommunerna att höja kompetensen inom vård och omsorg kallat Kompetensstegen. De kommunala verksamheterna i Danderyd har beviljats 1,5 miljoner kronor för olika aktiviteter under perioden Korttidsboende i Spanien Sedan 2005 kan äldre som behöver korttidsboende erbjudas detta i Torrevieja i Spanien. 8

7 Danderyds framtida utveckling Översiktsplanen Översiktsplanen ska ge en bild av kommunens framtida utveckling och vara en vägledning för olika beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Under 2005 presenterades ett förslag till ny översiktplan för danderydsborna med bl.a. utställning, möten och information på hemsidan och i DanderydsAktuellt. Några intressanta förslag är att undersöka möjligheten att bygga över motorvägen vid Danderyds sjukhus, Knutpunkt Danderyd, att utveckla området kring Mörby centrum med fler bostäder, handel och olika verksamheter samt att göra Rinkebyskogen till friluftsområde. Översiktplanen antogs av fullmäktige under våren Mer information finns bl.a. på vår hemsida Kraftledningarna försvinner Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning, lämnade ett förslag till regeringen den 31 oktober där man förslår att alla stora luftledningar genom Danderyd grävs ner eller tas bort. Ett förslag till bebyggelse vid Knutpunkt Danderyd. Danderyds sjukhus i nedre, vänstra hörnet. Vision Nordost nya invånare, nya bostäder och arbetsplatser på 30 års sikt. Det är visionen för de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I visionen ingår satsning på nya kommunikationer, bl.a. Roslagspilen, ett snabbtåg för snabb transport mellan Stockholm och regionen. Upprustning av Roslagsbanan och utveckling av befintliga och nya stadsbildningar ingår också. Nya handelsoch arbetsområden En detaljplan för att bebygga området söder om Enmans väg i Enebyberg med lokaler för handel, kontor och fem villor har antagits. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. Ett annat område för handel, kontor och småindustri planeras norr om Rinkebyvägen ovanför Danderyds gymnasium. Detaljplan för Tranholmen En ny detaljplan för Tranholmen har tagits fram. Syftet är att tydliggöra byggrättens omfattning på fastigheterna och samtidigt ställa krav på att ny bebyggelse anpassas till tomternas topografi. IT-utveckling Kommunens IT-utveckling har fortsatt under året. Exempel på detta är Danderyd24, en portal som Du även når via kommunens hemsida. Där finns idag skolvalssystemet. Till nästa år kommer val till barnomsorg och så småningom ytterligare tjänster. På vissa skolor används IT-system för kontakter mellan lärare, elever och föräldrar. Kommunens pågående upphandlingar annonseras i systemet upphandling.com som också nås via hemsidan. 9

8 En viktig uppgift för Miljö- och hälsoskyddsnämnden är att kontrollera att butiker och restauranger som hanterar livsmedel gör det på ett hygieniskt sätt. D a n d e r y d s A k t u e l l t Livsmedelstillsyn Denna verksamhet regleras av livsmedelslagen. Målet för 2005 var att kommunens samtliga 161 livsmedelslokaler skulle inspekteras. 129 fulla inspektioner och 29 övriga tillsynsbesök gjordes. Det årligen återkommande projektet Årets bästa utsåg under 2005 årets Fler privata enheter Valfrihet för medborgarna är en viktig princip i Danderyd. Du ska kunna välja förskola, skola, hemtjänst etc., både kommunala och privata alternativ. Verksamhet som är lämplig att konkurrensutsätta ska också upphandlas. Flera upphandlingar har genomförts inom socialnämndens område. Andelen privat driven hemtjänst ökade från 34 % 2004 till 38 % Två förskolor, Prästkragen och Idala, fick auktorisation att drivas i enskild regi från 1 januari Kommunarkivet åter i Danderyd Kommunens arkiv flyttade under 2005 åter till Danderyd, efter att under några år varit utlokaliserat till Värtahamnen. Arkivet finns i Danderydsgårdens källare, Noragårdsvägen 27, ingång från Kvarnstigen och är öppet för allmänheten tisdagar Här finns handlingar från så långt tillbaka som 1700-talet och ända fram till dags dato. mest hygieniska pizzeria. Alla kommunens 15 pizzerior kontrollerades med hjälp av livsmedelsverkets checklista. Vinnare blev Deli Italia på Edsviksvägen med motiveringen att de hade det bästa egenkontrollprogrammet och dokumentationen. Enklare tidningsinsamling för villaägare Alla villaägare fick erbjudande om att köpa ett kärl för tidningsinsamling att placera på den egna tomten. Träffpunkt Enebyberg tar form Träffpunkt Enebyberg ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Under 2005 tog planerna konkret form och en utredning om samordning av lokaler och verksamheter tillsattes. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. Ombyggnad och inflyttning sker i olika etapper under 2006 och allt beräknas vara klart i början av Danderyds historia Är Du nyfiken på Danderyds historia? Sedan 2005 finns en särskild del av kommunens hemsida under Upptäck Danderyd som beskriver Danderyd de första åren. De allra flesta nappade på idén och kan nu slänga tidningar och reklam i tunnan som töms en gång i månaden av SITA. Hämtningschema finns på hemsidan under Tekniska tjänster. Du kan alltid läsa mer på 10

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Andelar kommunal regi 2009-14

Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009 2014 Barnomsorg 25% 25% Grundskola 61% 56% Gymnasium 35% 24% Vuxenutbildning 70% 0% Hemtjänst 47% 0% Särskilt boende 53% 47% SoL-boende 0% 0% LSS-boende

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd

Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd 1(7) Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd Utredningsuppdraget Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2013-06-17, 97, KS 2013/0163, kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer