Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Peter Rydfjäll (s), tjg ers Tycko Johansson (s) Birger Lundberg (fp) Övriga närvarande Linda Marklund, Komrev, Börje Lidberg, Björn Levander, Lennart Jonsson, och Roger Lundberg, kommunrevisorer, Barbro Ternert, kommunchef Lorens Hallnor, IT-chef, 231 Joachim Blomberg, fastighetschef, 232, 274 Mårten Enoksson, gatuchef, 255, 258 Inga Sandström Utses att justera Lotta Åman och Sven-Olov Granlund Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 227 Kommunchefens rapport Ks 228 Dnr 00286/ Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete för begränsad klimatpåverkan Ks 229 Dnr 00378/ Revisionsrapport - Granskning av kommunens sysselsättningsbefrämjande åtgärder Ks 230 Dnr 00408/ Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande Ks 231 Dnr 00071/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2009 IT-enheten Ks 232 Dnr 00066/ Översyn av privata och offentliga lokaler för samverkan kring tillväxt och utveckling Ks 233 Dnr 00255/ Skrivelse om lokaler för trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel Ks 234 Dnr 00283/ Utvärdering - Skoterkörning längs kommunens gator och vägar samt skoterleder i Arvidsjaurs tätort säsongen 2008/2009 Ks 235 Dnr 00297/ Cementeldstäder (Medborgarförslag) Ks 236 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år 2009 Ks 237 Dnr 00083/ Nyttjande av Nordanås 2:4 (Glomméhuset) Utvärdering Ks 238 Dnr 00326/ Förvärv av tomtmark i anslutning till Jakob Larsagärdan 4 Lapland Lodge forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 239 Dnr 00116/ Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet Ks 240 Dnr / Dnr 00116/ Försäljning av fastigheterna Bernhardsborg, Renen 12, Brandstation och "Spånhålan" i Moskosel samt bostadsrätt Skatan 6 Ks 241 Dnr 00401/ Remiss - Förslag till bildande av naturreservaten Långsträskberget, Blisterberget, Såkevarebergen, Storberget-Renberget, Granbergen och Gardevare samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget Ks 242 Dnr 00363/ Teckningsrätt för kommunen Ks 243 Dnr 00421/ Uppsägning av efterfrågestyrd servicetur Arvidsjaur-Jörn, linje 922 Ks 244 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott Ks 245 Dnr 00360/ Val av ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott Ks 246 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Ks 247 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot samt vice ordförande i kommunstyrelsens skolutskott Ks 248 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot i gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 249 Dnr 00360/ Entledigande från uppdrag som kontaktperson från kommunstyrelsen avseende projekt Gallejaur Lars Holmkvist Ks 250 Dnr 00360/ Entledigande från uppdrag som kontaktperson från kommunstyrelsen avseende EU-projektet Invest in Norrbotten Lars Holmkvist Ks 251 Dnr 00368/ Entledigande från ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott Jan Åge Mikalsen Ks 252 Dnr 00368/ Val av ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 253 Dnr 00375/ Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport Ks 254 Dnr 00361/ Bidrag till färdigställande av stallbyggnation i befintligt ridhus - Arvidsjaur Ryttarförening Ks 255 Dnr 00269/ Regler för gemensam, allmän och enskild belysningsanläggning samt avyttring av gemensam vägbelysning Ks 256 Dnr 00090/ Motion Ingen uranbrytning ska ske i kommunen Ks 257 Dnr 00306/ Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2008 Ks 258 Dnr 00403/ Taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser (ABVA) Ks 259 Dnr 00261/ Investeringsbudget år 2010 forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 260 Dnr 00287/ Övergripande mål kommunfullmäktige - tillägg medarbetarmål Ks 261 Dnr 00393/ Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Ks 262 Dnr 00422/ Taxa för Centrumbadet Ks 263 Dnr 00423/ Taxa för liftkort - Prästberget och Vittjåkk Ks 264 Dnr 00394/ Tillägg till överenskommelse daterad mellan Staten genom Migrationsverket och Arvidsjaurs kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Ks 265 Dnr 00424/ Tillsättande av arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod Ks 266 Dnr 00402/ Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten Ks 267 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen Ks 268 Dnr 00360/ Entledigande från uppdrag som ersättare i styrelsen Arvidsjaur Kommunföretag AB Lars Holmkvist Ks 269 Dnr 00360/ Entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunförbundets direktion (SOS) Lars Holmkvist Ks 270 Dnr 00369/ Entledigande från ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Jan Åge Mikalsen forts.

6 Kommunstyrelsen forts. Ks 271 Dnr 00376/ Entledigande från uppdragen som huvudman i Sparbanken Nord Lars Häggström Ks 272 Dnr 00404/ Sammanträdesplan år 2010 Remittering Remittering Ks 273 Dnr 00348/ Uthyrning av lokaler vid Centrumbadet till friskvårdsföretaget Nautilus Ks 274 Dnr 00069/ Samordnad fastighetsförvaltning Ks 275 Samarbete mellan Arvidsjaurs kommun och Mwanga District Tanzania Ks 276 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut

7 Kommunstyrelsen Ks 227 Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; Förvaltningsområde för det samiska språket fr.o.m. 1 januari 2010 En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk börjar gälla i Sverige den 1 januari Lagen gäller alla nationella minoritetsspråk, dvs., finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Förvaltningsområdet för samiska utvidgas med 13 kommuner varav Arvidsjaur är en. Enskilda har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter, om ett ärende kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. enskilda ska även ges möjlighet till äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Sametinget informerar om detta 9 november 2009 på Arvas. Kommunen har bjudit in samebyarna och sameföreningarna den 11 november för diskussion kring detta. Konferens för kommunchefer och kommunstyrelsens ordförande i Norrbotten, Hotell Laponia Diskuterades om att bilda en region Norrbotten, men hur, är det inte någon som vet än. - Flera kommuner ser över sin politiska organisation. - Tekniken för digitala möten är klart. Arvidsjaur är pilotkommun och Barbro Ternert, Jerry Johansson, Ann-Sofi Levander och Cenneth Magnusson kommer att testa systemet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

8 Kommunstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete för begränsad klimatpåverkan Ks 228 Dnr 00286/ Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete för begränsad klimatpåverkan. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete inom orådet. Granskningen visar att kommunen i vissa avseenden bedriver ett ändamålsenligt arbete för att begränsa kommunens påverkan på klimatet. Bedömningen baseras bl. a. på att det finns ett aktuellt styrdokument inom området Lokal Agenda 21. I vissa andra avseenden bedöms klimatarbetet inte bedrivas på samma ändamålsenliga sätt. För att utveckla kommunens arbete med klimatfrågor bör följande åtgärder prioriteras: Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning inom organisationen. Kommunstyrelsen har här ett samordningsansvar. Kommunstyrelsen i sin roll som samordningsansvarig initierar ett fastställande av tydliga riktlinjer för uppföljning och utvärdering. Berörda styrelser och nämnder konkretiserar och bryter ner de mål i agendan som inte är mätbara och möjliga att följa upp. Kommunstyrelsen har beslutat att med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Björn Levnader, Lennart Jonsson, Börje Lidberg, Roger Lundberg, och Linda Marklund, Komrev, redogjort för rapporten. Exp till Revisorer Samtliga nämnder och enheter

9 Kommunstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av kommunens sysselsättningsbefrämjande åtgärder Ks 229 Dnr 00378/ Kommunens revisorer har granskat om kommunens sysselsättningsbefrämjande åtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen har avgränsats till den verksamhet som bedrivs inom sysselsättningsenheten. Granskningen visar att kommunen i vissa avseenden bedriver ett ändamålsenligt arbete inom området, däremot saknas tillräckliga underlag att bedöma om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Brister som noterats i granskningen rör huvudsakligen oklarheter dels i fråga om beslutsorganisation dels om delar av verksamheten är förenligt med lagstiftning och kommuninterna föreskrifter. Granskningen visar även att uppföljning, utvärdering och rapportering av uppkomna effekter är otillräckliga. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer; Pröva om projektet Ungdomar In och motsvarande, ryms inom lagstiftning och kommuninterna riktlinjer Tydliggöra beslutsorganisationen, t ex vem/vilka i organisationen som har rätt att fatta beslut och teckna avtal inom verksamheten Säkerställa att mätning, analys och rapportering sker av insatsernas verksamhetsmässiga resultat. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Björn Levnader, Lennart Jonsson, Börje Lidberg, Roger Lundberg, och Linda Marklund, Komrev, redogjort för rapporten. Kommunstyrelsen beslutar Exp till Barbro Ternert Jan Ask Personal- och organisationsutskottet Revisorer att beakta rapporten i det pågående arbetet med omorganisation av sysselsättningsenheten.

10 Kommunstyrelsen Ks 230 Dnr 00408/ Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser styrelsens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelsen. Granskningen visar att kommunstyrelsens ansvarsutövande till vissa delar varit tillfredsställande under år För att vidareutveckla sitt ansvarsutövande föreslås kommunstyrelsen: Fortsätter utveckla målformuleringarna för styrelsens samtliga verksamheter så att de ger uttryck för önskat resultat och är mätbara Säkerställer att delårsrapportering innehåller prognostisering av styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi Vidtar omedelbara åtgärder vid information om bristande måluppfyllelse eller prognostiserat underskott. Exempelvis bör åtgärdsplan omedelbart upprättas och behandlas av styrelsen. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Björn Levnader, Lennart Jonsson, Börje Lidberg, Roger Lundberg, och Linda Marklund, Komrev redogjort för rapporten. Kommunstyrelsen beslutar att beakta rapporten i det fortsatta arbetet. Exp till Revisorer Samtliga nämnder och enheter

11 Kommunstyrelsen Ks 231 Dnr 00071/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2009 IT-enheten Lorenz Hallnor, IT-chef redovisar vid dagens sammanträde den översyn av IT-enheten som är genomförd. Verksamhetsuppföljningen innehåller Ekonomisk analys Verksamhetsanalys Nyckeltalsanalys Mål IT-enheten Vad IT-enheten gör Systemlista Valda kostnadsminskande åtgärder Valda kostnadsökande åtgärder Budget 2010 Förslag till utredningar för besparingar på övriga verksamheter Organisationsförslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

12 Kommunstyrelsen Ks 232 Dnr 00066/ Översyn av privata och offentliga lokaler för samverkan kring tillväxt och utveckling I syfte att skapa bra förutsättningar för tillväxt i kommunen har utvecklingsenheten tillsammans med sysselsättningsenheten tagit fram ett förslag för det framtida Arvidsjaur. Förslaget innebär att se över lokaler gällande utbildningssituationen i framtiden. Hur utvecklingsenheten och sysselsättningsenheten kan samverka bättre i gemensamma lokaler med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lärcentrat, turistbyrån, företagarna, Akademi norr, Almi m m. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till fastighetschef Joachim Blomberg att utreda ärendet vidare och redovisa resultatet vid kommunstyrelsens sammanträde i november Vid dagens sammanträde redovisar Joachim Blomberg visar ett diskussionsunderlag för effektivt lokalutnyttjande i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetschef Joachim Blomberg att fortsätta arbetet med att utreda ett effektivt lokalutnyttjande utifrån koncernnyttan att i första hand utreda möjligheten att flytta verksamheten vid Fridhemsskolan till Sandbackaskolan. Exp till:.joachim Blomberg.Mikael Reinholdsson.Bengt Norén

13 Kommunstyrelsen Ks 233 Dnr 00255/ Skrivelse om lokaler för trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel PRO Samrådsgrupp har lämnat in en skrivelse angående lokaler för trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel och vill att en kostnadsutredning görs för att iordningställa dessa lokaler med hissar och andra saker som måste finnas för ett tryggt boende. Definition av trygghetsboende Bostäder för äldre. Höga krav på tillgänglighet, gemensamhetslokaler, trygghetslarm, servicevärd. Definition av seniorboende Ordinärt boende (med ev. hemtjänstinsatser) anpassat för seniorer. Tillgång till gemensamhetslokaler. Definition av särskilt boende/äldreboende Boende med tillsyn dygnet runt. Socialnämnden har upprättat förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar./. att till PRO Samrådsgrupp sända socialnämndens yttrande tillsammans med definition på trygghetsboende, seniorboende och särskilt boende/äldreboende. att uppdra till Arvidsjaurhem AB att upprätta en kostnadskalkyl för total ombyggnation av lokaler i Glommersträsk och Moskosel till ett trygghetsboende. att Arvidsjaurhem AB skickar svaret till PRO Samrådsgrupp samt en kopia till kommunstyrelsen. Exp till PRO Samrådsgrupp A-Hem Nämndskansli

14 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (3) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander PRO Samrådsgrupp Direktval Yttrande i ärende om trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel, Dnr Bakgrund/sammanfattning PRO i Moskosel och Glommersträsk har skrivit till kommunstyrelsen med fråga om iordningställande av lokaler för Trygghetsboende i byarna som ett alternativ till att skapa fler platser i trygghetsboende i centralorten. Frågan om olika boendeformer för äldre i glesbygden är utredd vid flera tillfällen. En mera genomgripande utredning beträffande Moskoselsområdet gjordes 1992, Dnr Utredningen kom fram till att hälften av de personer över 70 år som då bodde i området ville flytta till annan ort om/när det blev aktuellt med annan boendeform än det egna hemmet. De 23 som hade hemtjänst var mycket nöjda med den hjälp de fick. Behovet av annan boendeform i Moskosel bedömdes därför vara för litet för att motivera byggande av ett boende för äldre. Utredning av äldreomsorgen i Moskoselsområdet har gjorts även Den visade att antalet brukare i Moskosel sjunkit från 31 personer 1999 till 29 personer Omsorgstiden hade ökat och det betydde att de som fick hjälp hade större vårdbehov. Under våren 2003 genomfördes en utredning av äldreomsorgen med fokusering på nattillsyn i Moskosels och Glommersträskområdet. Utredaren föreslog utbyggnad av hemtjänsten såväl natt som dag i hela kommunen för att motverka att personer från glesbygden tvingades flytta in till äldreboende för tidigt. Utredningen lämnades till fullmäktige där det beslutades att den skulle ligga till grund för långtidsplaneringen inom kommunala nämnder och företag. Befolkningsunderlag och prognos talade för att antalet äldre skulle öka och därmed även omsorgsbehovet för personer över 80 år. Genomgång av befolkningstalen visar att flyttningen från byarna även omfattar äldre personer så de verkliga befolkningstalen är betydligt lägre än prognosen. För personer 85-w låg prognosen på 78 för 2008 men i verkligheten bodde 25 personer i den åldern i Glommersträsk och kringliggande byar För Moskoselsområdet var prognosen 76 och verkligheten 26 personer äldre än 85 år.

15 Under 2008 och 2009 har socialtjänsten och vårdcentralen genomfört förebyggande hembesök som också bidragit med information om äldres situation. 42 personer som besökts bor på ort med mindre än 50 invånare, 10 personer på ort med invånare, 18 personer på ort med invånare och 132 personer på ort med mer än 500 invånare. När man ser till könsfördelningen mellan orterna kan man se att männen är fler än kvinnorna på de mindre orterna (41,2 % - 29,8 %) och merparten av kvinnorna är bosatta inom tätorten (70,1 % - 58,8 %). 92 personer bor i egen villa (45,5 %), fler män än kvinnor procentuellt sett och 97 personer (48 %) bor i hyreslägenhet där kvinnorna är i majoritet. 88 % av de tillfrågade tyckte att deras bostad passade dem. Frågan om var man ville bo ifall man skulle flytta ställdes inte. Äldreboendet i Glommersträsk inrättades 1992 med fyra ettor och sex tvåor. Hemtjänst och nattpatrull inrättades genom att resurser omfördelades från hemtjänsten. Nattpatrullen innebar ensamarbete på deltid för vårdbiträden/undersköterskor omvandlades Ängsbacka till ordinärt boende och detta innebar bl.a att nattpersonal togs bort. Larm åtgärdas via räddningstjänsten och larmen har minskat successivt. 2 (3) Den erfarenhet som finns från äldreomsorgens ledning visar att många äldre vill bo kvar i sitt eget, gamla, hem så länge som möjligt. När man flyttar söker man sig hellre till ett ställe där man har närhet till samhällsservice, t.ex. i form av vårdcentral, affärer, mm. Under åren efter Ängsbackas nedläggning som äldreboende har det visat sig svårt att få hyresgäster till lägenheterna. Hålhyror har bekostats av kommunen. Under sommaren 2008 fick flyktingar som kommit via den kommunala flyktingmottagningen flytta in i några av lägenheterna. Trots detta finns det idag tillgång till lägenheter i huset ifall någon äldre person vill flytta in. Hemtjänsten har sin lokal i huset och man har möjlighet att äta tillsammans i matsalen. Nattillsyn saknas men personer som har larm får hjälp nattetid via räddningstjänsten. För Moskosel gäller sedan årsskiftet att larm nattetid åtgärdas av hemtjänstens nattpatrull med hjälp av Taxi. Tre larm har åtgärdats på detta sätt under Idag finns 16 brukare i Moskosel med omnejd (12 hushåll), Glommersträsk har 30 brukare fördelat på 24 hushåll. Glommersträsk och Moskosel med omnejd har minskat sina befolkningstal och det visar sig i alla åldrar. Antagligen kommer trenden med inflyttning till större orter att fortsätta så länge som det inte finns arbetstillfällen i byarna. Hemtjänsten har ibland viss svårighet att rekrytera personal ute i byarna och det visar på det faktum att förhållandevis många i arbetsföra åldrar redan lämnat glesbygden.

16 3 (3) 2. Ekonomisk analys Socialnämnden kommer under de närmaste åren att tvingas spara, precis som alla andra förvaltningar. Budgetramen minskar successivt, samtidigt som utgifterna för t.ex. försörjningsstöd ökar. Förändringen att skapa fler platser i trygghetsboende i centralorten har inneburit att vi sparat pengar på äldreboendeplatser. Vi ligger hela tiden på gränsen till att klara verkställigheten av fattade beslut och att ta hem utskrivningsklara patienter. Den föreslagna byggnationen på Ringelstaområdet skulle innebära att vi kan göra om ytterligare en del av Ringelsta till trygghetsboende. Det nybyggda vård och omsorgsboendet skulle vara mera ändamålsenligt och vi skulle kunna samnyttja personal mellan olika enheter. Kostnaden för nattillsyn i Glommersträsk utreddes 2008: Sovande jour motsvarar ungefär kostnaden för en heltidstjänst, d.v.s ca /år. Alternativet kräver att minst 6 personer ur personalgruppen är villiga att arbeta på detta sätt, med färre personal på jourlistan medför detta ytterligare förkortning av arbetstiden på dagen. Nattpatrull i Glommersträsk skulle enligt beräkning kräva tillskott med 1,92 årsarbetare till en kostnad av /år. Budgetramen för 2010 är minskad med 2 miljoner och i vår personalintensiva verksamhet är det i stort sett personal, upp till 5 tjänster, vi måste spara in för att klara ramen. 3. Slutsats och förslag till beslut Mot bakgrund av dels befolkningsutvecklingen i glesbygden, dels av den ekonomiska situationen bedöms det mera rimligt att satsa på trygghetsboende i centralorten samt så bra hemtjänst som det är möjligt utifrån förutsättningarna i hela kommunen. Ann-Sofi Levander Socialchef

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 234 Dnr 00283/ Utvärdering - Skoterkörning längs kommunens gator och vägar samt skoterleder i Arvidsjaurs tätort säsongen 2008/2009 Kommunfullmäktige har initierat ärendet om försök med skoterkörning längs kommunens gator i Arvidsjaurs tätort. Ärendet är även initierat av Polisen och Arvidsjaurs snöskoterförening. Enligt trafikförordningen är det förbjudet att köra skoter längs kommunens gator. Kommunen har dock möjlighet att genom särskilt beslut medge viss avvikelse från detta och tillåta skoterkörning. Den avvikelse som kommunen, i detta fall, kan medge gäller enstaka gator, ej större områden. Reglering av skotertrafik ur ordnings- och säkerhetssynpunkt sker genom särskilt beslut i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (s.k. lokal trafikföreskrift). Kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet och ansvarig för gator och skoterleder i samhället samt dess drift och underhåll. Som en följd av ovanstående beslutade miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att på prov fr.o.m t.o.m tillåta körning med skoter på några av kommunens gator i Arvidsjaurs tätort. För att anpassa, underlätta och styra upp skotertrafiken utökades även antalet skoterleder i tätorten. I beslut i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden utökades försöksperioden till Försöket med skoterkörning har utvärderats Utvärderingen har överlämnats till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen. MBHN har vid sammanträde ställt sig positiv till en förlängning av tidigare försök med terrängskoterkörning längs kommunens gator i Arvidsjaurs tätort och är positiv till att försöket utökas med ytterligare två gator (Sandbacksgatan och Hantverkargatan.) Exp till MBHN Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något emot förlängning av tidigare försök med terrängskoterkörning längs kommunens gator i Arvidsjaurs tätort att ställa sig positiv till att försöket utökas med ytterligare två gator (Sandbacksgatan och Hantverkargatan).

18 Kommunstyrelsen Ks 235 Dnr 00297/ Cementeldstäder (Medborgarförslag) Karl-Erik Stenlund, Arvidsjaur har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska byta ut sina eldstäder av trä till eldstäder av cement. Kommunfullmäktige beslutade föreslås beredas och beslutas av kommunstyrelsen. Leif Ståhl, parkenheten, har i skrivelse svarat att sista åren har kommunen på försök satt ut timmrade eldstäder men dessa har blivit utsatta för skadegörelse. Under 2009 har parkenheten satt upp betong- och steneldstäder. Arbetsutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att meddela förslagsställaren att arbetet med att sätta upp betong- och steneldstäder har påbörjats. Exp till Karl-Erik Stenlund Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen Ks 236 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år 2009 Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel kan bidrag sökas av byastugeföreningar, bygdeföreningar, bygdegårdsföreningar och byaintresseföreningar. Kommunen har översänt inkomna ansökningar till styrelsen för Föreningen Arvidsjaurs Byar som är remissorgan vid fördelning av bygdemedel. Inkomna ansökningar har gått till Föreningen Arvidsjaurs Byar på remiss som lämnat yttrande. FAB godkänner samtliga ansökningar, men de sökande måste komplettera sin ansökan med ett protokollsutdrag där det framgår att projektet är av allmänt intresse för byn. Arbetsutskottet har beslutat att de berörda föreningarna ska lämna in ett protokollsutdrag där det framgår att projektet är av allmänt intresse för byn. Kompletteringar har inlämnats av de berörda föreningarna och Kommunstyrelsen beslutar./. att hos Länsstyrelsen tillstyrka ansökningar om bygdemedel år 2009 för en summa av kronor enligt bilaga till protokollet. Exp till.länsstyrelsen

20 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Föreningen Arvidsjaurs Byar Bygdemedel 2009 Byaförening Projekt Äskat a b c d % Föreslaget bidrag Mausjaurs Bygdeförening Uppförande av kr x x x x kr handikapptoalett Åkrokens Byaförening Inköp och kr x x x x kr installation av luftvärmepump Åkrokens Byaförening Larm x x x x Totalt: kr (a, b, c, d = p och 4. i kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel.) x = uppfyllt. Anm Anmärkningar:

21 Kommunstyrelsen Ks 237 Dnr 00083/ Nyttjande av Nordanås 2:4 (Glomméhuset) Utvärdering I samband med ett arv från Per-Fredrik Glommé, en av våra mest kända konstnärer, fick kommen en större grupp av konstnärliga alster samt fastigheten Nordanås 2:4. Enligt testementet har Arvidsjaurs kommun erhållit Nordanås 2:4 utan förbehåll. Kommunen har idag en fastighetsvolym till ett värde av ca 40 miljoner kronor. Med en så stor volym är det av yttersta vikt att lokalerna används så mycket som möjligt av kommunens verksamheter och av våra medborgare. Kommunstyrelsen beslutade att innan beslut tas om eventuell avyttring av fastigheten Nordanås 2:4, ge Camp Gielas i uppdrag att ansvara för uthyrning av Nordanås 2:4 (Glomméhuset) under ett år fr o m , att kommunens förvaltningar får nyttja Glomméhuset fritt under tid när huset inte är uthyrt till privata och att utvärdering av nyttjandet av Glomméhuset skall ske i november 2009 Katarina Landstedt har sammanställt nyttjandet av huset. Sammanställningen visar att Glomméhuset har hyrts ut en vecka under Kommunens förvaltningar har nyttjat huset vid några tillfällen. De totala intäkterna för det gångna året är kr. Arbetsutskottet har upprättat förslag till beslut. Yrkanden Exp till Joachim Blomberg Camp Gielas Turistbyrån Kommunens förvaltningar Sven-Olov Granlund (c) Innan försäljning sker ha en dialog med Glommés vänner. Två yrkanden finns. Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter han förklara att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Nordanås 2:4 genom anbudsförfarande. att vid utvärdering ska högsta bud gälla.

22 Kommunstyrelsen Ks 238 Dnr 00326/ Förvärv av tomtmark i anslutning till Jakob Larsagärdan 4 Lapland Lodge Anita Gebhard, ägare av Lappland Lodge i Arvidsjaur, önskar utöka sin fastighet, Jakob Larsagärdan 4, (ca 670 kvm) med syftet att bland annat uppföra ett mindre sommarcafé samt en yta för fiskeinformation för sommargäster. Ytan används idag främst som extra p-yta till kyrkans besökare. Planingenjör Cecilia Reinestam har yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att sälja del av fastigheten Jakob Larsagärdan 4 till Lapland Lodge. Efter justering av protokollet har det visat sig att ett det finns sakfel i beslutet, varför ärendet tas upp på nytt. Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 till ägare av Jakob Larsagärdan 4 till Lapland Lodge, under förutsättning att exploatören bekostar en planändring för området. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson och kommunchef Barbro Ternert att underteckna erforderliga köpehandlingar att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Exp till Anita Gebhard Per Lidström Barbro Ternert Jerry Johansson

23 Kommunstyrelsen Ks 239 Dnr 00116/ Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet I samband med behandling av delårsbokslut för kommunstyrelsens resultatområden har kommunstyrelsen beslutat att uppdra till budgetutskottet tillsammans med kommunchefen, upprätta en åtgärdsplan för att återställa underskottet i kommunstyrelsen Exp till Kommunstyrelsens enheter Kommunfullmäktige Revisorer./. Prognosen för 2009 visar ett underskott med tkr totalt; Kommunfullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare -59 tkr Kommunstyrelsen tkr Omställning tkr Sysselsättningsenheten tkr Affärsverksamhet -669 tkr Tekniska -80 tkr Fastigheter tkr Stödfunktioner 719 tkr Kostenheten 548 tkr Utvecklingsenheten 165 tkr Sandbacka tkr tkr Verksamhetsförändringar har redovisats för i stort sett samtliga enheter. Sammantaget innebär detta besparingar på ca 5,5 Mkr. Budgetutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa åtgärdsplan för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till detta protokoll. att redovisa åtgärdsplanen till kommunfullmäktige

24 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (12) BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN Avser: SAMMANFATTNING KOMMUNSTYRELSEN Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Åtgärd Kommunfullmäktige, Valnämnd 0 0 Kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Stödfunktionen Sandbacka Utvecklingsenheten 0 0 Kostenheten Tekniska Fastigheter Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Summa besparing

25 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Kommunfullmäktige, Valnämnd Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Kostnadsökningen beror på att 2010 är valår. Det innebär ökade kostnader för valnämnden och för kommunfullmäktige. Ev ändringar i den politiska organisationen slår igenom först Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad Prognos/ årseffekt utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare

26 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Kommunstyrelsen Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Ändring i den politiska organisationen behandlas efter valet Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad Prognos/ årseffekt utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Kulturnämnden har beslutat att bara lämna bidrag till barn- och ungdomsverksamhet Kommunstyrelsen tillämpar samma regler. Kommunstyrelsen begränsar sitt deltagande i föreningar och organisationer Överföring av kostnader för skolutskottet till barn- och ungdom Ändringar i linjenätet busstrafik Ändringar tågtaxi till Jörn Summa besparing

27 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Sysselsättningsenheten Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Projektet Ungdomar ut försvinner Anställningsstöd används till att bidra till personal vid Hängengården och hos fornminnesföreningen. Bidraget tas bort Skyddat arbete Osa flyttas över till resp verksamhet där de finns placerade. Feriearbeten tas bort förutom tim //dag för åk9 + åk 1 i två veckor Refugen avvecklas 2011 i samband med att arbetsledaren går i pension ,0 Idéums budget återställs till faktisk kostnad. Detta finansieras genom ökade intäkter från tjänsteförsäljning. (+500). Ånyo förs över till Avfallsenheten och blir helt intäktsfinansierad. Sammanslagning av sysselsättnings- och utvecklingsenheten samt flykting. SUMMA besparing

28 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Stödfunktionen Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Löner Byte av lönesystem medför minskade driftkostnader och på sikt mindre behov av personal , ,0 IT It-enheten är under översyn. Resultatet presenteras i oktober , ,0 Konsumentrådgivning Tjänsten återbesätts inte utan köps av Arjeplog , ,5 Summa besparing

29 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Sandbacka Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Förändrad organisation ger minskad 600 1, ,5 administration. Genomförs Summa besparing

30 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Kostenheten Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årsarbetare Minskat elevantal i byarna Ingen tillsättning av vakant tjänst 0, ,5 200 Anpassning till antal ätande Reducering av antal tjänster 0, , ,5 Fler sålda portioner Summa besparing

31 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Tekniska Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Ledningsfunktionen Medel till Gis och konsulter Parker Inga sommarblommor Minskning en säsongsanställd Föreningsdrivna anläggningar Minska bidragen med 50% Gatuenheten Fortsatt minimalt underhåll av gatorna med en ökad underhållsskuld som skjuts på framtiden. Endast rep av skador och mindre asfaltåtgärder kan utföras med rambudgeten Vi får hoppas att kommande vinter blir ungefär som den senaste. Budgeten baserad på de fyra senaste vintrarna med dagens prisbild och med en uppräkning med 3% för Det klarar vi inte med rambudgeten. Vi får dessutom att antal gator av Vägverket också fr.o.m 1 nov.

32 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Tekniska (forts) Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Vi är i ett vägskäl där vi måste bestämma i vilken riktning vi skall gå när det gäller vår belysningsanläggning för framtiden. Den nya lagen, om förbud mot kvicksilverlampan, som träder i kraft 2015 och all ny teknik som finns för styrning måste ses över. För det behöver vi hjälp med utredningar och beräkningar mm. dessa resurser har vi tyvärr inte och ryms inte inom rambudgeten. Förslag till direkt åtgärd oavsett budget är att byta ut alla 250W kvicksilverarmaturer, kapa stolpen där dessa sitter och montera en mer energieffektiv ljuskälla samt ta bort vägbelysning efter JVG mellan stallet och Gielas, ca 15 stolpar, eftersom det finns en GC-väg som är belyst där. Fordon har egen belysning och gående och cyklister "tvingas" in på GC-vägen. Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Summa besparing

33 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Tekniska - Centrumbadet Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Ufall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Ufall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Ufall antal årarbetare CENTRUMBADET Stänga Moskosels utebad Miljöinspektören har varit på inspektion sommaren 2009 och krävt att anläggningen måste renoveras på grund av att den är nedsliten och att det måste tas prover dagligen om vi ska ha verksamhet igång Summa besparing

34 BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN (12) Avser: Tekniska - Camp Gielas Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd CAMP GIELAS Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Ufall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Ufall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Ufall antal årarbetare Låta bli att pista och tända belysningen på kommunspåret. Att sluta pista det så kallade Kommunspåret. Detta beslut stöds helt av de lokala skidklubbarna. Om det kommer ett stort träningsläger eller ett landslag, kan spåret naturligtvis köras upp, eftersom det ger intäkter till kommunen i form av boende vid Camp Gielas. Mindre reparation pistmaskin Att öka priserna med 15 % för husvagnsplats vid Camp Gielas. Trenden av husvagn- och husbilsbesökare går stadigt uppåt. Camp Gielas är i det närmaste fullsatt dagligen under sommarsäsongen Summa besparing

35 12 (12) BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN Avser: Tekniska - Fastigheter Redovisas i Tkr Ökad kostnad med minustecken Åtgärd Fastigheter Bilaga Planerad årseffekt Med i Delår Antal anställda Utfall antal årsarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Planerad årseffekt Prognos/ utfall Antal anställda Utfall antal årarbetare Försålda fastigheter Minskade avskrivningar räntor samt driftnetto på redan sålda fastigheter Minskat underhållsbehov på de sålda fastigheterna. ( 50 kr/m2) Detta finns inte i budgeten, men hade kommit i framtiden om vi behållit fastigheterna Personalminskning 1,75. Fastighetsskötare , ,75 Ändringar i försäkringarna Försäljning av Bernhardsborg Bostadsrätten Renen 12 Nordanås Brandstation i Moskosel Spånhålan Gielas betalar underhåll, skatt och försäkringar av egna intäkter SUMMA besparingar

36 Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheterna Bernhardsborg, Renen 12, Brandstation och "Spånhålan" i Moskosel samt bostadsrätt Skatan 6 Ks 240 Dnr / Dnr 00116/ Kommunstyrelsen har upprättat en åtgärdsplan för att återställa underskottet i kommunstyrelsen. I åtgärdsplanen finns det upptagit försäljning av fastigheterna Bernhardsborg, Bostadsrätten på Storgatan, Renen 12, Nordanås 2:4, Brandstation i Moskosel och Spånhålan i Moskosel. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetschef Joachim Blomberg att sälja fastigheterna; Arvidsjaur 8:13 (Bernhardsborg) Bostadsrätten, Storgatan 10 B (Skatan 6) Renen 12 Moskosel 1:101 (Brandstationen i Moskosel) Moskosel 1:74 (Spånhålan) Exp till Joachim Blomberg

37 Kommunstyrelsen Ks 241 Dnr 00401/ Remiss - Förslag till bildande av naturreservaten Långsträskberget, Blisterberget, Såkevarebergen, Storberget-Renberget, Granbergen och Gardevare samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut om bildande av naturreservat samt skötselplaner för följande områden; Långsträskberget Blisterberget Såkevarebergen Storberget-Renberget Granbergen Gardevare Samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget. Länsstyrelsen önskar, med hänvisning till 25 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) kommunens yttrande över förslagen. Exp till Länsstyrelsen./. Yttrandet ska vara inlämnat till länsstyrelsen Yrkanden Britt-Inger Hedman (v) Att bilda naturreservat enligt länsstyrelsens förslag. Jerry Johansson (s) Att avslå förslag om bildande av naturreservat. Två yrkanden finns. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Johanssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag om bildande av naturreservat enligt bilagt yttrande.

38 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Datum Arvidsjaurs kommun (2) Handläggare Jerry Johansson Länsstyrelsen Norrbottens län Luleå Direktval Yttrande angående förslag till bildande av naturreservaten Långsträskberget, Blisterberget, Såkevarebergen, Storberget-Renberget, Granbergen och Gardevare samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget inom Arvidsjaurs kommun Era diarienummer: , , , , , , Efter att tagit del av Era förslag till reservatsbildningar avger Arvidsjaurs kommun följande yttrande: Arvidsjaurs kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, vilken översiktligt ska reglera mark och vattenanvändningen i kommunen. Arbetet med planen kommer troligen att ta ett par år att färdigställa. Samtidigt pågår ett arbete, tillsammans med Arjeplogs kommun, med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen avseende möjligheten att etablera vindkraftsparker. Det är idag för tidigt att avgöra vilka områden för vindkraft som kan bli aktuella. Vad vi kan se ligger vissa av de föreslagna naturreservaten på platser med goda vindförhållanden vilket kan leda till vissa intressekonflikter. Under senare år har intresset att undersöka förekomsten av mineraler inom Arvidsjaurs kommun ökat. Var i kommunen brytvärda mineraler finns lokaliserade kan ingen i dag överblicka. Av de översända kartorna framgår att minst ett av förslagen kan beröra område där Bergsstaten redan meddelat undersökningstillstånd. Om de föreslagna reservatsbildningarna genomförs kan dessa få en hämmande effekt på intresset att ansöka om undersökningstillstånd. Ett beslut om reservatsbildningarna kan även i ett senare skede försvåra undersökningsarbeten för framtida prospektörer.

39 2 (2) Arvidsjaurs kommun finner även att vår kommun är kraftigt överrepresenterade i planerna för framtida naturreservatsbildningar. Eventuella framtida naturreservatsbildningar bör jämnare fördelas mellan rikets olika kommuner inte minst med tanke på tillgängligheten för gemene man. Med en sådan omfattande naturreservatsbildning som föreslås, anser Arvidsjaurs kommun att man måste anställa personal och avsätta medel för skötsel. Vi har väldigt avskräckande exempel i form av total avsaknad av skötsel i Reivo. De föreslagna områdena är i de flesta fall lokaliserade till platser där skogsbruket varit mindre lönsamt och som i sig utgjort ett visst skydd. I dagsläget är redan 25% av Norrland skyddat, därav är det svårt att se ett mervärde i att höja skyddsgraden ytterligare. Då det är mycket svårt att förutse konsekvenserna av de föreslagna reservatsbildningarna, för bl.a. möjligheterna att i framtiden skapa arbetstillfällen, motsätter sig Arvidsjaurs kommun upprättande av föreslagna reservatsbildningar. Arvidsjaurs kommun är villig att föra en framtida dialog inför framtida reservatsbildningar och dess skötsel när kommunens översiktsplanering är klar. Jerry Johansson Kommunstyrelsens ordförande

40 Kommunstyrelsen Ks 242 Dnr 00363/ Teckningsrätt för kommunen Enligt beslut om delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen har kommunstyrelsens ordförande rätt att besluta om att uppta anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget samt beslut om konvertering av lån. Enligt kommunstyrelsens reglemente om ej annat anges i delegation eller vid olika enskilda beslut undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. Eftersom kommunalrådet har begärt entledigande från sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och har ledigt fram tills dess ny ordförande blir utsedd, tas frågan om teckningsrätt upp till beslut. Kommunstyrelsen beslutade att under Jerry T Johanssons ledighet bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Rune Grankvist samt kommunchef Barbro Ternert att underteckna handlingar avseende konvertering av lån och upptagande av anläggningslån samt köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar. Kommunstyrelsen beslutar Exp till Barbro Ternert Rune Grankvist Jerry T Johansson Ekonomi att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Jerry T Johansson samt kommunchef Barbro Ternert att underteckna handlingar avseende konvertering av lån och upptagande av anläggningslån samt köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla.

41 Kommunstyrelsen Ks 243 Dnr 00421/ Uppsägning av efterfrågestyrd servicetur Arvidsjaur-Jörn, linje 922 Kommunen har tecknad ett avtal med Länstrafiken Norrbotten angående efterfrågestyrd servicetur linje 922 (tågtaxi Arvidsjaur Jörn). Avtalet löper ut Arvidsjaurs kommun betalar kr under 2009 för linjen. Beräknad kostnad 2010 för denna linje är kronor. Kommunstyrelsen beslutar att inte teckna något avtal med Länstrafiken för efterfrågestyrd servicetur linje 922 (tågtaxi Arvidsjaur Jörn) fr o m Exp till Länstrafiken Mårten Enoksson Mikael Renberg

42 Kommunstyrelsen Ks 244 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Lars Holmkvist (s) begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott. Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulf Isaksson (s) som ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott. Exp till Ulf Isaksson Daniel Oskarsson Magnus Svensson Löner

43 Kommunstyrelsen Ks 245 Dnr 00360/ Val av ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsen beslutade att utse Ulf Isaksson som ordinarie ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott. Ulf lämnar därmed sin plats som ersättare i budgetutskottet. Kommunstyrelsen beslutar att uppta valärendet till behandling. Exp till Socialdemokraterna

44 Kommunstyrelsen Ks 246 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Lars Holmkvist (s) begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulf Isaksson (s) som ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. Exp till Ulf Isaksson Daniel Oskarsson Magnus Svensson Löner

45 Kommunstyrelsen Ks 247 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot samt vice ordförande i kommunstyrelsens skolutskott Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Lars Holmkvist (s) begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot och ordförande i kommunstyrelsens skolutskott och att utse Jan Åge Mikalsen (s) som ny ordförande i kommunstyrelsens skolutskott. Val av ordinarie ledamot samt vice ordförande i kommunstyrelsens skolutskott tas upp till behandling. Kommunstyrelsen beslutar att uppta välärendet till behandling. Exp till Socialdemokraterna

46 Kommunstyrelsen Ks 248 Dnr 00360/ Val av ordinarie ledamot i gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Lars Holmkvist (s) begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jerry T Johansson (s) som ordinarie ledamot i gemensam nämnd för drift av personalsystem för kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Norsjö. Exp till Jerry T Johansson Skellefteå kommun Malå kommun Norsjö kommun Löner

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott 2009-01-21 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-09-25 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.20. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2009-11-30 135 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.15. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.20 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid E 520 kl 13:15-16:00 Beslutande Stefan Bergman ordförande Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Catarina Lundberg

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-11.30. Beslutande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1. Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström (v)

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1. Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström (v) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-24 1 Plats och tid Kommunhuset, fredag 2014-01-24, klockan 8.00 11.35 Beslutande Caisa Abrahamsson (s) Roland Wermelin (c), till klockan 11.00 Kjellan Grundström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden 2005-01-18 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-01-18, kl. 13.00-15.15. Marianne Andersson (för Urban Granfelt)

Socialnämnden 2005-01-18 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-01-18, kl. 13.00-15.15. Marianne Andersson (för Urban Granfelt) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-01-18 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-01-18, kl. 13.00-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Benny Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 14 mars 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14:15-14.30 Erika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund

Läs mer