š Döljnummerpresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "š Döljnummerpresentation"

Transkript

1 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Bruks ksanvisning Betjeningsvejledni ledning Bruks ksanvisning euroset 2015 Snabbvalsknaar Kortnummertaster Kortnummertaster euroset 2015 Högtalare Højttaler Høyttaler Mikrofon Mikrofon Mikrofon Knaar och dislaysymboler ymboler B Sara q Sekretess (Mute) Kna ar Š Skiftkna T Samtalstid O Nummerreetition Dislaysym aysymbole ler P i minnesläge Högtalare -+ Minus/lus *# Secialfunktioner R Förfrågan œ Särrkna zzzz Telefonen särrad Skiftknaen tryckt 1 0 Telefonnummer y Mikrofon från Vid tonval: u Förfrågan tryckt n Knaen* tryckt --- Driftsklar - Knaen# tryckt o Inmatningsmarkör ë Samtal väntar till P Paus Vidarekoling direkt ---- Inmatning av PIN-kod Vidarekoling vid ejsvar z Minnet tomt Vidarekoling vid utaget š Döljnummerresentation

2 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Tas aster og dislay y symboler B Indstillingstast q Mute-tast Tas aster Š Shift-tast T Okaldsvarighed Højttaler-tast -+ Minus-/lus taster R R-tast œ Særre-tast O Genkaldstast *# Secialfunktioner Dislay symboler P Save mode zzzz Telefon er særret Shift-tast er tastet 1 0 Okaldsnummer y Mikrofon er slukket Ved tone valg: u R-tast er tastet n Tast* er tastet --- Driftsklar - Tast# er tastet o Markør ë Ventende okald P Pause Øjeblikkelig viderestilling ---- Indtast PIN-kode Viderestill. v. ubesvaret okald z Hukommelse tom Viderestilling når otaget š Skjult nummer Tas aster og dislaysymboler Tas aster B Programmeringstaster q Mute-tast Š Shift-tast Høyttalertast T Samtalelengde -+ Minus-/luss-taster R R-tast œ Serretast O Reetisjonstast *# Sesialfunksjoner Dislaysym aysymbole ler P Lagremodus zzzz Telefonen er serret Shift-tast 1 0 Okallsnummer y Mikrofonen er serret Ved valg av tone u R-tast er tastet n - Tasten * er tastet --- Klar til bruk - - Tasten # er tastet o Markør ë Ventende anro P Pause Øyeblikkelig viderekobling ---- Tast inn PIN-kode Viderekobling v/ubesvart anro z Minne tømmes Viderekobling ved otatt Skjult nummer š 2 - Svenska - Dansk - Norsk -

3 EU1-SW-DK-N-Anfang.fm euroset 2015, A31008-E2015-B Y719 Inst stalla allation Inst stalla allation Tilkobl obling Anslutn utning ng (se bild) Sätt i den korta av sirals ralsladden adden i dess uttag i luren och den långa änden i uttaget märkt a å undersidan av aaraten. Sätt i tel elefon fonsladden i väggjacket och den andra änden i uttaget märkt Y å undersidan av aaraten. Nu är telefonen klar att använda. Tilslu lslutning (se billedet) Sæt den korte ende af siralledn lledningen ngen i røret og den lange ende i stikket markeret med a å undersiden af telefonen. Tilslut den ene ende af telefonl efonledningen telefonstikket i væggen og den anden stikket markeret medy å undersiden af telefonen. Telefon er nu klar til brug. Tilkobl lkobling (se bildet) Sett den korte enden av sira iralledn ledningen ngen inn i røret og den lange enden av ledningen merket med a inn å undersiden av telefonen. Plugg den ene enden av telefonledn nledningen ngen til telefonkontakten i veggen, og den andre enden til kontakten merket medy å undersiden av telefonen. Telefonen er nå klar til bruk. 3 - Svenska - Dansk - Norsk -

4 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5 MGTJGVUCPXKUPKPICT Använd aldrig telefonen när du badar eller duschar (eller i andra våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk. Avfallshantera telefonen å ett miljövänligt sätt. Se till att bruksanvisningen till Euroset 2015 följer med vid ägarbyte. Telefonen efonenslaceri aceringoch h skötselråd Placera inte telefonen i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Telefonen är konstruerad för att användas i skyddade utrymmen och i temeraturer mellan +5 C och +40 C. Placera inte telefonen för nära andra elektrikska aaratater som t.ex. dator, TV. Avståndet bör vara minst 1 meter, störningar kan annars förekomma. Placera inte telefonen i dammiga utrymmen. Det kan förkorta telefonens livslängd. Rengör telefonen med en antistatiskt utsduk. Använd ej våt duk for mycket vatten kan skada telefonen. Använd heller aldrig en torr duk. Det kan ge uhov till statisk elektricitet och kan skada elektroniken. Ställ aaraten å en jämn och fri yta. Normalt blir det inga sår eller fläckar efter de stöd som aaraten står å. Beroende å vilken ty av lack och möbelolityr som finns å underlaget kan stöden dock ge märken. #NNO PPC T¹F HÌT CVV NCITC VGNGHQPKPUV NNPKPICT De olika telefoninställningarna måste avslutas med knaen Sara B, för att de skall lagras ermanent. För att avbryta tautan att sara (t.ex. om du gjort en felaktig inmatning) lägger du bara å luren, istället för att trycka åb. Den ursrungliga inställningen ändras inte. 4 Svenska

5 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 4KPIC WRR Ringa u med siffers fferknaarn naarna c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). o Slå numret. Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. MedO kan du lägga in auser (inte som första tecken). Ringa u med snabbv bvalsknaa lsknaarna Johan c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). Tryck ev. å Š(för snabbval å nivå 2). Tryck å snabbvalsknaen Återuringn uringning (ett av de 5 senast st slagna numren) De 5 senast slagna numren (max. 32 tecken) saras automatiskt. c Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ). O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills önskat telefonnummer och dess latssiffra (1 5 till vänster) visas. o Mata in önskadlatssiffra (1 5). Tillhörande telefonnummer rings u. Telefonnummer som ringts u med snabbvalsknaarna visas inte i listan. Ringa u direktnumm ektnummer Förutsättn ättning ng: Ett direktnummer har sarats och telefonen är särrad (å dislayen visas zzzz). c Lyft luren och tryck å en valfri kna. (Undantag: B, œ,, +, -). 5 Svenska

6 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5RCTC VGNGHQPPWOOGT Sara asnabbvalsn nabbvalsnummer/an mmer/anteckning eckningsboken ken cb Lyft luren och tryck å knaen Sara. (För att nå den andra minnesnivån, tryck åš.) Tryck å den kna, där snabbvalet skall saras. Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget snabbval sarat å denna kna, visas z å dislayen. o Mata in det nummer som skall saras i minnet (max. 32 tecken). Du kan sara u till totalt 32 telefonnummer å snabbvalens två nivåer. eller sara a med funktionen Anteckningsbo ningsbok: O... O Tryck å knaen Nummerreetition tills det nummer som skall saras i minnet visas å dislayen. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka åo kan du lägga in auser (inte som första tecken). Efter det att 20 siffror matats in visas ev. efterföljande siffror löande från höger till vänster. Sara/radera direktnd rektnummer Om telefonen är särrad (se Särra/frigör telefon" å s. 9), rings alltid direktnumret automatiskt u när man trycker å någon kna. (Undantag: B,œ,, +, -.) cbœ8 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Ange PIN(vid leverans: 0000). Direktnumret visas. Om det inte finns något direktnummer sarat, visas z. o Mata in direktnumret (max. 32 tecken) eller radera direktnumret. Ba Tryck å knaen Sara och lägg å luren. 6 Svenska

7 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19.[UUPC QEJ DNK JÌTF Ställa ini nvolym för rringsigr ingsignalen Ringsignalens volym kan ställas in å en av 7 nivåer (vid leverans: 7). Ställa la in när telefonen är i standby: cb5 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. + eller - Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir ringsignalen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa la in när telefonen ringer: Tryck å+ eller- innan du lyfter luren. Den senast inställda volymnivån saras. Ställa ini nljuds judsignalens frekvens Ringsignalens frekvens (hastighet) kan ställas in å en av 3 nivåer (vid leverans: nivå 3). cb6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Ringsignalen selas u för kontroll. 1 Tryck å en av knaarna 1 3: = lägsta frekvens,3= högsta frekvens. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nringmel ingmelodi Du kan välja mellan 10olika ringmelodier (vid leverans: melodi 0). cb7 Lyft luren och starta sedan funktionen. Den inställda melodin selas u för kontroll Tryck å en av knaarna 0 9: Resektive melodi selas u för kontroll.. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Ställa ini nhögtala ögtalarens volym Du kan under ågående högtalarsamtal ställa in högtalarens volym å en av 7 nivåer. + eller- Tryck å lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. 7 Svenska

8 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola atil t ill/frå /från högtala gtalare Övriga ersoner som befinner sig i rummet kan höra telefonsamtalet via den inbyggda högtalaren. Under ågående samtal: Tryck å högtalarknaen. Kola från högtalarfunktionen: Tryck en gång till å knaen. När högtalaren är tillkolad och luren lyft yft, är högtalarfunkt unktionen inkolad. Den inbyggda handsfreemikrofonen är då frånko olad ad. När högtalaren är tillkolad och luren ålagd, är den inbyggda handsfreem andsfreemikrofone krofonen inko nkolad ad. Kola atil t ill/frå /från handsfree Med den här telefonen kan du ringa även utan att behöva lyfta luren (handsfree). Otimalt talavstånd till mikrofonen är ca 50 cm. (a) Kola la till l under ågå gåend nde lursamtal.: +a Tryck å högtalarknaen och lägg å luren. (b) Kola la till inna nnan ndu u slår ett t nummer Innan du slår numret: Tryck å högtalarknaen. Handsfree är tillkolat. Kola från handsfr sfree c Lyft luren under ågående samtal. Sekretess etess (Mute) Du kan kola bort telefonens mikrofon, så att den du talar med inte hör något. Samtalet arkeras ochmotarten får istället höra en väntmusik. q O Under ett samtal: Tryck å sekretessknaen. Du kolar in mikrofonen igen genom att återtrycka å samma kna. Väntmusik å/av Du kan aktivera eller avaktivera väntmusik i telefonen: Lyft luren och starta sedan funktionen. c B19# 0 eller1 0 = avajtuvera väntmusik 1 = aktivera väntmusik Ba Tryck å knaen "sara" och lägg sedan å luren. Ställa ini nvolym för rhandenhet Lurvolymen kan ställas in å en av 3nivåer (vid leverans: nivå 1). cb9 Lyft luren och starta sedan funktionen. + eller- Tryck å knaen lus eller minus. Med varje knatryckning blir volymen högre res. lägre. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 8 Svenska

9 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Förbät örbättra ra ljudkvali dkvalitén Det kan i sällsynta förekomma att telefonen, om den är inkolad till nätet,.g.a. tekniksa orsaker har lite sämre ljudkvalitèt (i form av t.ex. eko). Du kan förbättra detta och även återställa ljudläge. Lyft luren och aktivera funktionen. c B140 1 eller0 0 = förbätra ljudkvalitèt 1 = återställ. Ba Tryck "sara" och lägg å luren. 5 MGTJGVГ UR TTГ XKUPKPI CX UCOVCNUVKF Telefonen kan särras mot användning av obehöriga. För att göra detta måste du mata in ett 4-siffrigt ersonligt identifikations-nummer (PIN). Ändra PIN cbœ9 Lyft luren och starta sedan funktionen. o Mata ainnuvarande ande 4-siffrig PIN (vid leverans: 0000). o Mata ainny 4-siffrig PIN. o Mata indennya PIN-kodenengång till. Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Har du glömt dinpin, kontaktar du dinåterförsäljare. Särra/f a/frigör snabbvalsnummer snummer för ändring cbœ6 Lyft luren och starta sedan funktionen. Tryck ev. å Šför att särra/frigöra snabbval å nivå 2. o Ange PIN (vid leverans: 0000). 0 eller1 1 = Snabbvalsknaarna är inte särrade 0 = Snabbvalsknaarna är särrade Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. Särra/f a/frigör telefon efon När telefonen är särrad kan man endast ringa direktnumret (se Ringa u direktnummer" å s. 5). cbœ Lyft luren och starta sedan funktionen. 0 eller1 0 = särra; 1 = frigör o Mata inpin Ba Tryck å knaensara och lägg sedanå luren. När telefonen är särrad visas zzzz å dislayen. 9 Svenska

10 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Frigöra atelefont elefonen ntillfäll lfälligt t (för ett samtal) al) cœo Lyft luren,tryck å särrknaen,mata in PIN. o Slå numret. När du lägger å luren är telefonen återigen särrad. Kola til ill/från l/från visning av samtalstid Din telefon kan visa ungefärlig samtalstid å dislayen. När visning av samtalstid är inkolad startas tidsvisningen12 sekunder efter det att den senaste siffran slagits. c Lyft luren och starta sedan funktionen. B18# 0 eller1 0 = Kola från visning av samtalstid 1 = Kola till visning av samtalstid Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Genom att trycka å T kan du under ågående samtal starta om den löande visningen av samtalstiden. 6GNGHQPGP MQRRNCF VKNN X ZGN Ange/radera förval Om telefonen är kolad till en rivat växel,måste du bl.a. sara ett eller flera förval. När du anger ett förval,läggs det automatiskt in en uringningsaus. cb0lyft luren och starta sedan funktionen. Om inget förval är rogrammerat, visas z å dislayen. Om det finns flera förval rogrammerade, visas dessa bredvid varandra och det förval som kan användas för tillfället blinkar. Med Okan du vid behov växla mellan de visade förvalen. Du kan bearbeta dem å följande sätt: Ba o Oo Ba (a) Radera ett förval: Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. (b) Ange ett förval: Ange ett 1- till 3-siffrigt förvalsnummer. Om du vil ill ange in ytt tterligare ett förval: Tryck å nummerreetition och mata in nästa förval. Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Byta auringni u ingningsmetod cb# Lyft luren och starta sedan funktionen. 1 eller2 1 = Tonval 2 = Pulsval utan flashfunktion Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. 10 Svenska

11 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Byta auringni u ingningsmetod under ukoling Om telefonen är inställd å ulsval och du vill använda dig av funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av en telefonsvarare) kan du under ukolingen byta uringningsmetod. * När ukoling skett: Tryck å knaen Stjärna. Uringningsmetoden är nu bytt. o Mata in siffror för fjärrstyrning/dataöverföring. Genom att lägga å luren går du tillbaka till ursrunglig uringningsmetod. Förf örfrågan (telefonen efonen kolad k till växel) Under ågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekola samtalet. Tryck å endlingsknaen R. Vidare handhavande är beroende av din telefonväxel. Vid leverans är flashtiden för endlingsfunktionen förinställd å 90ms för att man skall kunna använda nya funktioner ial allmänna telefonsystem. När telefonen ansluts till en rivat växel kan du behöva ändra flashtiden (t.ex. 600 ms). Se även bruksanvisningen för växeln. Ställa la in flf l a s h t i d f ö r e n d l i n cb195 Lyft luren och tryck å valfri kna. 0 Mata in önskad flashkod:...4 0: 90 ms (vid leverans); 1: 120 ms; 2: 270 ms; 3: 375ms; 4: 600 ms. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. #VV CPX PFC GZVTCVL PUVGT K FGV CNNO PPC VGNGHQPP VGV Om du vill använda tjänster som måste aktiveras med knaen Förfrågan, måste du först kontrollera att rätt flashtid är inställd. Knaen en förfrågan (användning i allmänna nna telefonnät) I allmänna telefonnät används denna kna för vissa extratjänster. Observe bservera: Ställ beroende å land in lämlig flashtidinnan du börjar använda knaen Förfrågan (se Ställa in flashtid för endlingsfunktionen" å s. 11): Belgien, Nederländerna, Schweiz: 120 ms (Kod 1) Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland: 270 ms (kod 2) övriga euroeiska länder: 90 ms (kod 0). 11 Svenska

12 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Använda snabbvalsnummer som "funk funktionsk ionskna aar" Vissa tjänster/funktioner i det allmänna telefonnätet ev. efter särskild beställning/registrering kan utnyttjas med hjäl av en fastlagd knakombination, som nätoeratören meddelar dig. Dessa knakombinationer kan saras som vanliga telefonnummer åsnabbvalsknaarna och kolas in och ur. Observe bservera: När du aktiverar symbolvisningen och sarar funktionsanro åsnabbvalsknaarnas andra nivå, kan du kola samman in- och urkolingen av olika tjänster via en "funktionskna" med att visa res. dölja vissa symboler i dislayen. När du tilldelar nummer till snabbvalsknaarna å den andra nivån bör du därför observera att till- l- och frånkolingen av dislaysymbolerna,,,ë och š är kolade till vissa bestämda knaar åden andra nivån oberoe oende eav a eventuel uella telefonnummer efonnummer ellere ler funktions onsanro o som mlag l agrats ats ådem! Aktiv tivera/d ra/deak aktiv ivera symbolvisninge visningen Beroende åbehov kan man aktivera eller deaktivera visningen av symbolerna. I leveransläge är visningen deaktiverad. c Lyft luren, åbörja sedan funktionen. B145 1 eller0 1= Aktivera symbolvisningen 0 = Deaktivera symbolvisningen Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. När symbolvisningen är aktiveradš och du sedan trycker å en av de följande snabbvalsknaarna, kolas den tilldelade dislaysymbolen till res. från i dislayen: Dislaysymbol ë från från från från Kna Kna Dislaysymbol ë š till till till till till (för 1 samtal) Rekommende ekommenderad användni vändning avsymbolerna och de tilldeladet knaar arna: a: Vidarekoling direkt Vidarekoling vid ej svar ë š Dölj eget nummer Vidarekoling vid utaget Samtal väntar 12 Svenska

13 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Exemel: : Vidarekoling Här nedan följer ett exemel å hur man kan använda snabbvalsknaar som funktionsknaar. Om symbolvisningen är aktiverad, visas (i det här exemlet vidarekoling)symbolen för tjänsten som kolas in i dislayen. Symbolen försvinner sedan när tjänsten kolas ur. Knatryckningarna som behövs för att kola in funktionen "Vidarekoling direkt" hos din nätoeratör består t.ex. av tre delar: Starta funktionen Mål för vidarekolingen Avsluta funktionen *21* Telefonnummer dit # vidarekoling skall ske Man har nu följande valmöjligheter: 1. Du kan urea alla knatryckningarna varje gång. 2. Du kan sara knatryckningarna å snabb nabbvalsknaar naar (a)som en komlet omlett funktion tillsa lsammans mans med telefo elefonnum numret för ett fastlagt mål för vidarekolingen eller (b)endast delen för att sta tart rta a funktionen nen och avsluta a den. På så sätt har du möjlighet att använda olika mål för vidarekolingen. Sara a Vidarekoling å en funktionsk nskna a cbšlyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " till" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). Om det redan finns ett nummer i minnet, visas det å dislayen. Finns det inget direktnummer sarat å denna kna, visas z å dislayen. *21* Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". (a) Bestäm till lvilke v lket telefonnummer efonnummer vida idarekol kolingen skal kall ske o Mata in telefonnumret för målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. eller ler (b) Reserve vera aför att målet för vidarekov ekolingen kan ändras Š Tryck å skiftknaen. Den här knaen gör så att markören blinkar direkt när du kolar in "Vidarekoling direkt", så att du kan mata in telefonnumret till målet för vidarekolingen. # Tryck å knaen Fyrkant för att markera att funktionen avslutas. Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 13 Svenska

14 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Kola ini Vida dareko oling med funktion ionsknaen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " till". visas i dislayen. (a) Telefonnumret efonnumret dit tvidarekolv idarekolingen skals all lske är bestämt Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck åhögtalarknaen ). Från och med nu kolas inkommande samtal vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. (b) Målet för vidav darekol olingen kan ändras o Mata in telefonnumret dit vidarekoling skall ske. Tryck å knaen Nummerreetition för att markera att O inmatningen av telefonnumret är klar. Eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är inkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). Från och med nu kommer inkommande samtal att kolas vidare till det andra telefonnumret. Det ringer inte längre å din telefon. Sara a "Vidarekoling från" å en funk unktion ionskna Du kan kola från vidarekolingsfunktionen som beskrevs i exemlet ovan genom att t.ex. mata in#21#. Även de här knatryckningarna kan du sara å en egen seciell snabbvalskna. Om symbolvisningen är aktiverad och tjänsten är inkolad så som beskrivs, slocknar symbolen i dislayen när du har kolat ur tjänsten. cbš Lyft luren (eller tryck å högtalarknaen ) och starta sedan funktionen. Tryck å snabbvalsknaen som är avsedd för symbolvisningen " från" (se Aktivera/deaktivera symbolvisningen" å s. 12). #21# Tryck å de knaar som startar funktionen "Vidarekoling direkt". Ba Tryck å knaen Sara och lägg sedan å luren. Kola ur Vidarekoling med funktionsk nskna aen cšlyftluren (eller tryck å högtalarknaen ) ochtryck sedan å skiftknaen. Tryck å snabbvalsknaen för symbolvisningen " från". Symbolen slocknar och eventuellt får du höra ett meddelande om att tjänsten är urkolad. a Lägg sedan å luren (eller tryck å högtalarknaen ). 14 Svenska

15 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (NGT VKRU Om telefonen efonen inte fungerar ordentligt Ingen ringsigna r ngsignal,, högtal alarknaen blinkar i ringsr ngsignals alstakt: t: Volymen för ringsignalen kan vara satt å 0. Luren är av,mena kolingst ingston nsaknas nas: Är anslutningskabeln ordentligt isatt i telefonen och i väggjacket? Kolings ingston hörs,, men det går inte eattringa: Det är inget fel å anslutningen. Är inställningen för ton-/ulsval korrekt? Se Byta uringningsmetod" å s. 10. Endast för tele elefonvä onväxlar: Ingen förbindelse ellere ler felringn ringning när man använder minnet net för att ringa r (t.e(.ex.. nummerreetition, kortn ortnummer): Programmera in förval. Samtalsa lsartnern kank ninte ehöra adig: Har du tryckt å sekretessknaen? Tryck en gång till å den. Sitter kontakterna å lursladden som de skall? Knaen Förfrågan fungerar inte nte: Ställ in lämlig flashtid. Kontakte akter/ti /tillver lverkarens intygi om överensstämme stämmelse se Din fackhandlare hjäler dig gärna om du har frågor om hanteringen av telefonen. Den här telefonen är avsedd för användning i ditt land, såsom anges å förackningen. Kontakta leverantören eller din nätoeratör om det ustår roblem vid drift i kommunikationssystem med analog nätanslutning. CE-märket bekräftar att aaraten ufyller de grundläggande kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning. Öve versatt utdrag ur original nalintyge get: We, Siemens AG, declare, that the above mentioned roduct is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number Q810820M in comliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/ 05/EC. The resumtion of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured. Senior Aroval Manager & Svenska

16 swd.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Garanti Produkten ufyller de krav som ställs för att ansluta den till ett ublikt telefonnät. Om rodukten under en 12-månaderseriod från inkösdatum skulle uvisa material- eller tillverkningsfel åtar sig Siemens Osakeyhtiä eller lokala telefonbolaget att efter val rearera eller ersätta rodukten. Inköskvitto skall alltid bifogas vid inlämning för service. Det åligger kunden att inom skälig tid från det att felet utäckts reklamera detta till Siemens eller lokala telefonbolaget. Om kunden underlåter att göra detta gäller inte garantin. Garanti gáller material eller tilverkningsfel. Garantin omfattar inte skador som ustår genom att rodukten använts för ändamål eller i miljöer den inte är avsedd för, heller inte skador ukommna genom vårdslöshet, förslitning eller ingre av tredje erson eller annan skada utanför Siemens kontroll (t.ex. åskskada eller fuktskada). Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial eller brister som endast i ringa omfattning åverkar värdet eller funktions- dugligheten. Service Siemens Hel eldesk esk. Telefonnummer: Från: måndag-fredag9-18 Far frågor gällande anslutningen kontakta teleoeratoren. 16 Svenska

17 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 5KMMGTJGFUCPXKUPKPIGT Euroset 2015 må ikke anvendes i fugtige lokaler (badeværelser), da aaratet ikke må udsættes for vandstænk. Efter anvendelse skal telefonen bortskaffes å miljøvenlig vis. Giv kun Euroset 2015 sammen med betjeningsvejledningen. Krav v til omgivelser og vedligeholde igeholdelse Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Telefonen kan benyttes inden for temeraturområdet +5 C C. Mellem telefonen og radioaarater som mobiltelefoner, ersonsøgere eller TV, bør der altid holdes en afstand å mindst 1 meter. I modsat fald kan der ostå forstyrrelser i telefondriften. Undlad at anvende telefonen i rum med meget støv, da støvet betydeligt forkorter telefonens levetid. Euroset 2015 kan rengøres med en let fugtig eller antistatisk klud. Anvend aldrig en tør klud (ga. statisk elektricitet), eller stærke rengøringsmidler. Bemærk, at telefonens gummifødder kanefterlade mærker å olerede og lakerede overflader. )GPGTGNV QO NCITKPI CH VGNGHQPGPU KPFUVKNNKPIGT For ermanent lagring af de forskellige indstillinger i telefonen, skal indastninger afsluttes med tryk å indstillingstast B. For annuller llering af lagringen, ved f.eks. forkert indtastning, læg røret å uden at trykke å indstillingstasten B. Den orindelige indstilling er dermed ikke ændret. 17 Dansk

18 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 (QTGVCIG QRMCNF Foretage okald c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). o Indtast okaldsnummer. Efter indtastningaf den 20. ciffer, vil de efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. Pauser mellem cifrene kan indtastes ved at trykke å O. Bemærk, at okaldsnummer ikke må begynde med en ause. Okald ved hjæl af kortnumme tnummert rtas aster erne c Løft røret (eller tryk å højttaler-tasten ). For 2. niveau af kortnummertasterne tryk Š. Jensen Tryk kortnummertasten. Okaldtil den sidst kald k ldte e nummer (en af a de5s5 sidst kaldte numre) De sidste 5 kaldte numre gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver). c Løft røret (eller tryk højttaler-tasten ). O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer og dets lacering i rækkefølgen (1...5 til venstre) vises i dislayet. o Indtast laceringsnummer (1...5). Okald til det ønskede nummer foretages. Okaldtil et alarm-nummer Forudsætninger: Et alarm nummer er indrogrammeret og telefonen er særret (dislayet viser zzzz ). c Løft røret, tryk å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). )GOOG QRMCNFUPWOOGT Gemmeokaldsnu aldsnumme mer/ notesbog-funktio bog-funktion I Euroset 2015 kan der gemmes o til 32 okaldsnumre i telefonens to niveauer af kortnummertaster. cb Løft røret, tryk indstillingstasten. (For 2. niveau trykš). Tryk den kortnummertast hvor nummeret ønskes gemt. Tidligere gemte numre vises ikke i dislayet. Hvis hukommelsen for denne tast er tom, viser dislayet symbol z. o Indtast det ønskede nummer (maks. 32 cifre). eller Gem med notesbog-fu esbog-funktion ion: O... O Tryk å genkaldstasten indtil det ønskede nummer er vist i dislayet. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. 18 Dansk

19 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Pauser (3 sekunder) gemmes ved at trykke åo. Bemærk, at okaldsnummer må ikke begynde med en ause. Efter det 20. ciffer vil efterfølgende cifre flytte sig fra højre til venstre i dislayet. 19 Dansk

20 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Gemme/ e/ Slette et alarm-nummer Hvis telefonen er særret (se "Særre/ Åbne telefon", side 10), kan okald til et alarm-nummer foretages ved at trykke å en tilfældig tast (bortset fra B,œ,, +, -). cbœ8 Løft røret, aktivér funktionen. o Indtast din PIN-kode (fabriksindstilling: 0000). Alarm-nummeret vises i dislayet. Hvis et alarm nummer er ikke indrogrammeret, viser dislayet symbol z. o Indtast et alarm-nummer (maks. 32cifre) eller Slet et alarm-nummer. Ba Tryk å indstillingstasten, læg røret å. 20 Dansk

21 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 #V JÎTG QI DNKXG JÎTV Indstil illing ing af ringes r ngestyr yrke e og ringetone I Euroset 2015 er der 7 forskellige ringestyrkeindstillinger at vælge imellem (fabriksindstilling: 7). Inds dstil illing istan tandby cb5 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetone høres for kontrol. Tryk å lus eller minus tast. +eller- Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indsti tilling ling mens stelet elefonen nringer: r Tryk å tasterne +eller-før røret løftes. Den sidst valgte indstilling gemmes. Indstil illing ing af ringetone r ngetonefrekven ensen I Euroset 2015 er der 3 indstillingsmuligheder for ringetonefrekvensen (hastigheden). Fabriksindstilling: 3. cb6 Løft røret, aktivér funktionen. Ringetonen høres for kontrol. 1 Tryk å en af tasterne 1...3: = laveste frekvens; 3 = højeste frekvens. Ba Tryk indstillingstasten og læg røret å. Indstil illing ing af ringetonem r ngetonemelodi I Euroset 2015 er der 10 forskellige ringetonemelodier at vælge imellem (fabriksindstilling: melodi 0). cb7 Løft røret, aktivér funktionen. 0 Den løbende melodi afsilles for kontrol....9 Tryk å en af tasterne Den ønskede melodi afsilles for kontrol. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af højttalers alerstyrken Når højttaleren er aktiveret, kan der under et okald vælges imellem 7 forskellige styrker. +eller- Tryk lus eller minus tast. Ringestyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. 21 Dansk

22 DK.fm euroset 2015, A31008-E2015-B S19 Aktivere/ deaktivere medhør-funkt -funktionen Denne funktion tillader alle tilstedeværende at høre en telefonsamtale ved hjæl af en indbygget højttaler. Aktivér under en samtale: tryk højttaler-tasten. Deaktivér medhør: tryk å tasten igen. Nå højttaleren er tændt og røret er løf øfteta af, er medhør-funk -funktionen nen aktiveret. Den indbyggede håndfri mikrofon er deaktive iveret. Når højttaleren er tændt og røret er lagt å, er medhør-funk -funkti tionen aktiveret via den indbyggede håndfri mikrofon. Aktivere ivere/ deaktive tivere e håndfri itale- ale-funkt unktionen Med Euroset 2015 kan man foretage okald, selvom røret er lagt å (håndfri tale). For at onå det bedste resultat, skal man befinde sig ca. 50 cm fra mikrofonen. (a) Aktive ivering gaf a håndfri talt ale e under oka kald: +a Læg røret å samtidig med, at du trykker å højttalertasten. (b) Aktiv ivering gaf a håndfri talt ale e før okald Før indtastnig af nummer: tryk højttaler-tasten. Håndfri tale er aktiveret. Deakti tivering af håndfri tale c Løft røret under samtale. Mikrofonafbryder onafbryder (Mute) Under et okald kan du deaktivere mikrofonen således, at din samtaleartner ikke kan høre dig. q Tryk mute-tasten under samtale. For genaktivering af mikrofonen: tryk mute-tasten igen. Aktiver ivering/ deaktivering af Music c on-hold Når man afbryder mikrofonen, kan man efter ønske samtidig aktivere Music on-hold - funktionen: Løft røret. Aktivér funktionen c B19# 0 eller1 0 = Deaktivér Musicon-hold 1 = Aktivér Musicon-hold. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. Indstil illing ing af lydstyr yrke e i røret IEuroset 2015 er der 3 indstillingsniveauer for lydstyrken i røret (fabriksindstilling: niveau 3). cb9 Løft røret, aktivér funktionen. +eller- Tryk lus eller minus tast. Lydstyrken stiger eller falder for hver gang man trykker å tasten. Ba Tryk indstillingstasten, læg røret å. 22 Dansk

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Brugermanual til Hinke HT0415Vi

Brugermanual til Hinke HT0415Vi Model HT0415Vi Brugermanual til Hinke HT0415Vi 2 2 3 3 Produktet Tak fordi du valgte en Hinke HT0415Vi Boxer godkendt MPEG4 modtager med harddisk til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

19LED-DVD T2K GOCAMP

19LED-DVD T2K GOCAMP BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÖR 19LED-DVD T2K GOCAMP FARVE - TV MED FJERNETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL 50260147 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning LASER AFSTANDSMÅLER Best.nr. 6869 Betjeningsvejledning Elektronisk afstandsmåler Model: KC-100C Betjeningsvejledning OVERSIGT KC-100C Elektronisk afstandsmåler bestemmer hurtigt afstanden til et objekt

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1 BUTLER 920 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

User guide Conference phone Konftel 100

User guide Conference phone Konftel 100 User guide Conference phone Konftel 100 Dansk I Deutsch I English I Español I Français Italiano I Norsk Suomi I Conference phones for every situation Innehåll Beskrivning Anslutning, tillbehör, reservdelar

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products Bewator - Simplebus2 Porttelefon Quickguide Version 7 Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data og design kan ændres uden

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning

X-DS301-K. Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur. Bruksanvisning Brugsanvisning X-DS301-K Högtalarsystem med dockningsstation och väckarklocka Docking-højtaler med alarmur Bruksanvisning Brugsanvisning VIKTIGT Denna blixtsymbol med pilspets i en liksidig triangel står som en varning

Läs mer

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710

!!!!!!!!!!! Användarmanual Uno Fast Snom 710 Användarmanual Uno Fast Snom 70 Innehållförteckning. Komma igång. Att ringa med din Snom telefon.. Slå ett telefonnummer.. Ringa med snabbval.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan.. Söka en kontakt och ringa..

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com 29.10.2013 MADISON 60 www.bathdeluxe.com MADISON 60 230V 230V OBS! Endast behörig elektriker OBS! Må bare monteres av autorisert elektrikker OBS! Skal tilsluttes af autoriseret elektriker NOTE! Authorized

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager P/N: 305060 Start Hurtigt i gang Daglig brug 10-2011-B Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Dansk Svenska English Start Hvad følger med

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer