Systematiskt. Kvalitetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt. Kvalitetsarbete"

Transkript

1 Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan

2 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i Hummelsta består huvudsakligen av villor, men även av hyreshus. Eleverna bor i närområdet samt på landsbygden runt Hummelsta. I närmiljön finns stora grönområden med skog och åkrar. Runt skolan finns en väl tilltagen skolgård med fotbollsplan, löparbana, längdhoppningsgrop, klätterställning, gungor och stora grönytor. Skolan har tillgång till två idrottshallar, en normalstor gymnastiksal och en stor idrottshall, vilket ger många fördelar och möjligheter till aktivitet och rörelse. I närheten av skolan finns också Borgvallens idrottsplats. Skolan har samarbete med Kyrkcentrum genom att ett antal elever deltar i kyrkans miniorverksamhet samt att elever i alla klasser erbjuds att besöka kyrkan som ett led i religionsundervisningen. Skolan samarbetar också med andra närliggande företag. Organisation Grundskolan leds av en rektor och är organiserad i tre arbetslag F-3, 4-6 och Prest- Spec samt dessutom i två spårlag F-6. F-3 och 4-6 är de fasta arbetslagen i vilka Prest-Spec går in i på begäran. Arbetslagen arbetar stadierelaterat i det vardagsnära arbetet. I spår- och arbetslag ingår personal från förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg. Spårlagen arbetar med övergripande frågor som rör hela verksamheten. Lagen leds av arbetslagsledare. Fritidshemmets verksamhet samordnas av en fritidssamordnare. Arbetslagsledare och fritidssamordnare utgör tillsammans med rektor skolans pedagogiska ledningsgrupp. Hummelstaskolan har ett väl integrerat fritidshem och förskoleklass. Sammanlagt har skolan nio klasser i åk 1-6 samt en förskoleklass organiserad i två grupper. Det är åldersblandade klasser i åk 2-3 och åk 4-5. Åk 1 och åk 6 är åldershomogena. Undervisningen bedrivs timplanelöst och har integrerat skolfritids under skoldagen i årskurserna 1 och 2. Under läsåret har skolan haft 206 inskrivna elever varav 130 varit inskrivna i skolbarnsomsorgen. Antalet medarbetare är 30. Genom föräldrarådet ges föräldrar möjlighet till en positiv delaktighet i skolans verksamhet. Lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i eller har särskild kunskap i för att använda alla kompetenser till fullo. Samarbete mellan lärare sker inom stadierna genom arbetslag. Vi arbetar med utomhuspedagogik i matematik och NO samt genomför tematiska arbeten som en del av inriktningen på entreprenöriellt lärande. En specialpedagog arbetar handledande till lärare och övrig personal samt även med mindre grupper och enskilda elever. En speciallärare arbetar med mindre grupper och med elever i behov av särskilt stöd enskilt samt med svenska som andraspråk till enskilda elever. Under vårterminen har ytterligare en specialpedagog tillkommit genom att en förskollärare har vidareutbildat sig. Denna specialpedagog ersätter specialläraren som går i pension under sommaren. Vid några tillfällen under skolåret samlas alla elever och personal i stora idrottshallen för att bland annat ge eleverna möjlighet att uppträda med sång, musik, teater och dans. Föräldrar inbjuds att vara med. Skolan genomför även aktivitets- och friluftsdagar, t.ex. skoljoggen, spökbolls- och ballbouncerturnering, skid- och skridskoåkningdag i Bredsand, friidrottsdag på Enavallen. 2

3 Nära samarbete med hemmen genom föräldraråd, utvecklingssamtal med föräldrar samt gemensamma traditioner såsom luciafirande och julmarknad. En klass har en klassblogg, en annan klass har en sida på Facebook, musikläraren har startat en musikblogg, samtliga fritidsavdelningar har sidor på Facebook. Skolans förstelärare i engelska mot yngre åldrar bloggar med anledning av sitt uppdrag. Skolan har samarbete med Hummelsta förskola för att skapa en röd tråd och en bra övergång mellan förskola och skola. Vi har även samarbete med S:t Ilianskolan genom att elever i åk 6 har undervisning i moderna språk, hemkunskap och bild där, samt för en bra övergång till årskurs Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan är organiserad i arbetslag med en arbetslagsledare som leder arbetet i laget. Data och utvärderingar samlas in via arbetslagen och via enkäter som gjorts på elevoch medarbetarnivå samt från föräldraenkät som gjorts lokalt under läsåret. Hummelstaskolans kvalitetsredovisning har skrivits av rektor i samarbete med arbetslagen. Verksamhetsplanen har varit utgångspunkt för arbetslagens teamkontrakt. Verksamhetsplan och teamkontrakt innehåller slutmål och smartmål. Dessa mål har utvärderats och utgör ett viktigt underlag för skrivandet av kvalitetsredovisningen. Kvalitetsredovisningen har tagits fram i en process från individnivå till organisationsnivå. Varje arbetslag utvärderade måluppfyllelsen i sina teamkontrakt. Denna utvärdering grundade sig i den enskilda medarbetarens utvärdering av sina individuella mål, i de fall sådana mål är uppsatta. Som underlag i utvärderingen användes dels elevresultat, till exempel uppföljning av läsutveckling, nationella prov och Prim-tester, dels enkätresultat från skolans egen trivselenkät till elever och föräldraenkät samt enkät genomförd på kommunnivå till lärare och fritidspersonal. Utifrån arbetslagens utvärderingar och gemensamt arbete på APT sammanställde rektor kvalitetsredovisningen. Föräldrar har deltagit i kvalitetsarbetet genom den föräldraenkät som skolan genomförde i december Skolan har även genomfört en trygghets- och trivselenkät med eleverna två gånger under läsåret som också utgör en del av underlaget. 3

4 3. Förbättringsområden från föregående kvalitetsredovisning Öka måluppfyllelsen, särskilt i svenska och matematik. Fortsatt arbete med värdegrunden utifrån trygghets- och trivselenkät. Implementering av Likabehandlingsplan och Hummelstastilen måste intensifieras. Det förebyggande och aktiva arbetet för en trygg skolmiljö behöver öka. Intensivt arbete vid varje termins början. Särskilt utsatta områden är omklädningsrum, matsal, raster, skolgård. 100% av eleverna i Hummelstaskolan ska uppleva att de behandlas bra av sina kamrater. Förbättrat språkbruk och attityder. Gemensam värdegrund över tid. Trygghet och trivsel i skolan. Ett vänligt och tillåtande klimat. En harmonisk arbets- och lärandemiljö. Dialog och positiv samverkan mellan personal-elever-föräldrar kring elevers skolgång och måluppfyllelse KASAM och Vi-känsla. Förbättra elevernas arbetsro. Ytterligare utveckla arbetet med utomhuspedagogik. Samverkan skola fritids skolfritids förskoleklass. Ökat samarbete mellan kollegor och klasser. Ta tillvara varandras ämneskompetenser. Ge feedback. Bättre samverkan mellan klasserna. Införande av miljögrupp. Städning av korridorer och grupprum. Kvarglömda kläder hanteringen - torkning av kläder. Planering och uppdelning av arbetet vid genomförande av NP i åk 3 och åk 6. Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet och lärandet. Kompetensutveckling för all personal. Förbättra kontinuiteten i elevrådets möten. Koppla samman med klassråden i de olika klasserna. Se över datortillgången och systematiskt utöka och uppgradera maskinparken samt programvaran. Högre grad av individualisering i undervisningen. Återkoppling av rektor/spec.pedagog efter klassrumsbesök. Färdigstallande av ämneskraven i resp. årskurs. Delge ny personal hur långt vi har kommit i arbetet. Ge elever på alla nivåer lärande utmaningar. Samarbetet med högstadet (S:t Ilian) när det gäller åk 6 eleverna, beträffande bl.a. resultat och måluppfyllelse samt frånvaro. Utveckla storsamlingarna så att eleverna själva kan få ta större ansvar för innehållet. Bör innehålla fler presentationer av redan utfört arbete och färre aktiviteter där nya saker tränats in. Planera och genomföra elevens val som utgår från eleven och ger denne möjlighet att fördjupa sig inom något ämnesområde. Förbättra elevernas delaktighet och inflytande över elevens val. En presentation av förskoleklassens arbete. Rastlekar och ledning av dessa. 4

5 Prioriterade utvecklingsområden utifrån statliga styrdokument Elever i vår skola når målen. Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero. Hummelstaskolan ska utveckla en god arbetsmiljö. Personal, elever och föräldrar ska uppleva att vår organisation och vårt pedagogiska arbete ger goda resultat. 4. Uppföljning av mål läsåret 2013/2014 Enhetens slutmål Koppling till styrdokument Elever i vår skola når målen. 9 kap. Förskoleklassen Utbildningens syfte 2 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Undervisningen är strukturerad och innebär ett aktivt lärarstöd för eleverna såväl i helklass som enskilt (5 kap. 2 skolförordningen Lgr 11, 2.2 Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper) -Lärarna ger uttryck för att de stärker elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan (Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer / Lpo Mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer) Lärarna anpassar undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (1 kap. 4 skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer / Lpo 94 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, 2.2 Mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer) Lärarna ger elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 3 andra meningen skollagen) Särskilt stöd ska ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till (3 kap. 8 tredje stycket och 10 skollagen) 14 kap. Fritidshemmet Utbildningens syfte 2 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 4 kap. Kvalitet och inflytande Inflytande och samråd Allmänt om barnens och elevernas inflytande 5

6 Aktiviteter på ledningsnivå Aktiviteter i verksamheten 9 Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. Tid för lokal pedagogisk planering med röd tråd mellan årskurserna. Höja kompetensen i matematik genom Matematik-lyftet. Utbildning i EPL för all personal. Enstaka medarbetare deltar i 7,5 hp kurs i EPL. Annan kompetensutveckling för all personal. Elevråd. Matematiklyftet. Har genomförts under året med alla undervisande lärare i matematik. Det kommer att fortsätta nästa läsår, men på halvfart. De deltagande lärarna upplevde att det var tidsbrist i genomförandet av uppgifterna. En lärare som inte hade möjlighet att delta går ma-lyft nästa läsår. EPL. All personal har deltagit i utbildning i entreprenöriellt lärande. LGr11 för förskollärare i förskoleklass. Kompetensutveckling. Möjligheter till kompetensutveckling utifrån olika behov hos personalen har beviljats, t.ex. tid för 7,5hp EPL-kurs för fyra lärare. Kurs om olika funktionshinder till elevassistenter. Kurs i Bravkod till en lärare. Två lärare har gått lärarlyft i engelska. Skolan har betalat kurslitteratur. Elevråd. Fler möten och bättre kontinuitet på ht än under vt på grund av tidsbrist. Eleverna önskar fler möten. LPP och arbete med röda tråden. Arbete inom området har förekommit, men har inte varit prioriterat under året. Behöver utvecklas nästa läsår. Karriärtjänster: En förstelärare i engelska för yngre åldrar utsågs inför läsåret. Försök till variation av arbetssätt för att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar har gjorts i alla klasser. All undervisande personal i matematik deltar i matematiklyftet där syftet är högre måluppfyllelse i matematik. Lärare träffar en handledare 1gg/vecka för samtal kring inläst material, genomförda uppgifter i klasser. Förskollärarna i förskoleklass har utbildning i LGr11, som kommunen anordnar, tillsammans med förskollärare från andra skolor under läsåret. Utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt har pågått under året och omfatta all personal. Fyra lärare har även gått 7,5hp kurs på högskolan. Övrig fortbildning som har förekommit är: Två lärare har gått lärarlyft II i engelska. Idrottslärare har fått utbildning hos SPSM angående elever med synnedsättning. En lärare har förstelärartjänst med inriktning och arbetar med inriktning engelska yngre åldrar. En lärare går utbildning i NO/teknik ute. En lärare har utbildat sig i Bravkod. En fritidspedagog har deltagit i retorikutbildning. Elevassistenter har fått handledning av specialpedagog under läsåret. Fritidspersonal och elevassistenter har deltagit i kurser om olika funktionshinder. Uppföljning av elevernas utveckling och resultat i InfoMentor. Vi har ambition att löpande skriva in skriftliga omdömen i samtliga ämnen i Infomentor. Elever och föräldrar informeras om hur det går i de olika ämnena i samband med 6

7 utvecklingssamtalen. På grund av lagändring lämnas det bara ut ett skriftligt omdöme per läsår, men två utvecklingssamtal genomförs ett muntligt och ett med skriftligt omdöme/iup som underlag. Åtgärdsprogram skrivs vid behov. Elever i årskurs 6 får sina betyg istället för skriftliga omdömen och IUP. De erbjuds utvecklingssamtal 2ggr/läsår. Lärarna i åk 1-6 hjälps åt med genomförandet av de nationella proven under vårterminen. Även fritidshemmets personal har stöttat upp i mån av möjlighet. Vi har arbetat för en ny form för samverkan mellan skola och fritids. Samverkan är planerad och spontan. Samarbete mellan skola och förskoleklass kommer att inledas under hösten. Arbete för att öka arbetsron sker i alla grupper. Resurser fördelas med syfte att öka arbetsron när det behövs. Vi lägger ned mycket tid på att hitta fungerande arbetsgrupper, detta görs i samarbete mellan fritids, förskoleklass och skola. Elevhälsan har deltagit i arbetet det gäller beslut om gruppsammansättningar och gruppförändringar. Elevernas delaktighet och inflytande i utbildningen ska öka, men vi upplever att många elever vill undervisningen serverad. Det är viktigt att uppmuntra och bejaka eleverna när kommer med egna förslag. 4-5C har varit aktiva med sin klassblogg vilket har varit en meningsskapande aktivitet för eleverna. Genom arbetet med bloggen har de bearbetat flera delar ur den nya samlade läroplanen (Lgr 11) samt ökat känslan av samhörighet vilket har stor betydelse för den värdegrund vi står för. Bloggen har dessutom deltagit i tävlingen Webbstjärnan, vilket skapat en än mer motivation hos eleverna. Elevens val, elevrådet, klassråd och skoltidningen ger en möjlighet till inflytande. Under året kommer vi att diskutera formen för klassråd och elevråd. Elevensval tema har varit Människans prestationer där eleverna har fått bl.a. planera ett äventyr där de fick arbeta fram vad som behövdes/ tänkas på i genomförandet av äventyret. Samarbete med bibliotekarien bidrar till ökad läsutveckling/läsförmåga. Läsning och läsförståelse är prioriterat och tid ska läggas på detta. Åk 1 har lagt mycket tid på detta. Biblioteksverksamheten har inte fungerat tillfredsställande p.g.a. minskad bibliotekstid, minskat anslag och sjukfrånvaro. Resultat Det entreprenöriella förhållningssättet (EPL) har ökat både i skolan och på fritidshemmet, även om antalet entreprenöriella aktiviteter inte nödvändigtvis har ökat. All personal har deltagit i en utbildning och fyra lärare har gått kurs i EPL på högskolan. Vi har fokuserat på att främja samarbete, inflytande, delaktighet och lösningsfokuserat tänkande. Vi har genom matematiklyftet förändrat vår undervisning i årskurserna 4-5 genom att lägga in problemlösningsuppgifter i grupp. I åk 1-3 har arbetet med matematiklyftet haft en positiv inverkan där lärarna har frångått från matematikboken och använt denna mer som en färdighetsträning. I vår utvärdering framkom att vi önskade arbeta med problemlösningsmodulen i långsammare takt. Vårt önskemål grundar sig i att få tid till reflektion och tid till att utveckla undervisningen genom att pröva och ompröva olika uppgifter och metoder. Detta för att eleverna ska möjliggöras att fördjupa sina matematikkunskaper. 7

8 På grund av tidsbrist har det inte fungerat som det var tänkt med kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat och lärande i InfoMentor i samtliga ämnen. PRESTlärarna tar hänsyn till kunskapsmålen i svenska och matematik i samarbete med klasslärarna när de gör sina pedagogiska planeringar. Vi arbetar med det centrala innehållet för att säkerställa en röd tråd genom grundskolans tidigare år. Genom genomförandet och bedömningen av nationella proven i åk 6 delades upp mellan lärarna på skolan har de fått bättre inblick i vad de nationella proven och dess kunskapskrav innebär. Sambedömning av NP i åk 6 inom skolan och NP i åk 3 med andra skolor i kommunen har bidragit till att lärarna har utvecklat sin bedömningsförmåga. Diskussioner om genomförande och bedömning behövs fördjupas under nästa läsår. NP resultatet är beroende av genomförandet och bedömning/sambedömning. Diskussion om tolkning av riktlinjer behövs inför nästa år. Med hjälp av materialet vi tar fram gällande det centrala innehållet och progression år till år i varje ämne, minskar sannolikheten att eleverna inte fått undervisning i varje ämne. Kontinuitet ger eleverna trygghet och stabilitet. Trots ihärdiga försök har vi inte lyckats fram till vårt mål på 100% måluppfyllelse. 50% av eleverna i åk 6 nådde inte godkänt i alla delprov i nationella proven. Utfallet blev följande i åk 6: Resultat NP Resultat Betyg Matematik: 86% Matematik 86% Svenska : 86 % Svenska 65% Engelska: 79% Engelska 65 % Religion 86% Religion 93% Kemi 86% Kemi 93% Samarbetet med fritids har fungerat bra mellan åk 1 och fritids, men mycket tid har gått bort. Det har varit varierande samarbete fritids och 2-3:orna, bl.a. på grund av brist på tid för samplanering och personals frånvaro av olika slag. Analys Vi har inte nått fram till målet att alla elever ska klara alla delprov i de nationella proven. Det gäller både i åk 3 och åk 6. Många elever har gjort bra ifrån sig utifrån sina förutsättningar och vi har arbetat för att alla elever ska nå målen. NP i åk 3 kan i vissa fall vara problematiska att genomföra p.g.a. att vi är för få personal som kan ta hand om undervisningen i åk 2. Därför är det viktigt att utveckla samarbetet med fritids och möjligheter som finns för personalen på fritids att stötta. Vi ser också att fler diskussioner kring genomförandet och bedömningen av nationella proven behöver ske mellan flera skolor i kommunen. Instruktionerna om hur proven ska genomföras och bedömas tolkas olika på skolorna. Under läsåret har åk 6 bestått av 14 elever. Det har varit många lärarbyten (både ordinarie och vikarier) och klassbyten för eleverna under hela deras skoltid p.g.a. den åldersblandade organisationen, vilket lett till minskad studiero och möjligheter till lärande. Flera elever har dyslexi och andra svårigheter. Eleverna har arbetat hårt i samtliga ämnen under året. I nationella proven har de elever som har rätt till särskilt stöd fått det stödet. I svenska var det framförallt skrivdelen som var problematisk. Trots detta fick en del elever ändå E i det sammanvägda provresultatet. Detsamma gällde i ämnet 8

9 engelska. I de övriga ämnen nådde 100% av eleverna målen för minst E-nivån. Trots det låga resultatet har många elever lyft sig avsevärt under läsåret. Vi diskuterar om den delvis åldersblandade organisationen (åk 2-3 och åk 4-5) ger upphov till försämrad kunskapsutveckling genom att halva gruppen byts ut varje läsår (ibland även lärare), vilket i sin tur skapar oro i klasserna och ca en termin går åt till att skapa ett lugnt, harmoniskt och kunskapsutvecklande inlärningsklimat för eleverna. Föräldrar har uttryckt kritik mot detta i enkät. Försök till variation av arbetssätt för att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar har gjorts, men inte säkert att man når alla. Det är lätt att man fastnar i sitt eget arbetssätt. Ett sätt att nå flera är då att byta klasser/ grupper med varandra. Lärare är också olika bra på att variera sig i olika ämnen. Stora klasser gör det svårt att nå alla. Det entreprenöriella förhållningssättet (EPL) har ökat både i skolan och på fritidshemmet, även om antalet entreprenöriella aktiviteter inte nödvändigtvis har ökat. Det är svårt att hitta tid i de olika personalkategoriernas scheman för gemensamma aktiviteter över tid. Vi lägger ned mycket tid på att hitta fungerande arbetsgrupper, detta görs i samarbete mellan fritids, förskoleklass och skola. Samarbetet med fritids har fungerat bra mellan åk 1 och fritids, men mycket tid har gått bort. Det har varit varierande samarbete fritids och 2-3:orna, dels p.g.a. sjukskrivningar, barnledighet och semestrar, dels brist på tid för samplanering. Mer samplanering skola-fritids krävs för att främja elevernas inlärning, utveckling och resultat. Åk 4-6 har inte använt samverkan mellan skola fritids. Detta p.g.a. en del schematekniska svårigheter. En orsak har även varit att vi inte haft naturligt att ha denna samverkan. Elevers delaktighet. Fortsatt arbete krävs att få eleverna att komma med egna förslag på hur delaktigheten ska kunna öka. Ökad arbetsro ger eleverna möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Delaktighet och inflytande ses som en progression och vi utgår från elevernas förmåga. Förbättra, bevara och bevaka Klassråd-Elevråd. Det har varit för få klassråd och elevråd p.g.a. tidsbrist. Matematiklyftet har lett till utveckling och förbättrad undervisning, men det behöver fördjupas och pågå längre tid för att man ska kunna utläsa framgångar i elevresultaten. Diskussioner om genomförande och bedömning av nationella proven i åk 3 och 6 behövs fördjupas under nästa läsår. Både inom skolan och med andra skolor. Kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat och lärande i InfoMentor i samtliga ämnen behöver utvecklas. Behörighet saknas i följande ämnen: Hem- och konsumentkunskap, moderna språk och bild (köps in till årskurs 6). Vissa av de behörigheter vi har används inte ändamålsenligt inom alla ämnen. Ett sätt att åtgärda detta är att lärare på ett stadium undervisar i sina ämnen inom hela stadiet. Vi behöver utveckla arbete med att undervisa de ämnen vi är behöriga i. En möjlighet skulle kunna vara att alla lärare har samma undervisningstid för att kunna nyttja allas kompetenser. Vi måste även ta i beaktande hur det ser ut runt de enskilda klasserna utifrån behov, resurser, ledarskap, antal elever mm. 9

10 Genom matematiklyftet har undervisningen förändrats och fått en positiv inverkan där lärarna har kunnat frångå matematikboken. Det har dock varit för högt tempo i matematiklyftet och skapat stress hos lärarna. Elevens val, elevrådet, klassråd och skoltidningen ger en möjlighet till inflytande. Under året kommer vi att diskutera formen för klassråd och elevråd. Det har varit för få klassråd och elevråd, behöver utvecklas. Vi ska i de pedagogiska diskussionerna lyfta olika inlärningsstilar. Vi stödjer varandra i ett utvecklande arbetssätt och delar med oss av olika arbetssätt och aktiviteter. Vi tänker på att utgå från elevernas intressen samt att stimulera olika sinnen. Eleverna ges möjlighet att lära i olika miljöer, t.ex. ute, inne, fritids m.m. Vi lägger tid på att lära känna eleven och på så vis upptäcka styrkor och utvecklingsområden. Vi behöver bli bättre på att delge varandra idéer, exempelvis på lärarkonferens eller arbetslag. Assistenterna kan uppmärksamma dolda intressen hos elever och grupper och att föra denna kunskap vidare till klasslärare och fritids. Viktigt att få regelbunden tid till reflektion med assistenterna för att kunna diskutera och planera undervisningen. Vi behöver tillämpa andra typer av pedagogik än katederundervisning, Varierande undervisningsformer, ex IKT. Ta till vara varandras kompetenser genom ämnesuppdelad undervisning. Ta till vara elevernas intressen genom delaktighet och dialog. IKT behöver vidareutvecklas inom undervisningen men vi saknar resurser för detta. Vi önskar utbildning inom Smartboard och IKT. Vi hoppas att det kommer att vara till fördel för oss med kommunens nya plattform. För att kunna uppnå vissa kunskapskrav behöver vi ha lättillgängliga kameror, datorer, skrivare, scanners osv. Den röda tråden i centrala innehållet inom SO och NO behöver utvecklas. Det behöver dokumenteras mer tydligt för att nya lärare lättare ska kunna komma in i arbetet. Under nästa läsår kommer vi att arbeta utifrån ett årshjul där vi har gjort en grovplanering för att synliggöra vårt arbete och visa på toppar i arbetsbelastningen. Enhetens slutmål Koppling till styrdokument Aktiviteter på ledningsnivå Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero. Lgr 11 2:1 Normer och värden Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, respektera andra människors egenvärde. Skolmiljön vid skolenheten präglas ska präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 skollagen, Lgr 11 1 skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande / Lpo 94 Vid skolan ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever (6 kap. 6 skollagen, Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Normer och värden / Lpo Mål och riktlinjer, Normer och värden) Hummelstastilen, värdegrundsdiskussioner i personalgruppen. Medarbetarsamtal, klassrumsbesök, feedback, kollegiestöd och observation, 10

11 Aktiviteter i verksamheten Elevhälsan arbetar konsultativt och förebyggande. Alla pedagoger ska planera in värdegrundsarbete varje dag under veckan utifrån Likabehandlingsplanen och värdegrunden som formuleras i Hummelstastilen. Värdegrundsarbetet Värdegrundsarbete sker på olika sätt i klassrummen, på fritids och i förskoleklassen under läsåret både förebyggande och direkt efter händelser. Vi arbetar med Planen mot diskriminering och kränkande behandling med eleverna på olika sätt. Dagliga värdegrundssamtal förs med eleverna. Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras föräldramötena och i elevgrupperna. Mer arbete på hösten än på våren. Går alltid att göra mer. Värdegrundsarbete integreras i ämnena (vi tänker på att ta in värdegrundsarbetet i de pedagogiska planeringarna). Fritids och skola samarbetar kring värdegrundsfrågor. Likabehandlingsgruppen arbetar även med händelser som sker på fritidstid. Förskoleklassen arbetar med materialet Livsviktigt. År 1 arbetar med filmerna Vara Vänner och har efterföljande värdegrundssamtal. År 3 arbetar med materialet Tolerans. Temaveckor ( Kompisveckor ) kommer att innebära intensivt arbete med värdegrund. Fritidsavdelningen Korallen arbetar med värdegrund dagligen i samlingarna. De har valt att fokusera på fyra områden; eget ansvar, bra kamrat, vårdat språk, våga ta ansvar för det man gjort. Fritidsavdelningen Örnen har samlingar när eleverna kommer. De samtalar om hänsyn och respekt. Fokus ligger på att eleverna ska finna ro på eftermiddagarna. Fritidsavdelningen Akvariet har valt att fokusera på mellanmålen. Målet är att det ska vara lugn och ro i matsalen. Sedan kommer andra områden att få fokus. Arbetet är temainriktat och utgår från Hummelstastilen. Bra relationer är en utgångspunkt. Affischen Hummelstastilen är uppsatt på avdelningen. Vi pratar om vad arbetsro innebär och uppmuntrar till att visa varandra respekt. Alla klasser utarbetar klassrumsregler utifrån Hummelstastilen och Likabehandlingsplanen. Även förskoleklassen utarbetar trivselregler. Varje klass har haft sina egna klassrumsregler. Det har fungerat olika bra i olika klasser. Viktigt att påminna om de regelbundet. Trivsel i matsalen Klasserna deltar i Matsalskurs. Vi pratar om vikten av trivsel i matsalen. Klasserna gör upp matsalsregler vad gäller torkning och avdukning. Förskoleklassen och år 1 har bestämda platser. Även 2-3:orna har haft bestämda platser. Det har inte alltid varit samma bord i matsalen, men däremot har man suttit med samma kamrater. Det vore bra ifall man kunde få samma bord alla gånger, lättare för barn med särskilda behov. Vuxennärvaro Vi tänker på att visa vuxennärvaro i olika situationer. Vi är uppmärksamma på hur vi bemöter eleverna när de uttrycker problem som de ställs inför. Vi försöker undvika att bagatellisera. Några lärare möter upp sina elever vid omklädningsrummet och är med där. Elevassistenter är närvarande utifrån behov. Förskoleklassen har vuxennärvaro i omklädningsrummen på skolan och på badhuset. Idrottsläraren ser över sitt schema för att kunna ha uppsikt över omklädningsrummen. Vi ser att det är idrottslektioner som ligger i samband med lunch som är mest problematiska samt klimatet i pojkarnas omklädningsrum. 11

12 Arbetsro För att få en förståelse för vad elever anser vara en bra arbetsro måste vi diskutera detta med eleverna. Det är viktigt att vi vuxna sätter ord på när vi upplever att det är arbetsro för att synliggöra för eleverna vad det kan innebära. Eleverna utvärderar ofta arbetsron i sin skoldagbok men vi upplever att de svarar utifrån vad de tror att vi förväntar oss att de ska svara kring arbetsro t.ex. jag ska vara tyst, jag ska sitta still. Resultat Värdegrundsarbetet. Det innebär mer arbete på hösten än på våren. Det går alltid att göra mer. Värdegrundsarbete integreras i ämnena (vi tänker på att ta in värdegrundsarbetet i de pedagogiska planeringarna). Fritids och skola samarbetar kring värdegrundsfrågor. Likabehandlingsgruppen arbetar även med händelser som sker på fritidstid. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Genom föräldrarådsrepresentanter kan alla föräldrar ges möjlighet att delge sina åsikter vad gäller likabehandlingsplanens upprättande. Likabehandlingsplanen går ut på remiss i föräldrarådet under höstterminen. All personal skall vara lyhörd för föräldrars synpunkter. Elever skall ges samma möjlighet att påverka genom elevråd och klassråd. Omklädningsrum. Problematiskt i omklädningsrummen gör att det behövs mer vuxennärvaro där. Där händer ofta incidenter, bl.a. släcker eleverna belysningen för varandra och det blir kolsvart. I ämnet idrott och hälsa ingår även duschning. Det är en obekväm situation för eleverna inte enbart i de lägre årskurserna. Det behövs göras en fördjupad enkät inom området där vi mäter/ undersöker vad det är som gör situationerna obekväma. Eleverna upplever omklädningsrummen (duschrum) som ofräscha genom att de är slitna, missfärgade, med dålig lukt. Detta upplevs även av skolans personal. Matsalen. Genom klassråden och vid elevrådet har det framkommit att många elever upplever att matsituationen har försämrats på en del områden. En del upplever att de får ett sämre bemötande och att maten har försämrats eller inte är likadant smaksatt som tidigare. Elevrådet har träffat personalen i kök och matsal vid flera tillfällen och diskuterat maten. Kökschefen har bett att få veta vilka maträtter eleverna gillar och vilka som inte är populära samt eleverna har fått lämna listor med önskemat. Ibland har inte maten räckt till alla, de som äter sist har ofta fått annan mat och salladsbuffén varit urplockad. Borden har inte varit torkade när nästa klass kommit. Vattnet är ofta smutsigt när de sista skall torka borden. Vattnet måste bytas oftare. Matsalsvärdssystemet måste ses över, vilket också skett under året och blivit till det bättre. Däremot har maten undanplockad tidigt så att alla elever som velat har hunnit ta en andra omgång. Arbetsro. Arbetsron varierar i olika klasser, men generellt kan sägas att det har varit lugnare och ett mer arbetsvänligt klimat i de äldre årskurserna. I de åldersblandade 2-3:orna blev det nödvändigt med en omgruppering av elever under vårterminen, vilket i sin tur ledde till en delvis försämrad arbetsro för några klasser, men samtidigt bättre för vissa. Analys Värdegrund. Hummelstastilen har lyfts i några av klassrummen genom diskussioner kring vad den innebär. Detta skall göras även i övriga verksamheter. Värdegrundsarbete pågår kontinuerligt i alla verksamheter, vi nämner inte just Hummelstastilen men samtalen utgår från planen mot diskriminering och kränkande behandling samt Hummelstastilen. Vi funderar kring hur mycket vi behöver poängtera just namnet 12

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer