UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083"

Transkript

1 Revisionstjänst Region VB ALLMÄN ORIENTERING Regionförbundet Västerbottens län, Region Västerbotten inbjuder genom Regionens förtroendevalda revisorer anbudsgivare att lämna anbud på sakkunnigt biträde enligt nedan angivna uppdragsbeskrivning. Upphandlande myndighet är Region Västerbotten. Upphandlingen avser sakkunnigt biträde till kommunens revisorer för granskning av Regionens verksamhet. Den avser vidare sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna i Regionens bolag. Regionens revisorer agerar som beställare för den upphandlande myndigheten. Revisorerna disponerar för närvarande cirka kronor per år för revision av kommunen och dess bolag, varav till Regionen och till lekmannarevisionen. I anslaget ska inrymmas köp av sakkunniga biträden, revisorernas administration, samt kostnaderna för de förtroendevalda revisorerna som uppgår till c:a kronor. Den ekonomiska ramen för upphandlingen är således kronor/år. Den leverantör som ger störst mervärde för pengarna utses som vinnare. 1.1 DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNA Regionen har fem förtroendevalda revisorer som tillika är lekmannarevisorer i Regionens hel- och delägda aktiebolag. Regionen har en så kallad samlad revision, innebärande att de förtroendevalda revisorerna arbetar samordnat med att granska verksamhet och ekonomi i styrelsen. 1.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR REVISIONSARBETET De förtroendevalda revisorerna arbetar enligt kommunallagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bland annat att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. De förtroendevalda revisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i den regionala verksamheten. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. 1.3 REGION VÄSTERBOTTEN Regionförbundet Västerbottens län är ett kommunalt samverkansorgan utan beskattningsrätt som ägs av de 15 kommunerna i Västerbottens Län samt Västerbottens läns landsting. Förbundsstyrelsen inom Regionförbundet Västerbottens län är tillika kollektivtrafikmyndighet för länet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett kollektivtrafikutskott och ett arbetsutskott. Övriga beredande organ inför Förbundsstyrelsen är Kulturberedningen, Primärkommunala delegationen samt Utbildningsdelegationen. Förbundsfullmäktige är regionförbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen beslutar även i ärenden, samt bereder de ärenden som lyfts till Förbundsfullmäktige. Regionens ägande i bolagen är: NorrlandsOperan AB 60% (40% ägs av Umeå kommun) NorrlandsOperan AB har även ett vilande dotterbolag, Botnia Musik AB (60 %). Västerbottensteatern AB 60% (40% ägs av Skellefteå kommun) Regionförbundet Västerbotten Umeå Tel: Org.nr: Dnr: (6)

2 Västerbottens Museum AB 40% (60% ägs av Umeå kommun) Skellefteå Museum AB 40% (60% ägs av Skellefteå kommun) Skogsmuseet i Lycksele AB 49% (51% ägs av Lycksele kommun) AC-Net Externservice AB 76 % (Övriga 24 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft Elnät AB, Företagarna Västerbotten Service AB och, Umeå Energi Umenet AB) AC-Net Internservice AB 80% (Övriga 20 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft AB (samt Umeå Energi Umenet AB Länstrafiken i Västerbotten AB 100%. Bolaget äger Umeå Busstation AB 100% samt 25% i Norrtåg AB (övriga 75% ägs av Regionförbundet Jämtlands län, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken i Västerbotten AB äger även 2,1 % av Samtrafiken i Sverige AB. Norrbotniabanan AB 28,6% (Övriga71,4% ägs av Norrbottens Läns Landsting samt Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun samt Haparanda kommun) Transitio AB -5,3% (övriga 94,7% ägs av Landstinget i Uppsala län, AB Storstockholm lokaltrafik, Regionförbundet Jämtlands län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen, Landstinget Västmanland, Regionförbundet Dalarna, Örebro läns landsting, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Östergötland, Blekingetrafiken AB, Landstinget i Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region Skåne, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) Almi Företagspartner i Norr AB -24,5% (24,5% ägs av Norrbottens Läns Landsting, 51% ägs av ALMI Företagspartner AB) Ytterligare information om Regionen finns på Information om de olika bolagen finns på resp. bolags hemsida. 2.0 ALLMÄN INSTRUKTION FÖR UPPDRAGEN Uppdraget är att i enlighet med Kommunallagen kapitel 9 samt God revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven av Sveriges kommuner och landsting: se vara sakkunnigt biträde till Regionens förtroendevalda revisorer för granskning av Regionens styrelse. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och God revisionssed i kommunal verksamhet samt vad som sägs i lokala beslut och föreskrifter. De sakkunniga biträder också i arbetet med revisorernas administration. Planering, genomförande och rapportering ska ske i överensstämmelse med dokumenten: God revisionssed i kommunal verksamhet samt Revisionsprocessen och de etiska reglerna (utgiven av SKYREV, Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Genomförande och rapportering ska också ske i enlighet med den av de förtroendevalda revisorerna fastställda projektplaneringen. Vidare ska aktuella rekommendationer och vägledningar från SKYREV beaktas, för närvarande: Vid planering: Risk- och väsentlighetsbedömning, Projektplan innehåll och disposition. Vid granskning: Uttalande vid granskning av årsredovisning, Granskning av delårsrapport, Dokumentation av revisionsprojekt. Vid rapportering: Revisionsrapport innehåll och disposition. 2(6)

3 3.0 BESKRIVNING AV UPPDRAGEN Upphandlingen avser följande: UPPDRAGSBESKRIVNING 1. Fördjupade granskningar inklusive granskning av års- och delårsbokslut 2. Lekmannastödet för granskning av bolagen 3. Administrativt stöd 4. Revision av projekt 3.1 FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR - SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL REGIONENS FÖRTROENDEVALDA REVISORER UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som dokumenteras, samt att ta fram underlag/förslag till revisionsplan. 2) Genomföra kompletterande fördjupade granskningar av analyserande karaktär på områden där risk- och väsentlighetsanalysen och resultatet av den årliga granskningen så motiverar. 3) Ge löpande rapportering av pågående och färdigställda granskningsprojekts kostnader. 4) Övergripande granska styrelsen i syfte att bedöma dennes åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen ska dokumenteras och om de förtroendevalda revisorerna fordrar ska de sakkunniga medverka vid kommunikationen med styrelsen. 5) Granska årsredovisning och delårsrapportering. Granskningsarbetet av det sista året i avtalsperioden är slutförd först när revisorerna lämnat sin revisionsberättelse och övrig rapportering till fullmäktige även om avtal kan komma att slutas med annat företag för nästkommande avtalsperiod. 6) I samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning, med granskningen som grund, upprätta förslag till revisorernas utlåtande om god ekonomisk hushållning. 7) Ta fram underlag/förslag till de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse. 8) Ge stöd och rådgivning till de förtroendevalda revisorerna samt delta i deras överläggningar med fullmäktige och styrelsen efter önskemål. 9) Tillhandahålla sekreterarskap vid revisorernas sammankomster inklusive ärendeberedning, kallelse, och protokollskrivning samt handhavande av arkivfunktionen. 10) Ha beredskap för att på revisorernas uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens förvaltningar. 11) Tillsammans med revisorerna genomföra en årlig utvärdering av revisionens funktion och organisation SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Förnyelse Byte av teamets medarbetare får ske i samråd och efter godkännande av de förtroendevalda revisorerna. II. Specialister Teamet ska ha tillgång till specialister på kommunal juridik, ekonomi, verksamhet, IT, organisation, miljöbokslut och jämställdhetsbokslut att nyttjas när uppdraget så erfordrar. III. Ledning Teamet och de enskilda granskningsprojekten ska ledas av en uppdragsledare som är certifierad kommunal revisor. IV. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. V. Kvalitetssäkring Upphandlat företag ska tillämpa ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att arbetet genomförs i enlighet med God revisionssed i kommunal verksamhet. För stöd till revisorernas 3(6)

4 administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. VI. Kompetensutveckling Upphandlat företag ska tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för förtroendevalda revisorer. VII. Grundbemanning De förtroendevalda revisorerna ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har insikt och erfarenhet av kommuners förutsättningar, verksamhet och ekonomi som till sin art och omfattning motsvarar Regionens verksamhet och organisationsform. Stor vikt läggs vid förmåga att göra analys och utvärderingar av verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet och att göra ekonomiska analyser. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. VIII. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för Regionens politiker och tjänstemän när revisorerna så fordrar. IX. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från revisorer i andra kommuner, landsting och regioner och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. X. De sakkunniga får inte anlitas för rådgivningsuppdrag av Regionen eller dess bolag utan de förtroendevalda revisorernas medgivande. Det ska då ske på ett sådant sätt att de sakkunniga biträdena till kommunens förtroendevalda revisorer bevarar sitt oberoende och sin integritet. XI. De förtroendevalda revisorerna skall ha möjlighet att anställa egen revisor/ assistent. Ifall detta blir aktuellt tar revisorerna upp förhandling med anbudsgivaren om förändring av grundbemanning och andra konsekvenser som anställningen medför. XII. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen och för bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska. 3.2 SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL LEKMANNAREVISORERNA FÖR GRANSKNING AV KOMMUNENS AKTIEBOLAG Uppdraget är att i enlighet med Aktiebolagslagen kapitel 10, Kommunallagen samt God revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i Regionens aktiebolag för granskning av dessa företags verksamhet. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med lekmannarevisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och vad som sägs i God revisionssed i kommunal verksamhet samt lokala beslut och föreskrifter UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Samma krav som beskrivs i punkterna 1-3 under rubrik Uppdraget omfattar att årligen: 2) Biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i Regionens bolag med granskning av verksamheten ur ett ändamålsperspektiv. 3) Ta fram underlag/förslag till lekmannarevisorernas granskningsberättelser. 4) Ge stöd och rådgivning till lekmannarevisorerna, deltagande i deras överläggningar med bolagens styrelse och ledning, godkända och/eller auktoriserade revisorer samt fullmäktiges presidium efter önskemål från lekmannarevisorn. 5) Ha beredskap för att på lekmannarevisorns uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens bolag. 4(6)

5 3.2.2 SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Samma krav som beskrivs i punkterna I III, samt V-VI under rubrik Särskilda krav på utförande, tillgänglighet, organisering etc.. II. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation som till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. För stöd till lekmannarevisorernas administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. III. Grundbemanning Lekmannarevisorn ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som uppdraget kräver. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. IV. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för kommunens politiker och tjänstemän samt bolagens styrelser när lekmannarevisorn så fordrar. V. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från lekmannarevisorer i andra kommuner, landsting och regioner, och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. VI. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska LEKMANNAREVISORERNA Lekmannarevisorn utses bland Regionens förtroendevalda revisorer. Lekmannarevisorerna arbetar enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bl. a. att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. Lekmannarevisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i Regionens aktiebolag. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan Regionens förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorerna, de godkända eller auktoriserade revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. Vissa av bolagen är delägda av Regionen tillsammans med en kommun/flera kommuner, eller ett landsting/fleras landsting som också utser lekmannarevisorer i dessa bolag. Dessa lekmannarevisorer har tillgång till ett eget sakkunnigstöd. Detta innebär att lekmannarevisorerna från Regionen i samarbete med lekmannarevisorerna från de andra delägarna från tillfälle till tillfälle kan komma att nyttja gemensamt sakkunnigstöd från enbart endera parten. Där Regionen är samägande i ett bolag ska man kunna samordna biträdet med den andra ägaren/de andra ägarna 3.3 ADMINISTRATIVT STÖD Det administrativa arbetet består i huvudsak av följande: 5(6)

6 KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ KOMMUNKONCERN Administration av revisorernas/lekmannarevisorernas sammankomster och sammanträden (beredning av ärenden, kallelser, minnesanteckningar och protokollskrivning, skrivelser, expediering, lokalbokning, revisorernas underlag för sina arvoden och kostnadsersättningar mm). Antalet sammankomster/sammanträden beräknas uppgå till fem per år och pågår i genomsnitt i 2-3 timmar under dagtid. Bokning och visst deltagande vid möten och överläggningar mellan revisorerna och regionfullmäktiges presidium, regionledningen, samt styrelsen. Antalet sådana möten och överläggningar uppskattas till 4-6 per år och pågår i genomsnitt i högst en timme under dagtid. Löpande uppföljning av revisorernas ekonomi och revisionsplan. Spridning av kunskap om revisionens verksamhet både bland styrelsen och bolagen som revideras och bland allmänheten bl.a. genom uppdatering av webbsidan för revisionen. De sakkunniga ska vidare även sköta revisorernas offentlighetsfrågor och fullgöra revisorernas ansvar som myndighet enligt gällande lagstiftning. Med offentlighetsfrågor menas främst posthantering, ärenderegistrering, diarieföring, utlämnande av handlingar, gallring och arkivering enligt dokumenthanteringsplan, samt överlämnande till kommunens arkiv. Revisorernas administration bedöms ta ca 10 timmar per kvartal i anspråk. 3.4 REVISION AV PROJEKT Anbudsgivaren ska lämna revisionsintyg av projekt till Länsstyrelsen, Lead Partner, samt EU:s och andra myndigheter. Uppdraget utgår normalt från projektledaren och uppdraget återdebiteras projektet. Revisionen genomförs enligt gängse mallar. 4.0 MUNTLIG PRESENTATION AV ANBUDET Anbudsgivaren ska vara beredd på att ge en konkret beskrivning av sitt anbud och att ge en muntlig presentation av en av de inlämnade projektredovisningarna. Presentationen får max ta 1 timme och 45 minuter. Datum för detta är preliminärt planerat till den 26 augusti men kan bli förskjutet. Det definitiva datumet för mötet kommer att meddelas senast den 18 augusti. Den föreslagna projektledaren bör vara närvarande vid presentationen. Andra föreslagna projektmedarbetare bör även vara med i mån av möjlighet. 6(6)

UPPDRAGSBESKRIVNING REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ

UPPDRAGSBESKRIVNING REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ KOMMUNKONCERN 2012-04-23 1.0 ALLMÄN ORIENTERING och kommunens företag Skellefteå Stadshus AB, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Skelleftebuss AB, Fastighets AB Polaris,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Dokumentansvarig Ulf Gustavsson, 0485-471 57 ulf.gustavsson@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 217 2015-12-21 Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare 1(5) Dnr KST 2015/000450-003

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer