PROTOKOLL Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl ande Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth N Norén (c), 1:e vice ordförande Boris Svensson (s), 2:e vice ordförande Elsebeth Persson (m) ersättare för Eva Bergfalk (m) Jan-Olof Karlsson (m) Anders Andersson (kd) Mats Waldemarsson (s) Gunilla Svensson (s) Ewy Persson (s) Övriga närvarande Enl sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Karlsson (m) Socialförvaltningen Paragrafer Sekreterare Amela Prsic Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) Justerande Jan-Olof Karlsson (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen i Klippan Underskrift Amela Prsic

2 (24) Övriga närvarande Britt-Marie Johansson (kd) ej tjg ersättare Bo Malmberg (c) ej tjg ersättare Britt-Marie Lindblad (v) ej tjg ersättare Charlotte Johansson, socialchef Irene Bengtsson, IFO chef, t f handikappchef Tina Thomasson, äldreomsorgschef Madeleine Moberg, chef för LSS- och bistånd Amela Prsic, nämndsekreterare

3 3 (24) Innehållsförteckning: 22 Information om nybyggnation av särskilt boende 23 Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik, aktuell kö till boende, arbetsskador/tillbud 24 s årsredovisning Brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgen Brukarundersökning inom handikappomsorgen Brukarundersökning inom äldreomsorgen Brukarundersökning inom bistånd- och LSS Slutrapport gällande projekt Handslaget 30 Vidtagna åtgärder enligt handikapplanen för åren Utökning av bemanning Apollo 32 Risk- och sårbarhetsanalys Sammanställning av inkomna synpunkter fr.o.m Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans kommun 35 Stängning av Magna Cura 36 Personcentrerad vård av personer med demenssjukdom 37 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälsooch sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 38 Apotekets kvalitetshantering inom hemsjukvården och basläkemedelsförråden, hösten Kurser och konferenser 40 Informationsärenden 41 Delegationsärenden

4 4 (24) 22 Dnr Information om nybyggnation av särskilt boende VD för Treklövern Ulf Bengtsson informerar om arbetet med nybyggnation av särskilt boende. beslutar att notera informationen. _

5 5 (24) 23 Information om Ekonomi Detaljerad redogörelse ges under paragrafen 24. Personalärenden Inom Individ- och familjeomsorgen pågår för närvarande rekrytering av socialsekreterare. En socialsekreterare har sagt upp sin anställning. En biståndshandläggare kommer att gå på föräldraledighet. Ersättare för denne finns. Sjukstatistik Socialchef Charlotte Johansson informerar om att sjukstatistiktalet för perioden januari-februari månad är 6.48 %. Arbetsskador/tillbud För januari månad finns det tre inrapporterade tillbud. Det ena handlar om belastningsskada, det andra är handhavande fel och det tredje är ett fall. För februari månad finns det två inrapporterade fall gällande arbetsskador. Aktuell kö till boende Det är för närvarande 12 personer som står i kö i väntan på särskilt boende. Den som har väntat längst har väntat i drygt två månader. beslutar att notera informationen.

6 6 (24) 24 Dnr s årsredovisning 2009 Socialförvaltningen visar liksom samtliga övriga nämnder i kommunen, ett positivt resultat i bokslutet, kkr. Bakom de siffrorna döljer sig ett överskott för nämnd och ledning med 5541kkr, avdelningen för bistånds- och LSS-handläggning visar ett underskott på 374kkr och äldreomsorgen ett överskott på 5 035kkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 2 627kkr och handikappomsorgen ett överskott på 2 063kkr. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens bokslutsredovisning per avdelning beslutar att lägga årsredovisningen för 2009 med godkännande till handlingarna och översända den till kommunstyrelsen för kännedom.

7 7 (24) 25 Dnr Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2009 Socialförvaltningen har för andra gången genomfört brukarundersökning inom hela Individ- och familjeomsorgen. Syftet med enkäten är att undersöka hur nöjda brukarna är med insatserna och personalens bemötande. Två frågor har ställts beträffande tillgänglighet. Undersökningen genomfördes under två veckor, vecka 46 och 47, hösten Enkäterna lämnades ut direkt till brukarna vid individuella besök samt vid olika gruppträffar. 180 enkäter lämnades ut och 99 samlades in, vilket ger en svarsfrekvens på 55% vilket är något sämre än förra undersökningen (61%). Resultatet av enkäten är positivt i sig men i jämförelse med föregående undersökning något försämrat. Det innebär att avdelningen behöver arbeta mer intensivt med bemötandefrågan och på ett annat sätt än tidigare. Beträffande tillgängligheten är resultatet mindre tillfredställande och innebär att tillgängligheten behöver förbättras. Diskussioner har pågått under mer än ett år tid om hur socialförvaltningen kan förbättra tillgängligheten och förslag på förändringar har tagits fram Dessa ska genomföras under våren 2010 och följas upp efter ca sex månader. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att lägga brukarundersökningen som bilaga till 2009 års redovisning.

8 8 (24) 26 Dnr Brukarundersökning inom handikappomsorgen 2009 Socialförvaltningen har sex år i rad genomfört en brukarundersökning riktad till brukare som har insatsen bostad med särskild service och personlig assistans anordnad av kommunen. Undersökningen har från och med 2009 även riktats till brukare med insatsen daglig verksamhet. Syftet har varit att undersöka hur nöjda brukarna är med insatserna. Enkäten bestod av sex frågor som var avsedda att mäta graden av nöjdhet vad gäller trygghet, service, bemötande och omfattning av hjälp. Utifrån 2008-års resultat upprättades en handlingsplan med åtgärder för att motivera brukare/företrädare av vikten att svara på enkäten och att reflektera över kvalitet i varje möte med brukare utifrån förvaltningens värdegrund års enkäter har överlämnats eller skickats till brukare/företrädare. I november 2009 skickades totalt 76 enkäter ut och 54 brukare/företrädare svarade. Ett flertal av de inkomna enkätsvaren avsåg mer än en insats och särredovisas nedan. Resultatet visar att det är färre som svarat på enkäten och att innehållet i verksamheten inte helt motsvarar alla brukares förväntningar. Under 2009 har ett utvecklingsarbete pågått med fokus på innehållet i verksamheten utifrån individuella önskemål och behov vilket förhoppningsvis ska öka andelen nöjda brukare. Handikappomsorgen kommer att diskutera resultatet av enkäten på arbetsplatsträffar i början av året som underlag för åtgärder i syfte att förbättra resultatet av 2009-års brukarenkät. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att lägga brukarundersökningen som bilaga till årsredovisning 2009.

9 9 (24) 27 Dnr Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2009 Socialförvaltningen har för sjätte året i rad genomfört en brukarundersökning riktad till brukare inom äldreomsorgen. Målet har varit att undersöka hur nöjda brukarna är med det särskilda boendet respektive hemtjänsten. Brukarenkäter är inte den enda kvalitetsuppföljning som görs inom äldreomsorgen. Uppföljningar görs även genom internkontroll samt intern kvalitetsuppföljning. Synpunkts- och klagomålshanteringen inom avdelningen är också en form av uppföljning av kvaliteten, liksom SoL och HSL avvikelser samt Lex Sarah och Lex Maria anmälningar. Brukarundersökningar ger tillsammans med all övrig uppföljning en nyanserad bild av tillståndet inom äldreomsorgen. Brukarundersökningar är en viktig del i detta arbete. Av brukarundersökningens resultat kan följande slutsatser dras; Att ett gott bemötande är en grundläggande förutsättning för upplevelse av en god kvalitet. Äldreomsorgens strävan är därför att fortsätta ett grundläggande utvecklingsarbete med att fokusera på verksamhetens innehåll, bemötande och värdegrund. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att lägga brukarundersökningen som bilaga till 2009 års redovisning.

10 10 (24) 28 Dnr Brukarundersökning inom bistånd- och LSS hösten 2009 Under hösten 2009 gjordes en brukarenkät för avdelningen Bistånd- och LSS handläggningen i syfte att få ökad kunskap om brukarens upplevelse av avdelningens tillgänglighet och bemötande. Vidare ville avdelningen få kunskap om på vilket sätt kommuninvånaren vill ha kontakt med avdelningen i framtiden. Enkätresultatet visade på att 93 % av de svarande upplever att tillgängligheten är bra eller ganska bra som den är i dag, men att brukarna önskar att de skulle vilja komma fram till någon som kan ta emot deras ärende under hela dagen. När det gäller bemötande upplever 91 % att de blir bra eller ganska bra bemötta. En god tillgänglighet och ett gott bemötande för kommuninvånarna är grundläggande för avdelningens uppdrag och ett fortsatt förbättringsarbete inom bemötande och tillgänglighet kommer att fortskrida under sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att ge avdelningen för bistånds-/lss-handläggning i uppdrag att arbeta vidare med förbättringar gentemot kommuninvånaren utifrån vad som framkommit i enkäten vad gäller tillgänglighet och bemötande samt, att godkänna redovisningen av enkäten och lägga den som bilaga till årsredovisningen för 2009.

11 11 (24) 29 Dnr Slutrapport gällande projekt Handslaget Klippans kommun, Individ- och Familjeomsorgen beviljades utvecklingsmedel med högst kronor av Länsstyrelsen till projekt Handslaget. Projektet redovisas i en slutrapport. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Rapport beslutar att notera informationen i slutrapporten och lägga den med godkännande till handlingarna.

12 12 (24) 30 Dnr Vidtagna åtgärder enligt handikapplanen för åren Föreligger förvaltningens lägesbeskrivning angående åtgärder enligt Klippans kommun handikapplan för åren sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Redogörelse för vidtagna åtgärder enligt handikapplan för åren beslutar att godkänna förvaltningens lägesbeskrivning t.o.m angående åtgärder enligt Klippans kommuns handikapplan för åren samt att lägga den som bilaga till 2009 års bokslut och översända densamma till Handikapprådet och Pensionärsrådet för kännedom.

13 13 (24) 31 Dnr Utökning av bemanning Apollo Apollo, Trädgårdsgatan 1 d övertogs av Handkappsomsorgen Apollo är ett boende i två plan med sammanlagt 9 lägenheter och 9 personal. Vid övertagandet planerades att gemensamhetsutrymmet på tredje plan skulle användas till aktiviteter efter hand. I nuläget deltar samtliga brukare i dagverksamhet vilket de har rätt till tills 65 års ålder. Bland de boende på Apollo finns personer som inte klarat av att bryta sitt deltagande i dagverksamhet. Inom en snar framtid kommer en av brukarna att delta i aktiviteter i boendet med anledning av att han blivit äldre och har svårt att tillgodogöra sig deltagande i dagverksamheten. Övriga boende är på väg i samma riktning och behovet av sysselsättning i boendet kommer framöver att öka. För att kunna möta detta ökande behov krävs ökade personalresurser med 75 % tjänst dagtid till en beräknad kostnad om 300kkr/år. Brukarnas åldersrelaterade problem har de senaste åren inneburit större vårdbehov vilket gör förändringar av nattbemanning från journatt till vaknatt nödvändig. Inom personalbudget finns 50 % tjänst för ledsagning. Denna kan reduceras till 20 % då ledsagningsbehovet kan tillgodoses med den ökade bemanningen dagtid och därmed täcka kostnaderna för nattjänstgöringen. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att godkänna utökning av personalresursen dagtid med 0,75 tjänst samt förändring till vaknatt istället för journatt. Förändringen av nattbemanning bekostas av minskad tjänst för ledsagning och kostnaden för utökningen av tjänst skall i första hand genomföras genom omfördelning av resurser inom socialförvaltningen.

14 14 (24) 32 Dnr Risk- och sårbarhetsanalys 2009 En arbetsgrupp från Socialförvaltningen har tillsammans med kommunens krisoch säkerhetssamordnare gjort en risk- och sårbarhetsanalys för att skapa underlag för att bättre hantera en kris eller extraordinär händelse inom sitt verksamhetsområde och stärker genom detta sin krishanteringsförmåga. Arbetsgruppens risk- och sårbarhetsanalys bidrar dessutom till utveckling av kommunens beredskaps- och säkerhetsplaner. Bilaga sn 32/10 sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna samt att ge socialchefen i uppdrag att genomföra de i planen föreslagna åtgärderna.

15 15 (24) 33 Dnr Inkomna synpunkter mellan Totalt har det kommit in 24 synpunkter från 24 personer till socialförvaltningen under andra halvåret Tiden för återkoppling för åtgärd varierar, från 1 dag upp till två veckor. Beträffande en synpunkter har ingen återkoppling till nämndsekreteraren skett. Vissa av de inkomna synpunkterna har anonym avsändare. I vissa fall går synpunkterna ändå att beakta men en återkoppling blir inte möjlig då avsändaren vill förbli anonym. Någon stor förändring i antal inkomna synpunkter mot föregående period har dock inte skett. Något fler synpunkter registrerades dock under andra halvåret, jämfört med det första. Det finns dock fortfarandet ett utvecklingsarbete kring att registrera åtgärd på inkomna synpunkter. Viktigt att nämna är även att det nödvändigtvis inte behöver betyda att synpunkten inte har hanterats om det inte är registrerat i systemet. Flest synpunkter har kommit in under kriteriet bemötande. Synpunkter angående bemötandet har mest handlat om att brukaren har blivit otrevligt bemött av personal. Flest synpunkter har under det andra halvåret 2009 redovisats från individ och familjeomsorgen. Liknande resultat var även under det första halvåret. Färre synpunkter har inkommit riktade mot handikappomsorgen. Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett behov av att jobba inom hela Socialförvaltningen framförallt vad gäller bemötandefrågor. Kännetecknande för det andra halvårsperioden är att det har kommit fler synpunkter på färdtjänst samt fler brukare som är missnöjda med förvaltningens beslut i aktuellt ärende. Av sammanställningen ovan framgår det att de flesta synpunkterna är att hänföra till bemötande och att det fortfarande är ett område som behöver mer uppmärksamhet och prioritering. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

16 16 (24) 34 Dnr Riktlinje och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans kommun Socialförvaltningen har reviderat tillämpningsregler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans kommun. Avgiftsbestämmelser styrs av socialtjänstlagen 8 kap, där lagstiftningen anger den högsta avgift en kommun får ta ut av enskild person för sociala insatser. Utöver socialtjänstlagen finns prejudicerande domar på hur kommuner skall beräkna avgiftsutrymme för enskild person och vad som räknas som inkomst. Mot bakgrund av genomgången lagstiftning och prejudicerande domar har tidigare tillämpningsregler reviderats. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Riktlinje och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättning inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans kommun beslutar att anta reviderad riktlinje och tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen i Klippans kommun för 2010.

17 17 (24) 35 Dnr Stängning av Magna Cura Socialförvaltningen har tidigare använt sig av Pulsens it-baserade verksamhetsstöd Magna Cura för all dokumentation av myndighetsutövning för äldre- och handikappomsorg inom ramen för Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Magna Cura har också använts för sjukgymnasters och arbetsterapeuters dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Sedan 2005 har förvaltningen successivt övergått till ett nytt itbaserat verksamhetsstöd hos företaget ILAB, nämligen Viva, för alla delar av verksamheten Under en övergångsperiod har all dokumentation för de olika lagrummen skrivits ut på papper och förvaras nu i arkivets personakter. Då all dokumentation nu är utskriven föreslås att Magna Cura stängs och att hårddiskarna destrueras. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att stänga och destruera hårddiskarna med datainnehåll vad gäller Magna Cura.

18 18 (24) 36 Dnr Personcentrerad vård av personer med demenssjukdom Personcentrerad vård av personer med demenssjukdom är ett forskningsprojekt i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Forskningen leds av Professor P.O. Sandman, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, Sverige ledande i dessa frågor. I forskningsprojektet framhåller man att vården av personer med demenssjukdom skall bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att man i vården sätter fokus på personen i stället för sjukdomen, att man strävar efter att behålla den demenssjukes personlighet trots sviktande kognitiva förmåga, att omvårdnaden och den fysiska miljön individualiseras, att man prioriterar att etablera och vidmakthålla relationer till personen med demenssjukdom samt att man underlättar personens möjlighet till självbestämmande eller medbestämmande. Klippans kommun har nu möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i forskningsprojektet som med fördel kunna ses som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet som startats. All insamlad data analyseras i Umeå och ingen enskild individ eller enskild vårdenhet kommer att kunna identifieras i den vetenskapliga publiceringen av resultatet. Projektet har genomgått och godkänts i forskningsetisk prövning dock behöver en tilläggsansökan skickas in eftersom studien utvidgats. Insamlad data från projektet analyseras och görs tillgängligt så att man kan följa upp effekterna av implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer genom att det finns möjlighet att göra upprepade uppföljande mätningar efter 1-2 år. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Personcentrerad vård av personer med demenssjukdom beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anmäla sitt intresse att delta i forskningsprojektet Personcentrerad vård av personer med demenssjukdom.

19 19 (24) 37 Dnr Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Kommunförbundet Skåne har tillsammans med region Skåne arbetat fram en ny gränssnittsöverenskommelse. Kommunförbundet Skåne rekommenderar nu kommunerna i Skåne att teckna avtal med region Skåne enligt den nya överenskommelsen. beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med region Skåne enl kommunförbundet Skånes rekommendation vad gäller ny gränssnittsöverenskommelse med region Skåne.

20 20 (24) 38 Dnr Apotekets kvalitetsgranskning hösten 2009 Basläkemedelsförråd Kvalitetsgranskningen omfattade genomgång av rutiner, uttagslistor och kontroll av basläkemedelsförråden. Hemsjukvårdsområden Kvalitetsgranskning omfattade genomgång av rutiner för läkemedelshantering inom de fyra hemsjukvårdsområdena, Öst, Väst, Centrum och Ljungbyhed. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Redogörelse för Apotekets rapporter från kvalitetsgranskning av basläkemedelsförråden och läkemedelshanteringen inom hemsjukvården hösten 2009, beslutar att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

21 21 (24) 39 Kurser och konferenser Kommunförbundet Skåne Kurser och konferenser våren Inbjudan till konferens om Valfrihetssystem för socialtjänsten den 12 april i Stockholm Inbjudan till Medlingsverksamheten Skåne NordVäst:s 5 års jubileum den 15 april i Ängelholm beslutar att notera informationen samt att anmäla Gunilla Svensson (s) till Äldreriksdag den april 2010 i Älvsjö.

22 22 (24) 40 Informationsärenden Länsrätten/Förvaltningsrätten i Skåne län Dom målnr E avseende bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden för ny handläggning Dom målnr E avseende omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, nu fråga om biträdesersättning. : Länsrätten avskriver målet från vidare handläggning. Dom målnr E avseende bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten lämnar överklagandet utan bifall. Dom målnr E avseende bistånd enligt SoL. Domslut: Länsrätten avslår överklagandet. Kammarrätten i Göteborg Dom målnr avseende ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kammarrättens avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet. Protokoll målnr avseende kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om prövningstillstånd. : Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Dom målnr avseende beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Domslut: Personen ska ges vård med stöd av 4 LVM. et gäller omedelbart. Länsstyrelsen i Skåne Län Ansökan om utvecklingsmedel Rapport om adoptionshandläggning Rapport om kunskapsbaserad vård Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Lansting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

23 23 (24) 40 (forts) Medlingsverksamhet Verksamhetsberättelse år 2009 beslutar att notera informationen.

24 24 (24) 41 Delegationsärenden Personalärenden nr Delegationsrapport, myndighetsgruppen Delegationsrapport, individ- och familjeomsorgen, Sociala utskottet beslutar att notera informationen.

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 129-136 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-19.30 ande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande Bo Malmberg (c) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

PROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klippans kommun,

PROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klippans kommun, 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Hans-Bertil Sinclair, (m) ordförande Janeth Nilsson Norén (c) 1:e vice ordförande Boris Svensson (s) 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (17) Paragrafer 51-62 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-19.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janet Nilsson-Norén (c), 1. vice

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Extra sammanträde

PROTOKOLL Socialnämnden Extra sammanträde Extra sammanträde 1 (5) Paragrafer 152-154 Plats och tid ande Övriga närvarande Ylle 1 Socialförvaltningen Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth N Norén (c) 1:e vice ordförande Boris Svensson (s)

Läs mer

Socialförvaltningen 2010-01- Ordförande... Hans-Bertil Sinclair (m) Justeringsman... Ewe Johansson (SPRF Avd 11)

Socialförvaltningen 2010-01- Ordförande... Hans-Bertil Sinclair (m) Justeringsman... Ewe Johansson (SPRF Avd 11) 2009-12-11 1 av (13) Plats och Tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) SN ordförande Boris Svensson (s) SN vice ordförande Bengt Svensson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (28) Paragrafer 86-107 Plats och tid ande Övriga närvarande Lönnen kl.09.00-16.00 Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Bengt Tollstadius (fp), ersätter Janeth Nilsson-Norén (c) Boris Svensson (s) 2:e

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (19) Paragrafer 64-79 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13 1 (15) Paragrafer 39-49 Plats och tid Vita Villan, kl 09.00-12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Pensionärsrådet

PROTOKOLL Pensionärsrådet 1 (8) Paragrafer 22-27 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl. 09.00-10.10 ande Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Boris Svensson (s), v. ordförande Bengt Svensson (m), Kommunstyrelsen Torsten Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 53-63 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-20.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2011-11-09 1(17) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2011-11-09, kl 09 00 13 00 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Brage Sundberg (åkl) Övriga

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(16) Socialnämnden Plats och tid Billingshäll, Kävlinge,, kl 17.30-18.55 Ajournering - ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Anne-Lis Paulsson Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 102-111 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 09.00-12.00 ande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Nilsson Norén (c) 1:e vice ordförande Boris Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18 Ajournering 16.36-16.58. Kungsbacka. Kent Stenhammar (S) Kristina Karlsson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18 Ajournering 16.36-16.58. Kungsbacka. Kent Stenhammar (S) Kristina Karlsson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-18 Ajournering 16.36-16.58 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05

Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05 Socialnämnden Protokoll 2011-03-09 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Onsdagen den 9 mars 2011, Fyrklövern, sammanträdesrummet, Strömsnäsbruk, 13.00-16.05 Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.06.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.20 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Thomas

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Monica Hansson (C) Ej tjänstgörande ersättare

Monica Hansson (C) Ej tjänstgörande ersättare 2010-04-28 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 28 april, kl. 09:00-12:00 Ajournering kl.10:00-10:20. Beslutande Bertil Eriksson (KD) ordförande Nils-Erik Falk (C) vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista 2 (31) Föredragningslista 178 Val av protokolljusterare 179 Anmälan av övriga ärenden 194 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2011-12-16

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2011-12-16 1 (19) Paragrafer 183-196 Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen,, kl. 09.00-12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Madeleine Roos, ordförande Patric Carlsson 2:e vice ordförande Helena Lordhem. Helena Lordhem. Marina Pull. Madeleine Roos

Madeleine Roos, ordförande Patric Carlsson 2:e vice ordförande Helena Lordhem. Helena Lordhem. Marina Pull. Madeleine Roos ÖRKELLÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 januari 2014. Madeleine Roos, ordförande Patric

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Kl 17.30-19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 november 2015 14:00 16:15 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lena Henriksson (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer