Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!"

Transkript

1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni

2 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för tillsyn, under hösten 2008 och våren Projektet har drivits i Tillsynssamverkan i Halland Miljös regi och sammanställning och slutlig redigering har Angelica Hunyor, projektledare för projektet ansvarat för. Följande personer har medverkat i projektgruppen Lisa Carlsson, Miljökontoret i Kungsbacka kommun Marianne Löfgren, Miljökontoret i Kungsbacka kommun Anders Bergh, Miljökontoret i Varbergs kommun Annika Håkansson, Miljökontoret i Falkenbergs kommun Bitte Rosén Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun Tomas Sjöstedt, Miljökontoret i Halmstads kommun Anna-Carin Karlsson, Miljökontoret i Laholms kommun Angelica Hunyor, projektledare Tillsynssamverkan i Halland Miljö 1

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Läsanvisning Begreppsförklaring Egenkontroll Hot mot vattentäkter Näringsämnen Bekämpningsmedel Klorid i grundvatten Olja Hantering Tillsynsansvar Prioritering av tillsyns inom ett vattenskyddsområde Beredskap för olyckor i vattenskyddsområden Tillstånd/förbud/dispenser Att få en fastighet i vattenskyddsområde inskriven i fastighetsboken Vägledning tillstånd för oljecisterner inom vattenskyddsområde När krävs sekundärt skydd (invallning, dubbelmantling) av oljecistern inom vattenskyddsområde? Beslutspunkter och tillsynstips på cisterner inom vattenskyddsområden Vägledning - tillstånd för bekämpningsmedelsanvändning i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden Vägledning - tillstånd att sprida gödsel inom vattenskyddsområden Tillsynstips gödselhantering Vägledning - tillstånd att sprida bekämpningsmedel på golfbanor i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för golfbanor inom vattenskyddsområden Vägledning tillstånd till upplag av skogsprodukter i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för upplag av skogsprodukter Vägledning - tillstånd för täktverksamhet i vattenskyddsområden

4 16.1 Beslutspunkter och tillsynstips för täktverksamhet inom vattenskyddsområden Vägledning - tillstånd för schaktningsverksamhet i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för schaktningsarbete inom vattenskyddsområden Vägledning - tillsyn av nedlagda deponier och fyllnadsmassor i vattenskyddsområden Tillsynstips för nedlagda deponier och fyllnadsmassor inom vattenskyddsområden Vägledning tillstånd för värmepumpar i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för värmepumpar inom vattenskyddsområden Vägledning tillstånd avloppsanläggningar i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden Vägledning tillstånd för väghållningsarbete i vattenskyddsområden Beslutspunkter och tillsynstips för vägunderhåll inom vattenskyddsområden Tranport av farligt gods Tillsynstips transport av farligt gods inom vattenskyddsområden Järnvägar inom vattenskyddsområden Tips på bra läsning Bilaga 1... Ansökan om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde Bilaga 2... Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom... skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2) Bilaga 3... Hantering av brandfarliga vätskor (eldningsolja, diesel m.m.) Bilaga 4... Du känner väll till de nya vattenskyddsområdena? Bilaga 5... Information till hemsidan Bilaga 6 - Broschyr till verkande och boende inom vattenskyddsområden

5 1. Inledning Tillsynssamverkan i Halland miljö har under hösten 2008 och våren 2009 arbetat med delprojektet skyddsområden för vattentäkter. Syftet med arbetet har varit att, gemensamt i Länet, ta fram ett vägledande dokument för tillståndsansökningar och underlagsmaterial för tillsyn av objekt inom vattenskyddsområden. Framtaget material har sammanställts till en tillsynshandbok. Syftet med skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är att säkerställa ett tillräckligt skydd för vattentäkten, både på kort sikt och på mycket lång sikt. Målet är att vattnets kvalitet ska behållas eller förbättras. Begränsningarna fastställs genom en bedömning av både hur riskfyllda de reella och potentiella föroreningskällorna är och områdets sårbarhet och barriärförmåga. Bedömningen bör beakta konsekvenserna både av plötsliga och kontinuerliga utsläpp från föroreningskällor. Riktlinjerna kan eventuellt skilja sig mellan olika typer av skyddsområden och zonindelning bl.a. beroende av skyddskrav med hänvisning till hydrologi och geologi. 2. Läsanvisning Handboken är uppbyggd på kapitel, varje kapitel bygger på ett tillsynsområde inom vattenskyddsområdet. Kapitlen innehåller vägledning vid tillståndsansökningar, punkter att fundera på vid beslut och tillsynspunkter att ha med sig vid tillsynsbesök av olika objekt i ett vattenskyddsområde. 3. Begreppsförklaring Vägledningen är uppbyggd efter grundvattentäktens - och ytvattentäktens primära och sekundära skyddszon. Varje skyddszon är indelad i områden med genomsläpplig mark respektive svårgenomsläpplig mark. Med svårgenomsläpplig mark avses mark där det ovanför vattentäktens akvifär finns ett skikt av lera och/eller silt som har en mäktighet på minst 3 meter. Det kan ligga ytligt eller dolt av mer genomsläppliga jordlager. Med genomsläpplig mark avses mark där skikt av lera och/eller silt saknas eller där dessa skikt inte är tillräckligt mäktiga eller har okänd mäktighet och utbredning. 4. Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan misstänkas påverka människors hälsa eller miljö är skyldig att bedriva egenkontroll enligt 26 kap. 19 MB. I detta ingår att ta reda på hur verksamheten påverkar skyddet av området och att förebygga olägenheter genom att planera sin verksamhet och i vissa fall, om tillsynsmyndigheten kräver det, lämna in kontrollprogram eller förslag på förbättrande åtgärder(se NV:s AR 2001:2 och handbok om egenkontroll 2001:3). Försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen, 2 kap 3-4 MB gäller alltid och krav kan alltid ställas utifrån hänsynsreglerna. 4

6 5. Hot mot vattentäkter 5.1 Näringsämnen Spridning av näringsämnen är något som är naturligt och ständigt pågår. Tillförsel sker på olika sätt i samband med verksamhetsutövning t.ex. spridning av gödsel och från boende inom ett vattenskyddsområde. Några av näringsämnen som sprids är kalium, fosfor och kväve. Det näringsämne som påverkar vattenkvaliteten mest är kväve, vanligtvis tas ju kvävet upp av växtligheten. Men vid överdosering av ämnet till naturen så skapas ett överskott. Kväve förekommer som nitrat eller nitrit i vattnet och ett överskott av ämnet medför inte bara att vattnet kan bli tjänligt med anmärkning utan också otjänligt, med det ökar också risk för vattenburen smitta. Är halterna av nitrit/nitrat över gränsen för otjänligt så finns det risk för methemoglobinemi, försämrad syreupptagning i blodet. Barn under ett år ska inte ges vatten med höga nitrat/nitrit halter då de är extra känsliga. Nitrit, NO2 Tjänligt med anmärkning 0,1 mg/l Otjänligt 0,5 mg/l Nitrat NO3 20 mg/l 50 mg/l Fluorid är naturligt förekommande i berggrunden och naturen. I ytvatten är fluoridhalterna vanligtvis låga medan de kan variera i grundvatten. Gränsvärdet för fluorid enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) är satt till 1,5 mg/l för otjänligt. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2003:17) bedöms vattnet som otjänligt med anmärkning vid halter på 1,3 mg/l, p.g.a. risk för tandemaljfläckar. 5.2 Bekämpningsmedel Inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodlingar används många olika biologiska och kemiska ämnen för att kontrollera och bekämpa svampar, ogräs och insekter. Bekämpningsmedel (pesticider) har inom EU delats upp i växtskyddsmedel och biocider. Växtskyddsmedel används främst till att skydda växter och växtprodukter. Biocider kan bl.a. vara konserveringmedel, träskyddsmedel och medel mot skadedjur m.m. Kemikalieinspektionen är den myndighet som är ansvarig för godkännandet av bekämpningsmedel. Enligt SNFS (1997:2), Naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, är det krav på anmälan för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom skyddsområden för vattentäkt. Lättrörliga ämnen ska inte användas utan en urfasning av lättrörliga ämnen ska alltid eftersträvas. Bättre produkter ska om möjligt alltid väljas i första hand. Bästa produktval gäller enligt produktvalsprincipen 2 kap 4 miljöbalken. Mer information om lättrörliga bekämpningsmedel finns även på Kemikalieinspektionens hemsida. Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 Bekämpningsmedel totalt Gränsvärdet på flera ämnen som förekommer i samma prov 0,50 mg/l Bekämpningsmedel enskilda Gränsvärdet på ett enskilt ämne i ett prov 0,10 mg/l 5

7 5.3 Klorid i grundvatten När man mäter salt i grundvatten mäter man dess kloridhalt. Förhöjda kloridhalter i grundvattnet kan bero både på naturliga förhållanden eller av påverkan från människan. Vägsaltning, avfallsupplag eller avlopp kan vara några av orsakerna till förhöjda kloridhalter i grundvattnet. Bedömning av klorid i grundvatten Benämning Klorid (mg/l) Beskrivning Låg halt < 20 Måttlig halt Relativ hög halt Hög halt Risk för korrosionsangrepp Mycket hög halt >300 Risk för smakförändring Tabell hämtad från naturvårdverkets hemsida På naturvårdsverkets hemsida står att läsa - Kloridhalter i dricksvatten som överstiger 100 mg/l föranleder enligt Livsmedelsverket en tekniskt grundad anmärkning om risk för korrosionsangrepp. Om kloridhalten överstiger 300 mg/l tillkommer en estetiskt grundad anmärkning om risk för smakförändringar. 5.4 Olja En liter dieselolja kan förorena en liter dricksvatten. Oljeföroreningar kan bli kvar mycket lång tid i marken. Om ett utsläpp når grundvattnet kan detta leda till att dricksvattentäkten måste överges. Sanering av ett oljeläckage bör ske i samråd med markägare, vattentäktens huvudman, försäkringsbolag och tillsynsmyndigheten. 5.5 Hantering Med hantering aves enligt 14 kap 4 MB en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 6. Tillsynsansvar Tillsynsansvaret av ett vattenskyddsområde ligger idag antingen på Länsstyrelsen eller på den kommunala nämnden. Grundregeln är att Länsstyrelsen har tillsynsansvar över de vattenskyddsområden i vilka de fattat beslut om vattenskyddsföreskrifter. Ansvaret över tillsynen på vattenskyddsområden kan dock delegeras av Länsstyrelsen till den kommunala nämnden efter överenskommelse. I de fall där kommunen beslutat om vattenskyddsföreskrifter faller ansvaret på kommunen. 6

8 7. Prioritering av tillsyns inom ett vattenskyddsområde Att prioritera tillsynen inom ett vattenskyddsområde är ingen enkel uppgift, det är dock inte alls ovanligt att en prioritering av vattenskyddsområden måste göras. Faktorer som bör ligga till grund vid en prioritering är bl.a. sårbarheten inom området. Underlagsmaterial till en sårbarhetsbedömning bör ha tagits fram i samband med inrättandet av vattenskyddsområdet. Man bör även undersöka antalet anslutna abonnenter inom det aktuella vattenskyddsområdet. Utifall att något skulle ske med vattentäkten bör man även ha undersökt om det finns ett reservalternativ. Vill du läsa mer om prioritering av tillsyn i vattenskyddsområden, se Västra Götalands handledningsdokument, Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Beredskap för olyckor i vattenskyddsområden Räddningstjänsten ansvarar för arbetet om en olycka sker. Vid händelse av olycka som kan påverka en vattentäkt finns Vattenkatastrofgruppen, VAKA som resurs. VAKA har tillgång till en dricksvattenexpert som kan svara på frågor och det finns även möjlighet till material och övrigt stöd. 9. Tillstånd/förbud/dispenser Principen för tillståndskrav är att tillstånd ska beviljas. Att inte ge tillstånd till sökt verksamhet skall vara lika ovanligt som att bevilja dispens för förbud. Tillståndet skall om det behövs vara förenat med lämpliga villkor och försiktighetsåtgärder, vilket vi ger exempel på i handboken. Visar det sig att medgivande av tillstånd till en verksamhet medför stora risker för området, så ska tillstånd inte medges utan ersättas med förbud. Det är lättare att förbjuda en verksamhet och sedan medge dispens. För mer läsning om tillstånd och dispenser hänvisar vi till naturvårdsverkets handbok 2003:6, kap Att få en fastighet i vattenskyddsområde inskriven i fastighetsboken Det är Lantmäteriet i kommunen som sköter inskrivning av fastigheter inom ett vattenskyddsområde till fastighetsboken. För att inskrivning ska ske behöver de beslut från Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med karta över det aktuella området. När beslut och karta lämnats till Lantmäteriet, så skrivs informationen om aktuell fatighet in i fastighetsboken. 7

9 11. Vägledning tillstånd för oljecisterner inom vattenskyddsområde Brandfarliga vätskor kan förorena dricksvattnet och därför måste särskilda skyddsföreskrifter upprättas. Oljeföroreningar kan stanna kvar i marken under mycket lång tid och om de skulle nå grundvattnet blir vattentäkten/dricksvattnet obrukbart. Om du upptäckt att din cistern har läckt är du skyldig att åtgärda läckaget, eventuella skador samt underrätta miljökontoret i din kommun. I följande stycken beskrivs grunderna för hantering av oljecisterner inom vattenskyddsområden utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24, NFS 2006:16 och NFS 2009:3. Naturvårdverkets krav är satta minimikraven för cisterner inom vattenskyddsområden. Ytterligare krav på oljecisterner kan ställas utöver minimikraven. Grundvattentäkter oljecisterner Primär skyddszon, genomsläpplig och svårgenomsläpplig mark Enligt naturvårdsverkets föreskrifter krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden om du installerar en oljecistern på mer än 250 liter. Installationskontroll måste ske av ett ackrediterat företag. Nyinstallerade utomhuscisterner ska ha sekundärt skydd och även rörledningarna ska vara invallade. Skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens hela volym, och vara utformad så kontroll är möjlig. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av vattenskyddsområdet ska enligt NFS 2009:3 inga krav på sekundärtskydd ställas. Kontroller dock alltid vad som står i vattenskyddsföreskrifterna för aktuellt område, är det andra krav ställda genom föreskrifterna är det alltid de i första hand som gäller. För inomhuscisterner i pannrum eller dyl. så krävs det inte sekundärt skydd men golvbrunnar ska täckas, förses med krage eller tas bort. Om cisternen är installerad före 1990 ska besiktning ske vart 6e år om den är korrosionskyddad, är den inte korrosionskyddad ska besiktning ske vart 3e år. Sekundärt skydd som invallning krävs ej. Vid påfyllningsröret ska en skylt fästas med vattenskyddsområde av den som fått tillståndet. Sekundär skyddszon, genomsläpplig och svårgenomsläpplig mark Enligt naturvårdsverkets föreskrifter krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden om du installerar en oljecistern på mer än 250 liter. Installationskontroll måste ske av ett ackrediterat företag. Nyinstallerade utomhuscisterner ska ha sekundärt skydd och även rörledningar ska vara invallade. Skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens hela volym, och vara utformad så kontroll är möjlig. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av vattenskyddsområdet ska enligt NFS 2009:3 inga krav på sekundärtskydd ställas. Kontroller dock alltid vad som står i vattenskyddsföreskrifterna för aktuellt område, är det andra krav ställda genom föreskrifterna är det alltid de i första hand som gäller För inomhuscisterner i pannrum eller dyl. så krävs det inte sekundärt skydd men golvbrunnar ska täckas, förses med krage eller tas bort. 8

10 Om cisternen är installerad före 1990 ska besiktning ske vart 6e år om den är korrosionskyddad, är den inte korrosionskyddad ska besiktning ske vart 3e år. Sekundärt skydd som invallning krävs ej. Vid påfyllningsröret ska en skylt fästas med vattenskyddsområde av den som fått tillståndet. Ytvattentäkt oljecisterner Primär skyddszon, genomsläpplig och svårgenomsläpplig mark Enligt naturvårdsverkets föreskrifter krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden om du installerar en oljecistern på mer än 250 liter. Installationskontroll måste ske av ett ackrediterat företag. Nyinstallerade utomhuscisterner ska ha sekundärt skydd och även rörledningar ska vara invallade. Skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens hela volym, och vara utformad så kontroll är möjlig. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av vattenskyddsområdet ska enligt NFS 2009:3 inga krav på sekundärtskydd ställas. Kontroller dock alltid vad som står i vattenskyddsföreskrifterna för aktuellt område, är det andra krav ställda genom föreskrifterna är det alltid de i första hand som gäller. För inomhuscisterner i pannrum eller dyl. så krävs det inte sekundärt skydd men golvbrunnar ska täckas, förses med krage eller tas bort. Om cisternen är installerad före 1990 ska besiktning ske vart 6e år om den är korrosionskyddad, är den inte korrosionskyddad ska besiktning ske vart 3e år. Sekundärt skydd som invallning krävs ej. Vid påfyllningsröret ska en skylt fästas med vattenskyddsområde av den som fått tillståndet. Sekundär skyddszon, genomsläpplig och svårgenomsläpplig mark Enligt naturvårdsverkets föreskrifter krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden om du installerar en oljecistern på mer än 250 liter. Installationskontroll måste ske av ett ackrediterat företag. Nyinstallerade utomhuscisterner ska ha sekundärt skydd och även rörledningar ska vara invallade. Skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens hela volym, och vara utformad så kontroll är möjlig. Befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av vattenskyddsområdet ska enligt NFS 2009:3 inga krav på sekundärtskydd ställas. Kontroller dock alltid vad som står i vattenskyddsföreskrifterna för aktuellt område, är det andra krav ställda genom föreskrifterna är det alltid de i första hand som gäller. För inomhuscisterner i pannrum eller dyl. så krävs det inte sekundärt skydd men golvbrunnar ska täckas, förses med krage eller tas bort. Om cisternen är installerad före 1990 ska besiktning ske vart 6e år om den är korrosionskyddad, är den inte korrosionskyddad ska besiktning ske vart 3e år. Sekundärt skydd som invallning krävs ej. Vid påfyllningsröret ska en skylt fästas med vattenskyddsområde av den som fått tillståndet. 9

11 11.1 När krävs sekundärt skydd (invallning, dubbelmantling) av oljecistern inom vattenskyddsområde? (kap 10, NFS 2003:24 och NFS 2009:3) Krävs sekundärt skydd enligt det aktuella vattenskyddsområdets egna föreskrifter? JA NEJ Är cisternen under regelbunden uppsikt i bostadshuset? NEJ JA Är cisternen installerad före 6 juni 1990? NEJ JA Är cisternen belägen i tertiär zon? NEJ JA Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar, installerade på en plats som vid tidpunkten för installation inte utgjorde vattenskyddsområde NFS 2009:3. Sekundärt skydd krävs. Undantag kan sökas, vanligtvis hos miljökontoret. Annars hos Länsstyrelsen. Sekundärt skydd krävs inte. Förelägg vid behov m.h.a kap 26 MB. 10

12 11.2 Beslutspunkter och tillsynstips på cisterner inom vattenskyddsområden Cisterner är ett av de vanligaste tillsynsobjekten i ett vattenskyddsområde. Befintliga cisterner kan i kommande vattenskyddsföreskrifter vara förbjudna. Då krävs att dispens söks. Det kan också vara inskrivet att anmälning krävs för befintliga cisterner. Titta noga i varje enskild vattentäkts föreskrifter vad som gäller. Är cisterner förbjudna inom den zon verksamheten sker? Var står cisternen? inomhus, utomhus, invallad eller nedgrävd? Finns invallning, tak, uppsamling vid påfyllningen? Ledningarna; hur går de? Är de nedgrävda? Arbetsfordon, byggnader och tankning Hur sker tankningen? Spilltråg eller liknande, finns det vid påfyllningen? Finns tillgång till absorptionsmaterial, länsar, eller andra uppsamlingsmöjligheter som täta dukar, liknande vid läckage eller påfyllningsrisker? Finns det risk för att cisternen kan bli påkörd ska den förses med ett påkörningsskydd. Är cisternen märkt med skylt om vattenskyddsområde? Kontroll och tillstånd Hur är cisternens kondition enligt besiktningsprotokollet? Vilket kontrollintervall behövs för framtiden? Efter att den återkommande kontrollen utförts ska kontrollrapporten hållas tillgänglig, tills att anordningen tas ur bruk. Ett tillstånd kan återkallas om: A) man bryter mot villkoren i tillståndet. B) cisternen blir underkänd vid kontroll. C) om man inte utför kontrollen av cisternen inom utsatt tid. D) om det uppkommit eller finns risk för att det uppkommer någon olägenhet av väsentlig betydelse som motverkar skyddsområdets syfte. Tips till föreläggande Cistern i bostadshus belägen i pannrum eller motsvarande som saknar sekundärt skydd ska ha synliga rörledningar och ska vara under regelbunden uppsikt. Om det finns golvbrunnar där cisternen är placerad ska dessa förses med krage, tas bort eller på annat sätt tätas. Rörledningar i byggnader får ej dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synligt. - generellt krav på sekundärt skydd finns inte för cisterner installerade före 6 juni1990. Generellt krav finns inte heller för cisterner i panrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt oavsett när dessa installerats, se två fösta punkterna (tips till föreläggande). Inga generella krav finns för tertiär zon. Motiverat beslut krävs i varje enskilt fall. 11

13 Åtgärder vid utsläpp (t.ex. läckage från arbetsmaskiner, tankning m.m.) Vilka åtgärder kommer att vidtas vid utsläpp? All absorberingsutrustning och oljeförorenad mark skall klassas som farligt avfall. Vanligaste orsaken till läckage är stöld. Det är därför viktigt att förvara arbetsfordon, kemikalier och bränslemedel inlåsta. Tipsruta Krav på kontrollintervall. Vi ska vara restriktiva med att sänka intervallen, att sänka intervallen strider mot föreskrifterna. Brunnsskydd i form av krage eller annan tätning ska finnas. 12. Vägledning - tillstånd för bekämpningsmedelsanvändning i vattenskyddsområden Bekämpningsmedel har påträffats i många analyser av yt- och grundvatten. Det finns gränsvärden för bekämpningsmedel i drickvatten. Bekämpningsmedel som nått grundvattnet kan bli kvar under mycket lång tid. Grundvattentäkter bekämpningsmedel Primär skyddszon, genomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel bör inte tillåtas Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Bekämpning eller övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är oftast inte tillåten. Undantag bör kunna beviljas, dock ej för lättrörliga ämnen. Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel kan tillåtas. Tillstånd ges för 5 år i taget. Användning av lättrörliga bekämpningsmedel fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel kan tillåtas, oavsett rörlighet i mark. Tillstånd ges för 5 år i taget. Ytvattentäkter bekämpningsmedel Primär skyddszon, genomsläpplig och svårgenomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel bör inte tillåtas Sekundär skyddszon, svårtgenomsläpplig mark Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel kan tillåtas. Användning av lättrörliga bekämpningsmedel ska fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. Sekundär skyddszon, genomsläpplig Användning av bekämpningsmedel kan tillåtas, oavsett rörlighet i mark. Tillstånd ges för 5 år i taget. 12

14 Har bekämpningsmedel använts under lång tid före vattenskyddsområdets bildande? Kontrollera i så fall att de substanser som använts ingår i den kontroll som kommunen gör på dricksvattnet. Om så inte är fallet bör provtagning på dricksvattnet och analys av aktuell substans ingå som underlag för tillståndsansökan Beslutspunkter och tillsynstips för bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden Sprucken lerjord eller tunna lerlager bör inte besprutas. Kemikalieintensiv odling, t.ex. potatis och andra odlingar med i snitt sex behandlingar eller fler per år, bör inte förekomma på infiltrationskänslig mark. Kan kräva omställning av odling och en utfasning av bekämpningsmedel kan få ta tid. Inga tillstånd till användning av bekämpningsmedel som innehåller lättrörliga ämnen (enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 2000:7, tabell 1) om inte utredning för respektive bekämpningsmedel för den aktuella jordarten visar att bekämpningsmedlet kan användas (t ex Macro GV- modellen). Ett skyddsavstånd till öppna vattendrag/dammar ska vara minst 6 meter enligt naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det är minimikravet, skyddsavståndet ska också baseras på de lokala förhållandena som topografi, väderförhållanden m.m. Tillstånd lämnas för en växtföljd (ofta 5 år) Mark utan matjordslager och vegetation bör inte behandlas med bekämpningsmedel (gäller främst annan mark än jordbruksmark). Vid behov ska villkor sättas upp om att transport inte får ske genom primär skyddszon. Ingen bekämpning får utföras mellan 1 november och 28 februari. Plan för minskad användning av kemiska bekämpningsmedel ska finnas. Hantering Påfyllning av spruta för bekämpningsmedel ska ske på biobädd eller tät platta för att förhindra eventuellt läckage till omgivningen. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras innan bekämpningen utförs. Förvaring av spruta för bekämpningsmedel ska ske på tät platta. Åtgärdsplan vid olyckor och läckage ska finnas. 13. Vägledning - tillstånd att sprida gödsel inom vattenskyddsområden Mångårig statistik över nitrathalt i en grundvattentäkt är en förutsättning för bedömning av lämpligheten att tillåta gödsling. Gränsen för god kemisk status enligt förslag till miljökvalitetsnormer för grundvatten går vid 50 mg/l. Observera att nitrathalter över 20 mg/l vanligen innebär att man tillämpar nitratreduktion i vattenverket trots att gränsen 50 mg/l inte överskrids. Detta är något som bör diskuteras med vattentäktens huvudman och den kollega som har tillsyn enligt dricksvattenförordningen. 13

15 Grundvattentäkter gödselspridning Mikrobiologiska risker Spridning av avloppsslam och flytgödsel bör inte tillåtas inom primärt skyddsområde om marken är genomsläpplig. Spridning kan tillåtas på svårgenomsläpplig mark i primärt skyddsområde om terrängförhållandena är sådana att ytavrinning inte kan ske mot vattentäkten. Nitrathalt i vattnen över 50 mg/l (miljökvalitetsnorm som ej får överskridas) Inget tillstånd till gödsling med kvävehaltig gödning! På svårgenomsläpplig mark kan eventuellt gödsling tillåtas trots höga nitrathalter i grundvattnet om det med rimlig säkerhet kan antas att de höga nitrathalterna kan härledas till annan, mer genomsläpplig, mark i tillrinningsområdet. Nitrathalt i råvattnet över 20 mg/l och ökande. Läckage av kväve får inte överstiga 30 kg N per ha och år som ett medelvärde för den brukade arealen inom vattenskyddsområdet. Kväveläckaget ska beräknas enligt SLUs beräkningsmodell (Aronsson H. och Torstensson G. 2004), publicerad i Ekohydrologi 78. Rapportering ska ske till miljö- och hälsoskyddskontoret årligen, senast den 1 mars. På svårgenomsläpplig mark kan eventuellt begränsning av gödselgivor utelämnas trots höga nitrathalter i grundvattnet om det med rimlig säkerhet kan antas att de höga nitrathalterna kan härledas till annan, mer genomsläpplig, mark i tillrinningsområdet. Nitrathalt under 20 mg/l eller nitrathalt över 20 mg/l men mindre än 50 mg/l och sjunkande. Ingen begränsning av gödselgivorna utöver vad som följer av jordbruksverkets generella regler. Ytvattentäkter gödselspridning Mikrobiologiska risker Spridning av avloppsslam och flytgödsel bör inte tillåtas i primärt skyddsområde. Problem med övergödning/algblomning av ytvattentäkt Överväg att inte tillåta eller kraftigt begränsa spridning av gödsel. Det är viktigt med val av gröda för att minska gödsling och minska risken för läckage. Inom vattenskyddsområden kan därför särskild växtföljd krävas. Radodlade grödor, t ex majs, potatis och grönsaker, med glest växttäcke under delar av växtperioden bör inte förekomma inom vattenskyddsområde. Vid kvävegödsling får de sammanlagda gödselgivorna inte överskrida den aktuella grödans behov. Spridning av handelsgödsel och stallgödsel regleras även i annan lagstiftning. Enligt EU:s nitratdirektiv får högst 170 kg totalkväve per ha och år spridas och enligt Jordbruksverkets föreskrifter får högst 22 kg fosfor/ha och år i genomsnitt under en femårs period spridas. Journal över genomförd spridning med typ av gödsel, gödselgiva, gödseln beräknade eller analyserade näringsinnehåll, spridningssätt och tidpunkt samt gröda ska finnas. 14

16 Grundvattentäkter gödselspridning Primär skyddszon, genomsläpplig mark Kvävegödsling till höstsäd får inte ske 1 augusti- 15 feb. Kvävegödsling av vall får inte ske 20 oktober till 15 februari. Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Kvävegödsling till höstsäd får inte ske 1 augusti- 15 feb. Kvävegödsling av vall får inte ske 20 oktober till 15 februari. Flytgödsel i primär skyddszon, Genom att tillåta användning av flytgödsel kan odlingen i primär skyddszon styras mot vallodling som ger ett bra skydd mot att föroreningar når ner i marken. Vid plan mark finns ingen risk för ytavrinning. Skyddsavstånd om 30 m längs fält som vätter mot vattentäkten ska hållas. Hänsyn ska tas till risk för haveri med gödseltunna och beredskap för eventuellt haveri ska finnas vid spridning inom primär skyddszon. Antalet körningar bör begränsas till 2 gånger per år. Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Kvävegödsling till höstsäd får inte ske 1 augusti- 15 feb. Kvävegödsling av vall får inte ske 20 oktober till 15 februari. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Kvävegödsling till höstsäd får inte ske 1 augusti- 15 feb. Kvävegödsling av vall får inte ske 20 oktober till 15 februari. Ytvattentäkter gödselspridning Risk för ytavrinning ska beaktas. Primär skyddszon, genomsläpplig mark Se grundvattentäkter Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Se grundvattentäkter Flytgödsel i primär skyddszon Se grundvattentäkter Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Se grundvattentäkter Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Se grundvattentäkter 13.1 Tillsynstips gödselhantering Hänsyn ska tas till risk för haveri med gödseltunna. Antalet körningar bör begränsas till 2 gånger per år. Beredskap för haveri med flytgödseltunna ska finnas vid spridning inom primär skyddszon. 15

17 Gödsellagringsplats skall vara utformad på sådant sätt att läckage av näringsämnen inte kan ske till omgivande mark och vatten. Påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ska ske under täckning. Flytgödselbehållare och urinbehållare skall ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Läs mer i Förordningen(1998:915) om miljötillsyn i jordbruket, Vägledning - tillstånd att sprida bekämpningsmedel på golfbanor i vattenskyddsområden Lämpligheten att sprida bekämpningsmedel bedöms utifrån varje aktiv substans egenskaper och markbeskaffenheten på platsen. KEMI har en lista över substanser som bedömts vara lättrörliga. Rörligheten kan också beräknas med modellen Macro-GV. Den gör beräkningen utifrån det ytliga jordlagret, jordmånen, på platsen och tar inte hänsyn till egenskaper hos djupare liggande jordlager. Grundvattentäkter bekämpningsmedel på golfbanor Täta jordlager under golfbanan är fördelaktigt. Eventuellt spill eller utlakning av bekämpningsmedel från golfbanan leds då bort från vattenskyddsområdet med dräneringsvattnet. Primär skyddszon, genomsläpplig mark. Användning av bekämpningsmedel bör inte tillåtas Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Användning av lättrörliga bekämpningsmedel bör inte tillåtas. Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel kan tillåtas. Tillstånd ges för 5 år i taget. Användning av lättrörliga bekämpningsmedel fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel kan tillåtas, oavsett rörlighet i mark. Tillstånd ges för 5 år i taget. Ytvattentäkter bekämpningsmedel på golfbanor Här är det dräneringsvattnet från golfbanan som är huvudproblemet. Täta jordlager är alltså inte till någon nytta. Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel bör inte tillåtas Primär skyddszon, genomsläpplig mark. Användning av lättrörliga bekämpningsmedel bör inte tillåtas. Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. Användning av ej lättrörliga bekämpningsmedel kan tillåtas. Tillstånd ges för 5 år i taget. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Användning av lättrörliga bekämpningsmedel fasas ut d.v.s. tillstånd ges för t.ex. tre år. 16

18 Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Användning av bekämpningsmedel kan tillåtas, oavsett rörlighet i mark. Tillstånd ges för 5 år i taget. Har bekämpningsmedel använts under lång tid före vattenskyddsområdets bildande? Kontrollera i så fall att de substanser som använts ingår i den kontroll som kommunen gör på dricksvattnet. Om så inte är fallet bör provtagning på dricksvattnet och analys av aktuell substans ingå som underlag för tillståndsansökan Beslutspunkter och tillsynstips för golfbanor inom vattenskyddsområden Ett skyddsavstånd till öppna vattendrag/dammar ska vara minst 6 meter enligt naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det är minimikravet, skyddsavståndet ska också baseras på de lokala förhållandena som topografi, väderförhållanden m.m. Om andra bekämpningsmedel än de som angivits i ansökan ska användas ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Sprutan som används för bekämpning ska testas av certifierad testförare med godkänt resultat och med högst två års mellanrum. Bekämpning får inte utföras i förebyggande syfte, endast mot konstaterade angrepp. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel användas som riktvärde vid dosering. Bedömningen ska göras innan bekämpningen utförs. Förvaring av spruta för bekämpningsmedel ska ske på tät platta. Påfyllning av spruta för bekämpningsmedel ska ske på biobädd eller tät platta för att förhindra eventuellt läckage till omgivningen. Kemisk bekämpning av herbicider får inte utföras mellan 1 november och 28 februari. 15. Vägledning tillstånd till upplag av skogsprodukter i vattenskyddsområden Upplag av timmer, ved, flis, sågspån och bark ger ifrån sig naturliga ämnen som kan påverka en vattentäkt. Det handlar mer om lukt- och smakförändringar än om fara för hälsan, men det är illa nog. Framför allt kan fenoler som lakas ur barrved i kombination med klorering av dricksvatten ge vattnet mycket dålig smak. Grundvattentäkter skogsprodukter Primär skyddszon, genomsläpplig mark. Tillfälliga flisupplag eller tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning bör tillåtas endast om de förses med täckning. Intransport av skogsprodukter till området bör undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas även om de täcks eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Tillfälliga flisupplag och tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning kan tillåtas i samband med avverkning inom vattenskyddsområdet. Intransport av skogsprodukter till området bör 17

19 undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Tillfälliga flisupplag och tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning kan tillåtas i samband med avverkning inom vattenskyddsområdet. Intransport av skogsprodukter till området bör undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Flisupplag och timmer/vedupplag med eller utan bevattning kan tillåtas. Tillstånd till bevattning förutsätter att verksamhetsutövaren med rimlig säkerhet kan visa att bevattningsvatten inte i väsentlig grad kan läcka ner till grundvattnet. Ytvattentäkter skogsprodukter Primär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Tillfälliga flisupplag eller tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning bör tillåtas endast om de förses med täckning. Intransport av skogsprodukter till området bör undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas även om de täcks eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Primär skyddszon, genomsläpplig mark. Tillfälliga flisupplag och tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning kan tillåtas i samband med avverkning inom vattenskyddsområdet. Intransport av skogsprodukter till området bör undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Sekundär skyddszon, svårgenomsläpplig mark Tillfälliga flisupplag och tillfälliga timmer/vedupplag utan bevattning kan tillåtas i samband med avverkning inom vattenskyddsområdet. Intransport av skogsprodukter till området bör undvikas. Permanenta upplag bör inte tillåtas eftersom det medför att maskiner regelmässigt kommer att arbeta där. Sekundär skyddszon, genomsläpplig mark Flisupplag och timmer/vedupplag med eller utan bevattning kan tillåtas. Tillstånd till bevattning förutsätter att verksamhetsutövaren med rimlig säkerhet kan visa att bevattningsvatten som eventuellt infiltrerar till grundvattnet inte sekundärt kan ha någon betydande inverkan på ytvattentäkten Beslutspunkter och tillsynstips för upplag av skogsprodukter Arbetsfordon, byggnader, tankning och transporter Ska fordon ställas upp inom vattenskyddsområdet? Har fordonen slangbrottsventil och biologisk lättnedbrytbar hydraulolja? Ska arbetsbodar eller andra byggnader ställas upp inom vattenskyddsområdet? Ska tankning ske inom vattenskyddsområdet? Finns tillgång till absorptionsmaterial, länsar, eller andra uppsamlingsmöjligheter som täta dukar under fordon eller liknande? Hur är fordonens kondition för att undvika läckage? 18

20 Vanligaste orsaken till läckage är stöld. Det är därför viktigt att förvara arbetsfordon, kemikalier och bränslemedel inlåsta. Åtgärder vid utsläpp (t.ex. läckage från arbetsmaskiner, tankning m.m.) Vilka åtgärder kommer att vidtas vid utsläpp? All absorberingsutrustning och oljeförorenad mark skall klassas som farligt avfall. Tänk på att tillståndsansökan eller anmälan enligt miljöbalken också behövs. 16. Vägledning - tillstånd för täktverksamhet i vattenskyddsområden Det är vanligt att täktverksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde. Om lagren till grundvattnet är mycket tjocka kan det diskuteras vidare drift av befintlig täktverksamhet. Det får då inte grävas djupare är 2 meter ovanför grundvattenytan. I fall där det är kortare avstånd till grundvattenytan bör täkten avslutas så snart som möjligt. Hur man skall efterbehandla en täkt inom vattenskyddsområde finns beskrivet i Naturvårdsverkets skrift Grustäkt över och under grundvattenytan. Detta bör alltid ske i samarbete med huvudmannen för vattentäkten. Efterbehandling skall utföras så snart det är möjligt. Återfyllning skall ske med minst en meter naturgrusmaterial. Morän, silt och lera får inte användas. Ovanpå täckningen bör man så långt som möjligt återskapa ett markskikt av tidigare omhändertaget avbanat material som innehåller organiskt material. Åtgärderna som kan komma att krävas måste alltid vara ekonomiskt motiverade för vattenskyddet. Att införa material för efterbehandlig utifrån täkten är alltid en risk i sig. Ny täktverksamhet inom vattenskyddsområde skall förbjudas. Grundvattentäkter täktverksamhet Primär skyddszon, genomsläpplig och svår genomsläpplig mark. Ny täkt inom primära zonen är förbjudet. Befintlig täkt bör avslutas så snart som möjligt. Sekundär skyddszon, genomsläplig mark Ny täkt inom sekundära zonen är förbjudet. Befintlig täkt bör avslutas så snart som möjligt. Sekundär skyddszon, svår genomsläplig mark Ny täkt inom sekundära zonen är förbjudet. Befintlig täkt bör avslutas på sikt. Ytvattentäkter täktverksamhet Primär skyddszon, genomsläpplig och svår genomsläpplig mark Ny täkt inom primära zonen är förbjudet. Befintlig täkt bör avslutas så snart som möjligt. Sekundär skyddszon, genomsläplig och svår genomsläpplig mark Ny täkt inom sekundära zonen är förbjudet. Befintlig täkt bör avslutas på sikt. 19

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN FEBRUARI 2003 2 FÖRORD Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer