Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005."

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott på 29 miljoner kronor, vilket är lägre än för 2004 då överskottet var 61 miljoner. Orsaken till försämringen är bland annat att kostnaderna för de olika verksamheterna ökat något snabbare än kommunens inkomster från skatter och statsbidrag. En annan orsak är att drygt 30 miljoner kronor av kostnaden för upprustningen av Djursholms samskola tagits som en löpande kostnad under 2005 och inte som en investering. Danderyd har förhållandevis höga kostnader för den kommunala verksamheten. Orsaken är att Danderyd har många barn och äldre i sin befolkning, vilket ställer krav på förskola, skola och äldreomsorg Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april Bra utveckling och uppnådda mål Under 2005 har Danderyd utvecklats positivt på många sätt. Ett urval av allt som hänt i kommunen under året presenteras i denna inlaga i DanderydsAktuellt. Vill Du ha en utförligare beskrivning kommer Danderyds årsredovisning att finnas tillgänglig på vår hemsida Den finns också att beställa från på eller på telefon Låneskulden har fortsatt att minska För andra året i rad har kommunens låneskuld minskat. Det innebär att kommunens externa låneskuld på två år minskat med drygt 63 miljoner. Vid slutet av 2005 uppgick den till 302,6 miljoner kronor. Full fart framåt i förskola och skola Läs mer på sidan 5 E-böcker på biblioteken Läs mer på sidan 6 Mörbybadet i privat drift Läs mer på sidan 6 30-zoner i hela Danderyd Läs mer på sidan 7 De äldre nöjda med hemtjänsten Läs mer på sidan 8 Vision Nordost Läs mer på sidan 9 Kraftledningarna försvinner Läs mer på sidan 9 Träffpunkt Enebyberg tar form Läs mer på sidan 10 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Fortsatt positiv utveckling Målen för verksamheten, det ekonomiska resultatet, kostnadsutvecklingen och upplåningen har huvudsakligen uppfyllts väl för Detta är mycket glädjande. Även utsikterna för 2006 ser mycket bra ut och den skattesänkning på 57 öre som beslutades hösten 2005, vilken tog Danderyd till andra platsen av landets lågskattekommuner, kommer att kunna följas av ytterligare en skattesänkning för Tre år i jämförelse Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun. I Danderyd, som blev nominerad till årets företagarkommun och har landets näst bästa företagsklimat, finns rikliga mått av entreprenöranda, vilket visar sig på en mängd områden. De fyra fotbollsklubbarna kommer tillsammans att uppföra en fotbollshall vid Danderyds gymnasium, i Träffpunkt Enebyberg kommer biblioteket, fritidsgården, dagcentralen för våra äldre, förskolan och kyrkan Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader, milj kr 1 025, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvesteringar, milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar, milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 17,86 18,43 18,43 Läs mer om kommunens ekonomi på att samverka i en helt ny och spännande konstellation, förslag har tagits fram om att bilda ett gemensamt miljö- och hälsoskyddskontor för Vaxholm, Täby och Danderyd, Prästkragens och Idalagårdens förskolor har avknoppats och blivit fristående. Exempellistan kan göras lång när det gäller nytänkande och engagemang i vår kommun. Flera kommunövergripande processer drevs under verksamhetsåret, bl.a. arbetet med översiktsplanen. I den nya planen, vilken fastställts av fullmäktige våren 2006, tas särskilt sikte på hur centrala Danderyd kan utvecklas i framtiden. Knutpunkt Danderyd handlar om hur platsen mellan Danderyds sjukhus och Mörbybadet, idag en trafiköken, skulle kunna utvecklas till ett spännande kommunikationscentrum för att binda ihop Danderyd men också minska miljöstörningarna. Detaljplanearbetet om hur Mörby centrum kan utvecklas har redan satts igång med syftet att få ett bättre och större handelscentrum samtidigt som utemiljön starkt förbättras. Även Eneby torg pekades ut för fördjupade utvecklingsplaner för såväl bostäder som förbättrade ytor för handel och service. Skolelevernas resultat ligger fortsatt i toppnivå i Danderyd. Under året har renoveringsarbetet av Samskolan fortsatt, första etappen i Kyrkskolans renovering har genomförts och Svea Montessoris nya lokaler på Sveavägen har färdigställt. Arbetena med det nya Marina Läroverket och Hagaskolan i Enebyberg inleddes under 2005 och skolorna har invigts under våren En försöksperiod med en så kallad fixare inleddes inom äldreomsorgen. Fixaren hjälper alla våra äldre över 75 år med praktiska åtgärder i hemmen för att förebygga fallolyckor. Vidare studeras möjligheten att etablera nya seniorboenden, inte minst Blomsterfonden och Seniorgården är aktiva i denna process. Under året har Svenska kraftnät lagt ett förslag till regeringen som innebär att alla större luftledningar genom Danderyd antingen förläggs i mark eller tas bort. Gunnar Oom 4

3 Full fart framåt i förskola och skola Toppresultat i skolorna Eleverna i Danderyds grundskolor i skolår 9 har de högsta medelbetygen i landet. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet i Danderyd var 246 poäng av 320 möjliga jämfört med 206 poäng i riket. I Danderyd har 94 % av eleverna nått målen i alla ämnen. Motsvarande siffra för riket är 75,5 %. Danderyd är en populär kommun för barnfamiljer och här finns många barn i förskole- och skolåldern. Resultat från olika enkäter visar också att både föräldrar och elever är mycket nöjda med verksamheten i förskolor och skolor. Förskolorna erbjuder flera olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori, Reggio Emilia, Fröbel, natur och kultur. Även skolorna har olika profiler. Efterfrågan på platser i förskolan ökar. Alla barn som köade inför hösten 2005 fick plats. För att bereda plats till alla har provisoriska lokaler i paviljonger satts upp på flera förskolor. En ny förskola i enskild regi startade på Tranholmen och Svea Montessoriförskolor flyttade under hösten in i de lokaler som kommunen färdigställt i före detta stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. Barngrupperna har minskat med i genomsnitt 0,5 barn per avdelning samtidigt som vuxentätheten ökat något i de kommunala förskolorna. Skolor byggs och renoveras Upprustningen av kommunens skolor har fortsatt under I Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har renoveringsarbetet fortsatt och första etappen av upprustningen av Kyrkskolan har genomförts. Vid Kevingeskolan har en ny särskola byggts för elever med stort behov av omvårdnad och som behöver omsorg hela dagen. Skolan tas i bruk under Välja skola på Internet Under 2005 gjordes intensiva förberedelser för att införa ett system för att välja skola via Internet, Danderyd24. Alla föräldrar med barn som ska börja förskoleklass eller i sjuan hösten 2006 har kunnat genomföra valet på Internet. Fördelarna är att kommunen och föräldrarna slipper skicka papper till varandra, familjerna får snabbare besked om barnet fått plats på önskad skola och fritids och skolorna kan börja sin planering inför hösten tidigare. I år förbereds val till förskola via Internet. Val till gymnasieskolan via Internet har funnits ett par år. Marina läroverket Hagaskolan På alla förskolor och skolor pågår ett systematiskt och aktivt arbete för att motverka mobbing och utveckla Arbete mot mobbning ett ökat hänsynstagande hos barn och elever. Samtliga skolor har visat goda resultat av de enkäter som genomförts. Undersökningar visar också att eleverna trivs i skolan, 96 % av föräldrarna till barn i skolår 2 och 5 och eleverna i skolår 8 säger att de trivs i skolan. Kvalitetsredovisningar finns numera på hemsidan, www. danderyd.se under Förskola/ skola. Där är det lätt att följa resultatet av utvärderingarna. Kommunen har byggt en ny skolbyggnad i Stocksunds hamn åt Marina Läroverket. Byggnaden togs i bruk i februari Gethagens förskola har byggts om till Hagaskolan. Den privata förskolan Svea Montessori har fått nya lokaler i f.d. stationsbyggnaden vid Sveavägens hållplats. 5

4 E-böcker på biblioteken På biblioteken finns numera service dygnet runt genom Internet. Via biblioteken hemsida kan Du låna e-böcker att läsa och e-ljudböcker att lyssna på i en dator. Via e-post kan Du abonnera på bibliotekens nyhetsservice inom olika intresseområden. I Danderyd, liksom i övriga landet, sjunker boklånen medan utlån av ljud- och bildmedier ökar. Mörbybadet i privat drift Under 2005 beslöt kulturoch fritidsnämnden att konkurrrensupphandla driften av Mörbybadet, som hittills drivits i kommunal regi. Upphandlingen resulterade i att Medley Täby AB tar över driften den 1 juli Nationaldagsfirande Nationaldagsfirandet den 6 juni med tal, musik och olika aktiviteter vid Djursholms slott har blivit en tradition. Då hälsas också nya svenska medborgare välkomna till kommunen vid en särkskild ceremoni. Mögelsanering av ishallar Ishallarna i Enebyberg och Stocksund har drabbats av mögelproblem och en plan har tagits fram för att genomföra saneringen. Kommunen bidrar ekonomiskt och lämnar borgen för de kompletterande lån klubbarna kan behöva ta upp. Ny fotbollshall Föreningslivet är aktivt i Danderyd och verksamheten ökade under Denna ökning väntas fortsätta och idrottsanläggningarna är därför hårt belastade. De fyra fotbollsklubbarna har planer på att uppföra en fotbollshall i anslutning till gymnasiet, med kommunalt stöd i form av mark, flyttning av paviljonger och borgen för lån. Elever gästspelade på Confidencen Ett antal elever vid Danderyds gymnasiums teaterlinje framförde Molières Lärda kvinnor på Ulriksdals slottsteater Confidencen den 13 maj Uppsättningen blev mycket bra och det lyckade framträdandet resulterade i en inbjudan att gästspela även Världsklass - Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning Som ett första steg i en långsiktig satsning på entreprenörskap anordnades ett möte mellan elever och näringsliv på Danderyds gymnasium i november Samarbetet mellan skola och näringsliv ska stimulera elevernas intresse för småföretagande och stödja de elever som vill starta eget. Från näringslivet talade bland andra Ulf Spendrup och Christina Skogster Stange inför ett åttiotal intresserade gymnasister. Initiativtagare och arrangörer var Danderyds gymnasium, Stockholms Handelskammare och Ung Företagsamhet. Arbetet mot alkohol och droger har fortsatt Undersökningar har visat att danderydsungdomar dricker relativt mycket alkohol. Att arbeta mot alkohol och olika former av droger är därför en viktig uppgift. Fältsekreterarna arbetar förebyggande med gruppverksamhet och samtal med ungdomar och föräldrar. Projektet Ungt Fokus har arbetat genom lokala samverkansgrupper och med att nå ut till ungdomar och föräldrar. 6

5 Trafik och miljö D a n d e r y d s A k t u e l l t 30-zoner i hela Danderyd cyklister infördes under zoner på lokalgator och bostadsgator i Västra Danderyd och i Enebyberg. I augusti 2005 togs nästa steg och det blev tillåtet att köra högst 30 km/tim på lokalgatorna i Djursholm och Stocksund. Danderyd är till stora delar en trädgårdsstad med många smala, krokiga vägar med begränsad sikt. Hastighe- ten måste därför anpassas till dessa förhållanden. För att öka trafiksäkerheten främst för barn, gående och Ny rondell På Mörbyleden, vid utfarten från garaget i Mörby centrum, har en rondell anlagts för att underlätta trafikflödet. Korsningen var besvärlig, inte minst för den som kom från Mörby centrum och skulle svänga vänster. Ovala parken Parken vid det nya bostadsområdet Ovala parken i Stocksund har invigts. Hela området vid Järnvägsdalen mot Stocksunds hamn har ställts i ordning till en vacker park. Omfattande röjning Tekniska nämnden har genomfört omfattande gallring av växtlighet vid park- och naturområden. Åtgärderna har koncentrerats till parker samt gång- och cykelvägar. Allmänheten har i hög grad uppskattat detta eftersom det känns tryggare och säkrare att cykla och gå på vägar som inte har för tät växtlighet. Hortusparkeringen för Danderydsbor Danderyd sa 2005 upp avtalet med SL om infartsparkering. Parkeringen vid Hortus är numera reserverad för Danderydsbor vardagar kl Säkrare huvudgator För att ytterligare höja trafiksäkerheten byggs nya gång- och cykelbanor, säkrare busshållplatser, avsmalningar m.m. för att göra huvudgatorna säkrare för oskyddade trafikanter. Ett exempel är Edsviksvägen där en del åtgärder är vidtagna och ytterligare en rad åtgärder planeras. 7 Åtgärder mot buller SL har fått ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd att vidta åtgärder för att minska bullret. En bullervall utmed Ekebydalsvägen anlades. SL kommer att komplettera med bullerplank under SL och miljö- och hälsoskyddsnämnden har också påbörjat en inventering och utvärdering av hur bullerstörda berörda fastighetsägares uteplatser är.

6 De äldre nöjda med hemtjänsten I december 2005 genomförde Socialkontoret en enkätundersökning bland äldre som får hemtjänst. Frågorna handlade om inflytande, ett värdigt bemötande samt god vård och omsorg. På drygt 500 utskickade enkäter svarade 75%. Sammanfattningsvis visar resultatet att målen för hemtjänsten uppfyllts. 99 % av kunderna svarar ja på påståendet Jag blir vänligt och respektfullt bemött av den personal som hjälper mig. 92 % av kunderna instämmer helt eller delvis i det sammanfattande påståendet Den hemtjänst du får håller en god kvalitet. Undersökningen omfattade både privat och kommunalt driven hemtjänst. En sammanfattning av resultatet finns på Fixaren Jerka Många äldre som bor hemma och klarar sig utmärkt i övrigt behöver praktisk hjälp med att byta glödlampor i taket, byta proppar, ordna sladdar, sätta upp brandvarnare m.m. För att öka tryggheten och säkerheten för äldre och undvika fallolyckor har en fixare anställts av Socialkontoret. Fixarens tjänster är en försöksverksamhet och kostar inget. Fixaren ska inte ersätta hantverkare eller utföra sådant som ingår i hemtjänstens arbetsuppgifter. Från starten i september till och med årsskiftet har 320 kunder besökts. Enklare att få bistånd De äldre som får hjälp av hemtjänsten har allt större behov av omvårdnad samtidigt som färre får hjälp med enbart service, t.ex. städning. För att förenkla för den som inte har så stort behov av hjälp har beslut fattats om s.k. förenklad biståndsbedömning. Är du 65 år och äldre och bara har behov av hjälp upp till sex timmar i månaden blir hanteringen enklare. Du får själv bestämma om du vill ha hjälp med städning, tvätt, inköp, promenader eller en pratstund över en kopp kaffe. Kompetensutveckling inom äldreomsorgen Utbildning för vårdpersonalen är viktigt för att vården av äldre ska bli bra. Staten har avsatt pengar under en treårsperiod för att stimulera kommunerna att höja kompetensen inom vård och omsorg kallat Kompetensstegen. De kommunala verksamheterna i Danderyd har beviljats 1,5 miljoner kronor för olika aktiviteter under perioden Korttidsboende i Spanien Sedan 2005 kan äldre som behöver korttidsboende erbjudas detta i Torrevieja i Spanien. 8

7 Danderyds framtida utveckling Översiktsplanen Översiktsplanen ska ge en bild av kommunens framtida utveckling och vara en vägledning för olika beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Under 2005 presenterades ett förslag till ny översiktplan för danderydsborna med bl.a. utställning, möten och information på hemsidan och i DanderydsAktuellt. Några intressanta förslag är att undersöka möjligheten att bygga över motorvägen vid Danderyds sjukhus, Knutpunkt Danderyd, att utveckla området kring Mörby centrum med fler bostäder, handel och olika verksamheter samt att göra Rinkebyskogen till friluftsområde. Översiktplanen antogs av fullmäktige under våren Mer information finns bl.a. på vår hemsida Kraftledningarna försvinner Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning, lämnade ett förslag till regeringen den 31 oktober där man förslår att alla stora luftledningar genom Danderyd grävs ner eller tas bort. Ett förslag till bebyggelse vid Knutpunkt Danderyd. Danderyds sjukhus i nedre, vänstra hörnet. Vision Nordost nya invånare, nya bostäder och arbetsplatser på 30 års sikt. Det är visionen för de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I visionen ingår satsning på nya kommunikationer, bl.a. Roslagspilen, ett snabbtåg för snabb transport mellan Stockholm och regionen. Upprustning av Roslagsbanan och utveckling av befintliga och nya stadsbildningar ingår också. Nya handelsoch arbetsområden En detaljplan för att bebygga området söder om Enmans väg i Enebyberg med lokaler för handel, kontor och fem villor har antagits. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. Ett annat område för handel, kontor och småindustri planeras norr om Rinkebyvägen ovanför Danderyds gymnasium. Detaljplan för Tranholmen En ny detaljplan för Tranholmen har tagits fram. Syftet är att tydliggöra byggrättens omfattning på fastigheterna och samtidigt ställa krav på att ny bebyggelse anpassas till tomternas topografi. IT-utveckling Kommunens IT-utveckling har fortsatt under året. Exempel på detta är Danderyd24, en portal som Du även når via kommunens hemsida. Där finns idag skolvalssystemet. Till nästa år kommer val till barnomsorg och så småningom ytterligare tjänster. På vissa skolor används IT-system för kontakter mellan lärare, elever och föräldrar. Kommunens pågående upphandlingar annonseras i systemet upphandling.com som också nås via hemsidan. 9

8 En viktig uppgift för Miljö- och hälsoskyddsnämnden är att kontrollera att butiker och restauranger som hanterar livsmedel gör det på ett hygieniskt sätt. D a n d e r y d s A k t u e l l t Livsmedelstillsyn Denna verksamhet regleras av livsmedelslagen. Målet för 2005 var att kommunens samtliga 161 livsmedelslokaler skulle inspekteras. 129 fulla inspektioner och 29 övriga tillsynsbesök gjordes. Det årligen återkommande projektet Årets bästa utsåg under 2005 årets Fler privata enheter Valfrihet för medborgarna är en viktig princip i Danderyd. Du ska kunna välja förskola, skola, hemtjänst etc., både kommunala och privata alternativ. Verksamhet som är lämplig att konkurrensutsätta ska också upphandlas. Flera upphandlingar har genomförts inom socialnämndens område. Andelen privat driven hemtjänst ökade från 34 % 2004 till 38 % Två förskolor, Prästkragen och Idala, fick auktorisation att drivas i enskild regi från 1 januari Kommunarkivet åter i Danderyd Kommunens arkiv flyttade under 2005 åter till Danderyd, efter att under några år varit utlokaliserat till Värtahamnen. Arkivet finns i Danderydsgårdens källare, Noragårdsvägen 27, ingång från Kvarnstigen och är öppet för allmänheten tisdagar Här finns handlingar från så långt tillbaka som 1700-talet och ända fram till dags dato. mest hygieniska pizzeria. Alla kommunens 15 pizzerior kontrollerades med hjälp av livsmedelsverkets checklista. Vinnare blev Deli Italia på Edsviksvägen med motiveringen att de hade det bästa egenkontrollprogrammet och dokumentationen. Enklare tidningsinsamling för villaägare Alla villaägare fick erbjudande om att köpa ett kärl för tidningsinsamling att placera på den egna tomten. Träffpunkt Enebyberg tar form Träffpunkt Enebyberg ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Under 2005 tog planerna konkret form och en utredning om samordning av lokaler och verksamheter tillsattes. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. Ombyggnad och inflyttning sker i olika etapper under 2006 och allt beräknas vara klart i början av Danderyds historia Är Du nyfiken på Danderyds historia? Sedan 2005 finns en särskild del av kommunens hemsida under Upptäck Danderyd som beskriver Danderyd de första åren. De allra flesta nappade på idén och kan nu slänga tidningar och reklam i tunnan som töms en gång i månaden av SITA. Hämtningschema finns på hemsidan under Tekniska tjänster. Du kan alltid läsa mer på 10

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Kyrkbacken - Föräldrar Förskola 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Året i korthet 2012 1

Året i korthet 2012 1 Året i korthet 2012 1 Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp Tack vare ett samarbete med Österåkers grannkommuner, kommer Roslagsbanan att rustas upp. I det här formatet berättar vi om året

Läs mer

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Barnens hus Montessoriförskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Barnens hus Montessoriförskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Barnens hus Montessoriförskola - Föräldrar Förskola 2 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Föräldrar Förskola 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011 -08-16 1(17) BUN Dnr /0211 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89%

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 0 8 9 88,9,9. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9,9,9 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82%

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 8% - I Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Äventyret Ur och Skur förskola föregående år 0 8 6 4 34 4 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74%

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 7 8 8 8 7 7 8 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 7 70 5 9 9 0. Personalen är engagerad

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem Danderyds kommun Kerstins familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 1 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande Genomsnitt Danderyds kommun Genomsnitt Kyrkans förskola Kyrkbacken. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Nalle Puh föregående år 0 00 9 0,0 Genomsnitt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Centrala Danderyd en del av Stockholm

Centrala Danderyd en del av Stockholm Centrala Danderyd en del av Stockholm Prospekt för byggherrar och entreprenörer Kom på exklusiv visning 24/10 centraladanderyd.se 2 CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 7 svar, bra Utveckling och lärande 8. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0. Dagbarnvårdaren är engagerad i

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 42 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Täby kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Täby kommun Frilufts Förskolor Broby - Föräldrar Förskola 6 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 98 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 3 0 7 96 3. Dagbarnvårdaren är engagerad

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Vallentuna kommun Eken - Föräldrar Förskola 45 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Lovisedal - Föräldrar Förskola 3 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 57 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kärrdalsskolan - Storken - Föräldrar Förskola 15 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola Vallentuna kommun Karlbergsskolan förskola Bullerbyn - Föräldrar Förskola 10 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Norrtälje kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Eken förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Norrtälje kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Eken förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Norrtälje kommun Eken förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna. Datum:2015-02-04 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-02-04 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 24 personer från Vinninga Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 22014-03-25 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 2014-03-25 2 (6) Föräldraenkät förskola 2013 Sammanfattning Resultatet av 2013 års föräldraenkät

Läs mer

Danderyds kommun 2011-2015. Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat

Danderyds kommun 2011-2015. Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat Miljöprogram Danderyds kommun 2011-2015 Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat Kortversion - augusti 2013 Detta är en kortversion av Miljöprogram för Danderyds kommun 2011-2015.

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Sjumilaskogen - Föräldrar Förskola 48 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80%

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80% Äventyret - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 41 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer