UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083"

Transkript

1 Revisionstjänst Region VB ALLMÄN ORIENTERING Regionförbundet Västerbottens län, Region Västerbotten inbjuder genom Regionens förtroendevalda revisorer anbudsgivare att lämna anbud på sakkunnigt biträde enligt nedan angivna uppdragsbeskrivning. Upphandlande myndighet är Region Västerbotten. Upphandlingen avser sakkunnigt biträde till kommunens revisorer för granskning av Regionens verksamhet. Den avser vidare sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna i Regionens bolag. Regionens revisorer agerar som beställare för den upphandlande myndigheten. Revisorerna disponerar för närvarande cirka kronor per år för revision av kommunen och dess bolag, varav till Regionen och till lekmannarevisionen. I anslaget ska inrymmas köp av sakkunniga biträden, revisorernas administration, samt kostnaderna för de förtroendevalda revisorerna som uppgår till c:a kronor. Den ekonomiska ramen för upphandlingen är således kronor/år. Den leverantör som ger störst mervärde för pengarna utses som vinnare. 1.1 DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNA Regionen har fem förtroendevalda revisorer som tillika är lekmannarevisorer i Regionens hel- och delägda aktiebolag. Regionen har en så kallad samlad revision, innebärande att de förtroendevalda revisorerna arbetar samordnat med att granska verksamhet och ekonomi i styrelsen. 1.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR REVISIONSARBETET De förtroendevalda revisorerna arbetar enligt kommunallagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bland annat att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. De förtroendevalda revisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i den regionala verksamheten. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. 1.3 REGION VÄSTERBOTTEN Regionförbundet Västerbottens län är ett kommunalt samverkansorgan utan beskattningsrätt som ägs av de 15 kommunerna i Västerbottens Län samt Västerbottens läns landsting. Förbundsstyrelsen inom Regionförbundet Västerbottens län är tillika kollektivtrafikmyndighet för länet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett kollektivtrafikutskott och ett arbetsutskott. Övriga beredande organ inför Förbundsstyrelsen är Kulturberedningen, Primärkommunala delegationen samt Utbildningsdelegationen. Förbundsfullmäktige är regionförbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen beslutar även i ärenden, samt bereder de ärenden som lyfts till Förbundsfullmäktige. Regionens ägande i bolagen är: NorrlandsOperan AB 60% (40% ägs av Umeå kommun) NorrlandsOperan AB har även ett vilande dotterbolag, Botnia Musik AB (60 %). Västerbottensteatern AB 60% (40% ägs av Skellefteå kommun) Regionförbundet Västerbotten Umeå Tel: Org.nr: Dnr: (6)

2 Västerbottens Museum AB 40% (60% ägs av Umeå kommun) Skellefteå Museum AB 40% (60% ägs av Skellefteå kommun) Skogsmuseet i Lycksele AB 49% (51% ägs av Lycksele kommun) AC-Net Externservice AB 76 % (Övriga 24 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft Elnät AB, Företagarna Västerbotten Service AB och, Umeå Energi Umenet AB) AC-Net Internservice AB 80% (Övriga 20 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft AB (samt Umeå Energi Umenet AB Länstrafiken i Västerbotten AB 100%. Bolaget äger Umeå Busstation AB 100% samt 25% i Norrtåg AB (övriga 75% ägs av Regionförbundet Jämtlands län, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken i Västerbotten AB äger även 2,1 % av Samtrafiken i Sverige AB. Norrbotniabanan AB 28,6% (Övriga71,4% ägs av Norrbottens Läns Landsting samt Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun samt Haparanda kommun) Transitio AB -5,3% (övriga 94,7% ägs av Landstinget i Uppsala län, AB Storstockholm lokaltrafik, Regionförbundet Jämtlands län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen, Landstinget Västmanland, Regionförbundet Dalarna, Örebro läns landsting, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Östergötland, Blekingetrafiken AB, Landstinget i Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region Skåne, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) Almi Företagspartner i Norr AB -24,5% (24,5% ägs av Norrbottens Läns Landsting, 51% ägs av ALMI Företagspartner AB) Ytterligare information om Regionen finns på Information om de olika bolagen finns på resp. bolags hemsida. 2.0 ALLMÄN INSTRUKTION FÖR UPPDRAGEN Uppdraget är att i enlighet med Kommunallagen kapitel 9 samt God revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven av Sveriges kommuner och landsting: se vara sakkunnigt biträde till Regionens förtroendevalda revisorer för granskning av Regionens styrelse. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och God revisionssed i kommunal verksamhet samt vad som sägs i lokala beslut och föreskrifter. De sakkunniga biträder också i arbetet med revisorernas administration. Planering, genomförande och rapportering ska ske i överensstämmelse med dokumenten: God revisionssed i kommunal verksamhet samt Revisionsprocessen och de etiska reglerna (utgiven av SKYREV, Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Genomförande och rapportering ska också ske i enlighet med den av de förtroendevalda revisorerna fastställda projektplaneringen. Vidare ska aktuella rekommendationer och vägledningar från SKYREV beaktas, för närvarande: Vid planering: Risk- och väsentlighetsbedömning, Projektplan innehåll och disposition. Vid granskning: Uttalande vid granskning av årsredovisning, Granskning av delårsrapport, Dokumentation av revisionsprojekt. Vid rapportering: Revisionsrapport innehåll och disposition. 2(6)

3 3.0 BESKRIVNING AV UPPDRAGEN Upphandlingen avser följande: UPPDRAGSBESKRIVNING 1. Fördjupade granskningar inklusive granskning av års- och delårsbokslut 2. Lekmannastödet för granskning av bolagen 3. Administrativt stöd 4. Revision av projekt 3.1 FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR - SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL REGIONENS FÖRTROENDEVALDA REVISORER UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som dokumenteras, samt att ta fram underlag/förslag till revisionsplan. 2) Genomföra kompletterande fördjupade granskningar av analyserande karaktär på områden där risk- och väsentlighetsanalysen och resultatet av den årliga granskningen så motiverar. 3) Ge löpande rapportering av pågående och färdigställda granskningsprojekts kostnader. 4) Övergripande granska styrelsen i syfte att bedöma dennes åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen ska dokumenteras och om de förtroendevalda revisorerna fordrar ska de sakkunniga medverka vid kommunikationen med styrelsen. 5) Granska årsredovisning och delårsrapportering. Granskningsarbetet av det sista året i avtalsperioden är slutförd först när revisorerna lämnat sin revisionsberättelse och övrig rapportering till fullmäktige även om avtal kan komma att slutas med annat företag för nästkommande avtalsperiod. 6) I samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning, med granskningen som grund, upprätta förslag till revisorernas utlåtande om god ekonomisk hushållning. 7) Ta fram underlag/förslag till de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse. 8) Ge stöd och rådgivning till de förtroendevalda revisorerna samt delta i deras överläggningar med fullmäktige och styrelsen efter önskemål. 9) Tillhandahålla sekreterarskap vid revisorernas sammankomster inklusive ärendeberedning, kallelse, och protokollskrivning samt handhavande av arkivfunktionen. 10) Ha beredskap för att på revisorernas uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens förvaltningar. 11) Tillsammans med revisorerna genomföra en årlig utvärdering av revisionens funktion och organisation SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Förnyelse Byte av teamets medarbetare får ske i samråd och efter godkännande av de förtroendevalda revisorerna. II. Specialister Teamet ska ha tillgång till specialister på kommunal juridik, ekonomi, verksamhet, IT, organisation, miljöbokslut och jämställdhetsbokslut att nyttjas när uppdraget så erfordrar. III. Ledning Teamet och de enskilda granskningsprojekten ska ledas av en uppdragsledare som är certifierad kommunal revisor. IV. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. V. Kvalitetssäkring Upphandlat företag ska tillämpa ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att arbetet genomförs i enlighet med God revisionssed i kommunal verksamhet. För stöd till revisorernas 3(6)

4 administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. VI. Kompetensutveckling Upphandlat företag ska tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för förtroendevalda revisorer. VII. Grundbemanning De förtroendevalda revisorerna ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har insikt och erfarenhet av kommuners förutsättningar, verksamhet och ekonomi som till sin art och omfattning motsvarar Regionens verksamhet och organisationsform. Stor vikt läggs vid förmåga att göra analys och utvärderingar av verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet och att göra ekonomiska analyser. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. VIII. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för Regionens politiker och tjänstemän när revisorerna så fordrar. IX. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från revisorer i andra kommuner, landsting och regioner och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. X. De sakkunniga får inte anlitas för rådgivningsuppdrag av Regionen eller dess bolag utan de förtroendevalda revisorernas medgivande. Det ska då ske på ett sådant sätt att de sakkunniga biträdena till kommunens förtroendevalda revisorer bevarar sitt oberoende och sin integritet. XI. De förtroendevalda revisorerna skall ha möjlighet att anställa egen revisor/ assistent. Ifall detta blir aktuellt tar revisorerna upp förhandling med anbudsgivaren om förändring av grundbemanning och andra konsekvenser som anställningen medför. XII. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen och för bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska. 3.2 SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL LEKMANNAREVISORERNA FÖR GRANSKNING AV KOMMUNENS AKTIEBOLAG Uppdraget är att i enlighet med Aktiebolagslagen kapitel 10, Kommunallagen samt God revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i Regionens aktiebolag för granskning av dessa företags verksamhet. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med lekmannarevisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och vad som sägs i God revisionssed i kommunal verksamhet samt lokala beslut och föreskrifter UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Samma krav som beskrivs i punkterna 1-3 under rubrik Uppdraget omfattar att årligen: 2) Biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i Regionens bolag med granskning av verksamheten ur ett ändamålsperspektiv. 3) Ta fram underlag/förslag till lekmannarevisorernas granskningsberättelser. 4) Ge stöd och rådgivning till lekmannarevisorerna, deltagande i deras överläggningar med bolagens styrelse och ledning, godkända och/eller auktoriserade revisorer samt fullmäktiges presidium efter önskemål från lekmannarevisorn. 5) Ha beredskap för att på lekmannarevisorns uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens bolag. 4(6)

5 3.2.2 SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Samma krav som beskrivs i punkterna I III, samt V-VI under rubrik Särskilda krav på utförande, tillgänglighet, organisering etc.. II. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation som till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. För stöd till lekmannarevisorernas administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. III. Grundbemanning Lekmannarevisorn ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som uppdraget kräver. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. IV. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för kommunens politiker och tjänstemän samt bolagens styrelser när lekmannarevisorn så fordrar. V. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från lekmannarevisorer i andra kommuner, landsting och regioner, och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. VI. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska LEKMANNAREVISORERNA Lekmannarevisorn utses bland Regionens förtroendevalda revisorer. Lekmannarevisorerna arbetar enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bl. a. att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. Lekmannarevisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i Regionens aktiebolag. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan Regionens förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorerna, de godkända eller auktoriserade revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. Vissa av bolagen är delägda av Regionen tillsammans med en kommun/flera kommuner, eller ett landsting/fleras landsting som också utser lekmannarevisorer i dessa bolag. Dessa lekmannarevisorer har tillgång till ett eget sakkunnigstöd. Detta innebär att lekmannarevisorerna från Regionen i samarbete med lekmannarevisorerna från de andra delägarna från tillfälle till tillfälle kan komma att nyttja gemensamt sakkunnigstöd från enbart endera parten. Där Regionen är samägande i ett bolag ska man kunna samordna biträdet med den andra ägaren/de andra ägarna 3.3 ADMINISTRATIVT STÖD Det administrativa arbetet består i huvudsak av följande: 5(6)

6 KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ KOMMUNKONCERN Administration av revisorernas/lekmannarevisorernas sammankomster och sammanträden (beredning av ärenden, kallelser, minnesanteckningar och protokollskrivning, skrivelser, expediering, lokalbokning, revisorernas underlag för sina arvoden och kostnadsersättningar mm). Antalet sammankomster/sammanträden beräknas uppgå till fem per år och pågår i genomsnitt i 2-3 timmar under dagtid. Bokning och visst deltagande vid möten och överläggningar mellan revisorerna och regionfullmäktiges presidium, regionledningen, samt styrelsen. Antalet sådana möten och överläggningar uppskattas till 4-6 per år och pågår i genomsnitt i högst en timme under dagtid. Löpande uppföljning av revisorernas ekonomi och revisionsplan. Spridning av kunskap om revisionens verksamhet både bland styrelsen och bolagen som revideras och bland allmänheten bl.a. genom uppdatering av webbsidan för revisionen. De sakkunniga ska vidare även sköta revisorernas offentlighetsfrågor och fullgöra revisorernas ansvar som myndighet enligt gällande lagstiftning. Med offentlighetsfrågor menas främst posthantering, ärenderegistrering, diarieföring, utlämnande av handlingar, gallring och arkivering enligt dokumenthanteringsplan, samt överlämnande till kommunens arkiv. Revisorernas administration bedöms ta ca 10 timmar per kvartal i anspråk. 3.4 REVISION AV PROJEKT Anbudsgivaren ska lämna revisionsintyg av projekt till Länsstyrelsen, Lead Partner, samt EU:s och andra myndigheter. Uppdraget utgår normalt från projektledaren och uppdraget återdebiteras projektet. Revisionen genomförs enligt gängse mallar. 4.0 MUNTLIG PRESENTATION AV ANBUDET Anbudsgivaren ska vara beredd på att ge en konkret beskrivning av sitt anbud och att ge en muntlig presentation av en av de inlämnade projektredovisningarna. Presentationen får max ta 1 timme och 45 minuter. Datum för detta är preliminärt planerat till den 26 augusti men kan bli förskjutet. Det definitiva datumet för mötet kommer att meddelas senast den 18 augusti. Den föreslagna projektledaren bör vara närvarande vid presentationen. Andra föreslagna projektmedarbetare bör även vara med i mån av möjlighet. 6(6)

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet 1 Innehållsförteckning INLEDNING... sidan 4 DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN... sidan 4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER... sidan 5 DEN KOMMUNALA SEKTORNS

Läs mer