Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program"

Transkript

1 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program Opetusministeriön julkaisuja 2003:29 11

2 Opetusministeriö Meritullinkatu 10, PL 29, Valtioneuvosto puh Taitto & kuvitus: Emmi Kyytsönen ISBN ISBN (pdf) ISSN Opetusministeriön julkaisuja 2003:29

3 Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program Opetusministeriön julkaisuja 2003:29

4 Saatteeksi Lapsen tulevaisuuden turvaaminen on kaikissa yhteisöissä yksi keskeisimpiä huolenaiheita. Lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen on ollut keskeisellä sijalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Myös uusi hallitusohjelma pitää lasten hyvinvointia tärkeänä asiana. Monet suuret yhteiskuntapoliittiset ratkaisut, kuten lapsilisäjärjestelmä tai koululaitosta, päivähoitoa ja aivan viimeksi esiopetusta koskevat ratkaisut, ovat kaikki erinomaisia esimerkkejä suomalaisen lapsen hyvinvoinnista huolehtimisesta. Lapsen hyvinvoinnissa ei kuitenkaan ole kysymys vain elämisen perusedellytysten turvaamisesta. Me haluamme antaa lapsille myös mahdollisuuden kasvaa yksilöiksi ja yhteisön jäseniksi. Haluamme kasvattaa lapset kulttuuriimme, arvoihimme, osallisiksi henkisestä ja aineellisesta kulttuuriperinnöstämme. Kasvaakseen tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi lapsi tarvitsee aikuisen aikaa. Hän tarvitsee myös turvallisen ympäristön. Lasten kulttuurisuhteen kannalta onkin olennaista, mikä on lapsille kulttuurisia arvoja välittävien instituutioiden tilanne aikamme yhteiskunnassa. Onko meillä aikaa lapsillemme? Missä määrin ja millaisin resurssein perheet, päivähoito, koululaitos ja eri instituutiot voivat toteuttaa kulttuuritehtäväänsä? Tai voidaan myös kysyä: kuinka tietoisia ne ovat kasvatustehtävänsä kulttuuriulottuvuudesta? Opetusministeriö on nostanut lastenkulttuurin yhdeksi toimintansa painopistealueeksi. Tämä ohjelma viitoittaa yhteistä kehittämistyötä lastenkulttuurin saralla seuraavan viiden vuoden aikana. Toimenpide-ehdotukset ja yleisemmät linjaukset lastenkulttuurista ja mm. taidekasvatuksesta koskettavat laajaa toimijakuntaa. Kulttuuripoliittisilla lastenkulttuuripoliittisilla linjauksilla voimme tukea kotien ja muiden instituutioiden kulttuurista kasvatustehtävää. Viime kädessä on aina kysymys tahdosta; siitä millaisessa kulttuuriympäristössä haluamme itse elää ja millaisiksi tulevaisuuden suomalaisiksi haluamme lastemme kasvavan. Kulttuuriministeri Tanja Karpela

5 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ohjelman lähtökohta Kulttuuri on perusoikeus 7 2. Perusvalmiudet luodaan lastenkulttuurilla ja taidekasvatuksella Lapsipolitiikka ja lastenkulttuuripolitiikka Taidekasvatus Kulttuurinen monimuotoisuus on voimavara Kulttuurinen monimuotoisuus Liikkumis- ja toimimisesteiset Lastenkulttuuri eri taiteenaloilla Elokuvataide Kirjallisuus Kuvataide Näyttämötaide Muotoilu, kuvitus ja sarjakuva Säveltaide Rakennustaide Tanssitaide Valokuvataide Sirkustaide 32 Lopuksi Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita Yleiset kulttuurilaitokset Kirjasto Museo ja kulttuuriperintö Taidelaitokset sekä taiteilijat Lastenkulttuurikeskukset Mediat 22

6 Johdanto Opetusministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kulttuuripolitiikalla luodaan ja vahvistetaan valmiuksia yksilön ja yhteisön henkisen pääoman ja hyvinvoinnin, taiteellisen toiminnan ja kulttuuriperinnön ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Kulttuuripolitiikan tehtävä on luoda suotuisat toimintaedellytykset kulttuurin ja taiteen kentän toimijoille, turvata kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin kulttuuripalveluihin ja taide-elämyksiin sekä edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Lastenkulttuurin edistäminen on nostettu ministeriössä yhdeksi painopisteeksi tuleville vuosille. Tämän opetusministeriön lastenkulttuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on antaa suuntaa lastenkulttuurin edistämiselle vuosina Lähtökohtana on laaja lastenkulttuurin käsite, mutta ohjelman toimenpide-ehdotukset painottuvat taide- ja kulttuuripalveluiden alueelle. Lasten oman, leikkiin tai kerrontaan perustuvan itse luodun kulttuurin edistäminen nähdään taide- ja kulttuuripalveluiden rinnalla yhtä tärkeänä, vaikka sitä suoraan tukevia toimenpide-ehdotuksia ei ohjelmassa esitetäkään. Ajatuksena kuitenkin on, että kaikki toimenpide-ehdotukset tukevat ja vahvistavat lasten mahdollisuuksia myös itse luoda kulttuuria. Lastenkulttuuri on vakiinnuttanut asemansa maamme kulttuuripolitiikan käsitteenä luvulta lähtien. Valtion taidehallinnossa lastenkulttuurin edistämisellä on ollut oma määrärahansa parin vuosikymmenen ajan ja Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä erityinen lastenkulttuurijaosto vuodesta Opetusministeriössä lapsia ja nuoria koskevia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä asioita hoidetaan ministeriön eri yksiköissä. Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö ottaa huomioon lastenkulttuurin mm. taideja kulttuurilaitosten, järjestöjen ja taiteenalojen rahoituksessa ja viestintäkulttuuriyksikössä hoidetaan esimerkiksi kirjastoja ja elokuvaa koskevia asioita. Liikuntayksikön painopisteenä on lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Tätä toimintaa edistetään painottamalla lasten ja nuorten liikuntaa tulosperusteisessa valtionavustusten myöntämisessä. Lisäksi liikuntayksikkö käynnisti vuonna 1999 erityisen lasten ja nuorten liikuntaohjelman, jonka avulla tuetaan vuosittain yli ensisijaisesti luokkalaisen liikunnallisia iltapäiviä. Ohjelman avulla pyritään luomaan myös uusia ei-kilpailupainotteisia liikunnan harrastamismahdollisuuksia lapsille. Edelleen lasten ja nuorten liikuntaa tuetaan liikuntapaikkarakentamiseen 4

7 myönnettävien valtionavustusten avulla. Nuorisoyksikkö edistää lastenkulttuuria tukemalla nuorten harrastuspohjaista kulttuuritoimintaa mistä mm. nuorisosirkustoiminta ja Nuori Kulttuuri 1 -toiminta ovat hyviä esimerkkejä. Myös koululaisten iltapäivätoimintaa tuetaan lääninhallitusten kautta. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto vastaa mm. lasten iltapäivätoimintaan, esiopetukseen, yleissivistävään taidekasvatukseen, taiteen perusopetukseen ja taiteen alan ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tehtävistä. Vuoden 2003 alusta koulutus- ja tiedepolitiikan osasto yhdessä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston kanssa ryhtyivät toteuttamaan Luovuus ja kulttuuri -kärkihanketta laatimansa luovuus ja kulttuurikasvatusstrategian pohjalta 2. Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman taustamateriaalina on ollut Taiteen keskustoimikunnan ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi Kulttuuri kasvaa lapsissa 3 ja sen pohjalta saapuneet lausunnot. Ohjelma noudattaa myös valtioneuvoston periaatepäätöstä taide- ja taitelijapolitiikasta 4. Lisäksi ohjelma ottaa huomioon opetusministeriön koko toimialalta viime vuosina valmistuneet muut ohjelmat ja selvitykset niiltä osin, kuin ne koskevat lapsia ja nuoria. Lähtökohtana on, että lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ja ministeriön kaikki muut lapsia ja nuoria koske- 1 Tapahtumien teemat vaihtuvat vuosittain; lajeina ovat mm. musiikki, teatteri, kuvataiteet ja innovatiiviset kokeilut. Nuoret esiintyjät saavat taiteen ammattilaisten arvion esityksistään tai töistään. 2 Luovuus ja kulttuurikasvatusstrategia sekä sen toteuttamisesitys löytyvät opetusministeriön kotisivuilta hankkeet, luovuus ja kulttuurihanke. Hankeen tavoitteena on luovuuden ja kulttuurikasvatuksen edistäminen kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin eri sektoreilla, eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kumppanuutena sekä luovuuden ja kulttuurikasvatuksen tutkimuksen edistäminen. 3 Opetusministeriö antoi Taiteen keskustoimikunnalle tehtäväksi laatia ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Ehdotus Kulttuuri kasvaa lapsissa luovutettiin opetusministeriölle Valtioneuvostossa hyväksytty periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta. 5

8 vat taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat ja strategiat tukevat toisiaan toimenpiteiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Täten lastenkulttuuripoliittinen ohjelma koskee ministeriön koko toimialaa. Tämä ohjelma pitää sisällään luonteeltaan eri tasoisia toimenpide-ehdotuksia ja ne koskevat laajaa toimijakenttää. Opetusministeriö pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan sille asetetut haasteet lastenkulttuurin edistämiseksi kunakin vuonna käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tällä hetkellä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston vuosittaisesta määrärahasta käytetään lastenkulttuurin edistämiseen noin prosenttia. Kirjastotoiminnan osalta kunnissa lasten ja nuorten palveluihin käytetty prosenttiosuus on suurempi. Ohjelmassa esitettyjen ministeriötä koskevien toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu toisaalta kohdentamalla jo olemassa olevaa määrärahaa uudella tavalla, mutta sen lisäksi tarvitaan myös lisämääräraha, joka kaudella on noin 15 miljoonaa euroa. Muita toimijoita, kuten esimerkiksi kuntia, järjestöjä ja taidelaitoksia, koskevien toimenpideehdotusten luonne on lähinnä ohjaava. 6

9 1. Ohjelman lähtökohta 1.1. Kulttuuri on perusoikeus Kulttuuri on kansalaisen perusoikeus. Perustuslaki turvaa jokaiselle Suomen kansalaiselle sivistykselliset oikeudet. Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. Lisäksi perustuslaissa todetaan, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Oikeuden kulttuurielämään voidaankin katsoa kuuluvan kansalaisten sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Myös erilaiset kansainväliset sopimukset ja linjaukset esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artikla ja Unescon kulttuuripoliittiset asiakirjat lähtevät saman suuntaisesta ajattelusta 5. Lasten oikeudesta kulttuurielämään todetaan erityisesti YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksessa ja sen artikloissa, jotka liittyvät koulutukseen ja kulttuuriin sekä ilmaisuvapauteen ja tiedonvälitykseen. Lastenkulttuurin kannalta erityisen tärkeä on artikla 31. Yleissopimuksen periaatteisiin kuuluu, että lapsille on turvattava osuus yhteiskunnan voimavaroista, heillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon sekä oikeus yhteiskunnan suojeluun ja huolenpitoon. Artikla 31; sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin. Perustuslain hengellä ja muilla, tätä henkeä ilmentävillä säädöksillä on tärkeä merkitys yksilölle itselleen ja yhteiskunnalle laajemmin. Julkiselle toiminnalle ne ovat sitovia ja julkisten organisaatioiden velvollisuutena on toimia niin, että kyseiset oikeudet toteutuvat. Viime kädessä kysymys on tahdosta; siitä millaisessa kulttuuriympäristössä haluamme itse elää ja asua ja millaisiksi tulevaisuuden suomalaisiksi haluamme lastemme kasvavan. 5 Taide on perusoikeus, Opetusministeriön julkaisu

10 2. Perusvalmiudet luodaan lastenkulttuurilla ja taidekasvatuksella Kulttuurisesta rikkaudesta ja monimuotoisuudesta kasvaa luovuus ja innovatiivisuus. Niiden perusvalmiudet luodaan taidekasvatuksella ja virikkeellisellä kulttuuriympäristöllä lapsuudessa ja nuoruudessa. Lastenkulttuuri ja lastenkulttuuripolitiikka on lähtökohdiltaan ikäryhmäsidonnaista kulttuuria ja tätä osaaluetta koskevaa kulttuuripolitiikkaa. Lapsilla tarkoitetaan tässä ohjelmassa yleisesti alle 18 -vuotiaita. Tällöin käsite kattaa ainakin osan ikäryhmästä nuoret, joten raja nuorisokulttuurin suuntaan on varsin liukuva. Tarkkaa ikärajaa ei ole usein mahdollista eikä tarpeellistakaan asettaa. Lastenkulttuuri on laaja-alainen käsite; sillä tarkoitetaan toisaalta lapsille suunnattua kulttuuria ja toisaalta lasten omaa kulttuuria. Yleisesti ottaen on kyse lapsen suhteesta koko häntä ympäröivään kulttuuripiiriin, yhteisön arvoihin, asenteisiin, kieleen ja kulttuuriperintöön. Lapsi kasvaa tiettyyn kulttuuriin ja kantaa sitä eteenpäin. 8

11 Kulttuuria lapsille käsittää laajasti ottaen kaikki lapsille tarkoitetut kulttuurin ilmentymät aina lapsille tarkoitetuista pedagogisista instituutioista (esikoulu, peruskoulu jne.), kulttuuri-instituutioihin (lastenteatterit, taidekoulut jne.), järjestötoiminnan (kuoro, varhaisnuorisojärjestöt, urheiluseurat) ja kaupalliseen kulttuuritarjontaan (elokuvat, tietokonepelit jne.). Lasten oma kulttuuri puolestaan on ennen muuta suullista kulttuuria, leikkiin ja kerrontaan perustuvaa lasten itse luomaa kulttuuria, lasten maailmaa. Se ottaa vaikutteita aikuisten maailmasta ja aikuisten lapsille suuntaamasta kulttuuritarjonnasta, mutta noudattaa pitkälti omia lakejaan Lapsipolitiikka ja lastenkulttuuripolitiikka Lasten ja lapsiperheiden aseman turvaaminen kokonaisvaltaisella lapsipolitiikalla on tärkeää. Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen kaikkia julkisen vallan toimenpiteitä, joilla vaikutetaan lasten yhteiskunnalliseen asemaan, oikeuksiin ja hyvinvointiin. Kunnissa tapahtuvaa laaja-alaista, hallinnon rajat ylittävää lapsipoliittista ohjelmatyötä tulee jatkaa lasten tasa-arvoisuuden turvaamiseksi 6. Lapsia koskevan kulttuuripolitiikan lähtökohtana pitäisi aina olla laaja-alainen näkemys lasten asemasta yhteiskunnassa. Lastenkulttuuria koskevien päätösten ja valmistelutyön tulee perustua aiempaa kokonaisvaltaisempaan näkemykseen lastenkulttuuripolitiikan tavoitteista ja ajantasaiseen tietoon alan toimijoista ja toimintamuodoista. Lastenkulttuuripolitiikka tulee ottaa huomioon olennaisena osana yleistä lapsipolitiikkaa. Lastenkulttuuripolitiikan tavoite on kodin, päivähoidon ja koulun tukemisessa onnellisen lapsuuden vaalimisessa ja tasapainoisten, terveen itsetunnon omaavien, suvaitsevaisten ja kulttuuritietoisten kansalaisten kasvattamisesta sekä lasten oman kulttuurin edistämisessä kaikissa lapsen toimintaympäristöissä. Lastenkulttuurilla tulee olla vahva ja arvostettu asema kulttuuri-, taide- ja koulutuspolitiikan strategisissa linjauksissa ja toiminnassa. Kulttuuripolitiikassa tulee lastenkulttuurilla olla itsestään selvä sijansa ja lastenkulttuurityö toteuttaa riittävin voimavaroin. Yleisten lastensuojelujärjestöjen ja lasten parissa aatteelliselta pohjalta työskentelevien järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää lasten ja lapsiperheiden yhteiskunnallisen aseman, henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin kannalta. Järjestöjen painopistealueet saattavat vaihdella terveydenhuollosta perheväkivallan ehkäisemiseen. 6 Näkökulmia lapsipolitiikkaan - Suomen Kuntaliiton lapsipoliittisen ohjelman taustamuistio

12 Useimmat järjestävät lapsille erilaista kerhotoimintaa kuten iltapäiväkerhopalveluja. Lastensuojelun ja aatteellisen lapsityön mahdollisuuksia toimia yhteistyössä julkisen sektorin kanssa aktiivisena lasten aseman edistäjänä tulee tukea myös tulevaisuudessa. Kuntien tulisi laatia lapsipoliittisia ohjelmia, joissa otetaan huomioon myös kulttuuripolitiikka. Myös kuntien välisen yhteistyön tarjonnan mahdollisuudet tulisi hyödyntää lastenkulttuurin edistämisessä. Opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa perustavat mahdollisuuksien mukaan hallinnonalojen välisen lasten asemaa käsittelevän lapsiasiain neuvottelukunnan, joka käy säännöllistä arvokeskustelua lapsen asemasta ja mm. järjestää lapsipolitiikkaa koskevia valtakunnallisia ja alueellisia seminaareja. Tavoitteena on myös laatia yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallinen lapsipoliittinen ohjelma. Opetusministeriön yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä alan järjestöjen kanssa tulisi tukea lastensuojelualan ja aatteellisten järjestöjen taide- ja kulttuuripainotteisia toimintamuotoja Taidekasvatus Lasten taidekasvatus on erityisessä asemassa taidepolitiikassa. Se on lasten oman kulttuurin tukemista, mutta myös silta aikuisten kulttuuriin. Jotta taide voisi olla kaikkien mahdollisuus, tulee kaikilla olla myös käytännön mahdollisuudet monipuoliseen taidekasvatukseen. Taiteen mahdollisuuksien toteutuminen on henkisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen tasa-arvon keskeinen ulottuvuus. Taidekasvatus on osa yleissivistystä ja saa sisältönsä kulttuurisesta ympäristöstä. Kulttuuripolitiikan yhteydessä taidekasvatuksessa voidaan erottaa seuraavia osa-alueita: 1) yleissivistävä taideopetus kaikilla kouluasteilla, 2) taiteen perusopetus sekä 3) taideharrastus ja sen ohjaus. Taidekasvatuksen lisäksi annetaan myös taiteen ammatillista koulutusta. Yleissivistävän taideopetuksen tulee olla pitkäaikaista ja tavoitteellista. Taideaineet ovat tärkeitä tunne-elämän syvenemisen ja rikastumisen kannalta. Ne tukevat lasten ja nuorten kasvua ihmisyyteen, oman identiteetin vahvistamiseen sekä eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Taideaineiden merkitys korostuu myös kognitiivisen kasvun näkökulmasta. Taideaineiden opiskelu kehittää suhteellisuuden tajua, vahvistaa ymmärrystä siitä, että on olemassa useita ratkaisumalleja, opettaa suuntamaan tavoitteita, lisää arviointitaitoja ja kehittää mieliku- 10

13 vitusta. Kaikille lapsille ja nuorille tulee tarjota riittävät perustiedot taideaineista ja erityisesti suuntautuneille mahdollisuus kehittää itseään edelleen. Oikeus saada tavoitteellista ja asiantuntevaa taideopetusta edellyttää taideaineiden opetusta kaikille yhteisinä oppiaineina kaikilla luokka-asteilla peruskoulussa. Taideopetus tulee turvata myös yleissivistävässä toisen asteen tai korkeaasteen koulutuksessa. Tämä opetustehtävä kohdentuu koko ikäluokkaan asuinpaikasta riippumatta. Taidekokemuksilla ja -nautinnoilla on merkittävä rooli lapsen emotionaalisessa, taidollisessa ja tiedollisessa kehityksessä. On tärkeää, että taide ja kulttuuri sisällytetään päivähoitoon ja myös oppivelvollisuuden alkamista edeltävän esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Ilta- ja aamupäivätoimintaa tulee tukea opetusministeriön ehdotuksen 7 mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville turvataan oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan lailla hallitusohjelman mukaisesti. Koulun ulkopuolinen ohjattu taideopetus, varsinainen tavoitteellinen vuosittain etenevä taiteen perusopetus ja järjestökentän toteuttama ohjattu harrastustoiminta syventävät ja täydentävät peruskoulun ja toisen asteen yleissivistävää taideopetusta. Myös taidelaitosten toiminnalla ja muulla taiteen esitystoiminnalla on tärkeä taidekasvatuksen ulottuvuus. Taiteen perusopetus tai harrastustoiminta eivät kuitenkaan voi korvata peruskoulussa annettavaa yleissivistävää taideopetusta. Järjestökentän ylläpitämä harrastustoiminta ei ole samalla tavalla tavoitteellista opetusta kuin peruskouluopetus ja taiteen perusopetukseen ei ole mahdollisuuksia kaikkialla. Taiteilijoiden ammatillista koulutusta annetaan taideyliopistoissa sekä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten taidealan koulutusohjelmissa. Taiteen koulutus vahvistaa taiteellisen toiminnan perustaa, luo edellytyksiä taiteen saatavuuden laajentamiselle ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutumiselle. Esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymissä taiteenalakohtaisissa ohjelmissa koulutuksen merkitystä on korostettu voimakkaasti. 7 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. Opetusministeriön työryhmien muistioita 29:2002. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeä turvata kaikille yhteisenä oppiaineena taideaineiden opetus kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Taideaineiden opetusta on järjestettävä myös yleissivistävässä ja ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Taide on lisäksi tuotava koulujen opetusympäristöihin sekä menetelmiin ja -sisältöihin. 11

14 Peruskoulun taideopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa kunnat voisivat hyödyntää aineenopettajien asiantuntemusta jo pienten lasten opetuksessa ja painottaa taideaineiden opetusta, jotta opettajiksi ja vierailijoiksi saataisiin lisää ammattinsa osaavia, innostavia ja valovoimaisia ammattilaisia. Taideaineita opettavien opettajien ammatillisen koulutuksen ja heidän sekä muiden alan ammattilaisten täydennyskoulutuksen tulee antaa valmiuksia käyttää opetusmenetelmiä, jotka tukevat lasten ja nuorten luovien kykyjen, tunne-elämän ja kulttuurisen ymmärryksen kehittymistä. Vastuutahoina asiassa ovat opetushallitus ja yliopistot ja alan muu koulutus. Opetusministeriö ja kunnat lisäävät muiden taiteen alojen kuin musiikin opetusyksiköitä taiteen perusopetuksen piirissä siinä määrin kuin taloudellista liikkumavaraa syntyy. Opetushallituksen tulee antaa taiteen perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet laajan oppimäärän osalta. Kuntien tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea lasten- ja nuorisokulttuureihin liittyvää koulun ulkopuolista toimintaa kuten iltapäivätoimintaa niin, että myös pienillä paikkakunnilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus ohjattuun luovaan ilmaisuun. Koulujen ja taiteen perusopetusta antavien yksikköjen, taidelaitosten ja kirjastojen yhteistyötä taidekasvatuksessa tulisi lisätä. Taiteen alan ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten tulisi kiinnittää erityistä huomiota lastenkulttuuriin. Eri koulutusasteiden ja koulutusyksiköiden yhteistyötä lastenkulttuurin alalla tulisi lisätä. Opetusministeriö ja muut toimijat tukevat mahdollisuuksien mukaan eri taiteenalojen ammatillista täydennyskoulutusta lastenkulttuuriin liittyen. Opetusministeriön ja alan oppilaitosten tulisi edistää lastenkulttuurialan tuottajakoulutuksen organisointia ja koulutuksen kehittämistä kunnallisten ja seutukunnallisten hankkeiden tuottamiseksi ja toimintojen koordinoimiseksi. 12

15 3. Kulttuurinen monimuotoisuus on voimavara Taiteilla on aina ollut vahva kansainvälinen ulottuvuus. Taiteenalojen järjestöillä on tärkeä rooli taiteilijoiden liikkuvuuden ja taiteen kansainvälisen vaihdon lisääjänä. Lasten taide- ja kulttuuripalveluiden kannalta on kuitenkin edelleen merkityksellisintä se, mitä Suomessa tapahtuu. Taide- ja kulttuurielämässä tarvitaan aloitteita, jotka tukevat ja ottavat huomioon lisääntyvän kulttuurisen monimuotoisuuden. Koulutuksellisten ja muiden kulttuuristen kynnysten lisäksi on tärkeää poistaa myös muita taiteeseen osallistumisen esteitä. Näitä ovat mm. vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset. 13

16 3.1. Kulttuurinen monimuotoisuus On tärkeää, että lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden tarjonnassa huomioidaan vähemmistöihin kuuluvien tarpeet. Suomalaisen kulttuurin perustana on kahden kansalliskielen ja niille rakentuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kokonaisuus. Ruotsinkielisillä on oikeus tulla palvelluksi ruotsiksi julkisessa hallinnossa. Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Myös viittomakieltä käyttävien oikeudet on turvattu lailla. Ulkomaalaisten osuus Suomen väestöstä on EU -maiden alhaisin, mutta maahanmuutto on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti. Vähemmistökulttuureita tuetaan hallinnon toimenpiteillä suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja rasismin ehkäisemiseksi 8. Maahanmuuttopolitiikan osalta huomiota tulee kiinnittää myös lapsiin ja nuoriin 9. Taiteen tulee olla kaikkien mahdollisuutena vain silloin se on täysimääräisesti mahdollisuus myös yhteiskunnalle. Kulttuuriseen asemaan liittyvät tekijät, jotka rajoittavat taiteen tekemistä tai kokemista, tulee poistaa. Alan toimijoiden tulisi kehittää lapsille ja nuorille suunnattuja taide- ja kulttuuripalveluita ottaen huomioon kielivähemmistöjen tarpeet. Saamelaiskäräjät perustaa mahdollisuuksien mukaan saamelaislapsi- ja nuorisokulttuuripoliittisen neuvottelukunnan ja laatii saamelaislapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman. Opetusministeriö kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita ottamalla ne huomioon osana kulttuurin ja taiteen tukemisen yleisiä järjestelmiä ministeriön maahanmuuttopoliittisten linjausten mukaisesti. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten kulttuuritarpeet otetaan huomioon myös vähemmistökulttuurin erityistuissa. Opetusministeriö tukee maahanmuuttajanuorten parissa tehtävän nuorisotyön sekä nuorisotoiminnan kokeiluja kehittämishankkeita aikaisempaa voimakkaammin. Liikunnan, taiteen ja kulttuurin avulla suvaitsevaisuutta edistävän toiminnan tukemista jatketaan vähintään entisessä laajuudessaan. 8 Valtioneuvoston periaatepäätös vuonna 1997 hallinnon toimenpiteistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja rasismin ehkäisemiseksi. 9 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset, opetusministeriön työryhmien muistioita 7:

17 3.2. Liikkumis- ja toimimisesteiset Lapset ja nuoret voivat olla eri tavoilla toimintarajoitteisia liikkumisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai kokemisen osalta. Näistä rajoituksista huolimatta heillä on oikeus täysipainoiseen taiteesta nauttimiseen ja lahjojensa ilmaisemiseen taiteellisin keinoin. Yhteiskunnan on huolehdittava heidän tarpeidensa huomioon ottamisesta sekä palvelujen tarjonnan että taiteen tekemisen alueilla. Julkisten kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden tarjonnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen kuten myös vammaisten lasten ja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan edellytyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä on kulttuurinen tasa-arvo kysymys ja samalla koko yhteisön luovuutta voimistava tekijä 10. Opetusministeriö laatii toimenpideohjelman kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi julkisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa kiinnittäen huomiota myös erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten tarpeisiin. Taide- ja kulttuurilaitosten tulisi tehostaa kehittämistyönsä ohessa palvelujen saavutettavuutta niin alueellisesti kuin myös erilaisille yleisöille, eri ikäluokille ja erityisryhmille. Opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä kuntien tulisi lisätä taidepainotteisen työskentelyn käyttämistä erityspäivähoidossa ja -opetuksessa. Opetusministeriö tukee kulttuurin saavutettavuuteen liittyvän valtakunnallisen neuvontapalvelun kehittämistä. Lasten- ja nuortenkulttuurin parissa toimivia järjestöjä ja kulttuurilaitoksia kannustetaan hyödyntämään palvelua. Sosiaali- ja terveyssektorin sekä kulttuurisektorin toimijoiden tulisi kehittää taide- ja kulttuuripainotteisia toimintamuotoja, joissa huomioidaan myös vammaisten lasten ja nuorten tarpeet. Opetusministeriö varaa erityisresursseja kohdennettavaksi erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten oman kulttuuritoiminnan edellytysten parantamiseen. 10 Kulttuuria kaikille. Esitys vammaiskulttuurin ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi, opetusministeriön työryhmien muistioita 30:

18 Näkövammaisten kirjaston tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan koskettelukirjojen ja lapsille ja nuorille suunnattujen digitaalisten äänikirjojen tuotantoa. Yleisradion tulisi vahvistaa viittomakielisten lasten- ja nuortenohjelmien asemaa lähetystoiminnassa. 16

19 4. Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita Opetusministeriön lastenkulttuuripoliittisen ohjelman lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalvelut tulee määritellä peruspalveluiksi. Julkisen vallan panostus näihin palveluihin muodostuu kuntien ja valtion toimenpiteistä ja palvelujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on niiden yhteinen haaste. Teknologisen kehityksen myötä sähköiset mediat ovat tuoneet uusia välineitä taiteen tekemiseen, välittämiseen ja vastaanottamiseen. Mediat ja niiden ylikansallinen tarjonta muotoilevat yhä vahvemmin kulttuurikuvaamme ja synnyttävät haasteita perinteiselle kulttuuritoiminnalle ja tarjonnalle. Samalla korostuu television ja radion kulttuurin tuotannollinen ja välittävä rooli. Sähköisten medioiden kehityksen myötä saa taidelaitosten toiminta entistäkin suuremman merkityksen yksilön ja elävän taiteen monipuolisina kohtauspaikkoina Yleiset kulttuurilaitokset Kirjasto Kirjastojen merkitys lastenkulttuurin kannalta on ensiarvoisen tärkeä. Kirjastolaitos on alueellisesti kattava ja sillä on luonteva, helposti lähestyttävä rooli koko kansan kulttuurilaitoksena. Lapset ovat kirjastojen ahkerimpia käyttäjiä ja kirjastot tarjoavat usein lapsille myös muiden taiteenalojen toimintoja. Kirjastot mahdollistavat myös pääsyn uusien medioiden tarjontaan. Perinteisten kulttuuri- ja sivistystehtävän ja lukutaidon edistämisen ohella kirjasto tarjoaa myös tietoyhteiskunnan valmiuksia. Koulujen ja kirjastojen yhteistyötä tuleekin kehittää sekä tiedon hankinnan ja -hallinnan että koulukirjastojen tilan osalta 11. Tämä edellyttää riittävän rahoituksen turvaamista kirjastoille ja alueellisen yhteistyön kehittämistä erityisesti pienten kuntien kirjastopalveluiden turvaamiseksi Suomi (o)saa lukea. Tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmän linjaukset. Opetusministeriön työryhmien muistioita 4/ Kirjastopoliittisen työryhmän muistio, opetusministeriö. 17

20 Opetusministeriön ja kuntien tulisi toteuttaa Kirjastostrategia 2010 :n 13, kirjastopoliittisen ohjelman sekä tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmän ehdotukset niiltä osin, kuin ne koskevat lasten ja nuorten parempia mahdollisuuksia hyödyntää kirjaston palveluita. Opetusministeriön ja kuntien tulisi turvata lasten ja nuorten kirjallisuuden asiantuntemus kirjastoissa. Myös sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä tulisi edistää lastenkirjastonhoitajien virkojen perustamista. Opetusministeriön ja kuntien tulisi turvata riittävä lasten ja nuorten kirjallisuuden, -lehtien ja uusien medioiden saatavuus kirjastoissa. Opetusministeriön ja kuntien tulisi yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa luoda koulukirjastotoiminnan yleiset valtakunnalliset linjaukset ja kehittää kirjastomallit erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia varten 13. Koulujen ja kirjastojen tulisi tehostaa mahdollisuuksien mukaan koulun ja kirjaston yhteistyötä erityisesti tiedon hankinnan ja -hallinnan osalta. Opetusministeriö edistää kirjastojen lapsille ja nuorille tarkoitetun kulttuurin, kirjallisuuden ja tiedonhaun sisältötuotantoa tietoverkkoihin. Kuntien ja kirjastojen tulisi yhteistyössä mm. neuvoloiden, päiväkotien ja iltapäiväkerhojen kanssa selvittää mahdollisuuksia lisätä pitkäjänteistä yhteistyötä. Kuntien ja alueellisten taidetoimikuntien tulisi yhteistyössä edistää mahdollisuuksia järjestää kirjastojen yhteydessä monipuolista eri taiteenaloja koskevaa toimintaa erityisesti pienissä ja syrjäisissä kunnissa. 13 Kirjastostrategia 2010, opetusministeriö

JARKKO KORPELA. Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen

JARKKO KORPELA. Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen JARKKO KORPELA Ammatillinen koulutus Yrkesutbildningen 96 Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen muodollinen perusta ammatillisessa koulutuksessa on heikko. Ihmisoikeusaiheisia sisältöjä toteutetaan silti

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

JANICA ANDERZÉN & LEENA SALONHEIMO. Vapaa sivistystyö Det fria bildningsarbetet

JANICA ANDERZÉN & LEENA SALONHEIMO. Vapaa sivistystyö Det fria bildningsarbetet JANICA ANDERZÉN & LEENA SALONHEIMO Vapaa sivistystyö Det fria bildningsarbetet 134 Vapaa sivistystyö tavoittaa vuosittain miljoona ihmistä. Heistä suuri osa on aikuisia, jotka eivät ole muun koulutuksen

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä

Läs mer

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer 2SUOSITUKSET Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer 44 Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi Suomessa Människorättsdelegationens

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar

Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 11 maj 2015 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-05-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-513 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Organisering av finskt förvaltningsområde

Läs mer

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2013 Anmäl er till konferensen till info@botnia-atlantica.eu senast 30 augusti. I samband med anmälan önskar vi också

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Sivistyksen suunta 2025 Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Riktlinjer för bildningen 2025 Kommunförbundets bildningspolitiska program

Sivistyksen suunta 2025 Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Riktlinjer för bildningen 2025 Kommunförbundets bildningspolitiska program Sivistyksen suunta 2025 Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Riktlinjer för bildningen 2025 Kommunförbundets bildningspolitiska program Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Kuvitus/Bilder: Kari

Läs mer

KRISTIINA VAINIO SUOSITUKSET SUOSITUKSET

KRISTIINA VAINIO SUOSITUKSET SUOSITUKSET SUOSITUKSET KRISTIINA VAINIO SUOSITUKSET Ihmisoikeuskasvatus valtioneuvoston koulutusta ja lapsi- ja nuorisotyötä ohjaavissa ohjelmissa Människorättsfostran i statsrådets program som styr utbildningen

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Varhaiskasvatus Småbarnsfostran

Varhaiskasvatus Småbarnsfostran SUOSITUKSET ERJA RUSANEN & KRISTIINA VAINIO * SUOSITUKSET Varhaiskasvatus Småbarnsfostran *) Varhaiskasvatusta koskeva osio koostuu kahdesta kirjoituksesta: Erja Rusasen artikkelista sekä Kristiina Vainion

Läs mer

ELINA HAKALA. Valtion omat koulutuslaitokset ja korkeakoulut Statens egna utbildningsanstalter och högskolor

ELINA HAKALA. Valtion omat koulutuslaitokset ja korkeakoulut Statens egna utbildningsanstalter och högskolor ELINA HAKALA Valtion omat koulutuslaitokset ja korkeakoulut Statens egna utbildningsanstalter och högskolor 120 Valtion koulutuslaitokset ja korkeakoulut kouluttavat ammattilaisia tehtäviin, joissa on

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Riksdagens grundlagsutskott Ärende: Utlåtandet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård

Läs mer

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SINULLE Vi vet vad det Me handlar olemme om. kuin Våra sinä. kamratstödsledare Lähes kaikki meillä

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa.

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. K un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme vågafinskaviikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. Esitimme kysymyksen Uskallatko sinä puhua suomea Ruotsissa? radiossa

Läs mer

Journalismin kohtalo mediamurroksessa

Journalismin kohtalo mediamurroksessa 2 2012 Hannu Olkinuora Marit Ingves Lia Markelin Journalismin kohtalo mediamurroksessa Överlevnadsstrategier för minoritetsmedier med fokus på public service Journalismin kohtalo mediamurroksessa Överlevnadsstrategier

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja 1.6.2009-15.3.2010 Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen

Läs mer

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä JULKAISU 2007:4 Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä Statsrådets principbeslut som tryggar medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar JULKAISU

Läs mer

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället?

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Kuntaliiton ruotsinkielin yksikkö ja kuntatalous järjestivät Kuntamarkkinoilla 11.9.2013 tilaisuuden Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta johdatti

Läs mer

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Ab Koulukatu 23, 68600 Pietarsaari Yhteenveto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella 28. Joulukuuta 2009 Synocus Oy Bulevardi

Läs mer

Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar

Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar Eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille ja tuotantolaitoksiin Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar Code of Ethics for Construction Sites and Production Plants 1 Eettiset ohjeet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

Infobrev 01/2015 den 22 januari 2015

Infobrev 01/2015 den 22 januari 2015 Infobrev 01/2015 den 22 januari 2015 Infobrevet ges ut av och utkommer en gång i månaden Ett Nytt År! Vi hälsar er kära läsare och det Nya Året. För FSKC kommer det nya året i korthet att innebära att

Läs mer

Mega T ASENTOHOITOTYYNY

Mega T ASENTOHOITOTYYNY Mega T ASENTOHOITOTYYNY T-mallinen asentohoitotyyny moneen käyttöön Tukityynyksi niin vuoteeseen kuin esim. geriatriseen tuoliin Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen VAKIOKOKO 80 x 60 cm MATERIAALIT

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015

Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015 Infobrev 06-07/2015 den 17 juni 2015 Infobrevet ges ut av och utkommer en gång i månaden Om juni-månads milstolpar Under juni månad har vi inom FSKC och Mathilda Wrede-institutet fått möjligheten att bjuda

Läs mer

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille 2012 2015

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille 2012 2015 AURA KAARINA LIETO MASKU MYNÄMÄKI NAANTALI PAIMIO PARAINEN RAISIO RUSKO SAUVO TARVASJOKI TURKU Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille 2012

Läs mer

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling handledningsprocesser inom hälsovården Yvonne Hilli (red.) Kunskap i utveckling - handledningsprocesser inom hälsovården Ut g i v a r e : Yr k e s h ö g s k o l

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Molemmat dynaamiset seudut ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana! Våra två dynamiska regioner har haft en imponerande tillväxt

Läs mer

Kansalliskielistrategian väliraportti. Nationalspråksstrategins mellanrapport SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR

Kansalliskielistrategian väliraportti. Nationalspråksstrategins mellanrapport SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 34 2015 Kansalliskielistrategian väliraportti Kansalliskielistrategian seuranta sekä hallituskautta 2011 2015 koskevien hallituksen toimenpiteiden toteutuminen

Läs mer

Riktlinjer och redskap för en språkligt inspirerande miljö vid Folkhälsans daghem

Riktlinjer och redskap för en språkligt inspirerande miljö vid Folkhälsans daghem Riktlinjer och redskap för en språkligt inspirerande miljö vid Folkhälsans daghem Folkhälsan 2013 Redaktör: Johanna Sallinen www.folkhalsan.fi/sprak Riktlinjer och redskap... Inledning Värdegrunden för

Läs mer

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd

HANKEEN KUVAUS. Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en Dragsfjärd Region Åboland Artists in the Archipelago HANKEEN KUVAUS Målsättnigen med projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de professionella konstnärerna i Åboland, att skapa en fungerande socialt

Läs mer

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN

Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013. Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Ung företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut 2012-2013 Nuori yrittäjyys Vaasan ammattiopistossa 2012-2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN UF ett år som företagare är studieprogram riktat till grundskolans niondeklassister

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

Bredd bland B-flickorna s. 7

Bredd bland B-flickorna s. 7 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Bredd bland B-flickorna s. 7 FOTO: JOHAN GEISOR Wasa Footballcup, s. 18-19

Läs mer

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010 2010 Vi är många, vi är svenska del II Rapport om FFC:s medlemsundersökning 2010 Rapport om Löntagaren 2010 December 2010 December 2010 Rapporten sammanställd: Anna Krokfors Beställningar: FFC tfn 020

Läs mer

Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö.

Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö. Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö. Kansanhuoltoministeriön vahvistama kesäkuun 10 p:nä 1941. Yleisiä määräyksiä. 1. Kansanhuollon paikallista hallintoa Helsingin kaupungissa hoitavat kansanhuoltolautakunta

Läs mer

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Läs mer

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Janissa Miettinen, yngre forskare Kommunmarknaden, seminariet Lastensuojelun tieto ja tutkimus 13.9.2012. Helsingfors. Kompletterad

Läs mer

SVENSK BYGDEN. E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans konstverk Bokmässan i Helsingfors Armenisk filmfestival

SVENSK BYGDEN. E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans konstverk Bokmässan i Helsingfors Armenisk filmfestival SVENSK BYGDEN Birgitta Boucht Ernst V. Knape Christel Sundqvist Nummer 4/2011 Pris 2 e SFV:s nye kanslichef Johan Aura: Glöm inte grundvärdena! E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans

Läs mer

Pressinfo, Feministtapeten (på svenska längst ned i mailet)

Pressinfo, Feministtapeten (på svenska längst ned i mailet) Lehdistötiedote, Feministitapetti Pressinfo, Feministtapeten (på svenska längst ned i mailet) Feministitapetti on painettu ja sitä jaetaan parhaillaan kaikille 800 valokuvatulle feministille. Feministitapetti

Läs mer

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintaohje

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintaohje Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 25/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintaohje Upphandlingsanvisning för justitieministeriets förvaltningsområde 25/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan

Läs mer

KONTAKTEN. Nöjda kunder. Säljsiffror, produktion m.m. Ny kommunikationschef. Marknadsföringskampanjer. Pensioner

KONTAKTEN. Nöjda kunder. Säljsiffror, produktion m.m. Ny kommunikationschef. Marknadsföringskampanjer. Pensioner KONTAKTEN En tidning för medarbetarna inom Älvsbyhuskoncernen Nr 1 2011 Säljsiffror, produktion m.m. Från och med detta nummer informerar vd Kent Johansson om säljläget, produktionen, förändringar och

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Bra fadderspelare åt småflickorna Magnus

Läs mer

Lausuntoliite / Bilaga med utlåtanden

Lausuntoliite / Bilaga med utlåtanden Liite/Bilaga 1 (1) FI.PLM.2015-2073 17.4.2015 767/00.99.00/2014 HARE PLM001:00/2014 Puolustusvoimille säädettyjen, muiden viranomaisten tukemiseen liittyvien tehtävien toimeenpano Ahvenanmaalla Verkställandet

Läs mer

Maria Repo Helsingfors stadsbibliotek Tölö bibliotek Behörighetsutbildning för biblioteks- och informationspersonal vid fortbildningsenheten Palmenia

Maria Repo Helsingfors stadsbibliotek Tölö bibliotek Behörighetsutbildning för biblioteks- och informationspersonal vid fortbildningsenheten Palmenia Bibliotekens virtuella informationstjänster i Norden - en utökad reserapport från den nordiska konferensen Virtuelle referense i Tønsberg, Norge 11-12.3.2004 Maria Repo Helsingfors stadsbibliotek Tölö

Läs mer

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad!

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad! 1 Planering av programblad! 3 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 XVIII. WASA FOOTBALLCUP NY HEMSIDA

Läs mer

KLOCKRIKETEATERN www.klockrike.fi Nyhetsbrev 27.5.2013 Uutiskirje NYHETER PÅ SVENSKA PÅ SID 3

KLOCKRIKETEATERN www.klockrike.fi Nyhetsbrev 27.5.2013 Uutiskirje NYHETER PÅ SVENSKA PÅ SID 3 NYHETER PÅ SVENSKA PÅ SID 3 KLOCKRIKEN SYYSKAUSI: Peking-oopperaa, saamelaista nō-teatteria ja suomalais-ugrilaista dokumenttisirkusta Klockriketeatern esittää ainutlaatuisen syyskauden. Parin kuukauden

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

Svenska i finska grundskolor. Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen

Svenska i finska grundskolor. Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen Svenska i finska grundskolor Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet 2011 2011 Författarna Denna bok är nr 27 i serien Nordica

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010 Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond 2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2009 2010 Utgångspunkt För att fullfölja sin

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s.

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK *- HAASTATTELUJA INTERVJUER - HISTORIA * HISTORIAA - TEKNIK -* HAASTATTELUJA TEKNIIKKAA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA FOTO: JOHAN GEISOR

Läs mer

Krishantering i relation till media

Krishantering i relation till media Krishantering i relation till media Klas Backholm Åbo Akademi Vasa 27.10.2010 Åbo Akademi University - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Klas Backholm, tel. 06-3247 387, klas.backholm@abo.fi. Forskar främst i

Läs mer

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti Projektplan Projektets namn: KvaLed 2 (Kvalitetsstrategin och Ledningssystemet, fas 2) Ansökningsgrupp: Stöd för genomförandet av kvalitetsstrategin Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun,

Läs mer

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus Heidi Kankainen Ruotsi 1 Yhteinen osuus Hakemisto 1. Vem är jag? Opiskelijatarinoita Suomesta..3 2. Vårt land Oi maamme.. 6 3. Opettajan vinkkinurkkaus sanakirjojen käytöstä.8 2 1. Vem är jag? - Opiskelijatarinoita

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu BALTIC ENERGY TEMADAG Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu Stefan Storholm, (stefan.storholm@katterno.fi) Nettoelanskaffning 2012 Sähkön nettohankinta 2012 85,2 TWh Vattenkraft

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 29.08.2012

Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 29.08.2012 Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) 224 Projektplan för en nybyggnad för Viksbacka kvartersgård Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplan för en nybyggnad för Viksbacka

Läs mer

Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa

Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa Munhälsovården vid hälsovårdcentralerna Tarja Vainiola +358 20 610 7430 tarja.vainiola@thl.fi

Läs mer

På Västanfjärds Byaråds hemsida (www.

På Västanfjärds Byaråds hemsida (www. Marianne Jokinen VÄSTANFJÄRD BULLETIN Västanfjärds byatidning. Information till boare och besökare sommaren 2013 Västanfjärdin kylälehti. Tietoja asukkaille ja vieraille kesällä 2013 På Västanfjärds Byaråds

Läs mer

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Niina Nissilä Vaasan yliopisto Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk -hankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen

Läs mer

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 2 Lyxigt under Bevis för brösthållare kan finnas så långt tillbaka i tiden som redan 4500 f.kr. Kvinnorna i Grekland

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015 NR 1 2015 www.vifk.fi - 1 FOTO: JOHAN GEISOR ORDFÖRANDES SPALT Serierna borde slås fast tidigare! Bästa vänner! Jag har varit med om allt möjligt under min tid

Läs mer

En Rejäl Österbottnisk. T. Käld. L-E. Wägar. G. Pellfolk. M. Kivelä. K. Hjerpe. O. Airaksinen. L. Ollila. B. Kloo. T. Heikkinen. P.

En Rejäl Österbottnisk. T. Käld. L-E. Wägar. G. Pellfolk. M. Kivelä. K. Hjerpe. O. Airaksinen. L. Ollila. B. Kloo. T. Heikkinen. P. En Rejäl Österbottnisk KRAFT Joakim Strand V. Vandy R. Grönblom C. Sellberg L-E. Wägar T. Käld H. Skytte L. Krooks C. Rosengren S. Strandvall P. Sund-Norrgård M. Norrgård A. Ingman H. Frantz J. Engström

Läs mer

MAATALOUDEN NÄKYMIÄ 1980-LUVUN ALKUVUOSINA LANTBRUKETS UTSIKTER UNDER 1980-TALETS FÖRSTA AR

MAATALOUDEN NÄKYMIÄ 1980-LUVUN ALKUVUOSINA LANTBRUKETS UTSIKTER UNDER 1980-TALETS FÖRSTA AR MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 115 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. III MAATALOUDEN NÄKYMIÄ 1980-LUVUN ALKUVUOSINA LANTBRUKETS

Läs mer

Infobrev 10/2015 den 21 oktober 2015

Infobrev 10/2015 den 21 oktober 2015 Infobrev 10/2015 den 21 oktober 2015 Infobrevet ges ut av och utkommer en gång i månaden Reformer och spetsreformer Varje vecka blir vi informerade om reformerna (dvs. de som berör vårt område), riktlinjer

Läs mer

Planering och ledning av äldreomsorgen

Planering och ledning av äldreomsorgen Planering och ledning av äldreomsorgen Harriet Finne-Soveri, docent i geriatri Enheten för äldreservice,enhetschef Institutet för hälsa och välfärd 2010-09-23 Presentationens Namn / Faktor 1 Hälsningar

Läs mer

KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014

KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014 KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014 65-65+ MERIKOTI (f.d. Villa Näset) Besök 5.6.2013 1 2 planerat 13.6.2014 PATTES PENSIONAT Besök 5.6.2013, planerat 13.6.2014 2 REHABIA OY

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

Raportti Tukholmasta, s. 20

Raportti Tukholmasta, s. 20 Witamy w VIFK! Välkommen till VIFK! Tomas Arceusz är ny tränare för VIFK. Ännu i fjol tränade han Kiisto. Tomek har redan bott många år i Vasa. Han kom i tiderna till VPS och spelade dessförinnan i Legia

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014. Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR. NR 5 2014 www.vifk.

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014. Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR. NR 5 2014 www.vifk. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014 Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR NR 5 2014 www.vifk.fi - 1 ORDFÖRANDES SPALT Tack för i år! Åter har ett intressant fotbollsår

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille

Pedersöre info. Nu stannar tåget vid f örnyad perrong. Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille 1 2014 Pedersöre info Junat pysähtyvät nyt uudelle laiturille Nu stannar tåget vid f örnyad perrong Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Framåt i positiv anda I dessa tider

Läs mer

LSA INFO 2/2005. ISSN 0780 119X Vol 23, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSA INFO 2/2005. ISSN 0780 119X Vol 23, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSA INFO 2/2005 ISSN 0780 119X Vol 23, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Ordförandes spalt Hej alla Läkares sociala ansvars aktiva medlemmar Som ni ser, är denna LSV tiedote delvis på

Läs mer

Bildningens framtid - aktuellt inom andra stadiet och småbarnsfostran

Bildningens framtid - aktuellt inom andra stadiet och småbarnsfostran Bildningens framtid - aktuellt inom andra stadiet och småbarnsfostran Terhi Päivärinta Direktör Kommunförbundet, undervisning och kultur Bildningsdirektörsdagar 5.3.2015 Axplock ur Kommunförbundets bildningspolitiska

Läs mer

Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari. Raaseporin Kirmaisu. Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim.

Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari. Raaseporin Kirmaisu. Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim. Ekenäs 15.9.2013 Tammisaari Raseborgsruset Raaseporin Kirmaisu Arrangörer / Järjestäjät Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. www.topptrim.fi Du understöder Sinä tuet Vi donerar av de

Läs mer

Habilitering hur skall vi hantera djungeln av byråkrati?

Habilitering hur skall vi hantera djungeln av byråkrati? Habilitering hur skall vi hantera djungeln av byråkrati? Inblick i funktionshinder mot ett mer öppet och tillgängligt samhälle Roger Byring Barnneurolog Helsingfors arbetarinstitut 090210 Jag bör först

Läs mer

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 n kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 biblioteks svar på resultaten i bibliotekets användarförfrågan 2013 2 Aukioloajoista / Om öppettiderna Aukioloaikoja tulisi pyrkiä pidentämään/siirtämään

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (11) Stadsfullmäktige Kaj/9 26.11.2014. bemyndiga fastighetsnämnden

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (11) Stadsfullmäktige Kaj/9 26.11.2014. bemyndiga fastighetsnämnden Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (11) 367 Ändring av byggavtalet för Fiskehamnens centrum (Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteren 10620-16023) HEL 2014-012503 T 10 01 01 01 Framställning A B C beslutade i

Läs mer

6-7.4.2013. Tellushall - i. Jakobstad/Pietarsaari. Öppet lördag-söndag 10-17 / Avoinna lauantai-sunnuntai 10-17. T n

6-7.4.2013. Tellushall - i. Jakobstad/Pietarsaari. Öppet lördag-söndag 10-17 / Avoinna lauantai-sunnuntai 10-17. T n 1 BL.A M./ M e.b n ny T n ör r s oo & m Mu in U /M U W MI k Björ y l il man Malena Björn da h PLOCK UR PROGRAMMET: Mässöppning, Stefan Svenfors Lansering av Jeppis Sandwich Willy Björkman Benny Törnroos

Läs mer

Växthuset blev idrottshall. Ystävänkortti tuli Mustasaareen

Växthuset blev idrottshall. Ystävänkortti tuli Mustasaareen Växthuset blev idrottshall När växthuset invid Kvevlax ungdomsgård skulle rivas såg Nina och Lars-Erik Nässlin sin chans. De byggde om växthuset till en idrottshall som i dag används för fotboll och hundsport.

Läs mer