Talarens vånda och hänförelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talarens vånda och hänförelse"

Transkript

1 Talarens vånda och hänförelse Finländska högskolstudenter och lärare om sitt talarethos Mona Forsskåhl & Carita Rosenberg-Wolff Introduktion och bakgrund Hur upplever talaren sin roll som offentlig talare? Den frågan är något som har dryftats inom retoriken sedan antiken. I verket Retoriken (i sv. övers. 2012) har Aristoteles ( f.kr.) definierat begreppen ethos, logos och pathos, d.v.s. trovärdigheten i sammanhanget, förnuftet och känsloladdningen. De här aspekterna kan appliceras både på talaren, talet och publiken, d.v.s. hela den kommunikativa situationen. I sitt verk Om talaren (55 f.kr., i sv. övers. 2008) utvecklar romaren Cicero de grundsatser inom klassisk retorisk teori och praxis som Rom hade övertagit från den grekiska retoriken. Liksom Cicero riktar vi i denna studie blicken på talaren. Det övergripande forskningsproblemet vi tar oss an är hur studenter kan erövra en talarroll och hantera den press en talsituation kan innebära. Vi granskar frågan ur två synvinklar. För det första tecknar vi en bild av hur unga vuxna, studenter vid universitet i Finland, ser på sig själva som talare, eller mer specifikt hur de upplever och med språkets hjälp konstruerar sina talarroller. Härvidlag gör vi också jämförelser med mer erfarna talare och deras beskrivning av sig själva som talare. För det andra ställer vi de empiriska resultaten i relation till nutida teoretiska modeller baserade på den klassiska retoriken. Slutligen dryftar vi implikationerna av våra empiriska resultat: Vi menar att den klassiska retoriken försvarar sin plats som centralt verktyg för den som vill utvecklas till professionell talare. Dagens offentliga arenor har många likheter med antikens Rom. Den retoriska kompetensen är viktig i samhället. Den person eller organisation som vill räkna med framgång måste kunna kommunicera också muntligt. Vikten av att utveckla en muntlig kompetens avspeglas också i skolornas läroplaner, och ses som självklar i den akademiska världen. I Sverige, Danmark och Norge bedrivs både forskning och utbildning i retorik, medan retorikutbildningen i Finland begränsar sig till enstaka

2 obligatoriska och frivilliga kurser i presentationsteknik eller muntlig kommunikation (Hietanen 2007). En genomgång av kursplaner och studieprogram vid finländska universitet visar att på finskt håll erbjuds kurser i muntlig kommunikation som företrädesvis behandlar kommunikativa situationer (mötesförhandling, ledarskapskommunikation) ur ett teoretiskt helhetsperspektiv. Talarna ses som studieobjekt i stället för aktiva aktörer. Svenskspråkiga kurser i ämnet följer för sin del den nordiska traditionen som återgår på den klassiska retoriken (se t.ex. Fafner 1989, Johannesson 1998, Kjeldsen 2008). Den klassiska retoriken belyser talarsituationen ur olika perspektiv. I centrum står dock alltid själva kommunikationssituationen; förhållandet mellan talaren, innehållet och publiken. Denna treenighet behandlas så att sökarljuset kastas på olika aspekter i relationen, såsom talarens förberedelse, formulerad av Aristoteles (2012) och utvecklad av Cicero (2008, böckerna II och III) i partesmodellens begrepp: Inventio handlar om hur man samlar och avgränsar sitt material, dispositio fokuserar på i vilken ordning materialet presenteras, elocutio står för arbetet med de språkliga formuleringarna, memoria hänvisar till inlärning och övning inför framförandet och actio syftar på själva framförandet. Blicken kan också riktas mot talsituationen där förhållandet mellan talare, innehåll och publik definieras i termerna ethos, logos och pathos. Det innebär att talaren ska kunna påvisa ett ethos, en personlig trovärdighet. Men även innehållet i framförandet, och talarens inställning till publiken ska vara präglat av ett ethos. Samma gäller logos, förnuftet. Talaren ska uppvisa ett förnuft, vilket sker genom att innehållet är förnuftigt och sålunda respekterar åhörarnas krav på att betraktas som förnuftiga. Pathos, känslan, kan likaså relateras till såväl talare, innehåll som lyssnare. Obehag eller nervositet för att uppträda inför en grupp är en känsla som antagligen de flesta talare har erfarenhet av. Talängslan omfattar ett brett spektrum från en känsla av rampfeber i en specifik talarsituation till en generell social fobi. Beskrivningen av hur talare upplever talängslan utgör mestadels en uppräkning av olika fysiska förnimmelser såsom hjärtklappning, handsvett, darrningar, stammande, minnesluckor, panikattacker och undvikande av ögonkontakt (Se t.ex. Cicero 2008, bok I:65, Axelsson 2011:13 23). Talängslan framställs ofta i litteraturen som ett individuellt problem som kan behandlas genom t.ex. självhjälpsprogram och kurser. Sätten att närma sig problematiken varierar från behavioristiskt inspirerade behandlingsmodeller till kognitiv beteendeterapi, övningar i mindfulness, andningsövningar och affirmationer (Axelsson 2011:27 44).

3 Material och metod Underlaget för vår studie omfattar texter skrivna dels av studenter vid tre universitet, dels av undervisande personal vid två olika universitet i Finland De vidtalade studenterna har fått i uppgift att skriva en reflekterande text under rubriken Jag som talare och en del har därtill blivit ombedda att reflektera över kulturspecifika drag hos talare. Materialet omfattar totalt 87 texter, av vilka 77 är skrivna av studenter. Texterna varierar i längd mellan ca 500 och 1700 ord. Studenttexterna är insamlade i anslutning till kurser på universitetsnivå som handlar om antingen muntlig kommunikation eller retorik. I analysen refererar vi till samtliga skribenter med pronomenet hon. De professionella talarna som bidragit med texter arbetar och är professionellt verksamma i en finländsk (universitets)kontext. De har inte fått en specifik rubrik utan enbart en kort anvisning där de ombeds beskriva sina tankar om att tala inför publik. Texterna av de professionella talarna varierar i form, från sammanhängande texter till punktlistor och tabeller. För att uppnå vårt empiriska syfte har vi valt en diskursanalytisk metod. Diskursanalys utgår från tanken att människan använder språket för att konstruera mening och kunskap (Winther Jörgensen & Philips [1999] 2000:11). Detta gör hon genom diskurser, d.v.s. en mängd utsagor som ingår i en och samma diskursiva formation (Foucault 1972:133). Vidare ser man inom diskursanalytiska inriktningar (se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000:15 16) på förhållandet mellan språket och uppfattningen av verkligheten som dualistiskt. De återspeglar och påverkar varandra. Med en diskursanalytisk ansats är man alltså inte ute efter en objektiv sanning utan snarare efter hur sanning konstrueras genom språkliga praktiker. Den gemensamma basen har givit upphov till flera olika diskursanalytiska perspektiv som i stort kan delas in i tre skolor (för en översikt se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000). Fairclough (1992:kapitel 6) tar i sin kritiska diskursanalys fasta på språkliga aspekter, med stöd av Hallidays (1985) systemisk-funktionella lingvistik och menar att varje instans av språkbruk har tre dimensioner: den utgör på en gång en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Detta har varit en viktig bas inom de textanalysmodeller som bland annat Hellspong och Ledin (1997) beskrivit på nordisk botten, och som också är den textanalysmodell vi har valt för vår studie i tillämpliga delar. I vårt material har vi valt ut de aspekter som är relevanta för syftet, närmast texternas ideationella struktur. De interpersonella och textuella strukturerna är mindre viktiga. Vi har också valt att anlägga ett makroperspektiv på materialet. Det vi följaktligen gör är en ideationell textanalys i tillämpliga delar (Karlsson 2011:36 37; Hellspong & Ledin 1997, kapitel 8). Ansatsen i analysen är abduktiv, förtolkande och kvalitativ. Det betyder att vi låter materialet styra analysen utifrån en ideationell textanalysmodell som bygger på en närläsning av texterna. Iakttagelser i

4 materialet granskas utifrån analysmodellen och speglas dessutom mot retorikens begrepp och kategoriseringar. Konkreta frågor vi har ställt till texterna är följande: vilka teman, hurdana processer och propositioner väljer skribenterna att lyfta fram? Vilka deltagare tas upp i anslutning till de centrala temana? Hurdana perspektiv anlägger skribenterna då de beskriver sig själva som talare? Texterna och deras kontexter Studenterna har skrivit sina självreflekterande texter för oss som lärare och forskare, inom ramen för kurser som handlar om retorik och muntlig kommunikation. Texterna ingår således i den diskurs som pågår inom respektive kurs. Det finns dock skillnader mellan texterna i att vissa har tillkommit i början av en kurs och andra längre in i kursen. De professionella talarna har riktat sig till oss som kollegor. Att på det här sättet utelämna tankar om sig själv som talare hör knappast till den vanliga professionella diskursen. Genom att vi bad kollegor skriva en text om att vara talare, kom de i alla fall att börja samtala sinsemellan om hur det är att tala inför publik och därmed kom texterna att ingå i en lokal diskurs. Vårt forskningsmaterial kan på det här sättet ses som både konstruerat och konstruerande sett i relation till pågående diskurser om talarskap. I studenttexterna återkommer tre teman som får stort utrymme i flera texter, nämligen känsla, roll och skolerfarenheter. Så gott som alla skribenter konstruerar sig som talare genom att beskriva den känsla de har då de talar eller då de tänker på sig själva som talare. Det andra temat som utkristalliserar sig är roll. Studenterna uttrycker frågan om hur de som talare har, iklär sig och kan utnyttja roller på olika sätt. Det tredje temat vi granskat är skolerfarenheter. Informanternas erfarenheter av skolan får ofta formen av korta narrativer där de beskriver tidigare upplevelser av att tala inför publik. Vi har valt att fokusera på dessa tre prominenta teman i texterna. Men i texterna kan man även finna andra teman. De tre teman vi har abstraherat bygger på en induktiv läsning, men exempelvis en läsning strikt utifrån retorikens begrepp hade gett andra teman. I diskussionen nedan granskar vi de valda temana mer ingående och analyserar dem i relation till den klassiska retorikens tredelningar: ethos, pathos och logos, respektive talaren, talet och åhörarna. Också retorikens partesmodell är en referensram vi stöder oss på i analysen som följer. Känsla I samtliga texter ingår diskurser över temat känsla som studenterna förknippar med att tala inför publik. Sättet att konstruera temat faller i stora drag ut i två kategorier: Antingen uttrycks känsla som del av korta narrativer

5 om skribenterna själva någon gång när de har hållit ett tal, eller som generaliserade påståendesatser om hur det förhåller sig då de talar, eller ska tala. I bägge framställningssätt är den primära deltagaren ett subjektivt jag. I de generella påståendesatserna använder studenterna verb i aktiv form, ofta men inte alltid i presens, så att det blir ett generellt påstående utan fästpunkt i tiden. Verben som används beskriver tillstånd, d.v.s. mentala och relationella processer: hur det känns, och hur det är eller blir, som i exemplen 1 3 nedan. Temat känsla konstrueras så att det får ett explicit lexikalt uttryck i texten, i form av ett verb (känns) som i exempel 1, eller implicit med andra uttryck som illustrerar känsla som i 2 och 3. (1) När jag hör ordet föredrag så känns det som om nackhåren reser sig på mig. (2) När jag ställer mig framför publiken blir mitt tal fumligt, irrande och osäkert. (3) Själva tanken på att tala, berätta eller föreläsa för andra är mig inte motbjudande. Som framgår av exemplen är de känslor studenterna tar upp i samband med att tala inför publik inte enbart negativa. Exempel 3 visar hur en skribent specifikt säger att hon inte upplever det som motbjudande att vara talare. Visserligen säger hon inget om hur hon då upplever det i stället, men hon har ändå valt att använda uttrycket motbjudande. Exemplen illustrerar alltså det faktum att talarrollen konstrueras som ett fenomen förknippat med subjektiva känsloupplevelser. Sett i relation till retorikens tredelning i talare, tal och publik kan man notera att särskilt skribenter som inte ännu har tillgång till retorikens begreppssystem, i sina texter lyfter fram bara talarens subjektiva känslor. Det vi nämligen inte hittar i texterna av de skribenterna är diskurser där själva talet och dess innehåll lyfts fram och ställs i relation till känslor. Inte heller hittar vi i de texterna ett publikperspektiv. Då man ställer temat känsla mot partesmodellen framträder också intressanta mönster. De studenter som saknar en retorisk begreppsapparat konstruerar temat i relation till actio, d.v.s. den stund då de står eller ska ställa sig upp inför sin publik. De studenter som däremot redan känner till retorikens partesmodell verkar kunna finna stöd i den. De relaterar sina känsloupplevelser till förberedelseprocessen, som i exempel 4. (4) Jag känner mig mycket mera självsäker om jag har varit noga med förberedelseprocessen och känner mig då mer som en expert om det ämne jag talar om. [---] Mestadels tänker jag på innehållet i sig. Jag använder inte olika smyckningsord och inte heller känsliga uttryck. Jag vill vara sakkunnig och ta hänsyn till olika aspekter.

6 Exemplet visar hur skribenten förknippar känslan av självsäkerhet med delar av partesmodellen, där hon själv lägger vikt vid delarna inventio och dispositio, men även överväger elocutio, d.v.s. talets utformning och språkdräkt. Genom detta relaterar hon samtidigt temat känsla till talet och inte bara sig själv som talare. Vid sidan av de ovan presenterade sätten att i påståendesatser med verb som beskriver oavslutade tillstånd förekommer i flera texter längre eller kortare narrativa sekvenser där skribenter berättar om hur de har talat inför publik. Narrativerna hänför sig antingen till specifika situationer eller utgör sammanfattningar av talarerfarenheter över lag. (5) När jag väl står framför en publik och alla riktar sina blickar mot mig går jag i lås. (...) Stundvis stammar jag, jag rodnar fram och tillbaka och mina händer skakar. (6) Mina klasskamrater såg ut som stora fiskar som med sina uttryckslösa och ointresserade ögon stirrade rakt på mig. Jag tog ton och tittade på mina små papperskort. Ögonen försökte se vad där stod, hjärnan försökte förstå vad orden betydde men allt saknade mening. Det enda jag kunde se var att mina papperskort skakade värre än ett höghus under jordbävning och den enda bokstaven jag kunde urskilja var ett stort A. Mina händer höll skakandes i korten och mina ögon flackade fram och tillbaka mellan havet av fiskögon. Jag klarade det inte längre. Min mun mumlade ett obetydligt: slut, och sen var allt slut. Min karriär som talare var över. Utdragen ovan ingår i texter av studenter som ännu inte har tillgång till retorikens begreppsapparat. De tecknar en målande bild av starka subjektiva upplevelser av nervositet och beskriver skribentens fysiska upplevelser av talarskapet. Det handlar om kroppsliga reaktioner, vilket även Cicero (2008 bok I:65) tar upp: jag bleknar vid talets inledning och darrar i varje lem och i hela mitt medvetande. Skribenterna beskriver materiella eller mentala processer där deras kropp eller hjärna agerar, eller reagerar. Det motsvarar också Axelssons (2011:13 23) iakttagelser. Deltagarna i dessa processer är primärt kroppsdelar och verben som används i aktiv form beskriver fysiska skeenden, som alltså snarare utförs av kroppsdelar än av ett subjektivt jag. De här narrativerna fokuserar på partesmodellens actio. Gemensamt är det subjektiva perspektivet, även om det är kroppsdelar och inte jag som agerar. Det saknas narrativer som lyfter fram talets innehåll eller form. I de få fall där publikens synvinkel kommer in handlar det om utvärderande kommentarer i slutet av berättelsen, som i exempel 7 och 8. (7)...Lyckligtvis brukar min nervositet under framföranden sällan märkas eller höras, har folk berättat i sin feedback för mina presentationer. (8)...Jag vet att min nervositet inte syns så tydligt och det hjälper mig att klara av situationen.

7 I exemplen avslutas narrativerna med korta kommentarer om att nervositeten inte syns eller märks, eller enligt publiken inte lär synas eller märkas. Den fysiska upplevelsen av nervositet är alltså inte det enda relevanta för dem. Lika relevant är hur de fysiska skeendena syns utåt (jfr Savitsky och Gilovich 2003). Om talaren är rädd att nervositeten märks växer nervositeten ytterligare. Bara i några få texter lyfts emellertid publikens explicita kommentarer fram, som i exempel 7. Klart vanligare är den subjektiva uppfattningen om hur nervositeten tar sig uttryck, som exempel 8 visar. Utifrån texterna får man med andra ord ingen information om hur de medverkande skribenterna verkligen tar sig ut som talare. Det man får är en bild av hur de upplever talandet subjektivt. En något annorlunda bild träder fram då man betraktar narrativer av skribenter som kan använda de retoriska begreppen och modellerna som redskap. I deras narrativer har också förberedelseprocessen samt talet och lyssnarna en plats, som i följande exempel. (9) Jag tycker att mina muntliga presentationer brukar lyckas ganska bra eftersom jag oftast förbereder mig ordentligt. Jag tycker jag är ganska bra på att hitta det väsentliga i texter och jag försöker göra tydliga Powerpoint-presentation med några fraser, stödord och exempel. Jag brukar också ha med mig ett papper med annan information jag vill komma ihåg att säga. Sammantaget framträder bilden att det att vara talare är en fråga om känslor. Vidare tyder vår analys på att känsloupplevelserna varierar från omedelbart subjektiva, kopplade till actio, till mer nyanserade som inbegriper också förberedelseprocessen och själva talet. Avgörande verkar vara om skribenten har kännedom om retorikens begreppssystem, så att begreppen hjälper skribenten att nyansera känsloupplevelsen och ställa den i relation till andra faktorer än sig själv som subjekt. Roll I det här avsnittet analyserar vi temat roll. De roller som studenterna tar upp faller i stort i sär i två kategorier. Dels behandlar skribenterna abstrakta nationella och kulturella talarroller, dels tar de upp konkreta roller som de har egna erfarenheter av, bl.a. roller som sakkunnig, politiker, präst, lärare, tränare, tutor, fäktningsdomare, cirkuslärare eller musiker. I exempel 10 handlar det om kulturell talarroll. (10) Jag har läst någonstans att svenska människor mycket oftare ger komplimanger åt varandra än finska människor. Finländare verkar också ofta nedvärdera sig själva. Jag tror att finländare kanske är ganska blyga att tala till främmande människor och det hör inte till finsk talkultur att tala så mycket. I Finland är man mer formella. Jag känner ganska lite

8 finlandsvensk talkultur men jag tror att den ligger någonstans mellan den finska och den svenska. Exemplet är representativt för diskurserna om nationella talarroller. Skribenterna tar delvis avstånd från kategoriska påståenden om hur svenska, finlandssvenska och finska talare är och gör, men lyfter trots det fram dem. Modaliserande strategier är vanliga i samband med diskurserna om nationella roller. Skribenterna refererar till vad de har hört eller läst, de positionerar sig genom verb som verkar och tror och modaliserande adverb som ofta och kanske. Naturliga deltagare i propositionerna är länderna, de nationella grupperna och talkulturerna, och de ingår i relationella eller materiella processer: de är eller hör till något, eller gör på något sätt. Textens jag ingår för sin del i mentala processer i dessa diskurser, i form av den som tror, som inte känner till eller som har hört, läst eller märkt något. Utifrån texterna framträder en vag kontur av den finska anspråkslöshetens ethos, så att svenska talare beskrivs som öppnare och livligare än finska talare, medan finlandssvenska talare placeras mitt emellan dessa poler. Den andra stora gruppen av roller som studenterna tar upp konstrueras mer konkret och utan förbehåll. Exemplen 11 och 12 illustrerar detta sätt att behandla temat roll i texterna. (11) Min bekvämhet framför människor kommer från att jag är sångare och är van att stå ensam på scen. (12) För mig är det extremt viktigt att jag känner att jag innehar någon form av expertis om det ämne jag talar om [...]. Känslan att jag, genom mitt kunnande och min yrkesroll, har rätt att ta av publikens tid har kommit att bli en extremt viktig faktor för att jag ska vara en harmonisk talare framför min publik. Som framgår av exemplen konstrueras roller på flera olika sätt och med hjälp av olika diskursiva mönster. I exempel 11 formuleras rollen sångare som något textens jag är och detta varande konstrueras i en relationell process som en orsak till en känsla av bekvämhet inför en publik. Skribenten i exempel 12 talar om rollen som expert och om en yrkesroll. Expertrollen konstruerar hon som något hon känner eller behöver känna att hon innehar. Först kopplar hon ihop rollen med sig själv genom en mental process som uttrycks genom en verbfras utan fast tidsförankring, och sedan kopplar hon ihop den med att vara en harmonisk talare i en relationell process med en verbfras som beskriver en utveckling: har kommit att bli. I det sista exemplet på temat roll visar skribenten hur talarjaget helt och hållet underordnas talets innehåll och åhörarna, så att jaget träder in i rollen som förmedlare mellan tal och åhörare. (13) I talarsituationen lämnar jag mig själv utanför och blir så att säga bara mellanhanden för mitt framförande.

9 I exemplet ingår textens jag i en materiell process och gör alltså något aktivt: lämnar sig själv utanför. Genom denna handling relaterar hon sig till rollen som mellanhand eller förmedlare, så att hon blir till sin roll. Väsentligt att poängtera är att skribenten är en av de som har deltagit i en kurs i retorik och begreppsapparaten är bekant för henne. Sammanfattningsvis visar diskurserna om roller att de abstrakta kulturella rollerna är något studenterna förhåller sig problematiserande till. I motsats till de kulturella rollerna ingår även diskurser om mer konkreta roller, sådana de har personliga erfarenheter av. Skribenterna kan stöda sig på sina yrkesroller eller roller som experter i talsituationen, d.v.s. actio, men därtill påverkar rollen också andra delar av arbetsprocessen. Skolerfarenheter Många av skribenterna i materialet väljer att ta upp erfarenheter av att tala inför publik under skolåren. En påfallande tudelning i dessa diskurser är uppdelningen i erfarenheter från lågstadietiden och högstadietiden vilket exemplen 14 och 15 visar. (14) Då när jag var yngre (typ i lågstadiet) var det helt andra bullar. Då älskade jag att framträda framför klassen. (15) Den s.k. retorikundervisning man fick under min tid i skolan [högstadiet] var väldigt fixerad vid regler om rätt och fel sätt att vara (kroppshållning, talsätt, gester etc.). Tudelningen tar sig uttryck på två olika sätt. För det första är samtliga erfarenheter som har att göra med tiden före högstadieålder positiva, som i exempel 14. Skribenten uttrycker i en oavgränsad mental process med verbet älskade hur hon upplevde framträdandet som något positivt. Detta är ett typiskt mönster. Materiella processer och relationella processer saknas i dessa beskrivningar, d.v.s. skribenterna uttrycker inte hur de gjorde eller hur det var, utan som i exemplet hur de kände eller upplevde talarskapet. För det andra uttrycks dessa skolerfarenheter genomgående utifrån ett subjektivt jagperspektiv. Formuleringarna som gäller högstadietiden har genomgående en negativ ton som i exemplet ovan. Även om ett direkt negativt lexikalt uttryck saknas i exempel 15 blir det klart att retorikundervisningen inte konstrueras som något positivt. Man kan även notera att uttryckssättet är opersonligt. I exempel 15 förekommer ett generiskt man som tar emot undervisning, och undervisningen kopplas genom en relationell process till ett stringent regelsystem. En viktig aspekt i exempel 15 är vidare att regelsystemet har fokuserat på partesmodellens actio: rätt och fel sätt att vara. I materialet saknas högstadieerfarenheter som gäller andra faser i arbetsprocessen.

10 Sammantaget konstrueras således skoltidens erfarenheter antingen som positiva eller negativa. De positiva erfarenheterna förknippas med lågstadietiden, medan samtliga negativa erfarenheter förknippas med högstadieundervisningen. De senare behandlas i opersonliga konstruktioner medan de positiva lågstadieerfarenheterna konstrueras utifrån jagperspektiv. De professionella talarna har redskap Då man granskar de professionella talarnas texter framträder ett nytt mönster. Talarna beskriver hur de förbereder sig och planerar, och hur viktig målgruppen är för dem:...ska vara väl förberett, skriver en informant, medan en annan skriver:...numera mindre övning men väl genomtänkt detta innebär: klart fokus i talet när man planerar det och dessutom måste man beakta målgruppen. De professionella talarna lyfter alltså fram att de försöker anpassa sig till publiken. De vill kommunicera med sin publik: under själva talet ska man rikta sig till åhörarna, tala så fritt som möjligt utan att man tappar den ursprungliga planen. Väl att märka använder skribenterna i två av citaten här pronomenet man. De citerade skribenterna växlar i själva verket i sina texter mellan jag och man. Möjligen kan valet av det opersonliga man här tolkas så att det är allmänna principer skribenten följer i sitt talarskap. De anlägger inte en uteslutande subjektiv infallsvinkel på sitt talarskap, utan är medvetna om och kan anlägga ett yttre perspektiv på sig själva talare. Talarrollen konstrueras därmed inte som en subjektiv emotionell upplevelse utan som något som talare generellt förutsätts dela. Sammanfattning och slutdiskussion I analysen ovan har vi granskat tre teman som återkommer i studenternas texter, nämligen känsla, roll och skola. Vi kan sammanfatta temana i tre propositioner: Talarskapet är kopplat till känsloupplevelser. Skribenterna kan iklä sig eller ha roller som gör talandet till något (mer) positivt. Att tala inför publik blev värre under skoltiden. Särskilt studentinformanterna utan kunskaper om retoriska begrepp har valt att diskutera sig själva som talare ur ett subjektivt perspektiv och med fokus på actio. Detta verkar vara en fas under den retoriska utvecklingsprocessen då fokus ligger på jagets perspektiv. Detta stöds av att de studenter som känner till de retoriska modellerna i likhet med de professionella talarna går utöver det subjektiva perspektivet och kommer in på publiken och själva talet som aspekter av talarskapet. De professionella talarna uttrycker därtill allmänna principer som man bör följa som talare och placerar därmed in sig själva i en bredare referensram med riktlinjer eller principer för hur man ska göra. De lyfter alltså fram betydelsen av en systematisk förberedelse och analys av den retoriska situationen.

11 Vi föreslår att man i högstadiet prefererar sådana uppgifter där ungdomarna i pubertetsåldern kan iklä sig en expertroll och inte behöver möta publiken i egenskap av sig själva utan som sakkunniga, vilket förutsätter omfattande förberedelser. Detta kan lika väl handla om drama som rapportering av ett projekt. Vår studie visar att det viktiga är att perspektivet flyttas från actio och jaget till hela den retoriska processen. Detta ger möjligheter till att utveckla ett brett och gediget talarethos. En retorisk arbetsmetod, där den klassiska partesmodellen betonas leder blickarna bort från det affektfyllda ögonblicket av actio, och uppmärksamheten riktas mot innehållet och publiken. Utifrån analysen kan vi hävda att den klassiska retoriken erbjuder ett fungerande verktyg för att utvecklas som talare, med vilka man analyserar kontexten och fokuserar på hela processen, och därmed slutar överbetona actio. Litteratur Aristoteles, Retoriken. Översättning av Johanna Akujärvi och förord av Janne Linquist Grinde. Retorikförlaget. Axelsson, Ulrika, Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Studentlitteratur. Cicero, Marcus Tullius Om talaren. Bok I III. Översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. Retorikförlaget. Fafner, Jørgen, Retorik: Klassisk og moderne. Köpenhamn. Akademisk forlag. Fairclough, Norman Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge Polity Press. Foucault, Michel The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. New York: Pantheon Books. Halliday, M.A.K An Introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. Hietanen, Mika Retoriken vid Finlands universitet. I: Finsk tidskrift, nr S Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts förlag. Karlsson, Anna-Malin Texters ideationella grammatik. I: Holmberg & al. (red.) Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts. S Kjeldsen Elmelund, Jens Retorik i dag. Introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Savitsky, Kenneth & Gilovich, Thomas, The illusion of transparency and the alleviation of speech anxiety. I: Journal of Experimental Social Psychology 39 (2003). S Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på LiU, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU Uppgifter

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation DD1393 Mjukvarukonstruktion Presentationsteknik Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation Kommunikation på DD1393 1,5hp Föreläsning 1 Presentationsteknik

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet Hösten 2016 Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg Föreläsning

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel:

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel: Studieanvisning Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, ulrika.axelsson@liu.se, tel: 013-28 18 03 Examinator: Ulrika Axelsson Administratör: Olivia Hallberg, olivia.hallberg@liu.se,

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll Metoder och Verktyg Muntlig kommunikation Det viktigaste Vad är det viktigaste vid muntlig presentation (muntlig kommunikation)? Att få över ditt budskap till mottagaren Hur lyckas man med det? Talang?

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2007/ 526-514 Beslutsdatum 2007-10-24

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

Svenska. Ämnets syfte

Svenska. Ämnets syfte Svenska SVE Svenska Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR MÅL Eleven ska få en djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom både separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel.

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel. Denna lektion är hämtad från Svenska Direkt 8 av Cecilia Peña och Lisa Eriksson. Svenska Direkt är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9, som tar fasta på att språk uppstår i

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Delkursen examineras genom en hemtentamen STN1 och genom en skriftlig VFU-uppgift SRE 1, som redovisas muntligt och skriftligt.

Delkursen examineras genom en hemtentamen STN1 och genom en skriftlig VFU-uppgift SRE 1, som redovisas muntligt och skriftligt. Preliminär Delkurshandledning (studiehandledning) för Svenska 31-38,5 hp Textanalys, skrivande och skrivdidaktik 92sv31 och 92sv37, 93sv31 och 93sv37, veckorna 34-37 Undervisande och ansvariga lärare:

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Att bygga upp ett skolspråk för nyanlända tar 6-8 år. Alla lärare är språklärare! Firels resa från noll till

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Elevnära, anpassning och textrörlighet. Elevnära som språkhandling och innehåll. Nyckelord för arbetsprocessen:

Elevnära, anpassning och textrörlighet. Elevnära som språkhandling och innehåll. Nyckelord för arbetsprocessen: Elevnära, anpassning och textrörlighet Av Carin Jonsson, Umeå universitet Elevnära som språkhandling och innehåll I projektet Den elevnära texten i ord och bild tränas eleverna i att hitta och förstå sagans

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA)

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA) Ramkursplan 2013-06-24 ALL 2013/742 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4.

Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4. Smakprov för bloggen lärare karin i januari 2016 Inledningen och kapitel 1 4. Gun Hägerfelth, Språkarbete i alla ämnen En kort- kort studiehandledning för lärare på Östra Real Karin Rehman, december 2015

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer