Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla."

Transkript

1 TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. Tilltalad : Klagande, Ture Kaststjärna (alias Lars Lurig), saknar fast postadress. Medborgare i Utopia. Frihetsberövande: Häktad; se även under YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Offentlig försvarare Herbert Grötmyndig, advokat. Saken: Grovt bedrägeri medelst brukande av osann urkund m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Se sid 2.

2 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 2 av 7 HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom, dock att fängelsestraffet till en tid av tvåhundrafyrtio (240) dagar skall anses verkställt i anstalt. 2. Herbert Grötmyndig tillerkänns ersättning av allmänna medel med åttiofyra tusenetthundratvå (84 102) kr, varav kr för arbete, 6965 kr för tidsspillan och 4037 kr för utlägg. 3. Pelle Jönsig som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare för Ture Kaststjärna tillerkänns ersättning av allmänna medel med fyrtiofemtusenfemhundrasextio (45 560)kr, varav kr för arbete och kr för utlägg. 4. Vad som utgått av allmänna medel för försvaret av Ture Kaststjärna i hovrätten skall stanna på staten. 5. Ture Kaststjärna skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvars- och utvisningsdelen vinner laga kraft mot honom.

3 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 3 av 7 YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Ture Kaststjärna har i första hand yrkat att åtalet ogillas och att utvisningsbeslutet till följd därav upphävs. I andra hand, oavsett utgången i ansvarsdelen, har han yrkat att påföljden lindras väsentligt och att utvisningsbeslutet upphävs. Ture Kaststjärna har vidare, såsom han slutligen bestämt sin talan, yrkat att den tid som han varit frihetsberövad i Bergundia, den 16 april mars 2006 eller 694 dagar, skall avräknas från det fängelsestraff som han kan komma att ådömas i detta mål. Åklagaren har bestritt ändring i ansvarsdelen. Ture Kaststjärna häktades i sin utevaro den 8 november 2004 på grund av misstanke om brott som prövats i detta mål. Sedan han med anledning därav efterlysts internationellt, greps han i Burgundia den 15 april Ture Kaststjärna dömdes därefter i Burgundia för visst brott begånget där till fängelse två år och nio månader. Han frigavs villkorligt från det i Burgundia ådömda fängelsestraffet den 1 mars Under tiden den 1 mars mars 200 var Ture Kaststjärna frihetsberövad i Burgundia i avvaktan på utlämning till Sverige. Han utlämnades till Sverige den 10 mars 2006 och har alltsedan dess varit frihetsberövad som häktad på grund av misstanke om brott som prövats i detta mål. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Ture Kaststjärna har hörts på nytt. Vidare har på åklagarens begäran omförhör ägt rum med Knut Knasig, Pär Kuling, Jan Bärsärk, Jon Krut och Sture Plan. Skriftlig bevisning har åberopas. De hörda har i allt väsentligt berättat i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom, dock med följande ändringar och tillägg. Ture Kaststjärna: Vid den aktuella tidpunkten uppgick utgifterna för hans hushåll, inklusive löner till anställda, till ca 1 miljon USD per månad. Bara i Syltland hade han likvida medel som uppgick till 25 miljoner USD och han hade således ekonomisk förmåga att betala sina skulder till World Express. Det var inte han som tog initiativ till den återbetalning som Urmakarens Klockor AB gjorde. Han erbjöd i stället Urmakarens Klockor AB att antingen återbetala beloppet eller kreditera hans World Expresskort. Urmakarens Klockor AB valde att

4 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 4 av 7 återbetala beloppet kontant. Han har erbjudit World Express betalning för den skuld som företaget anser sig ha på honom men företaget har inte antagit detta erbjudande. World Express har numera full säkerhet för sin fordran. Det är möjligt att han vid telefonsamtal med Pär Kuling hänvisat till Sture Plan som en bankreferens i Sverige. Sture Plan: Han hade vid flera tillfällen telefonkontakt med företrädare för World Express. Han tror att han talade med Pär Kuling och att denne ville ha en kontrasignering på den handling som utfärdades den 9 oktober Alla de åtgärder som han vidtog gjordes på uppdrag av Ture Kaststjärna. Jon Krut: Han kan nu inte minnas om Ture Kaststjärna avbeställde de två Piaget-klockorna skriftligen. Däremot minns han att Ture Kaststjärna krävde att få handpenningen återbetald kontant och att han därvid förklarade att beloppet skulle sättas in på ett konto i en utländsk bank. Knut Knasig: Ture Kaststjärnas World Expresskort spärrades i augusti 2005 sedan Ture Kaststjärnas månadsinköp accelererat kraftigt. World Express krävde därför garantier för att medge att kortet användes vid det första inköpet i september 2005 hos Urmakarens Klockor AB. World Express har framställt krav mot Snål-Banken med anledning av Ture Kaststjärnas inköp hos Urmakarens Klockor AB. Någon betalning har emellertid inte skett. World Express fordran gentemot Ture Kaststjärna kvarstår därför. Om det visar sig att Ture Kaststjärna har tillgångar i Sverige, kommer rättsliga åtgärder att vidtas mot honom här. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Hovrätten delar tingsrättens bedömning att de falska och osanna handlingar som Sture Plan upprättat är att anse som en sorts betalningsgarantier. Ord står mot ord beträffande frågan om Sture Plan har upprättat dessa handlingar på uppdrag av Ture Kaststjärna. Sture Plans påstående om att han upprättat handlingarna på uppdrag av Ture Kaststjärna stöds av den skriftliga bevisningen som åklagaren lagt fram. Knut Knasig och Pär Kuling har berättat om att Ture Kaststjärnas kreditkort hade spärrats i augusti 2005 och att World Express inte medgav ytterligare inköp på kreditkortet utan garantier angående Ture Kaststjärnas betalningsförmåga samt Pär Kulings uppgift om att Ture Kaststjärna med anledning därav hänvisade honom till Sture Plan. Hovrätten lägger därför Sture Plans berättelse till stöd för bedömningen och

5 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 5 av 7 finner således visat att Sture Plan har upprättat de falska och osanna handlingarna på uppdrag av Ture Kaststjärna. Av Pär Kulings uppgifter framgår att de handlingar som upprättades av Sture Plan medförde att World Express tillät Ture Kaststjärna att använda kreditkortet. Ture Kaststjärna har således förmått respektive försök förmå företrädare för World Express eller någon som var i dess ställe att, på sätt åklagaren påstått, utge kontanter samt täcka kostnader för honom avseende inköp av varor. Förfarandet har inneburit vinning för Ture Kaststjärna och motsvarande skada för World Express eller annan i dess ställe. Som tingsrätten angett har det varit en tillfällighet att försöksbrottet inte fullbordats. Hovrätten övergår därefter till att pröva om Ture Kaststjärna hade förmåga och vilja att betala sina skulder till World Express. I denna del har Ture Kaststjärna i hovrätten som skriftlig bevisning åberopat en ansökan om överföring av ca 11 miljoner USD från Titutbank AB i Syltland till en annan bank. Med handlingen har Ture Kaststjärna avsett att styrka att han vid den i målet aktuella tidpunkten hade förmåga att betala sina kreditskulder till World Express. Av den åberopade handlingen framgår emellertid endast att Lars Lurig den 13 januari 2006 begärde att Titutbank två dagar senare skulle föra över drygt 11 miljoner USD från ett konto i samma bank till ett annat konto med okänt nummer i Lars Lurigs namn. Enligt hovrättens mening går det inte att av den åberopade handlingen dra några som helst slutsatser om Ture Kaststjärnas ekonomiska förhållanden vid den aktuella tidpunkten. Av Jon Kruts uppgifter framgår att Ture Kaststjärna förmått Jon Krut att utbetala drygt sex miljoner kr till ett burgundiskt konto. Som tingsrätten angett har Ture Kaststjärna lämnat landet utan att betala sin skuld till World Express. Därtill måste beaktas att Ture Kaststjärna uppmanat annan person att upprätta falska och osanna handlingar som Ture Kaststjärna åberopat gentemot World Express vid dess kreditbedömning i syfte att medge fortsatta inköp med kortet samt att World Express fordran gentemot Ture Kaststjärna kvarstår. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter kan enligt hovrättens mening annan slutsats inte dras än att Ture Kaststjärna inte hade vare sig förmåga eller vilja att betala de skulder som uppkom i samband med att han brukade World Expresskortet. På grund av det anförda finner hovrätten utrett att Ture Kaststjärna gjort sig skyldig till de brott som åklagaren har gjort gällande. Hovrätten delar tingsrättens bedömning i fråga om rubricering av gärningarna. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Hovrätten finner det av tingsrätten bestämda fängelsestraffet väl avvägt.

6 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 6 av 7 Hovrätten delar även tingsrättens bedömning i utvisningsfrågan. Tingsrätten dom skall således fastställas när det gäller skuld, påföljd och utvisning. Ture Kaststjärna har i hovrätten till stöd för yrkandet om att hela den tid han suttit frihetsberövad i Burgundia skall tillgodoräknas honom som verkställighet av påföljd även i Sverige anfört följande. Han greps i Burgundia därför att han var häktad i Sverige och därmed internationellt efterlyst. Han skulle aldrig ha suttit i undersökningshäkte i Burgundia på grund av misstanke om de brott som han sedemera dömdes för där, om inte orsaken till frihetsberövandet varit att han var internationellt efterlyst. I Burgundia dömdes han slutligen dels för sexuellt umgänge med underårig, vilket inte är ett brott i Sverige, dels för att han sakande uppehållstillstånd i Burgundia. Appelationsdomstolen frikände honom från det bedrägeribrott som han dömts för av en lägre domstol, vilken utmätte ett fängelsestraff om två år nio månader. Påföljden för de brott som han slutligen dömdes för hade kunnat bestämmas till villkorlig dom. Fängelsestraffet ansågs avtjänat genom det antal dagar som han varit frihetsberövad i Burgundia. Då fråga uppstått om längden av i Burgundia avräknat frihetsberövande har hovrätten genom Utrikesdepartementet begärt närmare upplysningar från Justitiedepartementet i Propp, Burgundia, om i vilken utsträckning den tid Ture Kaststjärna varit frihetsberövad i Burgundia avräknats från det fängelsestraff han dömdes till där. Från burgundisk sida har man avböjt att besvara frågan. Enligt Ture Kaststjärnas egna uppgifter har de dagar som han var frihetsberövad i Burgundia ansetts som verkställighet av det fängelsestraff som han frigavs villkorligt från den 1 mars Vid sådant förhållande bör enligt hovrättens mening endast de dagar som han därefter satt frihetsberövad i Burgundia, dvs. från den 1 mars till och med den 10 mars 2006, dvs nio dagar, avräknas från det fängelsestraff Ture Kaststjärna nu dömts till. Enligt grunderna för bestämmelsen om reformatio in pejus i 51 kap. 25 första stycket rättegångsbalken anser sig emellertid hovrätten förhindrad att avräkna ett lägre antal dagar än vad tingsrätten gjort. Såvitt gäller Ture Kaststjärnas frihetsberövande i Burgundia bör därför avräkning ske med 54 dagar. Därutöver skall Ture Kaststjärna tillgodoräknas det antal dagar som han varit frihetsberövad i Sverige, dvs. 186 dagar. Det sammanlagda antalet dagar som skall tillgodoräknas Ture Kaststjärna uppgår således till 240.

7 TORA HOVRÄTT DOM Sidan 7 av 7 Av tingsrätten angivet häktningsskäl kvarstår. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast 2006 I hovrättens avgörande har deltagit hovrättsråden Kara Mell och Folke Skygg, referent, t.f. hovrättsassessorn Nota Bene samt nämndemännen Persona Non Grata och Harald Hårfager. Enhälligt.

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2012-09-19 Stockholm

DOM 2012-09-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2012-09-19 Stockholm Mål nr B 4046-12 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 30 mars 2012 i mål nr B 254-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2015-04-29 Stockholm

DOM 2015-04-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 2015-04-29 Stockholm Mål nr B 1465-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 28 januari 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer