Att arbeta som Personlig Assistent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta som Personlig Assistent"

Transkript

1 Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan Luleå www. founorrbotten.se

2 Förord Denna studie grundar sig på en C-uppsats, 10 poäng i socialt arbete med inriktning mot social omsorg, som vi avslutade hösten 2005 vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete. Vetenskaplig handledare var Marianne Forsgärde. Uppsatsen har därefter korrigerats och tryckts i FoU Norrbottens rapportserie. Ett varmt tack till deltagarna i studien, som delat med sig av sina erfarenheter, och gjort detta arbete möjligt! Arvidsjaur 16 november 2006 Susanne Burman Karina Renberg 2

3 Sammanfattning Studiens syfte är att få kunskap om personliga assistenters upplevelser av att arbeta med en rättighetslag (LSS) som utgångspunkt trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. Insatsen personlig assistans har inneburit att en relativt ny yrkesgrupp tillkommit. LSS intentioner angående människans möjlighet att skapa sig ett värdigt liv så likt andra människors liv som möjligt är förenligt med begreppet empowerment då det handlar om att ge människor kontroll över sitt liv. Samhället och dess institutioner kan förhålla sig på två vitt skilda sätt till många funktionshindrade. I den paternalistiska modellen hävdas, till skillnad från empowerment, att så kallade vanliga människor inte vet vad som är bäst för dem. Sammanfattningsvis visar resultatet att personliga assistenterna upplevde att det viktigaste var att relationen till brukaren fungerar bra, relationen beskrevs som; mamma, kompis eller som ett äktenskap. De upplevde att brukaren inte alltid vet vad som var bäst för dem. De personliga assistenterna tolkade och bestämde vad som ska göras, ibland även hos de brukare som de ansåg kan bestämma själv. För brukare som fått sitt funktionshinder senare i livet hade de inte målet att nå samma aktivitetsgrad som gällde innan funktionshindret. De personliga assistenterna utförde färre arbetsuppgifter hos den gruppen brukare och vad gällde att arbeta i brukarens hem så upplevdes det många gånger med en känsla av att tränga sig på. För brukare som haft sitt funktionshinder hela livet utfördes alla nödvändiga uppgifter som ansågs tillhöra ett normalt liv. Arbetet i brukarens hem upplevdes som en arbetsplats. Personlig mognad och sunt förnuft var egenskaper som upplevdes som de viktigaste för arbetet som personlig assistent. Nyckelord: Arbetsplats, LSS, Makt, Relation, Yrkesroll 3

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte... 5 Frågeställningar... 5 Lagen... 6 Tidigare forskning... 7 Yrkesrollen... 7 Arbetsplatsen... 8 Maktutjämning... 9 Relationen Utbildning och kompetens Arbetsmodeller Upplevelser av att arbeta som personlig assistent Arbetsuppgifter Teorier...15 Empowerment Paternalism Metod...17 Empiriskt material och urval Datainsamlingsmetod Genomförande Sammanställning och bearbetning av data Etisk reflektion Studiens tillförlitlighet Databearbetning och analys...20 Personliga assistenternas arbetsuppgifter Utbildning och kunskap Vem bestämmer? Yrkesrollen personlig assistent Relationer Arbeta i någons hem Plus och minusvärden Diskussion...30 Referenser...35 Lagstiftning Litteratur Bilaga 1: Intervjuguide

5 Inledning Yrket personlig assistent tillkom som en följd av handikappreformen som trädde ikraft Reformen var resultatet av att betydande brister i stödet till personer med funktionshinder uppmärksammades i ett flertal betänkanden (Larsson, 2005). Tillkomsten av personlig assistans är ett uttryck för de värderingar som under talet började göra sig gällande i Sverige. Individens krav på självbestämmande ställdes i centrum på ett annat sätt än tidigare. Detta avspeglade sig också inom handikappområdet. Många med behov av hjälp och service från kommunerna accepterade inte längre det paternalistiska synsätt som de ansåg präglade den traditionella hemtjänsten. En bra service skulle inte enbart tillgodose de rent materiella behoven utan den enskilde brukaren skulle också ha makten över dess utformning (Ds 2001). Monica Larsson (2005) visar i en studie att personlig assistans i Sverige har utvecklats efter främst två förebilder. Den ena är Independent Living rörelsen som bidrog till att några svenska kooperativ under 1980-talet bildades av personer med omfattande fysiska och medicinska funktionshinder. Med ekonomiskt stöd kunde dessa personer ta över ansvaret för sin personliga omvårdnad och själva anställa personliga assistenter. Den andra förebilden var en verksamhet med så kallade personliga vårdare för barn med svåra funktionshinder som utvecklades på Gotland. Det har även varit möjligt att ansöka om personlig assistans enligt Socialtjänstlagen (SoL) sedan mitten av 1980-talet. Det var dock få personer som omfattades av dessa tidiga former av assistans. Det kan vara svårt att ge en enhetlig beskrivning av arbetet som personlig assistent, då brukarna har skilda personligheter och dessutom olika funktionshinder. En del har förmåga att själv bestämma vad som skall utföras medan andra inte kan det. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) ger brukarna möjlighet att utforma assistansen som de vill. Det utförs väldigt olika arbetsuppgifter inom yrket och de personliga assistenterna har olika syn på vad de bör utföra för uppgifter. Syfte Syftet med studien är att få kunskap om personliga assistenters upplevelser av att arbeta med en rättighetslag (LSS) som utgångspunkt. Frågeställningar 1. Vilka bilder förmedlar personliga assistenterna av yrket? 2. Vilken betydelse har relationen till brukaren? 3. Hur är det att ha någon annans hem som arbetsplats? 5

6 Lagen År 1994 trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) i kraft. Målet med lagen är att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt, självständigt liv så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. Det är en detaljerad rättighetslag som styr hur hjälpen till funktionshindrade skall utföras. Den som har rätt till LSS omfattas av det som benämns personkretsar för LSS och bedöms efter tre olika grupper som sammanfattningsvis innebär följande: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Insatsen personlig assistans är en av många (10) möjliga stödinsatser som regleras i lagen. Kommunen eller försäkringskassan utreder behovet och beslutar om omfattningen. Försäkringskassan beslutar om assistans där behovet är mer än 20 timmar per vecka (Lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). Är behovet mindre än 20 timmar tas beslut av kommunen. Insatsen skall ges till den som på grund av funktionshinder behöver hjälp att tillgodose de grundläggande behoven i vardagen. Alla människor med funktionshinder är inte berättigad till personlig assistans utan man måste ha stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Den personliga assistenten ska finnas med i vardagslivet under de tider på dygnet som den enskilde behöver assistans. Den funktionshindrade kan själv bestämma vem som ska vara personlig assistent och vem som ska ha arbetsgivaransvaret. Den funktionshindrade kan själv vara arbetsgivare, eller begära assistans genom kommunen eller anlita någon annan till exempel ett kooperativ eller ett privat företag som blir arbetsgivare för de personliga assistenterna (Dehlin, 1997). Lagen innebar att de funktionshindrade fick kontroll över sin egen vardag med inflytande över när och hur hjälpen skulle utföras och var den skulle ske (Gough 2004). Larsson (2004) visar att brukarna har olika uppfattning om hur den personliga assistenten ska vara. Ett synsätt är att den personliga assistenten skall vara som en vän, där vänskap och delade intressen är betydelsefulla. I andra fall är kraven från dem som behöver assistans mindre uttalade och det finns inga krav på gemensamma intressen och inte heller på personligt engagemang. Det viktiga kan vara att man t.ex. har bil och körkort. Assistanssamordnaren kan ibland ha krav på lämplig utbildning och då 6

7 betonas att man som arbetsgivare står för vad man kallar en professionell hållning. Tidigare forskning Yrkesrollen Personlig assistans skiljer sig från andra välfärdsyrken genom att den som utför assistansen är individuellt knyten till den som behöver assistansen. Enligt Gough (2004) så är en grundläggande förutsättning att en personlig assistent är beredd att utföra de uppgifter som den funktionshindrade behöver hjälp med. Arbetsförhållande grundar sig på ett ömsesidigt individuellt avtal, där dessa villkor preciseras. I arbetslivet är sådana personliga avtal ovanliga. Vanligen förstås ett yrke med gemensamma normer om hur en hel yrkeskår skall utföra dessa uppgifter. Man skall kunna avgränsa och standardisera arbetsuppgifterna. Gough (2004) menar också att det förutsätts att den personliga assistenten har en betydande förmåga att skydda sin egen integritet, förmår vara lyhörd och arbeta självständigt, samt göra de etiska och praktiska överväganden som arbetssituationen kräver. Från fackligt håll har det diskuterats om personlig assistent överhuvudtaget är ett yrke. I tidningen kommunalarbetaren (kommunalarbetaren.com ) har Ann-Charlotte Wallén gjort ett inlägg med krav på att personlig assistans borde göras till ett yrke. Hon pekade på att arbetsledningen var otydlig och att de personliga assistenterna har oklara befogenheter, ibland fanns inga arbetsbeskrivningar och ibland är brukaren själv arbetsledare. Hon beskrev den personlige assistenten som ett mellanting mellan hantlangare och socialassistent/uppsökande fältassistent. Hon påpekade att arbetsuppgifterna ryms inom dessa ytterligheter. Wallén berör frågan om att stärka de personliga assistenternas ställning i första hand för att arbetet ska fungera bättre för dem men också till förmån för dem som har behov av assistans och särskilt för dem som inte själva har förmåga att uttrycka sina behov och önskemål. Lyhördhet, personlig mognad, erfarenhet och kunnande tas upp i många studier som de viktigaste egenskaperna som personliga assistenter behöver för arbetet. ( Hugemark och Wahlström 2002, Dehlin, 1997, Janson 2005, Fagerlund och Frisk, 2003). Att de personliga assistenterna själva tyckte att det var viktigt att brukarens och assistentens personligheter stämde överens, samt att det var värdefullt om de hade liknande fritidsintressen var andra viktiga egenskaper som visade sig i Hugemark och Wahlströms (2002) undersökning. Efter detta kom kunskap om funktionshindret samt hushållskunskaper och tekniskt kunnande. Larsson (2004) menar att den personliga assistenten måste förhålla sig till att brukaren enligt LSS har rätt att bestämma vad som skall utföras och även när och på vilket sätt assistansen skall ges. Det ligger i 7

8 assistentyrkets natur att vara passiv och inte ta egna initiativ, vilket innebär att de personliga assistenterna kan känna sig onyttiga och överflödiga, men också frustrerade. En annan undersökning som Larsson (2005) har gjort visar att yrkesrollen personlig assistent stundtals kräver att man sätter gränser för umgänget, att kunna hålla distansen. Det kan innebära att dra sig tillbaka om man assisterat vid umgänget med t.ex. anhöriga. Genom att markera för både brukaren och dennes anhöriga att detta är ett arbete kanske man kan försöka hålla isär de olika sfärerna och skilja på det privata och det som är arbete. Arbetsplatsen Många studier visar på dilemmat med att assistansens rumsliga bas utgörs av hjälptagarens bostad (Hugemark och Wahlström 2002, Fagerlund och Frisk, 2003 Janson 2005). Det innebär att bostaden får den dubbla karaktären av hem och arbetsplats. Hugemark och Wahlström (2002) beskriver det som spänningar mellan hemsfär och arbetssfär och som kan förstås med hjälp av begreppen relation, tid och rum. Relation Personliga relationer hör till hemsfären snarare än till arbetet. Dessa relationer antas inbegripa att vi i samspel med andra visar känslor och ger uttryck för subjektiva intressen och motiv. Vi är intresserade av den andres specifika egenskaper och behov och vi förväntar oss att intresset är ömsesidigt. En personlig relation antas ha ett värde i sig, vi frågar inte efter nytta och mål med umgänget. En renodlad arbetssfär utgör en skarp kontrast till hemsfären. Människors handlingar styrs betydligt mer av instrumentella och målinriktade motiv i arbetet. Det kan innebära att man avstår från att uttrycka känslor och försöker hålla sin egen person utanför och koncentrerar sig på det man skall utföra. Arbetets mål utgår från någon typ av generell standard eller regeluppsättning som omfattar den grupp i vilken personerna ingår. Det viktiga är vad personerna gör och uppnår. Tid Skillnaden mellan hemsfär och arbetssfär tydliggörs också med utgångspunkt i två olika tidsbegrepp. Hugemark och Wahlström (2002) beskriver dessa med begreppen immanent tid och klocktid. I arbetssfären är klocktiden central. Man kommer till sitt arbete en viss tid, man har rast en viss tid och man går hem en viss tid. Ofta har man schemalagda möten och andra av klockslag definierade aktiviteter. Man har en planering vad som ska hinnas en viss dag, månad eller under året. I hemsfären har tiden en annan betydelse. Hemmet präglas av en immanent tidsuppfattning (immanent tid = inneboende tid). Nuet har större betydelse och ett värde i sig. Hemma spelar det inte lika stor roll vad klockan är och när saker och ting utförs. Det finns utrymme för spontanitet och egen lust. 8

9 Rum Den tredje skillnaden mellan hemsfär och arbetssfär är principer för platsens rumsliga användning och utformning. Detta hör ihop med vilka människor som vistas där och varför de vistas där. Det hör även ihop med vilken tidsuppfattning och vilka relationer som dominerar. Hemmet är en plats för informella och personliga relationer. Man umgås med släkt och vänner och vill man så drar man sig tillbaka för att vara i fred. Personlig lust, smak och stil präglar hemmets rumsliga utformning. Man kan möblera som man vill och ändra möbleringen när man vill för att öka trivseln. Arbetsplatsen är en lokal där det finns redskap och verktyg för att sköta de uppgifter som skall utföras. Arbetsplatsen är organiserad för att de anställda ska kunna sköta sitt arbete så smidigt och effektivt som möjligt. Ofta finns det flera klockor och de anställda har kalendrar för att hålla ordning på hur arbetstiden är strukturerad. Det finns regler för hur miljön skall vara utformad på arbetsplatsen t.ex. finns det särskilda fika- och rastrum. Maktutjämning Att arbeta som personlig assistent betyder att man är en hjälpare och har en social relation med sin brukare, som givetvis är annorlunda än andra sociala relationer. I den här relationen finns det obalans därför att hjälparen antagligen redan har lärt sig sin roll genom teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet och handledning av andra som redan kan den rollen (Skau, 2001). Samtidigt så har LSS utjämnat obalansen genom att ge brukaren möjlighet att bestämma hur insatserna skall utföras och vem som skall vara anställd. Personlig assistans ger en flexibilitet och frihet men också ansvar och en ny maktstruktur. Jacobson (2000) beskriver den förändring som övergången från boendeservice till personlig assistans inneburit. Människor med assistansbehov har fått nya roller från att ha varit passiva mottagare av andras omsorger och idéer till att de har fått ett betydande ansvar. En del har valt att bli egna arbetsgivare. Andra har valt att ha kooperativ som samordnare och är då arbetsledare för sina personliga assistenter. Ytterligare andra anlitar kommunen eller privata assistanssamordnare för att organisera och sköta den personliga assistansen. De olika valen beror på allt från vilja och intresse till den enskilde personens förmåga att själv hålla i och organisera den egna assistansen. Samtidigt ger hon en bild av hur assistansbehovet innebär ett ofrånkomligt beroende som ingen lagstiftning kan avhjälpa. Det kommer alltid att finnas vardagliga och organisatoriska problem. Exempel på detta kan vara att de personliga assistenterna är olika som individer och kan olika saker, de får olika roller. Jacobson (2000) tar upp att hon måste planera sin dag efter assistentens förmågor och vilken relation de byggt upp till varandra. Detta ger inte den frihet som skulle råda om hon kunnat göra saker på egen hand. Personlig assistans har visserligen inneburit en maktutjämning men det kvarstår en väsentlig ojämlikhet genom att den som ger assistansen alltid är fysiskt överlägsen mottagaren. Detta förhållande är tillräckligt för att påverka upplevelsen av trygghet och frihet. 9

10 Dehlin (1997) menar att i vissa fall när brukaren bestämmer vad den personliga assistenten skall göra kan problem uppstå. Till exempel om brukaren inte har ett adekvat omdöme, då måste assistenten ta ställning till vad som enligt sunt förnuft eller tidigare erfarenheter är bäst för brukaren. Det finns brukare som missbrukar bestämmanderätten, till att bli ett maktinstrument. Dessa brukare får ofta täta byten av personliga assistenter då arbetssituationen för assistenten kan bli kränkande om ömsesidig respekt för varandras välbefinnande saknas. Relationen Nina Nikkus (2004) studie om privatliv och etik i relationen mellan personlig assistent och brukaren visar tre olika förhållningssätt på hur assistenten träder in eller tillåts träda in i brukarens privata liv. * Ett strikt arbetsförhållande där assistenten utför sina uppgifter. Assistenten kan liknas vid ett redskap som utför efterfrågade uppgifter. Brukaren kan jämföras med en arbetsledare eller kund. * Ett vänskapligt arbetsförhållande med samtal på ett ytligt och neutralt plan. Brukaren eller en ställföreträdare är styrande utan att vara detaljerad. Assistenten utför inte uppgifter utan att få någon form av övergripande samtycke. Här kan man prata om ett lärare elev eller klientförhållande * Ett engagerat och vänskapligt förhållande där assistenten har en omfattande kontakt och insyn i brukarens privata liv. Assistenten är initiativtagande och styrande. Förhållandet beskrivs som kompisar fast man måste sätta gränser eller som ett storasyskon. I vilken utsträckning brukaren får tillgång till assistentens privata sfär beskrivs såhär: * Assistenten har en neutral relation till brukaren. Undviker att utveckla egna åsikter eller delge något om sitt privata liv. * Ett vänskapligt förhållande som innefattar utbyte och åsikter om dagliga ting. Har gemensamma intressen och aktiviteter. Assistenten kan gärna introducera brukaren inom nya områden och aktiviteter. Assistenten är en medarbetare till brukaren. * Brukaren har stor kännedom om assistentens liv utanför arbetet. Assistenten är en vän. Nikku (2004) fann att det råder ett asymmetriskt förhållande mellan den funktionshindrade och den personliga assistenten. Asymmetrin är dock dubbelriktad till följd av att brukaren är beroende av assistans och att assistenten i sin tur är anställd utifrån brukarens anspråk. Det var vanligt att assistenten utför paternalistiska handlingar och bestämde vad som var bäst för brukaren. Ibland kanske brukaren motsätter sig assistentens arbetsuppgifter. Det är en problematik som kan förekomma när brukaren har ett psykiskt funktionshinder, utvecklingstörning eller hjärnskada. Här kan det då finnas brister i motivation, låg initiativförmåga, misstro, vanföreställningar eller svårigheter att känna tillit. Syftet med assistentens handlingar är då att bistå brukaren men de kan komma att utföras utan samtycke och även mot brukarens uttalade vilja. Ett annat exempel på asymmetrin är när 10

11 en assistent slutar. Detta kan innebära att brukaren mister en vän, att någon man litat på försvinner. I de fall där assistententen bildat det sociala nätverket för brukaren kan bytet innebära en svår förändring. Nikku (2004) tar även upp skillnaden mellan att vara personlig och privat. Det kan ske om till exempel den personlige assistenten utsätter brukaren för sitt privata liv i icke önskvärd omfattning. Brukaren kan då tycka att assistentens liv och enskilda angelägenheter blir en tröttsam och påfrestande följetong. Utbildning och kompetens Kompetenskravet på de personliga assistenterna har varit en ideologisk fråga bland brukarna. Många brukare med tidigare erfarenhet av vård har velat prioritera en helt annan kompetens än tidigare omsorgserfarenhet hos assistenterna. De uppfattar att tidigare vårderfarenheter innebär en risk för att brukarens självbestämmande och arbetsledande funktion inte får det utrymme som är tanken med assistansreformen (Gough, 1994). Brukarorganisationerna säger att det är svårt att formulera några generella krav för utbildning eftersom brukarna är så olika. En del tycker till och med att vård- och omsorgsutbildningar kan vara till förfång i arbetssituationen om assistenterna blir präglade i ett omsorgsstänkande och inte är lyhörda för hur brukaren vill ha det (Hugemark och Wahlström, 2002). Trots de nya utgångspunkterna med assistansen kvarstår att vissa arbetsgivare som till exempel kommunerna föredrar att anställa assistenter med formell kompetens, t.ex. undersköterskor. Kommunerna utgår då från vad som stadgas i socialtjänstlagen, om att personalen skall ha lämplig utbildning och erfarenhet och reglerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som fastslår att det skall finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service skall kunna ges till människor med funktionshinder. Tillsammans med de professionaliseringssträvanden som förekommer inom vård och omsorg kan detta komma att stå i strid med LSS-lagens bärande principer om respekt för den enskildes egna önskemål och behov (Larsson, 2004). En rad studier om personlig assistans visar även att assistenterna själva i hög grad efterlyser utbildning i form av fortbildning. Utbildningsbehovet innefattar kunskap om den egna brukarens sjukdom, om lyftteknik och om lagstiftning. Samtidigt efterlyser de personalträffar och handledning (Socialstyrelsen, 2005). I Rapporten Rekrytering av personliga assistenter (Ds 2001:72) tas det upp att utbildning är en väg till kvalitetsförbättringar för de personliga assistenterna. Utbildning kan ge förbättrade anställningsvillkor och höja statusen på yrket. Det konstateras att dagens vård- och omsorgsutbildningar inte är relevanta och att det krävs en dialog mellan anordnare och utbildningar och företrädare för assistansbrukare för att diskutera utformning av framtida utbildningar. 11

12 Arbetsmodeller Agneta Hugemarks och Karin Wahlströms (2002) studie om personliga assistenter visar att reformen tolkats, preciserats och anpassats enligt en mängd lokala omständigheter och förhållanden. Detta innebär även att hjälpen fått olika form och innehåll beroende på strukturella förhållanden. Ett av spänningsfälten som tas upp är frågan om vilken arbetsmodell och vilken typ av arbetsrelationer som skall prägla/styra assistansinsatsen. De beskriver två modeller, brukarmodellen och expertmodellen som kan användas för att tydliggöra assistansinsatsen. Brukarmodellen Hjälptagarens självbestämmande och autonoma val utgör en självklar förutsättning. Brukaren formulerar assistansens mål och på vilket sätt dessa mål skall uppnås. Det är hjälptagarens kunskap, beslut och direktiv som är basen för assistansens utformning. Den personlige assistenten antas inta en huvudsakligen servande och verkställande roll. Denna assistentroll har beskrivits i olika sammanhang som hjälptagarens armar och ben. Relationen mellan brukare och assistent beskrivs som asymmetrisk och icke ömsesidig, då det som sker utgår enbart från hjälptagarens anspråk och värderingar. Expertmodellen Den personlige assistenten bör i vissa sammanhang ta initiativ och vidta åtgärder som inte primärt utgår från brukaren utan från andras intentioner. Det innebär att assistenten kan göra saker för att uppnå något som brukaren inte alls formulerat eller på annat sätt givit uttryck för att önska. Det kan i vissa fall innebära att brukaren uppfattar assistansen som ovälkommen. Poängen är att hon inte själv formulerat eller önskat göra eller få hjälp med det assistenten ger henne. Ett exempel på hur personliga assistenter arbetar efter denna modell är när de tar utgångspunkt i vad deras brukare skulle kunna lära sig att klara själv. Det kan vara att arbeta för att brukaren skall bli mer självständig få självförtroende och initiativlusta de vill förändra brukarens livssituation. Det kan även innebära att assistenten inte gör saker som hjälptagaren ber om med syfte om att de är bättre att de får göra saken själv även om det tar längre tid. Resultatet i Hugemarks undersökning visar att den rena brukarmodellen som assistansreformen utgår från inte är så lätt att realisera. Istället är brukarmodellen föremål för omfattande avvägningar och omförhandlingar. Vad dessa förhandlingar i grunden handlar om är vem - hjälptagare, assistent eller chef som ska bestämma och om vad. Frågor som tas upp är vad det normala livet innebär och hur människor ska tillåtas (vilja) leva. Frågor om när och i vilka avseenden olika typer av funktionshinder begränsar förmågan att fatta nyttiga, hälsosamma och riktiga beslut blir centrala. Exempel på detta är om en brukare uttrycker en vilja om en viss typ av livsstil och viss typ av assistans som beskrivs som alltför okonventionellt eller rentav felaktig livsstil. Detta kan tas som intäkt för att den aktuella 12

13 hjälptagarens skada eller sjukdom lett till bristande insikt om vad han eller hon egentligen behöver eller önskar för typ av liv. Hugemarks undersökning är gjord i kommunala verksamheter och cheferna som arbetar där menade att det finns några brukare där en helt brukarstyrd personlig assistans är möjlig och värdefull men för de flesta brukare de kom i kontakt med i sin egen verksamhet så beskrev de ofta omständigheter där de ansåg att brukarmodellen var mindre lämplig. Upplevelser av att arbeta som personlig assistent I en studie om assistans som en ny yrkesmässig social praktik menar Gough (2004) att de som börjar arbeta som personliga assistenter och tidigare har arbetat inom annan vårdgivande verksamhet inte alltid upplever de ombytta rollerna som positivt. En del känner sig förminskade och osynliggjorda och hade svårt att hantera känslan av underordning. Andra upplever en frihet från ansvaret som vårdgivare. Istället för underordning beskriver assistenterna sig som medarbetare. För de funktionshindrade som anlitar personliga assistenter blir det också annorlunda de upptäckte att de tvingas ta ställning till sådant de tidigare överlåtit till andra, nu var de tvungna att formulera sig och instruera sina assistenter, så att arbetet kan bli utfört på ett tillfredställande sätt. Det handlar om att tillsammans med assistenten försöka bemästra handikappande begränsningar och hinder i vardagen och att själv ge livet en inriktning. Larsson (2004) visar i en undersökning vad arbetet som personlig assistent kan innebära. Att arbeta som personlig assistent kan betyda att man uppskattar att få tillfälle att diskutera frågor som man är intresserad av eller att man upplever ett intellektuellt samspel med brukaren. Intresse och nyfikenhet för andra människors liv och upplevelser framträder i vissa fall som bakomliggande huvudmotiv för uppdraget. Vänskap och delade intressen har även framhållits som väsentligt enligt assistenterna själva. Arbetet som personlig assistent upplevs av vissa inte så mycket som ett arbete, utan mer som att man är hemma hos en kompis och gör något trevligt tillsammans. Andra hoppas att de skulle uppleva sitt arbete som något nytt och annorlunda jämfört med t.ex. arbetet inom hemtjänsten. Ibland har dessa förhoppningar grusats, då det visats sig vara betydligt svårare eller rent av kaotiskt att arbeta i någon annans hem. Att inte få lov att använda sig av sina kunskaper i t.ex. massage eller sjukgymnastik och att inte kunna göra något för brukaren eller att inte få uppskattning har av vissa upplevts som svårt i arbetet. Av andra så upplevs arbetet som viktigt och lärorikt. Särskilt de som tidigare arbetat inom vård- och omsorg, tycker att de tillsammans med brukaren har större möjlighet att påverka arbetet. De upplever en större variation på arbetsuppgifterna jämfört med arbete på institutioner och de upplever även att de slipper långdragna möten och personalkonflikter. Flera framhåller att man slipper diskussioner om vad som skall göras och att man kan bestämma själv. Att arbeta som personlig assistent handlar 13

14 många gånger om att inte göra något, att bara finnas till hands när brukaren vill ha assistans. I Larssons (2004) undersökning framkommer vad assistenterna tyckte var för- och nackdelar med arbetet. Som fördelar togs det upp att arbetet upplevs vara självständigt, det innebär bl.a. att man planerar arbetet själv, får vara ute och man får styra arbetet själv. Arbetet är flexibelt, med ombytliga arbetsuppgifter, ibland kan det vara lugnt och skönt. Arbetet upplevs även vara socialt, personligt, lärorikt och givande. Exempel på att det är givande är att de kan påverka brukarens tillvaro positivt, att vara efterlängtad men även att man inser att man själv har det bra. Som nackdelar togs det bland annat upp att man kan känna sig ensam, isolerad, och att det är svårt att sätta gränser. En annan nackdel är att man inte kan diskutera med de andra assistenterna och att man inte har kontakt med arbetskamrater. Arbetet kan upplevas som påfrestande genom att man gör intrång i någon annans hem, det kan vara psykiskt tungt och man riskerar att göra en medmänniska beroende. Att inte ha raster, att man måste ta alla beslut själv och att det kan bli långtråkigt sågs också som nackdel. Larsson (2004) påpekade att det inte går utifrån beskrivningarna uttala sig om arbetet innehåller mer fördelar än nackdelar eller tvärtom. Det var inte heller syftet med beskrivningarna. Det var påtagligt att det som en del upplevde som fördelar kan av andra upplevas som nackdelar. Arbetsuppgifter Larsson (2005) fann att personliga assistenternas arbetsuppgifter kan indelas i fyra kategorier som: vardagliga göromål/uppgifter, personliga, sociala och medicinska uppgifter. De personliga uppgifterna består av sådant som assistenten gör utöver de allra nödvändigaste göromålen. Brukaren måste få komma ur sängen, gå på toaletten, äta etc. Däremot är det kanske inte tvunget att få hjälp av sin assistent med att göra klädinköp eller att få tidningen läst för sig. Särskilt de vardagliga uppgifterna och de medicinska uppgifterna är väl avgränsade och tycks vara lättare att peka ut jämfört med de personliga uppgifterna. Vissa assistenter lägger tonvikten vid de s.k. hushållsgöromålen eller beskriver nästan enbart dem när de skall redogöra för sina arbetsuppgifter. Det är inte alla assistenter som lyfter fram de personliga uppgifterna utan de lägger istället tyngdpunkten på de vardagliga sysslorna. Utförandet av de vardagliga sysslorna varierar för assistenternas del beroende av vilken brukare de arbetar hos. I en annan undersökning som Larsson och Larsson (2004) genomfört tar de upp frågan om vilket arbete som faller utanför arbetsuppgifterna för personliga assistenter. Om assistenterna har otydliga arbetsuppgifter kan det innebära att de utför sådant som de uppfattade inte hör till arbetsuppgiften. Då assistenterna har krav från flera håll kan det skapa svårigheter i arbetet. Även de starka bindningar som kan uppstå mellan assistenten och brukaren kan medföra att assistenten får problem med att sätta gränser. De kan känna sig överväldigade av 14

15 krav, vilket kan få till följd att de inte arbetar kvar hos brukaren. Assistenterna har olika uppfattning om vad de anser ligger utanför sina arbetsuppgifter. Exempel på sådant som kan upplevas falla utanför arbetsuppgifterna var: att skaffa vikarier, hjälpa till med ekonomisk planering, utföra arbete åt friska anhöriga, att ta emot fysiskt våld, trädgårdsarbete, låna ut pengar, ringa sexsamtal, servera vid fester, sy gardiner, måla, tapetsera, vara terapeut m.m. Teorier Samhället bör byggas med insikten om att alla människor är lika värda, har samma grundläggande behov och skall behandlas med samma respekt, att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. Det innebär konkret att alla skall ha samma rätt och möjligheter att bestämma över sina liv och få sina önskemål respekterade (prop. 1999/2000). LSS intentioner angående människans möjlighet att skapa sig ett värdigt och självständigt liv så likt andra människors liv som möjligt är förenligt med begreppet empowerment, då det handlar om att ge människor kontroll över sina egna liv. Man kan säga att samhället och dess institutioner kan förhålla sig på två vitt skilda sätt till människor som, likt många funktionshindrade befinner sig i ett socialt underläge (Starrin 2000). I den paternalistiska modellen hävdas, till skillnad från empowerment, att så kallade vanliga människor inte vet vad som är bäst för dem. Empowerment och paternalism kan användas för att visa på olika synsätt i yrket personlig assistent. Empowerment Starrin (2000) skriver att empowerment har blivit ett populärt begrepp framför allt bland dem som sysslar med utvecklings- och förändringsfrågor. Begreppet började användas i den vetenskapliga litteraturen som diskussioner om lokal utveckling, lokalt självstyre, aktivism, social mobilisering och liknande i slutet av 1970-talet. Som begrepp och idé har empowerment sin grund i den sociala aktivistideologi och de sociala proteströrelser som växte fram i USA under 1960-talet och i de idéer om hjälp till självhjälp som kom till under 1970-talet. Det finns ingen bra översättning av termen empowerment i svenska ordlistor men det finns två betydelser som är relaterade till varandra: 1) att ge makt eller auktoritet till och 2) att ge möjlighet och tillåtelse. Dessa definitioner ger fel bild av vad ordet betyder eftersom det inte fångar in den aktiva komponent som empowerment refererar till. Rötterna till termen empowerment har sin grund i det latinska ordet potere som betyder to be able to det vill säga att vara förmögen att. Denna betydelse ger en antydan om den mer aktiva komponenten i begreppet. Empowerment ger associationer till företeelser och egenskaper som självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, makt, egenkontroll, kompetens, medborgarskap, självstyre och liknande. Empowerment 15

16 definieras ofta som känslan av kontroll över det egna livet, vilket betyder en känsla av att vara herre över sig själv och sin situation. Begreppet har ofta nämnts som förmåga och/eller inre styrka det vill säga tron på den egna förmågan att nå det mål man ställt upp. Samarbete och deltagande nämns också som viktiga ingredienser för empowerment (Starrin, 2000). För enkelhetens skull kan empowerments betydelse avgränsas till att omfatta aktiviteter som är inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv. Denna strävan kan innefatta dels en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv, dels att människan uppmärksammar att samhället med sina strukturer faktiskt kan modifieras och förändras. Alltså kan man säga att empowerment syftar både till den objektiva verkligheten och den subjektiva erfarenheten, både till människans inre och till yttre förhållanden, både till insikt och utsikt, både till känsla och till kunskap (Starrin, 2000). Paternalism Starrin(2000) skriver att den paternalistiska modellen bygger på över och underordning och på en uppfattning om överlägsenhet. Så kallade vanliga människor är inte själva förmögna att veta vad som är bäst för dem, utan bedömningen av detta är en fråga för en expert eller för en myndighet. Konsekvensen blir att livet för vanligt folk planeras och bestäms av andra. Idealtypen i den paternalistiska modellen är den stränge allsmäktige fadern, som när det uppstår tvister, antas besitta förmågan att lösa problem, utfärda anvisningar för hur människor skall bete sig och förhålla sig till varandra. Den stränge och allsmäktige patriarken har den goda modern vid sin sida, hennes uppgift är att vara stödjande och uppbackande. I hennes uppgifter ingår det även att dämpa verkningar av de beslut som fattas och verkställts av den stränge fadern. Moderna paternalister finns inom affärsvärlden, politiken, byråkratin och inom vetenskapen. Många av dagens välfärdarbetare är goda mödrar och finns inom socialtjänsten, sjukvården och arbetsförmedlingen. Deras uppgifter är att trösta, samtala och stötta människor med sociala och hälsomässiga problem, men de utgör inte i grunden något hot mot den paternalistiska ordningen (Starrin, 2000). Alla paternalistiska handlingar bör inte betraktas som etiskt felaktiga. Paternalistiska handlingar gentemot mindre barn, senildementa åldringar, psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda personer är ofta etiskt rättfärdigade och även påbjudna. I vissa fall kan de även vara berättigade gentemot kompetenta vuxna personer. Däremot så kan inte alla paternalistiska handlingar gentemot en person med nedsatt autonomi rättfärdigas. En utvecklingsstörd person kan till exempel vara kompetent att fatta beslut om kläder, vad man ska äta till middag eller vilken väg man ska ta till dagcentralen. Det krävs av en personlig assistent att kunna växla mellan en vänskaplig relation, en styrande paternalism och ett visst krav på diskretion och socialt avstånd (Nikku, 2004). 16

17 Metod Vid val av metod är det syftet med studien, vilken kunskap som söks, som är avgörande. Kvalitativa metoder används för att förstå och beskriva upplevelser och erfarenheter medan kvantitativa metoder främst syftar till att förklara händelser. Om avsikten är att förstå och hitta mönster av ett visst fenomen så är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie. Då vi ville få en djupare kunskap om personliga assistenters upplevelser av sitt arbete har vi valt att använda oss av kvalitativ metod (Kvale, 1997). Empiriskt material och urval Undersökningen är genomförd i en glesbygdskommun i Norrlands inland. Vi tog kontakt med chefen för Avdelningen för funktionshindrade då hon är den i kommunen som har det övergripande ansvaret för de personliga assistenterna. Information gavs om studiens syfte och vi bad om hjälp att få namn på alla personliga assistenter som arbetat i minst två år. Totalt blev det 50 personliga assistenter. De förteckningar vi fick av chefen för Avdelningen för funktionshindrade var uppdelade i två listor. Den ena bestod av personliga assistenter som arbetar hos brukare som inte har förmågan att själv bestämma vad assistenten skall göra. Den andra listan bestod av personer som arbetar hos brukare som kan bestämma vad assistenterna ska utföra för arbetsuppgifter. Uppdelningen av de olika grupperna hade chefen för Avdelningen för funktionshindrade gjort. Från varje lista gjorde vi ett slumpmässigt urval genom att namnen skrevs upp på en lapp och sedan drog vi två namn ur varje grupp (Trost, 1994). Samtliga intervjuade personliga assistenter var anställda av kommunen. Totalt genomfördes fyra intervjuer. Två av assistenterna som intervjuats var utbildade undersköterskor. Den tredje var vårdbiträde och den fjärde hade ingen vårdutbildning. Alla har arbetat minst två år som personlig assistent. Tre av assistenterna är kvinnor och en är man. Datainsamlingsmetod Kvalitativa intervjuer genomfördes med utgångspunkt i en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Kvale (1997) fastslår att den halvstrukturerade intervjun innehåller en rad teman och förslag till relevanta frågor, det finns samtidigt en möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd. Om det så krävs kan intervjuaren ställa följdfrågor för att öka förståelsen av den intervjuades svar och berättelser. Intervjuerna bandinspelades och skrevs sen ordagrant ut. Kvale (1997) menar att den goda intervjupersonen är samarbetsvillig och välmotiverad, vältalig och kunnig. Vi anser att våra intervjupersoner stämmer in på denna beskrivning. 17

18 Genomförande Sedan lotten avgjort namnen togs telefonkontakt med de utvalda personerna. De informerades om bakgrund och syfte med studien, och alla utvalda var intresserade av att delta. Två av intervjuerna genomfördes i assistenternas hem och två i en lokal som kommunen ställt till förfogande. Intervjupersonerna tillfrågades om tillåtelse att använda bandspelare under intervjuerna och detta accepterades av samtliga. Intervjuerna varade ca en timme. Båda författarna var med vid genomförandet av samtliga intervjuer. En ställde frågorna och den andra lyssnade och gjorde inlägg om det behövdes. Vi turades om att vara den aktive frågaren vid intervjutillfällena. Sammanställning och bearbetning av data Efter varje intervju skrevs den ut ordagrant. Då samtliga intervjuer var genomförda och utskrivna påbörjades kodning och analys. Materialet har bearbetats genom att först läsa igenom intervjuerna för att få en helhetsbild. Sedan har varje intervju delats upp och grupperats utifrån de teman som var utgångspunkter i studien. Eftersom vi läst att assistenters arbetsuppgifter varierar mycket så söktes mönster i hur intervjupersonerna beskrev sina arbetsuppgifter. Texterna lästes igenom flera gånger och vi strök under med en viss färg det som hade med arbetsuppgifter att göra. Detta blev då det första temat. På samma sätt skapades övriga temana som var utbildning och kunskap, vem bestämmer, yrkesrollen, relationerna, att arbeta i någons hem samt plus och minusvärden. Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av intervjuanalys en användning av ad-hoc, det innebär olika angreppssätt för skapande av mening. Forskaren kan först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck sedan kan man gå tillbaka till särskilda avsnitt och göra vissa kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen. Djupare tolkningar görs kanske av vissa yttranden och en del av intervjun kan omvandlas till berättelser. Etisk reflektion Kvale (1997) tar upp om forskningsetiska riktlinjer och nämner att informerat samtycke betyder att undersökningspersonerna har rätt att veta undersökningens generella syfte och hur undersökningen är upplagd. Kvale (1997) säger att informanterna skall vara medvetna om undersökningens risker och fördelar och att de ska få veta att de har rätt att dra sig ur när som helst. Konfidentialitet i forskning betyder just att intervjupersonerna förblir anonyma undersökningen igenom, dvs. delar i undersökningen som på något sätt kan kopplas till en person som deltar i undersökningen ändras till oigenkännlighet (Kvale 1997). 18

19 Vid intervjutillfällena informerades intervjupersonerna om att deras namn fåtts fram genom slumpmässigt urval från namnlistor på alla assistenter som jobbat i minst två år. Personliga assistenter är omgärdade av sträng sekretess vad gäller arbetet med brukaren därför informerades de om att all information kommer att behandlas konfidentiellt och att intervjuerna kommer att raderas när rapporten var färdig. De fick även information om att det är arbetssituationen som är intressant och att det givetvis kan vara svårt att prata om detta utan att berätta om brukarens situation. Personerna informerades även om att deltagandet i studien är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill. Studiens tillförlitlighet Validitet i en studie får man genom att fråga sig om metoden man använder verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss (Kvale, 1997). Under arbetets gång har vi ibland frågat oss om vi egentligen kunnat göra denna undersökning med en enkät. Detta för att få fler personers utsagor. Vi anser att den metoden inte skulle ha fångat upplevelser på samma ingående sätt som i en intervju då möjligheten fanns att ställa följdfrågor. Orsaken till att vi blev intresserade av yrket personlig assistent och hur de upplever sitt yrke beror delvis på att vi båda två hade en viss förförståelse i ämnet. Vi har båda prövat att arbeta som personliga assistenter en kortare tid. På vår långa praktik under Socionomprogrammets sjätte termin som vi båda två genomförde inom handikappomsorgen, dock på olika ställen kom vi i kontakt med yrket genom att våra handledare var arbetsledare för personliga assistenter. Man kan se det som att vi hade haft kontakt med yrket både inifrån och utifrån. Vi har haft vår förförståelse i åtanke under hela arbetet med studien. Vi tror att det varit en fördel vid intervjutillfällena eftersom vi lätt kunde förstå det de intervjuade berättade om samt att det blev enkelt att ställa följdfrågor. Vid analys och tolkning har vi försökt att vara medvetna om vår förförståelse så att det inte skulle påverka resultatet. Valet att vi båda var med vi alla intervjuerna var att genomförandet skulle bli så lika som möjligt och att vi skulle få fram det som var intressant för studien. Enligt Kvale (1997) så kan intervjuer gjorda av olika intervjuare som använder samma intervjuguide ge olika resultat beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet. Han menar även att forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation där intervjuaren och den intervjuade reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Det fanns en risk med att intervjupersonerna inte skulle berätta lika öppet för oss när vi var två, men då ämnet inte var särskilt känsligt ansåg vi att det inte skulle påverka intervjusvaren. I efterhand så upplevde vi inte att det var till någon nackdel att vi var med båda två. Vi tycker att vi fick bra kontakt med våra intervjupersoner och att de öppnade sig och berättade om hur de upplevde sitt yrke. Tolkningarna av intervjuerna gjorde vi delvis var för sig, vi bestämde 19

20 ungefär vilka variabler vi skulle leta efter och sedan träffades vi och pratade ihop oss och skrev det som vi kommit fram till. Databearbetning och analys I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Utifrån de teman som framkommit vid bearbetningen av intervjuerna har vi satt rubriker. Deltagarna benämns som de intervjuade, intervjupersoner eller personliga assistenter. Då endast en av intervjupersonerna är man har vi valt att i databearbetning och analys benämna alla intervjuade som hon för att inte utelämna honom. Personliga assistenternas arbetsuppgifter Arbetsuppgifter varierade mellan vardagliga göromål, personliga uppgifter, sociala uppgifter och medicinska uppgifter. Alla de intervjuade utförde vardagliga göromål i någon mening såsom personlig omvårdnad, matlagning, städning, följa med till läkaren, tandläkaren, sjukgymnast etc. Intervjupersonerna hade till viss del lika uppfattning om vad de skulle utföra för arbetsuppgifter men det skiljer sig beroende på vilket funktionshinder brukaren hade och om brukarna bodde ensam eller inte. En generell uppfattning var att om brukaren var sammanboende bör man inte utföra arbetsuppgifter åt den andre, där var gränsen väldigt klar. En intervjuad berättade att hon enbart värmde mat till brukaren, mat som anhöriga tillagat. Förut så tänkte jag lite så att jag skulle utföra det som han kunde göra medan han var frisk men så är det ju egentligen inte. Tänker man på namnet personlig assistent så är det att jag ska hjälpa honom i det vardagliga livet så att han kan fungera så gott det går. En annan intervjuperson tyckte att det var de vardagliga göromålen som är speciellt kopplade till brukaren som enbart skall utföras. Den assistenten utförde inte arbetsuppgifter som andra närstående kunde göra t.ex. storstäda, laga mat, putsa fönster etc. Hon nämnde dock att man måste vara flexibel: Som när min brukare och dennes anhörige städade i förrådet då hjälpte jag till för det kändes töntigt om jag skulle sitta ensam i lägenheten, man får känna av situationen, man får inte vara omöjlig. Att vara flexibel och känna av vad som bör göras var viktigt tycker intervjupersonerna, men även att avstå när brukaren inte hade samma uppfattning som assistenten. En av de intervjuade uttryckte det såhär: om jag tycker det är sandigt i hallen så kan jag föreslå att jag ska dammsuga, ofta tycker han inte att det behövs och då avstår jag. De assistenter som arbetade hos brukare utan delaktiga närstående tyckte däremot att assistenten ska kunna göra det mesta så att brukaren skulle ha ett vanligt liv som vem som helst. De assistenterna lagade mat, storstädade, putsade fönster planerade och gjorde inköp mm. Undantaget var sexuella tjänster. En intervjuad uttryckte det såhär: Det är nästan som att sköta mitt eget hem. 20

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:15 Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator Åsa Israelson-Skogsberg

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT. en släkting eller arbetstagare?

PERSONLIG ASSISTENT. en släkting eller arbetstagare? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsatsen ÄF-6, VT-2012 PERSONLIG ASSISTENT en släkting eller arbetstagare? En kvalitativ studie om balansgången mellan arbets- och familjeförhållandena

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

Personlig assistans som yrke

Personlig assistans som yrke Personlig assistans som yrke Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. En jämförelse mellan kommunal omsorg vid personlig assistans och ett privat alternativ ur ett personalperspektiv

EXAMENSARBETE. En jämförelse mellan kommunal omsorg vid personlig assistans och ett privat alternativ ur ett personalperspektiv EXAMENSARBETE 2006:17 HV En jämförelse mellan kommunal omsorg vid personlig assistans och ett privat alternativ ur ett personalperspektiv Anette Eklund, Charlotte Nordvall Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare

C-UPPSATS. Möjligheter till val av assistansanordnare C-UPPSATS 2009:293 Möjligheter till val av assistansanordnare - en studie ur brukarperspektiv Nataliya Nilsson Annika Åström Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Arbetsvetenskap

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Ledarskap inom personlig assistans

Ledarskap inom personlig assistans Master of Science Gestalt in Organisations Dissertation 2009-02-01 Ledarskap inom personlig assistans assistansanvändarens erfarenhet av arbetsledarrollen Författare Suzanne Elmqvist O 19 Handledare Merrick

Läs mer

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg FoU - rapport 2006:1 Utvärdering av projektet Kompetensutveckling av personliga assistenter 2004-2005 Skaraborg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Anhörigvårdarens situation

Anhörigvårdarens situation c-uppsats 10 poäng Anhörigvårdarens situation En intervjustudie om hur anhörigvårdare till en demenssjuk make/maka upplever sin livssituation Giving care to a relative - the work process and its existing

Läs mer