Talarens vånda och hänförelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talarens vånda och hänförelse"

Transkript

1 Talarens vånda och hänförelse Finländska högskolstudenter och lärare om sitt talarethos Mona Forsskåhl & Carita Rosenberg-Wolff Introduktion och bakgrund Hur upplever talaren sin roll som offentlig talare? Den frågan är något som har dryftats inom retoriken sedan antiken. I verket Retoriken (i sv. övers. 2012) har Aristoteles ( f.kr.) definierat begreppen ethos, logos och pathos, d.v.s. trovärdigheten i sammanhanget, förnuftet och känsloladdningen. De här aspekterna kan appliceras både på talaren, talet och publiken, d.v.s. hela den kommunikativa situationen. I sitt verk Om talaren (55 f.kr., i sv. övers. 2008) utvecklar romaren Cicero de grundsatser inom klassisk retorisk teori och praxis som Rom hade övertagit från den grekiska retoriken. Liksom Cicero riktar vi i denna studie blicken på talaren. Det övergripande forskningsproblemet vi tar oss an är hur studenter kan erövra en talarroll och hantera den press en talsituation kan innebära. Vi granskar frågan ur två synvinklar. För det första tecknar vi en bild av hur unga vuxna, studenter vid universitet i Finland, ser på sig själva som talare, eller mer specifikt hur de upplever och med språkets hjälp konstruerar sina talarroller. Härvidlag gör vi också jämförelser med mer erfarna talare och deras beskrivning av sig själva som talare. För det andra ställer vi de empiriska resultaten i relation till nutida teoretiska modeller baserade på den klassiska retoriken. Slutligen dryftar vi implikationerna av våra empiriska resultat: Vi menar att den klassiska retoriken försvarar sin plats som centralt verktyg för den som vill utvecklas till professionell talare. Dagens offentliga arenor har många likheter med antikens Rom. Den retoriska kompetensen är viktig i samhället. Den person eller organisation som vill räkna med framgång måste kunna kommunicera också muntligt. Vikten av att utveckla en muntlig kompetens avspeglas också i skolornas läroplaner, och ses som självklar i den akademiska världen. I Sverige, Danmark och Norge bedrivs både forskning och utbildning i retorik, medan retorikutbildningen i Finland begränsar sig till enstaka

2 obligatoriska och frivilliga kurser i presentationsteknik eller muntlig kommunikation (Hietanen 2007). En genomgång av kursplaner och studieprogram vid finländska universitet visar att på finskt håll erbjuds kurser i muntlig kommunikation som företrädesvis behandlar kommunikativa situationer (mötesförhandling, ledarskapskommunikation) ur ett teoretiskt helhetsperspektiv. Talarna ses som studieobjekt i stället för aktiva aktörer. Svenskspråkiga kurser i ämnet följer för sin del den nordiska traditionen som återgår på den klassiska retoriken (se t.ex. Fafner 1989, Johannesson 1998, Kjeldsen 2008). Den klassiska retoriken belyser talarsituationen ur olika perspektiv. I centrum står dock alltid själva kommunikationssituationen; förhållandet mellan talaren, innehållet och publiken. Denna treenighet behandlas så att sökarljuset kastas på olika aspekter i relationen, såsom talarens förberedelse, formulerad av Aristoteles (2012) och utvecklad av Cicero (2008, böckerna II och III) i partesmodellens begrepp: Inventio handlar om hur man samlar och avgränsar sitt material, dispositio fokuserar på i vilken ordning materialet presenteras, elocutio står för arbetet med de språkliga formuleringarna, memoria hänvisar till inlärning och övning inför framförandet och actio syftar på själva framförandet. Blicken kan också riktas mot talsituationen där förhållandet mellan talare, innehåll och publik definieras i termerna ethos, logos och pathos. Det innebär att talaren ska kunna påvisa ett ethos, en personlig trovärdighet. Men även innehållet i framförandet, och talarens inställning till publiken ska vara präglat av ett ethos. Samma gäller logos, förnuftet. Talaren ska uppvisa ett förnuft, vilket sker genom att innehållet är förnuftigt och sålunda respekterar åhörarnas krav på att betraktas som förnuftiga. Pathos, känslan, kan likaså relateras till såväl talare, innehåll som lyssnare. Obehag eller nervositet för att uppträda inför en grupp är en känsla som antagligen de flesta talare har erfarenhet av. Talängslan omfattar ett brett spektrum från en känsla av rampfeber i en specifik talarsituation till en generell social fobi. Beskrivningen av hur talare upplever talängslan utgör mestadels en uppräkning av olika fysiska förnimmelser såsom hjärtklappning, handsvett, darrningar, stammande, minnesluckor, panikattacker och undvikande av ögonkontakt (Se t.ex. Cicero 2008, bok I:65, Axelsson 2011:13 23). Talängslan framställs ofta i litteraturen som ett individuellt problem som kan behandlas genom t.ex. självhjälpsprogram och kurser. Sätten att närma sig problematiken varierar från behavioristiskt inspirerade behandlingsmodeller till kognitiv beteendeterapi, övningar i mindfulness, andningsövningar och affirmationer (Axelsson 2011:27 44).

3 Material och metod Underlaget för vår studie omfattar texter skrivna dels av studenter vid tre universitet, dels av undervisande personal vid två olika universitet i Finland De vidtalade studenterna har fått i uppgift att skriva en reflekterande text under rubriken Jag som talare och en del har därtill blivit ombedda att reflektera över kulturspecifika drag hos talare. Materialet omfattar totalt 87 texter, av vilka 77 är skrivna av studenter. Texterna varierar i längd mellan ca 500 och 1700 ord. Studenttexterna är insamlade i anslutning till kurser på universitetsnivå som handlar om antingen muntlig kommunikation eller retorik. I analysen refererar vi till samtliga skribenter med pronomenet hon. De professionella talarna som bidragit med texter arbetar och är professionellt verksamma i en finländsk (universitets)kontext. De har inte fått en specifik rubrik utan enbart en kort anvisning där de ombeds beskriva sina tankar om att tala inför publik. Texterna av de professionella talarna varierar i form, från sammanhängande texter till punktlistor och tabeller. För att uppnå vårt empiriska syfte har vi valt en diskursanalytisk metod. Diskursanalys utgår från tanken att människan använder språket för att konstruera mening och kunskap (Winther Jörgensen & Philips [1999] 2000:11). Detta gör hon genom diskurser, d.v.s. en mängd utsagor som ingår i en och samma diskursiva formation (Foucault 1972:133). Vidare ser man inom diskursanalytiska inriktningar (se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000:15 16) på förhållandet mellan språket och uppfattningen av verkligheten som dualistiskt. De återspeglar och påverkar varandra. Med en diskursanalytisk ansats är man alltså inte ute efter en objektiv sanning utan snarare efter hur sanning konstrueras genom språkliga praktiker. Den gemensamma basen har givit upphov till flera olika diskursanalytiska perspektiv som i stort kan delas in i tre skolor (för en översikt se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000). Fairclough (1992:kapitel 6) tar i sin kritiska diskursanalys fasta på språkliga aspekter, med stöd av Hallidays (1985) systemisk-funktionella lingvistik och menar att varje instans av språkbruk har tre dimensioner: den utgör på en gång en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Detta har varit en viktig bas inom de textanalysmodeller som bland annat Hellspong och Ledin (1997) beskrivit på nordisk botten, och som också är den textanalysmodell vi har valt för vår studie i tillämpliga delar. I vårt material har vi valt ut de aspekter som är relevanta för syftet, närmast texternas ideationella struktur. De interpersonella och textuella strukturerna är mindre viktiga. Vi har också valt att anlägga ett makroperspektiv på materialet. Det vi följaktligen gör är en ideationell textanalys i tillämpliga delar (Karlsson 2011:36 37; Hellspong & Ledin 1997, kapitel 8). Ansatsen i analysen är abduktiv, förtolkande och kvalitativ. Det betyder att vi låter materialet styra analysen utifrån en ideationell textanalysmodell som bygger på en närläsning av texterna. Iakttagelser i

4 materialet granskas utifrån analysmodellen och speglas dessutom mot retorikens begrepp och kategoriseringar. Konkreta frågor vi har ställt till texterna är följande: vilka teman, hurdana processer och propositioner väljer skribenterna att lyfta fram? Vilka deltagare tas upp i anslutning till de centrala temana? Hurdana perspektiv anlägger skribenterna då de beskriver sig själva som talare? Texterna och deras kontexter Studenterna har skrivit sina självreflekterande texter för oss som lärare och forskare, inom ramen för kurser som handlar om retorik och muntlig kommunikation. Texterna ingår således i den diskurs som pågår inom respektive kurs. Det finns dock skillnader mellan texterna i att vissa har tillkommit i början av en kurs och andra längre in i kursen. De professionella talarna har riktat sig till oss som kollegor. Att på det här sättet utelämna tankar om sig själv som talare hör knappast till den vanliga professionella diskursen. Genom att vi bad kollegor skriva en text om att vara talare, kom de i alla fall att börja samtala sinsemellan om hur det är att tala inför publik och därmed kom texterna att ingå i en lokal diskurs. Vårt forskningsmaterial kan på det här sättet ses som både konstruerat och konstruerande sett i relation till pågående diskurser om talarskap. I studenttexterna återkommer tre teman som får stort utrymme i flera texter, nämligen känsla, roll och skolerfarenheter. Så gott som alla skribenter konstruerar sig som talare genom att beskriva den känsla de har då de talar eller då de tänker på sig själva som talare. Det andra temat som utkristalliserar sig är roll. Studenterna uttrycker frågan om hur de som talare har, iklär sig och kan utnyttja roller på olika sätt. Det tredje temat vi granskat är skolerfarenheter. Informanternas erfarenheter av skolan får ofta formen av korta narrativer där de beskriver tidigare upplevelser av att tala inför publik. Vi har valt att fokusera på dessa tre prominenta teman i texterna. Men i texterna kan man även finna andra teman. De tre teman vi har abstraherat bygger på en induktiv läsning, men exempelvis en läsning strikt utifrån retorikens begrepp hade gett andra teman. I diskussionen nedan granskar vi de valda temana mer ingående och analyserar dem i relation till den klassiska retorikens tredelningar: ethos, pathos och logos, respektive talaren, talet och åhörarna. Också retorikens partesmodell är en referensram vi stöder oss på i analysen som följer. Känsla I samtliga texter ingår diskurser över temat känsla som studenterna förknippar med att tala inför publik. Sättet att konstruera temat faller i stora drag ut i två kategorier: Antingen uttrycks känsla som del av korta narrativer

5 om skribenterna själva någon gång när de har hållit ett tal, eller som generaliserade påståendesatser om hur det förhåller sig då de talar, eller ska tala. I bägge framställningssätt är den primära deltagaren ett subjektivt jag. I de generella påståendesatserna använder studenterna verb i aktiv form, ofta men inte alltid i presens, så att det blir ett generellt påstående utan fästpunkt i tiden. Verben som används beskriver tillstånd, d.v.s. mentala och relationella processer: hur det känns, och hur det är eller blir, som i exemplen 1 3 nedan. Temat känsla konstrueras så att det får ett explicit lexikalt uttryck i texten, i form av ett verb (känns) som i exempel 1, eller implicit med andra uttryck som illustrerar känsla som i 2 och 3. (1) När jag hör ordet föredrag så känns det som om nackhåren reser sig på mig. (2) När jag ställer mig framför publiken blir mitt tal fumligt, irrande och osäkert. (3) Själva tanken på att tala, berätta eller föreläsa för andra är mig inte motbjudande. Som framgår av exemplen är de känslor studenterna tar upp i samband med att tala inför publik inte enbart negativa. Exempel 3 visar hur en skribent specifikt säger att hon inte upplever det som motbjudande att vara talare. Visserligen säger hon inget om hur hon då upplever det i stället, men hon har ändå valt att använda uttrycket motbjudande. Exemplen illustrerar alltså det faktum att talarrollen konstrueras som ett fenomen förknippat med subjektiva känsloupplevelser. Sett i relation till retorikens tredelning i talare, tal och publik kan man notera att särskilt skribenter som inte ännu har tillgång till retorikens begreppssystem, i sina texter lyfter fram bara talarens subjektiva känslor. Det vi nämligen inte hittar i texterna av de skribenterna är diskurser där själva talet och dess innehåll lyfts fram och ställs i relation till känslor. Inte heller hittar vi i de texterna ett publikperspektiv. Då man ställer temat känsla mot partesmodellen framträder också intressanta mönster. De studenter som saknar en retorisk begreppsapparat konstruerar temat i relation till actio, d.v.s. den stund då de står eller ska ställa sig upp inför sin publik. De studenter som däremot redan känner till retorikens partesmodell verkar kunna finna stöd i den. De relaterar sina känsloupplevelser till förberedelseprocessen, som i exempel 4. (4) Jag känner mig mycket mera självsäker om jag har varit noga med förberedelseprocessen och känner mig då mer som en expert om det ämne jag talar om. [---] Mestadels tänker jag på innehållet i sig. Jag använder inte olika smyckningsord och inte heller känsliga uttryck. Jag vill vara sakkunnig och ta hänsyn till olika aspekter.

6 Exemplet visar hur skribenten förknippar känslan av självsäkerhet med delar av partesmodellen, där hon själv lägger vikt vid delarna inventio och dispositio, men även överväger elocutio, d.v.s. talets utformning och språkdräkt. Genom detta relaterar hon samtidigt temat känsla till talet och inte bara sig själv som talare. Vid sidan av de ovan presenterade sätten att i påståendesatser med verb som beskriver oavslutade tillstånd förekommer i flera texter längre eller kortare narrativa sekvenser där skribenter berättar om hur de har talat inför publik. Narrativerna hänför sig antingen till specifika situationer eller utgör sammanfattningar av talarerfarenheter över lag. (5) När jag väl står framför en publik och alla riktar sina blickar mot mig går jag i lås. (...) Stundvis stammar jag, jag rodnar fram och tillbaka och mina händer skakar. (6) Mina klasskamrater såg ut som stora fiskar som med sina uttryckslösa och ointresserade ögon stirrade rakt på mig. Jag tog ton och tittade på mina små papperskort. Ögonen försökte se vad där stod, hjärnan försökte förstå vad orden betydde men allt saknade mening. Det enda jag kunde se var att mina papperskort skakade värre än ett höghus under jordbävning och den enda bokstaven jag kunde urskilja var ett stort A. Mina händer höll skakandes i korten och mina ögon flackade fram och tillbaka mellan havet av fiskögon. Jag klarade det inte längre. Min mun mumlade ett obetydligt: slut, och sen var allt slut. Min karriär som talare var över. Utdragen ovan ingår i texter av studenter som ännu inte har tillgång till retorikens begreppsapparat. De tecknar en målande bild av starka subjektiva upplevelser av nervositet och beskriver skribentens fysiska upplevelser av talarskapet. Det handlar om kroppsliga reaktioner, vilket även Cicero (2008 bok I:65) tar upp: jag bleknar vid talets inledning och darrar i varje lem och i hela mitt medvetande. Skribenterna beskriver materiella eller mentala processer där deras kropp eller hjärna agerar, eller reagerar. Det motsvarar också Axelssons (2011:13 23) iakttagelser. Deltagarna i dessa processer är primärt kroppsdelar och verben som används i aktiv form beskriver fysiska skeenden, som alltså snarare utförs av kroppsdelar än av ett subjektivt jag. De här narrativerna fokuserar på partesmodellens actio. Gemensamt är det subjektiva perspektivet, även om det är kroppsdelar och inte jag som agerar. Det saknas narrativer som lyfter fram talets innehåll eller form. I de få fall där publikens synvinkel kommer in handlar det om utvärderande kommentarer i slutet av berättelsen, som i exempel 7 och 8. (7)...Lyckligtvis brukar min nervositet under framföranden sällan märkas eller höras, har folk berättat i sin feedback för mina presentationer. (8)...Jag vet att min nervositet inte syns så tydligt och det hjälper mig att klara av situationen.

7 I exemplen avslutas narrativerna med korta kommentarer om att nervositeten inte syns eller märks, eller enligt publiken inte lär synas eller märkas. Den fysiska upplevelsen av nervositet är alltså inte det enda relevanta för dem. Lika relevant är hur de fysiska skeendena syns utåt (jfr Savitsky och Gilovich 2003). Om talaren är rädd att nervositeten märks växer nervositeten ytterligare. Bara i några få texter lyfts emellertid publikens explicita kommentarer fram, som i exempel 7. Klart vanligare är den subjektiva uppfattningen om hur nervositeten tar sig uttryck, som exempel 8 visar. Utifrån texterna får man med andra ord ingen information om hur de medverkande skribenterna verkligen tar sig ut som talare. Det man får är en bild av hur de upplever talandet subjektivt. En något annorlunda bild träder fram då man betraktar narrativer av skribenter som kan använda de retoriska begreppen och modellerna som redskap. I deras narrativer har också förberedelseprocessen samt talet och lyssnarna en plats, som i följande exempel. (9) Jag tycker att mina muntliga presentationer brukar lyckas ganska bra eftersom jag oftast förbereder mig ordentligt. Jag tycker jag är ganska bra på att hitta det väsentliga i texter och jag försöker göra tydliga Powerpoint-presentation med några fraser, stödord och exempel. Jag brukar också ha med mig ett papper med annan information jag vill komma ihåg att säga. Sammantaget framträder bilden att det att vara talare är en fråga om känslor. Vidare tyder vår analys på att känsloupplevelserna varierar från omedelbart subjektiva, kopplade till actio, till mer nyanserade som inbegriper också förberedelseprocessen och själva talet. Avgörande verkar vara om skribenten har kännedom om retorikens begreppssystem, så att begreppen hjälper skribenten att nyansera känsloupplevelsen och ställa den i relation till andra faktorer än sig själv som subjekt. Roll I det här avsnittet analyserar vi temat roll. De roller som studenterna tar upp faller i stort i sär i två kategorier. Dels behandlar skribenterna abstrakta nationella och kulturella talarroller, dels tar de upp konkreta roller som de har egna erfarenheter av, bl.a. roller som sakkunnig, politiker, präst, lärare, tränare, tutor, fäktningsdomare, cirkuslärare eller musiker. I exempel 10 handlar det om kulturell talarroll. (10) Jag har läst någonstans att svenska människor mycket oftare ger komplimanger åt varandra än finska människor. Finländare verkar också ofta nedvärdera sig själva. Jag tror att finländare kanske är ganska blyga att tala till främmande människor och det hör inte till finsk talkultur att tala så mycket. I Finland är man mer formella. Jag känner ganska lite

8 finlandsvensk talkultur men jag tror att den ligger någonstans mellan den finska och den svenska. Exemplet är representativt för diskurserna om nationella talarroller. Skribenterna tar delvis avstånd från kategoriska påståenden om hur svenska, finlandssvenska och finska talare är och gör, men lyfter trots det fram dem. Modaliserande strategier är vanliga i samband med diskurserna om nationella roller. Skribenterna refererar till vad de har hört eller läst, de positionerar sig genom verb som verkar och tror och modaliserande adverb som ofta och kanske. Naturliga deltagare i propositionerna är länderna, de nationella grupperna och talkulturerna, och de ingår i relationella eller materiella processer: de är eller hör till något, eller gör på något sätt. Textens jag ingår för sin del i mentala processer i dessa diskurser, i form av den som tror, som inte känner till eller som har hört, läst eller märkt något. Utifrån texterna framträder en vag kontur av den finska anspråkslöshetens ethos, så att svenska talare beskrivs som öppnare och livligare än finska talare, medan finlandssvenska talare placeras mitt emellan dessa poler. Den andra stora gruppen av roller som studenterna tar upp konstrueras mer konkret och utan förbehåll. Exemplen 11 och 12 illustrerar detta sätt att behandla temat roll i texterna. (11) Min bekvämhet framför människor kommer från att jag är sångare och är van att stå ensam på scen. (12) För mig är det extremt viktigt att jag känner att jag innehar någon form av expertis om det ämne jag talar om [...]. Känslan att jag, genom mitt kunnande och min yrkesroll, har rätt att ta av publikens tid har kommit att bli en extremt viktig faktor för att jag ska vara en harmonisk talare framför min publik. Som framgår av exemplen konstrueras roller på flera olika sätt och med hjälp av olika diskursiva mönster. I exempel 11 formuleras rollen sångare som något textens jag är och detta varande konstrueras i en relationell process som en orsak till en känsla av bekvämhet inför en publik. Skribenten i exempel 12 talar om rollen som expert och om en yrkesroll. Expertrollen konstruerar hon som något hon känner eller behöver känna att hon innehar. Först kopplar hon ihop rollen med sig själv genom en mental process som uttrycks genom en verbfras utan fast tidsförankring, och sedan kopplar hon ihop den med att vara en harmonisk talare i en relationell process med en verbfras som beskriver en utveckling: har kommit att bli. I det sista exemplet på temat roll visar skribenten hur talarjaget helt och hållet underordnas talets innehåll och åhörarna, så att jaget träder in i rollen som förmedlare mellan tal och åhörare. (13) I talarsituationen lämnar jag mig själv utanför och blir så att säga bara mellanhanden för mitt framförande.

9 I exemplet ingår textens jag i en materiell process och gör alltså något aktivt: lämnar sig själv utanför. Genom denna handling relaterar hon sig till rollen som mellanhand eller förmedlare, så att hon blir till sin roll. Väsentligt att poängtera är att skribenten är en av de som har deltagit i en kurs i retorik och begreppsapparaten är bekant för henne. Sammanfattningsvis visar diskurserna om roller att de abstrakta kulturella rollerna är något studenterna förhåller sig problematiserande till. I motsats till de kulturella rollerna ingår även diskurser om mer konkreta roller, sådana de har personliga erfarenheter av. Skribenterna kan stöda sig på sina yrkesroller eller roller som experter i talsituationen, d.v.s. actio, men därtill påverkar rollen också andra delar av arbetsprocessen. Skolerfarenheter Många av skribenterna i materialet väljer att ta upp erfarenheter av att tala inför publik under skolåren. En påfallande tudelning i dessa diskurser är uppdelningen i erfarenheter från lågstadietiden och högstadietiden vilket exemplen 14 och 15 visar. (14) Då när jag var yngre (typ i lågstadiet) var det helt andra bullar. Då älskade jag att framträda framför klassen. (15) Den s.k. retorikundervisning man fick under min tid i skolan [högstadiet] var väldigt fixerad vid regler om rätt och fel sätt att vara (kroppshållning, talsätt, gester etc.). Tudelningen tar sig uttryck på två olika sätt. För det första är samtliga erfarenheter som har att göra med tiden före högstadieålder positiva, som i exempel 14. Skribenten uttrycker i en oavgränsad mental process med verbet älskade hur hon upplevde framträdandet som något positivt. Detta är ett typiskt mönster. Materiella processer och relationella processer saknas i dessa beskrivningar, d.v.s. skribenterna uttrycker inte hur de gjorde eller hur det var, utan som i exemplet hur de kände eller upplevde talarskapet. För det andra uttrycks dessa skolerfarenheter genomgående utifrån ett subjektivt jagperspektiv. Formuleringarna som gäller högstadietiden har genomgående en negativ ton som i exemplet ovan. Även om ett direkt negativt lexikalt uttryck saknas i exempel 15 blir det klart att retorikundervisningen inte konstrueras som något positivt. Man kan även notera att uttryckssättet är opersonligt. I exempel 15 förekommer ett generiskt man som tar emot undervisning, och undervisningen kopplas genom en relationell process till ett stringent regelsystem. En viktig aspekt i exempel 15 är vidare att regelsystemet har fokuserat på partesmodellens actio: rätt och fel sätt att vara. I materialet saknas högstadieerfarenheter som gäller andra faser i arbetsprocessen.

10 Sammantaget konstrueras således skoltidens erfarenheter antingen som positiva eller negativa. De positiva erfarenheterna förknippas med lågstadietiden, medan samtliga negativa erfarenheter förknippas med högstadieundervisningen. De senare behandlas i opersonliga konstruktioner medan de positiva lågstadieerfarenheterna konstrueras utifrån jagperspektiv. De professionella talarna har redskap Då man granskar de professionella talarnas texter framträder ett nytt mönster. Talarna beskriver hur de förbereder sig och planerar, och hur viktig målgruppen är för dem:...ska vara väl förberett, skriver en informant, medan en annan skriver:...numera mindre övning men väl genomtänkt detta innebär: klart fokus i talet när man planerar det och dessutom måste man beakta målgruppen. De professionella talarna lyfter alltså fram att de försöker anpassa sig till publiken. De vill kommunicera med sin publik: under själva talet ska man rikta sig till åhörarna, tala så fritt som möjligt utan att man tappar den ursprungliga planen. Väl att märka använder skribenterna i två av citaten här pronomenet man. De citerade skribenterna växlar i själva verket i sina texter mellan jag och man. Möjligen kan valet av det opersonliga man här tolkas så att det är allmänna principer skribenten följer i sitt talarskap. De anlägger inte en uteslutande subjektiv infallsvinkel på sitt talarskap, utan är medvetna om och kan anlägga ett yttre perspektiv på sig själva talare. Talarrollen konstrueras därmed inte som en subjektiv emotionell upplevelse utan som något som talare generellt förutsätts dela. Sammanfattning och slutdiskussion I analysen ovan har vi granskat tre teman som återkommer i studenternas texter, nämligen känsla, roll och skola. Vi kan sammanfatta temana i tre propositioner: Talarskapet är kopplat till känsloupplevelser. Skribenterna kan iklä sig eller ha roller som gör talandet till något (mer) positivt. Att tala inför publik blev värre under skoltiden. Särskilt studentinformanterna utan kunskaper om retoriska begrepp har valt att diskutera sig själva som talare ur ett subjektivt perspektiv och med fokus på actio. Detta verkar vara en fas under den retoriska utvecklingsprocessen då fokus ligger på jagets perspektiv. Detta stöds av att de studenter som känner till de retoriska modellerna i likhet med de professionella talarna går utöver det subjektiva perspektivet och kommer in på publiken och själva talet som aspekter av talarskapet. De professionella talarna uttrycker därtill allmänna principer som man bör följa som talare och placerar därmed in sig själva i en bredare referensram med riktlinjer eller principer för hur man ska göra. De lyfter alltså fram betydelsen av en systematisk förberedelse och analys av den retoriska situationen.

11 Vi föreslår att man i högstadiet prefererar sådana uppgifter där ungdomarna i pubertetsåldern kan iklä sig en expertroll och inte behöver möta publiken i egenskap av sig själva utan som sakkunniga, vilket förutsätter omfattande förberedelser. Detta kan lika väl handla om drama som rapportering av ett projekt. Vår studie visar att det viktiga är att perspektivet flyttas från actio och jaget till hela den retoriska processen. Detta ger möjligheter till att utveckla ett brett och gediget talarethos. En retorisk arbetsmetod, där den klassiska partesmodellen betonas leder blickarna bort från det affektfyllda ögonblicket av actio, och uppmärksamheten riktas mot innehållet och publiken. Utifrån analysen kan vi hävda att den klassiska retoriken erbjuder ett fungerande verktyg för att utvecklas som talare, med vilka man analyserar kontexten och fokuserar på hela processen, och därmed slutar överbetona actio. Litteratur Aristoteles, Retoriken. Översättning av Johanna Akujärvi och förord av Janne Linquist Grinde. Retorikförlaget. Axelsson, Ulrika, Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Studentlitteratur. Cicero, Marcus Tullius Om talaren. Bok I III. Översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. Retorikförlaget. Fafner, Jørgen, Retorik: Klassisk og moderne. Köpenhamn. Akademisk forlag. Fairclough, Norman Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge Polity Press. Foucault, Michel The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. New York: Pantheon Books. Halliday, M.A.K An Introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. Hietanen, Mika Retoriken vid Finlands universitet. I: Finsk tidskrift, nr S Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts förlag. Karlsson, Anna-Malin Texters ideationella grammatik. I: Holmberg & al. (red.) Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts. S Kjeldsen Elmelund, Jens Retorik i dag. Introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Savitsky, Kenneth & Gilovich, Thomas, The illusion of transparency and the alleviation of speech anxiety. I: Journal of Experimental Social Psychology 39 (2003). S Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Retorikens grunder - sammanfattning

Retorikens grunder - sammanfattning Retorikens grunder - sammanfattning När vi talar om begreppet retorik syftar vi på den situationsbundna talekonsten. De frågor som driver oss när vi ställer oss upp och talar skulle kunna formuleras som:

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 RG Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi Let us inspire you! Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 Innehållsförteckning Retorik för alla 3 Bokning 4 Retorik i arbetslivet Yes you can! 5 Retoriskt

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Boksamtal i gymnasiet

Boksamtal i gymnasiet Sandra Holmgård Sandra.holmgard@helsinki.fi Våren 2014 Boksamtal i gymnasiet Under min studietid har jag reflekterat en del över litteraturundervisningen i skolan. Då jag tänker tillbaka på min egen skoltid

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Eleven som talare -Hur sex lärare arbetar med muntliga framställningar i årskurs 3

Eleven som talare -Hur sex lärare arbetar med muntliga framställningar i årskurs 3 Linköpings universitet Lärarprogrammet Anna Claug Josefin Wallin Eleven som talare -Hur sex lärare arbetar med muntliga framställningar i årskurs 3 Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--13/95--SE Handledare:

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2008/204-514 Beslutsdatum 2008-06-04

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Grammatik som resurs

Grammatik som resurs Grammatik som resurs Anna-Malin Karlsson Södertörns högskola Michael Halliday Lingvist från Storbritannien, nu boende i Australien. Stort socialt engagemang och samhällsintresse. Intresse för språkutveckling

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Kunskapen tar form LAU 150

Kunskapen tar form LAU 150 Kunskapen tar form LAU 150 Akademisk bildning och professionell kompetens i ett historiskt perspektiv Lennart G Svensson 1. Vad är ett universitet? 2. Vad betyder bildning? 3. Vad menas med professionell

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Vera som är häxa. Hennes kompis Sira fick en häxkvast när hon fyllde år. Vera vill också ha en kvast. Problemet är att hennes föräldrar

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Laura Álvarez López Per Simfors Ann-Kari Sundberg/IKK, LiU Övergripande mål: Att designa språkutbildning utifrån ett integrerat

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer