Systematiskt. Kvalitetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt. Kvalitetsarbete"

Transkript

1 Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan

2 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i Hummelsta består huvudsakligen av villor, men även av hyreshus. Eleverna bor i närområdet samt på landsbygden runt Hummelsta. I närmiljön finns stora grönområden med skog och åkrar. Runt skolan finns en väl tilltagen skolgård med fotbollsplan, löparbana, längdhoppningsgrop, klätterställning, gungor och stora grönytor. Skolan har tillgång till två idrottshallar, en normalstor gymnastiksal och en stor idrottshall, vilket ger många fördelar och möjligheter till aktivitet och rörelse. I närheten av skolan finns också Borgvallens idrottsplats. Skolan har samarbete med Kyrkcentrum genom att ett antal elever deltar i kyrkans miniorverksamhet samt att elever i alla klasser erbjuds att besöka kyrkan som ett led i religionsundervisningen. Skolan samarbetar också med andra närliggande företag. Organisation Grundskolan leds av en rektor och är organiserad i tre arbetslag F-3, 4-6 och Prest- Spec samt dessutom i två spårlag F-6. F-3 och 4-6 är de fasta arbetslagen i vilka Prest-Spec går in i på begäran. Arbetslagen arbetar stadierelaterat i det vardagsnära arbetet. I spår- och arbetslag ingår personal från förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg. Spårlagen arbetar med övergripande frågor som rör hela verksamheten. Lagen leds av arbetslagsledare. Fritidshemmets verksamhet samordnas av en fritidssamordnare. Arbetslagsledare och fritidssamordnare utgör tillsammans med rektor skolans pedagogiska ledningsgrupp. Hummelstaskolan har ett väl integrerat fritidshem och förskoleklass. Sammanlagt har skolan nio klasser i åk 1-6 samt en förskoleklass organiserad i två grupper. Det är åldersblandade klasser i åk 2-3 och åk 4-5. Åk 1 och åk 6 är åldershomogena. Undervisningen bedrivs timplanelöst och har integrerat skolfritids under skoldagen i årskurserna 1 och 2. Under läsåret har skolan haft 206 inskrivna elever varav 130 varit inskrivna i skolbarnsomsorgen. Antalet medarbetare är 30. Genom föräldrarådet ges föräldrar möjlighet till en positiv delaktighet i skolans verksamhet. Lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i eller har särskild kunskap i för att använda alla kompetenser till fullo. Samarbete mellan lärare sker inom stadierna genom arbetslag. Vi arbetar med utomhuspedagogik i matematik och NO samt genomför tematiska arbeten som en del av inriktningen på entreprenöriellt lärande. En specialpedagog arbetar handledande till lärare och övrig personal samt även med mindre grupper och enskilda elever. En speciallärare arbetar med mindre grupper och med elever i behov av särskilt stöd enskilt samt med svenska som andraspråk till enskilda elever. Under vårterminen har ytterligare en specialpedagog tillkommit genom att en förskollärare har vidareutbildat sig. Denna specialpedagog ersätter specialläraren som går i pension under sommaren. Vid några tillfällen under skolåret samlas alla elever och personal i stora idrottshallen för att bland annat ge eleverna möjlighet att uppträda med sång, musik, teater och dans. Föräldrar inbjuds att vara med. Skolan genomför även aktivitets- och friluftsdagar, t.ex. skoljoggen, spökbolls- och ballbouncerturnering, skid- och skridskoåkningdag i Bredsand, friidrottsdag på Enavallen. 2

3 Nära samarbete med hemmen genom föräldraråd, utvecklingssamtal med föräldrar samt gemensamma traditioner såsom luciafirande och julmarknad. En klass har en klassblogg, en annan klass har en sida på Facebook, musikläraren har startat en musikblogg, samtliga fritidsavdelningar har sidor på Facebook. Skolans förstelärare i engelska mot yngre åldrar bloggar med anledning av sitt uppdrag. Skolan har samarbete med Hummelsta förskola för att skapa en röd tråd och en bra övergång mellan förskola och skola. Vi har även samarbete med S:t Ilianskolan genom att elever i åk 6 har undervisning i moderna språk, hemkunskap och bild där, samt för en bra övergång till årskurs Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan är organiserad i arbetslag med en arbetslagsledare som leder arbetet i laget. Data och utvärderingar samlas in via arbetslagen och via enkäter som gjorts på elevoch medarbetarnivå samt från föräldraenkät som gjorts lokalt under läsåret. Hummelstaskolans kvalitetsredovisning har skrivits av rektor i samarbete med arbetslagen. Verksamhetsplanen har varit utgångspunkt för arbetslagens teamkontrakt. Verksamhetsplan och teamkontrakt innehåller slutmål och smartmål. Dessa mål har utvärderats och utgör ett viktigt underlag för skrivandet av kvalitetsredovisningen. Kvalitetsredovisningen har tagits fram i en process från individnivå till organisationsnivå. Varje arbetslag utvärderade måluppfyllelsen i sina teamkontrakt. Denna utvärdering grundade sig i den enskilda medarbetarens utvärdering av sina individuella mål, i de fall sådana mål är uppsatta. Som underlag i utvärderingen användes dels elevresultat, till exempel uppföljning av läsutveckling, nationella prov och Prim-tester, dels enkätresultat från skolans egen trivselenkät till elever och föräldraenkät samt enkät genomförd på kommunnivå till lärare och fritidspersonal. Utifrån arbetslagens utvärderingar och gemensamt arbete på APT sammanställde rektor kvalitetsredovisningen. Föräldrar har deltagit i kvalitetsarbetet genom den föräldraenkät som skolan genomförde i december Skolan har även genomfört en trygghets- och trivselenkät med eleverna två gånger under läsåret som också utgör en del av underlaget. 3

4 3. Förbättringsområden från föregående kvalitetsredovisning Öka måluppfyllelsen, särskilt i svenska och matematik. Fortsatt arbete med värdegrunden utifrån trygghets- och trivselenkät. Implementering av Likabehandlingsplan och Hummelstastilen måste intensifieras. Det förebyggande och aktiva arbetet för en trygg skolmiljö behöver öka. Intensivt arbete vid varje termins början. Särskilt utsatta områden är omklädningsrum, matsal, raster, skolgård. 100% av eleverna i Hummelstaskolan ska uppleva att de behandlas bra av sina kamrater. Förbättrat språkbruk och attityder. Gemensam värdegrund över tid. Trygghet och trivsel i skolan. Ett vänligt och tillåtande klimat. En harmonisk arbets- och lärandemiljö. Dialog och positiv samverkan mellan personal-elever-föräldrar kring elevers skolgång och måluppfyllelse KASAM och Vi-känsla. Förbättra elevernas arbetsro. Ytterligare utveckla arbetet med utomhuspedagogik. Samverkan skola fritids skolfritids förskoleklass. Ökat samarbete mellan kollegor och klasser. Ta tillvara varandras ämneskompetenser. Ge feedback. Bättre samverkan mellan klasserna. Införande av miljögrupp. Städning av korridorer och grupprum. Kvarglömda kläder hanteringen - torkning av kläder. Planering och uppdelning av arbetet vid genomförande av NP i åk 3 och åk 6. Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet och lärandet. Kompetensutveckling för all personal. Förbättra kontinuiteten i elevrådets möten. Koppla samman med klassråden i de olika klasserna. Se över datortillgången och systematiskt utöka och uppgradera maskinparken samt programvaran. Högre grad av individualisering i undervisningen. Återkoppling av rektor/spec.pedagog efter klassrumsbesök. Färdigstallande av ämneskraven i resp. årskurs. Delge ny personal hur långt vi har kommit i arbetet. Ge elever på alla nivåer lärande utmaningar. Samarbetet med högstadet (S:t Ilian) när det gäller åk 6 eleverna, beträffande bl.a. resultat och måluppfyllelse samt frånvaro. Utveckla storsamlingarna så att eleverna själva kan få ta större ansvar för innehållet. Bör innehålla fler presentationer av redan utfört arbete och färre aktiviteter där nya saker tränats in. Planera och genomföra elevens val som utgår från eleven och ger denne möjlighet att fördjupa sig inom något ämnesområde. Förbättra elevernas delaktighet och inflytande över elevens val. En presentation av förskoleklassens arbete. Rastlekar och ledning av dessa. 4

5 Prioriterade utvecklingsområden utifrån statliga styrdokument Elever i vår skola når målen. Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero. Hummelstaskolan ska utveckla en god arbetsmiljö. Personal, elever och föräldrar ska uppleva att vår organisation och vårt pedagogiska arbete ger goda resultat. 4. Uppföljning av mål läsåret 2013/2014 Enhetens slutmål Koppling till styrdokument Elever i vår skola når målen. 9 kap. Förskoleklassen Utbildningens syfte 2 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Undervisningen är strukturerad och innebär ett aktivt lärarstöd för eleverna såväl i helklass som enskilt (5 kap. 2 skolförordningen Lgr 11, 2.2 Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper) -Lärarna ger uttryck för att de stärker elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan (Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer / Lpo Mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer) Lärarna anpassar undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (1 kap. 4 skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer / Lpo 94 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, 2.2 Mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer) Lärarna ger elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 3 andra meningen skollagen) Särskilt stöd ska ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till (3 kap. 8 tredje stycket och 10 skollagen) 14 kap. Fritidshemmet Utbildningens syfte 2 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 4 kap. Kvalitet och inflytande Inflytande och samråd Allmänt om barnens och elevernas inflytande 5

6 Aktiviteter på ledningsnivå Aktiviteter i verksamheten 9 Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. Tid för lokal pedagogisk planering med röd tråd mellan årskurserna. Höja kompetensen i matematik genom Matematik-lyftet. Utbildning i EPL för all personal. Enstaka medarbetare deltar i 7,5 hp kurs i EPL. Annan kompetensutveckling för all personal. Elevråd. Matematiklyftet. Har genomförts under året med alla undervisande lärare i matematik. Det kommer att fortsätta nästa läsår, men på halvfart. De deltagande lärarna upplevde att det var tidsbrist i genomförandet av uppgifterna. En lärare som inte hade möjlighet att delta går ma-lyft nästa läsår. EPL. All personal har deltagit i utbildning i entreprenöriellt lärande. LGr11 för förskollärare i förskoleklass. Kompetensutveckling. Möjligheter till kompetensutveckling utifrån olika behov hos personalen har beviljats, t.ex. tid för 7,5hp EPL-kurs för fyra lärare. Kurs om olika funktionshinder till elevassistenter. Kurs i Bravkod till en lärare. Två lärare har gått lärarlyft i engelska. Skolan har betalat kurslitteratur. Elevråd. Fler möten och bättre kontinuitet på ht än under vt på grund av tidsbrist. Eleverna önskar fler möten. LPP och arbete med röda tråden. Arbete inom området har förekommit, men har inte varit prioriterat under året. Behöver utvecklas nästa läsår. Karriärtjänster: En förstelärare i engelska för yngre åldrar utsågs inför läsåret. Försök till variation av arbetssätt för att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar har gjorts i alla klasser. All undervisande personal i matematik deltar i matematiklyftet där syftet är högre måluppfyllelse i matematik. Lärare träffar en handledare 1gg/vecka för samtal kring inläst material, genomförda uppgifter i klasser. Förskollärarna i förskoleklass har utbildning i LGr11, som kommunen anordnar, tillsammans med förskollärare från andra skolor under läsåret. Utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt har pågått under året och omfatta all personal. Fyra lärare har även gått 7,5hp kurs på högskolan. Övrig fortbildning som har förekommit är: Två lärare har gått lärarlyft II i engelska. Idrottslärare har fått utbildning hos SPSM angående elever med synnedsättning. En lärare har förstelärartjänst med inriktning och arbetar med inriktning engelska yngre åldrar. En lärare går utbildning i NO/teknik ute. En lärare har utbildat sig i Bravkod. En fritidspedagog har deltagit i retorikutbildning. Elevassistenter har fått handledning av specialpedagog under läsåret. Fritidspersonal och elevassistenter har deltagit i kurser om olika funktionshinder. Uppföljning av elevernas utveckling och resultat i InfoMentor. Vi har ambition att löpande skriva in skriftliga omdömen i samtliga ämnen i Infomentor. Elever och föräldrar informeras om hur det går i de olika ämnena i samband med 6

7 utvecklingssamtalen. På grund av lagändring lämnas det bara ut ett skriftligt omdöme per läsår, men två utvecklingssamtal genomförs ett muntligt och ett med skriftligt omdöme/iup som underlag. Åtgärdsprogram skrivs vid behov. Elever i årskurs 6 får sina betyg istället för skriftliga omdömen och IUP. De erbjuds utvecklingssamtal 2ggr/läsår. Lärarna i åk 1-6 hjälps åt med genomförandet av de nationella proven under vårterminen. Även fritidshemmets personal har stöttat upp i mån av möjlighet. Vi har arbetat för en ny form för samverkan mellan skola och fritids. Samverkan är planerad och spontan. Samarbete mellan skola och förskoleklass kommer att inledas under hösten. Arbete för att öka arbetsron sker i alla grupper. Resurser fördelas med syfte att öka arbetsron när det behövs. Vi lägger ned mycket tid på att hitta fungerande arbetsgrupper, detta görs i samarbete mellan fritids, förskoleklass och skola. Elevhälsan har deltagit i arbetet det gäller beslut om gruppsammansättningar och gruppförändringar. Elevernas delaktighet och inflytande i utbildningen ska öka, men vi upplever att många elever vill undervisningen serverad. Det är viktigt att uppmuntra och bejaka eleverna när kommer med egna förslag. 4-5C har varit aktiva med sin klassblogg vilket har varit en meningsskapande aktivitet för eleverna. Genom arbetet med bloggen har de bearbetat flera delar ur den nya samlade läroplanen (Lgr 11) samt ökat känslan av samhörighet vilket har stor betydelse för den värdegrund vi står för. Bloggen har dessutom deltagit i tävlingen Webbstjärnan, vilket skapat en än mer motivation hos eleverna. Elevens val, elevrådet, klassråd och skoltidningen ger en möjlighet till inflytande. Under året kommer vi att diskutera formen för klassråd och elevråd. Elevensval tema har varit Människans prestationer där eleverna har fått bl.a. planera ett äventyr där de fick arbeta fram vad som behövdes/ tänkas på i genomförandet av äventyret. Samarbete med bibliotekarien bidrar till ökad läsutveckling/läsförmåga. Läsning och läsförståelse är prioriterat och tid ska läggas på detta. Åk 1 har lagt mycket tid på detta. Biblioteksverksamheten har inte fungerat tillfredsställande p.g.a. minskad bibliotekstid, minskat anslag och sjukfrånvaro. Resultat Det entreprenöriella förhållningssättet (EPL) har ökat både i skolan och på fritidshemmet, även om antalet entreprenöriella aktiviteter inte nödvändigtvis har ökat. All personal har deltagit i en utbildning och fyra lärare har gått kurs i EPL på högskolan. Vi har fokuserat på att främja samarbete, inflytande, delaktighet och lösningsfokuserat tänkande. Vi har genom matematiklyftet förändrat vår undervisning i årskurserna 4-5 genom att lägga in problemlösningsuppgifter i grupp. I åk 1-3 har arbetet med matematiklyftet haft en positiv inverkan där lärarna har frångått från matematikboken och använt denna mer som en färdighetsträning. I vår utvärdering framkom att vi önskade arbeta med problemlösningsmodulen i långsammare takt. Vårt önskemål grundar sig i att få tid till reflektion och tid till att utveckla undervisningen genom att pröva och ompröva olika uppgifter och metoder. Detta för att eleverna ska möjliggöras att fördjupa sina matematikkunskaper. 7

8 På grund av tidsbrist har det inte fungerat som det var tänkt med kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat och lärande i InfoMentor i samtliga ämnen. PRESTlärarna tar hänsyn till kunskapsmålen i svenska och matematik i samarbete med klasslärarna när de gör sina pedagogiska planeringar. Vi arbetar med det centrala innehållet för att säkerställa en röd tråd genom grundskolans tidigare år. Genom genomförandet och bedömningen av nationella proven i åk 6 delades upp mellan lärarna på skolan har de fått bättre inblick i vad de nationella proven och dess kunskapskrav innebär. Sambedömning av NP i åk 6 inom skolan och NP i åk 3 med andra skolor i kommunen har bidragit till att lärarna har utvecklat sin bedömningsförmåga. Diskussioner om genomförande och bedömning behövs fördjupas under nästa läsår. NP resultatet är beroende av genomförandet och bedömning/sambedömning. Diskussion om tolkning av riktlinjer behövs inför nästa år. Med hjälp av materialet vi tar fram gällande det centrala innehållet och progression år till år i varje ämne, minskar sannolikheten att eleverna inte fått undervisning i varje ämne. Kontinuitet ger eleverna trygghet och stabilitet. Trots ihärdiga försök har vi inte lyckats fram till vårt mål på 100% måluppfyllelse. 50% av eleverna i åk 6 nådde inte godkänt i alla delprov i nationella proven. Utfallet blev följande i åk 6: Resultat NP Resultat Betyg Matematik: 86% Matematik 86% Svenska : 86 % Svenska 65% Engelska: 79% Engelska 65 % Religion 86% Religion 93% Kemi 86% Kemi 93% Samarbetet med fritids har fungerat bra mellan åk 1 och fritids, men mycket tid har gått bort. Det har varit varierande samarbete fritids och 2-3:orna, bl.a. på grund av brist på tid för samplanering och personals frånvaro av olika slag. Analys Vi har inte nått fram till målet att alla elever ska klara alla delprov i de nationella proven. Det gäller både i åk 3 och åk 6. Många elever har gjort bra ifrån sig utifrån sina förutsättningar och vi har arbetat för att alla elever ska nå målen. NP i åk 3 kan i vissa fall vara problematiska att genomföra p.g.a. att vi är för få personal som kan ta hand om undervisningen i åk 2. Därför är det viktigt att utveckla samarbetet med fritids och möjligheter som finns för personalen på fritids att stötta. Vi ser också att fler diskussioner kring genomförandet och bedömningen av nationella proven behöver ske mellan flera skolor i kommunen. Instruktionerna om hur proven ska genomföras och bedömas tolkas olika på skolorna. Under läsåret har åk 6 bestått av 14 elever. Det har varit många lärarbyten (både ordinarie och vikarier) och klassbyten för eleverna under hela deras skoltid p.g.a. den åldersblandade organisationen, vilket lett till minskad studiero och möjligheter till lärande. Flera elever har dyslexi och andra svårigheter. Eleverna har arbetat hårt i samtliga ämnen under året. I nationella proven har de elever som har rätt till särskilt stöd fått det stödet. I svenska var det framförallt skrivdelen som var problematisk. Trots detta fick en del elever ändå E i det sammanvägda provresultatet. Detsamma gällde i ämnet 8

9 engelska. I de övriga ämnen nådde 100% av eleverna målen för minst E-nivån. Trots det låga resultatet har många elever lyft sig avsevärt under läsåret. Vi diskuterar om den delvis åldersblandade organisationen (åk 2-3 och åk 4-5) ger upphov till försämrad kunskapsutveckling genom att halva gruppen byts ut varje läsår (ibland även lärare), vilket i sin tur skapar oro i klasserna och ca en termin går åt till att skapa ett lugnt, harmoniskt och kunskapsutvecklande inlärningsklimat för eleverna. Föräldrar har uttryckt kritik mot detta i enkät. Försök till variation av arbetssätt för att tillgodose elevernas olika inlärningsstilar har gjorts, men inte säkert att man når alla. Det är lätt att man fastnar i sitt eget arbetssätt. Ett sätt att nå flera är då att byta klasser/ grupper med varandra. Lärare är också olika bra på att variera sig i olika ämnen. Stora klasser gör det svårt att nå alla. Det entreprenöriella förhållningssättet (EPL) har ökat både i skolan och på fritidshemmet, även om antalet entreprenöriella aktiviteter inte nödvändigtvis har ökat. Det är svårt att hitta tid i de olika personalkategoriernas scheman för gemensamma aktiviteter över tid. Vi lägger ned mycket tid på att hitta fungerande arbetsgrupper, detta görs i samarbete mellan fritids, förskoleklass och skola. Samarbetet med fritids har fungerat bra mellan åk 1 och fritids, men mycket tid har gått bort. Det har varit varierande samarbete fritids och 2-3:orna, dels p.g.a. sjukskrivningar, barnledighet och semestrar, dels brist på tid för samplanering. Mer samplanering skola-fritids krävs för att främja elevernas inlärning, utveckling och resultat. Åk 4-6 har inte använt samverkan mellan skola fritids. Detta p.g.a. en del schematekniska svårigheter. En orsak har även varit att vi inte haft naturligt att ha denna samverkan. Elevers delaktighet. Fortsatt arbete krävs att få eleverna att komma med egna förslag på hur delaktigheten ska kunna öka. Ökad arbetsro ger eleverna möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Delaktighet och inflytande ses som en progression och vi utgår från elevernas förmåga. Förbättra, bevara och bevaka Klassråd-Elevråd. Det har varit för få klassråd och elevråd p.g.a. tidsbrist. Matematiklyftet har lett till utveckling och förbättrad undervisning, men det behöver fördjupas och pågå längre tid för att man ska kunna utläsa framgångar i elevresultaten. Diskussioner om genomförande och bedömning av nationella proven i åk 3 och 6 behövs fördjupas under nästa läsår. Både inom skolan och med andra skolor. Kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat och lärande i InfoMentor i samtliga ämnen behöver utvecklas. Behörighet saknas i följande ämnen: Hem- och konsumentkunskap, moderna språk och bild (köps in till årskurs 6). Vissa av de behörigheter vi har används inte ändamålsenligt inom alla ämnen. Ett sätt att åtgärda detta är att lärare på ett stadium undervisar i sina ämnen inom hela stadiet. Vi behöver utveckla arbete med att undervisa de ämnen vi är behöriga i. En möjlighet skulle kunna vara att alla lärare har samma undervisningstid för att kunna nyttja allas kompetenser. Vi måste även ta i beaktande hur det ser ut runt de enskilda klasserna utifrån behov, resurser, ledarskap, antal elever mm. 9

10 Genom matematiklyftet har undervisningen förändrats och fått en positiv inverkan där lärarna har kunnat frångå matematikboken. Det har dock varit för högt tempo i matematiklyftet och skapat stress hos lärarna. Elevens val, elevrådet, klassråd och skoltidningen ger en möjlighet till inflytande. Under året kommer vi att diskutera formen för klassråd och elevråd. Det har varit för få klassråd och elevråd, behöver utvecklas. Vi ska i de pedagogiska diskussionerna lyfta olika inlärningsstilar. Vi stödjer varandra i ett utvecklande arbetssätt och delar med oss av olika arbetssätt och aktiviteter. Vi tänker på att utgå från elevernas intressen samt att stimulera olika sinnen. Eleverna ges möjlighet att lära i olika miljöer, t.ex. ute, inne, fritids m.m. Vi lägger tid på att lära känna eleven och på så vis upptäcka styrkor och utvecklingsområden. Vi behöver bli bättre på att delge varandra idéer, exempelvis på lärarkonferens eller arbetslag. Assistenterna kan uppmärksamma dolda intressen hos elever och grupper och att föra denna kunskap vidare till klasslärare och fritids. Viktigt att få regelbunden tid till reflektion med assistenterna för att kunna diskutera och planera undervisningen. Vi behöver tillämpa andra typer av pedagogik än katederundervisning, Varierande undervisningsformer, ex IKT. Ta till vara varandras kompetenser genom ämnesuppdelad undervisning. Ta till vara elevernas intressen genom delaktighet och dialog. IKT behöver vidareutvecklas inom undervisningen men vi saknar resurser för detta. Vi önskar utbildning inom Smartboard och IKT. Vi hoppas att det kommer att vara till fördel för oss med kommunens nya plattform. För att kunna uppnå vissa kunskapskrav behöver vi ha lättillgängliga kameror, datorer, skrivare, scanners osv. Den röda tråden i centrala innehållet inom SO och NO behöver utvecklas. Det behöver dokumenteras mer tydligt för att nya lärare lättare ska kunna komma in i arbetet. Under nästa läsår kommer vi att arbeta utifrån ett årshjul där vi har gjort en grovplanering för att synliggöra vårt arbete och visa på toppar i arbetsbelastningen. Enhetens slutmål Koppling till styrdokument Aktiviteter på ledningsnivå Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero. Lgr 11 2:1 Normer och värden Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, respektera andra människors egenvärde. Skolmiljön vid skolenheten präglas ska präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 skollagen, Lgr 11 1 skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande / Lpo 94 Vid skolan ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever (6 kap. 6 skollagen, Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Normer och värden / Lpo Mål och riktlinjer, Normer och värden) Hummelstastilen, värdegrundsdiskussioner i personalgruppen. Medarbetarsamtal, klassrumsbesök, feedback, kollegiestöd och observation, 10

11 Aktiviteter i verksamheten Elevhälsan arbetar konsultativt och förebyggande. Alla pedagoger ska planera in värdegrundsarbete varje dag under veckan utifrån Likabehandlingsplanen och värdegrunden som formuleras i Hummelstastilen. Värdegrundsarbetet Värdegrundsarbete sker på olika sätt i klassrummen, på fritids och i förskoleklassen under läsåret både förebyggande och direkt efter händelser. Vi arbetar med Planen mot diskriminering och kränkande behandling med eleverna på olika sätt. Dagliga värdegrundssamtal förs med eleverna. Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras föräldramötena och i elevgrupperna. Mer arbete på hösten än på våren. Går alltid att göra mer. Värdegrundsarbete integreras i ämnena (vi tänker på att ta in värdegrundsarbetet i de pedagogiska planeringarna). Fritids och skola samarbetar kring värdegrundsfrågor. Likabehandlingsgruppen arbetar även med händelser som sker på fritidstid. Förskoleklassen arbetar med materialet Livsviktigt. År 1 arbetar med filmerna Vara Vänner och har efterföljande värdegrundssamtal. År 3 arbetar med materialet Tolerans. Temaveckor ( Kompisveckor ) kommer att innebära intensivt arbete med värdegrund. Fritidsavdelningen Korallen arbetar med värdegrund dagligen i samlingarna. De har valt att fokusera på fyra områden; eget ansvar, bra kamrat, vårdat språk, våga ta ansvar för det man gjort. Fritidsavdelningen Örnen har samlingar när eleverna kommer. De samtalar om hänsyn och respekt. Fokus ligger på att eleverna ska finna ro på eftermiddagarna. Fritidsavdelningen Akvariet har valt att fokusera på mellanmålen. Målet är att det ska vara lugn och ro i matsalen. Sedan kommer andra områden att få fokus. Arbetet är temainriktat och utgår från Hummelstastilen. Bra relationer är en utgångspunkt. Affischen Hummelstastilen är uppsatt på avdelningen. Vi pratar om vad arbetsro innebär och uppmuntrar till att visa varandra respekt. Alla klasser utarbetar klassrumsregler utifrån Hummelstastilen och Likabehandlingsplanen. Även förskoleklassen utarbetar trivselregler. Varje klass har haft sina egna klassrumsregler. Det har fungerat olika bra i olika klasser. Viktigt att påminna om de regelbundet. Trivsel i matsalen Klasserna deltar i Matsalskurs. Vi pratar om vikten av trivsel i matsalen. Klasserna gör upp matsalsregler vad gäller torkning och avdukning. Förskoleklassen och år 1 har bestämda platser. Även 2-3:orna har haft bestämda platser. Det har inte alltid varit samma bord i matsalen, men däremot har man suttit med samma kamrater. Det vore bra ifall man kunde få samma bord alla gånger, lättare för barn med särskilda behov. Vuxennärvaro Vi tänker på att visa vuxennärvaro i olika situationer. Vi är uppmärksamma på hur vi bemöter eleverna när de uttrycker problem som de ställs inför. Vi försöker undvika att bagatellisera. Några lärare möter upp sina elever vid omklädningsrummet och är med där. Elevassistenter är närvarande utifrån behov. Förskoleklassen har vuxennärvaro i omklädningsrummen på skolan och på badhuset. Idrottsläraren ser över sitt schema för att kunna ha uppsikt över omklädningsrummen. Vi ser att det är idrottslektioner som ligger i samband med lunch som är mest problematiska samt klimatet i pojkarnas omklädningsrum. 11

12 Arbetsro För att få en förståelse för vad elever anser vara en bra arbetsro måste vi diskutera detta med eleverna. Det är viktigt att vi vuxna sätter ord på när vi upplever att det är arbetsro för att synliggöra för eleverna vad det kan innebära. Eleverna utvärderar ofta arbetsron i sin skoldagbok men vi upplever att de svarar utifrån vad de tror att vi förväntar oss att de ska svara kring arbetsro t.ex. jag ska vara tyst, jag ska sitta still. Resultat Värdegrundsarbetet. Det innebär mer arbete på hösten än på våren. Det går alltid att göra mer. Värdegrundsarbete integreras i ämnena (vi tänker på att ta in värdegrundsarbetet i de pedagogiska planeringarna). Fritids och skola samarbetar kring värdegrundsfrågor. Likabehandlingsgruppen arbetar även med händelser som sker på fritidstid. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Genom föräldrarådsrepresentanter kan alla föräldrar ges möjlighet att delge sina åsikter vad gäller likabehandlingsplanens upprättande. Likabehandlingsplanen går ut på remiss i föräldrarådet under höstterminen. All personal skall vara lyhörd för föräldrars synpunkter. Elever skall ges samma möjlighet att påverka genom elevråd och klassråd. Omklädningsrum. Problematiskt i omklädningsrummen gör att det behövs mer vuxennärvaro där. Där händer ofta incidenter, bl.a. släcker eleverna belysningen för varandra och det blir kolsvart. I ämnet idrott och hälsa ingår även duschning. Det är en obekväm situation för eleverna inte enbart i de lägre årskurserna. Det behövs göras en fördjupad enkät inom området där vi mäter/ undersöker vad det är som gör situationerna obekväma. Eleverna upplever omklädningsrummen (duschrum) som ofräscha genom att de är slitna, missfärgade, med dålig lukt. Detta upplevs även av skolans personal. Matsalen. Genom klassråden och vid elevrådet har det framkommit att många elever upplever att matsituationen har försämrats på en del områden. En del upplever att de får ett sämre bemötande och att maten har försämrats eller inte är likadant smaksatt som tidigare. Elevrådet har träffat personalen i kök och matsal vid flera tillfällen och diskuterat maten. Kökschefen har bett att få veta vilka maträtter eleverna gillar och vilka som inte är populära samt eleverna har fått lämna listor med önskemat. Ibland har inte maten räckt till alla, de som äter sist har ofta fått annan mat och salladsbuffén varit urplockad. Borden har inte varit torkade när nästa klass kommit. Vattnet är ofta smutsigt när de sista skall torka borden. Vattnet måste bytas oftare. Matsalsvärdssystemet måste ses över, vilket också skett under året och blivit till det bättre. Däremot har maten undanplockad tidigt så att alla elever som velat har hunnit ta en andra omgång. Arbetsro. Arbetsron varierar i olika klasser, men generellt kan sägas att det har varit lugnare och ett mer arbetsvänligt klimat i de äldre årskurserna. I de åldersblandade 2-3:orna blev det nödvändigt med en omgruppering av elever under vårterminen, vilket i sin tur ledde till en delvis försämrad arbetsro för några klasser, men samtidigt bättre för vissa. Analys Värdegrund. Hummelstastilen har lyfts i några av klassrummen genom diskussioner kring vad den innebär. Detta skall göras även i övriga verksamheter. Värdegrundsarbete pågår kontinuerligt i alla verksamheter, vi nämner inte just Hummelstastilen men samtalen utgår från planen mot diskriminering och kränkande behandling samt Hummelstastilen. Vi funderar kring hur mycket vi behöver poängtera just namnet 12

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Hummelstaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Hummelstaskolan Skolförvaltningen 2015-09-01 Hummelstaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Hummelstaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Presentation av enheten Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Verksamhetsplan 2016/2017 1 Enöglaskolan Övergripande beskrivning av enheten Förskoleklass Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS 2009 (Bilaga till Tingvallaskolans kvalitetsredovisning) Anneli Hultin Januari 2010 Tingvallaskolans fritidshem består av två hemvister. På Stjärnan går de

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan Dennis Holm 2016-09-26 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra Gefle Montessoriskolas måldokument 2013/14 Normer och värden 1. Arbetsro Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Det är arbetsro

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-05-06 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Skolbarnomsorg FRITIDSHEMMEN INOM AVESTA CENTRALA RO MARKUSSKOLAN OCH BERGSNÄSSKOLAN ROSEN ELDEN ÖRNEN BLIXTEN RAKETEN Avesta, 2012-06-18 Rektor: Marie-Ann

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal.

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal. Mariaskolan är en F-9 skola mitt på Södermalm med sammanlagt ca:800 elever. Skolans arbetslag för de yngre åren är organiserade vertikalt, d.v.s. F-2 utgör tre arbetslag. Under skoltid går eleverna i åldershomogena

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer