UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSBESKRIVNING Revisionstjänst Region VB 14083"

Transkript

1 Revisionstjänst Region VB ALLMÄN ORIENTERING Regionförbundet Västerbottens län, Region Västerbotten inbjuder genom Regionens förtroendevalda revisorer anbudsgivare att lämna anbud på sakkunnigt biträde enligt nedan angivna uppdragsbeskrivning. Upphandlande myndighet är Region Västerbotten. Upphandlingen avser sakkunnigt biträde till kommunens revisorer för granskning av Regionens verksamhet. Den avser vidare sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna i Regionens bolag. Regionens revisorer agerar som beställare för den upphandlande myndigheten. Revisorerna disponerar för närvarande cirka kronor per år för revision av kommunen och dess bolag, varav till Regionen och till lekmannarevisionen. I anslaget ska inrymmas köp av sakkunniga biträden, revisorernas administration, samt kostnaderna för de förtroendevalda revisorerna som uppgår till c:a kronor. Den ekonomiska ramen för upphandlingen är således kronor/år. Den leverantör som ger störst mervärde för pengarna utses som vinnare. 1.1 DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNA Regionen har fem förtroendevalda revisorer som tillika är lekmannarevisorer i Regionens hel- och delägda aktiebolag. Regionen har en så kallad samlad revision, innebärande att de förtroendevalda revisorerna arbetar samordnat med att granska verksamhet och ekonomi i styrelsen. 1.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR REVISIONSARBETET De förtroendevalda revisorerna arbetar enligt kommunallagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bland annat att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. De förtroendevalda revisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i den regionala verksamheten. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. 1.3 REGION VÄSTERBOTTEN Regionförbundet Västerbottens län är ett kommunalt samverkansorgan utan beskattningsrätt som ägs av de 15 kommunerna i Västerbottens Län samt Västerbottens läns landsting. Förbundsstyrelsen inom Regionförbundet Västerbottens län är tillika kollektivtrafikmyndighet för länet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett kollektivtrafikutskott och ett arbetsutskott. Övriga beredande organ inför Förbundsstyrelsen är Kulturberedningen, Primärkommunala delegationen samt Utbildningsdelegationen. Förbundsfullmäktige är regionförbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen beslutar även i ärenden, samt bereder de ärenden som lyfts till Förbundsfullmäktige. Regionens ägande i bolagen är: NorrlandsOperan AB 60% (40% ägs av Umeå kommun) NorrlandsOperan AB har även ett vilande dotterbolag, Botnia Musik AB (60 %). Västerbottensteatern AB 60% (40% ägs av Skellefteå kommun) Regionförbundet Västerbotten Umeå Tel: Org.nr: Dnr: (6)

2 Västerbottens Museum AB 40% (60% ägs av Umeå kommun) Skellefteå Museum AB 40% (60% ägs av Skellefteå kommun) Skogsmuseet i Lycksele AB 49% (51% ägs av Lycksele kommun) AC-Net Externservice AB 76 % (Övriga 24 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft Elnät AB, Företagarna Västerbotten Service AB och, Umeå Energi Umenet AB) AC-Net Internservice AB 80% (Övriga 20 % ägs i lika delar av Skellefteå Kraft AB (samt Umeå Energi Umenet AB Länstrafiken i Västerbotten AB 100%. Bolaget äger Umeå Busstation AB 100% samt 25% i Norrtåg AB (övriga 75% ägs av Regionförbundet Jämtlands län, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Länstrafiken i Västerbotten AB äger även 2,1 % av Samtrafiken i Sverige AB. Norrbotniabanan AB 28,6% (Övriga71,4% ägs av Norrbottens Läns Landsting samt Umeå kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun samt Haparanda kommun) Transitio AB -5,3% (övriga 94,7% ägs av Landstinget i Uppsala län, AB Storstockholm lokaltrafik, Regionförbundet Jämtlands län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen, Landstinget Västmanland, Regionförbundet Dalarna, Örebro läns landsting, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Östergötland, Blekingetrafiken AB, Landstinget i Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region Skåne, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) Almi Företagspartner i Norr AB -24,5% (24,5% ägs av Norrbottens Läns Landsting, 51% ägs av ALMI Företagspartner AB) Ytterligare information om Regionen finns på Information om de olika bolagen finns på resp. bolags hemsida. 2.0 ALLMÄN INSTRUKTION FÖR UPPDRAGEN Uppdraget är att i enlighet med Kommunallagen kapitel 9 samt God revisionssed i kommunal verksamhet (utgiven av Sveriges kommuner och landsting: se vara sakkunnigt biträde till Regionens förtroendevalda revisorer för granskning av Regionens styrelse. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och God revisionssed i kommunal verksamhet samt vad som sägs i lokala beslut och föreskrifter. De sakkunniga biträder också i arbetet med revisorernas administration. Planering, genomförande och rapportering ska ske i överensstämmelse med dokumenten: God revisionssed i kommunal verksamhet samt Revisionsprocessen och de etiska reglerna (utgiven av SKYREV, Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Genomförande och rapportering ska också ske i enlighet med den av de förtroendevalda revisorerna fastställda projektplaneringen. Vidare ska aktuella rekommendationer och vägledningar från SKYREV beaktas, för närvarande: Vid planering: Risk- och väsentlighetsbedömning, Projektplan innehåll och disposition. Vid granskning: Uttalande vid granskning av årsredovisning, Granskning av delårsrapport, Dokumentation av revisionsprojekt. Vid rapportering: Revisionsrapport innehåll och disposition. 2(6)

3 3.0 BESKRIVNING AV UPPDRAGEN Upphandlingen avser följande: UPPDRAGSBESKRIVNING 1. Fördjupade granskningar inklusive granskning av års- och delårsbokslut 2. Lekmannastödet för granskning av bolagen 3. Administrativt stöd 4. Revision av projekt 3.1 FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR - SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL REGIONENS FÖRTROENDEVALDA REVISORER UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som dokumenteras, samt att ta fram underlag/förslag till revisionsplan. 2) Genomföra kompletterande fördjupade granskningar av analyserande karaktär på områden där risk- och väsentlighetsanalysen och resultatet av den årliga granskningen så motiverar. 3) Ge löpande rapportering av pågående och färdigställda granskningsprojekts kostnader. 4) Övergripande granska styrelsen i syfte att bedöma dennes åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Granskningen ska dokumenteras och om de förtroendevalda revisorerna fordrar ska de sakkunniga medverka vid kommunikationen med styrelsen. 5) Granska årsredovisning och delårsrapportering. Granskningsarbetet av det sista året i avtalsperioden är slutförd först när revisorerna lämnat sin revisionsberättelse och övrig rapportering till fullmäktige även om avtal kan komma att slutas med annat företag för nästkommande avtalsperiod. 6) I samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning, med granskningen som grund, upprätta förslag till revisorernas utlåtande om god ekonomisk hushållning. 7) Ta fram underlag/förslag till de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse. 8) Ge stöd och rådgivning till de förtroendevalda revisorerna samt delta i deras överläggningar med fullmäktige och styrelsen efter önskemål. 9) Tillhandahålla sekreterarskap vid revisorernas sammankomster inklusive ärendeberedning, kallelse, och protokollskrivning samt handhavande av arkivfunktionen. 10) Ha beredskap för att på revisorernas uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens förvaltningar. 11) Tillsammans med revisorerna genomföra en årlig utvärdering av revisionens funktion och organisation SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Förnyelse Byte av teamets medarbetare får ske i samråd och efter godkännande av de förtroendevalda revisorerna. II. Specialister Teamet ska ha tillgång till specialister på kommunal juridik, ekonomi, verksamhet, IT, organisation, miljöbokslut och jämställdhetsbokslut att nyttjas när uppdraget så erfordrar. III. Ledning Teamet och de enskilda granskningsprojekten ska ledas av en uppdragsledare som är certifierad kommunal revisor. IV. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. V. Kvalitetssäkring Upphandlat företag ska tillämpa ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att arbetet genomförs i enlighet med God revisionssed i kommunal verksamhet. För stöd till revisorernas 3(6)

4 administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. VI. Kompetensutveckling Upphandlat företag ska tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för förtroendevalda revisorer. VII. Grundbemanning De förtroendevalda revisorerna ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har insikt och erfarenhet av kommuners förutsättningar, verksamhet och ekonomi som till sin art och omfattning motsvarar Regionens verksamhet och organisationsform. Stor vikt läggs vid förmåga att göra analys och utvärderingar av verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet och att göra ekonomiska analyser. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. VIII. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för Regionens politiker och tjänstemän när revisorerna så fordrar. IX. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från revisorer i andra kommuner, landsting och regioner och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. X. De sakkunniga får inte anlitas för rådgivningsuppdrag av Regionen eller dess bolag utan de förtroendevalda revisorernas medgivande. Det ska då ske på ett sådant sätt att de sakkunniga biträdena till kommunens förtroendevalda revisorer bevarar sitt oberoende och sin integritet. XI. De förtroendevalda revisorerna skall ha möjlighet att anställa egen revisor/ assistent. Ifall detta blir aktuellt tar revisorerna upp förhandling med anbudsgivaren om förändring av grundbemanning och andra konsekvenser som anställningen medför. XII. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen och för bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska. 3.2 SAKKUNNIGT BITRÄDE TILL LEKMANNAREVISORERNA FÖR GRANSKNING AV KOMMUNENS AKTIEBOLAG Uppdraget är att i enlighet med Aktiebolagslagen kapitel 10, Kommunallagen samt God revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna i Regionens aktiebolag för granskning av dessa företags verksamhet. De sakkunniga arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med lekmannarevisorerna. De sakkunniga biträder i revisionsprocessen med planering, granskning och bedömning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning och vad som sägs i God revisionssed i kommunal verksamhet samt lokala beslut och föreskrifter UPPDRAGET OMFATTAR ATT ÅRLIGEN: 1) Samma krav som beskrivs i punkterna 1-3 under rubrik Uppdraget omfattar att årligen: 2) Biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i Regionens bolag med granskning av verksamheten ur ett ändamålsperspektiv. 3) Ta fram underlag/förslag till lekmannarevisorernas granskningsberättelser. 4) Ge stöd och rådgivning till lekmannarevisorerna, deltagande i deras överläggningar med bolagens styrelse och ledning, godkända och/eller auktoriserade revisorer samt fullmäktiges presidium efter önskemål från lekmannarevisorn. 5) Ha beredskap för att på lekmannarevisorns uppdrag kunna hantera akuta behov av insatser och rådgivning av mindre omfattning till kommunens bolag. 4(6)

5 3.2.2 SÄRSKILDA KRAV PÅ UTFÖRANDE, TILLGÄNGLIGHET, ORGANISERING ETC. I. Samma krav som beskrivs i punkterna I III, samt V-VI under rubrik Särskilda krav på utförande, tillgänglighet, organisering etc.. II. Kompetens Granskningsarbetet ska bedrivas av kvalificerad personal med hög kompetens inom kommunal revision och som därmed inte behöver avsätta tid för inläsning av bakgrundsinformation som till exempel lagar och bestämmelser om kommunal verksamhet. För stöd till lekmannarevisorernas administration krävs god administrativ förmåga, noggrannhet och erfarenhet av liknande uppgifter. III. Grundbemanning Lekmannarevisorn ska disponera ett granskningsteam med sakkunniga som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som uppdraget kräver. Teamet ska stå för kontinuitet på uppdraget och vara sammansatt med kompletterande kompetenser så att de vanligast förekommande granskningsprojekten genomförs av teamet. Teamet bör bestå av kvinnor och män där en jämn fördelning ska eftersträvas. IV. Uppdragsledare och projektledare ska ha hög tillgänglighet och närvara vid huvuddelen av revisionens sammanträden och när granskningar föredras för kommunens politiker och tjänstemän samt bolagens styrelser när lekmannarevisorn så fordrar. V. Samarbete Upphandlat företag ska förmedla kontakter och erfarenheter från lekmannarevisorer i andra kommuner, landsting och regioner, och initiera samarbete med dessa när så är fördelaktigt. VI. Samtliga rapporter skall vara skrivna på svenska och i möten med de förtroendevalda revisorerna och med representanterna för Regionen bolagen som revideras skall arbetsspråket vara svenska LEKMANNAREVISORERNA Lekmannarevisorn utses bland Regionens förtroendevalda revisorer. Lekmannarevisorerna arbetar enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, dokumentet God revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. För granskningsarbetet innebär detta bl. a. att det bedrivs i enlighet med en årligt upprättad revisionsplan grundad på en analys av risk och väsentlighet. Lekmannarevisorernas ambition är att revisionsarbetet ska skapa förtroende och bedrivas framåtsyftande så att det i förlängningen leder till ökad effektivitet och säkerhet i Regionens aktiebolag. Ambitionen är att åstadkomma ett löpande samarbete mellan Regionens förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorerna, de godkända eller auktoriserade revisorerna, de sakkunniga som anlitas och de granskade. Vissa av bolagen är delägda av Regionen tillsammans med en kommun/flera kommuner, eller ett landsting/fleras landsting som också utser lekmannarevisorer i dessa bolag. Dessa lekmannarevisorer har tillgång till ett eget sakkunnigstöd. Detta innebär att lekmannarevisorerna från Regionen i samarbete med lekmannarevisorerna från de andra delägarna från tillfälle till tillfälle kan komma att nyttja gemensamt sakkunnigstöd från enbart endera parten. Där Regionen är samägande i ett bolag ska man kunna samordna biträdet med den andra ägaren/de andra ägarna 3.3 ADMINISTRATIVT STÖD Det administrativa arbetet består i huvudsak av följande: 5(6)

6 KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL REVISIONSTJÄNSTER - SKELLEFTEÅ KOMMUNKONCERN Administration av revisorernas/lekmannarevisorernas sammankomster och sammanträden (beredning av ärenden, kallelser, minnesanteckningar och protokollskrivning, skrivelser, expediering, lokalbokning, revisorernas underlag för sina arvoden och kostnadsersättningar mm). Antalet sammankomster/sammanträden beräknas uppgå till fem per år och pågår i genomsnitt i 2-3 timmar under dagtid. Bokning och visst deltagande vid möten och överläggningar mellan revisorerna och regionfullmäktiges presidium, regionledningen, samt styrelsen. Antalet sådana möten och överläggningar uppskattas till 4-6 per år och pågår i genomsnitt i högst en timme under dagtid. Löpande uppföljning av revisorernas ekonomi och revisionsplan. Spridning av kunskap om revisionens verksamhet både bland styrelsen och bolagen som revideras och bland allmänheten bl.a. genom uppdatering av webbsidan för revisionen. De sakkunniga ska vidare även sköta revisorernas offentlighetsfrågor och fullgöra revisorernas ansvar som myndighet enligt gällande lagstiftning. Med offentlighetsfrågor menas främst posthantering, ärenderegistrering, diarieföring, utlämnande av handlingar, gallring och arkivering enligt dokumenthanteringsplan, samt överlämnande till kommunens arkiv. Revisorernas administration bedöms ta ca 10 timmar per kvartal i anspråk. 3.4 REVISION AV PROJEKT Anbudsgivaren ska lämna revisionsintyg av projekt till Länsstyrelsen, Lead Partner, samt EU:s och andra myndigheter. Uppdraget utgår normalt från projektledaren och uppdraget återdebiteras projektet. Revisionen genomförs enligt gängse mallar. 4.0 MUNTLIG PRESENTATION AV ANBUDET Anbudsgivaren ska vara beredd på att ge en konkret beskrivning av sitt anbud och att ge en muntlig presentation av en av de inlämnade projektredovisningarna. Presentationen får max ta 1 timme och 45 minuter. Datum för detta är preliminärt planerat till den 26 augusti men kan bli förskjutet. Det definitiva datumet för mötet kommer att meddelas senast den 18 augusti. Den föreslagna projektledaren bör vara närvarande vid presentationen. Andra föreslagna projektmedarbetare bör även vara med i mån av möjlighet. 6(6)

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer