Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation Anställda Styrelse Medlemmar 4 3. Verksamhet Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden Förebyggande arbete, information och utbildningar Riktade utbildningar Fokusområde: arbetsliv Övriga utbildningsinsatser Utåtriktade aktiviteter Opinionsbildning 9 4. Samverkan Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Diskrimineringsombudsmannen (DO) Regional samverkan i Region Mitt Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Västerås stad Ekonomi Marknadsföring Avstämning mot verksamhetsplan Sammanfattning 12 2

3 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Diskrimineringsbyrån Humanitas är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening och lokal antidiskrimineringsverksamhet som verkar för de mänskliga rättigheterna utifrån svensk diskrimineringslagstiftning. Humanitas är en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB), för tillfället 17 verksamheter fördelade över landet. Humanitas har sitt säte i Eskilstuna och har sedan starten 2005 verkat i Sörmland och sedan 2010 har verksamheten på Mucf s initiativ utökats till att omfatta även Västmanland. Humanitas söker årligen bidrag hos den statliga myndigheten Mucf (Ungdomsstyrelsen) som fördelar medel till antidiskrimineringsverksamheterna. Mucf är Humanitas huvudfinansiär men Humanitas söker också årligen kommunala och regionala medel. Humanitas arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder som är skyddade i svensk lag. De huvudsakliga arbetsområdena är: 1) kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden 2) förebyggande arbete genom information och utbildningar 3) opinionsbildande insatser, t.ex. deltagande vid evenemang och i media 1.1 Värdegrund och ändamål Av föreningens stadgar framgår verksamhetens värdegrund och ändamål: Föreningens utgångspunkt är att alla människor i samhället ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Föreningen ska präglas av öppenhet och mångfald. Inom organisationen ska det alltid finnas ett antidiskrimineringsperspektiv. Kränkande åsikter som strider mot demokratiska principer eller mot människors lika värde hör inte hemma i föreningen. Ett respektfullt bemötande är grundläggande för all verksamhet som bedrivs inom organisationen. Föreningen ska präglas av ett medborgarrättsligt perspektiv där inflytande och delaktighet är ledord. Det innebär att de grupper och individer som utsätts för olika former av diskriminering även bör vara delaktiga i att bekämpa den. Föreningens främsta arbetsområde är att motverka och förebygga diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det skall ske utifrån svensk och internationell lagstiftning samt FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Verksamheten ska verka och påverka på olika nivåer mot diskriminering och sträva mot att vara uppbyggd av ett brett nätverk av föreningar och organisationer. Detta skall göras i nära samarbete med näringsliv, skola, religiösa samfund, kommunala och statliga myndigheter tillika politiska och rättsliga institutioner. 2. Organisation 2.1 Anställda Den operativa verksamheten på Diskrimineringsbyrån Humanitas drivs av två anställda under insyn av en ideellt tillsatt styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har fem personer varit anställda i verksamheten: Daniela Polhage, verksamhetsansvarig/handläggare (januari-mars), Lillian Berg vikarierande verksamhetsansvarig/handläggare (mars-september), Therese Isaksson vikarierande 3

4 verksamhetsansvarig/handläggare (september-december), Linda Thomsen, informatör/administratör (januari-april) och Malin Göransson (september-december). Tove Kättström har arbetat som projektledare mellan mars-december. Bokföringen konsulteras åt Gunnar Molin. Året har präglats av instabilitet i personalstyrkan pga. föräldraledighet samt tillfälliga lösningar för anställningar. Ingen praktikant har funnits i verksamheten under Styrelse I styrelsen för verksamhetsåret 2014 fanns fem ledamöter. Styrelsen har sammanträtt vid årsmöte, ett extra årsmöte samt vid fyra ytterligare tillfällen under året. Vid årsmötet 6 mars 2014 valdes följande styrelse: Malin Göransson, ordförande Sara Nordlund, vice ordförande Inger Gunnarsson, personalansvarig Anne-Li Gustafsson, kassör Alan Baker, ledamot Vid det extra insatta årsmötet 1 september 2014 valdes Isabel Jansson till ny ordförande då Malin Göransson avslutade sitt uppdrag för att bli anställd som informatör/utbildningsansvarig. Styrelsearbetet har präglats av vissa förändringar då en stor del av styrelsen byttes ut. 2.3 Medlemmar Humanitas är en ideell förening och den årliga medlemsavgiften är 50 kronor/person alternativt 100 kronor/familj/förening/företag. Sedan starten har medlemsantalet årligen varit runt 20 personer. Humanitas bedriver inte medlemsverksamhet av den sorten att medlemsarrangeman anordnas, medlemmar får ta del av nyhetsbrev och bjuds in att delta vid öppna evenemang. Humanitas verksamhet är mer inriktad på den juridiska rådgivningen till individer samt information och utbildningar till riktade målgrupper. 3. Verksamhet Diskrimineringsbyrån Humanitas verksamhet består i huvudsak av tre uppdrag; juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden, förebyggande arbete och opinionsbildning. Det förebyggande arbete består i sin tur av informations- och utbildningsinsatser samt aktiviteter anordnade i både eget regi och i samverkan med andra aktörer. 3.1 Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden De anmälningar om diskriminering som inkommer till Humanitas utreds efter framtagna rutiner. Under 2011 arbetades det fram ett underlag som förtydligade handläggningsrutinerna, både för de anställda och för klienten. Det togs bland annat fram en karta över ärendegången som visar för klienten hur ärendehanteringen går till. Under 2012 och 2013 har administrationen kring ärendehanteringen utvecklats ytterligare i syfte att skapa en säker och likvärdig ärendehantering. Vid framtagandet har erfarenhet och kunskap från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och från SADB samlats in. Under 2014 har ärendena hanterats efter de rutiner som finns framtagna. 4

5 Figur 1: Karta över ärendehantering För att enkelt förstå kartan finns också en kortare beskrivning av varje steg i ärendehandläggningen. 1. Du tycker att du blivit orättvist behandlad och anser att det har samband med kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, eller att det beror på föräldraskap. Du kan då göra en anmälan till Humanitas via telefon, web formulär, e- post eller vanlig post. Anmälan till Humanitas är kostnadsfri. 2. Om ditt ärende rör arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du vända dig till facket. Facket kommer då att företräda dig gentemot den arbetsgivare som du har anmält. Om du inte är med i facket eller om facket inte vill företräda dig, kan Humanitas hjälpa dig. 3. Humanitas utreder ärendet och kontrollerar om det rör sig om diskriminering. Vi behöver få all nödvändig information från anmälaren och motparten. När Humanitas fått in alla nödvändiga fakta bedöms om det förekommit diskriminering eller inte. 4. Ej diskriminerad - ärendet avslutas hos Humanitas eller hänvisas vidare till rätt instans. Humanitas anser att diskriminering enligt lag inte har förekommit eller att det inte går att bevisa. 5. Diskriminerad - Humanitas anser att diskriminering enligt lag har förekommit. 6. En lokal förhandling inleds där Humanitas medlar mellan parterna och strävar efter att lösa ärendet. Humanitas arbetar för att försöka nå en lösning enligt anmälarens önskan. 7. Lokal lösning - motparten medger att diskriminering har förekommit och parterna kommer överens om en lösning, t.ex. att få tillbaka sitt jobb, få en skriftlig ursäkt eller ekonomisk ersättning. 8. Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om parterna inte kan komma överens om en lokal lösning anmäler Humanitas ärendet DO som eventuellt inleder en ny utredning av ärendet. DO kan t.ex. välja att ta ärendet till rättegång där domstolen bedömer om det har förekommit diskriminering eller inte. Anmälan till DO kostar ingenting. Om DO förlorar rättegången står staten för rättegångskostnaderna. 5

6 Under verksamhetsåret 2014 har 32 anmälningar inkommit vilket är färre än föregående år (2013) då 52 anmälningar inkom. Att det har skett en minskning kan vara ett resultat av flera faktorer, bland annat minskad synlighet och ett behov av riktade insatser för särskilda målgrupper. Majoriteten av anmälningarna har en koppling till etnicitet vilket generellt sett är den vanligaste orsaken till diskriminering enligt statistik från DO och de övriga antidiskrimineringsbyråerna. Arbetsliv är det samhällsområde där de flesta fall av diskriminering sker, oftast kopplat till diskrimineringsgrunden etnicitet. Tabell 1: Anmälningar per diskrimineringsgrund 2014 Diskrimineringsgrund Antal anmälningar Etnicitet 18 Funktionsnedsättning 3 Kön 1 Könsidentitet eller -uttryck 0 Religion eller annan trosuppfattning 1 Sexuell läggning 2 Ålder 0 Varav multipla grunder 2 Övrigt (ej kopplat till DiskL) 5 Totalt 32 Tabell 2: Anmälningar per samhällsområde 2014 Samhällsområde Antal anmälningar Arbetsliv 12 Utbildning 3 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag. 0 Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehöriget 0 Medlemskap i vissa organisationer 1 Varor, tjänster, bostäder och allmän sammankomst 6 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst m.m. 1 Samhällsservice: Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 6 Värnplikt och civilplikt 0 Offentlig anställning 0 Övrigt 3 Totalt 32 6

7 Tabell 3: Anmälningar per ort 2014 Ort Antal anmälningar Eskilstuna 10 Gnesta 1 Nyköping 2 Västerås 8 Okänd ort 7 Övrigt (utanför området) 4 Totalt Förebyggande arbete Under 2014 nådde vi ca 2000 personer med våra olika utbildningsinsatser, uppdelat på ordinarie verksamheten för Humanitas (427) samt inom projektet Nätityder (1570) vid totalt 40 tillfällen. Strävan att nå så många som möjligt fortsätter, dock var vår informatörstjänst vakant mellan majseptember under 2014 vilket innebar en minskning i utbildningstillfällen. Sedan september har vi kunnat erbjuda samtliga som efterfrågat en utbildning. Utbildningstillfällen för Humanitas har nått såväl skolpersonal och elever, samt sjuksköterskor och Energimyndighetens personal och i båda länen, dock fortfarande med en majoritet i Eskilstuna, vilket visar på behovet av att fortsätta satsa för att nå ut till övriga städer i Södermanland och Västmanland. Under hösten inleddes en satsning med att föra statistik över utbildningstillfällena med utvärderingar som fylls i av deltagarna, för att kunna utveckla och förbättra det förebyggande arbetet ytterligare. Förutom att vi på ett enkelt sätt ser hur många deltagare vi har nått blir det ett bra verktyg för att följa upp och se vilka delar i våra utbildningar som vi behöver utveckla och uppdatera. 4.1 Riktade utbildningar Januari till april fortsatte satsningen med de riktade utbildningarna gentemot arbetslivet och personer som är eller riskerar hamna utanför arbetsmarknaden, vi genomförde ytterligare en utbildningsinstats på energimyndigheten, med Romané Bucá samt chefer inom Köpings kommun. Under hösten hölls många utbildningstillfällen på gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås, flertalet tillsammans med Nätityder, vilket också gett deltagarna en bredare grund då de fått kunskap om såväl diskrimineringsfrågor som nättrakasserier och jämställdhetsfrågor. Arbetslivet var ett fortsatt fokusområde under hela året, med insatser på arbetsmarknadspolitiska projektet Nuevo Fokusområde: arbetsliv Den största gruppen av anmälningar som kommer in till både Diskrimineringsbyrån Humanitas och DO hade även under 2014 koppling till arbetslivet. Majoriteten av dessa anmälningar rör diskrimineringsgrunden etnicitet. Arbetsliv som skyddat samhällsområde kan delas in i tre målgrupper som alla på något sätt behöver utbildningsinsatser och dessa har vi fortsatt sträva efter att kunna erbjuda Den första gruppen består av chefer och annan personal som ansvarar för bland annat rekrytering och aktiva åtgärder i arbetet mot diskriminering. Den andra gruppen är de anställda, som både externt och internt ansvarar för ett gott bemötande och en arbetsplats fri från trakasserier. Den tredje gruppen är de personer som står utanför arbetsmarknaden och som riskerar att gå miste om ett arbete på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Humanitas har under verksamhetsåret 2014 riktat utbildningsinsatser mot samtliga tre grupper inom området för arbetsliv. Chefer, ledare, rekryterare och skyddsombud 7

8 En utbildningsinsats för chefer och ledare inom Köpings kommun genomfördes i april om diskrimineringslagen, trakasserier och kränkande särbehandling med 100 deltagare. I samverkan med Västerås Stad deltog vi även under 2014 vid två tillfällen under Västerås Stad Arbetsmiljöutbildning för dess chefer, ledare och skyddsombud. AMU är uppdelat i tre delar och Humanitas hade en del av den andra utbildningsdagen. Passet innefattade dels en genomgång till i diskrimineringslagen men även information om arbetsmiljölagen och kränkande särbehandling. Humanitas fick återigen bra feedback och passet var uppskattat, både från HR-centrum som arrangerade utbildningen men även av deltagarna och nya tillfällen är bokade till våren Anställda Under 2013 kontaktade Energimyndigheten i Eskilstuna Humanitas med förfrågan om utbildningar. I ett första steg genomfördes en lunchföreläsning för anställda på myndigheten. Under 2014 följdes detta upp med ytterligare en utbildningsinsats för personalen. Humanitas har även genomfört en utbildningsinsats om diskriminering för Eskilstuna kommuns skolsköterskor samt skolpersonal i Nyköping. Personer utanför arbetsmarknaden deltagare i arbetsmarknadspolitiska projekt och liknande Samarbetet med det romska arbetsmarknadsprojektet Romané Bucá fortsatte under våren 2014 med två utbildningsinsatser för deltagarna i projektet. Utbildningsinsatserna har varit uppdelade i tre halvdagar där fokus har legat på diskriminering, bakomliggande orsaker och dylikt. Ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet Nuevo i Eskilstuna inleddes med två utbildningstillfällen för deras deltagare, något som var uppskattat av både dem och personalen som deltog. Projektet är EU-finansierat och hjälper unga utanför arbetsmarknaden att finna sysselsättning och har under första året nått väldiga lyckade resultat. Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta under Övriga utbildningsinsatser Humanitas har under året genomfört utbildningsinsatser utöver fokusområdet arbetsliv. Bland annat har Humanitas haft utbildning tillsammans med Västerås Stad under deras Mångfaldsdag i november, med ett hundratal deltagare ifrån näringslivet och organisationer i Västerås. Humanitas har även utbildat 30 idrottskonsulenter på Sörmlandsidrotten i diskrimineringslagen och vikten av ett förebyggande arbete och planer för fortsatt samarbete håller på att utformas Utåtriktade aktiviteter Eskilstuna Spring Pride i samarbete med Sörmlandsidrotten I samband med Eskilstuna Spring Pride anordnade Humanitas tillsammans med Sörmlandsidrotten, Sisu den 23 maj en föreläsning om normer och värderingar av Sara Lund/ Claes Schmidt. Mångfaldsdag i Västerås för näringslivet Den 21 november höll Humanitas ett informationspass om diskrimineringslagen och kränkande särbehandling för deltagarna under Mångfaldsdag för näringslivet och organisationer i Västerås, anordnad av Västerås Stad och Mälardalens högskola. Förutom informationspasset hade Humanitas ett infobord med material och möjlighet att ställa frågor samt en tipspromenad om diskriminering för deltatagarna för att uppmärksamma ämnet och väcka tankar hos deltagarna. Fotoutställning om svenska normer 8

9 Den egenproducerade fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har vandrat runt på bibliotek sedan den först ställdes ut i samband med Dagen mot diskriminering hösten Under 2014 var fotoutställningen på Medborgarkontoret i Torshälla men har sedan varit vilande. Nya ansträngningar för att få ut fotoutställningen kommer att tas under Opinionsbildning Den tredje grundpelaren i Humanitas verksamhet är att bilda opinion. Det mest effektiva verktyget som använts i syfte att skapa opinion är sociala medier. Antal personer som följer Humanitas arbete på Facebook har haft en stadig ökning sedan På Facebook sidan aktualiseras informationsflödet ständigt och är en viktig kommunikationskanal. Andra insatser som specifikt genomförts i syfte att bilda opinion är de debattartiklar och insändare som publicerats i lokaltidningar. 5. Samverkan 5.1 Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, SADB SADB:s samarbete fortlöper och personal från Humanitas har deltagit vid de årliga två forummötena under 2014, i Uppsala och Trollhättan. Diskussion förs om hur samarbetet inom SADB kan utvecklas i framtiden, och bildandet av en paraplyorganisation är det centrala temat under nätverksträffarna utöver SADB:s gemensamma aktiviteter. I Trollhättan togs beslut om att upprätta en interimstyrelse som blir starten på bildandet av en paraplyorganisation och årsmöte kommer hållas under Diskrimineringsombudsmannen (DO) DO har bjudit in SADB till två samverkansträffar under 2014, i maj månad och oktober månad. Vid dessa tillfällen har DO anordnat miniutbildningar inom områdena främjandearbete och ärendehandläggning och processföring. 5.2 Regional samverkan i Region Mitt Det regionala samarbetet mellan antidiskrimineringsbyråerna i Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Örebro, Karlstad och Norrköping har fungerat tillfredsställande sedan flera år tillbaka dock har mötena varit vilande under 2014 då fokus främst har legat på bildandet av SADB. 5.3 Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Humanitas och Eskilstuna kommun har samverkat sedan flera år tillbaka. Humanitas deltog vid invigningen av Unesco center Sverige, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur som verkar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Humanitas har haft möten med kommunens mångfaldsstrateger och ämnar samverka tillsammans med dem gällande deras Interkulturella strategi under I övrigt strävar Humanitas alltid efter att erbjuda utbildningar till kommunala verksamheter. Under 2014 har fokusområdet varit arbetsliv och därav har riktade utbildningsinsatser gjorts mot målgrupper som arbetsmarknadspolitiska projekt och arbetsgivare samt rekryteringsansvariga Västerås stad 9

10 Samverkan med Västerås stad har fortlöpt sedan 2011 och samarbetet innebär att erbjuda utbildningar och information till anställda inom Västerås stads verksamheter. Humanitas bistår som expertis inom diskriminering- och bemötandefrågor för ansvariga inom Västerås stad, för t.ex. förtroendevalda, HRspecialister, högre tjänstemän och enhetschefer där det finns ett behov. Särskilda utbildningsinsatser för prioriterade målgrupper görs årligen, under 2014 var fokus inom arbetsliv och således riktades insatser däremot. Humanitas strävar också efter att finnas på plats i Västerås stad vid relevanta evenemang. 6. Ekonomi Diskrimineringsbyrån Humanitas ständiga utmaning att säkra ekonomin. Humanitas är helt beroende av statliga medel från Mucf, men också av kommunala och regionala medel för att kunna bibehålla personalstyrkan. Det finns ett ständigt behov av att trygga ekonomin i form av ytterligare finansieringsmöjligheter. De senaste åren har Humanitas, som ett led i arbetet för att stärka ekonomin, påbörjat försäljning av utbildningar till riktade målgrupper. Planen är att i framtiden öka försäljningen för att om möjlig säkra personalstyrkan till två heltidstjänster tilldelades Humanitas kr från Eskilstuna kommun och kr från Västerås stad. Tabell 5: Finansiärer 2014 Finansiär Mucf (Ungdomsstyrelsen) Eskilstuna kommun Västerås stad Landstinget Sörmland Totalt Tilldelade medel kr kr kr kr kr 7. Marknadsföring Den främsta marknadsföringen sker via hemsida och sociala medier, främst Facebook med drygt 330 följare. Ett försök togs till att återuppta bussreklamskampanjen likt föregående år, men de skyltar som av företaget skulle sparas fanns inte att tillgå. Projekt Nätityder har marknadsfört Humanitas genom att medverka i P4 Sörmland vid två tillfällen under 2014 samt uppmärksammat organisationen vid utskick av inbjudan till konferensen som hålls i februari Reklamsaker via Profeel har tryckts upp i syfte att delas ut vid kommande evenemang. 8.Avstämning mot verksamhetsplan Specifika mål för 2014: Att starta upp projekt Nätityder om jämställdhet och näthat Projektet startades upp i mars och ett utbildningsmaterial samt en mobilapp har framtagits under året. Föreläsningar för elever och lärare har hållits på olika gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås. Att fortsätta arbetet med den interna verksamhetsutvecklingen 10

11 Något konkret internt utvecklingsarbete har dock inte utvecklats under året, vilket kan förklaras med dels att en del av styrelsen bytts ut och dels att på grund av personalbyten vilket har påverkat verksamheten. Att fortbilda vid minst ett tillfälle för personal och styrelse Anställda deltog på en tvådagars retorikutbildning i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannens utbildning i diskrimineringslagstiftningen samt MR-dagarna i Umeå. Att utveckla och samordna kring Eskilstunas MR-nätverk Under året har Humanitas kallat MR-nätverket till möte, men ingen av aktörerna visade intresse. Nya krafttag mot att dra igång nätverket kommer ske under Att sälja utbildningspaket Under året har informatör sålt 5 utbildningar för sammanlagt kr. Fortsatta ansträngningar kommer att göras under Att delta i Eskilstuna Springpride Vi deltog under Springpride i Eskilstuna då vi tog in Claes Lund/Sara Schmidt som föreläsare. Vi deltog även vid Pride i Västerås. Att delta i nätverket för Sveriges antidiskrimineringsbyråer, SADB Humanitas har deltagit vid två SADB-forummöten, i Uppsala (februari) och Trollhättan (september). Handläggare har deltagit vid handläggarträffar. Att flytta runt den egenproducerade fotoutställningen Fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har under året ställts ut på Medborgarkontoret i Torshälla. Alla bibliotek i Västerås stad har fått en förfrågan om att ha fotoutställningen men då ingen nappade kommer ytterligare försök att göras i början av Att anordna Dagen mot diskriminering Dagen mot diskriminering anordnades ej under 2014 och planer på att istället fira FN-dagen finns. Att använda sociala medier i större utsträckning Humanitas använder Facebook i ganska stor utsträckning och når där ut till drygt 330 personer. Hemsidan gjordes om av Wibergs web samt uppdateras av informatör. Att genomföra en reklamkampanj Reklamkampanjen som 2013 genomfördes på bussar i Eskilstuna och Västerås försökte anordnas igen, men då företaget som då anlitades ej hade kvar skyltarna lades den idén ner. Istället har tidningar i Eskilstuna och Västerås kontaktats för att i början av 2015 påbörja en reklamkampanj i form av annonser där Humanitas marknadsförs. Att i övrigt delta med uttalanden i lokalmedia i den aktuella samhällsdebatten Uttalanden i lokalmedia under 2014 har ej gjorts. 9. Sammanfattning 11

12 Inte alla specifika mål för 2014 har uppnåtts. Året har präglats av personalbyten och omorganisering av styrelsen, något som har påverkat det utåtriktade arbetet, men det interna arbetet har påverkats till viss del. Under hösten fanns det dock en stabil personalstyrka på tre personer. 12

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Romers rättigheter. rapport

Romers rättigheter. rapport Romers rättigheter rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO R2 2011 ISBN 978-91-979591-0-0 Tabergs Tryckeri, Taberg, 2012 Romers rättigheter Diskriminering, vägar till upprättelse och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer