Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor"

Transkript

1 Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

2 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Utgiven av Högskoleverket 2006 Högskoleverkets rapportserie 2006:13 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Hedda Gunneng Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Högskoleverkets vaktmästeri, Stockholm, mars 2006 Tryckt på miljömärkt papper

3 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets beslut 7 Högskoleverkets reflektioner 9 Litteraturvetenskap 9 Retorik 13 Bedömargruppens rapport 15 Missiv 17 Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor 17 Sammanfattning 19 Utgångspunkter och tillvägagångssätt 25 Uppdraget 25 Utvärderingsmodellen 26 Utvärderingens omfattning 26 Arbetsprocess 26 Litteraturvetenskap: allmän del 29 Ämneshistorik 29 Ämnets identitet och situation 32 Grundutbildningen 43 Forskarutbildningen 47 Möjligheter till internationalisering 51 Bologna-modellen 53 Sammanfattning: referensram 53 Litteraturvetenskap: enskilda lärosäten 55 Blekinge tekniska högskola 56 Göteborgs universitet 60 Högskolan Dalarna 64 Högskolan i Gävle 68 Högskolan i Halmstad 71 Högskolan Kristianstad 74 Karlstads universitet 78 Linköpings universitet 83 Luleå tekniska universitet 86 Lunds universitet 90 Mittuniversitetet 95 Mälardalens högskola 99 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 102 Stockholms universitet 105 Södertörns högskola 112 Umeå universitet 115 Uppsala universitet 122

4 Växjö universitet 128 Örebro universitet 133 Appendix 137 Danmark 137 Norge 140 Retorik: allmän del 143 Historisk bakgrund 143 Referensram 145 Retorik: enskilda lärosäten 151 Södertörns högskola 152 Uppsala universitet 156 Örebro universitet 159 Förkortningslista 163

5 Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar resultaten av en utvärdering som genomfördes av Högskoleverket år Utvärderingen gäller grund- och forskarutbildningar i litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor. Rapporten omfattar nitton grundutbildningar i litteraturvetenskap, åtta forskarutbildningar i samma ämne samt tre grundutbildningar och en forskarutbildning i retorik. Granskningen av utbildningarna har genomförts av en bedömargrupp bestående av tre ämnessakkunniga från Sverige, två från Norge, en från Finland, en från Danmark samt två doktorander och tre studenter från Sverige. Utvärderingens sekretariat har utgjorts av Hedda Gunneng, Iréne Häggström och Lars Geschwind. Rapporten består av två delar: dels Högskoleverkets beslut och reflektioner, dels bedömarnas yttranden över utbildningarna i båda ämnen. För innehållet i bedömarnas yttrande svarar de själva. Högskoleverkets beslut och reflektioner grundar sig på detta yttrande. Vad gäller litteraturvetenskap konstaterar bedömarna att lärarkompetensen på de flesta lärosäten är god, på vissa håll t.o.m. mycket god. Ämnet har en kännbar tyngdpunkt i den svenska litteraturen, och inom forskarutbildningen är med några få undantag intresset helt begränsat till svensk 1900-talslitteratur. Det förs kontinuerliga diskussioner om A- och B-kursernas uppläggning för att litteraturhistoria och litterär analys skall integreras. Diskussioner om ämnets identitet i det nuvarande och det framtida systemet för högre utbildning saknas dock på de flesta orter. Den pedagogiska medvetenheten är god, och den undervisningsform som alltmer kommit att dominera på lärosätena är seminariet. Bedömarna betvivlar att det är lämpligt att ge dagens litteraturvetenskapliga kurser på distans och/eller över nätet i nuvarande form. Att ha seminariesamtalet som den viktigaste arbetsformen ställer också krav på verksamhetens volym. Kravnivån tycks variera mycket över landet och därtill synes den ibland vara onödigt låg, särskilt vid betygsättning av uppsatser. De flesta miljöer upplever att resurserna är för knappa. Många ämnesavdelningar har betydligt större utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen än inom fristående kurser och är beroende av lärarutbildningens beställningar för att överleva som ämnesmiljö. Studenterna önskar sig överlag mer undervisning. Handledning av examensarbeten och avhandlingar sker till stor del genom lärarnas obetalda arbete. Tillströmningen till fristående kurser är vikande och bedömarnas slutsats är att många av framtidens litteraturvetare kommer att vara gymnasielärare. Den granskning av gymnasielärarutbildningen som bedömarna genomfört har visat att den stora valfrihet som de flesta lärosäten erbjuder inom lärarutbildningen, kan leda till oönskade konsekvenser. Bli-

6 vande gymnasielärare i svenska kan ta ut en examen som enligt bedömarnas uppfattning innehåller för klena ämneskunskaper. Högskoleverket uppmanar lärosäten som berörs av denna kritik att granska och revidera sina utbildningsplaner, så att gymnasielärarutbildningen kvalitetssäkras med avseende på ämneskunskaperna. På några lärosäten med forskarutbildning är också doktorandmiljön för liten. Doktorandernas situation synes för övrigt vara god i vad avser handledning, materiella resurser och gemenskap i institutionsmiljön. Bedömarna anser dock att det fortfarande ställs för stora krav på avhandlingarnas omfattning. Antalet studenter och doktorander som tillbringar en del av utbildningstiden utomlands är påfallande litet, även på de lärosäten som mottager många inresande studenter. Högskoleverket instämmer i bedömarnas slutsatser och stöder därför deras uppmaning till lärosätena att organisera regelbundna nationella ämneskonferenser för att diskutera kravnivån inom grundutbildningen, bättre internationalisering, större betoning på professionella aspekter inom grund- och forskarutbildning, nationell samordning av forskarutbildningskurser, förändrade krav på avhandlingarna och över huvud framtida samverkan för att uppnå profilering och koncentration. Högskoleverket instämmer också i bedömarnas påpekande, att införandet av Bologna-modellen kommer att kräva ett starkt akademiskt ledarskap inom ämnesmiljöerna och god kommunikation mellan olika beslutsnivåer på lärosätena. Vad gäller retorikämnet presenterar bedömarna en intressant analys av de kunskaper och färdigheter som en nutida retorikutbildning bör ha som mål. Högskoleverket finner att retorikämnet behandlar frågor som är centrala för en demokrati och därmed även för högre utbildning. Verket betraktar därför retorikutbildningarna i Sverige som mycket intressanta och lovande. På grundval av bedömarnas yttrande ifrågasätter Högskoleverket rätten att utfärda kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping och vid Luleå tekniska universitet. På samma grundval ifrågasätter Högskoleverket också rätten att utfärda magisterexamen vid Linköpings universitet samt rätten att utfärda kandidat- och magisterexamen vid Mittuniversitetet.

7 Högskoleverkets beslut Rektorer vid berörda lärosäten Utvärderingsavdelningen Hedda Gunneng BESLUT Reg.nr Utvärdering av utbildningar i litteraturvetenskap och retorik Högskoleverket finner att grund- och forskarutbildningarna i litteraturvetenskap uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning vid Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet samt Örebro universitet och verket ifrågasätter därför inte examensrätten inom grundutbildningen i litteraturvetenskap vid dessa lärosäten. Högskoleverket finner också att grund- och forskarutbildningarna i retorik vid Södertörns högskola, Uppsala universitet samt Örebro universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och verket ifrågasätter därför inte heller examensrätten inom grundutbildningen i retorik vid dessa lärosäten. Utvärderingen av utbildningarna i litteraturvetenskap och retorik vid dessa ovannämnda lärosäten kommer att följas upp av Högskoleverket inom tre år. Ifrågasättande av examensrätt Högskoleverket finner anledning att ifrågasätta rätten att utfärda kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Ifrågasättandet grundas dels på brister i lärarkompetens och -kapacitet, dels på att utbildningen inte uppfyller kraven på forskningsanknytning. Högskoleverket finner också anledning att ifrågasätta rätten att utfärda magisterexamen i litteraturvetenskap vid Linköping universitet, dels på grund av bristande lärarkapacitet, dels på grund av organisatorisk instabilitet. Vidare finner Högskoleverket anledning att ifrågasätta rätten att utfärda kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Ifrågasättandet grundas på bristande forskningsanknytning i undervisningen i förening med verksamhetens ringa omfattning. Det sjunkande antalet studenter på fristående kurser synes vara betingat av hur den senaste lärarutbildningsreformen genomförts på lärosätet. Icke desto mindre konstaterar Högskoleverket att studentantalet ligger under det kritiska minimum som ämnet kräver.

8 Slutligen finner Högskoleverket anledning att ifrågasätta rätten att utfärda kandidat- och magisterexamen i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet. Ifrågasättandet grundas på avsaknaden av en kritisk och kreativ miljö, då nästan all undervisning ges på distans och/eller via Internet. För övrigt hänvisar Högskoleverket till bedömargruppens yttranden om de enskilda lärosätena. Högskoleverket avser att göra en uppföljning inom ett år, då Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet skall redogöra för de åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att återkalla examensrätten vid Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Högskoleverket kommer även att ta ställning till om det finns skäl för verket att göra en framställning till regeringen om återkallande av examensrätten vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Sigbrit Franke efter föredragning av utredaren Hedda Gunneng i närvaro av avdelningschefen Clas-Uno Frykholm. Sigbrit Franke Hedda Gunneng Kopia till: Utbildnings- och kulturdepartementet Ledamöter i bedömargruppen

9 Högskoleverkets reflektioner Högskoleverket tackar bedömargruppen för ett väl genomfört arbete. Gruppens rapport utgör en god analys av landets grund- och forskarutbildningar i litteraturvetenskap och retorik. Verkets förhoppning är att denna analys skall vara till nytta för berörda lärosäten och ämnesmiljöer i deras utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Rapporten är också ett viktigt underlag för Högskoleverkets beslut. Bedömarna har i sitt yttrande lyft fram vissa frågor som enligt deras mening är av nationellt intresse, i synnerhet rörande litteraturvetenskapliga utbildningar men också i någon mån rörande retorikutbildningar. Högskoleverket vill gärna kommentera några av dessa frågor i egenskap av myndighet. Litteraturvetenskap Litteraturvetenskapen i Sverige definierar sig som comparative literature, dvs. jämförande litteraturvetenskap, men de litteraturvetenskapliga utbildningarna är trots detta starkt nationella. Både grundutbildningen och forskarutbildningen har en kännbar tyngdpunkt i den svenska litteraturen. Inom forskarutbildningen är intresset dessutom så gott som helt begränsat till 1900-talets svenska skönlitteratur. Ämnet har en kulturarvsbärande funktion, men det pris som måste betalas för denna kulturgärning är bl.a. bristande internationalisering och isolering från litteraturvetenskapen i andra länder. Införandet av Bologna-modellen förutsätter att lärosätena reflekterar över innehåll och struktur i både grund- och forskarutbildning, bl.a. i avsikt att förbättra studentmobiliteten inom EU. Det kommer dessutom att kräva en stark akademisk ledning inom varje ämnesmiljö och god kommunikation mellan de olika beslutsnivåerna på varje lärosäte. Högskoleverket instämmer i denna bedömning och stödjer bedömargruppens uppmaning till lärosätena att ta ett samlat ansvar för detta utvecklingsarbete. God lärarkompetens och knappa resurser Verket noterar med tillfredsställelse att lärarkompetensen i litteraturvetenskap med få undantag är god, på vissa lärosäten t.o.m. mycket god (t.ex. Göteborg, Stockholm och Uppsala). Forskningsanknytningen tycks vara säkrad på nästan alla lärosäten genom denna höga kompetensnivå. Bedömargruppen har emellertid konstaterat att den generösa handledning som på de flesta lärosäten ges till doktorander och uppsatsskrivande studenter, och som är av stor vikt för den goda kvaliteten i verksamheten, i betydande utsträckning utförs av lärarna som obetalt arbete. Exempel på detta är lärarna vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Örebro universitet. Många lärare *

10 är till följd av detta hårt överansträngda. Verket instämmer i bedömningen, att det nuvarande resurstilldelningssystemet har många förtjänster men inte fungerar som internt stöd i denna del av verksamheten. Många små och sårbara miljöer Det är endast på vissa universitet, t.ex. i Lund, Stockholm, Göteborg, Växjö, Uppsala och Örebro, som antalet nybörjare varje år är så stort, att en utbildningsmiljö av tillfredsställande volym kan säkras. En litteraturvetenskaplig utbildning av god kvalitet förutsätter nämligen att det samlade antalet människor i verksamheten lärare och studenter inte understiger ett kritiskt minimum. I undervisningen lär sig de studerande att tillägna sig litterära verk, analysera dem, förmedla sin analys och argumentera för den. De två sista momenten kan bara övas i grupp. Exempel på en miljö som är för liten finns vid Luleå tekniska universitet. Det är bedömargruppens starkaste intryck från utvärderingsarbetet, att det finns för många små och sårbara miljöer. Flera av dem konkurrerar t.o.m. om samma studenter med samma rekryteringsargument. Även vissa forskarutbildningsmiljöer är enligt bedömarnas uppfattning för små, t.ex. i Karlstad och Växjö. Dessutom är utbudet av lärarledda forskarutbildningskurser klent nästan överallt, t.o.m. på några större universitet. Några lärosäten, t.ex. Umeå universitet, ger inga lärarledda kurser alls. Här krävs enligt bedömargruppen samarbete över lärosätesgränserna, varför den rekommenderar regelbundna nationella ämneskonferenser. Högskoleverket instämmer i denna bedömning. Samverkan, profilering och koncentration Bedömarna rekommenderar också samarbete mellan lärosätena för att uppnå profilering och koncentration. Lärosäten med vikande söktryck bör profilera sig med utgångspunkt i forskningskompetensen och göra detta i ömsesidigt samarbete och i dialog med varandra, så att konkurrensen om samma studenter dämpas. För doktoranderna skulle mycket förbättras, om de kunde få en översikt över alla forskarutbildningskurser som ges i landet och dessutom fick ekonomiskt stöd för att följa dem. Högskoleverket stödjer eftertryckligt rekommendationen om samverkan, profilering och koncentration. Undervisningsformer I litteraturvetenskapliga miljöer tycks man orientera sig mer och mer mot seminariet eller samtalet som dominerande undervisningsform, t.o.m. på A- nivå. De studenter som bedömargruppen träffade var mycket engagerade i sina studier och tyckte om denna undervisningsform, men på alla lärosäten önskar sig studenterna mer undervisning. På flera lärosäten deltar studenterna till och med i schemalagda, icke lärarledda gruppsamtal för att förbereda sig inför seminarierna. Bedömarna menar att detta är en helt riktig utveckling för ett sådant ämne som litteraturvetenskap, eftersom ett viktigt utbildningsmål är att utveckla studenternas förmåga att förmedla och argumentera för sina tolk- 10

11 ningar av litterära texter. Bedömarna betraktar det som otänkbart, att nät- och distanskurser med få fysiska träffar per termin kan ge en fullvärdig utbildning. Enligt bedömarna får det vittgående konsekvenser för kvaliteten, om merparten av verksamheten ges på distans och/eller över nätet. Högskoleverket har i rapporten Uppföljning av Sveriges nätuniversitet 1 utvärderat detsamma för att utröna om det bidragit till att göra högre utbildning mera tillgänglig och till att bredda studentrekryteringen. Frågan om vilka ämnesområden som lämpar sig för nätkurser berörs inte i rapporten, och verket vill därför nu fästa berörda aktörers uppmärksamhet på den aspekten inför kommande uppföljningar. Studenternas förkunskaper På många lärosäten har det påtalats, att åtskilliga nybörjare har en bristfällig förmåga att skriva svenska. Det är uppenbart, att gymnasiestudierna inte tillräckligt har förberett dessa studenter för högre studier som ställer krav på goda skrivfärdigheter. Bedömarna betraktar det som orimligt, att deras lärare på universitet och högskolor skall ägna en stor del av undervisningstiden åt att lägga den grund som borde ha skapats under skoltiden. Högskoleverket delar denna uppfattning. Kravnivån Enligt uppgifter från studenterna är det vid de flesta lärosäten möjligt att ta sig igenom grundutbildningen i litteraturvetenskap utan att studera 40 timmar i veckan. Vid några enstaka lärosäten är den nödvändiga insatsen oroväckande liten, fortfarande enligt studenterna. En omständighet som tyder på låga krav är den förvånansvärt stora andelen uppsatser som får betyget väl godkänd på vissa lärosäten, t.ex. i Uppsala. Högskoleverket betraktar sådana förhållanden som otillfredsställande och anser att de snarast bör åtgärdas, där de finns. Professionalisering Bedömarna beklagar att så få institutioner genomför alumniundersökningar. På vissa lärosäten värjer man sig rentav mot frågor om ämnets eventuella nyttighet genom att betona, att ämnet är estetiskt och bereder utrymme för existentiella frågor. Den generalistkompetens som studenterna i litteraturvetenskap får, beskrivs inte på något lärosäte som central för framtida yrken. Bedömarna menar emellertid att det vore rimligt att synliggöra just generalistkompetensen och dess nytta i skilda professioner. Högskoleverket instämmer i denna bedömning. Verket har i en skrivelse ställd till Utbildningsdepartementet den 8 februari 2006 betonat vikten av att lärosätena genomför uppföljningar av tidigare studenter betydligt mer systematiskt än vad som är fallet idag. 1. Högskoleverkets rapportserie 2005:49 R. 11

12 Internationaliseringen kan förbättras Internationaliseringen inom grund- och forskarutbildning kan också utvecklas. De större universiteten, t.ex. Uppsala, har ett jämnt inflöde av skandinavistikstudenter från utlandet, men antalet utresande från samma lärosäten är klent. Högskoleverket vill betona vikten av att studenter och doktorander ges möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och hänvisar för övrigt till sin utredning En gränslös högskola? Om internationalisering av grund- och forskarutbildning 2, för en inventering av pågående internationaliseringsarbete vid lärosätena. Språkämnenas betydelse En annan form av samarbete som bedömarna har saknat nästan genomgående, är det som skulle kunna ske mellan litteraturvetenskap och de främmande språken. Den kompetens som saknas inom de mindre lärarmiljöerna skulle kunna suppleras med lärare med litterär inriktning från engelska, spanska, tyska och franska. Det är därför, enligt bedömarna, alarmerande att några av dessa språk nu läggs ned vid svenska lärosäten på grund av vikande söktryck. Högskoleverket har redan tidigare i sina utvärderingar av slaviska, keltiska och baltiska språk samt nederländska, tyska och romanska språk 3 framhållit nödvändigheten av en nationell språkpolitik för att förhindra småspråkens försvinnande från det svenska universitetsväsendet. Verket finner nu anledning att betona att språkämnenas situation måste ses i en bredare kontext. Utbildning av blivande gymnasielärare Många litteraturvetenskapliga miljöer, t.ex. i Jönköping och Gävle, är helt beroende av utbildningsuppdrag från det egna lärosätets lärarutbildning, för att det inte skall uppstå övertalighet bland lärarna. Vidare har nästan alla lärosäten uppgivit att antalet studenter på fristående kurser har minskat markant, sedan den nya lärarutbildningen sjösattes Det är i första hand de blivande gymnasielärarna, närmare bestämt i svenska, som kan antas ha förorsakat denna rubbning av proportionerna. Före lärarutbildningsreformen samläste dessa i stor utsträckning med studenter på fristående kurser i svenska språket och i litteraturvetenskap. Genom reformen har de på nästan alla lärosäten givits möjlighet att gå kurser som är specifika för lärarutbildningen. Under perioden har mellan 18 och 28 procent av alla nybörjare som siktar på verksamhetsområdet senare år valt inriktningen svenska. Läsåret 2004/05 uppgick denna kategori till ca studenter. 4 En annan komplikation är att endast de största universiteten, exempelvis Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala, kan erbjuda både en integrerad gymnasielärarutbildning och fristående kurser med tillfredsställande volym. 2. Högskoleverkets rapportserie 2005:1 R. 3. Högskoleverkets rapportserie 2003:14 R, 2003:15 R, 2004:26 R, 2005:3 R samt 2005:13 R. 4. Källor: Den nya lärarutbildningens tre första år (Högskoleverkets rapportserie 2005:44 R) samt Nybörjare och examina i lärarutbildningen 2004/05 (PM från Avdelningen för statistik och analys, Högskoleverket). 12

13 De mindre lärosätena har olika strategier för att förena de två utbildningsuppdragen, men nästan överallt, t.ex. i Kristianstad och vid Högskolan Dalarna, leder detta till att innehållet i de fristående kurserna ändras för att lärarutbildningens specifika behov skall tillgodoses. Bedömarna uppfattar detta som ett mycket stort problem. Den akademiska disciplinen litteraturvetenskap måste kunna stå på egna ben för att lärarna skall kunna göra fullgoda insatser, både inom fristående kurser och inom lärarutbildningen, menar bedömarna. Högskoleverket menar att också denna aspekt aktualiserar tanken på profilering och koncentration. Gymnasielärarutbildningens innehåll Troligen kommer en stor andel av framtidens litteraturvetare att vara gymnasielärare. Bedömargruppen har därför försökt få överblick över hur mycket traditionell litteraturvetenskap de blivande svensklärarna får inom sin programutbildning. Det är fortfarande de akademiska disciplinerna litteraturvetenskap och svenska språket som undervisar dessa studenter, men det har visat sig, att de nya examenskraven för gymnasielärarexamen i svenska, i kombination med en mycket stor valfrihet på många lärosäten, kan resultera i gymnasielärare med mycket lite litteraturvetenskap (t.ex. Mittuniversitetet) respektive språkvetenskap (t.ex. Växjö universitet) i sin utbildning. Det lägsta noterade poängtalet för litteraturvetenskap är 8 (Södertörns högskola). Bedömarna efterlyser därför en utvärdering av gymnasielärarutbildningen i svenska, en utvärdering som fokuserar på ämneskunskaper och ämnesdjup. De gör det mot bakgrund av att Högskoleverkets nationella ämnesutvärderingar hittills endast undantagsvis granskat de fristående kursernas kvalitet ur lärarutbildningsperspektiv. Verket finner förslaget motiverat och vill dessutom uppmana lärosäten som berörs av denna kritik att granska och revidera sina utbildningsplaner, så att gymnasielärarutbildningen kvalitetssäkras med avseende på ämneskunskaperna. Retorik Bedömargruppen presenterar en analys av de kunskaper och färdigheter som en nutida retorikutbildning bör ha som mål. Högskoleverket finner att retorikämnet behandlar frågor som är centrala för en demokrati och därmed även för högre utbildning. Retorikutbildningarna i Sverige har förutsättningar att på ett självklart sätt uppfylla Högskolelagens krav på att högre utbildning skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 13

14 Verket betraktar därför retorikutbildningarna i Sverige som mycket intressanta och lovande. 14

15 Bedömargruppens rapport

16

17 Missiv Till Högskoleverket Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket genomförde år 2005 en utvärdering av grund- och forskarutbildningarna i ämnena litteraturvetenskap och retorik. För utvärderingen utsågs en bedömargrupp bestående av: Professor emeritus Inge Jonsson, gruppens ordförande, Professor Öivind Andersen, Universitetet i Oslo, Dana Dahlberg, studerande vid Högskolan i Jönköping, Jens Hall, studerande vid Mittuniversitetet, Professor Finn Hauberg Mortensen, Syddansk universitet, Jon Helgason, doktorand vid Lunds universitet, Andreas Johansson, studerande vid Stockholms universitet, Maria Jönsson, doktorand vid Umeå universitet, Professor Lisbeth Larsson, Göteborgs universitet, Professor Merete Mazzarella, Helsingfors universitet, Professor Margareta Petersson, Växjö universitet, Professor Hans H. Skei, Universitetet i Oslo. Vi grundar vår bedömning dels på den information och de intryck vi fått från lärosätenas självvärderingar med bilagor och begärda kompletteringar, dels på platsbesöken, vid vilka vi samtalat med företrädare för studerande, lärare, institutions- och utbildningsledning samt fakultetsledning eller motsvarande. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. För bedömargruppen Inge Jonsson Ordförande 17

18

19 Sammanfattning Föreliggande nationella utvärdering omfattar två akademiska ämnen: litteraturvetenskap och retorik. De har utvärderats inom ramen för ett och samma projekt av det skälet, att retoriken på ett lärosäte är en avknoppning från litteraturvetenskapen. I utvärderingen ingår grundutbildningen i litteraturvetenskap vid Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet och Örebro universitet. Den omfattar också forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro. Vidare ingår grundutbildningen i retorik vid Södertörns högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet samt forskarutbildningen i samma ämne vid det sistnämnda universitetet. Vad gäller litteraturvetenskapen har vi funnit att grundutbildningen håller en tillfredsställande, i vissa fall hög, nivå vid Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet, Högskolan Halmstad, Karlstads universitet, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet och Örebro universitet. Vi rekommenderar Högskoleverket att ifrågasätta examensrätten hos Linköpings universitet, dels på grund av att ämnet vid tiden för platsbesöket endast hade en tillsvidareanställd lärare med vetenskaplig kompetens i litteraturvetenskap, dels på grund av långvariga organisatoriska problem, Luleå tekniska universitet på grund av ledningens passivitet, när det gällt att inlemma ämnet i den nya organisationen, och på grund av den stagnation som detta lett till, Mittuniversitetet på grund av att undervisningen på campus har krympt till en så liten omfattning, att grundläggande villkor för god kvalitet i undervisningen inte längre föreligger, Stiftelsen Högskolan i Jönköping på grund av att ämnet vid tiden för platsbesöket endast hade en tillsvidareanställd lärare med vetenskaplig kompetens i litteraturvetenskap. Vad gäller retorik har vi funnit att grundutbildningarna vid Södertörns högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet håller en tillfredsställande nivå. 19

20 Våra granskningar av litteraturvetenskapliga utbildningar respektive retorikutbildningar redovisas här i två separata avdelningar. Den litteraturvetenskapliga avdelningen inleds med en allmän del, som behandlar en rad generella problem inom ämnet i Sverige. Denna allmänna del avslutas med en precisering av referensramen för vår granskning. En kort sammanfattning av den allmänna delen följer här nedanför. I avdelningen om retorikutbildningar, däremot, har vi nöjt oss med att precisera referensramen för vår granskning och med att ge en kort skildring av ämnets historia under nyare tid i Sverige, Danmark och Norge. Ämnet är historiskt sett mycket gammalt, men dess återuppväckande som universitetsämne i Sverige har skett så nyligen, att det har förefallit inadekvat att försöka inventera generella problem. Litteraturvetenskapen i Sverige definierar sig som comparative literature, dvs. jämförande litteraturvetenskap, men de litteraturvetenskapliga utbildningarna är trots detta starkt nationella. Både grundutbildningen och forskarutbildningen har sin tyngdpunkt i den svenska litteraturen. Inom forskarutbildningen är intresset dessutom så gott som helt begränsat till svensk lyrik och prosafiktion från 1900-talet. Ämnet har en tydlig kulturarvsbärande funktion. Risken med alltför stark betoning av denna funktion är bristande internationalisering och isolering från litteraturvetenskapen i andra länder. Lärarkompetensen är med få undantag god, på vissa lärosäten t.o.m. mycket god. Forskningsanknytningen tycks vara säkrad på nästan alla lärosäten genom denna höga kompetensnivå. Den tid som formellt avsätts för handledning av uppsatser och avhandlingar är för det mesta generös, och på orter där det nominella antalet timmar är lägre än genomsnittet, tycks handledarna kompensera detta med obetalt arbete. De allra flesta lärosäten för en medveten och kontinuerlig diskussion om uppläggningen av A- och B-kurserna, i syfte att säkerställa de litteraturhistoriska kunskaperna och samtidigt inleda den teoretiska och metodiska träningen. Däremot är det inte lika vanligt att man för en öppen diskussion om ämnets identitet och om varför den egna grundutbildningen har det fokus den har. Vi har också oftast mött en god pedagogisk medvetenhet, och de flesta tycks orientera sig mer och mer mot seminariet eller samtalet som dominerande undervisningsform, t.o.m. på A-nivå. De studenter vi träffade var mycket engagerade i sina studier, och på flera lärosäten deltar studenterna i schemalagda men icke-lärarledda gruppsamtal för att förbereda sig inför seminarier. Studenterna tycks gilla denna undervisningsform men på varje lärosäte önskar sig studenterna mer undervisning. Intressant nog önskar de sig ofta flera katederföreläsningar. En innehållslig aspekt som tycks försummas nästan överallt är den professionella. Merparten av studenterna börjar läsa litteraturvetenskap främst * 20

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Rapport 2006:49 R. Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap

Rapport 2006:49 R. Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap Rapport 2006:49 R Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening För valtni ngsstab Gymnasiekontoret Direkttelefon 0910-71 25 10 2010-04-20 Referens Jan Midlert Umeå Universitet Kanslichef Eva Lindgren 901 87 UMEÅ Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Facktidskriften ett njutningsmedel?

Facktidskriften ett njutningsmedel? UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 139-144 Facktidskriften ett njutningsmedel? Biörn Hasselgren En fråga jag återkommande ställer mig, inte enbart i egenskap av redaktör för två tidskrifter, är

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008. Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Rapport 2006:17 R. Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:17 R. Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:17 R Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

Rapport 2007:13 R. Utvärdering av utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration

Rapport 2007:13 R. Utvärdering av utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration Rapport 2007:13 R Utvärdering av utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer