ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden."

Transkript

1 1

2 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult- och träningsinstitut inom verksamhetsutveckling med målgrupp medelstora och mindre företag. Vi fokuserar på områdena verksamhetsidé, ledarskap och sälj. Logo type vid tryck med mörk botten Vi erbjuder slagkraftiga lösningar som ökar företags total- effektivitet och skapar förutsättningar för tillväxt på en global marknad där internet har sin självklara plats. ISL Institute ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. Logo type vid tryck med ljus bot ten Med en unik mix av konsulttjänster, träning och support har ISL Institute vunnit respekt för sina starkt resultatorienterade och slagkraftiga lösningar. ISL Institute är certifierat som konsultföretag till olika internationella organisationer och utvecklingsprogram inom EU. ISL Institute har tränat personal i Ryssland, Öst- och Västeuropa, Mellanöstern och USA, såväl inom den privata sektorn som för den Europeiska Unionens räkning. 2

3 Öppen träning Öppen träning, är en träningsform där man träffar andra personer i samma befattning/nivå. Den är uppbyggd för att kunna få resultat direkt. Det är ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad och få en kontinuitet i sin träning. Man kan välja träning/konferens utifrån sin egen kunskapsnivå och när det passar bäst tidsmässigt. Verksamhetsidé 4 7 Intern träning Intern träning är en öppen befattningsträning som genomförs internt hos kund med utgångspunkt från det företagets verksamhet och målsättningar. Eventuella nya medarbetare eller andra personer som inte kunnat vara med på denna interna insats, kan man direkt boka in på öppen träning och på så sätt få en enhetlig kunskapsmassa internt och rätt effekt på sin investering. Konsulting Ledarskap 8 11 Kunden får tillgång till all den samlade kunskapsmassa och specialister inom områdena verksamhetsidé, ledarskap och sälj, som ISL Institute skaffat under 40 år. Vi ger chefer/säljare som deltagit på någon av ISL Institutes träningar, och vill utvecklas som individ och i sin roll, personlig coachning. On-line ISL Institute On-line är korta, intensiva seminarier som alltid genomförs live. Här får man som chef och/eller säljare inspiration, kunskap och verktyg som man direkt kan omsätta i praktiken! Sälj Det är enkelt att vara med en dator med internetuppkoppling är det enda som krävs. 3

4 Verksamhetsidé En viktig utgångspunkt för ISL Institutes arbetssätt är att tillsammans med VD och ledningsgrupp systematisera, uppdatera och uppgradera företagets verksamhetsidé för att uppnå en ökad Totaleffektivitet. De strategiska vägval som görs under framtagandet av verksamhetsidén samt slutsatser från kartläggningar får en direkt konsekvens för organisationens alla delar och för den kunskapsmassa som sedan tillförs. Vi arbetar med följande: Verksamhetsidé som bas för profilering och målplanering En klar och enhetlig ledningsfilosofi Säljsystemet som en konsekvent och tydlig del av verksamhetsidén Kartläggning i syfte att få fram ett aktuellt nuläge på en del av eller hela verksamheten. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 4

5 VERKSAMHETSIDÉ Totaleffektivitet Totaleffektivitet är ett begrepp som alltmer används vid översyn och planering av ett företags framgångsfaktorer. Hög totaleffektivitet innebär hög grad av måluppfyllelse, där målen är prioriterade utifrån en målinventering, som baseras på en genomarbetad verksamhetsidé med en korrekt grundtro. Att planera för hög totaleffektivitet handlar om att ständigt pröva sin grundtro samt, utifrån konkurrensvillkor, förbättra såväl yttre som inre effektivitet. Att väcka tankar och ge idéer om hur olika val/ inriktningar i verksamhetsidén påverkar företagets totaleffektivitet. Grundtro - idé om affärsmöjlighet strategiska inriktningar Företagets yttre och inre effektivitet Målplaneringsprocessen inventering och prioritering av inriktningar Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgrupper, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter. VERKSAMHETSIDÉ Målplanering och samordning Att ge ledningsgruppen en struktur för hur man utifrån sin verksamhetsidé omsätter visioner i konkret handling. Detta genom att ge effektiva medel för att planering, samordning och kontroll av verksamheten. Organisationen ur en målstyrningssynvinkel samordningsgrupper Målplaneringsprocessen inventering och prioritering av inriktningar målstyrning och samordning drivning av samordningsmöten VERKSAMHETSIDÉ Profilering och förankring : Att utifrån sin verksamhetsidé, arbeta fram en slagkraftig profilering för att kunna lansera och förankra företagets visioner, värderingar och mål. Vår väg till framgång Värderingar som är kopplade till vår Totaleffektivitet att lansera och förankra verksamhetsidén. Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgruppen. Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgruppen, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter. 5

6 VERKSAMHETSIDÉ Ledningsteam Att ge kunskap och strukturer för att etablera och utveckla ett effektivt ledningsteam. Formulering av syfte Fördelning av roller och ansvar Samordning inom och utanför teamet Effektiva möten Utvärdering av teamet och dess prestationer målstyrning Målgrupp: Konferensen vänder sig till VD och hans/hennes ledningsgrupp i medelstora och mindre företag eller egna resultatenheter. Upplägg: Konferensen är upplagd som en endags arbetskonferens där ledningsgruppen arbetar utifrån sin egen situation. Max 10 personer. 6

7 VERKSAMHETSIDÉ Marknadsidé Att ge fördjupade kunskaper samt struktur kring marknadsprocessen, hur omvandla strategi-/verksamhetsidé till praktiskt marknadsarbete. Grundläggande principer för konceptuell försäljning Konsekvenser för säljandet utifrån företagets mervärden Det strategiska vägvalets betydelse för det konkreta marknadsarbetet Genomgång av fyra huvudkonsekvensområden Målgrupp Process Budskap Resurser Slutsatser och förbättringsområden för den egna organisationen Målgrupp: Konferensen vänder sig till de personer inom företaget som ansvarar för den strategiska marknadsutvecklingen. VERKSAMHETSIDÉ Kartläggning Att ge ledningen ett underlag om den faktiska situationen i företaget för att kunna fatta väl underbyggda strategiska beslut, som leder till framgång. Att få fram de behov och attityder som finns i företaget, för att bättre anpassa och utforma effektiv kompetensutveckling. Att involvera medarbetare och därmed skapa större delaktighet i företagets utveckling. Områden för kartläggningen: Strategi och organisation Ledning Marknad och kunder Förändring, framtid och IT Målgrupp: Ledningsgrupp, chefer, nyckelpersoner och övriga medarbetare inom organisationen, beroende på kartläggningens inriktning. Upplägg: Genomgång av aktuellt materia Enkätstudie Individuella personliga intervjuer. Både enkät och personliga intervjuer görs anonymt för ärliga och uppriktiga svar och därmed en rättvisande bild. 7

8 Ledarskap Ansvariga chefer har idag både krav och förväntningar på sig att verkställa visioner och förbättra prestationer genom ett bra ledarskap. Framtidens organisationer kommer att vara helt beroende av en stark och inspirerande ledning som ständigt och systematiskt tillförs högaktuell kunskapsmassa. ISL Institute ger chefer och ledare ökad kunskap för att än bättre driva förändringsarbete, skapa positiva arbetssituationer, leda och utveckla teamarbete samt förbättra prestationer. Vi utvecklar tillsammans med företagsledningen företagsinterna system för en långsiktig kunskapsutveckling av organisationer och dess medarbetare. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 8

9 LEDARSKAP Att vara chef : Att verka som en uppgradering av själva chefskapet och vad som ligger bakom framgångsrik ledning. Huvudinriktningen är att ge underlag för ett högt deltagande hos medarbetarna och därmed stärkt konkurrenskraft. Krav och förväntningar på chefer Struktur för att bygga och utveckla sin ledningsgrupp effektiv målstyrning och samordning Faktorer som påverkar mänskligt beteende att framgångsrikt genomföra förändringar Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer i verkställande ledning. Upplägg: 3 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1 och 2. LEDARSKAP Personlig ledarprofil Att ge ett underlag för att stärka egen ledarprofil, öka genomslagskraften samt bättre förstå/ lära känna sig själv och sina medarbetare i olika situationer. egna och andras reaktioner inför olika situationer Kunskap om olika stiltyper Framtagande av egen stiltyp Stilkonflikter och stilväxling stresshantering Handlingsprogram för utveckling av den egna ledarprofilen Mental träning för att på sikt nå önskade resultat Målgrupp: Konferensen vänder sig främst till deltagare som tidigare gått konferensen AVC eller Ledarskap att leda och samordna. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 12 deltagare. LEDARSKAP Ledarskap att leda och samordna Att ge chefer och ledare kunskaper om hur man bygger, leder och utvecklar högpresterande grupper. Att få kunskaper hur man med målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare. Krav och förväntningar på ledare effektiv målstyrning Struktur för att bygga och utveckla framgångsrika grupper Faktorer som påverkar mänskligt beteende Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer Coaching och återkoppling att framgångsrikt genomföra förändringar Introduktion av nya medarbetare personalutvecklingssamtal Praktiska regler för ett framgångsrikt ledarskap Målgrupp: Konferensen vänder sig till alla i personalledande befattning (funktions-/enhets-/ linjeansvarig). Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 9

10 LEDARSKAP Professionellt framträdande : Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt. egna förberedelser mål och delmål med presentationen Uppläggning och anpassning av budskapet presentationer med genomslagskraft Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget Röst och retorik att hantera hjälpmedel Aktiv träning inför grupp Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning. 10

11 LEDARSKAP Regler för framgångsrikt ledarskap Att öka kunskapen om vad som gör chefer till ledare som människor vill bli ledda av. Genomgång av 10 regler för ledarskap som gör att man ökar sitt genomslag som chef/ledare. Målgrupp: Alla personer i personalledande befattning. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter vid tre tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. LEDARSKAP Tänkandets Makt : Att öka kunskapen hur vårt tänkande påverkar våra resultat. Att bli en bättre på att tillämpa mental träning i sitt dagliga arbete och liv. Sambandet mellan attityd och resultat Faktorer som motiverar och driver oss framåt egna målbilder programmering av egen inställning Målgrupp: Säljare och chefer och andra personer som vill öka sin kunskap om mental träning. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 11

12 Sälj Vi tror på att allting i näringslivet utgår från säljandet. Allt kretsar kring säljprocessen som en direkt konsekvens av företagets verksamhetsidé. Alla deltar i säljprocessen en del bara lite mer än andra. Vi arbetar med att omvandla företagens strategier till konkreta säljprocesser och budskap mot marknaden. Det här innebär att säljarnas färdigheter ständigt måste tränas och finslipas i förhållande till detta. Alla medarbetare måste också, i ännu större utsträckning, få kunskap om hur man agerar för att behålla och utveckla kundkontakten i organisationen. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 12

13 SÄLJ Säljledning Att utveckla säljledaren till att leda och driva en framgångsrik säljorganisation, byggd kring mätning, styrning och uppföljning av aktiviteter för en konkurrenskraftig marknadsbearbetning. Kompetenskrav på säljledare Krav och förväntningar från marknaden på professionella säljorganisationer målplaneringsmodell för säljare och säljorganisationer Konsekvensdragning av nuläge som underlag för framåtriktad målplanering att ha rätt kontrollspann på säljorganisationen Linje för träning och utveckling av säljare Målgrupp: Konferensen riktar sig till befattningshavare med säljledning inom sitt ansvarsområde. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. SÄLJ Säljträning B2B Att ge säljare praktiska verktyg och träning i de färdigheter som krävs för att kunna tillgodose marknadens krav på professionell bearbetning och påverkan. Marknadens krav och förväntningar på säljare Argumentation som ger genomslag Att boka kundbesök Förberedelser inför kundbesök och förhandlingar Presentationer som påverkar Behovsanalys Den stegvisa hanteringen av beslutsprocessen Uppdatering av invändnings- och avslutsteknik Målgrupp: Konferensen vänder sig till utesäljare. SÄLJ Personlig säljstil Att kunna förstärka önskvärda samt reducera icke önskvärda beteenden hos sig själv och andra med hjälp av sin egen säljprofil och mentala inställning. Detta för att kunna skapa ett ännu större genomslag i sitt säljande. Ta fram personliga styrkor och svagheter Hur tolka kundens agerande Stilkonflikter och stilväxling stresshantering Personlig handlingsplan för egen säljprofil Mentalt träningsprogram för att på sikt stärka sin förmåga att nå önskade resultat Målgrupp: Konferensen vänder sig till erfarna säljare. Upplägg: 2 dagar, inkl. kvällsarbete dag 1. Max 12 deltagare. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 13

14 SÄLJ Målstyrning av eget säljarbete Att ge de hjälpmedel och verktyg man som säljare behöver för att arbeta mera målinriktat i syfte att bli effektivare i sin egen marknadsbearbetning. Planering av säljarbetet effektiv marknadsbearbetning målplaneringsmodell för säljare Uppföljning av säljaktiviteter Underlag för ökad egenkontroll Faktorer som kan hindra säljare från att lyckas Individuell handlingsplan Målgrupp: Konferensen vänder sig främst till utesäljare. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 14

15 SÄLJ Professionellt framträdande Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt. egna förberedelser mål och delmål med presentationen Uppläggning och anpassning av budskapet presentationer med genomslagskraft Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget Röst och retorik att hantera hjälpmedel Aktiv träning inför grupp Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning. SÄLJ Att träna återförsäljare : Att ge deltagarna kunskap om och träning i hur man själv kan bearbeta och bygga upp egna träningstillfällen för sina återförsäljare samt att kunna leda och följa upp dessa på ett praktiskt och strukturerat sätt. Företagets koncept mänskliga och materiella resurser Bearbetning och årsplanering Kunskapsinhämtning och kontinuerlig träning tränarrollen, pedagogik och arbetssätt Hur förpacka och förmedla för att få genomslag Uppföljning och mätning av träningsinsatserna Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare och enskilda medarbetare med visst ansvar för träning av återförsäljare eller motsvarande. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. SÄLJ Aktiv merförsäljning Att ge medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att ge dem praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning. Marknadens krav och förväntningar Företagets konkurrensmedel Argumentation som påverkar positivt Aktiv merförsäljning på inkommande samtal Utgående kampanjsamtal Hantera invändningar och göra avslut hantering av reklamationer Målgrupp: Konferensen riktar sig till medarbetare med kundkontakt som aktivt kan skapa merförsäljning. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 15

16 SÄLJ Säljande beteende Att få samtliga medarbetare att inse att de deltar i den säljande processen samt hur de kan vara med och påverka den på ett positivt sätt. Innehåll Krav från marknaden på företag som leverantör och mig som individ Företagets koncept och mervärden Kundens upplevelse av professionellt agerande Att stärka internt samarbete reklamationshantering Framtagning av förbättringsområden för organisationen och medarbetaren Målgrupp: Konferensen vänder sig till alla medarbetare inom företaget. Upplägg: En dag internt med utgångspunkt i det företag och den bransch man arbetar inom. SÄLJ Att bli framgångsrik som säljare : Visa vad utmärker de säljare som har nått längst inom B2B-försäljning. Att man som säljare kan få ny energi, tips, tankar och idéer för att öka sin egen slagkraft. Genomgång av de mest avgörande framgångsfaktorerna för att bli nummer ett som säljare. Målgrupp: Först och främst utesäljare/b2b men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter under 3 tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 16

17 SÄLJ Att bygga säljpresentationer med genomslag : Att få grundläggande strukturer för hur man presenterar sitt företags koncept med genomslag. Varför differentiera sig? säljandets 3-trattar Yttre effektivitet våra särskiljande värden Idén bakom vad är det vi tillgodoser? mötesförloppet Inledningsfasen: hur förpacka våra särskiljande värden vår yttre effektivitet. Målgrupp: Först och främst utesäljare B2B men även andra säljare som måste sälja in sina mervärden/tjänster. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. SÄLJ Att hantera frågor och invändningar rätt vägen till ökad trovärdighet : Att få ökat genomslag och trovärdighet som säljare genom att veta hur man skall förhålla sig till de olika frågor och invändningar som dyker upp under säljsamtalet. säljprocessen skillnaden mellan A- och B-invändningar hur hantera A-invändningar hur hantera B-invändningar Målgrupp: Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 17

18 SÄLJ Avslut att konkretisera och driva säljprocessen framåt : Att få beprövade och framgångsrika avslutsformuleringar som man direkt kan använda sig av i sitt säljarbete. Att bli än bättre på att ta hem affärer och konkretisera. Vad är ett avslut? Attityd till avslut? mötesförloppet Inledning till avslut ta nästa steg Grundversion/Kvalificering/Suggestion Avslutsformuleringar Målgrupp: Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 18

19 LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten GÖTEBORG LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK STOCKHOLM OSLO Logo type vid tryck med mörk botten AMSTERDAM Logo type vid tryck med ljus bot ten

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! balans mellan resultat, människa och tillväxt medvetenhet och ansvar hos alla Proaktivitet

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Glada Hudikgymnasiet Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Vad vi gör Fristående gymnasieskola i Hudiksvall Vision Vi skapar möjlighet för varje individ att genom medvetna val forma

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer