ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden."

Transkript

1 1

2 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult- och träningsinstitut inom verksamhetsutveckling med målgrupp medelstora och mindre företag. Vi fokuserar på områdena verksamhetsidé, ledarskap och sälj. Logo type vid tryck med mörk botten Vi erbjuder slagkraftiga lösningar som ökar företags total- effektivitet och skapar förutsättningar för tillväxt på en global marknad där internet har sin självklara plats. ISL Institute ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. Logo type vid tryck med ljus bot ten Med en unik mix av konsulttjänster, träning och support har ISL Institute vunnit respekt för sina starkt resultatorienterade och slagkraftiga lösningar. ISL Institute är certifierat som konsultföretag till olika internationella organisationer och utvecklingsprogram inom EU. ISL Institute har tränat personal i Ryssland, Öst- och Västeuropa, Mellanöstern och USA, såväl inom den privata sektorn som för den Europeiska Unionens räkning. 2

3 Öppen träning Öppen träning, är en träningsform där man träffar andra personer i samma befattning/nivå. Den är uppbyggd för att kunna få resultat direkt. Det är ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad och få en kontinuitet i sin träning. Man kan välja träning/konferens utifrån sin egen kunskapsnivå och när det passar bäst tidsmässigt. Verksamhetsidé 4 7 Intern träning Intern träning är en öppen befattningsträning som genomförs internt hos kund med utgångspunkt från det företagets verksamhet och målsättningar. Eventuella nya medarbetare eller andra personer som inte kunnat vara med på denna interna insats, kan man direkt boka in på öppen träning och på så sätt få en enhetlig kunskapsmassa internt och rätt effekt på sin investering. Konsulting Ledarskap 8 11 Kunden får tillgång till all den samlade kunskapsmassa och specialister inom områdena verksamhetsidé, ledarskap och sälj, som ISL Institute skaffat under 40 år. Vi ger chefer/säljare som deltagit på någon av ISL Institutes träningar, och vill utvecklas som individ och i sin roll, personlig coachning. On-line ISL Institute On-line är korta, intensiva seminarier som alltid genomförs live. Här får man som chef och/eller säljare inspiration, kunskap och verktyg som man direkt kan omsätta i praktiken! Sälj Det är enkelt att vara med en dator med internetuppkoppling är det enda som krävs. 3

4 Verksamhetsidé En viktig utgångspunkt för ISL Institutes arbetssätt är att tillsammans med VD och ledningsgrupp systematisera, uppdatera och uppgradera företagets verksamhetsidé för att uppnå en ökad Totaleffektivitet. De strategiska vägval som görs under framtagandet av verksamhetsidén samt slutsatser från kartläggningar får en direkt konsekvens för organisationens alla delar och för den kunskapsmassa som sedan tillförs. Vi arbetar med följande: Verksamhetsidé som bas för profilering och målplanering En klar och enhetlig ledningsfilosofi Säljsystemet som en konsekvent och tydlig del av verksamhetsidén Kartläggning i syfte att få fram ett aktuellt nuläge på en del av eller hela verksamheten. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 4

5 VERKSAMHETSIDÉ Totaleffektivitet Totaleffektivitet är ett begrepp som alltmer används vid översyn och planering av ett företags framgångsfaktorer. Hög totaleffektivitet innebär hög grad av måluppfyllelse, där målen är prioriterade utifrån en målinventering, som baseras på en genomarbetad verksamhetsidé med en korrekt grundtro. Att planera för hög totaleffektivitet handlar om att ständigt pröva sin grundtro samt, utifrån konkurrensvillkor, förbättra såväl yttre som inre effektivitet. Att väcka tankar och ge idéer om hur olika val/ inriktningar i verksamhetsidén påverkar företagets totaleffektivitet. Grundtro - idé om affärsmöjlighet strategiska inriktningar Företagets yttre och inre effektivitet Målplaneringsprocessen inventering och prioritering av inriktningar Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgrupper, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter. VERKSAMHETSIDÉ Målplanering och samordning Att ge ledningsgruppen en struktur för hur man utifrån sin verksamhetsidé omsätter visioner i konkret handling. Detta genom att ge effektiva medel för att planering, samordning och kontroll av verksamheten. Organisationen ur en målstyrningssynvinkel samordningsgrupper Målplaneringsprocessen inventering och prioritering av inriktningar målstyrning och samordning drivning av samordningsmöten VERKSAMHETSIDÉ Profilering och förankring : Att utifrån sin verksamhetsidé, arbeta fram en slagkraftig profilering för att kunna lansera och förankra företagets visioner, värderingar och mål. Vår väg till framgång Värderingar som är kopplade till vår Totaleffektivitet att lansera och förankra verksamhetsidén. Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgruppen. Målgrupp: VD, medlemmar i ledningsgruppen, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter. 5

6 VERKSAMHETSIDÉ Ledningsteam Att ge kunskap och strukturer för att etablera och utveckla ett effektivt ledningsteam. Formulering av syfte Fördelning av roller och ansvar Samordning inom och utanför teamet Effektiva möten Utvärdering av teamet och dess prestationer målstyrning Målgrupp: Konferensen vänder sig till VD och hans/hennes ledningsgrupp i medelstora och mindre företag eller egna resultatenheter. Upplägg: Konferensen är upplagd som en endags arbetskonferens där ledningsgruppen arbetar utifrån sin egen situation. Max 10 personer. 6

7 VERKSAMHETSIDÉ Marknadsidé Att ge fördjupade kunskaper samt struktur kring marknadsprocessen, hur omvandla strategi-/verksamhetsidé till praktiskt marknadsarbete. Grundläggande principer för konceptuell försäljning Konsekvenser för säljandet utifrån företagets mervärden Det strategiska vägvalets betydelse för det konkreta marknadsarbetet Genomgång av fyra huvudkonsekvensområden Målgrupp Process Budskap Resurser Slutsatser och förbättringsområden för den egna organisationen Målgrupp: Konferensen vänder sig till de personer inom företaget som ansvarar för den strategiska marknadsutvecklingen. VERKSAMHETSIDÉ Kartläggning Att ge ledningen ett underlag om den faktiska situationen i företaget för att kunna fatta väl underbyggda strategiska beslut, som leder till framgång. Att få fram de behov och attityder som finns i företaget, för att bättre anpassa och utforma effektiv kompetensutveckling. Att involvera medarbetare och därmed skapa större delaktighet i företagets utveckling. Områden för kartläggningen: Strategi och organisation Ledning Marknad och kunder Förändring, framtid och IT Målgrupp: Ledningsgrupp, chefer, nyckelpersoner och övriga medarbetare inom organisationen, beroende på kartläggningens inriktning. Upplägg: Genomgång av aktuellt materia Enkätstudie Individuella personliga intervjuer. Både enkät och personliga intervjuer görs anonymt för ärliga och uppriktiga svar och därmed en rättvisande bild. 7

8 Ledarskap Ansvariga chefer har idag både krav och förväntningar på sig att verkställa visioner och förbättra prestationer genom ett bra ledarskap. Framtidens organisationer kommer att vara helt beroende av en stark och inspirerande ledning som ständigt och systematiskt tillförs högaktuell kunskapsmassa. ISL Institute ger chefer och ledare ökad kunskap för att än bättre driva förändringsarbete, skapa positiva arbetssituationer, leda och utveckla teamarbete samt förbättra prestationer. Vi utvecklar tillsammans med företagsledningen företagsinterna system för en långsiktig kunskapsutveckling av organisationer och dess medarbetare. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 8

9 LEDARSKAP Att vara chef : Att verka som en uppgradering av själva chefskapet och vad som ligger bakom framgångsrik ledning. Huvudinriktningen är att ge underlag för ett högt deltagande hos medarbetarna och därmed stärkt konkurrenskraft. Krav och förväntningar på chefer Struktur för att bygga och utveckla sin ledningsgrupp effektiv målstyrning och samordning Faktorer som påverkar mänskligt beteende att framgångsrikt genomföra förändringar Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer i verkställande ledning. Upplägg: 3 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1 och 2. LEDARSKAP Personlig ledarprofil Att ge ett underlag för att stärka egen ledarprofil, öka genomslagskraften samt bättre förstå/ lära känna sig själv och sina medarbetare i olika situationer. egna och andras reaktioner inför olika situationer Kunskap om olika stiltyper Framtagande av egen stiltyp Stilkonflikter och stilväxling stresshantering Handlingsprogram för utveckling av den egna ledarprofilen Mental träning för att på sikt nå önskade resultat Målgrupp: Konferensen vänder sig främst till deltagare som tidigare gått konferensen AVC eller Ledarskap att leda och samordna. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 12 deltagare. LEDARSKAP Ledarskap att leda och samordna Att ge chefer och ledare kunskaper om hur man bygger, leder och utvecklar högpresterande grupper. Att få kunskaper hur man med målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare. Krav och förväntningar på ledare effektiv målstyrning Struktur för att bygga och utveckla framgångsrika grupper Faktorer som påverkar mänskligt beteende Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer Coaching och återkoppling att framgångsrikt genomföra förändringar Introduktion av nya medarbetare personalutvecklingssamtal Praktiska regler för ett framgångsrikt ledarskap Målgrupp: Konferensen vänder sig till alla i personalledande befattning (funktions-/enhets-/ linjeansvarig). Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 9

10 LEDARSKAP Professionellt framträdande : Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt. egna förberedelser mål och delmål med presentationen Uppläggning och anpassning av budskapet presentationer med genomslagskraft Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget Röst och retorik att hantera hjälpmedel Aktiv träning inför grupp Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning. 10

11 LEDARSKAP Regler för framgångsrikt ledarskap Att öka kunskapen om vad som gör chefer till ledare som människor vill bli ledda av. Genomgång av 10 regler för ledarskap som gör att man ökar sitt genomslag som chef/ledare. Målgrupp: Alla personer i personalledande befattning. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter vid tre tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. LEDARSKAP Tänkandets Makt : Att öka kunskapen hur vårt tänkande påverkar våra resultat. Att bli en bättre på att tillämpa mental träning i sitt dagliga arbete och liv. Sambandet mellan attityd och resultat Faktorer som motiverar och driver oss framåt egna målbilder programmering av egen inställning Målgrupp: Säljare och chefer och andra personer som vill öka sin kunskap om mental träning. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 11

12 Sälj Vi tror på att allting i näringslivet utgår från säljandet. Allt kretsar kring säljprocessen som en direkt konsekvens av företagets verksamhetsidé. Alla deltar i säljprocessen en del bara lite mer än andra. Vi arbetar med att omvandla företagens strategier till konkreta säljprocesser och budskap mot marknaden. Det här innebär att säljarnas färdigheter ständigt måste tränas och finslipas i förhållande till detta. Alla medarbetare måste också, i ännu större utsträckning, få kunskap om hur man agerar för att behålla och utveckla kundkontakten i organisationen. LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK Logo type vid tryck med mörk botten Logo type vid tryck med ljus bot ten 12

13 SÄLJ Säljledning Att utveckla säljledaren till att leda och driva en framgångsrik säljorganisation, byggd kring mätning, styrning och uppföljning av aktiviteter för en konkurrenskraftig marknadsbearbetning. Kompetenskrav på säljledare Krav och förväntningar från marknaden på professionella säljorganisationer målplaneringsmodell för säljare och säljorganisationer Konsekvensdragning av nuläge som underlag för framåtriktad målplanering att ha rätt kontrollspann på säljorganisationen Linje för träning och utveckling av säljare Målgrupp: Konferensen riktar sig till befattningshavare med säljledning inom sitt ansvarsområde. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. SÄLJ Säljträning B2B Att ge säljare praktiska verktyg och träning i de färdigheter som krävs för att kunna tillgodose marknadens krav på professionell bearbetning och påverkan. Marknadens krav och förväntningar på säljare Argumentation som ger genomslag Att boka kundbesök Förberedelser inför kundbesök och förhandlingar Presentationer som påverkar Behovsanalys Den stegvisa hanteringen av beslutsprocessen Uppdatering av invändnings- och avslutsteknik Målgrupp: Konferensen vänder sig till utesäljare. SÄLJ Personlig säljstil Att kunna förstärka önskvärda samt reducera icke önskvärda beteenden hos sig själv och andra med hjälp av sin egen säljprofil och mentala inställning. Detta för att kunna skapa ett ännu större genomslag i sitt säljande. Ta fram personliga styrkor och svagheter Hur tolka kundens agerande Stilkonflikter och stilväxling stresshantering Personlig handlingsplan för egen säljprofil Mentalt träningsprogram för att på sikt stärka sin förmåga att nå önskade resultat Målgrupp: Konferensen vänder sig till erfarna säljare. Upplägg: 2 dagar, inkl. kvällsarbete dag 1. Max 12 deltagare. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 13

14 SÄLJ Målstyrning av eget säljarbete Att ge de hjälpmedel och verktyg man som säljare behöver för att arbeta mera målinriktat i syfte att bli effektivare i sin egen marknadsbearbetning. Planering av säljarbetet effektiv marknadsbearbetning målplaneringsmodell för säljare Uppföljning av säljaktiviteter Underlag för ökad egenkontroll Faktorer som kan hindra säljare från att lyckas Individuell handlingsplan Målgrupp: Konferensen vänder sig främst till utesäljare. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 14

15 SÄLJ Professionellt framträdande Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt. egna förberedelser mål och delmål med presentationen Uppläggning och anpassning av budskapet presentationer med genomslagskraft Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget Röst och retorik att hantera hjälpmedel Aktiv träning inför grupp Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning. SÄLJ Att träna återförsäljare : Att ge deltagarna kunskap om och träning i hur man själv kan bearbeta och bygga upp egna träningstillfällen för sina återförsäljare samt att kunna leda och följa upp dessa på ett praktiskt och strukturerat sätt. Företagets koncept mänskliga och materiella resurser Bearbetning och årsplanering Kunskapsinhämtning och kontinuerlig träning tränarrollen, pedagogik och arbetssätt Hur förpacka och förmedla för att få genomslag Uppföljning och mätning av träningsinsatserna Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer, säljare och enskilda medarbetare med visst ansvar för träning av återförsäljare eller motsvarande. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. SÄLJ Aktiv merförsäljning Att ge medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att ge dem praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning. Marknadens krav och förväntningar Företagets konkurrensmedel Argumentation som påverkar positivt Aktiv merförsäljning på inkommande samtal Utgående kampanjsamtal Hantera invändningar och göra avslut hantering av reklamationer Målgrupp: Konferensen riktar sig till medarbetare med kundkontakt som aktivt kan skapa merförsäljning. Upplägg: 2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. 15

16 SÄLJ Säljande beteende Att få samtliga medarbetare att inse att de deltar i den säljande processen samt hur de kan vara med och påverka den på ett positivt sätt. Innehåll Krav från marknaden på företag som leverantör och mig som individ Företagets koncept och mervärden Kundens upplevelse av professionellt agerande Att stärka internt samarbete reklamationshantering Framtagning av förbättringsområden för organisationen och medarbetaren Målgrupp: Konferensen vänder sig till alla medarbetare inom företaget. Upplägg: En dag internt med utgångspunkt i det företag och den bransch man arbetar inom. SÄLJ Att bli framgångsrik som säljare : Visa vad utmärker de säljare som har nått längst inom B2B-försäljning. Att man som säljare kan få ny energi, tips, tankar och idéer för att öka sin egen slagkraft. Genomgång av de mest avgörande framgångsfaktorerna för att bli nummer ett som säljare. Målgrupp: Först och främst utesäljare/b2b men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs on-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter under 3 tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 16

17 SÄLJ Att bygga säljpresentationer med genomslag : Att få grundläggande strukturer för hur man presenterar sitt företags koncept med genomslag. Varför differentiera sig? säljandets 3-trattar Yttre effektivitet våra särskiljande värden Idén bakom vad är det vi tillgodoser? mötesförloppet Inledningsfasen: hur förpacka våra särskiljande värden vår yttre effektivitet. Målgrupp: Först och främst utesäljare B2B men även andra säljare som måste sälja in sina mervärden/tjänster. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. SÄLJ Att hantera frågor och invändningar rätt vägen till ökad trovärdighet : Att få ökat genomslag och trovärdighet som säljare genom att veta hur man skall förhålla sig till de olika frågor och invändningar som dyker upp under säljsamtalet. säljprocessen skillnaden mellan A- och B-invändningar hur hantera A-invändningar hur hantera B-invändningar Målgrupp: Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 17

18 SÄLJ Avslut att konkretisera och driva säljprocessen framåt : Att få beprövade och framgångsrika avslutsformuleringar som man direkt kan använda sig av i sitt säljarbete. Att bli än bättre på att ta hem affärer och konkretisera. Vad är ett avslut? Attityd till avslut? mötesförloppet Inledning till avslut ta nästa steg Grundversion/Kvalificering/Suggestion Avslutsformuleringar Målgrupp: Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare. Upplägg: Seminariet genomförs On-line live. Det beräknas hålla på i ca minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor. 18

19 LOGOTYPEVID SCREENTRYCK Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten GÖTEBORG LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK STOCKHOLM OSLO Logo type vid tryck med mörk botten AMSTERDAM Logo type vid tryck med ljus bot ten

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare! balans mellan resultat, människa och tillväxt medvetenhet och ansvar hos alla Proaktivitet

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Vi hjälper chefer att lyckas!

Vi hjälper chefer att lyckas! Vi hjälper chefer att lyckas! shaper vill hjälpa företag att lyckas med sitt ledarskap. Att utveckla chefer är ett affärsbeslut! Ledarskap är att uppnå resultat genom andra! För att kunna leda andra måste

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -?????

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? VERKSAMHETSOMRÅDEN COACHING MENTORSKAP HANDLEDNING VERKSAMHETS- UTVECKLING VERKSAMHETS UTVECKLING UTBILDNING TEAMUTV BOLLPLANK

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Glada Hudikgymnasiet Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Vad vi gör Fristående gymnasieskola i Hudiksvall Vision Vi skapar möjlighet för varje individ att genom medvetna val forma

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se Mål - Resultat - Lön transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Mål - Resultat - Lön INLEDNING FÖRETAGSMÅL OCH INDIVIDMÅL MÅL I ARBETET MOTIVERAR ATT SKAPA

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer