š Döljnummerpresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "š Döljnummerpresentation"

Transkript

1 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Bruks ksanvisning Betjeningsvejledni ledning Bruks ksanvisning euroset 2015 Snabbvalsknaar Kortnummertaster Kortnummertaster euroset 2015 Högtalare Højttaler Høyttaler Mikrofon Mikrofon Mikrofon Knaar och dislaysymboler ymboler B Sara q Sekretess (Mute) Kna ar Š Skiftkna T Samtalstid O Nummerreetition Dislaysym aysymbole ler P i minnesläge Högtalare -+ Minus/lus *# Secialfunktioner R Förfrågan œ Särrkna zzzz Telefonen särrad Skiftknaen tryckt 1 0 Telefonnummer y Mikrofon från Vid tonval: u Förfrågan tryckt n Knaen* tryckt --- Driftsklar - Knaen# tryckt o Inmatningsmarkör ë Samtal väntar till P Paus Vidarekoling direkt ---- Inmatning av PIN-kod Vidarekoling vid ejsvar z Minnet tomt Vidarekoling vid utaget š Döljnummerresentation

2 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Tas aster og dislay y symboler B Indstillingstast q Mute-tast Tas aster Š Shift-tast T Okaldsvarighed Højttaler-tast -+ Minus-/lus taster R R-tast œ Særre-tast O Genkaldstast *# Secialfunktioner Dislay symboler P Save mode zzzz Telefon er særret Shift-tast er tastet 1 0 Okaldsnummer y Mikrofon er slukket Ved tone valg: u R-tast er tastet n Tast* er tastet --- Driftsklar - Tast# er tastet o Markør ë Ventende okald P Pause Øjeblikkelig viderestilling ---- Indtast PIN-kode Viderestill. v. ubesvaret okald z Hukommelse tom Viderestilling når otaget š Skjult nummer Tas aster og dislaysymboler Tas aster B Programmeringstaster q Mute-tast Š Shift-tast Høyttalertast T Samtalelengde -+ Minus-/luss-taster R R-tast œ Serretast O Reetisjonstast *# Sesialfunksjoner Dislaysym aysymbole ler P Lagremodus zzzz Telefonen er serret Shift-tast 1 0 Okallsnummer y Mikrofonen er serret Ved valg av tone u R-tast er tastet n - Tasten * er tastet --- Klar til bruk - - Tasten # er tastet o Markør ë Ventende anro P Pause Øyeblikkelig viderekobling ---- Tast inn PIN-kode Viderekobling v/ubesvart anro z Minne tømmes Viderekobling ved otatt Skjult nummer š 2 - Svenska - Dansk - Norsk -

3 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Inst stalla allation Inst stalla allation Tilkobl obling Anslutn utning ng (se bild) Sätt i den korta av sirals ralsladden adden i dess uttag i luren och den långa änden i uttaget märkt a å undersidan av aaraten. Sätt i tel elefon fonsladden i väggjacket och den andra änden i uttaget märkt Y å undersidan av aaraten. Nu är telefonen klar att använda. Tilslu lslutning (se billedet) Sæt den korte ende af siralledn lledningen ngen i røret og den lange ende i stikket markeret med a å undersiden af telefonen. Tilslut den ene ende af telefonl efonledningen telefonstikket i væggen og den anden stikket markeret medy å undersiden af telefonen. Telefon er nu klar til brug. Tilkobl lkobling (se bildet) Sett den korte enden av sira iralledn ledningen ngen inn i røret og den lange enden av ledningen merket med a inn å undersiden av telefonen. Plugg den ene enden av telefonledn nledningen ngen til telefonkontakten i veggen, og den andre enden til kontakten merket medy å undersiden av telefonen. Telefonen er nå klar til bruk. 3 - Svenska - Dansk - Norsk -

4 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5 MGTJGVUCPXKUPKPICT Använd aldrig telefonen när du badar eller duschar (eller i andra våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk. Avfallshantera telefonen å ett miljövänligt sätt. Se till att bruksanvisningen till Euroset 2015 följer med vid ägarbyte. Telefonen efonenslaceri aceringoch h skötselråd Placera inte telefonen i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Telefonen är konstruerad för att användas i skyddade utrymmen och i temeraturer mellan +5 C och +40 C. Placera inte telefonen för nära andra elektrikska aaratater som t.ex. dator, TV. Avståndet bör vara minst 1 meter, störningar kan annars förekomma. Placera inte telefonen i dammiga utrymmen. Det kan förkorta telefonens livslängd. Rengör telefonen med en antistatiskt utsduk. Använd ej våt duk for mycket vatten kan skada telefonen. Använd heller aldrig en torr duk. Det kan ge uhov till statisk elektricitet och kan skada elektroniken. Ställ aaraten å en jämn och fri yta. Normalt blir det inga sår eller fläckar efter de stöd som aaraten står å. Beroende å vilken ty av lack och möbelolityr som finns å underlaget kan stöden dock ge märken. #NNO PPC T¹F HÌT CVV NCITC VGNGHQPKPUV NNPKPICT De olika telefoninställningarna måste avslutas med knaen Sara B, för att de skall lagras ermanent. För att avbryta tautan att sara (t.ex. om du gjort en felaktig inmatning) lägger du bara å luren, istället för att trycka åb. Den ursrungliga inställningen ändras inte. 4 Svenska

5 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 4KPIC WRR Ringa u med siffers fferknaarn naarna c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). o Slå numret. Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. MedO kan du lägga in auser (inte som första tecken). Ringa u med snabbv bvalsknaa lsknaarna Johan c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). Tryck ev. å Š(för snabbval å nivå 2). Tryck å snabbvalsknaen Återuringn uringning (ett av de 5 senast st slagna numren) De 5 senast slagna numren (max. 32 tecken) saras automatiskt. c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills önskat telefonnummer och dess latssiffra (1 5 till vänster) visas. o Mata in önskadlatssiffra (1 5). Tillhörande telefonnummer rings u. Telefonnummer som ringts u med snabbvalsknaarna visas inte i listan. Ringa u direktnumm ektnummer Förutsättn ättning ng: Ett direktnummer har sarats och telefonen är särrad (å dislayen visas zzzz). c Lyft luren och tryck å en valfri kna. (Undantag: B, œ,, +, -). 5 Svenska

6 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5RCTC VGNGHQPPWOOGT Sara asnabbvalsn nabbvalsnummer/an mmer/anteckning eckningsboken ken cb Lyft luren och tryck å knaen Sara. (För att nå den andra minnesnivån, tryck åš.) Tryck å den kna, där snabbvalet skall saras. Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget snabbval sarat å denna kna, visas z å dislayen. o Mata in det nummer som skall saras i minnet (max. 32 tecken). Du kan sara u till totalt 32 telefonnummer å snabbvalens två nivåer. eller sara a med funktionen Anteckningsbo ningsbok: O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills det nummer som skall saras i minnet visas å dislayen. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka åo kan du lägga in auser (inte som första tecken). Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. Sara/radera direktnd rektnummer Om telefonen är särrad (se Särra/frigör telefon" å s. 9), rings alltid direktnumret automatiskt u när man trycker å någon kna. (Undantag: B,œ,, +, -.) cbœ8 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Ange PIN(vid leverans: 0000). Direktnumret visas. Om det inte finns något direktnummer sarat, visas z. o Mata in direktnumret (max. 32 tecken) eller radera direktnumret. Ba Tryck å knaen Sara och lägg å luren. 6 Svenska

7 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19.[UUPC QEJ DNK JÌTF Ställa ini nvolym för rringsigr ingsignalen Ringsignalens volym kan ställas in å en av 7 nivåer (vid leverans: 7). Ställa la in när telefonen är i standby: cb5 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. + eller - Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir ringsignalen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa la in när telefonen ringer: Tryck å+ eller- innan du lyfter luren. Den senast inställda volymnivån saras. Ställa ini nljuds judsignalens frekvens Ringsignalens frekvens (hastighet) kan ställas in å en av 3 nivåer (vid leverans: nivå 3). cb6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. 1 Tryck å en av knaarna 1 3: = lägsta frekvens,3= högsta frekvens. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nringmel ingmelodi Du kan välja mellan 10olika ringmelodier (vid leverans: melodi 0). cb7 Lyft luren och starta sedan funktionen. Den inställda melodin selas u för kontroll Tryck å en av knaarna 0 9: Resektive melodi selas u för kontroll.. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nhögtala ögtalarens volym Du kan under ågående högtalarsamtal ställa in högtalarens volym å en av 7 nivåer. + eller- Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. 7 Svenska

8 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola atil t ill/frå /från högtala gtalare Övriga ersoner som befinner sig i rummet kan höra telefonsamtalet via den inbyggda högtalaren. Under ågående samtal: Tryck å högtalarknaen. Kola från högtalarfunktionen: Tryck en gång till å knaen. När högtalaren är tillkolad och luren lyft yft, är högtalarfunkt unktionen inkolad. Den inbyggda handsfreemikrofonen är då frånko olad ad. När högtalaren är tillkolad och luren ålagd, är den inbyggda handsfreem andsfreemikrofone krofonen inko nkolad ad. Kola atil t ill/frå /från handsfree Med den här telefonen kan du ringa även utan att behöva lyfta luren (handsfree). Otimalt talavstånd till mikrofonen är ca 50 cm. (a) Kola la till l under ågå gåend nde lursamtal.: +a Tryck å högtalarknaen och lägg å luren. (b) Kola la till inna nnan ndu u slår ett t nummer Innan du slår numret: Tryck å högtalarknaen. Handsfree är tillkolat. Kola från handsfr sfree c Lyft luren under ågående samtal. Sekretess etess (Mute) Du kan kola bort telefonens mikrofon, så att den du talar med inte hör något. Samtalet arkeras ochmotarten får istället höra en väntmusik. q O Under ett samtal: Tryck å sekretessknaen. Du kolar in mikrofonen igen genom att återtrycka å samma kna. Väntmusik å/av Du kan aktivera eller avaktivera väntmusik i telefonen: Lyft luren och starta sedan funktionen. c B19# 0 eller1 0 = avajtuvera väntmusik 1 = aktivera väntmusik Ba Tryck å knaen "sara" och lägg sedan å luren. Ställa ini nvolym för rhandenhet Lurvolymen kan ställas in å en av 3nivåer (vid leverans: nivå 1). cb9 Lyft luren och starta sedan funktionen. + eller- Tryck å knaen lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 8 Svenska

9 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Förbät örbättra ra ljudkvali dkvalitén Det kan i sällsynta förekomma att telefonen, om den är inkolad till nätet,.g.a. tekniksa orsaker har lite sämre ljudkvalitèt (i form av t.ex. eko). Du kan förbättra detta och även återställa ljudläge. Lyft luren och aktivera funktionen. c B140 1 eller0 0 = förbätra ljudkvalitèt 1 = återställ. Ba Tryck "sara" och lägg å luren. 5 MGTJGVГ UR TTГ XKUPKPI CX UCOVCNUVKF Telefonen kan särras mot användning av obehöriga. För att göra detta måste du mata in ett 4-siffrigt ersonligt identifikations-nummer (PIN). Ändra PIN cbœ9 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Mata ainnuvarande ande 4-siffrig PIN (vid leverans: 0000). o Mata ainny 4-siffrig PIN. o Mata indennya PIN-kodenengång till. Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Har du glömt dinpin, kontaktar du dinåterförsäljare. Särra/f a/frigör snabbvalsnummer snummer för ändring cbœ6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Tryck ev. å Šför att särra/frigöra snabbval å nivå 2. o Ange PIN (vid leverans: 0000). 0 eller1 1 = Snabbvalsknaarna är inte särrade 0 = Snabbvalsknaarna är särrade Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Särra/f a/frigör telefon efon När telefonen är särrad kan man endast ringa direktnumret (se Ringa u direktnummer" å s. 5). cbœ Lyft luren och starta sedan funktionen. 0 eller1 0 = särra; 1 = frigör o Mata inpin Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. När telefonen är särrad visas zzzz å dislayen. 9 Svenska

10 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Frigöra atelefont elefonen ntillfäll lfälligt t (för ett samtal) al) cœo Lyft luren,tryck å särrknaen,mata in PIN. o Slå numret. När du lägger å luren är telefonen återigen särrad. Kola til ill/från l/från visning av samtalstid Din telefon kan visa ungefärlig samtalstid å dislayen. När visning av samtalstid är inkolad startas tidsvisningen12 sekunder efter det att den senaste siffran slagits. c Lyft luren och starta sedan funktionen. B18# 0 eller1 0 = Kola från visning av samtalstid 1 = Kola till visning av samtalstid Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka å T kan du under ågående samtal starta om den löande visningen av samtalstiden. 6GNGHQPGP MQRRNCF VKNN X ZGN Ange/radera förval Om telefonen är kolad till en rivat växel,måste du bl.a. sara ett eller flera förval. När du anger ett förval,läggs det automatiskt in en uringningsaus. cb0lyft luren och starta sedan funktionen. Om inget förval är rogrammerat, visas z å dislayen. Om det finns flera förval rogrammerade, visas dessa bredvid varandra och det förval som kan användas för tillfället blinkar. Med Okan du vid behov växla mellan de visade förvalen. Du kan bearbeta dem å följande sätt: Ba o Oo Ba (a) Radera ett förval: Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. (b) Ange ett förval: Ange ett 1- till 3-siffrigt förvalsnummer. Om du vil ill ange in ytt tterligare ett förval: Tryck å nummerreetition och mata in nästa förval. Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Byta auringni u ingningsmetod cb# Lyft luren och starta sedan funktionen. 1 eller2 1 = Tonval 2 = Pulsval utan flashfunktion Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 10 Svenska

11 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Byta auringni u ingningsmetod under ukoling Om telefonen är inställd å ulsval och du vill använda dig av funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av en telefonsvarare) kan du under ukolingen byta uringningsmetod. * När ukoling skett: Tryck å knaen Stjärna. Uringningsmetoden är nu bytt. o Mata in siffror för fjärrstyrning/dataöverföring. Genom att lägga å luren går du tillbaka till ursrunglig uringningsmetod. Förf örfrågan (telefonen efonen kolad k till växel) Under ågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekola samtalet. Tryck å endlingsknaen R. Vidare handhavande är beroende av din telefonväxel. Vid leverans är flashtiden för endlingsfunktionen förinställd å 90ms för att man skall kunna använda nya funktioner ial allmänna telefonsystem. När telefonen ansluts till en rivat växel kan du behöva ändra flashtiden (t.ex. 600 ms). Se även bruksanvisningen för växeln. Ställa la in flf l a s h t i d f ö r e n d l i n cb195 Lyft luren och tryck å valfri kna. 0 Mata in önskad flashkod:...4 0: 90 ms (vid leverans); 1: 120 ms; 2: 270 ms; 3: 375ms; 4: 600 ms. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. #VV CPX PFC GZVTCVL PUVGT K FGV CNNO PPC VGNGHQPP VGV Om du vill använda tjänster som måste aktiveras med knaen Förfrågan, måste du först kontrollera att rätt flashtid är inställd. Knaen en förfrågan (användning i allmänna nna telefonnät) I allmänna telefonnät används denna kna för vissa extratjänster. Observe bservera: Ställ beroende å land in lämlig flashtidinnan du börjar använda knaen Förfrågan (se Ställa in flashtid för endlingsfunktionen" å s. 11): Belgien, Nederländerna, Schweiz: 120 ms (Kod 1) Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland: 270 ms (kod 2) övriga euroeiska länder: 90 ms (kod 0). 11 Svenska

12 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Använda snabbvalsnummer som "funk funktionsk ionskna aar" Vissa tjänster/funktioner i det allmänna telefonnätet ev. efter särskild beställning/registrering kan utnyttjas med hjäl av en fastlagd knakombination, som nätoeratören meddelar dig. Dessa knakombinationer kan saras som vanliga telefonnummer åsnabbvalsknaarna och kolas in och ur. Observe bservera: När du aktiverar symbolvisningen och sarar funktionsanro åsnabbvalsknaarnas andra nivå, kan du kola samman in- och urkolingen av olika tjänster via en "funktionskna" med att visa res. dölja vissa symboler i dislayen. När du tilldelar nummer till snabbvalsknaarna å den andra nivån bör du därför observera att till- l- och frånkolingen av dislaysymbolerna,,,ë och š är kolade till vissa bestämda knaar åden andra nivån oberoe oende eav a eventuel uella telefonnummer efonnummer ellere ler funktions onsanro o som mlag l agrats ats ådem! Aktiv tivera/d ra/deak aktiv ivera symbolvisninge visningen Beroende åbehov kan man aktivera eller deaktivera visningen av symbolerna. I leveransläge är visningen deaktiverad. c Lyft luren, åbörja sedan funktionen. B145 1 eller0 1= Aktivera symbolvisningen 0 = Deaktivera symbolvisningen Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. När symbolvisningen är aktiveradš och du sedan trycker å en av de följande snabbvalsknaarna, kolas den tilldelade dislaysymbolen till res. från i dislayen: Dislaysymbol ë från från från från Kna Kna Dislaysymbol ë š till till till till till (för 1 samtal) Rekommende ekommenderad användni vändning avsymbolerna och de tilldeladet knaar arna: a: Vidarekoling direkt Vidarekoling vid ej svar ë š Dölj eget nummer Vidarekoling vid utaget Samtal väntar 12 Svenska

13 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Exemel: : Vidarekoling Här nedan följer ett exemel å hur man kan använda snabbvalsknaar som funktionsknaar. Om symbolvisningen är aktiverad, visas (i det här exemlet vidarekoling)symbolen för tjänsten som kolas in i dislayen. Symbolen försvinner sedan när tjänsten kolas ur. Knatryckningarna som behövs för att kola in funktionen "Vidarekoling direkt" hos din nätoeratör består t.ex. av tre delar: Starta funktionen Mål för vidarekolingen Avsluta funktionen *21* Telefonnummer dit # vidarekoling skall ske Man har nu följande valmöjligheter: 1. Du kan urea alla knatryckningarna varje gång. 2. Du kan sara knatryckningarna å snabb nabbvalsknaar naar (a)som en komlet omlett funktion tillsa lsammans mans med telefo elefonnum numret för ett fastlagt mål för vidarekolingen eller (b)endast delen för att sta tart rta a funktionen nen och avsluta a den. På så sätt har du möjlighet att använda olika mål för vidarekolingen. Sara a Vidarekoling å en funktionsk nskna a cbšlyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " till" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget direktnummer sarat å denna kna, visas z å dislayen. *21* Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". (a) Bestäm till lvilke v lket telefonnummer efonnummer vida idarekol kolingen skal kall ske o Mata in telefonnumret för målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. eller ler (b) Reserve vera aför att målet för vidarekov ekolingen kan ändras Š Tryck å skiftknaen. Den här knaen gör så att markören blinkar direkt när du kolar in "Vidarekoling direkt", så att du kan mata in telefonnumret till målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 13 Svenska

14 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola ini Vida dareko oling med funktion ionsknaen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " till". visas i dislayen. (a) Telefonnumret efonnumret dit tvidarekolv idarekolingen skals all lske är bestämt Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck åhögtalarknaen ). Från och med nu kolas inkommande samtal vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. (b) Målet för vidav darekol olingen kan ändras o Mata in telefonnumret dit vidarekoling skall ske. Tryck å knaen Nummerreetition för att markera att O inmatningen av telefonnumret är klar. Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). Från och med nu kommer inkommande samtal att kolas vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. Sara a "Vidarekoling från" å en funk unktion ionskna Du kan kola från vidarekolingsfunktionen som beskrevs i exemlet ovan genom att t.ex. mata in#21#. Även de här knatryckningarna kan du sara å en egen seciell snabbvalskna. Om symbolvisningen är aktiverad och tjänsten är inkolad så som beskrivs, slocknar symbolen i dislayen när du har kolat ur tjänsten. cbš Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " från" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). #21# Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Kola ur Vidarekoling med funktionsk nskna aen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " från". Symbolen slocknar och eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är urkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 14 Svenska

15 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (NGT VKRU Om telefonen efonen inte fungerar ordentligt Ingen ringsigna r ngsignal,, högtal alarknaen blinkar i ringsr ngsignals alstakt: t: Volymen för ringsignalen kan vara satt å 0. Luren är av,mena kolingst ingston nsaknas nas: Är anslutningskabeln ordentligt isatt i telefonen och i väggjacket? Kolings ingston hörs,, men det går inte eattringa: Det är inget fel å anslutningen. Är inställningen för ton-/ulsval korrekt? Se Byta uringningsmetod" å s. 10. Endast för tele elefonvä onväxlar: Ingen förbindelse ellere ler felringn ringning när man använder minnet net för att ringa r (t.e(.ex.. nummerreetition, kortn ortnummer): Programmera in förval. Samtalsa lsartnern kank ninte ehöra adig: Har du tryckt å sekretessknaen? Tryck en gång till å den. Sitter kontakterna å lursladden som de skall? Knaen Förfrågan fungerar inte nte: Ställ in lämlig flashtid. Kontakte akter/ti /tillver lverkarens intygi om överensstämme stämmelse se Din fackhandlare hjäler dig gärna om du har frågor om hanteringen av telefonen. Den här telefonen är avsedd för användning i ditt land, såsom anges å förackningen. Kontakta leverantören eller din nätoeratör om det ustår roblem vid drift i kommunikationssystem med analog nätanslutning. CE-märket bekräftar att aaraten ufyller de grundläggande kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning. Öve versatt utdrag ur original nalintyge get: We, Siemens AG, declare, that the above mentioned roduct is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number Q810820M in comliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/ 05/EC. The resumtion of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured. Senior Aroval Manager & Svenska

16 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Garanti Produkten ufyller de krav som ställs för att ansluta den till ett ublikt telefonnät. Om rodukten under en 12-månaderseriod från inkösdatum skulle uvisa material- eller tillverkningsfel åtar sig Siemens Osakeyhtiä eller lokala telefonbolaget att efter val rearera eller ersätta rodukten. Inköskvitto skall alltid bifogas vid inlämning för service. Det åligger kunden att inom skälig tid från det att felet utäckts reklamera detta till Siemens eller lokala telefonbolaget. Om kunden underlåter att göra detta gäller inte garantin. Garanti gáller material eller tilverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som ustår genom att rodukten använts för ändamål eller i miljöer den inte är avsedd för, heller inte skador ukommna genom vårdslöshet, förslitning eller ingre av tredje erson eller annan skada utanför Siemens kontroll (t.ex. åskskada eller fuktskada). Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller brister som endast i ringa omfattning åverkar värdet eller funktions- dugligheten. Service Siemens Hel eldesk esk. Telefonnummer: Från: måndag-fredag9-18 Far frågor gällande anslutningen kontakta teleoeratoren. 16 Svenska

17 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5KMMGTJGFUCPXKUPKPIGT Euroset 2015 må ikke anvendes i fugtige lokaler (badeværelser), da aaratet ikke må udsættes for vandstænk. Efter anvendelse skal telefonen bortskaffes å miljøvenlig vis. Giv kun Euroset 2015 sammen med betjeningsvejledningen. Krav v til omgivelser og vedligeholde igeholdelse Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Telefonen kan benyttes inden for temeraturområdet +5 C C. Mellem telefonen og radioaarater som mobiltelefoner, ersonsøgere eller TV, bør der altid holdes en afstand å mindst 1 meter. I modsat fald kan der ostå forstyrrelser i telefondriften. Undlad at anvende telefonen i rum med meget støv, da støvet betydeligt forkorter telefonens levetid. Euroset 2015 kan rengøres med en let fugtig eller antistatisk klud. Anvend aldrig en tør klud (ga. statisk elektricitet), eller stærke rengøringsmidler. Bemærk, at telefonens gummifødder kanefterlade mærker å olerede og lakerede overflader. )GPGTGNV QO NCITKPI CH VGNGHQPGPU KPFUVKNNKPIGT For ermanent lagring af de forskellige indstillinger i telefonen, skal indastninger afsluttes med tryk å indstillingstast B. For annuller llering af lagringen, ved f.eks. forkert indtastning, læg røret å uden at trykke å indstillingstasten B. Den orindelige indstilling er dermed ikke ændret. 17 Dansk

18 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (QTGVCIG QRMCNF Foretage okald c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). o Indtast okaldsnummer. Efter indtastningaf den 20. ciffer, vil de efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. Pauser mellem cifrene kan indtastes ved at trykke å O. Bemærk, at okaldsnummer ikke må begynde med en ause. Okald ved hjæl af kortnumme tnummert rtas aster erne c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). For 2. niveau af kortnummertasterne tryk Š. Jensen Tryk kortnummertasten. Okaldtil den sidst kald k ldte e nummer (en af a de5s5 sidst kaldte numre) De sidste 5 kaldte numre gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver). c Løft røret (eller tryk højttaler-tasten ). O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer og dets lacering i rækkefølgen (1...5 til venstre) vises i dislayet. o Indtast laceringsnummer (1...5). Okald til det ønskede nummer foretages. Okaldtil et alarm-nummer Forudsætninger: Et alarm nummer er indrogrammeret og telefonen er særret (dislayet viser zzzz ). c Løft røret, tryk å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). )GOOG QRMCNFUPWOOGT Gemmeokaldsnu aldsnumme mer/ notesbog-funktio bog-funktion I Euroset 2015 kan der gemmes o til 32 okaldsnumre i telefonens to niveauer af kortnummertaster. cb Løft røret, tryk indstillingstasten. (For 2. niveau trykš). Tryk den kortnummertast hvor nummeret ønskes gemt. Tidligere gemte numre vises ikke i dislayet. Hvis hukommelsen for denne tast er tom, viser dislayet symbol z. o Indtast det ønskede nummer (maks. 32 cifre). eller Gem med notesbog-fu esbog-funktion ion: O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer er vist i dislayet. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. 18 Dansk

19 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Pauser (3 sekunder) gemmes ved at trykke åo. Bemærk, at okaldsnummer må ikke begynde med en ause. Efter det 20. ciffer vil efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. 19 Dansk

20 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Gemme/ e/ Slette et alarm-nummer Hvis telefonen er særret (se "Særre/ Åbne telefon", side 10), kan okald til et alarm-nummer foretages ved at trykke å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). cbœ8 Løft røret, aktivér funktionen. o Indtast din PIN-kode (fabriksindstilling: 0000). Alarm-nummeret vises i dislayet. Hvis et alarm nummer er ikke indrogrammeret, viser dislayet symbol z. o Indtast et alarm-nummer (maks. 32cifre) eller Slet et alarm-nummer. Ba Tryk å indstillingstasten, læg røret å. 20 Dansk

21 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 #V JÎTG QI DNKXG JÎTV Indstil illing ing af ringes r ngestyr yrke e og ringetone I Euroset 2015 er der 7 forskellige ringestyrkeindstillinger at vælge imellem (fabriksindstilling: 7). Inds dstil illing istan tandby cb5 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetone høres for kontrol. Tryk å lus eller minus tast. +eller- Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indsti tilling ling mens stelet elefonen nringer: r Tryk å tasterne +eller-før røret løftes. Den sidst valgte indstilling gemmes. Indstil illing ing af ringetone r ngetonefrekven ensen I Euroset 2015 er der 3 indstillingsmuligheder for ringetonefrekvensen (hastigheden). Fabriksindstilling: 3. cb6 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetonen høres for kontrol. 1 Tryk å en af tasterne 1...3: = laveste frekvens; 3 = højeste frekvens. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indstil illing ing af ringetonem r ngetonemelodi I Euroset 2015 er der 10 forskellige ringetonemelodier at vælge imellem (fabriksindstilling: melodi 0). cb7 Løft røret, aktivér funktionen. 0 Den løbende melodi afsilles for kontrol....9 Tryk å en af tasterne Den ønskede melodi afsilles for kontrol. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af højttalers alerstyrken Når højttaleren er aktiveret, kan der under et okald vælges imellem 7 forskellige styrker. +eller- Tryk lus eller minus tast. Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. 21 Dansk

22 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Aktivere/ deaktivere medhør-funkt -funktionen Denne funktion tillader alle tilstedeværende at høre en telefonsamtale ved hjæl af en indbygget højttaler. Aktivér under en samtale: tryk højttaler-tasten. Deaktivér medhør: tryk å tasten igen. Nå højttaleren er tændt og røret er løf øfteta af, er medhør-funk -funktionen nen aktiveret. Den indbyggede håndfri mikrofon er deaktive iveret. Når højttaleren er tændt og røret er lagt å, er medhør-funk -funkti tionen aktiveret via den indbyggede håndfri mikrofon. Aktivere ivere/ deaktive tivere e håndfri itale- ale-funkt unktionen Med Euroset 2015 kan man foretage okald, selvom røret er lagt å (håndfri tale). For at onå det bedste resultat, skal man befinde sig ca. 50 cm fra mikrofonen. (a) Aktive ivering gaf a håndfri talt ale e under oka kald: +a Læg røret å samtidig med, at du trykker å højttalertasten. (b) Aktiv ivering gaf a håndfri talt ale e før okald Før indtastnig af nummer: tryk højttaler-tasten. Håndfri tale er aktiveret. Deakti tivering af håndfri tale c Løft røret under samtale. Mikrofonafbryder onafbryder (Mute) Under et okald kan du deaktivere mikrofonen således, at din samtaleartner ikke kan høre dig. q Tryk mute-tasten under samtale. For genaktivering af mikrofonen: tryk mute-tasten igen. Aktiver ivering/ deaktivering af Music c on-hold Når man afbryder mikrofonen, kan man efter ønske samtidig aktivere Music on-hold - funktionen: Løft røret. Aktivér funktionen c B19# 0 eller1 0 = Deaktivér Musicon-hold 1 = Aktivér Musicon-hold. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af lydstyr yrke e i røret IEuroset 2015 er der 3 indstillingsniveauer for lydstyrken i røret (fabriksindstilling: niveau 3). cb9 Løft røret, aktivér funktionen. +eller- Tryk lus eller minus tast. Lydstyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. 22 Dansk

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK)

Aug 2001. Wirsbo Genius. Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius. Installations- og brugsanvisning (DK) Aug 2001 Wirsbo Genius Installations- och bruksanvisning (SV) Wirsbo Genius Installations- og brugsanvisning (DK) INNEHÅLL/ INDHOLD Generellt för Wirsbo Genius systemet / Generelt for Wirsbo Genius system

Läs mer

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk

Brugsanvisning De første skridt. Användarhandbok De första stegen. Dansk. Svensk Brugsanvisning De første skridt Användarhandbok De första stegen Dansk Svensk 2 Frankeringssystem PostBase Om denne vejledning Læs denne vejledning, inden du opstiller og tager frankeringssystemet PostBase

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark Häger Envyy Sverige Finland Norge/Danmark 1 2 3 Vi gratulerar ditt val av telefon! Ta dig besväret att läsa igenom denna bruksanvisning så kan du dra full nytta av din nya Häger-telefon! INKOPPLING Se

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer