Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014"

Transkript

1 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex FARs Samlingsvolym redovisning, SRF Redovisning 2014, Reko- Svensk standard för redovisningstjänster utgåva 2014 och övrig lämplig, valfri, litteratur Egna anteckningar, broschyrer i digitalt format eller i pappersformat etc. Externa kontakter är inte tillåtna, det vill säga uppkoppling mot internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med kollega. OBS! Lyssna på musik via mobiltelefon är inte tillåtet, endast via Ipod eller dator. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (inte pdf). Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. ENDAST FÖDELSENUMMER (ÅÅMMDD) ska finnas på SAMTLIGA SVARSSIDOR; använd dig av sidhuvudet Svar kan även lämnas på papper, men du väljer antingen eller, det vill säga, antingen lämnas samtliga svar på fil(datorbaserat) eller annars lämnas samtliga svar på papper. Ange födelsenummer på varje papper (ÅÅMMDD) Om du väljer att inte besvara en fråga anger du det med en upplysning om att frågan inte besvarats. Poäng: Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det efterfrågas i frågeställningen, till lagrum eller rekommendation, exempelvis ÅRL, norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, förklara hur du har tänkt. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. När svaren innefattar belopp är det tillåtet att avrunda till närmaste heltal. Examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån. Lycka till!

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 30 poäng Du är auktoriserad redovisningskonsult och nedan följer några frågeställningar som du kan komma i kontakt med i ditt dagliga arbete på en redovisningsbyrå. Fråga 3 Allmänna konsultfrågor (5p) Du har under många år haft ett kunduppdrag. Uppdraget har blivit väldigt omfattande och kunden har nu anställt en ekonom som fortsättningsvis kommer att sköta företagets ekonomi. Kunden meddelar dig nu att ert samarbete kommer att avslutas. Hur avslutar du uppdraget på lämpligt vis, med hänvisning till Reko? Jag bekräftar kundens uppsägning genom att skicka ett mail där orsaken till att uppdraget upphör framgår, enligt Reko 710. Jag planerar avslutet tillsammans med min kund så att risken för störningar minimeras. Fråga 4 Allmänna konsultfrågor (5p) Du har en kund som du hjälper med den löpande bokföringen. När du bokför juni upptäcker du att ett varuinköp bokfört i mars blivit bokfört på fel resultatkonto. Vad behöver du göra i bokföringen för att rätta felet, vilka underlag krävs och i vilken period rättar du? Hänvisa till lag eller norm i ditt svar. Jag rättar felet genom en särskild rättelsepost och bokför den i den redovisningsperioden som felet upptäcktes, det vill säga i juni. Rättelseposten är en ny bokföringspost och dokumenteras som en verifikation. På den felaktiga verifikationen gör jag en notering om att den är rättad. BFNAR 2013:2 2 kap

3 Fråga 5 Allmänna konsultfrågor (10p) Du har en kund som driver AB Datavara sedan 3 år tillbaka då verksamheten startade. Omsättningen uppgår till 4 mkr och eget kapital uppgår till tkr. Företaget säljer en egenutvecklad programvara som heter Backfix. Kostnaden för att utveckla Backfix uppgick till kr. Bedömningen gjordes att det kunde bokföras som en tillgång med 5 års nyttjandeperiod, vilket innebär att den efter bokslutet år 3 har ett bokfört värde på kr. Hälften av företagets omsättning avser uppdrag ute hos kund som faktureras på löpande räkning, månaden efter att arbetet har utförts. 20% av årets fakturering av konsultintäkter upparbetas under december och faktureras i januari. Nu har man fått en ny ide om att utveckla ett eget program för fakturering via streckkoder, och man bedömer att detta kommer att ta ca 10 månader för två egna programmerare under det kommande år 4. Den totala kostnaden för denna utveckling beräknas uppgå till kr. Om programmet blir klart inom beräknad tid kommer man att bli ensamma på marknaden under de kommande två åren, och under denna period kommer man att kunna knyta kunder till sig som sedan inte byter system på minst 5 år, så kalkylen ser mycket bra ut enligt företagsledningen. Man vill skriva av den nya programvaran på 5 år som man gjort med Backfix. Företaget har valt att använda normeringen enligt K3 vid föregående års bokslut. Nu vill man förenkla sin administration och man har även hört att det finns en regel som innebär att man kan redovisa intäkter i takt med faktureringen istället för enligt vad som upparbetats genom att välja normeringen enligt K2 istället för K3. Företagsledningen vill därför snarast träffa dig för att diskutera möjligheten att byta till K2 under år 4. a) Redogör för hur ett byte från K3 till K2 påverkar redovisningen för AB Datavara, baserat på den information som lämnats ovan.(6p) Utifrån informationen ovan bedömer jag att ett byte från K2 till K3 skulle innebära följande för bolaget. Eftersom K2 inte tillåter egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar skulle de innebära att Backfix behöver bokas bort från balansräkningen vid övergången. Detta skulle göras genom en korrigering mot ingående eget kapital vid övergången. I K2 är alternativregeln för tjänsteuppdrag vid löpande räkning ett tillåtet alternativ. Detta innebär att bolaget kan intäktsredovisa när de fakturerar istället för när tjänsten utförs. D.v.s. de tjänster de utför i december kan intäktsredovisas i januari när de faktureras. Detta går inte i K3.

4 Nya faktureringssystemet måste kostnadsföras när de utvecklas och kan inte läggas i balansräkningen utav samma anledning som Backfix, dvs K2 tillåter inte egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. b) Hur stor blir den totala resultatpåverkan i redovisningen om ett byte av normering görs från K3 till K2? Bortse från eventuella skatteeffekter i ditt svar.(4p) År 3: Korrigeringar pga övergången till K2: Egenupparbetad immateriell tillgång: -320 tkr Årets resultat Påverkas negativt med 400 tkr om bolaget väljer att redovisa enligt alternativregeln för tjänsteuppdrag på löpande räkning -400 tkr Total påverkan på bolaget EK År 3 År 4: Årets resultat Nya faktureringssystemet måste kostnadsföras vid utveckling Tjänster utförda i december faktureras i januari Total påverkan på bolagets EK År tkr -900 tkr +400 tkr -500 tkr Totalt kommer alltså bolagets egna kapital påverkas med tkr vid en övergång till K2. Nu vet vi inget om bolagets resultat i övrigt men eftersom det egna kapitalet var tkr så kan frågan om kontrollbalansräkning vara aktuell.

5 Uppgift 2 Case: Industribelysning TTH AB 30 poäng Du som auktoriserad redovisningskonsult har blivit kontaktad av ett företag, Industribelysning TTH AB, som vill ha din rådgivningshjälp i diverse redovisningsfrågor. Den som kontaktat dig heter Ronny och är vd i bolaget som utvecklar, tillverkar och säljer belysningsarmatur för lite tuffare industrimiljö. Ägare av bolaget är Sven och Eva som också arbetar i verksamheten. I övrigt arbetar idag sex personer i direkt produktion, vilket innebär att det är totalt 9 heltidsanställda i verksamheten. Nu har Ronny och ägarna beslutat att de ska ha en genomgång av resultat- och balansräkning per på ett möte den 6 oktober. Viktig information: Redovisning följer sedan räkenskapsåret 2012 BFNAR avseende K2 för aktiebolag. Avskrivningar på industribyggnaden görs fr.o.m 2014 med 2 % per år eftersom Ronny bedömt att det finns ett evigt restvärde som inte ska belasta resultatet. Tidigare år har avskrivning gjorts med 4 % per år enligt förenklingsregeln i K2. Avsättning till garantireserv ska vara lika stor som årets utbetalda garantier. Sedan start har 50 % av fritt eget kapital årligen lämnats som aktieutdelning enligt beslut på årsstämman. De senaste två årens aktieutdelningar har ägarna låtit stå kvar på ägarnas avräkningskonto i bolaget. Se bifogad resultat- och balansräkning, samt underlag för lagervärdering. Allt per Utgå ifrån att det inte finns några säsongsvariationer i verksamheten. Ur Ronnys anställningsavtal. Årlig bonus ska beräknas enligt följande: Täckningsbidraget justerat för utbetalda garantikostnader och förändring av avsättningen för garantikostnader multiplicerat med 5 %. Bonusen ska inkludera sociala avgifter. Ronny har själv kommit fram till 248 tkr men inte bokfört sin uppskattade bonus. Han vill stämma av med dig att det blivit rätt först.

6 Din uppgift utifrån erhållen information: 1. Beräkna resultat för år 2014 för perioden januari september. Utgå ifrån resultatet i resultaträkningen och förklara dina eventuella justeringar. Hänvisa till eventuell lag eller normering för varje justeringspost. Ta hänsyn till informationen under Viktig information. Avrunda till hela tusental i din beräkning. (17p) 2. Förklara skillnaden mellan din och Ronnys beräkning på hans upplupna bonus. (3p) 3. Bolaget har för tillfället det tungt likviditetsmässigt och har utnyttjat sin checkräkningskredit på 1 mkr. Ronny har förklarat för ägarna att orsaken är de senaste två årens extrema aktieutdelningar som tagits ur bolaget. Ronny vill ha ditt stöd i frågan att så är fallet vid kommande möte med ägarna. Vilken påverkan har utdelningen haft på likviditeten? (2p) 4. Utifrån den information du erhållit, presentera fyraviktiga faktorer som har påverkat företagets resultat och ansträngda likviditet frågeställningar eller förslag som är viktigt att ta upp på mötet. Det kan handla om väsentliga balansoch resultaträkningsfrågor eller identifierad rutin som bör förbättras. (8p)

7 Resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Varuinköp Lagerförändring Täckningsbidrag Täckningsgrad 54,0% 54,2% 54,6% 57,6% 58,0% Fastighetskostnader Korttidsinventarier och underhåll Transport/frakt/resor Reklam / MF Telefoni och porto Utbetalda garantikostnader Avsättning för garantikostnader Förvaltningskostnader Resultatnivå Löner kollektivanställda Löner tjänstemän Löner företagsledare Resultatbonus inkl soc avg Övriga personalkostn inkl soc avg Resultatnivå Avskrivningar Byggnad Avskrivningar maskiner/inv Finansiella poster Räntekostnader Resultat före dispositioner & skatt P-fond Skatt Årets resultat

8 Balansräkning (tkr) Byggnader och mark Maskiner och inventarier Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Interimsfordringar Kortfristiga placeringar Kassa & bank SUMMA TILLGÅNGAR Aktiekapital Balanserade resultat Årets resultat Obeskattade reserver Avsättning för garantier Långfr skuld till bank Utnyttjad checkkredit Leverantörsskulder Lån från ägarna Övriga skulder Interimsskulder SUMMA EGET KAP & SKULDER

9 Inventering Ansk.värde Nettoförs. värde Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel SUMMA Lagervärde Lager enligt balansräkning:

10 Case fråga 1: Vad gäller industribyggnaden som numera skrivs av med 2 % pga att det finns ett vad Ronny kallar ett evigt restvärde så är det inte ett möjligt alternativ i K2. Byggnader får inte tilldelas ett restvärde. BFNAR 2008: Bolaget bör justera avskrivningarna så de följer tidigare års avskrivningsprincip. Detta gör att industribyggnaden ska skrivas av med ytterligare 60 tkr. Enligt BFNAR 2008:1 punkt 16.7 får en avsättning för garantiåtagande beräknas med ledning av tidigare års faktiska utgifter. I år är det utbetalt 270 tkr och det finns ingen avsättning för garantikostnader i balansräkningen. Avsättning till garantireserv bör göras med 270 tkr. Lagret ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet enligt ÅRL 4 kap. 9 första stycket (hänvisning till BFNAR 2008: accepteras också). Värderingen ska göras per vara och det ger ett nytt lagervärde enligt nedan. Lagerförändring om -441 tkr ska bokföras. Inventering Ansk.värde Nettoförs. Lagervärde värde Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel SUMMA Lager enligt balansräkning: Utgifter för Ronnys bonus ska redovisas som en kostnad det räkenskapsåret som bonusen avser, BFNAR 2008:1. Eftersom ovanstående justeringar kommer att påverka Ronnys bonus måste det göras först.

11 Täckningsbidrag före justeringar 5037 Justeringar *Lagerförändring -441 Täckningsbidrag efter justeringar 4596 Utbetalda garantikostnader -270 Avsättning för garantikostnader 189 Justeringar *Avsättning för garantikostnader -270 Nytt underlag för Ronnys bonus 4245 Ny bonus: Underlag * 5 % 212 Efter justeringarna kan jag räkna fram ett nytt resultat för jan-september Årets resultat före justeringar 73 Justeringar enligt ovan: *Avskrivning -60 *Avsättning för garantier -270 *Lagerförändring -441 *Ronnys bonus -212 Årets resultat efter justeringar -910 Case fråga 2 Ronny har beräknat bonusen för högt eftersom han inte har tagit hänsyn till lagerförändringar och garantireserv i sin beräkning. Case fråga 3 Eftersom ägarna inte har tagit ut utdelningen de senaste två åren har det inte påverkat likviditeten alls. Case fråga 4 Rådgivning Frågan ger max 8 p, varje kommentar ger 2 p. Kundfordringarna ökar, hur ser uppföljningsrutinen ut? Kravhantering? Resultatutveckling, efter justeringar visar bolaget ett negativt resultat om 910 tkr för jan-sept. Hur kan utvecklingen vändas? Lagerhantering, många artiklar bedömdes ha ett lägre verkligt värde än anskaffningsvärde. Hur ser inköpsrutinen ut? Vad kan göras för att undvika kostnader för nedskrivning i form av inkurans? Garantikostnaderna tenderar öka? Vad beror detta på? Likviditet, bolaget har utnyttjat stora delar av sin checkräkningskredit. Finns det en likviditetsbudget? Lönekostnaderna ökar som andel av omsättningen, vilket är orsak till både resultatoch likviditetsförsämringen.

12 Uppgift 3 Moms 15 poäng Fråga 1 Moms på hyrd parkeringsplats (2p) Ett företag hyr en parkeringsplats som används av en anställd. Är momsen på hyran av parkeringsplatsen avdragsgill för företaget? Blir det någon skillnad om den anställde förmånsbeskattas för parkeringen? Är parkeringen en skattefri förmån, det vill säga fri parkering eller fri garageplats för en anställd med förmånsbil eller parkering i samband med tjänsteresa, är momsen avdragsgill. Momsen på en utgift som avser en skattepliktig parkeringsförmån är inte avdragsgill som ingående moms utan som kostnad för företaget. Fråga 2 Omvänd skattskyldighet (2p) En företagare verksam inom byggbranschen har fått en faktura från en underentreprenör som han har anlitat. På fakturerat belopp har det tagits ut moms trots att omvänd skattskyldighet gäller. Hur bör företagaren agera? Eftersom byggföretagaren som köpare inte har någon avdragsrätt för den moms som säljaren har tagit upp i fakturan bör han kontakta underentreprenören och be denne ställa ut en kreditnota på hela beloppet samt skicka en ny faktura utan moms. Fakturan ska också innehålla uppgiften "Omvänd betalningsskyldighet" och uppgift om byggföretagarens momsregistreringsnummer. Fråga 3 Moms på konsulttjänst (2p) En datakonsult verksam i Stockholm åker till en kund i Göteborg för att installera ett datanätverk. Vilken momssats eller momssatser blir aktuella att använda när konsulten ska fakturera sin kund? Konsulten vill, utöver ersättning för arbetet (25 procent), ha betalt även för sina kostnader för tåg och taxi (6 procent) och hotell (12 procent). Alla kostnader som konsulten har för att utföra sin tjänst ingår i beskattningsunderlaget. Det innebär att det ska vara 25 procent moms på hela fakturans belopp. Konsulten kan inte bryta ut enskilda kostnader och hantera dem som särskilda och fristående tjänster.

13 Uppgift 4 Skatt 15 poäng Fråga 1 Försäljning av aktier (9p) AB A är verksamt inom bilbranschen. I bolaget finns ett helägt dotterbolag AB D som köptes år 2009 för en miljon kronor. Nu ska dotterbolaget säljas för ett marknadsmässigt pris och det är bolagets lager av reservdelar som ger aktierna dess värde. Försäljning sker till utomstående med hjälp av en företagsmäklare. AB A har även gjort en aktieinvestering i fem olika svenska börsföretag. Dessa aktier köptes för totalt kr år Även dessa aktier ska nu säljas. Försäljningen sköts av notariatavdelningen hos bolagets bank. Ägaren till AB A frågar dig vilka skattekonsekvenserna blir för AB A, och han vill gärna att du berättar hur du kommer fram till ditt svar, om bolaget säljer a) dotterbolagsaktierna för 1,5 miljoner kronor. (2p) Kapitalvinst vid avyttring av näringsbetingade andelar är skattefri. Eftersom alla onoterade andelar räknas som näringsbetingade är den vinst som uppstår vid försäljning av andelarna i AB D skattefri för AB A. b) dotterbolagsaktierna för 0,5 miljoner kronor.(2p) Kapitalförlust på en näringsbetingad andel får inte dras av. c) börsaktierna för kronor. (2p) För kapitalplaceringsaktier gäller att vinster är skattepliktiga. Det innebär att vinsten, kr, ska redovisas och beskattas i AB A. d) börsaktierna för kronor. (3p) Förluster som uppkommer vid försäljning av kapitalplaceringsaktier får bara dras av mot vinster på delägarrätter. Till den del förlusterna inte kan nyttjas får de rullas vidare till nästa år och utnyttjas på motsvarande sätt. Detta brukar kallas att de hamnar i aktiefållan.

14 Uppgift 5 ABL 10 poäng Fråga 1 Förbrukat eget kapital (2p) I aktiebolagslagen finns bestämmelser om så kallat förbrukat eget kapital. Vad innebär det enligt dessa bestämmelser att aktiekapitalet är förbrukat? Ange lagrum. Förbrukat eget kapital innebär att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. (ABL 25:13) Fråga 2 Åtgärder vid förbrukat eget kapital (2p) När det egna kapitalet är förbrukat behöver styrelsen vidta en viss åtgärd. Beskriv vad det är styrelsen behöver göra och hur den åtgärden kan leda till att det egna kapitalet inte anses förbrukat enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Styrelsen ska genast upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av företagets revisor, om företaget valt att har revision. I KBR får vissa tillgångar och skulder värderas på ett annat sätt vilket gör att värdet på tillgångar kan bli högre och därmed förbättra resultatet. Fråga 3 Tidsramar vid förbrukat eget kapital (2p) Redogör för vad styrelsen behöver göra, och de tidsramar som gäller, om även den åtgärd som du beskrivit ovan visar att bolagets egna kapital är förbrukat enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Om KBR visar att EK understiger halva AK ska styrelsen kalla till en första kontrollstämma som ska pröva om företaget ska träda i likvidation. Om den stämman inte beslutar om likvidation har företaget 8 månader på sig från första kontrollstämman att återställa det egna kapitalet. Styrelsen ska inom 8 månader från stämma ett kalla till en andra kontrollstämma där ny KBR ska läggas fram. Även denna KBR ska granskas av företagets revisor.

15 Fråga 4 Styrelsens ansvar vid förbrukat eget kapital (4p) Vilket ansvar finns hos företagets företrädare (styrelsen respektive ägarna) när företaget har ett förbrukat eget kapital enligt aktiebolagslagen? Om styrelsen inte gör allt som åligger en styrelsen när en situation med förbrukat eget kapital uppstår har styrelsen ett solidariskt betalningsansvar för skulder som uppstår under den tid som styrelsen inte gjort vad den borde. Även aktieägare kan bli personligt betalningsansvariga om de har vetskap om att företaget borde gå i likvidation men inte gör det som är ålagt styrelsen. Om den andra kontrollstämman inte beslutar om likvidation trots att KBR visar att EK understiger halva AK, drivs företaget vidare med solidariskt betalningsansvar för såväl styrelsen som ägarna för skulder som uppkommer efter andra kontrollstämman. Ansvaret tar slut först när företaget med ny KBR visar att kapitalet är återställt alternativt lämnar in en ansökan om likvidation till tingsrätten.

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren vänder sig till dig som själv upprättar bokslut och deklaration i ett mindre aktie-/handels bolag. Broschyren gäller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer