Plan för krishantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för krishantering"

Transkript

1 TRANEMO KOMMUN Plan för krishantering Om det otänkbara händer Tranemo Gymnasieskola Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner som du skall känna till

2 Innehåll Krisgruppens organisation:... 2 Övriga viktiga telefonnummer... Fel! Bokmärket är inte definierat. Rutiner vid dödsfall, sjukdom, omfattande olycka som berör verksamheten 3 A. Om elev avlider... 3 B. Dödsfall eller allvarlig olycka/sjukdom inträffar i skolan... 4 C. Om elev drabbas av svår sjukdom/skada... 4 D. Om elevs förälder eller syskon avlider... 4 E. Om personal avlider... 5 F. Omfattande eller större olycka som berör verksamheten... 5 Lathund för ansvar och uppgifter vid omfattande olycka 6 Plan för hantering av extraordinära händelser i kommunen 8 Sida 1 av 14

3 Vid tillfällen då skolan drabbas av olycka eller dödsfall eller Kommunen drabbas av en extra ordinär händelse 1 finns en krisgrupp som snabbt ska kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. Denna grupp består på Tranemo gymnasieskola av skolledning, skolsköterska samt kurator Vid omfattande smittspridning finns Lokal pandemiplan.* Då större grupper har aktiviteter utanför skolan ska detta meddelas via deltagarlista till expeditionen. Krisgruppens organisation: Namn Tel. skolan Mobil Tel. hem Eero Jensholm Marit Ekstener Annika Persson Katarina Ekerhed Tel. resurspersoner på skolan Namn Tel. skolan Mobil Tel. hem Vaktm. Bruno Dahlqvist Adm. Hanna Eriksson Adm. Catharina Claesson Övriga viktiga telefonnummer SOS 112 Räddningstjänst 112 Polis Lasarettet i Borås vxl Sjukvårdsupplysning 1177 Vårdcentralen Tranemo , Giftinformation Sjukvårdsrådgivningen 1177 Tranemo kommun, växel POSUM gruppen Tranemo pastorat, växel Präst , , Diakonissa SOS International Corporate Travel Insurance (kommunens försäkring Personal) Folksam (kommunens för säkring Elev) Vid större katastroflarm/extra ordinära händelser där vi är berörda kontaktar kommunens POSOM-grupp oss på skolan. (POSOM = psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) * Lokal pandemiplan finns på stortorget S:\Gymnasiet\GEMENSAM INFORMATION\PM alla\pandemi 1 Se bilaga 1 Sida 2 av 14

4 Rutiner vid dödsfall, sjukdom, omfattande olycka som berör verksamheten A. Om elev avlider - sjukdom - olycka - suicid 1. Den som får information om dödsfallet kontaktar omedelbart rektor. a. Rektor säkerställer att informationen är korrekt. b. Rektor sammankallar krisgruppen och klf för planering och fördelning av fortsatt arbete. c. Rektor sköter i förekommande fall kontakter med sektionschef/bku samt massmedia. 2. Vid informationen till personal och elever: Vid olycka - olycksförloppet redogörs noga. Ev. bjuds polis, ambulans eller räddningstjänst in så snart som möjligt. Vid sjukdom beroende på hur informationen varit under sjukdomsförloppet görs en kartläggning av sjukdomen och hur slutskedet var. Detta görs av skolsköterska och ev. vårdnadshavare/föräldrar. Vid suicid tonvikten läggs på samtal med berörd klass och övriga berörda elever. Det finns en dokumenterad risk för spridning av självmord därför bör experthjälp anlitas på tidigt stadium ex BUP. (När man talar om självmord är det viktigt att poängtera att alla problem är övergående och kan lösas på andra sätt än självmord). 3. Rektor informerar berörda lärare. Även en skriftlig information ges ut (säkerställer att alla får samma information). 4. Berörda klasser informeras av undervisande lärare första lektionen. Berörda andra kamrater på skolan informeras av resp. klf. Glöm ej de elever som börjar senare under dagen. Stödgruppen finns som resurs. 5. Flaggning sker efter första rasten. Aktuell klass och andra berörda inbjuds att medverka. 6. Klf tar kontakt med den avlidnes vårdnadshavare och berättar vad skolan gör. Ev. finns redan etablerad kontakt och vårdnadshavarna är delaktiga i planeringen. 7. Minnestund arrangeras, som hålls av präst, eller annan lämplig person. Efter minnesstund hålls samling med resp. klass, kamratgrupp där klf deltar. 8. På ett lugnt, men centralt ställe i skolan ordnas ett fotografi på den avlidne, bord med ljus, blomma och minnesbok. 9. Ett samtalsrum upprättas vid behov, där personal från EHG finns. 10. Dödsruna i tidningen samt blommor till begravningen ombesörjes av krisgruppen. Dödsrunan i tidningen sker efter samråd med vårdnadshavare och får ej annonseras före anhörigas dödsruna. 11. Kamrater och personal vill kanske delta på begravningen. Rådgör med vårdnadshavare om detta. 12. Den avlidnes klasslista, grupplista etc omarbetas omgående och distribueras till samtliga. 13. Påminn om elevens bortgång vid sommar- julavslutningen. 14. Rektor ansvarar för uppföljningen för inblandad personal först efter begravningen, sedan efter ca 2 månader. 15. Dokumentering sker stegvis av krisgruppen. Sida 3 av 14

5 B. Dödsfall eller allvarlig olycka/sjukdom inträffar i skolan 1. Första hjälpen ges av någon personal. Expeditionen kontaktas skyndsamt och meddelas vad som hänt. Expeditionen larmar ambulans. 2. Rektor samlar, vid behov, krisgruppen samt berörd klf och fördelar arbetsuppgifter. Viktigt att elever och personal som sett olyckan/tillbudet fångas upp. Vid behov inrättas jourrum där EHG finns tillgängliga för samtal. a. Anhöriga underrättas om vad som hänt och skolans vidare åtgärder. b. Klassen och berörda lärare underrättas om fakta om händelsen och om skolans vidare åtgärder. c. Vid dödsfall är polis ansvarig för information till anhöriga. d. Kontakter med ev. massmedia och sektionschef/bku ombesörjs av rektor. e. Anmälan till arbetsmiljöinspektionen görs f. Skolans skyddsombud informeras. C. Om elev drabbas av svår sjukdom/skada 1. Den som får information om det inträffade kontaktar skyndsamt expeditionen, som meddelar klf, rektor och skolsköterska. 2. Den rektor utser kontaktar vårdnadshavare och elev för samråd om fortsatt information. 3. För intern information ansvarar rektor/krisgrupp. D. Om elevs förälder eller syskon avlider 1. Den som får information om det inträffade kontaktar omedelbart klf. 2. Klf kontaktar skolsköterska/kurator. 3. Klf talar med eleven/förälder om vilka uppgifter som får lämnas till klassen samt hur dessa ska presenteras. Det underlättar t ex om klasskamraterna vet hur eleven vill att de ska förhålla sig till det som hänt (ex om de ska ta initiativ till samtal eller eleven själv vill bestämma när han/hon vill prata om det). Diskutera sorg och sorgreaktioner med klassen. 4. Klf informerar klasskamrater och övriga berörda lärare. 5. Klassen beslutar om ev. blommor, eller annan kondoleans som klf ombesörjer. Detta bekostar skolan. Kondoleans sker efter att familjens dödsruna varit i tidningen. 6. Klf eller någon ur EHG följer upp elevens mående och situation under en längre tid behövs ytterligare stöd? Sida 4 av 14

6 E. Om personal avlider 1. Den som får information om dödsfallet kontaktar rektor. a. Rektor säkerställer att informationen är korrekt. b. Rektor sammankallar krisgruppen för planering och fördelning av fortsatt arbete. 2. Rektor informerar muntligen personalen. Även en skriftlig information ges (säkerställer att alla får samma information). Glöm ej de som börjar senare under dagen. 3. Berörda klasser informeras av undervisande lärare under första lektionen. Glöm ej de elever som börjar senare under dagen. 4. Flaggning sker efter information getts. 5. Dödsruna i tidningen sker efter samråd med anhöriga och får ej annonseras före anhörigas dödsruna. 6. Blommor till begravningen ombesörjes av rektor. 7. Minnestund arrangeras, som hålls av präst, eller annan lämplig person. Efter minnesstund hålls samling med berörda klasser. 8. Om en lärare avlidit är målet att snarast återföra berörda klasser i normala rutiner. F. Omfattande eller större olycka som berör verksamheten 1. Rektor sammankallar krisgruppen snarast. 2. Rektor ansvarar för att saklig information lämnas till elever, personal och anhöriga. Informationen ges muntligt, men även skriftligt för att säkerställa att alla fått samma information. Olycksförloppet redogörs noga. Ev. bjuds polis, ambulans eller räddningstjänst in. 3. Ett samtalsrum inrättas där personal från krisgruppen finns för samtal. 4. Rektor ansvarar för kontakter med sektionschef/bku samt massmedia. OBS! Vid större trafikolycka informeras Radio Sjuhärad och Riksradion genom räddningschefens försorg 5. Vid dödsfall se handlingsplan för om elev/personal avlider. 6. Uppföljningssamtal sker efter behov. Sida 5 av 14

7 Lathund för ansvar och uppgifter vid omfattande olycka Krisgrupp Vid tillfällen då skolan drabbas av olyckshändelse finns en krisgrupp som snabbt ska kunna organisera sig, samla in och lämna riklig information samt stödja elever, personal och anhöriga. Gruppen består av gymnasiechef, rektorer, skolsköterska samt kurator. Krisgruppen kartlägger situationen och kontrollerar fakta. Det är av yttersta vikt att informationen som krisgruppen ska ge är korrekt och detaljerad. Viktiga frågeställningar: Vad har hänt? Var? Vilka är inblandade? Skador, omkomna, vilka? Vart har de transporterats? Vem är informationsansvarig på olycksplatsen? Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? Krisgruppen bedömer om fler resurspersoner behöver ringas in(kommunens POSOM-grupp, BUP, skolpsykolog mfl). Krisgruppen bedömer om en allmän samling för elever och personal ska hållas eller om resp. klf samlar klasserna för information. Krisgruppen samlar berörda elever och klf till samling. Rektor Informera elever, personal och anhöriga om vad som hänt och var man kan nå krisgruppen. Ansvara för att en allmän samling hålls för elever och personal i studiehallen. Ansvara för kontakt med massmedia och myndigheter. Anordna minnesstund med tyst minut vid dödsfall. Kontakta elevrådets ordförande. Inställning av ev. skolfester. Kontakta klassföreståndare och informera om samling i konferensrummet med berörda elever och stödgruppen. Underrätta berörda undervisande lärare. Ringa dem hem vid behov. Ansvara för personalens ev. förändrade arbetsuppgifter. Skolsköterska Kontakta sjukhuset för att få saklig information om olyckan och skadade. Hjälpa kamrater att få tillfälle att besöka eventuella skadade som blivit inlagda på sjukhuset. Informera anhöriga om skolförsäkring. Delta i stödgruppens krisbearbetning. Planera för efterbearbetning. Kontakta föräldrarna för besök av skolsköterska/kurator. Kontakt med katastrofgruppen på sjukhuset vid behov Ansvara för Krislådan (vit duk, ljusstakar, ljus och handlingsplanen) Kurator Kontakta sjukhuskyrkan. Ordna minnesstund och tillfälle för kamraterna att säga adjö. Beakta de anhörigas önskemål i samband med begravning. Kontakta föräldrarna för besök av kurator/skolsköterska. Kontakt med katastrofgruppen på sjukhuset vid behov. Kontakt med socialtjänsten vid behov. Delta i stödgruppens krisbearbetning. Planera för efterbearbetning. Assistent Telefonsamtal angående olyckan kopplas till rektor. Ringa in resurspersoner vid behov på krisgruppens begäran. Beställa blommor till anhöriga från skolan samt till minnesstunden. Sida 6 av 14

8 Vaktmästare Ansvara för praktiska frågor såsom lokaler, transporter och material. Ett samtalsrum bör exempelvis iordningställas. Flaggning. Tänk på! Klassläraren ska vid behov hela första dagen ha hjälp av någon i krisgruppen. Eleverna ska inte skickas hem utan att föräldrarna kontaktats. Skolsköterska eller skolassistent på gymnasiet meddelar rektor på ev. syskons skola inom kommunen. Tala med eleverna och observera deras behov. Vår tystnadsplikt! Sida 7 av 14

9 Dnr: Bilaga 1 Plan för hantering av extraordinära händelser i kommunen Plan för hantering av extraordinära händelser Lednings- och informationsplan -planen kan med fördel användas även vid mindre samhällsstörningar Lärandesektionen Fastställt av KS: XXXX-XX-XX Utskrivet: Reviderad: Sida 8 av 14

10 MÅL FÖR VERKSAMHETEN VID SAMHÄLLSKRISER OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER sid 10 KRITERIER FÖR ATT PLANEN SKA GÄLLA sid 10 LAG OCH FÖRFATTNINGSHÄNVISNINGAR sid 10 ANSVAR (ANSVARS-, NÄRHETS- OCH LIKHETSPRINCIPEN) sid 10 ORGANISATION sid 10 Ledningsgrupp vid kriser (alt. Vid långvariga händelser) sid 11 Krav på inställelse och skiftgång sid 12 Lokaler Samband/kommunikation Information intern extern (hur/vem) WIS instruktion POSOM Samverkan LARM sid 12 BESLUT OM AKTIVERING sid 12 BESLUTS OCH DELEGATIONSREGLER sid 12 Nämnd sid 13 Förvaltningschef Avdelningschef Enhetschef AVVECKLING AV KRISLEDNINGSORGANISATIONEN sid 13 UTBILDNING OCH ÖVNING sid 13 Bilagor 1. Ledningsgrupp 2. Verksamhetsansvariga 3. Intern telefonlista Lärandesektionen 4. Intern telefonlista Kommunen 5. Kommunens centrala krisledning 6. Samverkande myndigheter/företag 7. Kritiska Åtgärder?!? Åtgärdslista-uppstart Vart hämtas material till ledningsplatsen? 8. Kontakt uppgifter till POSOM-gruppen Sida 9 av 14

11 Mål för verksamheten vid samhällskriser och extraordinära händelser De av nämnden fastställda prioriterade verksamheterna ska upprätthålla god verksamhet med så lite störningar för 3.e man som möjligt. Kriterier för att planen ska gälla Samhällsstörningar där förvaltningens ledningsgrupp behövs för att samordna händelsen samt större verksamhetsstörningar. Exempel på samhällsstörningar: Pandemi Vinterkräksjuka Brand och utrymning Utsläpp (t ex luftförorening, vattenförgiftning) Elavbrott och teleavbrott Störningar i omvärlden Lag och författningshänvisningar Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fred och höjd beredskap. Samt samma lagar och författningar som i vanliga fall styr verksamheten. Ansvar (ansvars-, närhets- och likhetsprincipen) Ansvarsprincipen innebär att den som i fred har ansvar för en verksamhet har motsvarande ansvar vid större olyckor, extraordinära händelser samt vid höjd beredskap. Närhetsprincipen innebär att besluten för den operativa verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Likhetsprincipen innebär att organisationen vid en kris så långt det är möjligt ska vara densamma som under normala omständigheter. Organisation Organisationen ska i så stor utsträckning vara densamma också under en extra ordinär händelse. Vid allvarligare händelse prioriteras verksamheterna inom lärandesektionens verksamhetsområde enligt följande. 1. Förskola/grundskola/särskola 2. Tranemo gymnasieskola - ungdomsgymnasiet 3. Tranemo gymnasieskola komvux/sfi, lärcentrum 4. Kulturskola/bibliotek/allmän kultur/fritidsverksamheten Detta innebär att utifrån den extra ordinära händelsens art beslutas vilka verksamheter som ska vara i drift enligt ovanstående prioriteringsordning. Personal i verksamheter som stängs placeras i personalpool för att förstärka de verksamheter som är igång. I händelse av allmän vaccinering gäller ovanstående prioriteringsordning, dvs personal inom förskola/grundskola/särskola samt stabspersonal prioriteras först, därefter i fallande ordning. För de verksamheter som är i drift gäller följande prioritering: 1. Flytta personal till verksamhet i drift. 2. Flytta barn/elever till annan enhet. Lärandesektionen, med sektionschef och stab, leder och samordnar verksamheten inom förvaltningens verksamhetsområde. Skola/förskola är indelade i följande område: Tranängskolan f-6/am/sj verksamhetsområde Limmared/Länghems verksamhetsområde Dalstorps verksamhetsområde Särskolans verksamhetsområde Tranängskolan 7-9 Område gymnasium Kulturområdet är indelat i följande område: Sida 10 av 14

12 Kulturskola Bibliotek/allmänkultur Fritidsområdet Fritidsgårdar Utgångspunkten är att organisationen är samma vid extra ordinär händelse. Samtliga områden har plan för extra ordinära händelser, där ansvariga rektorer/chefer ansvarar för ledningsarbetet. Skolskjutsorganisation Fordonskapacitet: Kommunens upphandlade skolskjutstrafik sköts idag av 21 fordon. Gäller i huvudsak körning av F-6 elever, men även liten del 7-9 elever åker med dessa fordon. 7-9 elever och gymnasieelever åker i normalfallet med linjebuss. Östra Kinds Taxi har tagit hjälp av två underentreprenörer, Limmareds Buss och Nittorps Buss. Sammanlagt har dessa tre bolag 5 st större fordon som snabbt kan sättas in och komplettera de andra 21 fordonen. Utöver detta har Östra Kinds Taxi samarbete med Kjellgrens Buss, Tranemo, vilka har ytterligare fordon att tillgå vid behov. Förarkapacitet: Vid en pandemi blir det troligen på förarsidan det blir brist snarare än på fordonssidan. Leif bedömde att i nuläget finns följande reserver att sätta in: Tranemo/Ambjörnarp/Sjötofta 2 reserver Länghem 2 Limmared/Grimsås 2 Dalstorp/Ljungsarp 2 Summa 8 reserver Vid en pandemi kommer ju också många elever vara hemma och behovet av skolskjuts kommer att minska från platser där det är få elever. Där kan ju då frigöras chaufförskapacitet. Eftersom våra skolskjutsentreprenörer är små bolag har de en hög kapacitet att snabbt ställa om de resurser som finns. Ledningsgrupp vid kriser (alt. Vid långvariga händelser) Ledningsgrupp vid kriser enligt nedan. Vid händelser som kräver dygnet runt bemannig kallas rektorer, kulturskolechef, bibliotekschef och fritidsintentent in. Ledningsgrupp Sektionschef ansvarar för ledningsarbetet på lärandesektionen. I händelse av sjukdom övertar nästa person på listan ledningsansvar. Stab Utvecklingsledare Planeringsledare Förvaltningssekreterare Ekonom tillika ansvarig för skolskjutsar Skolpsykolog Förskole sekreterare central infogrupp Sida 11 av 14

13 Krav på inställelse och skiftgång Åtgärder ska kunna startas omgående och en samlad ledning på plats skall kunna upprättas skyndsamt, och senast inom 6 timmar Lokaler Verksamheten bedrivs i samma lokaler som vanligt, om inte annat beslutats av sektionschef. Stabsledningen sitter i: 1. Forum - Torparummet 2. Alternativ lokal: Limmaredskolans bibliotek. Samband/kommunikation Internet Fast telefoni Mobiltelefoni samtliga personal i lednings- och stabsfunktion ska ha extrabatteri till mobiltelefonen, samt laddare för att kunna ladda mobiltelefonen i bil. Information intern/extern (hur/vem) Se rutin för central plan. Frånvarorapporter, bilaga 1, från verksamhetsområdena skickas till lärandesektionen kl och varje dag. Rapporterna ska innehålla information om aktuellt läge. Rapporterna sammanställs av staben på lärandesektionen. Informationen rapporteras vidare till central informationsgrupp. Informationen sköts via - e-post - telefon - kurir Lärandesektionens ledningsgrupp ska ha daglig avstämningskonferens kl.16.00, genom möte eller via telefon. Stabschef avgör behovet. WIS instruktion Två personer på lärandesektionen kommer att få behörighet att använda WIS för kommunikation. POSOM Se bilaga och intranätet. Samverkan Lärandesektionen samverkar med tekniksektionen, Räddningstjänsten och kommunledningen. Dessutom sker samverkan med skolskjutsentrepenör. Ansvariga rektorer håller daglig kontakt med enskilda förskolor/pedagogisk omsorg. Larm När sektionens ledningsorganisation ska aktiveras skall stab och samtliga rektorer/chefer ringas in. Plånbokslista för sektionsledningen/staben och ansvariga rektorer finns upprättad. Beslut om aktivering Sektionsschef beslutar om aktivering Besluts och delegationsregler Kommunstyrelse Kommunstyrelsen delegerar det operativa ansvaret till kommunchef. Kommunstyrelsen fattar beslut om ändrad servicenivå. Har krisledningsnämnd aktiverats gäller delegationen för krisledningsnämnd, fastställd av xxxx Anm: Vid t.ex brand/bombhot bör sektionschefen kunna ha stående delegation på att ändra servicenivåer, för att t.ex styra om bussar. Sida 12 av 14

14 Sektionschef Sektionsschef fattar på delegation beslut om ändrad servicenivå, att inkalla stab och ledningsorganisation. Rektorer/kulturskolechefer/bibliotekschef/fritidsintendent. Rektor/kulturskolechef/bibliotekschef/fritidsintendent fattar beslut på delegation om områdesorganisationen vid en extra ordinär händelse, samt att inkalla stab och ledningsorganisation på respektive område. Avveckling av krisledningsorganisationen Krisledningsnämnden Kommunstyrelsen Utbildning och övning Minst en gång per år. I samband med övning ska Plan för hantering av extraordinära händelser, utvärderas. Sida 13 av 14

15 Bilaga 1 Frånvarorapport avseende läget kl 09.00/15.00 (stryk ej tillämplig tid) från rektorsområde den./.20.. Rapporterat av: (namn)...tel nr: Denna blankett ifylld inrapporteras rektorsområdesvis till bildningsförvaltningens ledningsplats senast kl 1000 och kl I första hand som bifogad fil via mejl. I andra hand per telefon och i tredje hand per bud. 1. Antal frånvarande lärare skola: Totalt antal: 2. Antal frånvarande elever skola: Totalt antal: 3. Antal frånvarande personal förskola:. Totalt antal: 4. Antal frånvarande barn förskola: Totalt antal: 5. Antal frånvarande personal fritidshem: Totalt antal: 6. Antal frånvarande barn fritidshem:. Totalt antal: 7. Antal övrig personal frånvarande:.. Totalt antal: Sida 14 av 14

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Krishanteringsplan för Täfteå IK

Krishanteringsplan för Täfteå IK Krishanteringsplan för Täfteå IK 1. Inledning Att vara aktiv i en idrottsförening, exempelvis som idrottsledare eller ledamot i styrelse, innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Flik Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 Telefonlistor Adress, kontaktuppgifter och kartor Information om POSOM Stab och ledningsgrupp Information till resurspersoner Checklistor Ledningsplan för extraordinära

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-17 271 Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 KS, KF Beslut

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Denna plan är reviderad den:160122

Denna plan är reviderad den:160122 Denna plan är reviderad den:160122 KRISGRUPP Vid varje fysisk arbetsplats skall det upprättas en KRISGRUPP av enhetschefen, och som alltid sammankallar vid denna typ av kris. en skall bestå av personer

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux vid Hjalmar Strömerskolan 20150701-20160630 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Handlingsplan POSOM Gäller fr.o.m. 2010-06-01 Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag... 1 Aktivering... 1 POSOM:s organisation... 1 Befogenheter... 2 POSOM:s

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Krisledningsplan Checklista 2015-05-27

Krisledningsplan Checklista 2015-05-27 Krisledningsplan Checklista 2015-05-27 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid störningar, allvarliga och extraordinära händelser Oavsett tidpunkt för olyckan går larmet från Länsalarmeringscentralen,

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer