Utvecklingsplan för ekonomisk balans Närsjukvården mellersta Dalarna. Riskanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för ekonomisk balans Närsjukvården mellersta Dalarna. Riskanalys"

Transkript

1 209 Närsjukvården Mellersta Dalarna Bilaga Utvecklingsplan för ekonomisk balans Närsjukvården mellersta Dalarna. Riskanalys ~ Utvecklingsplanen for ekonomisk balans innehåller forslag till åtgärder som kommer att påverka arbetssätt och organisation. Den planerade forändringen av antalet distriktssköterskemottagningar och därmed sammankopplade personalneddragningarna kan ur arbetsmiljösynpunkt innebära nedan beskrivna risksituationer. Undersköterskor som riskerar hamna i en övertalighetssituation kan utsättas for psykosocial ogynnsam stress. a Vår bedömning är att det finns en risk som bör hanteras via tydliga enhetliga forslag om alternativa lösningar och en tydlig och rak kommunikation. Stort ansvar vilar på HR- funktionen och på respektive verksamhetschef. Detta är en risksituation som skall foljas noga Kan det uppstå en kapacitetsbrist? Medfor forslaget med en reducering av antalet tjänster att vi inte har kapacitet att klara uppdraget och att vi därmed skapar en ökad belastning på varje anställd. a Förslaget kommer att frigöra viss tid från hembesök till mottagningsbesök. I kombination med ett tydligare hemsjukvårdsuppdrag så är vår bedömning att arbetsbördan inte skall medfora en onormalt belastad situation eller ge upphov till höga övertidsuttag. Kommer antalet mil i bil att öka? a Vår bedömning är att antalet mil i bil ska minska. Ett striktare hemsjukvårdsuppdrag och att fler hembesök ska skötas på mottagningen ska ge fårre mil i bil. Finns det en ökad risk for hot och våld och ensamarbete? ~ a Vi bedömer att risken for hot och våld och ensamarbete minskar med detta forslag. I den nya strukturen så finns det alltid någon till hands på mottagningen och närheten till en större verksamhet innebär en ökad trygghet Sammanfattningsvis så bedömer vi att den största enskilda arbetsmiljörisken är kopplad till den övertalighetssituation som kan uppstå. Här krävs ett välorganiserat och tydligt samarbete mellan verksamhet, HR-funktion, den berörde arbetstagaren och facklig organisation. Utvecklingen skall foljas kontinuerligt och uppmärksammas av alla nivåer i organisationen. Sören Fogde NSO-chef Närsjukvården Mellersta Dalarna

2 ?1 o Närsjukvården mellersta Utvecklingsplan för ekonomisk balans i närsjukvården i Mellersta Dalarna Inledning/Omvärldsgranskning På uppdrag av förvaltningschefen för Närsjukvården i Dalarna presenteras en utvecklingsplan för god vård och ekonomisk balans för närsjukvården i mellersta. Planeringsförutsättningarna för hälso- och sjukvården i Dalarna och i synnerhet primärvården är komplexa och svårhanterliga. Nedan listas några av förutsättningarna för att skapa en ny bas för primärvården i Mellersta Dalarna. Två stora reformer är på vägfram. Regionkommuner utvecklas och påverkar hela hälso- och sjukvårdsstrukturen. Vårdval införs från 2010 med möjlighet till privat etablering. Kommer att påverka närsjukvården i mellersta och Borlänge. Om det startar privata etableringar, sannolikheten är stor, så minskar uppdraget och ersättningen och uppdraget till offentlig primärvård. Allmän utveckling Tillgängligheten är en avgörande förtroendefråga för den offentliga vården och måste upprätthållas Läkemedel skapar nya möjligheter men leder ofta till högre kostnader. (Den nationella kostnaden för läkemedel är underfinansierad från staten med en miljard kronor, för närsjukvården i mellersta Dalarna så är motsvarande belopp 6 miljoner) En ökad mångfald i samhället ställer nya krav på samhället och sjukvården Livsstilsförändringar leder till såväl ökande som minskade vårdbehov Den nationella bristen på allmänläkare kvarstår Möjligheten att göra mer i hälso- och sjukvården ökar. Av dagens behandlingsmetoder så fanns inte 40 % för tio år sedan. Icke behandlingsbara infektioner ökar och kommer att påverka hela sjukvårdssystemet Fler svårt sjuka vårdas i öppna vårdformer Lågkonjunktur med ett vikande skatteunderlag Nuläge Närsjukvården i Mellersta Dalarna utgör ett av fem närsjukvårdsområden. Upptagningsområdet består av kommunerna Borlänge, Gagnefoch Säter och har ca invånare. Organisatoriskt består verksamheten av fem vårdcentraler, en i vardera Gagnefoch Säter och tre vårdcentraler i Borlänge. Gemensamt för området finns en Geriatrisk klinik och ett MOHteam. Inom närsjukvårdsområdet finns en gemensam jour placerad på vårdcentralen Borlänge sjukhus. l

3 211 I Gagnefoch Säter är rehabiliteringsfunktionerna integrerade i vårdcentralen medan man i Borlänge har Primärvårdsrehab. som en gemensam funktion. I samtliga kommuner finns en ungdomsmottagning. Verksamheten håller generellt sett god kvalitet (Primärvårdens kvalitetsbokslut) och har god tillgänglighet (Öppna jämförelser) Läkartillgången är god på vårdcentralerna i Domnarvet och Gagnef, sämre på Jakobsgårdarna och Kvarnsveden och i Säter. Samtliga vårdcentraler har anställt psykossocial kompetens. Geriatriska kliniken och MOH har god läkartillgång. Personal I närsjukvården mellersta arbetar ca 400 personer varav ca 60 personer på Geriatriska kliniken. Bristen på allmänläkare är ett besvärande problem. Idag finns ca 30 ordinarie läkare på plats som kompletteras med 4,0 pensionerade läkare på deltid och med stafettlösningar. I verksamheten utbildas nu 12 ST-läkare i allmän medicin Läkarsituationen på Geriatriska kliniken har utvecklats positivt. From. 1.3 så är samtliga tjänster besatta och man har dessutom 1,0 ST - läkare. Arbetet med att förbättra läkarsituationen är högt prioriterat. När det gäller övriga kompetenser är verksamheten välrustad med erfaren och kompetent personal. I verksamheten finns idag 3 BHV psykologer och 8 samtalsterapueter. Fram till 2013 uppnår 60 anställda 65 års ålder. Ekonomi Primärvårdskostnaderna per viktad invånare ligger på genomsnittet för Dalarna.(Källa: PIP produktivitet i primärvård). Gagnefhar höga primärvårdskostnader som i hög grad är relaterat till hemsjukvårdsverksamheten Kostnaderna för hemsjukvård, rehabilitering ligger lägre än för genomsnittet i Dalarna, med undantag för Gagnef. Läkarbudgeten täcker inte kostnaderna för behovet av hyrläkare. Överskrider med 6 miljoner. Inför 2009 och närmast följande år så kommer tillgängliga ekonomiska ramar inte att tillåta nuvarande verksamhet och bemanning. Det krävs stora förändringar av bemanningen och strukturella åtgärder när det gäller utbudet. Budget 2009 Den ekonomiska ramen för närsjukvården mellersta Dalarna är tkr. Framräknat behov är tkr vilket ger en obalans på tkr. I budget har kostnaderna för läkemedel och hjälpmedel beräknas i balans. Prognosen för 2008 är ett underskott på läkemedel med 6 miljoner och ett dito för hjälpmedel på 2 miljoner. En post på 2,9 miljoner för särskild vårdkrävande är ofinansierad. Den faktiska obalansen för 2009 är ca 20 miljoner kronor. Borlänge Beräkningen för Borlänge följer nedan. 2

4 ?12 Ram ,7 tkr Budgetbehov ,6 tkr Ditt ,6 tkr Obalans exklusive läkemedel/hjälpmedel Prognos 2008 Läkemedel Prognos 2008 Hjälpmedel MOH ofinansierat Försämring 2010 Summa -4,7 mkr -3,0 mkr -1,Omkr -0,5 mkr -3,0 mkr -11,2 mkr Atgärdsförslag Avveckling av distriktssköterskefilialer i Torsång och på Skördeaatan Lokalkostnad för Torsång Avveckling av 6,0 undersköterska i hemsjukvård Ovriga sparförslag Läkemedel Hyrläkare Total besparing Effekt 2009 * tkr/år tkr/år - 2, Omkr/år - 5, 7 mkr/år tkr lår -7,8 mkr *För att öka effekterna så kommer vi inte att ersättningsrekrytera vid frånvaro mer än i undantagsfall. Förslaget i sin helhet Förslaget innebär att all mottagningsverksamhet vid distriktssköterskemottagningarna i Torsång och på Skördegatan upphör och flyttas till respektive vårdcentral. Hemsjukvården kommer att striktas upp både vad gäller innehåll och ansvar. Om vi följer framtaget förslag innebär det att vi kommer att reducera kostnaderna med ca 50 kronor per viktad invånare vilket motsvarar ett belopp på 2 miljoner kronor. Konsekvenserna av förslaget blir att uppgifter motsvarande 6 undersköterskor tas bort. Kostnaden för lokalerna i Torsång upphör medan kostnaderna för Skördegatan går jämt ut med kostnaderna för utökade lokaler vid vårdcentralen. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att minska läkemedelskostnaderna med 2 miljon kronor genom bättre följsamhet mot givna rekommendationer. Den sammanhållna verksamheten ger bättre planeringsförutsättningar och större möjligheter att nyttja verksamhetens samlade kompetens. Vi bedömer att det ska kunna innebära ett minskat nyttjande av hyrläkare. Äldre multisjuka personer i behov av hemsjukvård mr det idag genom respektive vårdcentrals försorg. Vi ser nu över möjligheterna att på helgerna ha en gemensam organisation förlagd till Domnarvets vårdcentral med närhet till jouren. Vi kommer att gå vidare och genomlysa hela hemsjukvärdsorganisationen i Borlänge. Vi kommer att arbeta i projektform. En av flera bärande ideer är att koppla hemsjukvården närmare MOH och Geriatriken. 3

5 .213 Vi kommer att kunna fullfölja våra satsningar när det gäller att utveckla multimodala team för en bättre rehabiliteringsprocess. Det kräver en del nyrekryteringar som fmansieras via rehabiliteringsgarantins pengar. Satsningen på ett gemensamt centrum för alkohol och drogfrågor kan fullföljas. Ansvaret för första linjens psykiatriska vård kräver en kompetensförstärkning motsvarande några årsarbetare. Vår bedömning är att det ska kunna fullföljas via projektmedel för sjukskrivningsprocessen. Gagnef Beräkningen för Gagnef är som följer nedan. Ram tkr Budgetbehov tkr Ditt ,1 tkr Obalans exklusive läkemedel/hjälpmedel Prognos 2008 Läkemedel Prognos 2008 Hjälpmedel FörSämring 2010 Summa 2,1 mkr 1,5 mkr 0,6 mkr 1,0 mkr 5,2 mkr Atgärdsförslag Vak.hålla 1,0 distriktsläkare tkr Vak. hållna 0.5 distriktssköterska -215 tkr/år Avveckling av 0,5 undersköterska -17Otkr/år Avveckling aven bil - 30 tkr/år Minskade läkemedelskostn tkr/år Total besparing Effekt 2009 * - 2,9 mkr *För att öka effekterna så kommer vi inte att ersättningsrekrytera vid frånvaro mer än i undantagsfall. Förslaget i sin helhet Förslaget innebär inga drastiska förändringar enligt vår bedömning. Att vakanthålla en läkartjänst är en tillfällig åtgärd under 2009 för att skapa tidsutrymme för att processa fram mer långsiktigt hållbara lösningar. Avvecklingen av 0,5 undersköterska kommer att innebära en viss försämring av servicenivån vid distriktssköterskemottagningen i Björbo. Patienter har tidigare inför läkarbesök kunnat tavissa prover vid distriktssköterskemottagningen i Björbo den möjligheten upphör. Skälet är personalindragningar och ökade kvalitetskrav. Den undersköterskebemanning som idag finns på kvällar i hemsjukvården avvecklas. Den planerade verksamhetsutvecklingen kring missbruk fortsätter Vi kommer att kunna fullfölja våra satsningar när det gäller att utveckla multimodala team för en bättre rehabiliteringsprocess. Satsningen på ett gemensamt missbruksteam med kommunen kan fullföljas. Ansvaret för första linjens psykiatriska vård kräver en kompetensförstärkning motsvarande en årsarbetare. Vår bedömning är att det ska kunna fullföljas via projektmedel för sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin. 4

6 214 Vården av muitisjuka äldre kräver en fortsatt utveckling mot ett tätare samarbete med kommunen. Säter Beräkningen för Säter följer nedan. Ram kr Budgetbehov kr Diff kr Obalans exklusive läkemedelfhjälpmedel Prognos 2008 Läkemedel Prognos 2008 Hjälpmedel MOH ofinansierat Försämring 2010 Summa 1,2 mkr 2,0 mkr 0,6 mkr 0,5 mkr 1,0 mkr 5,3 mkr Atgärdsförslag Åtgärdsförslag avveckling av distriktssköterskemottagningarna i Gustafs och Stora Skedvi + övrigt tkr/år Avveckling av 1,0 distriktssköterska tkr/år Avveckling av 3,0 undersköterska tkr/år Avveckling av två bilar - 60 tkr/år Delsumma 1918 tkr/år Övriga sparförslag Läkemedel -1, Omkr/år Hyrläkare - 1, Omkr/år Delsumma - 2,0 mkr/år Total besparing tkr lår Effekt 2009 * - 2,5 mkr *För att öka effekterna så kommer vi inte att ersättningsrekrytera vid frånvaro mer än i undantagsfall. Förslaget i sin helhet Förslaget innebär att all mottagningsverksamhet vid distriktssköterskemottagningarna i Stora Skedvi och Gustafs avvecklas och flyttas till vårdcentralen i Säter. Förslaget innebär vidare att fyra tjänster avvecklas, en distriktsskötersketjänst och tre undersköterskor i hemsjukvården. Lokalerna i Gustafs och Stora Skedvi och två bilar avvecklas. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att minska läkemedelskostnadema med en miljon kronor genom bättre följsamhet mot givna rekommendationer. Den sammanhållna verksamheten ger bättre planeringsfdrutsättningar och större möjligheter att nyttja verksamhetens samlade kompetens. Vi bedömer att det ska kunna innebära ett minskat nyttjande av hyrläkare motsvarande en årskostnad på en miljon kronor. 5

7 215 För äldre multisjuka personer med återkommande behov ska vi pröva möjligheten t att i samverkan med kommunen, utveckla viss regelbunden mottagningsverksamhet i anslutning till särskilda boenden i Gustafs och Stora Skedvi. Hemsjukvården kommer att bedrivas i enlighet med föreslagna riktlinjer. Det kommer inte att medföra några förändringar. Den palliativa vården kommer att bedrivas som planerat även om en del av finansieringsfrågan är olöst. Vi kommer att kunna fullfölja våra satsningar när det gäller att utveckla multimodala team för en bättre rehabiliteringsprocess. Satsningen på ett gemensamt missbruksteam kan fullfoljas. Ansvaret för forsta linjens psykiatriska vård kräver en kompetensförstärkning motsvarande en årsarbetare. Vår bedömning är att det ska kunna fullföljas via projektmedel for sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin. Vården av multisjuka äldre kräver en fortsatt utveckling mot ett tätare samarbete med kommunen. Processen är påbörjad. Konsekvensanalys Vi har valt att bedöma förslaget i relation till socialstyrelsens föreslagna indikationer på god vård. Socialstyrelsen har foreslagit sex indikatorer på god vård. Vi har bedömt hur en ny struktur för primärvården skulle uppfylla kraven. Socialstyrelsens indikatorer på god vård är att vården ska vara; kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad jämlik effektiv och ges i rimlig tid. Bedömning av fdrslaget relaterat till "Indikatorer ror god vård" Socialstyrelsens indikatorer Kunskapsbaserad (EBM) Ändamålsenlig (Nyttan relaterad till skaderisk) Säker vård (Förhindra vårdskador) Ny organisation där all distriktssköterskeverksamhet utgår från respektive vårdcentral. Reducerat antal hyrläkartimmar. Avveckling av undersköterskor i hemsjukvården Ökad möjlighet till kompetenshöjning. Närmare läkare och varandra Möjlighet till profilering. Den kollektiva samlade erfarenheten tas till vara. Teambedömningar underlättar möjligheten att säkerställa att vården är ändamålsenlighet. Möjligheten att ge vård på rätt vårdnivå ökar. Vår bedömning är att reduceringen av läkartid och undersköterskor i hemsjukvården inte påverkar möjligheterna att bedriva ändamålsenlig och kunskapsbaserad Grunden för säker vård är rätt diagnostik och tydliga mål med behandlingen. En sammanhållen enhet ger bättre förutsättningar och ökar möjligheten att säkerställa och följa 6

8 216 Patientfokuserad Vård ( bemötande, respekt, lyhördhet, genomförs i samråd, insatser samordnas) Jämlik vård ( HSL "god hälsa och vård på lika villkor". Störst behov först) Effektiv vård ( tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt. Göra saker rätt och göra rätt saker) upp patientsäkerhetsarbetet. Förbättrar möjligheten till kommunikation och rapportering. Mindre läkartid är ett observandum och vi behöver följa utvecklingen noga. Vår bedömning är att förslaget inte innebär några som helst försämrade nöjligheter att ge en patientfokuserad vård. Möjligen ökar förslaget möjligheterna att samordna insatserna för patienterna. För patienter med stora och eller kontinuerliga behov innebär förslaget ingen förändring. Patienter i behov av palliativ vård eller omfattande hemsjukvårdsinsatser får vård på nuvarande villkor. För en del patienter med mindre behov och tillfälliga behov kommer det att innebära att man rar åka till distriktssköterskan på vårdcentralen. Ur bedömnings- och behandlingssynpunkt så ökar möjligheten att ge en jämlik vård Möjligheten att ge effektiv vård med god tillgänglighet inom ramen för minskade resurser kräver följande åtgärder: En högre grad av fysiskt sammanhållna resurser En utveckling av teamarbetet och microsystemen En ökad grad av kompetensprofilering Slimmade vårdprocesser internt och externt Integrerade arbetssätt mellan myndigheter, verksamheter, professioner Vår bedömning är att förslaget ökar möjligheterna till effektiv vård. Möjligheten att göra rätt saker bedöms som den enskildhet som ökar mest i förslaget. Vård i rimlig tid. (Att vård erbjuds utan att eventuella väntetider påverkar patienten negativt) Vi bedömer att förändringen med avvecklingen av distriktssköterskemottagningarna inte kommer att försämra möjligheten att ge vård i rimlig tid. Hemsjukvårdsuppdraget har förtydligats och kommer att innebära en snävare bedömning vad gäller insatser i hemmet. Alla som bedöms i behov av hemsjukvård kommer att få det i tid. Det som möjligen kan påverkas är möjligheten att få komma till läkare. Genom att nyttja annan kompetens tex samtalsterapeuter psykologer sjukgymnaster mer som första instans så tror vi oss kunna frigöra nödvändig läkartid. Vi har också en bättre bemanningssituation nu. Vi har i Borlänge 14 ST läkare i allmänmedicin. Sammanfattning Sammanfattningsvis innebär förslaget med en centralisering av distriktssköterskeverksamheten en mer kvalitativ och säker vård. Personer med behov av hemsjukvård och palliativ vård kommer att erbjudas det. För en grupp med måttliga 7

9 217 vårdbehov och/eller ej frekventa vårdbehov innebär förslaget att man måste åka till vårdcentralen. Vi är medvetna om att det är en olägenhet att få längre till distriktssköterskan. Men mot bakgrund av den effektivisering det innebär så är det bästa besparingsaiternativet. Att använda "osthyvelsprincipen" är uteslutet då det medtor en kvalitativt sämre verksamhet över hela linjen. Vi är också medvetna om att förslaget är på gränsen för att klara beslutade kostnadsminskningar. Effekterna för 2009 är inte tillräckliga varför vi kommer att vara restriktiva med återbesättning av vakanser. Men vi hoppas utvecklingen spelar oss i händerna genom att vi tillförs en del projektmedel. Det rationella i rorslaget ligger i större möjligheter att göra rätt saker och att patienterna åker istället för personalen. För övertalig personal kommer olika alternativa förslag till lösningar att tas fram av HR organisationen. Det kan handla om utbildningsinsatser, omplacering, avtalspension eller varsel och uppsägning. 8

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

Besparingsförslag budget 2016

Besparingsförslag budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/410-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

för en säker sjukskrivningsprocess

för en säker sjukskrivningsprocess Sjukskrivningsmiljarden 2014 2015 för en säker sjukskrivningsprocess Fortsatt mål att förbättra sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården 2016-03-17 Dnr 10.5-29723/2015 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso och sjukvården Axana Haggar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Peter Wahlberg 2012-01-10 LiÖ -3795 Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av års behovsanalys avseende rehabilitering I verksamhetsplanen för fick beredningen för

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E Ulrika Sörblad Landstingsstyrelsens sekreterare Tel: 0155-24 57 86 2011-05-23 LS-LED11-318 Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-05 Dnr: 2013/460-UAN-666 Leif Larsson - PFLL03 E-post: leif.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Projektförslag Bostad först

Projektförslag Bostad först SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-03-30 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projektförslag Bostad först Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Bakgrund Vårdnära service är ett koncept som innebär överföring av arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Tanken med vårdnära

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Samråd med länets handikappsorganisationer

Samråd med länets handikappsorganisationer Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (6) Samråd med länets handikappsorganisationer Datum Tid 13.00-14.30 Plats Närvarande Mälarsalen, Landstingshuset Toivo Heinsoo Ann Eberhardsson

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Gemensamma nämnden FM 2016-03-02 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 111 15:00 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Gunnar Elvingsson Marcus Håkansson Fackliga

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag

Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag 1(7) Intensiva öppenvårdsinsatser (13-11-5) Intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom BUP - organisationsförslag Innehållsförteckning 1. Sammanfattning.... Bakgrund... 3. Syfte... 3 4. Mål...

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-09 Diarienummer Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling Driftnämnden Hallands sjukhus ansökte i början på 2013 hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm 1 (5) Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Delårsrapport 2011 1. Nämndens samlade bedömning Året inleddes med en ny politisk organisation, ny sammansättning av nämnderna och utökat uppdrag.

Läs mer

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Satsa på Alingsås lasarett! - Det lagom stora sjukhuset Vad Hur Varför Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Framtidens närsjukhus Närsjukhus med specialistuppdrag

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Genomlysning av primärvården på Gotland Uppdaterad version

Genomlysning av primärvården på Gotland Uppdaterad version Genomlysning av primärvården på Uppdaterad version Ledningsbolaget Januari 27 Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS TELEFON TELEFAX E-POST HEMSIDA SÄTE Lilla Hälla 7 791 91 Falun

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Vad sker med hälsocentralerna? - en översyn av primärvårdens organisation och utveckling

Vad sker med hälsocentralerna? - en översyn av primärvårdens organisation och utveckling 1(8) Vad sker med hälsocentralerna? - en Landstingsfullmäktige har givit vård- och rehabiliteringsberedningen och landstingstyrelsen i uppdrag att utreda hur primärvården i länet, oavsett driftsform, kan

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag Sollentuna Sjukvårdsberedning Nord, Beställaravdelning Norr Mars 2003 Uppdraget Den 1 januari 2003 infördes en ny politisk organisation

Läs mer