Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2014 i detta ärende överlämnas till Socialdepartementet som Huddinge kommuns yttrande över PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10. Sammanfattning Den 17 november 2003 togs Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen (det s.k. PSI-direktivet). Direktivet syftar på personers eller rättssubjekts användning av handlingar som finns hos offentliga myndigheter för andra kommersiella eller icke-kommersiella ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna framställdes inom den offentliga verksamheten. PSI-direktivet resulterade så småningom i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). En ändring av det tidigare direktivet 2003/98/EG har nu gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 (nedan ändringsdirektivet). Sverige ska senast den 18 juli 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa kraven i ändringsdirektivet. De eventuella konsekvenserna av ändringsdirektivet påverkar inte Sveriges skyldighet att genomföra förändringarna. Med anledning ändringsdirektivet tillsattes en utredning med uppdrag att föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra ändringarna i POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) ändringsdirektivet i svensk lagstiftning. Utredningen har nu resulterat i ett betänkande med namnet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar, SOU 2014:10. Huddinge kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet. Mot bakgrund av att det handlar om en implementering av ett EU-direktiv i svensk lag ges knappast något större utrymme för eventuella invändningar mot det remitterade förslaget. Förvaltningen föreslår att Huddinge kommun som sitt yttrande över det remitterade betänkandet till Socialdepartementet överlämnar bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterad den 21 maj 2014 i detta ärende. Beskrivning av ärendet Den 17 november 2003 kom Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Direktivet syftar på personers eller rättssubjekts användning av handlingar som finns hos offentliga myndigheter för andra kommersiella eller icke-kommersiella ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna framställdes inom den offentliga verksamheten. Om vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter tillåts skall medlemsstaterna se till att dessa handlingar kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i direktivet. Om möjligt skall handlingarna göras elektroniskt tillgängliga. Offentliga myndigheter ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar. Som en följd av ovanstående direktiv har lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen tillkommit. Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. En ändring av det tidigare direktivet 2003/98/EG har nu gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 (nedan ändringsdirektivet).

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) Det utvidgade tillämpningsområdet är den enskilt största förändringen i det nya direktivet. Till övriga ändringar hör en ny regel om att handlingar som omfattas av direktivet ska kunna vidareutnyttjas (art. 3). Tidigare regel var att direktivet skulle gälla om vidareutnyttjande tilläts. Om det är möjligt och lämpligt ska myndigheterna enligt det nya direktivet göra sina handlingar tillgängliga i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata bör så långt det är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder (art. 5). Ändringen syftar till att modernisera den tidigare bestämmelsen att handlingar om möjligt och lämpligt skulle göras tillgängliga på elektronisk väg. Reglerna för hur höga avgifter som får tas ut ändras. Den tidigare huvudregeln tillät vad som kan kallas full kostnadstäckning. Enligt den nya huvudregeln får avgifterna som högst motsvara marginalkostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna. Möjligheter till undantag finns dock för verksamheter som är skyldiga att täcka en väsentlig del av kostnaderna med intäkter (art. 6). I sådana fall gäller i princip full kostnadstäckning fortfarande som tak för avgifterna. Det gäller alltid för arkiv, bibliotek och museer, som dessutom får räkna in kostnader för bevarande och rättighetsklarering i grunden för avgifterna. Beräkningsgrunderna för avgifter ska enligt ändringsdirektivet fastställas och offentliggöras i förväg. Tidigare skulle de anges på begäran (art. 7). Undantaget från förbudet mot exklusiva avtal kompletteras med en särskild reglering om digitalisering av kulturresurser, vilket möjliggör avtal som sträcker sig över längre tid (art. 11). Med anledning av ändringsdirektivet tillsattes en statlig utredning med två uppgifter. Den ena var att föreslå de ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som krävs för att genomföra ändringsdirektivet. Den andra uppgiften var att analysera och föreslå övriga åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Resultatet av utredningen är ett betänkande benämnt Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10). För att genomföra förändringarna i PSI-direktivet föreslår utredningen följande förändringar i PSI-lagen. Lagens tillämpningsområde utvidgas så att den också omfattar arkiv, bibliotek (inklusive högskolebibliotek) och museer.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut för att ge tillgång till handlingar. Som allmän princip införs att handlingar som omfattas av lagen och tillhandahålls av myndigheterna får vidareutnyttjas. För att göra lagen tydligare och enklare att tillämpa föreslår utredningen att begreppet affärsverksamhet byts mot konkurrensutsatt verksamhet i bestämmelsen om vilka handlingar som inte omfattas av lagen. Dessutom föreslås att myndigheterna ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att vidareutnyttja dem, samt att en tillsynsfunktion införs för att hindra diskriminerande villkor. Slutligen föreslår utredningen att myndigheterna på begäran ska lämna skriftliga beslut om att inte lämna ut handlingar eller om vidareutnyttjandet har förenats med villkor. Syftet är att göra sådana beslut lättare att överklaga. Utredningens analys av åtgärder som kan främja ett ökat vidareutnyttjande mynnar ut i en rad förslag. Eftersom PSI-lagen i sig inte räcker för att driva på utvecklingen behöver regeringen styra myndigheterna så att de vidtar de åtgärder som krävs för att underlätta att deras information kan vidareutnyttjas. En viktig del av styrningen är att besluta om hur myndigheterna får ta betalt för sina handlingar. Här måste regeringen beakta den nya huvudregeln för avgifter. Styrningen bör också ta sikte på att myndigheternas kultur och attityder till vidareutnyttjande kan behöva förändras i en del fall. För att regeringen ska kunna styra myndigheterna och vidta lämpliga åtgärder behöver utvecklingen följas upp och de olika åtgärderna utvärderas. För att underlätta vidareutnyttjande behövs enligt utredningen fortsatta insatser för att standardisera myndigheternas information, till exempel när det gäller de begrepp och termer som används när den presenteras. Utredningen föreslår att det inrättas en gemensam portal som kan fungera som en ingång till informationen hos olika delar av den offentliga förvaltningen. I stort sett alla myndigheter och kommuner behöver vidta åtgärder för att leva upp till de ändrade reglerna som utredningen föreslår. Som stöd i arbetet behövs tydliga och aktuella vägledningar som beskriver regelverket och vilka åtgärder som bör eller kan vidtas för att bidra till utvecklingen. Utredningen föreslår att ett antal myndigheter får nya uppgifter till följd av de olika förslagen. I de flesta fall gäller det mindre förändringar med en tydlig koppling till myndigheternas nuvarande uppdrag. Det gäller bland annat Ekonomistyrningsverket och Konkurrensverket. Riksarkivet föreslås få ansvaret för den gemensamma portalen och för att ta fram föreskrifter om hur

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) myndigheterna ska informera om de handlingar som de kan tillhandahålla för vidareutnyttjande. PSI-direktivet innebär inga förändringar av de regler som finns om rätten att få tillgång till handlingar. Men när allt mer information sprids och används för olika ändamål ökar risken för att uppgifterna används på ett felaktigt eller olämpligt sätt. Det ställer krav på att myndigheterna har väl fungerande system och rutiner för att värna informationssäkerheten. Enligt 2 i PSI-lagen gäller den även kommunala bolag. Det anses att PSI-lagen behöver kompletteras med åtgärder som aktivt driver på utvecklingen. Sådana åtgärder kan innebära ökad standardisering av myndigheternas information (innehåll, kvalitet, format som den kan spridas i, använda termer och begrepp för avgiftsberäkningen). Vidare behöver man påverka myndighetskulturen och attityderna. En gemensam portal för myndigheternas information håller på att utvecklas. Det anses behövas arenor, forum och nätverk för utbyte av synpunkter mellan myndigheterna och vidareutnyttjarna. Datainspektionen föreslås ta fram en checklista för utformningen av nya databaser med hänsyn till integritets- och säkerhetsaspekter (privacy by design). Det ska antecknas, att PSI-direktivet inte påverkar rätten att få tillgång till handlingar. PSI-lagen kan inte åberopas som grund för att handlingar ska lämnas ut. I dessa delar är det bestämmelserna i bl.a. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som gäller. PSI-lagen ska däremot tillämpas när en myndighet i ett konkret fall tillhandahåller en handling, oavsett på vilken rättslig grund det sker. Det saknar vidare betydelse i vilken form handlingarna lämnas ut. Det bakomliggande syftet med PSI-direktivet och lagen är att offentlig information hos myndigheterna ska göras tillgänglig elektroniskt i större omfattning än vad som görs för närvarande. Vanligtvis ska handlingarna lämnas ut i elektronisk form, vilket innebär särskilda risker när det finns personuppgifter i handlingarna. Förvaltningens synpunkter Sverige ska senast den 18 juli 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa kraven i ändringsdirektivet. De eventuella konsekvenserna av ändringsdirektivet påverkar inte Sveriges skyldighet att genomföra förändringarna.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) Kommunstyrelsens förvaltning har inga större invändningar mot förslaget till ändringar av PSI-lagen. Affärsverksamhet eller konkurrensutsatt verksamhet Direktivet ska inte tillämpas på handlingar vars tillhandahållande inte omfattas av den offentliga verksamhet som bedrivs av de berörda offentliga myndigheterna. Någon definition av orden offentlig verksamhet finns inte. I gällande PSI-lag har i stället angetts att lagen inte gäller för handlingar som en myndighet tillhandahåller i sin affärsverksamhet. Detta begrepp har ansetts otydligt och svårt att tillämpa. Mot denna bakgrund föreslås i stället att orden konkurrensutsatta verksamheter används. Inom den kommunala förvaltningen finns ett antal verksamheter, som är konkurrensutsatta. Det gäller exempelvis hemtjänsten, förskola, skola, familjerådgivning, personlig assistans enligt LSS o.s.v. Några av dessa verksamheter faller dock utanför PSI-lagen enligt andra bestämmelser i lagen (skolan t.ex.). Det finns också tjänster som kommunen konkurrensutsätter och där valfriheten gäller kommunen och inte medborgaren. Det gäller t.ex. färdtjänst, skolskjutsning, vinterväghållning och tolkverksamhet. Enligt kommunstyrelsens förvaltning förefaller även orden konkurrensutsatta verksamheter i viss mån vara otydliga och kan bli svåra att tillämpa. Avgiftsbestämmelserna I 7 regleras avgifter vid vidareutnyttjande. När det gäller pappershandlingar har Huddinge kommun beslutat tillämpa den statliga avgiftsförordningen i tillämpliga delar. Enligt utredningen föreslås avgiftsförordningen ses över, vilket i så fall får en betydelse även för kommun. I direktivet anges att offentlig myndighet om detta är möjligt och lämpligt på elektronisk väg ska behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen. Denna del av direktivet har inte förts in i gällande PSI-lag och heller inte tagits med i förslaget till ändring av lagen Offentliga myndigheter ska enligt artikel 5 punkten 1 göra sina handlingar tillgängliga i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata bör så långt det är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder. Huddinge kommun har med stöd av 2 kap. 13 TF tagit fram ett förslag till taxa för kommunal myndighets utlämnande av elektronisk kopia av en elektronisk handling eller en elektronisk kopia av en icke elektronisk

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (7) handling. För utlämnande av enstaka upptagningar där myndighetens arbetsinsats för utlämnandet understiger 30 minuter ska enligt förslaget - utlämnandet ske utan avgift för den enskilde via e-post. Om en beställning tar mer än trettio minuter att hantera tas avgift enligt förslaget ut med 60 kronor per påbörjad 30 minutersperiod från och med den 31 arbetsminuten. Någon närmare angiven beräkningsgrund i enlighet med 11 i förslaget till ändring av PSI-lagen har kommunen inte tagit fram. Kommunerna torde ha ett behov av att kunna få viss ledning av staten eller av SKL vad gäller framtagandet av en beräkningsgrund som uppfyller PSI-lagens krav. Frågan är om staten vid ett omarbetande av avgiftsförordningen skulle kunna ta in avgifter i denna vad gäller elektroniskt utlämnande av handlingar. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 2. Huddinge kommuns yttrande över PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 Beslutet delges Socialdepartementet

8 --i-- REG E R I N G SI<AN S LI ET Socialdepartementet Remiss S20 14//1992/SFÖ HUDDINGF I(O~!' MlIN ' Kom m~j n sl yr t::,~~.. ~ Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 Remissinstanser: 1. Brottsförebyggande rådet 2. Datainspektionen 3. Domstolsverket 4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5. Arbetsgivarverket 6. Boverket 7. E-hälsomyndigheten 8. Lantmäteriet 9. Läkemedelsverket 10. Länss tyrelse n i J önköpings län 11. Länss tyrelsen i Örebro län 12. Pensionsmyndigheten 13. Socialstyrelsen 14. Statens servicecenter 15. Statens tjänstepensionsverk 16. Statskontoret 17. Ekonomistyrningsve rket 18. Konjunkturinstitutet 19. Kronofogdemyndigheten 20. Skatteverket 21. Statistiska centralbyrån 22. Kungliga biblioteket 23. Högskolan i Borås 24. Högskolan i Gävle 25. Högskolan i Kri stianstad 26. Lunds unive rsitet 27. Mälardalens högskola 28. Stockholms unive rsitet Postadress Stockholm Besöksadress Fledsgatan 8 Telefon v ~ x el relefax f-post, 5.fegistratorOregeringskansliet se

9 29. Umeå universitet 30. Umeå universitet (Bildmuseet) 31. Uppsala universitet 32. Havs- och vattenmyndigheten 33. ~aturvård sve rket 34. Strålsäkerhetsmyndi gheten 35. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 36. Bolagsverket 37. Konkurrensve rket 38. Patent- och registreringsverket 39. Post- och telestyrelsen 40. Sjöfartsverket 41. Sve ri ges geologiska undersökning 42. Tillväxtverket 43. Trafikanalys 44. Trafikverket 45. TransportstyreIsen 46. Verket för innovationssystem 47. Forum för levande historia 48. Institutet för språk och folkminnen 49. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 50. Moderna museet 51. ~ationalmu se um med Prins Eugens Waldemarsudde 52. ~aturhistoriska riksmuseet 53. Riksantikvarieämbetet 54. Riksarkive t 55. Statens centrum för arkitektur och design 56. Statens försvarshistoriska museer 57. Statens historiska museer 58. Statens kulturråd 59. Statens maritima museer 60. Statens museer för världskultur 61. Statens musikverk 62. Bjuvs kommun 63. Degerfors kommun 64. Dorotea kommun 65. Falkenbergs kommun 66. Gnosjö kommun 67. Gotlands kommun 68. Göteborgs kommun 69. Habo kommun 70. Helsingborgs kommun 71. Huddinge kommun 72. Hällefors kommun 2

10 73. Järfälla kommun 74. Karlskoga kommun 75. Lidingö kommun 76. Lindesbergs kommun 77. Luleå kommun 78. Malmö kommun 79. Mariestads kommun 80. O skarshamns kommun 81. Skinnskarrebergs kommun 82. Sollefteå kommun 83. Stockholms kommun 84. SundsvalIs kommun 85. Söderhamns kommun 86. Tomelilla kommun 87. Torsby kommun 88. Umeå kommun 89. Upplands Väsby kommun 90. Uppsala kommun 91. Vallenruna kommun 92. Ödeshögs kommun 93. Örebro kommun 94. Landstinge t i Hallands län 95. Landstinge t i Jämtlands län 96. Landstinge t i Stockholms län 97. Landstinget i Västra Götalands län 98. Ajrre, Svenskt fj äll- och samemuseum 99. Chalmers tekniska högskola AB 100. Föreningen samhällsbyggarna 101. Handelshögskolan i Stockholm 102. IT- och telekomföretagen, Almega 103. Konstnärers och lirrerära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS 104. Nobelmuseet 105. Riksförbundet Sveriges museer 106. Röhsska museet 107. Stiftelsen Arbetets museum 108. Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 109. Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet 110. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 111. Stiftelsen Judiska museet i Stockholm 112. Stiftelsen Nordiska museet 113. Stiftelsen Skansen 114. Stiftelse n Strindbergs museet 115. Stiftelsen Tekniska museet 116. Stiftelse n Thielska galleriet 117. Stockholms handelskammare 3

11 Sve nskt närings liv 119. Sveriges kommuner och landsting Sve nsk biblioteks förening 121. Sve ri ges fö renade studentkårer 122. Sveriges universitets- och högskoleförbund 123. Sve ri ges unive rsitetslärarförbund 124. ULl Geoforum 125. Zornsamlingarna I remissen li gge r att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Remissvaren ska - ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 15 augusti 2014, - skickas in i elektronisk form både i wo rd- och pdf-format, - skickas till föl jande e-postadresser: s. kansliet.se Ange diarienummer S2014/ 1992/ SFÖ vid besvarandet. För att underlätta fö r remi ss ins tanserna kommer ett informationsmöte att hållas, då den särskilde utredaren G öran Gräslund berättar om förslagen och då det ges möjlighet till frågor och diskussion. Informationsmötet äger rum onsdagen den 9 april kl i Socialdepartementets lokaler i Stockholm. Anmälan senas t måndagen den 31 mars till gustaf.j kansliet. se. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger bes ked om detta. För andra remissinstanser innebär remi ssen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedninge ns promemoria Svara på remiss - hur och varfö r (SB PM 2003:2). D en kan h~;g'b "";'" w,bbpl", ~. " g" ;" gm ". ~. ~ Torkel N yman Departementsråd Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

12 Sa m ma nfattn i ng Utredningen har två uppgifter. Den ena är att föreslå de ändringar i lagen (2010:566) om vidare utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-Iagen) som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Den andra uppgiften är att analysera och föreslå övriga åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med att öka vidareutnyttjandet är att det kan bidra till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet och bättre service till medborgarna. Enligt olika beräkningar handlar det om stora värden för samhället. För att genomföra förändringarna i PSI-direktivet föreslår utredningen följande förändringar i PSI-Iagen. Lagens tillämpningsomdde utvidgas så att den också omfattar arkiv, bibliotek (inklusive högskolebibliotek) och museer. En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut för att ge tillgång till handlingar. Som allmän princip införs att handlingar som omfattas av lagen och tillhandahålls av myndigheterna får vidareutnyttjas. För att göra lagen tydligare och enklare att tillämpa föreslår utredningen att begreppet affärsverksamhet byts mot konkurrensutsatt verksamhet i bestämmelsen om vilka handlingar som inte omfattas av lagen. Dessutom föreslås att myndigheterna ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att vidareutnyttja dem, samt att en tillsynsfunktion införs för att hindra diskriminerande villkor. Slutligen förselh utredningen att myndigheterna på begäran ska lämna skriftliga beslut om att inre Il

13 Sammanfattning lämna ut handlingar eller om vidareutnyttjandet har förenats med villko r. Syftet är att göra s~ d a n a beslut lättare att överklaga. Utredningens analys av åtgärder som kan främja ett ökat vidareutnyttjande mynnar ut i en rad förslag. Eftersom PSI-Iagen i sig inte räcker för att driva på utvecklin gen behöver regeringen styra myndigheterna så att de vidtar de åtgärder som krävs för att underlätta att deras information kan vidareutnyttjas. En viktig del av styrningen är att besluta om hur myndigheterna flr ta betalt för sina handlingar. Här måste regeringen beakta den nya huvudregeln för avgifter. Styrningen bör också ta sikte p ~ att myndigheternas kultur och attityder till vidareutnyttjande kan behöva förändras i en del fa ll. För att regeringen ska kunna styra myndigheterna och vidta lämpliga åtgärder behöver utvecklingen följas upp och de olika åtgärderna utvärderas. För att underlätta vidareutnyttjande behövs enligt utredningen fo rtsatta insatser för att standardisera myndigheternas information, till exempel när det gäller de begrepp och termer som används när den presenteras. Utredningen föreslår att det inrättas en gemensam portal som kan fun gera som en in gång till informationen hos olika delar av den offentli ga förvaltningen. I stort sett alla myndigheter och kommuner behöve r vidta åtgärder för att leva upp till de ändrade reglerna som utredningen föreslår. Som stöd i arbetet behövs tydliga och aktuella vägledningar som beskriver regelverket och vilka åtgärder som bör eller kan vidtas för att bidra till utvecklinge n. Utredningen föreslår att ett antal myndigheter får nya uppgifter ti ll följd av de olika förslagen. I de fl esta fa ll gä ller det mindre förändringar med en tydlig koppling till myndigheternas nuvarande uppdrag. D et gäller bland annat Ekonomistyrningsverket och Konkurrensverket. Riksarkivet föreslås få ansvaret för den gemensamma portalen och för att ta fram föreskrifter om hur myndigheterna ska informera om de handlingar som de kan tillhandahålla för vidareutnyttjande. PSI-direktivet innebär inga förändringar av de regler som finn s om rätten att få ti llgång till handlingar. Men när allt mer information sprids och används för olika ändamål ökar risken för att uppgifterna används på ett felaktigt ell er olämpligt sätt. D et ställer krav på att myndigheterna har väl fun gerande sys tem och rutiner för att värna informationssäkerheten. 12

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (2) ERT DATUM ER REFERENS S2014//1992/SFÖ HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Socialdepartementet Stockholm Yttrande över remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 Mot bakgrund av att det remitterade betänkandet handlar om en implementering av ett EU-direktiv i svensk lag ges knappast något större utrymme för eventuella invändningar mot detsamma. Huddinge kommun gör endast nedanstående kommentarer till betänkandet. Affärsverksamhet eller konkurrensutsatt verksamhet Direktivet ska inte tillämpas på handlingar vars tillhandahållande inte omfattas av den offentliga verksamhet som bedrivs av de berörda offentliga myndigheterna. Eftersom det inte finns någon definition av orden offentlig verksamhet har i gällande PSI-lag angett att lagen inte gäller för handlingar som en myndighet tillhandahåller i sin affärsverksamhet. Detta begrepp har ansetts otydligt och svårt att tillämpa. Mot denna bakgrund föreslås i stället att orden konkurrensutsatta verksamheter används. Inom den kommunala förvaltningen finns ett antal verksamheter, som är konkurrensutsatta. Det gäller exempelvis hemtjänsten, förskola, skola, familjerådgivning, personlig assistans enligt LSS o.s.v. Några av dessa verksamheter faller dock utanför PSI-lagen enligt andra bestämmelser i lagen (skolan t.ex.). Det finns också tjänster som kommunen konkurrensutsätter och där valfriheten gäller kommunen och inte medborgaren. Det gäller t.ex. färdtjänst, skolskjutsning, vinterväghållning och tolkverksamhet. Enligt Huddinge kommun förefaller även orden konkurrensutsatta verksamheter i viss mån vara otydliga och kan bli svåra att tillämpa. Avgiftsbestämmelserna I 7 regleras avgifter vid vidareutnyttjande. När det gäller pappershandlingar har Huddinge kommun beslutat tillämpa den statliga avgiftsförordningen i tillämpliga delar. Enligt utredningen föreslås avgiftsförordningen ses över, vilket i så fall får en betydelse även för kommun. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (2) ERT DATUM ER REFERENS I direktivet anges att offentlig myndighet om detta är möjligt och lämpligt på elektronisk väg ska behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen. Denna del av direktivet har inte förts in i gällande PSI-lag och heller inte tagits med i förslaget till ändring av lagen Offentliga myndigheter ska enligt artikel 5 punkten 1 göra sina handlingar tillgängliga i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata bör så långt det är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder. Huddinge kommun har med stöd av 2 kap. 13 TF tagit fram ett förslag till taxa för kommunal myndighets utlämnande av elektronisk kopia av en elektronisk handling eller en elektronisk kopia av en icke elektronisk handling. För utlämnande av enstaka upptagningar där myndighetens arbetsinsats för utlämnandet understiger 30 minuter ska enligt förslaget - utlämnandet ske utan avgift för den enskilde via e-post. Om en beställning tar mer än trettio minuter att hantera tas avgift enligt förslaget ut med 60 kronor per påbörjad 30 minutersperiod från och med den 31 arbetsminuten. Någon närmare angiven beräkningsgrund i enlighet med 11 i förslaget till ändring av PSI-lagen har kommunen inte tagit fram. Kommunerna torde ha ett behov av att kunna få viss ledning av staten eller av SKL vad gäller framtagandet av en beräkningsgrund som uppfyller PSI-lagens krav. Frågan är om staten vid ett omarbetande av avgiftsförordningen skulle kunna ta in avgifter i denna vad gäller elektroniskt utlämnande av handlingar. Beslut i detta ärende fattades av kommunstyrelsen den 16 juni 2014 (protokollsutdrag bifogas). Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Öppna för informationsentreprenörerna!

Öppna för informationsentreprenörerna! romemoria Öppna för informationsentreprenörerna! Vidareutnyttjande av offentlig information I korthet: Stockholms Handelskammare konstaterar att Sverige inte infört direktivet om vidareutnyttjande av offentlig

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 . flfl"""" --1-- REGERI NGSKANSLIET Remiss 2014-11-04 U2014/4224/F Utbildningsdepartementet JAMTLANDS LÄNS LANDSTTN(l 2m~ -fl- 07 Dnr LS/..../20....

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Vem styr den elektroniska förvaltningen? ISBN 91 7086 020 3 RiR 2004:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Datum 2004-06-28 Dnr 31-2004-0539 Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer