Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation Anställda Styrelse Medlemmar 4 3. Verksamhet Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden Förebyggande arbete, information och utbildningar Riktade utbildningar Fokusområde: arbetsliv Övriga utbildningsinsatser Utåtriktade aktiviteter Opinionsbildning 9 4. Samverkan Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Diskrimineringsombudsmannen (DO) Regional samverkan i Region Mitt Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Västerås stad Ekonomi Marknadsföring Avstämning mot verksamhetsplan Sammanfattning 12 2

3 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Diskrimineringsbyrån Humanitas är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening och lokal antidiskrimineringsverksamhet som verkar för de mänskliga rättigheterna utifrån svensk diskrimineringslagstiftning. Humanitas är en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB), för tillfället 17 verksamheter fördelade över landet. Humanitas har sitt säte i Eskilstuna och har sedan starten 2005 verkat i Sörmland och sedan 2010 har verksamheten på Mucf s initiativ utökats till att omfatta även Västmanland. Humanitas söker årligen bidrag hos den statliga myndigheten Mucf (Ungdomsstyrelsen) som fördelar medel till antidiskrimineringsverksamheterna. Mucf är Humanitas huvudfinansiär men Humanitas söker också årligen kommunala och regionala medel. Humanitas arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder som är skyddade i svensk lag. De huvudsakliga arbetsområdena är: 1) kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden 2) förebyggande arbete genom information och utbildningar 3) opinionsbildande insatser, t.ex. deltagande vid evenemang och i media 1.1 Värdegrund och ändamål Av föreningens stadgar framgår verksamhetens värdegrund och ändamål: Föreningens utgångspunkt är att alla människor i samhället ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Föreningen ska präglas av öppenhet och mångfald. Inom organisationen ska det alltid finnas ett antidiskrimineringsperspektiv. Kränkande åsikter som strider mot demokratiska principer eller mot människors lika värde hör inte hemma i föreningen. Ett respektfullt bemötande är grundläggande för all verksamhet som bedrivs inom organisationen. Föreningen ska präglas av ett medborgarrättsligt perspektiv där inflytande och delaktighet är ledord. Det innebär att de grupper och individer som utsätts för olika former av diskriminering även bör vara delaktiga i att bekämpa den. Föreningens främsta arbetsområde är att motverka och förebygga diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det skall ske utifrån svensk och internationell lagstiftning samt FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Verksamheten ska verka och påverka på olika nivåer mot diskriminering och sträva mot att vara uppbyggd av ett brett nätverk av föreningar och organisationer. Detta skall göras i nära samarbete med näringsliv, skola, religiösa samfund, kommunala och statliga myndigheter tillika politiska och rättsliga institutioner. 2. Organisation 2.1 Anställda Den operativa verksamheten på Diskrimineringsbyrån Humanitas drivs av två anställda under insyn av en ideellt tillsatt styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har fem personer varit anställda i verksamheten: Daniela Polhage, verksamhetsansvarig/handläggare (januari-mars), Lillian Berg vikarierande verksamhetsansvarig/handläggare (mars-september), Therese Isaksson vikarierande 3

4 verksamhetsansvarig/handläggare (september-december), Linda Thomsen, informatör/administratör (januari-april) och Malin Göransson (september-december). Tove Kättström har arbetat som projektledare mellan mars-december. Bokföringen konsulteras åt Gunnar Molin. Året har präglats av instabilitet i personalstyrkan pga. föräldraledighet samt tillfälliga lösningar för anställningar. Ingen praktikant har funnits i verksamheten under Styrelse I styrelsen för verksamhetsåret 2014 fanns fem ledamöter. Styrelsen har sammanträtt vid årsmöte, ett extra årsmöte samt vid fyra ytterligare tillfällen under året. Vid årsmötet 6 mars 2014 valdes följande styrelse: Malin Göransson, ordförande Sara Nordlund, vice ordförande Inger Gunnarsson, personalansvarig Anne-Li Gustafsson, kassör Alan Baker, ledamot Vid det extra insatta årsmötet 1 september 2014 valdes Isabel Jansson till ny ordförande då Malin Göransson avslutade sitt uppdrag för att bli anställd som informatör/utbildningsansvarig. Styrelsearbetet har präglats av vissa förändringar då en stor del av styrelsen byttes ut. 2.3 Medlemmar Humanitas är en ideell förening och den årliga medlemsavgiften är 50 kronor/person alternativt 100 kronor/familj/förening/företag. Sedan starten har medlemsantalet årligen varit runt 20 personer. Humanitas bedriver inte medlemsverksamhet av den sorten att medlemsarrangeman anordnas, medlemmar får ta del av nyhetsbrev och bjuds in att delta vid öppna evenemang. Humanitas verksamhet är mer inriktad på den juridiska rådgivningen till individer samt information och utbildningar till riktade målgrupper. 3. Verksamhet Diskrimineringsbyrån Humanitas verksamhet består i huvudsak av tre uppdrag; juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden, förebyggande arbete och opinionsbildning. Det förebyggande arbete består i sin tur av informations- och utbildningsinsatser samt aktiviteter anordnade i både eget regi och i samverkan med andra aktörer. 3.1 Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden De anmälningar om diskriminering som inkommer till Humanitas utreds efter framtagna rutiner. Under 2011 arbetades det fram ett underlag som förtydligade handläggningsrutinerna, både för de anställda och för klienten. Det togs bland annat fram en karta över ärendegången som visar för klienten hur ärendehanteringen går till. Under 2012 och 2013 har administrationen kring ärendehanteringen utvecklats ytterligare i syfte att skapa en säker och likvärdig ärendehantering. Vid framtagandet har erfarenhet och kunskap från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och från SADB samlats in. Under 2014 har ärendena hanterats efter de rutiner som finns framtagna. 4

5 Figur 1: Karta över ärendehantering För att enkelt förstå kartan finns också en kortare beskrivning av varje steg i ärendehandläggningen. 1. Du tycker att du blivit orättvist behandlad och anser att det har samband med kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, eller att det beror på föräldraskap. Du kan då göra en anmälan till Humanitas via telefon, web formulär, e- post eller vanlig post. Anmälan till Humanitas är kostnadsfri. 2. Om ditt ärende rör arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du vända dig till facket. Facket kommer då att företräda dig gentemot den arbetsgivare som du har anmält. Om du inte är med i facket eller om facket inte vill företräda dig, kan Humanitas hjälpa dig. 3. Humanitas utreder ärendet och kontrollerar om det rör sig om diskriminering. Vi behöver få all nödvändig information från anmälaren och motparten. När Humanitas fått in alla nödvändiga fakta bedöms om det förekommit diskriminering eller inte. 4. Ej diskriminerad - ärendet avslutas hos Humanitas eller hänvisas vidare till rätt instans. Humanitas anser att diskriminering enligt lag inte har förekommit eller att det inte går att bevisa. 5. Diskriminerad - Humanitas anser att diskriminering enligt lag har förekommit. 6. En lokal förhandling inleds där Humanitas medlar mellan parterna och strävar efter att lösa ärendet. Humanitas arbetar för att försöka nå en lösning enligt anmälarens önskan. 7. Lokal lösning - motparten medger att diskriminering har förekommit och parterna kommer överens om en lösning, t.ex. att få tillbaka sitt jobb, få en skriftlig ursäkt eller ekonomisk ersättning. 8. Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om parterna inte kan komma överens om en lokal lösning anmäler Humanitas ärendet DO som eventuellt inleder en ny utredning av ärendet. DO kan t.ex. välja att ta ärendet till rättegång där domstolen bedömer om det har förekommit diskriminering eller inte. Anmälan till DO kostar ingenting. Om DO förlorar rättegången står staten för rättegångskostnaderna. 5

6 Under verksamhetsåret 2014 har 32 anmälningar inkommit vilket är färre än föregående år (2013) då 52 anmälningar inkom. Att det har skett en minskning kan vara ett resultat av flera faktorer, bland annat minskad synlighet och ett behov av riktade insatser för särskilda målgrupper. Majoriteten av anmälningarna har en koppling till etnicitet vilket generellt sett är den vanligaste orsaken till diskriminering enligt statistik från DO och de övriga antidiskrimineringsbyråerna. Arbetsliv är det samhällsområde där de flesta fall av diskriminering sker, oftast kopplat till diskrimineringsgrunden etnicitet. Tabell 1: Anmälningar per diskrimineringsgrund 2014 Diskrimineringsgrund Antal anmälningar Etnicitet 18 Funktionsnedsättning 3 Kön 1 Könsidentitet eller -uttryck 0 Religion eller annan trosuppfattning 1 Sexuell läggning 2 Ålder 0 Varav multipla grunder 2 Övrigt (ej kopplat till DiskL) 5 Totalt 32 Tabell 2: Anmälningar per samhällsområde 2014 Samhällsområde Antal anmälningar Arbetsliv 12 Utbildning 3 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag. 0 Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehöriget 0 Medlemskap i vissa organisationer 1 Varor, tjänster, bostäder och allmän sammankomst 6 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst m.m. 1 Samhällsservice: Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 6 Värnplikt och civilplikt 0 Offentlig anställning 0 Övrigt 3 Totalt 32 6

7 Tabell 3: Anmälningar per ort 2014 Ort Antal anmälningar Eskilstuna 10 Gnesta 1 Nyköping 2 Västerås 8 Okänd ort 7 Övrigt (utanför området) 4 Totalt Förebyggande arbete Under 2014 nådde vi ca 2000 personer med våra olika utbildningsinsatser, uppdelat på ordinarie verksamheten för Humanitas (427) samt inom projektet Nätityder (1570) vid totalt 40 tillfällen. Strävan att nå så många som möjligt fortsätter, dock var vår informatörstjänst vakant mellan majseptember under 2014 vilket innebar en minskning i utbildningstillfällen. Sedan september har vi kunnat erbjuda samtliga som efterfrågat en utbildning. Utbildningstillfällen för Humanitas har nått såväl skolpersonal och elever, samt sjuksköterskor och Energimyndighetens personal och i båda länen, dock fortfarande med en majoritet i Eskilstuna, vilket visar på behovet av att fortsätta satsa för att nå ut till övriga städer i Södermanland och Västmanland. Under hösten inleddes en satsning med att föra statistik över utbildningstillfällena med utvärderingar som fylls i av deltagarna, för att kunna utveckla och förbättra det förebyggande arbetet ytterligare. Förutom att vi på ett enkelt sätt ser hur många deltagare vi har nått blir det ett bra verktyg för att följa upp och se vilka delar i våra utbildningar som vi behöver utveckla och uppdatera. 4.1 Riktade utbildningar Januari till april fortsatte satsningen med de riktade utbildningarna gentemot arbetslivet och personer som är eller riskerar hamna utanför arbetsmarknaden, vi genomförde ytterligare en utbildningsinstats på energimyndigheten, med Romané Bucá samt chefer inom Köpings kommun. Under hösten hölls många utbildningstillfällen på gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås, flertalet tillsammans med Nätityder, vilket också gett deltagarna en bredare grund då de fått kunskap om såväl diskrimineringsfrågor som nättrakasserier och jämställdhetsfrågor. Arbetslivet var ett fortsatt fokusområde under hela året, med insatser på arbetsmarknadspolitiska projektet Nuevo Fokusområde: arbetsliv Den största gruppen av anmälningar som kommer in till både Diskrimineringsbyrån Humanitas och DO hade även under 2014 koppling till arbetslivet. Majoriteten av dessa anmälningar rör diskrimineringsgrunden etnicitet. Arbetsliv som skyddat samhällsområde kan delas in i tre målgrupper som alla på något sätt behöver utbildningsinsatser och dessa har vi fortsatt sträva efter att kunna erbjuda Den första gruppen består av chefer och annan personal som ansvarar för bland annat rekrytering och aktiva åtgärder i arbetet mot diskriminering. Den andra gruppen är de anställda, som både externt och internt ansvarar för ett gott bemötande och en arbetsplats fri från trakasserier. Den tredje gruppen är de personer som står utanför arbetsmarknaden och som riskerar att gå miste om ett arbete på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Humanitas har under verksamhetsåret 2014 riktat utbildningsinsatser mot samtliga tre grupper inom området för arbetsliv. Chefer, ledare, rekryterare och skyddsombud 7

8 En utbildningsinsats för chefer och ledare inom Köpings kommun genomfördes i april om diskrimineringslagen, trakasserier och kränkande särbehandling med 100 deltagare. I samverkan med Västerås Stad deltog vi även under 2014 vid två tillfällen under Västerås Stad Arbetsmiljöutbildning för dess chefer, ledare och skyddsombud. AMU är uppdelat i tre delar och Humanitas hade en del av den andra utbildningsdagen. Passet innefattade dels en genomgång till i diskrimineringslagen men även information om arbetsmiljölagen och kränkande särbehandling. Humanitas fick återigen bra feedback och passet var uppskattat, både från HR-centrum som arrangerade utbildningen men även av deltagarna och nya tillfällen är bokade till våren Anställda Under 2013 kontaktade Energimyndigheten i Eskilstuna Humanitas med förfrågan om utbildningar. I ett första steg genomfördes en lunchföreläsning för anställda på myndigheten. Under 2014 följdes detta upp med ytterligare en utbildningsinsats för personalen. Humanitas har även genomfört en utbildningsinsats om diskriminering för Eskilstuna kommuns skolsköterskor samt skolpersonal i Nyköping. Personer utanför arbetsmarknaden deltagare i arbetsmarknadspolitiska projekt och liknande Samarbetet med det romska arbetsmarknadsprojektet Romané Bucá fortsatte under våren 2014 med två utbildningsinsatser för deltagarna i projektet. Utbildningsinsatserna har varit uppdelade i tre halvdagar där fokus har legat på diskriminering, bakomliggande orsaker och dylikt. Ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet Nuevo i Eskilstuna inleddes med två utbildningstillfällen för deras deltagare, något som var uppskattat av både dem och personalen som deltog. Projektet är EU-finansierat och hjälper unga utanför arbetsmarknaden att finna sysselsättning och har under första året nått väldiga lyckade resultat. Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta under Övriga utbildningsinsatser Humanitas har under året genomfört utbildningsinsatser utöver fokusområdet arbetsliv. Bland annat har Humanitas haft utbildning tillsammans med Västerås Stad under deras Mångfaldsdag i november, med ett hundratal deltagare ifrån näringslivet och organisationer i Västerås. Humanitas har även utbildat 30 idrottskonsulenter på Sörmlandsidrotten i diskrimineringslagen och vikten av ett förebyggande arbete och planer för fortsatt samarbete håller på att utformas Utåtriktade aktiviteter Eskilstuna Spring Pride i samarbete med Sörmlandsidrotten I samband med Eskilstuna Spring Pride anordnade Humanitas tillsammans med Sörmlandsidrotten, Sisu den 23 maj en föreläsning om normer och värderingar av Sara Lund/ Claes Schmidt. Mångfaldsdag i Västerås för näringslivet Den 21 november höll Humanitas ett informationspass om diskrimineringslagen och kränkande särbehandling för deltagarna under Mångfaldsdag för näringslivet och organisationer i Västerås, anordnad av Västerås Stad och Mälardalens högskola. Förutom informationspasset hade Humanitas ett infobord med material och möjlighet att ställa frågor samt en tipspromenad om diskriminering för deltatagarna för att uppmärksamma ämnet och väcka tankar hos deltagarna. Fotoutställning om svenska normer 8

9 Den egenproducerade fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har vandrat runt på bibliotek sedan den först ställdes ut i samband med Dagen mot diskriminering hösten Under 2014 var fotoutställningen på Medborgarkontoret i Torshälla men har sedan varit vilande. Nya ansträngningar för att få ut fotoutställningen kommer att tas under Opinionsbildning Den tredje grundpelaren i Humanitas verksamhet är att bilda opinion. Det mest effektiva verktyget som använts i syfte att skapa opinion är sociala medier. Antal personer som följer Humanitas arbete på Facebook har haft en stadig ökning sedan På Facebook sidan aktualiseras informationsflödet ständigt och är en viktig kommunikationskanal. Andra insatser som specifikt genomförts i syfte att bilda opinion är de debattartiklar och insändare som publicerats i lokaltidningar. 5. Samverkan 5.1 Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, SADB SADB:s samarbete fortlöper och personal från Humanitas har deltagit vid de årliga två forummötena under 2014, i Uppsala och Trollhättan. Diskussion förs om hur samarbetet inom SADB kan utvecklas i framtiden, och bildandet av en paraplyorganisation är det centrala temat under nätverksträffarna utöver SADB:s gemensamma aktiviteter. I Trollhättan togs beslut om att upprätta en interimstyrelse som blir starten på bildandet av en paraplyorganisation och årsmöte kommer hållas under Diskrimineringsombudsmannen (DO) DO har bjudit in SADB till två samverkansträffar under 2014, i maj månad och oktober månad. Vid dessa tillfällen har DO anordnat miniutbildningar inom områdena främjandearbete och ärendehandläggning och processföring. 5.2 Regional samverkan i Region Mitt Det regionala samarbetet mellan antidiskrimineringsbyråerna i Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Örebro, Karlstad och Norrköping har fungerat tillfredsställande sedan flera år tillbaka dock har mötena varit vilande under 2014 då fokus främst har legat på bildandet av SADB. 5.3 Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Humanitas och Eskilstuna kommun har samverkat sedan flera år tillbaka. Humanitas deltog vid invigningen av Unesco center Sverige, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur som verkar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Humanitas har haft möten med kommunens mångfaldsstrateger och ämnar samverka tillsammans med dem gällande deras Interkulturella strategi under I övrigt strävar Humanitas alltid efter att erbjuda utbildningar till kommunala verksamheter. Under 2014 har fokusområdet varit arbetsliv och därav har riktade utbildningsinsatser gjorts mot målgrupper som arbetsmarknadspolitiska projekt och arbetsgivare samt rekryteringsansvariga Västerås stad 9

10 Samverkan med Västerås stad har fortlöpt sedan 2011 och samarbetet innebär att erbjuda utbildningar och information till anställda inom Västerås stads verksamheter. Humanitas bistår som expertis inom diskriminering- och bemötandefrågor för ansvariga inom Västerås stad, för t.ex. förtroendevalda, HRspecialister, högre tjänstemän och enhetschefer där det finns ett behov. Särskilda utbildningsinsatser för prioriterade målgrupper görs årligen, under 2014 var fokus inom arbetsliv och således riktades insatser däremot. Humanitas strävar också efter att finnas på plats i Västerås stad vid relevanta evenemang. 6. Ekonomi Diskrimineringsbyrån Humanitas ständiga utmaning att säkra ekonomin. Humanitas är helt beroende av statliga medel från Mucf, men också av kommunala och regionala medel för att kunna bibehålla personalstyrkan. Det finns ett ständigt behov av att trygga ekonomin i form av ytterligare finansieringsmöjligheter. De senaste åren har Humanitas, som ett led i arbetet för att stärka ekonomin, påbörjat försäljning av utbildningar till riktade målgrupper. Planen är att i framtiden öka försäljningen för att om möjlig säkra personalstyrkan till två heltidstjänster tilldelades Humanitas kr från Eskilstuna kommun och kr från Västerås stad. Tabell 5: Finansiärer 2014 Finansiär Mucf (Ungdomsstyrelsen) Eskilstuna kommun Västerås stad Landstinget Sörmland Totalt Tilldelade medel kr kr kr kr kr 7. Marknadsföring Den främsta marknadsföringen sker via hemsida och sociala medier, främst Facebook med drygt 330 följare. Ett försök togs till att återuppta bussreklamskampanjen likt föregående år, men de skyltar som av företaget skulle sparas fanns inte att tillgå. Projekt Nätityder har marknadsfört Humanitas genom att medverka i P4 Sörmland vid två tillfällen under 2014 samt uppmärksammat organisationen vid utskick av inbjudan till konferensen som hålls i februari Reklamsaker via Profeel har tryckts upp i syfte att delas ut vid kommande evenemang. 8.Avstämning mot verksamhetsplan Specifika mål för 2014: Att starta upp projekt Nätityder om jämställdhet och näthat Projektet startades upp i mars och ett utbildningsmaterial samt en mobilapp har framtagits under året. Föreläsningar för elever och lärare har hållits på olika gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås. Att fortsätta arbetet med den interna verksamhetsutvecklingen 10

11 Något konkret internt utvecklingsarbete har dock inte utvecklats under året, vilket kan förklaras med dels att en del av styrelsen bytts ut och dels att på grund av personalbyten vilket har påverkat verksamheten. Att fortbilda vid minst ett tillfälle för personal och styrelse Anställda deltog på en tvådagars retorikutbildning i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannens utbildning i diskrimineringslagstiftningen samt MR-dagarna i Umeå. Att utveckla och samordna kring Eskilstunas MR-nätverk Under året har Humanitas kallat MR-nätverket till möte, men ingen av aktörerna visade intresse. Nya krafttag mot att dra igång nätverket kommer ske under Att sälja utbildningspaket Under året har informatör sålt 5 utbildningar för sammanlagt kr. Fortsatta ansträngningar kommer att göras under Att delta i Eskilstuna Springpride Vi deltog under Springpride i Eskilstuna då vi tog in Claes Lund/Sara Schmidt som föreläsare. Vi deltog även vid Pride i Västerås. Att delta i nätverket för Sveriges antidiskrimineringsbyråer, SADB Humanitas har deltagit vid två SADB-forummöten, i Uppsala (februari) och Trollhättan (september). Handläggare har deltagit vid handläggarträffar. Att flytta runt den egenproducerade fotoutställningen Fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har under året ställts ut på Medborgarkontoret i Torshälla. Alla bibliotek i Västerås stad har fått en förfrågan om att ha fotoutställningen men då ingen nappade kommer ytterligare försök att göras i början av Att anordna Dagen mot diskriminering Dagen mot diskriminering anordnades ej under 2014 och planer på att istället fira FN-dagen finns. Att använda sociala medier i större utsträckning Humanitas använder Facebook i ganska stor utsträckning och når där ut till drygt 330 personer. Hemsidan gjordes om av Wibergs web samt uppdateras av informatör. Att genomföra en reklamkampanj Reklamkampanjen som 2013 genomfördes på bussar i Eskilstuna och Västerås försökte anordnas igen, men då företaget som då anlitades ej hade kvar skyltarna lades den idén ner. Istället har tidningar i Eskilstuna och Västerås kontaktats för att i början av 2015 påbörja en reklamkampanj i form av annonser där Humanitas marknadsförs. Att i övrigt delta med uttalanden i lokalmedia i den aktuella samhällsdebatten Uttalanden i lokalmedia under 2014 har ej gjorts. 9. Sammanfattning 11

12 Inte alla specifika mål för 2014 har uppnåtts. Året har präglats av personalbyten och omorganisering av styrelsen, något som har påverkat det utåtriktade arbetet, men det interna arbetet har påverkats till viss del. Under hösten fanns det dock en stabil personalstyrka på tre personer. 12

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer Årsrapport 2014 Sveriges antidiskrimineringsbyråer Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-10 Diarienummer KSN-2015-2047 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus Förslag till beslut

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009.

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Kommittédirektiv Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder Dir. 2009:72 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Att göra en anmälan Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Tillsammans med kommuner och länsstyrelserna utför de livsmedelskontroller.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Nr. 3 November 2015 Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt. Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Innehållsförteckning Bakgrund...3 Förskolorna Framtidsfolket 5 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2010 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Styrelse... 4 Personal... 4 Praktikanter... 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten... 5 Projekt och bidrag... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Laxå september 2016

Laxå september 2016 Laxå september 2016 Innehållsförteckning Förskolan Saltängens plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Grunduppgifter... 3 Lagtext... 4 Begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier... 5 Kränkande

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan

Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan Annika Jyrwall Åkerberg IURIS HUMANI Human Rights Consulting www.iuris.se Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av: - kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmäla till DO Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Förskolorna Framtidsfolket... 4 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Nyhetsblad 5 december, 2014

Nyhetsblad 5 december, 2014 Malmö mot Diskriminering Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar för allas lika värdighet och rätt och mot diskriminering. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i diskriminerings-ärenden.

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen

Den nya diskrimineringslagen Den nya diskrimineringslagen Trollhättans stad 20110518 Susanne.Fransson@gu.se www.diskrimineringslagen.se 0735873735 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Konferens i arbetsmarknadsrelationer Krusenberg herrgård, Uppsala 24-25 oktober 2011 Artikel 19 FunktionsF (Artikel 13 EG

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet

Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Beslut 2016-12-16 Sida 1 (5) Högskolan Ärende ANM 2016/253 handling Handläggare Anna Fritshammar Tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmäla till DO Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer