Talarens vånda och hänförelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talarens vånda och hänförelse"

Transkript

1 Talarens vånda och hänförelse Finländska högskolstudenter och lärare om sitt talarethos Mona Forsskåhl & Carita Rosenberg-Wolff Introduktion och bakgrund Hur upplever talaren sin roll som offentlig talare? Den frågan är något som har dryftats inom retoriken sedan antiken. I verket Retoriken (i sv. övers. 2012) har Aristoteles ( f.kr.) definierat begreppen ethos, logos och pathos, d.v.s. trovärdigheten i sammanhanget, förnuftet och känsloladdningen. De här aspekterna kan appliceras både på talaren, talet och publiken, d.v.s. hela den kommunikativa situationen. I sitt verk Om talaren (55 f.kr., i sv. övers. 2008) utvecklar romaren Cicero de grundsatser inom klassisk retorisk teori och praxis som Rom hade övertagit från den grekiska retoriken. Liksom Cicero riktar vi i denna studie blicken på talaren. Det övergripande forskningsproblemet vi tar oss an är hur studenter kan erövra en talarroll och hantera den press en talsituation kan innebära. Vi granskar frågan ur två synvinklar. För det första tecknar vi en bild av hur unga vuxna, studenter vid universitet i Finland, ser på sig själva som talare, eller mer specifikt hur de upplever och med språkets hjälp konstruerar sina talarroller. Härvidlag gör vi också jämförelser med mer erfarna talare och deras beskrivning av sig själva som talare. För det andra ställer vi de empiriska resultaten i relation till nutida teoretiska modeller baserade på den klassiska retoriken. Slutligen dryftar vi implikationerna av våra empiriska resultat: Vi menar att den klassiska retoriken försvarar sin plats som centralt verktyg för den som vill utvecklas till professionell talare. Dagens offentliga arenor har många likheter med antikens Rom. Den retoriska kompetensen är viktig i samhället. Den person eller organisation som vill räkna med framgång måste kunna kommunicera också muntligt. Vikten av att utveckla en muntlig kompetens avspeglas också i skolornas läroplaner, och ses som självklar i den akademiska världen. I Sverige, Danmark och Norge bedrivs både forskning och utbildning i retorik, medan retorikutbildningen i Finland begränsar sig till enstaka

2 obligatoriska och frivilliga kurser i presentationsteknik eller muntlig kommunikation (Hietanen 2007). En genomgång av kursplaner och studieprogram vid finländska universitet visar att på finskt håll erbjuds kurser i muntlig kommunikation som företrädesvis behandlar kommunikativa situationer (mötesförhandling, ledarskapskommunikation) ur ett teoretiskt helhetsperspektiv. Talarna ses som studieobjekt i stället för aktiva aktörer. Svenskspråkiga kurser i ämnet följer för sin del den nordiska traditionen som återgår på den klassiska retoriken (se t.ex. Fafner 1989, Johannesson 1998, Kjeldsen 2008). Den klassiska retoriken belyser talarsituationen ur olika perspektiv. I centrum står dock alltid själva kommunikationssituationen; förhållandet mellan talaren, innehållet och publiken. Denna treenighet behandlas så att sökarljuset kastas på olika aspekter i relationen, såsom talarens förberedelse, formulerad av Aristoteles (2012) och utvecklad av Cicero (2008, böckerna II och III) i partesmodellens begrepp: Inventio handlar om hur man samlar och avgränsar sitt material, dispositio fokuserar på i vilken ordning materialet presenteras, elocutio står för arbetet med de språkliga formuleringarna, memoria hänvisar till inlärning och övning inför framförandet och actio syftar på själva framförandet. Blicken kan också riktas mot talsituationen där förhållandet mellan talare, innehåll och publik definieras i termerna ethos, logos och pathos. Det innebär att talaren ska kunna påvisa ett ethos, en personlig trovärdighet. Men även innehållet i framförandet, och talarens inställning till publiken ska vara präglat av ett ethos. Samma gäller logos, förnuftet. Talaren ska uppvisa ett förnuft, vilket sker genom att innehållet är förnuftigt och sålunda respekterar åhörarnas krav på att betraktas som förnuftiga. Pathos, känslan, kan likaså relateras till såväl talare, innehåll som lyssnare. Obehag eller nervositet för att uppträda inför en grupp är en känsla som antagligen de flesta talare har erfarenhet av. Talängslan omfattar ett brett spektrum från en känsla av rampfeber i en specifik talarsituation till en generell social fobi. Beskrivningen av hur talare upplever talängslan utgör mestadels en uppräkning av olika fysiska förnimmelser såsom hjärtklappning, handsvett, darrningar, stammande, minnesluckor, panikattacker och undvikande av ögonkontakt (Se t.ex. Cicero 2008, bok I:65, Axelsson 2011:13 23). Talängslan framställs ofta i litteraturen som ett individuellt problem som kan behandlas genom t.ex. självhjälpsprogram och kurser. Sätten att närma sig problematiken varierar från behavioristiskt inspirerade behandlingsmodeller till kognitiv beteendeterapi, övningar i mindfulness, andningsövningar och affirmationer (Axelsson 2011:27 44).

3 Material och metod Underlaget för vår studie omfattar texter skrivna dels av studenter vid tre universitet, dels av undervisande personal vid två olika universitet i Finland De vidtalade studenterna har fått i uppgift att skriva en reflekterande text under rubriken Jag som talare och en del har därtill blivit ombedda att reflektera över kulturspecifika drag hos talare. Materialet omfattar totalt 87 texter, av vilka 77 är skrivna av studenter. Texterna varierar i längd mellan ca 500 och 1700 ord. Studenttexterna är insamlade i anslutning till kurser på universitetsnivå som handlar om antingen muntlig kommunikation eller retorik. I analysen refererar vi till samtliga skribenter med pronomenet hon. De professionella talarna som bidragit med texter arbetar och är professionellt verksamma i en finländsk (universitets)kontext. De har inte fått en specifik rubrik utan enbart en kort anvisning där de ombeds beskriva sina tankar om att tala inför publik. Texterna av de professionella talarna varierar i form, från sammanhängande texter till punktlistor och tabeller. För att uppnå vårt empiriska syfte har vi valt en diskursanalytisk metod. Diskursanalys utgår från tanken att människan använder språket för att konstruera mening och kunskap (Winther Jörgensen & Philips [1999] 2000:11). Detta gör hon genom diskurser, d.v.s. en mängd utsagor som ingår i en och samma diskursiva formation (Foucault 1972:133). Vidare ser man inom diskursanalytiska inriktningar (se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000:15 16) på förhållandet mellan språket och uppfattningen av verkligheten som dualistiskt. De återspeglar och påverkar varandra. Med en diskursanalytisk ansats är man alltså inte ute efter en objektiv sanning utan snarare efter hur sanning konstrueras genom språkliga praktiker. Den gemensamma basen har givit upphov till flera olika diskursanalytiska perspektiv som i stort kan delas in i tre skolor (för en översikt se Winther Jörgensen & Phillips [1999] 2000). Fairclough (1992:kapitel 6) tar i sin kritiska diskursanalys fasta på språkliga aspekter, med stöd av Hallidays (1985) systemisk-funktionella lingvistik och menar att varje instans av språkbruk har tre dimensioner: den utgör på en gång en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Detta har varit en viktig bas inom de textanalysmodeller som bland annat Hellspong och Ledin (1997) beskrivit på nordisk botten, och som också är den textanalysmodell vi har valt för vår studie i tillämpliga delar. I vårt material har vi valt ut de aspekter som är relevanta för syftet, närmast texternas ideationella struktur. De interpersonella och textuella strukturerna är mindre viktiga. Vi har också valt att anlägga ett makroperspektiv på materialet. Det vi följaktligen gör är en ideationell textanalys i tillämpliga delar (Karlsson 2011:36 37; Hellspong & Ledin 1997, kapitel 8). Ansatsen i analysen är abduktiv, förtolkande och kvalitativ. Det betyder att vi låter materialet styra analysen utifrån en ideationell textanalysmodell som bygger på en närläsning av texterna. Iakttagelser i

4 materialet granskas utifrån analysmodellen och speglas dessutom mot retorikens begrepp och kategoriseringar. Konkreta frågor vi har ställt till texterna är följande: vilka teman, hurdana processer och propositioner väljer skribenterna att lyfta fram? Vilka deltagare tas upp i anslutning till de centrala temana? Hurdana perspektiv anlägger skribenterna då de beskriver sig själva som talare? Texterna och deras kontexter Studenterna har skrivit sina självreflekterande texter för oss som lärare och forskare, inom ramen för kurser som handlar om retorik och muntlig kommunikation. Texterna ingår således i den diskurs som pågår inom respektive kurs. Det finns dock skillnader mellan texterna i att vissa har tillkommit i början av en kurs och andra längre in i kursen. De professionella talarna har riktat sig till oss som kollegor. Att på det här sättet utelämna tankar om sig själv som talare hör knappast till den vanliga professionella diskursen. Genom att vi bad kollegor skriva en text om att vara talare, kom de i alla fall att börja samtala sinsemellan om hur det är att tala inför publik och därmed kom texterna att ingå i en lokal diskurs. Vårt forskningsmaterial kan på det här sättet ses som både konstruerat och konstruerande sett i relation till pågående diskurser om talarskap. I studenttexterna återkommer tre teman som får stort utrymme i flera texter, nämligen känsla, roll och skolerfarenheter. Så gott som alla skribenter konstruerar sig som talare genom att beskriva den känsla de har då de talar eller då de tänker på sig själva som talare. Det andra temat som utkristalliserar sig är roll. Studenterna uttrycker frågan om hur de som talare har, iklär sig och kan utnyttja roller på olika sätt. Det tredje temat vi granskat är skolerfarenheter. Informanternas erfarenheter av skolan får ofta formen av korta narrativer där de beskriver tidigare upplevelser av att tala inför publik. Vi har valt att fokusera på dessa tre prominenta teman i texterna. Men i texterna kan man även finna andra teman. De tre teman vi har abstraherat bygger på en induktiv läsning, men exempelvis en läsning strikt utifrån retorikens begrepp hade gett andra teman. I diskussionen nedan granskar vi de valda temana mer ingående och analyserar dem i relation till den klassiska retorikens tredelningar: ethos, pathos och logos, respektive talaren, talet och åhörarna. Också retorikens partesmodell är en referensram vi stöder oss på i analysen som följer. Känsla I samtliga texter ingår diskurser över temat känsla som studenterna förknippar med att tala inför publik. Sättet att konstruera temat faller i stora drag ut i två kategorier: Antingen uttrycks känsla som del av korta narrativer

5 om skribenterna själva någon gång när de har hållit ett tal, eller som generaliserade påståendesatser om hur det förhåller sig då de talar, eller ska tala. I bägge framställningssätt är den primära deltagaren ett subjektivt jag. I de generella påståendesatserna använder studenterna verb i aktiv form, ofta men inte alltid i presens, så att det blir ett generellt påstående utan fästpunkt i tiden. Verben som används beskriver tillstånd, d.v.s. mentala och relationella processer: hur det känns, och hur det är eller blir, som i exemplen 1 3 nedan. Temat känsla konstrueras så att det får ett explicit lexikalt uttryck i texten, i form av ett verb (känns) som i exempel 1, eller implicit med andra uttryck som illustrerar känsla som i 2 och 3. (1) När jag hör ordet föredrag så känns det som om nackhåren reser sig på mig. (2) När jag ställer mig framför publiken blir mitt tal fumligt, irrande och osäkert. (3) Själva tanken på att tala, berätta eller föreläsa för andra är mig inte motbjudande. Som framgår av exemplen är de känslor studenterna tar upp i samband med att tala inför publik inte enbart negativa. Exempel 3 visar hur en skribent specifikt säger att hon inte upplever det som motbjudande att vara talare. Visserligen säger hon inget om hur hon då upplever det i stället, men hon har ändå valt att använda uttrycket motbjudande. Exemplen illustrerar alltså det faktum att talarrollen konstrueras som ett fenomen förknippat med subjektiva känsloupplevelser. Sett i relation till retorikens tredelning i talare, tal och publik kan man notera att särskilt skribenter som inte ännu har tillgång till retorikens begreppssystem, i sina texter lyfter fram bara talarens subjektiva känslor. Det vi nämligen inte hittar i texterna av de skribenterna är diskurser där själva talet och dess innehåll lyfts fram och ställs i relation till känslor. Inte heller hittar vi i de texterna ett publikperspektiv. Då man ställer temat känsla mot partesmodellen framträder också intressanta mönster. De studenter som saknar en retorisk begreppsapparat konstruerar temat i relation till actio, d.v.s. den stund då de står eller ska ställa sig upp inför sin publik. De studenter som däremot redan känner till retorikens partesmodell verkar kunna finna stöd i den. De relaterar sina känsloupplevelser till förberedelseprocessen, som i exempel 4. (4) Jag känner mig mycket mera självsäker om jag har varit noga med förberedelseprocessen och känner mig då mer som en expert om det ämne jag talar om. [---] Mestadels tänker jag på innehållet i sig. Jag använder inte olika smyckningsord och inte heller känsliga uttryck. Jag vill vara sakkunnig och ta hänsyn till olika aspekter.

6 Exemplet visar hur skribenten förknippar känslan av självsäkerhet med delar av partesmodellen, där hon själv lägger vikt vid delarna inventio och dispositio, men även överväger elocutio, d.v.s. talets utformning och språkdräkt. Genom detta relaterar hon samtidigt temat känsla till talet och inte bara sig själv som talare. Vid sidan av de ovan presenterade sätten att i påståendesatser med verb som beskriver oavslutade tillstånd förekommer i flera texter längre eller kortare narrativa sekvenser där skribenter berättar om hur de har talat inför publik. Narrativerna hänför sig antingen till specifika situationer eller utgör sammanfattningar av talarerfarenheter över lag. (5) När jag väl står framför en publik och alla riktar sina blickar mot mig går jag i lås. (...) Stundvis stammar jag, jag rodnar fram och tillbaka och mina händer skakar. (6) Mina klasskamrater såg ut som stora fiskar som med sina uttryckslösa och ointresserade ögon stirrade rakt på mig. Jag tog ton och tittade på mina små papperskort. Ögonen försökte se vad där stod, hjärnan försökte förstå vad orden betydde men allt saknade mening. Det enda jag kunde se var att mina papperskort skakade värre än ett höghus under jordbävning och den enda bokstaven jag kunde urskilja var ett stort A. Mina händer höll skakandes i korten och mina ögon flackade fram och tillbaka mellan havet av fiskögon. Jag klarade det inte längre. Min mun mumlade ett obetydligt: slut, och sen var allt slut. Min karriär som talare var över. Utdragen ovan ingår i texter av studenter som ännu inte har tillgång till retorikens begreppsapparat. De tecknar en målande bild av starka subjektiva upplevelser av nervositet och beskriver skribentens fysiska upplevelser av talarskapet. Det handlar om kroppsliga reaktioner, vilket även Cicero (2008 bok I:65) tar upp: jag bleknar vid talets inledning och darrar i varje lem och i hela mitt medvetande. Skribenterna beskriver materiella eller mentala processer där deras kropp eller hjärna agerar, eller reagerar. Det motsvarar också Axelssons (2011:13 23) iakttagelser. Deltagarna i dessa processer är primärt kroppsdelar och verben som används i aktiv form beskriver fysiska skeenden, som alltså snarare utförs av kroppsdelar än av ett subjektivt jag. De här narrativerna fokuserar på partesmodellens actio. Gemensamt är det subjektiva perspektivet, även om det är kroppsdelar och inte jag som agerar. Det saknas narrativer som lyfter fram talets innehåll eller form. I de få fall där publikens synvinkel kommer in handlar det om utvärderande kommentarer i slutet av berättelsen, som i exempel 7 och 8. (7)...Lyckligtvis brukar min nervositet under framföranden sällan märkas eller höras, har folk berättat i sin feedback för mina presentationer. (8)...Jag vet att min nervositet inte syns så tydligt och det hjälper mig att klara av situationen.

7 I exemplen avslutas narrativerna med korta kommentarer om att nervositeten inte syns eller märks, eller enligt publiken inte lär synas eller märkas. Den fysiska upplevelsen av nervositet är alltså inte det enda relevanta för dem. Lika relevant är hur de fysiska skeendena syns utåt (jfr Savitsky och Gilovich 2003). Om talaren är rädd att nervositeten märks växer nervositeten ytterligare. Bara i några få texter lyfts emellertid publikens explicita kommentarer fram, som i exempel 7. Klart vanligare är den subjektiva uppfattningen om hur nervositeten tar sig uttryck, som exempel 8 visar. Utifrån texterna får man med andra ord ingen information om hur de medverkande skribenterna verkligen tar sig ut som talare. Det man får är en bild av hur de upplever talandet subjektivt. En något annorlunda bild träder fram då man betraktar narrativer av skribenter som kan använda de retoriska begreppen och modellerna som redskap. I deras narrativer har också förberedelseprocessen samt talet och lyssnarna en plats, som i följande exempel. (9) Jag tycker att mina muntliga presentationer brukar lyckas ganska bra eftersom jag oftast förbereder mig ordentligt. Jag tycker jag är ganska bra på att hitta det väsentliga i texter och jag försöker göra tydliga Powerpoint-presentation med några fraser, stödord och exempel. Jag brukar också ha med mig ett papper med annan information jag vill komma ihåg att säga. Sammantaget framträder bilden att det att vara talare är en fråga om känslor. Vidare tyder vår analys på att känsloupplevelserna varierar från omedelbart subjektiva, kopplade till actio, till mer nyanserade som inbegriper också förberedelseprocessen och själva talet. Avgörande verkar vara om skribenten har kännedom om retorikens begreppssystem, så att begreppen hjälper skribenten att nyansera känsloupplevelsen och ställa den i relation till andra faktorer än sig själv som subjekt. Roll I det här avsnittet analyserar vi temat roll. De roller som studenterna tar upp faller i stort i sär i två kategorier. Dels behandlar skribenterna abstrakta nationella och kulturella talarroller, dels tar de upp konkreta roller som de har egna erfarenheter av, bl.a. roller som sakkunnig, politiker, präst, lärare, tränare, tutor, fäktningsdomare, cirkuslärare eller musiker. I exempel 10 handlar det om kulturell talarroll. (10) Jag har läst någonstans att svenska människor mycket oftare ger komplimanger åt varandra än finska människor. Finländare verkar också ofta nedvärdera sig själva. Jag tror att finländare kanske är ganska blyga att tala till främmande människor och det hör inte till finsk talkultur att tala så mycket. I Finland är man mer formella. Jag känner ganska lite

8 finlandsvensk talkultur men jag tror att den ligger någonstans mellan den finska och den svenska. Exemplet är representativt för diskurserna om nationella talarroller. Skribenterna tar delvis avstånd från kategoriska påståenden om hur svenska, finlandssvenska och finska talare är och gör, men lyfter trots det fram dem. Modaliserande strategier är vanliga i samband med diskurserna om nationella roller. Skribenterna refererar till vad de har hört eller läst, de positionerar sig genom verb som verkar och tror och modaliserande adverb som ofta och kanske. Naturliga deltagare i propositionerna är länderna, de nationella grupperna och talkulturerna, och de ingår i relationella eller materiella processer: de är eller hör till något, eller gör på något sätt. Textens jag ingår för sin del i mentala processer i dessa diskurser, i form av den som tror, som inte känner till eller som har hört, läst eller märkt något. Utifrån texterna framträder en vag kontur av den finska anspråkslöshetens ethos, så att svenska talare beskrivs som öppnare och livligare än finska talare, medan finlandssvenska talare placeras mitt emellan dessa poler. Den andra stora gruppen av roller som studenterna tar upp konstrueras mer konkret och utan förbehåll. Exemplen 11 och 12 illustrerar detta sätt att behandla temat roll i texterna. (11) Min bekvämhet framför människor kommer från att jag är sångare och är van att stå ensam på scen. (12) För mig är det extremt viktigt att jag känner att jag innehar någon form av expertis om det ämne jag talar om [...]. Känslan att jag, genom mitt kunnande och min yrkesroll, har rätt att ta av publikens tid har kommit att bli en extremt viktig faktor för att jag ska vara en harmonisk talare framför min publik. Som framgår av exemplen konstrueras roller på flera olika sätt och med hjälp av olika diskursiva mönster. I exempel 11 formuleras rollen sångare som något textens jag är och detta varande konstrueras i en relationell process som en orsak till en känsla av bekvämhet inför en publik. Skribenten i exempel 12 talar om rollen som expert och om en yrkesroll. Expertrollen konstruerar hon som något hon känner eller behöver känna att hon innehar. Först kopplar hon ihop rollen med sig själv genom en mental process som uttrycks genom en verbfras utan fast tidsförankring, och sedan kopplar hon ihop den med att vara en harmonisk talare i en relationell process med en verbfras som beskriver en utveckling: har kommit att bli. I det sista exemplet på temat roll visar skribenten hur talarjaget helt och hållet underordnas talets innehåll och åhörarna, så att jaget träder in i rollen som förmedlare mellan tal och åhörare. (13) I talarsituationen lämnar jag mig själv utanför och blir så att säga bara mellanhanden för mitt framförande.

9 I exemplet ingår textens jag i en materiell process och gör alltså något aktivt: lämnar sig själv utanför. Genom denna handling relaterar hon sig till rollen som mellanhand eller förmedlare, så att hon blir till sin roll. Väsentligt att poängtera är att skribenten är en av de som har deltagit i en kurs i retorik och begreppsapparaten är bekant för henne. Sammanfattningsvis visar diskurserna om roller att de abstrakta kulturella rollerna är något studenterna förhåller sig problematiserande till. I motsats till de kulturella rollerna ingår även diskurser om mer konkreta roller, sådana de har personliga erfarenheter av. Skribenterna kan stöda sig på sina yrkesroller eller roller som experter i talsituationen, d.v.s. actio, men därtill påverkar rollen också andra delar av arbetsprocessen. Skolerfarenheter Många av skribenterna i materialet väljer att ta upp erfarenheter av att tala inför publik under skolåren. En påfallande tudelning i dessa diskurser är uppdelningen i erfarenheter från lågstadietiden och högstadietiden vilket exemplen 14 och 15 visar. (14) Då när jag var yngre (typ i lågstadiet) var det helt andra bullar. Då älskade jag att framträda framför klassen. (15) Den s.k. retorikundervisning man fick under min tid i skolan [högstadiet] var väldigt fixerad vid regler om rätt och fel sätt att vara (kroppshållning, talsätt, gester etc.). Tudelningen tar sig uttryck på två olika sätt. För det första är samtliga erfarenheter som har att göra med tiden före högstadieålder positiva, som i exempel 14. Skribenten uttrycker i en oavgränsad mental process med verbet älskade hur hon upplevde framträdandet som något positivt. Detta är ett typiskt mönster. Materiella processer och relationella processer saknas i dessa beskrivningar, d.v.s. skribenterna uttrycker inte hur de gjorde eller hur det var, utan som i exemplet hur de kände eller upplevde talarskapet. För det andra uttrycks dessa skolerfarenheter genomgående utifrån ett subjektivt jagperspektiv. Formuleringarna som gäller högstadietiden har genomgående en negativ ton som i exemplet ovan. Även om ett direkt negativt lexikalt uttryck saknas i exempel 15 blir det klart att retorikundervisningen inte konstrueras som något positivt. Man kan även notera att uttryckssättet är opersonligt. I exempel 15 förekommer ett generiskt man som tar emot undervisning, och undervisningen kopplas genom en relationell process till ett stringent regelsystem. En viktig aspekt i exempel 15 är vidare att regelsystemet har fokuserat på partesmodellens actio: rätt och fel sätt att vara. I materialet saknas högstadieerfarenheter som gäller andra faser i arbetsprocessen.

10 Sammantaget konstrueras således skoltidens erfarenheter antingen som positiva eller negativa. De positiva erfarenheterna förknippas med lågstadietiden, medan samtliga negativa erfarenheter förknippas med högstadieundervisningen. De senare behandlas i opersonliga konstruktioner medan de positiva lågstadieerfarenheterna konstrueras utifrån jagperspektiv. De professionella talarna har redskap Då man granskar de professionella talarnas texter framträder ett nytt mönster. Talarna beskriver hur de förbereder sig och planerar, och hur viktig målgruppen är för dem:...ska vara väl förberett, skriver en informant, medan en annan skriver:...numera mindre övning men väl genomtänkt detta innebär: klart fokus i talet när man planerar det och dessutom måste man beakta målgruppen. De professionella talarna lyfter alltså fram att de försöker anpassa sig till publiken. De vill kommunicera med sin publik: under själva talet ska man rikta sig till åhörarna, tala så fritt som möjligt utan att man tappar den ursprungliga planen. Väl att märka använder skribenterna i två av citaten här pronomenet man. De citerade skribenterna växlar i själva verket i sina texter mellan jag och man. Möjligen kan valet av det opersonliga man här tolkas så att det är allmänna principer skribenten följer i sitt talarskap. De anlägger inte en uteslutande subjektiv infallsvinkel på sitt talarskap, utan är medvetna om och kan anlägga ett yttre perspektiv på sig själva talare. Talarrollen konstrueras därmed inte som en subjektiv emotionell upplevelse utan som något som talare generellt förutsätts dela. Sammanfattning och slutdiskussion I analysen ovan har vi granskat tre teman som återkommer i studenternas texter, nämligen känsla, roll och skola. Vi kan sammanfatta temana i tre propositioner: Talarskapet är kopplat till känsloupplevelser. Skribenterna kan iklä sig eller ha roller som gör talandet till något (mer) positivt. Att tala inför publik blev värre under skoltiden. Särskilt studentinformanterna utan kunskaper om retoriska begrepp har valt att diskutera sig själva som talare ur ett subjektivt perspektiv och med fokus på actio. Detta verkar vara en fas under den retoriska utvecklingsprocessen då fokus ligger på jagets perspektiv. Detta stöds av att de studenter som känner till de retoriska modellerna i likhet med de professionella talarna går utöver det subjektiva perspektivet och kommer in på publiken och själva talet som aspekter av talarskapet. De professionella talarna uttrycker därtill allmänna principer som man bör följa som talare och placerar därmed in sig själva i en bredare referensram med riktlinjer eller principer för hur man ska göra. De lyfter alltså fram betydelsen av en systematisk förberedelse och analys av den retoriska situationen.

11 Vi föreslår att man i högstadiet prefererar sådana uppgifter där ungdomarna i pubertetsåldern kan iklä sig en expertroll och inte behöver möta publiken i egenskap av sig själva utan som sakkunniga, vilket förutsätter omfattande förberedelser. Detta kan lika väl handla om drama som rapportering av ett projekt. Vår studie visar att det viktiga är att perspektivet flyttas från actio och jaget till hela den retoriska processen. Detta ger möjligheter till att utveckla ett brett och gediget talarethos. En retorisk arbetsmetod, där den klassiska partesmodellen betonas leder blickarna bort från det affektfyllda ögonblicket av actio, och uppmärksamheten riktas mot innehållet och publiken. Utifrån analysen kan vi hävda att den klassiska retoriken erbjuder ett fungerande verktyg för att utvecklas som talare, med vilka man analyserar kontexten och fokuserar på hela processen, och därmed slutar överbetona actio. Litteratur Aristoteles, Retoriken. Översättning av Johanna Akujärvi och förord av Janne Linquist Grinde. Retorikförlaget. Axelsson, Ulrika, Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Studentlitteratur. Cicero, Marcus Tullius Om talaren. Bok I III. Översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. Retorikförlaget. Fafner, Jørgen, Retorik: Klassisk og moderne. Köpenhamn. Akademisk forlag. Fairclough, Norman Discourse and Social Change. Cambridge: Cambridge Polity Press. Foucault, Michel The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. New York: Pantheon Books. Halliday, M.A.K An Introduction to functional grammar. London: Edward Arnold. Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. Hietanen, Mika Retoriken vid Finlands universitet. I: Finsk tidskrift, nr S Johannesson, Kurt Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts förlag. Karlsson, Anna-Malin Texters ideationella grammatik. I: Holmberg & al. (red.) Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts. S Kjeldsen Elmelund, Jens Retorik i dag. Introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Savitsky, Kenneth & Gilovich, Thomas, The illusion of transparency and the alleviation of speech anxiety. I: Journal of Experimental Social Psychology 39 (2003). S Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorikämnet VT 2014 Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av

Läs mer

Tre diskussionsartiklar om tre monografier

Tre diskussionsartiklar om tre monografier Tre diskussionsartiklar om tre monografier Jarmo Lainio & Eva Sundgren (red.) Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för finska och svenska Mälardalens högskola 2008 Avdelningen

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Inledning: text, textforskning och textteori

Inledning: text, textforskning och textteori Inledning: Ur text, Språk textforskning & stil NF och textteori 22:1, 2012 5 Inledning: text, textforskning och textteori Av JAN SVENSSON och ANNA-MALIN KARLSSON Studium av texter har en lång tradition

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Författare: Sofia Franklin

Läs mer

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Artikel Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 35-47 Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Lotta Bergman och Cecilia Olsson Jers Fakulteten för Lärande

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Reflektion gör sig icke självt

Reflektion gör sig icke självt Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN 1651-6486 ISBN 978-91-85659-02-9 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer