Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation Anställda Styrelse Medlemmar 4 3. Verksamhet Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden Förebyggande arbete, information och utbildningar Riktade utbildningar Fokusområde: arbetsliv Övriga utbildningsinsatser Utåtriktade aktiviteter Opinionsbildning 9 4. Samverkan Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) Diskrimineringsombudsmannen (DO) Regional samverkan i Region Mitt Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Västerås stad Ekonomi Marknadsföring Avstämning mot verksamhetsplan Sammanfattning 12 2

3 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas Diskrimineringsbyrån Humanitas är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening och lokal antidiskrimineringsverksamhet som verkar för de mänskliga rättigheterna utifrån svensk diskrimineringslagstiftning. Humanitas är en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB), för tillfället 17 verksamheter fördelade över landet. Humanitas har sitt säte i Eskilstuna och har sedan starten 2005 verkat i Sörmland och sedan 2010 har verksamheten på Mucf s initiativ utökats till att omfatta även Västmanland. Humanitas söker årligen bidrag hos den statliga myndigheten Mucf (Ungdomsstyrelsen) som fördelar medel till antidiskrimineringsverksamheterna. Mucf är Humanitas huvudfinansiär men Humanitas söker också årligen kommunala och regionala medel. Humanitas arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder som är skyddade i svensk lag. De huvudsakliga arbetsområdena är: 1) kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden 2) förebyggande arbete genom information och utbildningar 3) opinionsbildande insatser, t.ex. deltagande vid evenemang och i media 1.1 Värdegrund och ändamål Av föreningens stadgar framgår verksamhetens värdegrund och ändamål: Föreningens utgångspunkt är att alla människor i samhället ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Föreningen ska präglas av öppenhet och mångfald. Inom organisationen ska det alltid finnas ett antidiskrimineringsperspektiv. Kränkande åsikter som strider mot demokratiska principer eller mot människors lika värde hör inte hemma i föreningen. Ett respektfullt bemötande är grundläggande för all verksamhet som bedrivs inom organisationen. Föreningen ska präglas av ett medborgarrättsligt perspektiv där inflytande och delaktighet är ledord. Det innebär att de grupper och individer som utsätts för olika former av diskriminering även bör vara delaktiga i att bekämpa den. Föreningens främsta arbetsområde är att motverka och förebygga diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det skall ske utifrån svensk och internationell lagstiftning samt FN: s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Verksamheten ska verka och påverka på olika nivåer mot diskriminering och sträva mot att vara uppbyggd av ett brett nätverk av föreningar och organisationer. Detta skall göras i nära samarbete med näringsliv, skola, religiösa samfund, kommunala och statliga myndigheter tillika politiska och rättsliga institutioner. 2. Organisation 2.1 Anställda Den operativa verksamheten på Diskrimineringsbyrån Humanitas drivs av två anställda under insyn av en ideellt tillsatt styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har fem personer varit anställda i verksamheten: Daniela Polhage, verksamhetsansvarig/handläggare (januari-mars), Lillian Berg vikarierande verksamhetsansvarig/handläggare (mars-september), Therese Isaksson vikarierande 3

4 verksamhetsansvarig/handläggare (september-december), Linda Thomsen, informatör/administratör (januari-april) och Malin Göransson (september-december). Tove Kättström har arbetat som projektledare mellan mars-december. Bokföringen konsulteras åt Gunnar Molin. Året har präglats av instabilitet i personalstyrkan pga. föräldraledighet samt tillfälliga lösningar för anställningar. Ingen praktikant har funnits i verksamheten under Styrelse I styrelsen för verksamhetsåret 2014 fanns fem ledamöter. Styrelsen har sammanträtt vid årsmöte, ett extra årsmöte samt vid fyra ytterligare tillfällen under året. Vid årsmötet 6 mars 2014 valdes följande styrelse: Malin Göransson, ordförande Sara Nordlund, vice ordförande Inger Gunnarsson, personalansvarig Anne-Li Gustafsson, kassör Alan Baker, ledamot Vid det extra insatta årsmötet 1 september 2014 valdes Isabel Jansson till ny ordförande då Malin Göransson avslutade sitt uppdrag för att bli anställd som informatör/utbildningsansvarig. Styrelsearbetet har präglats av vissa förändringar då en stor del av styrelsen byttes ut. 2.3 Medlemmar Humanitas är en ideell förening och den årliga medlemsavgiften är 50 kronor/person alternativt 100 kronor/familj/förening/företag. Sedan starten har medlemsantalet årligen varit runt 20 personer. Humanitas bedriver inte medlemsverksamhet av den sorten att medlemsarrangeman anordnas, medlemmar får ta del av nyhetsbrev och bjuds in att delta vid öppna evenemang. Humanitas verksamhet är mer inriktad på den juridiska rådgivningen till individer samt information och utbildningar till riktade målgrupper. 3. Verksamhet Diskrimineringsbyrån Humanitas verksamhet består i huvudsak av tre uppdrag; juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden, förebyggande arbete och opinionsbildning. Det förebyggande arbete består i sin tur av informations- och utbildningsinsatser samt aktiviteter anordnade i både eget regi och i samverkan med andra aktörer. 3.1 Juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden De anmälningar om diskriminering som inkommer till Humanitas utreds efter framtagna rutiner. Under 2011 arbetades det fram ett underlag som förtydligade handläggningsrutinerna, både för de anställda och för klienten. Det togs bland annat fram en karta över ärendegången som visar för klienten hur ärendehanteringen går till. Under 2012 och 2013 har administrationen kring ärendehanteringen utvecklats ytterligare i syfte att skapa en säker och likvärdig ärendehantering. Vid framtagandet har erfarenhet och kunskap från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och från SADB samlats in. Under 2014 har ärendena hanterats efter de rutiner som finns framtagna. 4

5 Figur 1: Karta över ärendehantering För att enkelt förstå kartan finns också en kortare beskrivning av varje steg i ärendehandläggningen. 1. Du tycker att du blivit orättvist behandlad och anser att det har samband med kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, eller att det beror på föräldraskap. Du kan då göra en anmälan till Humanitas via telefon, web formulär, e- post eller vanlig post. Anmälan till Humanitas är kostnadsfri. 2. Om ditt ärende rör arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du vända dig till facket. Facket kommer då att företräda dig gentemot den arbetsgivare som du har anmält. Om du inte är med i facket eller om facket inte vill företräda dig, kan Humanitas hjälpa dig. 3. Humanitas utreder ärendet och kontrollerar om det rör sig om diskriminering. Vi behöver få all nödvändig information från anmälaren och motparten. När Humanitas fått in alla nödvändiga fakta bedöms om det förekommit diskriminering eller inte. 4. Ej diskriminerad - ärendet avslutas hos Humanitas eller hänvisas vidare till rätt instans. Humanitas anser att diskriminering enligt lag inte har förekommit eller att det inte går att bevisa. 5. Diskriminerad - Humanitas anser att diskriminering enligt lag har förekommit. 6. En lokal förhandling inleds där Humanitas medlar mellan parterna och strävar efter att lösa ärendet. Humanitas arbetar för att försöka nå en lösning enligt anmälarens önskan. 7. Lokal lösning - motparten medger att diskriminering har förekommit och parterna kommer överens om en lösning, t.ex. att få tillbaka sitt jobb, få en skriftlig ursäkt eller ekonomisk ersättning. 8. Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om parterna inte kan komma överens om en lokal lösning anmäler Humanitas ärendet DO som eventuellt inleder en ny utredning av ärendet. DO kan t.ex. välja att ta ärendet till rättegång där domstolen bedömer om det har förekommit diskriminering eller inte. Anmälan till DO kostar ingenting. Om DO förlorar rättegången står staten för rättegångskostnaderna. 5

6 Under verksamhetsåret 2014 har 32 anmälningar inkommit vilket är färre än föregående år (2013) då 52 anmälningar inkom. Att det har skett en minskning kan vara ett resultat av flera faktorer, bland annat minskad synlighet och ett behov av riktade insatser för särskilda målgrupper. Majoriteten av anmälningarna har en koppling till etnicitet vilket generellt sett är den vanligaste orsaken till diskriminering enligt statistik från DO och de övriga antidiskrimineringsbyråerna. Arbetsliv är det samhällsområde där de flesta fall av diskriminering sker, oftast kopplat till diskrimineringsgrunden etnicitet. Tabell 1: Anmälningar per diskrimineringsgrund 2014 Diskrimineringsgrund Antal anmälningar Etnicitet 18 Funktionsnedsättning 3 Kön 1 Könsidentitet eller -uttryck 0 Religion eller annan trosuppfattning 1 Sexuell läggning 2 Ålder 0 Varav multipla grunder 2 Övrigt (ej kopplat till DiskL) 5 Totalt 32 Tabell 2: Anmälningar per samhällsområde 2014 Samhällsområde Antal anmälningar Arbetsliv 12 Utbildning 3 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag. 0 Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehöriget 0 Medlemskap i vissa organisationer 1 Varor, tjänster, bostäder och allmän sammankomst 6 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst m.m. 1 Samhällsservice: Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 6 Värnplikt och civilplikt 0 Offentlig anställning 0 Övrigt 3 Totalt 32 6

7 Tabell 3: Anmälningar per ort 2014 Ort Antal anmälningar Eskilstuna 10 Gnesta 1 Nyköping 2 Västerås 8 Okänd ort 7 Övrigt (utanför området) 4 Totalt Förebyggande arbete Under 2014 nådde vi ca 2000 personer med våra olika utbildningsinsatser, uppdelat på ordinarie verksamheten för Humanitas (427) samt inom projektet Nätityder (1570) vid totalt 40 tillfällen. Strävan att nå så många som möjligt fortsätter, dock var vår informatörstjänst vakant mellan majseptember under 2014 vilket innebar en minskning i utbildningstillfällen. Sedan september har vi kunnat erbjuda samtliga som efterfrågat en utbildning. Utbildningstillfällen för Humanitas har nått såväl skolpersonal och elever, samt sjuksköterskor och Energimyndighetens personal och i båda länen, dock fortfarande med en majoritet i Eskilstuna, vilket visar på behovet av att fortsätta satsa för att nå ut till övriga städer i Södermanland och Västmanland. Under hösten inleddes en satsning med att föra statistik över utbildningstillfällena med utvärderingar som fylls i av deltagarna, för att kunna utveckla och förbättra det förebyggande arbetet ytterligare. Förutom att vi på ett enkelt sätt ser hur många deltagare vi har nått blir det ett bra verktyg för att följa upp och se vilka delar i våra utbildningar som vi behöver utveckla och uppdatera. 4.1 Riktade utbildningar Januari till april fortsatte satsningen med de riktade utbildningarna gentemot arbetslivet och personer som är eller riskerar hamna utanför arbetsmarknaden, vi genomförde ytterligare en utbildningsinstats på energimyndigheten, med Romané Bucá samt chefer inom Köpings kommun. Under hösten hölls många utbildningstillfällen på gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås, flertalet tillsammans med Nätityder, vilket också gett deltagarna en bredare grund då de fått kunskap om såväl diskrimineringsfrågor som nättrakasserier och jämställdhetsfrågor. Arbetslivet var ett fortsatt fokusområde under hela året, med insatser på arbetsmarknadspolitiska projektet Nuevo Fokusområde: arbetsliv Den största gruppen av anmälningar som kommer in till både Diskrimineringsbyrån Humanitas och DO hade även under 2014 koppling till arbetslivet. Majoriteten av dessa anmälningar rör diskrimineringsgrunden etnicitet. Arbetsliv som skyddat samhällsområde kan delas in i tre målgrupper som alla på något sätt behöver utbildningsinsatser och dessa har vi fortsatt sträva efter att kunna erbjuda Den första gruppen består av chefer och annan personal som ansvarar för bland annat rekrytering och aktiva åtgärder i arbetet mot diskriminering. Den andra gruppen är de anställda, som både externt och internt ansvarar för ett gott bemötande och en arbetsplats fri från trakasserier. Den tredje gruppen är de personer som står utanför arbetsmarknaden och som riskerar att gå miste om ett arbete på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Humanitas har under verksamhetsåret 2014 riktat utbildningsinsatser mot samtliga tre grupper inom området för arbetsliv. Chefer, ledare, rekryterare och skyddsombud 7

8 En utbildningsinsats för chefer och ledare inom Köpings kommun genomfördes i april om diskrimineringslagen, trakasserier och kränkande särbehandling med 100 deltagare. I samverkan med Västerås Stad deltog vi även under 2014 vid två tillfällen under Västerås Stad Arbetsmiljöutbildning för dess chefer, ledare och skyddsombud. AMU är uppdelat i tre delar och Humanitas hade en del av den andra utbildningsdagen. Passet innefattade dels en genomgång till i diskrimineringslagen men även information om arbetsmiljölagen och kränkande särbehandling. Humanitas fick återigen bra feedback och passet var uppskattat, både från HR-centrum som arrangerade utbildningen men även av deltagarna och nya tillfällen är bokade till våren Anställda Under 2013 kontaktade Energimyndigheten i Eskilstuna Humanitas med förfrågan om utbildningar. I ett första steg genomfördes en lunchföreläsning för anställda på myndigheten. Under 2014 följdes detta upp med ytterligare en utbildningsinsats för personalen. Humanitas har även genomfört en utbildningsinsats om diskriminering för Eskilstuna kommuns skolsköterskor samt skolpersonal i Nyköping. Personer utanför arbetsmarknaden deltagare i arbetsmarknadspolitiska projekt och liknande Samarbetet med det romska arbetsmarknadsprojektet Romané Bucá fortsatte under våren 2014 med två utbildningsinsatser för deltagarna i projektet. Utbildningsinsatserna har varit uppdelade i tre halvdagar där fokus har legat på diskriminering, bakomliggande orsaker och dylikt. Ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet Nuevo i Eskilstuna inleddes med två utbildningstillfällen för deras deltagare, något som var uppskattat av både dem och personalen som deltog. Projektet är EU-finansierat och hjälper unga utanför arbetsmarknaden att finna sysselsättning och har under första året nått väldiga lyckade resultat. Vi hoppas kunna fortsätta samarbeta under Övriga utbildningsinsatser Humanitas har under året genomfört utbildningsinsatser utöver fokusområdet arbetsliv. Bland annat har Humanitas haft utbildning tillsammans med Västerås Stad under deras Mångfaldsdag i november, med ett hundratal deltagare ifrån näringslivet och organisationer i Västerås. Humanitas har även utbildat 30 idrottskonsulenter på Sörmlandsidrotten i diskrimineringslagen och vikten av ett förebyggande arbete och planer för fortsatt samarbete håller på att utformas Utåtriktade aktiviteter Eskilstuna Spring Pride i samarbete med Sörmlandsidrotten I samband med Eskilstuna Spring Pride anordnade Humanitas tillsammans med Sörmlandsidrotten, Sisu den 23 maj en föreläsning om normer och värderingar av Sara Lund/ Claes Schmidt. Mångfaldsdag i Västerås för näringslivet Den 21 november höll Humanitas ett informationspass om diskrimineringslagen och kränkande särbehandling för deltagarna under Mångfaldsdag för näringslivet och organisationer i Västerås, anordnad av Västerås Stad och Mälardalens högskola. Förutom informationspasset hade Humanitas ett infobord med material och möjlighet att ställa frågor samt en tipspromenad om diskriminering för deltatagarna för att uppmärksamma ämnet och väcka tankar hos deltagarna. Fotoutställning om svenska normer 8

9 Den egenproducerade fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har vandrat runt på bibliotek sedan den först ställdes ut i samband med Dagen mot diskriminering hösten Under 2014 var fotoutställningen på Medborgarkontoret i Torshälla men har sedan varit vilande. Nya ansträngningar för att få ut fotoutställningen kommer att tas under Opinionsbildning Den tredje grundpelaren i Humanitas verksamhet är att bilda opinion. Det mest effektiva verktyget som använts i syfte att skapa opinion är sociala medier. Antal personer som följer Humanitas arbete på Facebook har haft en stadig ökning sedan På Facebook sidan aktualiseras informationsflödet ständigt och är en viktig kommunikationskanal. Andra insatser som specifikt genomförts i syfte att bilda opinion är de debattartiklar och insändare som publicerats i lokaltidningar. 5. Samverkan 5.1 Nationell samverkan Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, SADB SADB:s samarbete fortlöper och personal från Humanitas har deltagit vid de årliga två forummötena under 2014, i Uppsala och Trollhättan. Diskussion förs om hur samarbetet inom SADB kan utvecklas i framtiden, och bildandet av en paraplyorganisation är det centrala temat under nätverksträffarna utöver SADB:s gemensamma aktiviteter. I Trollhättan togs beslut om att upprätta en interimstyrelse som blir starten på bildandet av en paraplyorganisation och årsmöte kommer hållas under Diskrimineringsombudsmannen (DO) DO har bjudit in SADB till två samverkansträffar under 2014, i maj månad och oktober månad. Vid dessa tillfällen har DO anordnat miniutbildningar inom områdena främjandearbete och ärendehandläggning och processföring. 5.2 Regional samverkan i Region Mitt Det regionala samarbetet mellan antidiskrimineringsbyråerna i Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Örebro, Karlstad och Norrköping har fungerat tillfredsställande sedan flera år tillbaka dock har mötena varit vilande under 2014 då fokus främst har legat på bildandet av SADB. 5.3 Kommunal samverkan Eskilstuna kommun Humanitas och Eskilstuna kommun har samverkat sedan flera år tillbaka. Humanitas deltog vid invigningen av Unesco center Sverige, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur som verkar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Humanitas har haft möten med kommunens mångfaldsstrateger och ämnar samverka tillsammans med dem gällande deras Interkulturella strategi under I övrigt strävar Humanitas alltid efter att erbjuda utbildningar till kommunala verksamheter. Under 2014 har fokusområdet varit arbetsliv och därav har riktade utbildningsinsatser gjorts mot målgrupper som arbetsmarknadspolitiska projekt och arbetsgivare samt rekryteringsansvariga Västerås stad 9

10 Samverkan med Västerås stad har fortlöpt sedan 2011 och samarbetet innebär att erbjuda utbildningar och information till anställda inom Västerås stads verksamheter. Humanitas bistår som expertis inom diskriminering- och bemötandefrågor för ansvariga inom Västerås stad, för t.ex. förtroendevalda, HRspecialister, högre tjänstemän och enhetschefer där det finns ett behov. Särskilda utbildningsinsatser för prioriterade målgrupper görs årligen, under 2014 var fokus inom arbetsliv och således riktades insatser däremot. Humanitas strävar också efter att finnas på plats i Västerås stad vid relevanta evenemang. 6. Ekonomi Diskrimineringsbyrån Humanitas ständiga utmaning att säkra ekonomin. Humanitas är helt beroende av statliga medel från Mucf, men också av kommunala och regionala medel för att kunna bibehålla personalstyrkan. Det finns ett ständigt behov av att trygga ekonomin i form av ytterligare finansieringsmöjligheter. De senaste åren har Humanitas, som ett led i arbetet för att stärka ekonomin, påbörjat försäljning av utbildningar till riktade målgrupper. Planen är att i framtiden öka försäljningen för att om möjlig säkra personalstyrkan till två heltidstjänster tilldelades Humanitas kr från Eskilstuna kommun och kr från Västerås stad. Tabell 5: Finansiärer 2014 Finansiär Mucf (Ungdomsstyrelsen) Eskilstuna kommun Västerås stad Landstinget Sörmland Totalt Tilldelade medel kr kr kr kr kr 7. Marknadsföring Den främsta marknadsföringen sker via hemsida och sociala medier, främst Facebook med drygt 330 följare. Ett försök togs till att återuppta bussreklamskampanjen likt föregående år, men de skyltar som av företaget skulle sparas fanns inte att tillgå. Projekt Nätityder har marknadsfört Humanitas genom att medverka i P4 Sörmland vid två tillfällen under 2014 samt uppmärksammat organisationen vid utskick av inbjudan till konferensen som hålls i februari Reklamsaker via Profeel har tryckts upp i syfte att delas ut vid kommande evenemang. 8.Avstämning mot verksamhetsplan Specifika mål för 2014: Att starta upp projekt Nätityder om jämställdhet och näthat Projektet startades upp i mars och ett utbildningsmaterial samt en mobilapp har framtagits under året. Föreläsningar för elever och lärare har hållits på olika gymnasieskolor i Eskilstuna och Västerås. Att fortsätta arbetet med den interna verksamhetsutvecklingen 10

11 Något konkret internt utvecklingsarbete har dock inte utvecklats under året, vilket kan förklaras med dels att en del av styrelsen bytts ut och dels att på grund av personalbyten vilket har påverkat verksamheten. Att fortbilda vid minst ett tillfälle för personal och styrelse Anställda deltog på en tvådagars retorikutbildning i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannens utbildning i diskrimineringslagstiftningen samt MR-dagarna i Umeå. Att utveckla och samordna kring Eskilstunas MR-nätverk Under året har Humanitas kallat MR-nätverket till möte, men ingen av aktörerna visade intresse. Nya krafttag mot att dra igång nätverket kommer ske under Att sälja utbildningspaket Under året har informatör sålt 5 utbildningar för sammanlagt kr. Fortsatta ansträngningar kommer att göras under Att delta i Eskilstuna Springpride Vi deltog under Springpride i Eskilstuna då vi tog in Claes Lund/Sara Schmidt som föreläsare. Vi deltog även vid Pride i Västerås. Att delta i nätverket för Sveriges antidiskrimineringsbyråer, SADB Humanitas har deltagit vid två SADB-forummöten, i Uppsala (februari) och Trollhättan (september). Handläggare har deltagit vid handläggarträffar. Att flytta runt den egenproducerade fotoutställningen Fotoutställningen Jag är inte religiös men jag gifter mig gärna i kyrkan om svenska normer har under året ställts ut på Medborgarkontoret i Torshälla. Alla bibliotek i Västerås stad har fått en förfrågan om att ha fotoutställningen men då ingen nappade kommer ytterligare försök att göras i början av Att anordna Dagen mot diskriminering Dagen mot diskriminering anordnades ej under 2014 och planer på att istället fira FN-dagen finns. Att använda sociala medier i större utsträckning Humanitas använder Facebook i ganska stor utsträckning och når där ut till drygt 330 personer. Hemsidan gjordes om av Wibergs web samt uppdateras av informatör. Att genomföra en reklamkampanj Reklamkampanjen som 2013 genomfördes på bussar i Eskilstuna och Västerås försökte anordnas igen, men då företaget som då anlitades ej hade kvar skyltarna lades den idén ner. Istället har tidningar i Eskilstuna och Västerås kontaktats för att i början av 2015 påbörja en reklamkampanj i form av annonser där Humanitas marknadsförs. Att i övrigt delta med uttalanden i lokalmedia i den aktuella samhällsdebatten Uttalanden i lokalmedia under 2014 har ej gjorts. 9. Sammanfattning 11

12 Inte alla specifika mål för 2014 har uppnåtts. Året har präglats av personalbyten och omorganisering av styrelsen, något som har påverkat det utåtriktade arbetet, men det interna arbetet har påverkats till viss del. Under hösten fanns det dock en stabil personalstyrka på tre personer. 12

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan Stockholm 2013 04 23 Kongliga Bergssektionens jämställdhetsplan 2013/2014 Bakgrund: På Bergssektionen finns idag (VT 2011) 205 betalande sektionsmedlemmar varav 59 är kvinnor. På Bergssektionen finns idag

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Likabehandlingsprogram 2013-2015

Likabehandlingsprogram 2013-2015 Likabehandlingsprogram 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer