Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,"

Transkript

1 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt tillbaka! Trots att Folkuniversitetet Västs omsättning nådde en ny rekordnivå blev 2012 året då organisationen presenterade sitt sämsta resultat någonsin. Det finns emellertid många positiva aspekter att ta fasta på och arbetet för att återigen nå lönsamhet är i full gång, skriver Martin Bergö, ordförande, och Göran Berger, rektor blev ett omtumlande år för Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Omsättningen ökade för tionde året i följd och nådde en ny rekordnivå: 311 miljoner kronor. Samtidigt blev resultatet, -8,7 miljoner kronor, det sämsta någonsin. Hur kan det vara möjligt, frågar man sig? Svaret ligger i en allmän kostnadsexplosion med många nyanställningar samt på att några få enheter drogs med stora problem. Gymnasieskolorna i Skövde och Karlstad drabbades av landets gymnasiekris. Vuxenutbildningen i Göteborg upplevde att beställningar från kommunen inte verkställdes. Vårt södra distrikt brottades med en organisation i utveckling. Återgärder för att minska kostnaderna För att bromsa kostnadsutvecklingen införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. Det innebar nedläggning av engelskundervisningen i Göteborg, gymnasieskolan i Skövde och fritidsdansen vid Balettakademien samt neddragningar inom uppsökande folkbildning, anställningsstopp och investeringsstopp och en allmän sparkampanj gällande mindre utgifter såsom resor, internutbildning och förbrukningsmaterial. Besparingarna fortsätter under Positiva trender inom folkbildning och yrkeshögskola Allt är emellertid inte jämmer och elände. Under 2012 vände vi en mångårig, nedåtgående trend inom folkbildningen som alltså ökar igen. De kommande åren kommer vi att satsa på distans- och IT-utbildningar samt på kurser inom området människa och miljö på både högre och lägre nivåer innebar också ett genombrott för vår satsning på yrkeshögskoleutbildning. Tolv nya utbildningar drog igång på hösten och nio utbildningar beviljades start Tillsammans med våra kompletterande utbildningar gör dessa Folkuniversitetet Väst till en stor aktör inom yrkesutbildning, vilket bör ge bra skjuts även åt andra satsningar inom området personalutbildning. Framgångsrika uppdrag för Arbetsförmedlingen Vi har också varit framgångsrika i genomförandet av uppdrag åt Arbetsförmedlingen och är idag en av de största anordnarna i Västsverige, trots vass konkurrens från kommersiella utbildningsföretag. Folk- 2

3 innehåll Snabbt tillbaka!... 2 Fritt, frivilligt och samhällsorienterat... 4 Fönster mot en värld av olika intressen... 6 Folkuniversitetet intar Karlsborgs fästning sju korta kurser på distans Det går att driva bra och lönsamma friskolor utan att fuska med kvaliteten Tvära kast inom vuxenutbildningen universitetets arbete inom sysselsättningsfasen har varit inriktat på att få långtidsarbetslösa ut på arbetsplatser och sedan i jobb. Där har vi lyckats långt bättre än alla andra och får mycket beröm från myndigheten. Vi kan också glädja oss åt att Swedex, vårt test i svenska som främmande språk, fortsätter att växa. Swedex har under året erkänts av diverse offentliga instanser, bland andra ett landsting och några länders utbildningsdepartement. Vi väntar dock fortfarande på det stora genombrottet. Räknar med expansion och lönsamhet Budgeten för 2013 innebär en satsning på att snabbt komma tillbaka till lönsamhet igen. Vi räknar med fortsatt expansion, främst inom områdena arbetsmarknadsuppdrag och yrkeshögskola. Vi vill tacka kursdeltagare, uppdragsgivare och medarbetare för era bidrag till fortsatt utveckling vid Folkuniversitetet i Göteborg, den mest spännande och mångsidiga utbildningsorganisation man kan tänka sig. Företagsnära IT-utbildningar som ger jobb Framgångsrika insatser för långtidsarbetslösa Rundtur i Västsverige Studieförbunden visar enad front i regional utbildningssatsning Statistik och ekonomi Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelse Verksamhetschefer Göteborg, mars 2013 Martin Bergö ordförande Göran Berger rektor FOLKUNIVERSITETET REGION VÄST Adress: Norra Allégatan 6, Göteborg Telefon: E-post: Webbsida: Text & grafisk formgivning: Andreas Åhs Tryck: A-Footprint, Göteborg 2013 Copyright Folkuniversitetet

4 2012 var ett tufft år för alla studieförbund. Ett illustrativt exempel är att många kursprogram blivit tunnare i takt med att kampen om människors tid hårdnat och kostnaderna ökat. Samtidigt som utbudet inskränks visar förlustresultat hur det är att agera på en öppen marknad. Folkuniversitetet har valt att gå en annan väg än konkurrenterna. Fritt, frivilligt och samhällsorienterat Vi har gjort det till vårt credo att hålla den öppna kursverksamheten intakt. Under 2012 utökade vi utbudet i folkbildningen, satsade på att nå fler fria grupper och föreningar och fördjupade samarbetet med olika kulturinstitutioner, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Utökningen syftade till att hitta nya målgrupper såväl bland kursdeltagare som kunder från näringsliv och offentlig sektor. För att nå sina mål riktade Folkuniversitetet in sig på strategiska områden och nischer där man ser behov och kunskapsluckor, nu och i framtiden. Målet är att erbjuda en infrastruktur för ett livslångt lärande, därför vill vi vara så breda som möjligt och ha kurser för både privat- och yrkesliv. Under året har vi satsat på nya distanskurser som vi kallar 24sju. De kompletterar det vanliga utbudet och når dem som är vana vid distanspedagogik eller bor på ställen där vi inte har möjlighet att erbjuda kurser på plats. En annan satsning gäller IT. Folkuniversitetet vill finnas till hands då samhället genomgår en digital revolution och många har svårt att hänga med i svängarna. Det kan gälla att överbrygga den digitala klyftan men också att ge redan yrkesverksamma djupare kunskaper inom något IT-område, säger Göran Berger. Yrkesorienterat och samhällsnyttigt En av årets stora snackisar inom folkbildningsvärlden var professorn och demokratiforskaren Erik Amnås utredning Folkbildningens samhällsvärden En ny modell för statlig utvärdering som publicerades i oktober. Amnås rapport diskuterar, som titeln antyder, utvärderingen av folkbildningen men ger även uttryck för nya tankar kring funktion, värde och effekt som ligger i linje med Folkuniversitetets. Amnå yttrar sig försiktigt men pekar på att folkbildningen har kört på i gamla hjulspår och att det är dags att överblicka dess framtida roll. Han anser att kulturprogram och föreningsverksamhet har stått i förgrunden, på studieverksamhetens bekostnad. Det tycker vi också. Studieförbunden bör slå vakt om att ha en stor andel studier, säger Göran Berger. Amnå talar om ett nytt samhällskontrakt, en omförhandling av gränserna för offentligt, privat och ideellt där områden som tidigare varit statliga till exempel integrations- och välfärdsprojekt överförs till privata och ideella aktörer. I denna process spelar folkbildningen en viktig roll. Utbildning, arbetsmarknad, kultur, folkhälsa och civilsamhälle beskrivs som dess huvudsakliga arenor. Vår stiftelse har bestämt sig för att Fritidskurser kommer alltid att utgöra ryggraden i Folkuniversitetets verksamhet men andelen andra åtaganden måste växa och studieförbundens självbild utvecklas. bli bra på utbildning inom alla områden. Vi vill spela en större roll i Utbildningssverige; i avregleringen av gymnasieskolan, i komvux, i svenska för invandrare, i Kompetensplattform Västra Götaland och i uppdrag för näringsliv, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vi anser att studieförbunden ska ha en uppgift som liknar folkhögskolornas: yrkesorienterad, samhällstillvänd och med fokus på frågor som rör integration och insatser för arbetssökande och människor med svag utbildningsbakgrund. Fritidskurser kommer alltid att utgöra ryggraden i Folkuniversitetets verksamhet men andelen andra åtaganden måste växa och studieförbundens självbild utvecklas, menar Göran Berger. Ett friare sätt att möta individen Folkuniversitetet är idag aktivt inom samtliga områden Amnå nämner. Göran Berger tror att denna utveckling är till godo, dels för studieförbunden själva, dels för kvaliteten inom de berörda utbildningssatsningarna. Folkbildningen har ett friare sätt att möta individen och hitta nycklar till lärande utifrån dennes erfarenheter och förutsättningar. Vår pedagogik tillhandahåller ett undervisningsstöd som främjar individuella inlärnings- och studieprojekt. Tidigare var det offentliga skolsystemet fyrkantigt, uppbyggt kring kursplaner och förmedlingspedagogik. Den moderna skolan har lånat sina metoder från folkbildningen. Vi har inspirerat till förnyelse. Tankar som rör frivillighet, individualisering och måluppfyllelse modeord inom skolans värld kommer från oss. Avregleringen 4

5 Folkuniversitetet vill spela en större roll i Utbildningssverige, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Foto: Claes Svanteson har skapat en dynamisk skola vars metoder har vuxit fram i dialog mellan olika synsätt. Denna erfarenhet vill vi nu föra in i nya, statligt initierade utbildningssatsningar för vuxna, till exempel yrkeshögskolan. Konkurrenssituation som ställer krav Det nya samhällskontraktet medför också utmaningar. Avregleringarna har skapat en situation där studieförbunden tvingas konkurrera med privata aktörer och i- bland med staten själv. Amnå ser tecken på en begynnande hybridisering, att studieförbunden blir alltmer företagslika i sina strukturer, och höjer ett varningens finger: den idémässiga grunden riskerar att förskjutas. Göran Berger tar detta med ro. Det finns studieförbund med en tydligare ideologisk inriktning än Folkuniversitetet. De driver musikhus och annan kulturell verksamhet i så stor skala att det säkert finns risk att de tappar kontakten med sina huvuduppdrag och sin ideella förankring. Folkuniversitetets idémässiga grund bottnar i fria studier. Vi välkomnar därför möjligheten att bedriva olika verksamhetsformer utifrån premissen fritt och frivilligt. För vår del ser jag inte att vi står i begrepp att klippa banden till varken studier eller universitet. Snarare tvärtom. Vår relation till universitetet har utvecklats konstruktivt. Vi ser en förskjutning från samarbeten kring den tredje uppgiften till ett tydligare partnerskap i samhällsinsatser. Exempelvis samverkar vi kring Korta vägen, ett projekt som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Att utbildningssektorn har blivit alltmer konkurrensutsatt fordrar dock en beredskap som ställer krav på organisationen. Det är snabba kast på marknaden, utbildningsbehovet är konjunkturstyrt. Detta visar sig i att studieförbunden har svårt att få verksamheten att gå ihop. Därför är det viktigt att ha resurser för att klara stora uppdrag, upprätthålla kvaliteten och göra snabba omställningar, säger Göran Berger. Speglar befolkningen i sin helhet Ett konkret förändringsförslag Amnå levererar rör en omformulering av det tredje syftet med statens stöd till folkbildningen, att den ska bidra till att göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Många som medverkar i studieförbundens program är redan aktiva inom folkbildningen. Amnå ser problem i bristande återväxt, något han betraktar som en legitimitetsfråga. Jag uppfattar det som att Amnå riktar sig till studieförbund med stark föreningsanknytning, de som bär på de problem med åldrande och sjunkande medlemsantal som är kopplade till föreningslivet. Denna problematik har inte Folkuniversitetet. Vi har påtagligt många yngre deltagare inom vårt öppna kursutbud; medianåldern är 37 år. Jag vill att Folkuniversitetet ska spegla befolkningen i sin helhet. Våra kalkyler stämmer väl överens med den målsättningen, säger Göran Berger. I fas med folkbildningspolitiken Det är tydligt att Folkuniversitetet ligger i fas med det övergripande politiska tänkandet kring folkbildningens roll och samhällsnytta i Sverige. Med en väl genomtänkt, utbildningsinriktad idé om vad man vill vara, göra och uppnå står organisationen redo att möta framtida krav och motverka utanförskap och klyftor på de områden där insatser efterfrågas. 5

6 Fönster mot en värld av olika intressen Genom att erbjuda hjälp och stöd till kompisgäng och föreningar som engagerar sig i studiecirklar och kulturevenemang gör Studieservice betydande insatser för ett omfattande och ofta osynligt bildnings- och kulturliv på gräsrotsnivå. Studieservice är ett fönster mot en värld av olika intressen. Vi vänder oss till alla som vill läsa, spela, sjunga eller måla tillsammans på fritiden. Hos oss får de ekonomiskt stöd och administrativ hjälp som ger cirklar och andra arrangemang struktur, säger Margaretha Thorbjörnson, enhetschef. Bidragen kommer från Folkbildningsrådet. Som motprestation krävs ett mål, en arbetsplan, en närvarolista och ett ledargodkännande. Detta hjälper Studieservice gärna till med, vid sidan av att bistå med lokaler, kopiering, affischer och kanske något mindre bidrag till en skiv- eller bokproduktion. Inkluderande verksamhet med stor ämnesbredd En uttalad ambition är att vara inkluderande, något som märks i den ämnesmässiga spännvidden. Hos Studieservice ryms både det vardagliga och det excentriska. Man stödjer cirklar i feministisk litteratur, jungiansk psykodynamisk teori, renässansdans och kroppens poesi, men också körer, storband, litteratur- och skrivarcirklar och musikgrupper. Många är hobbybetonade medan andra är samhällsorienterade och vill göra skillnad. Sembrando esperanza Peru är ett exempel. Gruppen undersöker situationen i Perus huvudstad Lima. Målet är att hjälpa till att driva ett behandlingshem för tuberkulossjuka. Högt eller lågt, gamla eller unga alla är välkomna att starta en studiecirkel! Allt vetande berikar, vi hjälper till att kanalisera en enorm kunskapstörst. Om Studieservice är jordmånen, sår deltagarna fröna. Vi står för mångfald i ordets rätta bemärkelse, säger Bo Westerholm, utbildningsledare. Margaretha Thorbjörnson fyller i: Vi vägrar att nischa oss, det ska vara en salig röra på Studieservice. Högt eller lågt, gamla eller unga alla är välkomna att starta en studiecirkel! Avgörande för den fria kulturen Öppenheten återspeglas i den milda anarki som råder i Studieservice lokaler på Art College på Första Långgatan 16B. Dörrarna står på vid gavel, folk kommer och går och stämningen är hög. En av dem som tittar förbi är Henric Strahl. Tillsammans med filmklipparen Alexandra Lind driver han studiecirklar i video- och ljudproduktion. Vi jobbar med Homesick, en dokumentärfilm om den finske skidlegendaren och nationalikonen Eero Mäntyranta och 6

7 Studiecirklar i video- och ljudproduktion har resulterat i filmen Homesick om den finske skidlegendaren Eero Mäntyranta och hans barnbarn Viktor. Foto: Alexandra Lind Att få folk att träffas och göra något tillsammans leder till förkovran, glädje och utveckling. Det är viktigt ur folkhälsosynvinkel. hans barnbarn Viktor. Eero framstår som en helt vanlig gammal man, men historien rymmer märkliga berättelser om flykt, häxor, spöken och ett stort antal OS- och VMmedaljer. Vi har utvecklats otroligt mycket under arbetet med filmen. I ett litet projekt måste man klara allting själv och det hade varit svårt utan de pengar och den uppmuntran vi fått från Studieservice, säger Henric Strahl. Han är övertygad om att studieförbundens stöd till de fria studiecirklarna är avgörande för Sveriges framgångar som kulturland. Som gammal musiker vet jag att studieförbunden gör hela skillnaden. Du startar cirkel innan du ens har ett bandnamn. Är du oetablerad är det svårt att få bidrag, men hos Folkuniversitetet har alla samma chans. Vi har nu fått pengar från Filmpool Nord till att färdigställa Homesick. Utan vår envishet och Folkuniversitetets hjälp hade vi aldrig kommit så långt. Tar socialt ansvar Medarbetarna på Studieservice är överens om att deras jobb fyller en viktig funktion inom ramen för Folkuniversitetets uppdrag, men även i ett större perspektiv. Studieservice är en kreativ, levande och stimulerande arbetsplats. Att få folk att träffas och gör något tillsammans leder till förkovran, glädje och utveckling. Det är viktigt ur folkhälsosynvinkel, säger Bo Westerholm. Margaretha Thorbjörnson är inne på samma linje. Studieservice tar socialt ansvar och stöttar grupper med fysiskt och psykiskt funktionshinder som inte själva kan ta sig hit och få del av våra tjänster. Två exempel är ett rockband på Gunnareds gård och en origamicirkel på Gyllenkrokens aktivitetshus. Vi bedriver en form av friskvård som gör stor skillnad i människors liv. Gemenskap och levande möten är oerhört viktiga för många. 7

8 Skara skolscens teaterelever agerar ihop med besökarna i äventyrsupplevelsen Jakten på den försvunna guldreserven på Karlsborgs fästning. Foto: Tommy Holl Folkuniversitetet intar Karlsborgs fästning Genom samarbeten med institutioner och föreningar är Folkuniversitetet med och utvecklar kvaliteten och bredden i regionens kulturliv. Sedan 2011 har man spelat en framträdande roll i en hypermodern, succébetonad konceptutveckling av Karlsborgs fästning. De senaste åren har Folkuniversitetet varit inblandat i en konceptutveckling av Karlsborgs fästning. Fästningen, belägen på Vanäs udde i Vättern, uppfördes på initiativ av Baltzar von Platen och var tänkt att fungera som Sveriges reservhuvudstad. Hit skulle kungahus, regering, riksdag och guldreserv flyttas i händelse av ett invasionskrig. Människor idag vill inte bara bli guidade utan också involverade. Uppdraget var att få liv i byggnaden genom delaktighet och att förmedla kunskap genom upplevelse, säger Claes Bjerkne vid Bjerkne & Co som utvecklat konceptet på uppdrag av Karlsborgs kommun. Resultatet, den interaktiva äventyrsupplevelsen Jakten på den försvunna guldreserven, innehåller såväl Sveriges första filmproduktion i 3D-format som rörelsestyrda dataspel utvecklade av Högskolan i Skövde. Ett viktigt inslag vid sidan av tekniken är de skådespelande upplevelseguider som tar hand om och agerar ihop med besökarna. Här kommer Folkuniversitetet in i bilden. Lusten att beröra och underhålla Våren 2011 blev jag tillfrågad om att vara med och utveckla ett koncept på Karlsborgs fästning. Jag svarade självklart ja, säger Bo 8

9 Vi utvecklar folkbildningen genom att bidra till det livslånga lärandet på ett nyskapande sätt. Westerholm, projektledare med lång erfarenhet inom scenkonsten som bland annat dansare, musikalartist, pedagog och rektor vid Balettakademien i Göteborg. Eftersom det handlade om skapande dramatik tyckte jag att vi skulle använda riktiga skådespelare istället för guider. Jag kontaktade skådespelaren och regissören Maria Hörnelius som skrev manus. Tillsammans arrangerade vi sedan auditions och valde ut ett tiotal teaterelever från Skara skolscen och Folkuniversitetets gymnasium i Skövde som vi började drilla. Att hålla karaktären i en dryg timme samtidigt som du följer ett minutiöst schema och hanterar publik, frågor och datorprogram kräver mycket av skådespelarna både vad det gäller energi och engagemang. Det är som att springa tre, fyra maratonlopp på en dag; det är ett av de tuffaste skådespelarjobb som finns. Det är oförutsägbart och du är i farten hela tiden. Det är inte alla som fixar det. Du måste vara besjälad, jobba hårt och ha lusten och viljan att beröra och underhålla, säger Bo Westerholm. Nyskapande folkbildning Det hårda repeterandet var emellertid mödan värt. Strax före midsommar 2011 sjösattes Jakten på den försvunna guldreserven och succén var given. Publiken har strömmat till Karlsborgs fästning, satsningen har lovordats och arbetet med att skapa nya rum i äventyret, förbättra manus och anlita nya skådespelare har fortgått inför varje säsong. Allt blev fantastiskt lyckat! Men det hade inte varit möjligt utan skådespelarnas, Maria Hörnelius eller mitt eget engagemang. Med förenade ansträngningar har vi breddat Folkuniversitetets bas och utvecklat folkbildningen genom att bidra till det livslånga lärandet på ett nyskapande sätt, säger Bo Westerholm. Även uppdragsgivaren är nöjd. Folkuniversitetet är med och sprider kunskap om svensk historia i den kanske modernaste upplevelseattraktion vi har idag. Det är ett kreativt, positivt och roligt samarbete där det finns en öppenhet för dialog kring hur man ska gå till väga. Tillsammans säkerställer vi kvaliteten samtidigt som Folkuniversitetets teaterelever får testa något nytt, gå ut i verkligheten och tjäna lite pengar, säger Claes Bjerkne. David Inghamn, tidigare elev vid Balettakademien i Göteborg, som Stålhammar. Foto: Tommy Holl Fästningar och slott på kö Ryktet om Folkuniversitetets framgångsrika ockupation av Karlsborgs fästning har spridit sig. Flera av regionens slott och borgar har visat intresse och står nu på kö att bli intagna. Vi har skräddarsytt en kurs i upplevelseledande med skapande dramatik för Kungälvs kommun. Den sköts av skådespelaren Alexandra Reuter och resulterar förhoppningsvis i spännande satsningar på Bohus och Karlstens fästningar under och Jag har även kontakt med Tjolöholms slott och Gunnebo Slott och Trädgårdar. De arrangerar redan guidade turer, men jag hoppas kunna inspirera till nytänkande och vidareutveckling även där. Endast fantasin sätter gränsen för vad man kan åstadkomma, säger Bo Westerholm.

10 Folkuniversitetet har som målsättning att nå människor där de befinner sig, något som fått intresset för distansutbildning att explodera inom organisationen. Under 2012 kompletterade man tidigare satsningar med konceptet 24sju: korta, billiga, nätbaserade kurser för den breda allmänheten. 24sju utvidgar folkbildningen till deltagare som inte vill eller har möjlighet att delta i ett reguljärt kursutbud. Här är klassrummet öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och det enda man behöver för att vara med är en internetuppkoppling och en webbkamera. Trots att projektet är nystartat är ämnesbredden fascinerande stor med något för varje tycke och smak. Bland kurserna ryms såväl Fixa en hemsida! och Bygg en blogg som Pallkrageodling och den något mer abstrakta fantasy- och science fiction-inspirerade världsbyggarkursen Behöver din drake någonstans att bo?. Med 24sju vill vi visa bredden i vårt utbud och utöka vår pedagogiska spännvidd genom att utnyttja nätets möjligheter på ett optimalt sätt. Kurserna är korta, två till sex veckor, eftersom vi tror att många moderna människor ogärna binder upp sig för längre perioder, säger Kerstin Namuth, regional samordnare för distansutbildning vid Folkuniversitetet Väst. Flexibelt lärande i levande digital miljö Som mötesplats för 24sju-kurserna används lärplattformen FUGO, utvecklad i Moodle, ett Course Management System i open source-miljö. I det virtuella klassrummet skapas förutsättningar för flexibelt, fördjupat lärande genom ett interaktivt studiematerial bestående av text, foto, film och screencasts. Som komplement till FUGO används andra fria digitala resurser. Vid kursträffar har vi valt att jobba med Google+ Hangouts, ett verktyg för videochatt som är gratis och tillgängligt för alla. Vi vill även ta deltagaren utanför lärplattformen; till bloggar, Facebook, Instagram, Twitter och andra sociala medier. Det skapar levande kurser, ger kännedom om nätet och bidrar till ökad digital delaktighet, säger Kerstin Namuth. Ställer nya krav på kursledaren Trots att det virtuella klassrummet naturligtvis skiljer sig från det fysiska är de pedagogiska grundprinciperna, inspirerade av folkbildningsarvet, desamma på alla Folkuniversitetets kurser och utbildningar. Även på distanskurserna ser vi till deltagarens erfarenheter, önskemål och behov. Kommunikation är lika viktigt på nätet, likaså den gemensamma kunskapsmässiga och personliga utvecklingen. Men på en distanskurs gäller det att skapa tekniska förutsättningar för att gruppen ska kunna arbeta tillsammans, för diskussion och interaktion, säger Kerstin Namuth. Detta ställer nya krav på kursledarens förmåga att planera och förutse olika situationer. Förutom ämnesexpertis fordras ett reflekterande arbetssätt och specialkunskaper. Kursledarna måste ha hög digital kompetens och lätt för att lära sig nya tekniker. Därtill krävs flexibilitet. De måste gå in i kursen ofta och vara beredda att lösa akuta situationer omgående. Det är otroligt roligt att arbeta med de lärare som är inblandade i 24sju. De kommer med fantastiska idéer och är kreativa, kunniga och drivna, säger Kerstin Namuth. Brett utbud möter framtida behov Distanskurser blir alltmer efterfrågade inom alla utbildningssektorer och det mesta pekar mot att utbildningsformen har framtiden för sig. Men på en marknad där många aktörer väljer att specialiserar sig inom särskilda nischer kommer Folkuniversitetet att fortsätta satsa på bredd. Eftersom vi vill erbjuda en infrastruktur för ett livslångt lärande tror vi att ett ämnesmässigt brett och tidsmässigt flexibelt nätbaserat kursutbud kommer att möta ett växande behov inom vuxnas lärande. Vår verksamhetsidé går ut på att tillföra våra utbildningar nya pedagogiska rön och på att ligga i framkant av utvecklingen. Arbetet med distanskurser är ett viktigt led i detta och här har vi kommit betydligt längre än de flesta, säger Kerstin Namuth. Med 24sju vill vi visa bredden i vårt utbud och utöka vår pedagogiska spännvidd genom att utnyttja nätets möjligheter på ett optimalt sätt. 10

11 Det går att driva bra och lönsamma friskolor utan att fuska med kvaliteten Folkuniversitetet Väst är huvudman för flera gymnasieskolor blev ett år av både avveckling och utveckling då man tvingades stänga i Skövde men breddade utbudet i Karlstad och Trollhättan. Orsakerna bakom beslutet att stänga gymnasiet i Skövde kan spåras i såväl trender och demografi som i den senaste gymnasiereformen Gy Den innebar en tydligare åtskillnad mellan teoretiska och yrkesorienterade utbildningar som gör det svårare för elever som valt en praktisk inriktning att söka till högskola. Detta har, paradoxalt nog, drabbat estetiska program hårt. Samtidigt som elevunderlaget har blivit mindre har reformen bidragit till att fler väljer teoretiska, studieförberedande program. Det estetiska står mitt emellan. Det tillhör det teoretiska blocket men betraktas som yrkesinriktat, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Omkring 30 procent av dem som tidigare valt yrkesorienterade och estetiska program har nu sökt teoretiska en kraftig svängning av sällan skådat slag. Det gjorde att vi tvingades lägga ner i Skövde. Vi hade helt enkelt för få elever för att starta hösten Skövde kommun tog över de elever som redan var igång och lät dem slutföra sina utbildningar på samma program, i oförändrade klasser men under annan huvudman. Vi tog vårt ansvar och avvecklingen skedde på ett för eleverna bra sätt, säger Göran Berger. Attraktivt gymnasium i Trollhättan Parallellt med problemen i Skövde har gymnasiet i Karlstad utökats med ett samhällsvetenskapligt program. Uppstarten har gått knaggligt och de elva elevernas undervisning har samordnats med skolans estetiska gruppers. Marknadsföringsinsatser under våren ska göra programmet mer etablerat så att det startar med full klass hösten Vid gymnasiet i Trollhättan går det bättre. Här startade samtliga utbildningar med fulla klasser och från hösten 2013 utökar Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan är attraktivt och uppskattat. Foto: Martin Lundin man med ytterligare ett program: estetiskt med inriktning på teater. Gymnasiet i Trollhättan har blivit en attraktiv och uppskattad skola i sin hemkommun. Det har köer till samhälls- och ekonomiprogrammen och kommer att fylla en estetklass hösten 2013, säger Göran Berger. Fuskar inte med kvaliteten Folkuniversitetets gymnasieskolor hämtar sin pedagogiska grundsyn i folkbildningen. Utgångspunkten är den enskildes behov och erfarenheter och de pedagogiska metoderna varieras så att utbildningen så långt som möjligt anpassas efter individuella förutsättningar och önskemål. Satsningen på gymnasieskolor är ett led i en önskan att vara en del av den fria utbildningsmarknad som uppstått till följd av de senaste decenniernas avregleringar. Vid sidan av folkbildning samt arbetsmarknads- och yrkesutbildning är vi måna om att vara stora inom skollagsreglerad utbildning, som är vårt tredje fokusområde. Genom att bedriva gymnasieutbildning för både vuxna och ungdomar skaffar vi oss flexibilitet och kompetens som hjälper oss att möta konjunkturförändringar inom utbildningsområdet, säger Göran Berger. Folkuniversitetet tar den myndighetsroll det innebär att driva en skola på allvar. Vi följer regler och förordningar exempelvis kring betygsättning och vill visa att det går att driva bra och lönsamma friskolor utan att fuska med kvaliteten. Det finns i dagsläget inga konkreta planer på att starta fler gymnasieskolor. Men vi utesluter ingenting. Vi är beredda att gå in som huvudman om något intressant dyker upp, säger Göran Berger. 11

12 Tvära kast inom vuxenutbildningen Det har varit ett dramatiskt år för Folkuniversitetet Västs uppdragsavdelning. En mängd samspelande faktorer orsakade en bergochdalbaneliknande händelsekedja som skakade om komvuxverksamheten och grumlade glädjen över föregående års framgångar. Med facit i hand kan problemen spåras till 2011 då kommunen beslutade att införa ett nytt resursfördelningssystem. Gott betyg i utvärderingarna skulle leda till en större beställning nästkommande år en matematisk konstruktion som såg utmärkt ut på pappret men visade sig fungera mindre bra i verkligheten. Eftersom vi fick maximal poäng i granskningen skulle vårt elevantal utökas kraftigt; vi skulle bli störst i Göteborg på komvuxutbildning inom allmängymnasiala ämnen. Samtidigt ändrades våra förutsättningar. Vi skulle bedriva verksamhet året runt och gå från fyra kursstarter till nio, berättar Elisabeth Andreasson, chef för Folkuniversitetet Västs uppdragsavdelning. Förutom utökningarna stod man inför ytterligare förändringar. Från januari skulle utbudet omfatta kurser i kemi, biologi och fysik som inte funnits tidigare. En annan nyhet var att samtliga elever skulle tas emot individuellt och att skriftliga utbildningsplaner skulle upprättas för var och en av dem något som hängde ihop med nya krav på studiernas flexibilitet. Som kronan på verket skulle utbildningsreformen Vux-12 träda i kraft under sommaren. Vid årsskiftet var vi klara att ta oss an de nya eleverna. Men kommunen levererade inte den utlovade volymökningen under första kvartalet. Istället fick vi ta emot personer i mars. Detta sammanföll med ett stort och omfattande arbete med att hitta anpassade lokaler, rekrytera och planera, vilket överbelastade verksamheten, säger Elisabeth Andreasson. Politikerna drog i nödbromsen Det stod snart klart att Göteborgs Stads vuxenutbildningsförvaltning skulle överskrida sin budgetram. Ändå dröjde det till 12 slutet av augusti innan man förstod att det barkade åt ett underskott på hela 18,2 miljoner något som föranledde politikerna i utbildningsnämnden att dra i nödbromsen. Vi hade överlevt den stressiga våren och hela organisationen, personal och lokaler, stod redo för höstens kursstarter. Då fryser kommunen utan annat än vaga förvarningar alla komvuxintag. Av de nio planerade kursstarterna genomfördes totalt tre och en halv. Chockeffekten blev stor för oss och andra anordnare.

13 Man frågar sig hur det kunde gå så fel och varför en mediedebatt kring ett utbildningsstopp med konsekvenser för tusentals människor helt uteblev. Vuxenutbildningsförvaltningen avstod från att ta till vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos anordnarna. Det gjordes beställningar och ställdes krav som var svåra att leva upp till. Det fordras framförhållning och jämna elevflöden för att upprätthålla kvaliteten. Varför en debatt kring problemen uteblev kan jag bara spekulera i, men jag vet att de som drabbades inte har samhällets starkaste röster och det gör mig inte mindre sorgsen, säger Elisabeth Andreasson. Utökad budget, dialog och genomtänkta flöden Trots att det som hänt har skadat både Folkuniversitetet och dess elever ser Elisabeth Andreasson positivt på framtiden. Hon är säker på att liknande tvära kast i miljonkronorsklassen kommer att lysa med sin frånvaro. Komvux har fått utökad budget och en ny, tillförordnad utbildningschef som påbörjat arbetet med att se till att något liknande inte händer igen. Antalet kursstarter har minskats, man har inlett en tydligare dialog med oss anordnare och utvecklat Lean-koncept för genomtänkta elevflöden. Elisabeth Andreasson är noga med att betona personalens insatser under krisåret. Våra utbildningsledare, lärare, studieoch yrkesvägledare, kuratorer och administratörer är kompetenta och lojala i både med- och motgång. De har kavlat upp ärmarna, slitit hårt och tagit ansvar. Vi står väl rustade inför Foto: Alex Brogan Plötsligt stod vi med halvtomma klassrum och elever som hade helt andra förutsättningar än vad beställaren trott. Många hade svag utbildningsbakgrund och behov av att arbeta långsamt i en trygg miljö. Det blev allt svårare att möta deras behov, och andra personer som blivit lovade utbildning av kommunen nekades studier. Därtill var vi tvungna att minimera skadorna inom vår egen organisation genom omplaceringar och avslutade anställningar, säger Elisabeth Andreasson. Plötsligt stod vi med halvtomma klassrum och elever som hade helt andra förutsättningar än vad beställaren trott. 13

14 Företagsnära IT-utbildningar som ger jobb Folkuniversitetet är en ledande aktör inom yrkeshögskoleutbildning. I Göteborg lanserades hösten 2012 utbildningar i Business Intelligence och SharePointutveckling som ett led i en större IT-satsning. Illustration: stock.xchng 14

15 Många företag har ett skriande behov av arbetskraft men svårt att hitta matchande kompetens. Yh är en statligt finansierad, studiemedelsberättigad utbildningsform avsedd att fylla glappet mellan gymnasium och arbetsmarknad. Utbudet ska motsvara behovet på sikt. Genom en kombination av teoretiska och praktiska kurser med stark arbetslivsanknytning får den studerande yrkeskompetens som leder till jobb. Nära samarbete med näringslivet Ett nära samarbete med näringslivet är A och O för att få en Yh-utbildning godkänd. Branscher och företag ska vara involverade i lednings- och planeringsgrupper och bidra med LIA-platser. Men framför allt ska de ha ett konkret behov av arbetskraft. Två företag som valt att medverka i Folkuniversitetets satsning på IT-utbildning är Acando, ett internationellt konsultföretag inom IT, och Mogul, ett av Sveriges ledande företag inom Enterprise Content Management. De har bidragit stort till Business Intelligence respektive SharePointutvecklare. Acando och Mogul har varit aktiva i skapandet av utbildningarna och har konsulter som är verksamma som lärare. De är med och påverkar allt från upplägg till innehåll, vilket stärker kvaliteten, säger Stefan Töreki, utbildningsledare för Business Intelligence och SharePointutvecklare vid Folkuniversitetet i Göteborg. Bitte Klevendal Englund, enhetsansvarig för Yh-utbildningar, fyller i: Många företag har ett skriande behov av arbetskraft men svårt att hitta matchande kompetens. Den främsta drivkraften till deras medverkan är att de får möjlighet att forma deltagarnas utbildningsbakgrund själva. Skräddarsydda utbildningar Magnus Björk, Business Unit Manager för Business Intelligence på Acando, är positiv till samarbetet. Vi har behov av människor som är duktiga på att bygga BI-tillämpningar. Genom vårt engagemang i utbildningen får vi möjlighet att påverka den så att den motsvarar det vi vill att våra anställda ska kunna. Jag ser stora fördelar med ett nära samarbete mellan näringsliv och anordnare. Det är inte alltid utbildningar är relevanta, men en tydligare dialog skapar förutsättningar att skräddarsy marknadsanpassade lösningar. 86 procent får jobb Sebastian Lindoffer studerar Business Intelligence. Han anser att utbildningen lider av vissa barnsjukdomar, men att fördelarna ändå väger upp. Yh-utbildning i regionen 2012 Folkuniversitetet erbjuder en levande studiemiljö och de företag som är involverade är mycket engagerade. De lägger stora resurser på utbildningen och på att ge deltagarna LIA-platser. Mitt intryck är att allt är väldigt företagsnära, vilket gör det lätt att få in en fot i branschen. Just att få in en fot är kanske det som lockar mest med Yh och Sebastian Lindoffer har goda chanser att få jobb. Enligt Yh-myndighetens officiella statistik har 86 procent av deltagarna arbete eller eget företag sex månader efter examen, en bild som bekräftas av näringslivets representanter. Acando behöver kompetent personal. Vi är naturligtvis intresserade av att rekrytera de som gör bra ifrån sig på utbildningen, säger Magnus Björk. Göteborg: Business Intelligence, Fukttekniker, Kvalitets- och miljöledare, SharePointutvecklare, Vindkraftsprojektör Karlstad: Drifttekniker, Energi- och fastighetstekniker Kungsbacka: Äldreassistent Kungälv: Kvalificerad säljare inom miljöteknik Tibro: Projektkoordinator inom möbel- och inredningsbranschen Trollhättan: Äldreassistent Varberg: Järnvägsprojektör, Vindkraftsprojektör 15

16 Folkuniversitetet är en uppskattad samarbetspartner till Arbetsförmedlingen, inte minst på grund av framgångsrika insatser inom sysselsättningsfasen. Foto: Studio CA Framgångsrika insatser för långtidsarbetslösa På Redegatan i Västra Frölunda bedriver Folkuniversitetet insatser för långtidsarbetslösa inskrivna i den hårt kritiserade och omdebatterade sysselsättningsfasen (fas 3). Varken medarbetare eller deltagare känner igen sig i de negativa skriverier som orättvist drar alla anordnare över en kam. Folkuniversitetet har gedigen erfarenhet av samarbeten med Arbetsförmedlingen, något som lett till omfattande uppdrag inom regeringens Jobb- och utvecklingsgaranti. I Göteborg har man satsat särskilt på sysselsättningsfasen där man i dagsläget arbetar med två sammanflätade projekt: Jobbsteget och Uppdrag Jobb, ett ESF-finansierat utvecklingsprojekt. Sysselsättningsfasen är långt ifrån oproblematisk och den har fått utstå hård medial kritik. Röster har höjts om såväl missbruk 16 av skattemedel som institutionaliserad förnedring. Några av de frågor som diskuterats är hur deltagare anvisats primitiva uppgifter långt under deras kompetensnivå, hur de inte tillåtits egen utbildning eller vederbörlig handledning samt att systemet

17 Av alla som är inskrivna i sysselsättningsfasen kommer cirka 1 procent ut i arbete. Vi får ut över 8 procent. Det är ett fantastiskt bra resultat. har skapat ett flöde av gratis arbetskraft till cyniska företag inom låglönesektorn. På Folkuniversitetet har man förståelse för kritiken men menar att den är onyanserad såtillvida att den drabbar alla anordnare även de seriösa. Ingen låtsasverksamhet Vi känner inte igen oss i debatten kring sysselsättningsfasen. Den har missbrukats, men på Folkuniversitetet arbetar vi jobbfokuserat och stöttar deltagarna genom att hitta utvecklingsplatser på företag med rekryteringsbehov, säger Bengt Hörnlund, huvudcoach inom Uppdrag Jobb. Christina Forssell, utbildningsledare för Jobbsteget, instämmer. Den sysselsättning vi erbjuder deltagarna består av såväl kompetensförstärkande föreläsningar och kurser som meriterande uppgifter vi har nytta av i vårt dagliga arbete. Vi bedriver ingen låtsasverksamhet. Allt utgår ifrån föreliggande regler och deltagarnas individuella behov och önskemål. Hon utvecklar sitt resonemang: Det är stor skillnad mellan en aktör som Folkuniversitetet och företag vars affärsidé går ut på att verka inom sysselsättningsfasen. Vi får tyvärr ofta klä skott för det som skrivs om verksamheter som startats enkom Jobb- och utvecklingsgarantin för att ge aktieägare utdelning. Vi rör oss i en helt annan verklighet och har etablerat ett varumärke med kvalitet som grund. Tillgänglighet skapar kvalitet Christina Forssell och Bengt Hörnlund tror att Folkuniversitetets kvalitetsstämpel kommer av att man har en stark grundbemanning och strikta regler kring hur många deltagare varje coach får hantera. Vårt främsta kvalitetssäkringssystem är tillgängligheten. Vi har hög personaltäthet och många heltidsanställda. Deltagaren ska alltid kunna söka upp sin coach. I kombination med frekventa återrapporteringar till Arbetsförmedlingen skapar detta en säkerhet som skiljer oss från många andra anordnare, säger Christina Forssell. Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till den som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna ska innehålla individuellt utformade åtgärder som syftar till att deltagaren snabbt får arbete. Fas 1: Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser Fas 2: Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning Sysselsättningsfasen (fas 3): Sysselsättning hos anordnare Till för deltagarna inte tvärtom Anders Jansa och Galina Fridman har varit hos Folkuniversitetet i fyra respektive sex månader. Båda är nöjda särskilt i förhållande till tidigare erfarenheter. Jag är bland annat utbildad byggnadsingenjör och fastighetsmäklare och har tidigare arbetat inom många olika branscher. Folkuniversitetet var den enda anordnare som erbjöd mig coachning och möjlighet att läsa kurser samtidigt som jag fick fortsätta att söka jobb. Alternativen hade varit att städa i en kyrka eller sortera kläder på Emmaus, säger Anders Jansa. Galina Fridman anser att Folkuniversitetet erbjuder unika möjligheter att utvecklas som hon inte har sett på andra ställen. Tidigare har jag haft ett helvete. Jag har blivit utnyttjad som gratis arbetskraft och innan jag kom hit kändes sysselsättningsfasen som ett fängelse. Nu har jag möjlighet att läsa kurser och lära mig saker som leder någonstans. Jag får känna mig mänsklig, inte som en robot, och är alltid välkommen hos min handledare. Anders Jansa menar att Folkuniversitetets stora fördel är att personalen bemödar sig att ta deltagarna på allvar. När jag har ställt krav hos andra anordnare har jag blivit obekväm och fått klara mig själv. Redan vid det första mötet med min nuvarande coach stod det klart att Folkuniversitetet är till för mig inte tvärtom. Bland de största i Göteborgsområdet Att Folkuniversitetet gör ett bra jobb visar sig både i de intervjuer som genomförs med tidigare deltagare och i att man tilldelas särskilda testprojekt när Arbetsförmedlingen vill utvärdera nya metoder. Uppdragsgivarens uppskattning återspeglas också i att Folkuniversitetet idag är bland de största av Göteborgsområdets 493 anordnare. Eftersom vi inte har några ramavtal eller garantivolymer är deltagarantalet den finaste bekräftelse vi kan få på att vi gör ett bra jobb. Arbetsförmedlingen är inte skyldig att skicka en enda person hit. Det vi gör bygger på förtroende och rekommendationer, säger Christina Forssell. Men det främsta kvittot på en välfungerande verksamhet är nog ändå utfallet. Av alla som är inskrivna i sysselsättningsfasen kommer cirka 1 procent ut i arbete. I Uppdrag Jobb får vi ut över 8 procent. Det är ett fantastiskt bra resultat, säger Bengt Hörnlund. 17

18 Rundtur i Västsverige ALE Gymnasial vuxenutbildning för GR vux: orienteringskurs Arbetsmarknadsutbildning Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Personalutbildning ALINGSÅS* Kursprogram: språk, konstnärliga ämnen, data Verksamhet på äldreboende Föreläsningsprogram ESF-projekt: Uppdrag Jobb och Pre-rehab i Sjuhärad Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Personalutbildning Yh-utbildning: Byggproduktionsingenjör med fördjupning hållbart byggande ARVIKA* Kompletterande aktör Af: Allmänförberedande utbildning, sysselsättningsplatser Personalutbildning BENGTSFORS Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, Yrkessvenska, Allmänförberedande utbildning, sysselsättningsplatser BORÅS* Kursprogram: språk, ekonomi, data, konstnärliga ämnen Föreläsningsprogram Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Arbetsmarknadsutbildning ESF-projekt: Pre-rehab i Sjuhärad arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna Föreningssamarbete: studiecirklar, Studie- och kulturverksamhet bland funktionshindrade och äldre Personalutbildning FALKÖPING* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, sysselsättningsplatser FILIPSTAD* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, Allmänförberedande utbildning, sysselsättningsplatser GÖTEBORG* Kursprogram: tals kurser i 100-tals olika ämnen. Föreläsningsprogram Uppdragsutbildningar för bl a Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, företag Skolverksamhet: Art College, Balettakademien, KV Konstskola Yh-utbildning: Business Intelligence, Fukttekniker, Kvalitets- och miljöledare, SharePointutvecklare, Vindkraftsprojektör Diplomutbildningar Yrkesutbildningar Studie- och kulturverksamhet för funktionshindrade och äldre Samarbeten med kulturinstitutioner Föreningsverksamhet HAGFORS* Kulturarrangemang Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, sysselsättningsplatser HAMMARÖ* HERRLJUNGA* HÄRRYDA* Verksamhet på äldreboende och för personer med funktionsnedsättning KARLSBORG Kulturarrangemang Ekonomiutbildning Ekonomismart KARLSKOGA Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, allmänförberedande utbildning, sysselsättningsplatser Ekonomiutbildning Ekonomismart KARLSTAD* Kursprogram: språk, administrativa ämnen, konstnärliga ämnen m m Föreläsningar Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Korta vägen, sysselsättningsplatser Gymnasieskola med inriktning på musikal och design Kommunal vuxenutbildning ESF-projekt Yh-utbildningar: Energitekniker och Drifttekniker Uppdragsutbildning: Uppdragsutbildning för Karlstads universitet i svenska och engelska, tolkutbildning för Tolkcentralen och uppdrag mot företag i Värmland inom ledarskap, språk och IT Personalutbildning KIL Studiecirklar Ekonomiutbildning Ekonomismart KRISTINEHAMN* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobboch utvecklingsgarantin, allmänförberedande utbildning, sysselsättningsplatser Ekonomiutbildning Ekonomismart KUNGSBACKA Kursprogram: språk, ekonomi, data, konstnärliga ämnen m m Kompletterande aktör Af: jobbcoachning ESF-projekt: Uppdrag Jobb Arbetsmarknadsprojekt Arbetsmarknadsutbildningar KUNGÄLV Kursprogram: språk, ekonomi, data, friskvård Föreläsningsprogram Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Arbetsmarknadsutbildning ESF-projekt: Uppdrag Jobb Personalutbildning LERUM LILLA EDET Ekonomiutbildning Ekonomismart LIDKÖPING* 18

19 Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Uppdrag Af: grundläggande datautbildning, allmänförberedande utbildning, rehabiliteringstjänster Personalutbildning inom ledarskap, språk och IT LYSEKIL Föreläsningsprogram Kulturarrangemang Kompletterande aktör Af: jobbcoachning MARIESTAD* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, sjukvårdssvenska, sysselsättningsplatser Ekonomiutbildning Ekonomismart MUNKFORS Kulturarrangemang Ekonomiutbildning Ekonomismart MÖLNDAL ESF-projekt: Uppdrag Jobb Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Arbetsmarknadsprojekt Arbetsmarknadsutbildning Yh-utbildningar: Trädgårdsmästare med fördjupning hälsa, kultur och miljö, Kvalificerad säljare inom miljöteknik och förnybar energi, Vindkraftsprojektör PARTILLE Föreningssamarbete: musik, konstvetenskap SKARA* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Skara skolscen med kompletterande utbildning inom skådespeleri SKÖVDE* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, sjukvårdssvenska, sysselsättningsplatser Uppdragsutbildning: tolkutbildning och Korta vägen Öppen kursverksamhet med studiecirklar och föreläsningar Ekonomiutbildning Ekonomismart Personalutbildning STENUNGSUND Föreningssamarbete: kulturprogram SUNNE* Föreläsningsverksamhet Kulturarrangemang Personalutbildning SÄFFLE* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, yrkessvenska, allmänförberedande utbildning, data grundkurs, sysselsättningsplatser Personalutbildning SÄVEDALEN Kompletterande aktör Af: jobbcoachning TIBRO Tibro hantverkscentrum yrkesinriktade utbildningar inom möbel- och inredningshantverk Gymnasieutbildning inom hantverk i samarbete med Tibro kommun Kortkurser i hantverk Arbetsmarknadsutbildning inom möbel- och inredningshantverk Ekonomiutbildning Ekonomismart Personalutbildning TIDAHOLM Ekonomiutbildning Ekonomismart TORSBY* Kulturprogram Uppdragsutbildning: Cambridgeutbildning i engelska TRANEMO* TROLLHÄTTAN* Kursprogram: språk, ekonomi, data, hantverk, dans, teater Föreläsningsprogram Gymnasieskola med samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet med internationell profil och estetiska programmet med designprofil Yh-utbildning: Specialistutbildad undersköterska Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, etableringslots Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning, allmänförberedande utbildning och rehabiliteringstjänster Sfi-utbildning anpassad för personer i behov av alfabetisering ESF-projekt: Matchning Fyrbodal Personalutbildning inom ledarskap, språk och IT TÖREBODA Ekonomiutbildning Ekonomismart UDDEVALLA* Kursprogram: språk, ekonomi, data, ledarskap Föreläsningsprogram Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, etableringslots Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning, allmänförberedande utbildning och rehabiliteringstjänster ESF-projekt: Matchning Fyrbodal Personalutbildning inom ledarskap, språk och IT ULRICEHAMN* VARA* Samarbete med Vara Konserthus Upplevelse+ Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, etableringslots Uppdrag från Af: grundläggande datautbildning och rehabiliteringstjänster Sfi-utbildning på uppdrag av Vara kommun VARBERG* Kursprogram: språk, ekonomi, data Föreläsningsprogram Personalutbildningar Kompletterande aktör Af: jobbcoachning Samarbete med Campus Varberg avseende Yh-utbildningar Yh-utbildning: Energitekniker, Järnvägsprojektör, Elkonstruktör, Medicinsk sekreterare. VÅRGÅRDA* VÄNERSBORG* Föreläsningsprogram Personalutbildning för företag inom ledarskap, språk och IT ÅMÅL* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Jobb- och utvecklingsgarantin, yrkessvenska, sysselsättningsplatser Ekonomiutbildning Ekonomismart ÅRJÄNG* Kompletterande aktör Af: jobbcoachning, Yrkessvenska, sysselsättningsplatser Uppgifterna för orter markerade med * inkluderar verksamhet i samarbete med Riksförbundet Hem och Samhälle 19

20 Vi talar som en organisation istället för tio, något som ger oss tyngre uppdrag och understryker studieförbundens samhällsnytta. Studieförbunden visar enad front i regional utbildningssatsning Under 2012 tog studieförbunden fram en gemensam rapport kring sina möjligheter att medverka i Kompetensplattform Västra Götaland. Folkuniversitetet var drivande i arbetet. Några av de problem den svenska arbetsmarknaden står inför är förändrad demografi och ökade bildningsklyftor. Ett annat är att många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Det talas om en strukturell matchningsproblematik som måste mötas genom bättre överensstämmelse mellan utbildningsutbud och arbetsgivarbehov. Mot bakgrund av detta har regeringen beslutat att i större utsträckning regionalisera arbetet med utbildnings- och kompetensfrågor. I december 2009 klubbades en satsning på regionala kompetensplattformar med kvalitativ yrkesutbildning som fokusområde. I arbetet med Västra Götalandsregionens kompetensplattform kan studieförbunden, med lång tradition av breda utbildningssatsningar och omfattande kontakter med det civila samhället, spela en viktig roll. Folkuniversitetets djupa förankring inom många olika utbildningsområden är unik. Vi är en självklar samverkanspartner i kraft av vår flexibilitet, vår erfarenhet av arbetsmarknadsutbildning, vårt utbud av kvällskurser för den som önskar fortbilda sig inom sitt yrke och vår satsning på kvalitativ yrkeshögskoleutbildning, säger Göran Berger, rektor vid Folkuniversitetet Väst. Men ingen frågade om studieförbunden ville vara delaktiga i Kompetensplattformen. Vi drev därför ärendet inom VGB, Västra Götalands Bildningsförbund, och lyckades få med oss de andra studieförbunden. En projektgrupp bildades och arbetet resulterade i rapporten Studieförbundens roll inom Kompetensplattform Västra Götaland som skrevs av Andreas Åhs vid Folkuniversitetet i Göteborg. En fråga om överlevnad Marita Graad Jansson är biträdande bildningskonsulent på VGB, en paraplyorganisation vars huvudsakliga uppgift är att företräda och fungera som intressebevakare för den samlade folkbildningen i Västra Götaland. Hon betraktar arbetet med rapporten som en framgång. Vi ligger i framkant både vad det gäller att stimulera inbördes samarbeten mellan studieförbunden och att samverka med regionen. Vi upplever en stor nyfikenhet kring rapporten, både från de fyra kommunalförbunden och från andra länsbildningsförbund. Marita Graad Jansson tror att samarbeten är viktiga för studieförbundens framtida konkurrenskraft. Det är en fråga om överlevnad. Studieförbunden har förutsättningar att medverka i viktiga samhällsinsatser och tack vare att de har samordnat sig har vi lyckats skapa bra kontakter med regionens tjänstemän och politiker. Vi talar som en organisation istället för tio, något som ger oss tyngre uppdrag och understryker studieförbundens samhällsnytta. Här skiljer vi oss från de regioner i landet som inte har lika välutvecklade samarbetskanaler. Studieförbundens roll i Kompetensplattform Västra Götaland publicerades i januari Rapporten kan laddas ner från 20

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer