Miljö- och byggnämndens exp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämndens exp."

Transkript

1 Miljö- o Byggnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) ordförande, 129 Göran Johansson (v) Lars Gabrielsson (fp) ers. för Ove Riggers (kd) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Lars Norman förvaltningschef miljö- och bygg Bengt Östblom gatuchef, Marika Dahllöv miljöinspektör, 117 Jenny Nygren miljöinspektör, 117 Staffan Jansson miljöinspektör/biolog, 127 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Miljö- och byggnämndens exp kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggnämndens exp. Berit Lindström

2 Miljö- o Byggnämnden Mbn 112 Dnr: 10/212 Parkeringsförbud Skönvikshallen (östra sidan) Ärendet Omskrivning av gamla föreskrifter. Beslut Med stöd av 10 kap. 1 andra stycket och 3 trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande. 1 På vägen utanför Skönvikshallens entré från Jönshyttevägen till vägen mot Skönvikshallens parkering, östra sidan, får fordon inte parkeras. Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2010 och samtidigt upphävs trafiknämndens föreskrift

3 Miljö- o Byggnämnden Mbn 113 Dnr: 10/211 Parkeringsförbud Skönvikshallen (västra sidan) Ärendet Omskrivning av gamla föreskrifter Beslut Med stöd av 10 kap. 1 andra stycket och 3 trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande. 1 På vägen utanför Skönvikshallens entre från Jönshyttevägen till vägen mot Skönvikshallens parkering, västra sidan, får inte andra fordon än buss och taxi parkeras. Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2010 och samtidigt upphävs trafiknämndens föreskrift

4 Miljö- o Byggnämnden Mbn 114 Dnr: 10/221 Trafikmiljön vid campingen, Ljustern i Säter Ärendet Nytt ärende väcktes av Arto Viitanen gällande trafikmiljön utanför campingen vid sjön Ljustern. Beslut Miljö- och byggnämnden uppdra till beredningen att se över trafikmiljön vid campingen.

5 Miljö- o Byggnämnden Mbn 115 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 10/162, 10/170, 10/173, 10/172, 10/171 Dispens från lokal trafikföreskrift Ansökan om dispens från bestämmelser om högsta tillåtna bredd, Maserfrakt 10/168 Avstängning av gata under reperationsarbete av vägen Malmsteinsgatan mellan Ovangårdsvägen och Idrottsvägen 10/151 Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 115.

6 Miljö- o Byggnämnden Mbn 116 Information, trafik A. Arbetet längs Torggatan utanför ICA är nästan klart. Slutbesiktning den 29 juni. Invigning fredag den 2 juli kl B. Slutbesiktning mitträcket Rv 70 Säter-Hedemora idag 17 juni. C. Farthinder har satts ut på Fogdegatan.

7 Miljö- o Byggnämnden Mbn 117 Dnr: 2009/54 Riktlinjer för enskilda avlopp Ärendet Enligt Dalarnas miljömål ska halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Från Dalarnas miljömål under avsnittet ingen övergödning finns följande delmål och åtgärd som gäller enskilda avlopp: Delmål 5 Minskade utsläpp från avlopp Senast 2020 ska befintliga enskilda avloppsanläggningar i Dalarna ha en miljöbelastning i nivå med nya anläggningar. Åtgärd 9 Enskilda avlopp riktlinjer och information Kommunerna utarbetar gemensamma riktlinjer för prövning av enskilda avlopp och informerar, i samband med slamtömningsräkning, om skötsel och miljöhänsyn för enskilda avlopp senast På uppdrag av länets miljöchefer har en arbetsgrupp för enskilda avlopp arbetat under med att ta fram länsgemensamma riktlinjer i enlighet med ovanstående. Arbetsgruppen har bestått av representanter för länets miljökontor och länsstyrelsen. Riktlinjerna är framtagna för att fungera som stöd vid tolkningen av Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 om små avloppsanläggningar. Riktlinjerna behandlar bland annat det förhållningssätt som bör gälla vid bestämning av skyddsnivåer i enlighet med de allmänna råden. Ärendets handläggning Miljö- och byggkontoret har arbetat igenom de länsgemensamma riktlinjerna och anpassat de till de lokala förhållandena. Samtidigt har kontoret skrivit ner handläggningsrutiner och beslutsmallar. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar anta Riktlinjer enskilda avlopp med tillägget att stor restriktivitet ska gälla vid sluten tank vid nybyggnation, bilaga nr 1 och 2.

8 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) Dnr 2009/ Riktlinjer enskilda avlopp Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten. Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten. Spillvatten innehåller mikroorganismer, andra organiska ämnen och näringsämnen. Enligt miljöbalkens 9 kap 7 skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. För hushåll inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp innebär ovanstående, enligt praxis, anslutning till det allmänna avloppsnätet. För de hushåll som inte har tillgång till allmänt avloppsnät ska avloppsvattnet renas i en enskild eller gemensam avloppsanordning. Enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) krävs det antingen en skriftlig ansökan eller anmälan till kommunens miljönämnd för inrättade eller ändring av avloppsanordning. Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 Allmänna råd är naturvårdsverkets tolkning av gällande lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. Naturvårdsverket nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) började gälla den 1 augusti Dessa allmänna råd (AR) bygger på att en avloppsanordning bör klara en viss funktion inte att den ska var utförd med en speciell teknik. Funktionskraven bör enligt de AR relateras till skyddsåtgärder på den enskilda anordningen som klarar en normal eller hög skyddsnivå när det gäller hälso- och miljöskydd. Dessutom finns grundkrav som alla anordningar bör klara. Det som lyfts fram tydligare i grundkraven i dessa AR mot tidigare, är möjligheten att kontrollera funktionen av avloppsanordningen. Bedömningen av skyddsnivå ska göras utifrån förutsättningar för området ifråga. I de AR så finns 6 kriterier uppräknade, där hög skyddsnivå bör gälla om ett eller flera av dessa kriterier är uppfyllda. Eftersom en skälighetsbedömning enligt 2 kap 7 miljöbalken alltid ska göras i det enskilda fallet kommer kraven enligt de AR främst att tillämpas vid nybyggnationer av avloppsanordningar eller då en avloppsanordning inte längre fungerar som det ursprungligen var avsett och därmed måste byggas om.

9 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) Handboken (2008:3) Små avloppsanläggningar till de AR utkom i juli 2008 och är ett bra komplement till de AR och dessa riktlinjer i handläggningen av enskilda avlopp. Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (Vattenförvaltningen) År 2009 fastställs ett åtgärdsprogram för våra grundvatten, sjöar och vattendrag, utifrån krav i förordning (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Detta åtgärdsprogram visar i vilka områden det är motiverat att prioritera åtgärder samt utifrån vissa kriterier, i de AR om små avloppsanordningar, ställa krav på hög skyddsnivå när det gäller miljöskyddet. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenmiljön MKN beskriver den lägsta godtagbara miljökvaliteten inom ett område och baseras för vattenmiljön på 4 kap i ovan nämnda förordning. Utgångspunkten för de kvalitetskrav som ska gälla är att tillståndet i vattnen inte försämras och att alla grundvatten, sjöar och vattendrag uppnår god status enligt åtgärdsprogrammet. Ytterligare information finns på Dalarnas miljömål Inom miljömålet Ingen övergödning finns följande delmål för enskilda avlopp: Senast år 2020 ska befintliga enskilda avloppsanläggningar i Dalarna ha en miljöbelastning i nivå med nya anläggningar. Till delmålet är nedanstående åtgärder kopplade: Enskilda avlopp riktlinjer och information (detta dokument en del av denna åtgärd) Enskilda avlopp riktad inventering (kopplad till vattenförvaltningen ovan) Strategiska dokument (exempel kommunal nivå) Lokala miljömål Verksamhetsområden för allmänt VA Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden Översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser Strategier/riktlinjer för vatten och avlopp Riktlinjer Normal skyddsnivå miljö- och hälsoskydd För att uppfylla normal skyddsnivå enligt naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) måste avloppsanordningen uppfylla följande funktionskrav: Utsläppet av avloppsvatten får inte medverka till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet

10 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) Hantering av restprodukter, från anordningen, som äger rum på fastigheten ska kunna skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt (kräver dock ansökan/anmälan enligt 15 kap miljöbalken) Vattensnåla armaturer ska användas vid nyinstallationer En reduktion på minst 90 % av organiska ämnen (mätt som BOD7) ska uppnås En reduktion på minst 70 % av fosfor (tot-p) Alla områden i kommunen omfattas av normal skyddsnivå bortsett från de områden som är utpekade som områden där hög skyddsnivå gäller. Hög skyddsnivå miljöskydd För att uppfylla hög skyddsnivå-miljöskydd, enligt naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7), måste avloppsanordningen utöver normal skyddsnivå ovan uppfylla följande: En reduktion på minst 90 % av fosfor (tot-p) När det gäller kväve så finns det ingen anledning att ställa sådana krav så länge som kraven inte ställs på de kommunala reningsverken (avvikelse från NFS 2006:7). Områden i kommunen som är aktuella för hög skyddsnivå miljöskydd redovisas i bilaga. Dessutom kan behovet finnas i det enskilda fallet på grund av lokaliseringen. En prövning i varje enskilt fall måste dock alltid ske. Hög skyddsnivå hälsoskydd Det kan finnas behov av att ställa hög skyddsnivå på hälsoskydd både i områden med normal och hög skyddsnivå när det gäller miljöskyddet. Hög skyddsnivå för hälsoskyddet innebär att: ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten. Områden i kommunen som är aktuella för hög skyddsnivå hälsoskydd redovisas i bilaga. Dessutom kan behovet finnas i det enskilda fallet på grund av lokaliseringen. En prövning i varje enskilt fall måste dock alltid ske. Område där allmänt VA planeras I dagsläget finns inga områden i kommunen där allmänt VA planeras. Skulle sådana planer komma kan det bli aktuellt att ge tidsbegränsade tillstånd i dessa områden och även att hantera avloppen för befintliga hus med konstaterad olägenhet. Områden med gemensamhetsanläggningar I första hand ska anslutning ske till den gemensamma anläggningen om anläggningen har kapacitet för ytterligare belastning. Det krävs dock att föreningen som

11 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) driver gemensamhetsanläggningen går med på det. Miljö- och byggnämnden har möjlighet att förelägga om anslutning till allmän avloppsanläggning men inte till enskild gemensamhetsanläggning enligt de rättsfall som hittills tagits upp. Slamavskiljare Diskussion bör alltid föras med den sökande om att installera en större våtvolym på slamavskiljarna framför allt om avloppssystemet har kemfällning som ökar slamvolymen. Argumenten för större slamavskiljare är att systemet klarar stötbelastningar bättre och ger bättre slamavskiljning då ökad volym ger längre uppehållstid. Infiltration Infiltrationsanläggning ska endast accepteras då området i fråga med god marginal klarar avståndet 1 meter från infiltrationsytan till högsta grundvattennivån och berg samt att markmaterialets siktkurva håller sig inom naturvårdsverkets referenskurva för lämplig kornsammansättning. Detta förutsätter dock att även andra aspekter när det gäller hälso- och miljöskydd är uppfyllda. En infiltration bedöms klara normal skyddsnivå både ur hälso- och miljösynpunkt. Ett tillstånd för infiltration med WC ansluten ska tidsbegränsas till 10 år. Markbäddar Markbäddar som utförs enligt god praxis, t.ex. pren eller Naturvårdsverkets faktablad 8147, och med en utloppspunkt lämplig ur hälsoskyddssynpunkt bedöms klara normal skyddsnivå (avvikelse från AR). Om markbädden är fosforavlastad eller utförs med sortering av toalettdelen (sluten tank eller torrtoalett) eller med efterföljande infiltration uppfylls kraven för hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt. Att installera en infiltration efter markbädden kan var ett alternativ för de som behöver en anläggning som klarar hög skyddsnivå men inte vill ha sortering av toalettdelen och heller inte vill ha tekniska lösningar med kemfällning. Markbäddar för WC ska byggas som täta markbäddar och förses med utloppsbrunn (minst 400 mm) som möjliggör provtagning på rinnande vatten (ingående rör i utloppsbrunn ska vara ett genomgående rör och ligga högre i nivå mot utgående). Vid markbädd med kemfällning ska krav på kontroll av sakkunnig, 1 gång per år, ställas i tillståndet. Rapporterna från den årliga kontrollen ska enligt krav i tillståndet förvaras på fastigheten för att kunna visas för tillsynsmyndigheten vid begäran. Ett tillstånd för markbädd med WC ansluten ska tidsbegränsas till 10 år. Anläggningens utformning ska säkerställa hälsoskyddet (se under rubriken hög skyddsnivå hälsoskydd). Minireningsverk En utsläppspunkt från minireningsverk ska alltid placeras/göras otillgängligt och ska ha någon form av efterbehandling innan det renade avloppsvattnet når större

12 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) vattenområden. Krav på hur efterbehandlingen ska utformas avgörs av skyddsnivån ur hälsoskyddssynpunkt. Det är upp till den sökande att i ansökningshandlingarna visa, med underlag från oberoende utvärderingar, att minireningsverket klarar normal eller hög skyddsnivå ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ett flertal anläggningar finns testade i projektet Bra små avlopp som Stockholm Vatten genomfört/genomför och i utvärderingsprojekt på länsstyrelsen i Västra Götaland. Krav på kontroll, 1 gång per år av sakkunnig, ska ställas i tillståndet. Rapporterna från den årliga kontrollen ska enligt krav i tillståndet förvaras på fastigheten för att kunna visas för tillsynsmyndigheten vid begäran. Ett tillstånd för minireningsverk med ansluten wc ska tidsbegränsas till 10 år. Anläggningens utformning ska säkerställa hälsoskyddet (se under rubriken hög skyddsnivå hälsoskydd). Efterbehandling Exempel på efterbehandling är: biofilterdike (för att minska risken för exponering av smittämnen kan den första delen göras mer svårtillgänglig eller täckas över). resorptionsdike (slutet dike) infiltration/markbädd (även en gammal anläggning kan fungera som efterbehandling) Vid efterbehandling i dike måste den eller de fastighetsägare som nyttjar diket för avvattning ge sitt samtycke dels för att det kan ligga på annans mark men också för att diket måste klara den ökade belastningen som avloppsvattnet ger. Läs mer om installation, reduktion och skötsel av efterbehandlingssteg på Sluten tank Till den slutna tanken får enbart WC-avlopp anslutas. Krav ska ställas på maximal spolvattenmängd/spolning på 2 4 liter från toaletten och minimivolym på 3 m 3 på den slutna tanken. Dessutom ska tanken vara utformad med nivålarm och manlucka för tömningen. Sluten tank accepteras för närvarande även vid nybyggnation om ingen annan lösning som säkerställer miljö- och hälsoskyddet kan ordnas. Stor restriktivitet ska dock gälla.

13 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) Urin från urinsorterande system Urin får inte ledas till stenkista. Ska urinen ledas till infiltration ska infiltrationen bedömas och dimensioneras som om WC är ansluten dock kan slamavskiljare och slamtömning dimensioneras som BDT-avlopp. Eget omhändertagande av urin på fastighet kan tillåtas under förutsättning att spridning kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. (kräver dock anmälan enligt 15 kap miljöbalken). Nedanstående punkter kan vara lämpliga att tänka på vid handläggning av och vid förfrågningar gällande ärende om spridning av urin: 1. Lämplig mark för spridning ska finnas på fastigheten. Det vill säga tillräcklig jordmån, jordtyp och växtlighet till exempel jordbruksmark, blommor, gräsmattor, trädgårds- och bärbuskar med mera, alltså inte skogsmark (då bärplockning inte kan bevakas). För grödor som äts råa (t ex sallad) bör det alltid gå minst en månad mellan spridning av urinen och skörd, dessutom bör urinen nedmyllas vid spridning om de ätbara delarna växer ovan mark. 2. Urinen ska spridas under växtsäsongen. 3. Urinen behöver inte spädas, vattna hellre separat. 4. Urin får inte spridas med sprinklers/vattenspridare. 5. Spridning av urin får inte ske i närhet av vattentäkt. 6. Spridningsområdet får inte ligga närmare sjöar och vattendrag än 25 meter. 7. För rengöring av toaletten skall endast miljöanpassade rengöringsmedel användas annars riskerar urinen innehålla giftiga ämnen. Urin till sluten tank för omhändertagande av kommunen (räknas som hushållsavfall) ska inte tillåtas om inte kommunen har ett uppbyggt system, se under Resurshushållning, då fastighetsägaren ändå måste ha ett system för fekaliefraktionen. Provtagning Vid misstanke om dålig funktion eller vid sådana återkommande driftproblem som kan innebära att anordningen inte uppfyller ställda krav, kan provtagning krävas av utgående avloppsvatten från anordningen. Provtagning ska endast krävas om provresultatet kan anses tillföra sådan information som är väsentlig för att bedöma vilka ytterligare försiktighetsmått som behöver vidtas. För uppskattning av inkommande halter bör schablonvärden användas. Pumphaveri eller frånvaro av fällningskemikalier är inte grund för provtagning utan då kan behovet av åtgärder konstateras utan provtagning. För en del fabrikat görs i dag analys på fosfor vid den årliga servicen och den bör vara tillräcklig för att ha koll på anläggningens dagliga funktion. Vid krav på provtagning ska BOD7, tot-p och tot-n ingå i provtagningen. Smittämnen bör endast analyseras när det finns misstanke om att utsläppet av avloppsvattnet medför ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Vid misstanke om att avloppet föreorenat t ex en dricksvattentäkt eller en badplats kan spårning med hjälp av bakteriofager vara lämpligare (SMI kan konsulteras).

14 Bilaga nr 1 till MBN-protokoll , (7) I den mån metodik för provtagning av infiltrationer tas fram ska ovanstående även gälla dessa. Generella krav i tillstånd Arbetet med inrättandet av avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig person. Inrättandet av avloppsanordningen ska dokumenteras enligt bifogad kontrollplan. Avloppsanordningen ska utformas enligt inlämnad ansökan, situationsplan samt installeras och skötas enligt tillverkarens instruktioner. Journalföring av skötsel av avloppsanordningen så som t ex slamtömning, påfyllning av kemikalier, service/funktionskontroll av sakkunnig samt driftstörningar ska göras och på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. (Sakkunnig person definieras enligt AR (NFS 2006:7) som en person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses)

15 Bilaga nr 2 till MBN-protokoll , (3) Dnr 2009/ Bilaga till Riktlinjer enskilda avlopp Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) Enligt de allmänna råden (NFS 2006:7) bör hög skyddsnivå gälla om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda. 1. Utsläppet från anordningen av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade intresset i ett område som enligt 3 kap 2 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden. 2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter vad beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten till djur. 3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap MB medför ett behov av särskilda försiktigthetsmått. 4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis dike, till känsligt ytvatten, t ex nära badplats. 5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor, exempelvis inom s k omvandlingsområden där fritidsbebyggelse har omvandlats till permanentbostäder och där detta kan medföra successivt försämrad vattenkvalitet eller kvantitet. 6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl. Nedan utpekade områden i Säters kommun för hög skyddsnivå miljöskydd och/eller hälsoskydd grundar sig på nuvarande kunskaper och erfarenheter och omprövas vid förändrade förutsättningar eller kunskaper.

16 Hög skyddsnivå miljöskydd Bilaga nr 2 till MBN-protokoll , (3) Förutom i nedan uppräknade områden kan behovet finnas i det enskilda fallet på grund av lokaliseringen. En prövning i varje enskilt fall, även i nedan uppräknade områden, måste alltid ske. A. Kommunens vattenskyddsområden: Uggelbo, Uppbo och Solvarbo. B. AVRINNINGS- OMRÅDE STATUS SJÖ/VATTENDRAG INOM AVSTÅNDET Hyen V Hyen 250 m V Lövåsån 250 m V Nyängsån 250 m V Tvärhandsån 250 m V Övriga vattendrag som rinner till någon av 250 m ovanstående Milsbo V Nedre Milsbosjön Hela avr området V Milsboån Hela avr området Rasjön V Rasjön Hela avr området Anstaån V Hönsan Hela avr området V Anstaån Hela avr området V = Vattendirektivet = Vattenförekomster som bedöms ha en måttlig eller otillfredställande ekologisk status inom arbetet med ramdirektivet för vatten. Referens material OMRÅDE Alla Anstaån Milsbo Milsbo Vattenvårdsplan för Dalälvens avrinningsområde. Länsstyrelsen Dalarna, Rapport 2009:04 Anstaåns avrinningsområde kunskapsunderlag för prioriterat näringsbelastat område. Länsstyrelsen Dalarna, PM Milsbosjöarna ett pilotprojekt inför arbetet med åtgärdsprogram inom EU:s Ramdirektiv för vatten. Länsstyrelsen Dalarna, Rapport 2008:04 Identifiering av riskområden för fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst för miljöanalys, Rapport 2008:5

17 Hög skyddsnivå hälsoskydd Bilaga nr 2 till MBN-protokoll , (3) Förutom i nedan uppräknade områden kan behovet finnas i det enskilda fallet på grund av lokaliseringen. En prövning i varje enskilt fall, även i nedan uppräknade områden, måste alltid ske. A. Områden kring kommunala vattentäkter Områden kring större enskilda gemensamma vattentäkter Ulvshyttan Skenshyttan Bodarna Ovanbäcken Grängshammar Uggelbo Backa Stocksbro-Österby Uppbo Solvarbo Åsen-Tåå-Bomsarvet Södersätra Arkhyttan Pingbo Tyskbo Översätra Gussarvshyttan Lövåsen Solvarbo Dyviken Norbo Nyberget Stoltens fäbod Övre Stubbersbo Klacken Nyberget Nybo Bygdegård B. Inom 200 meter från de allmänna badplatserna. ALLMÄNNA BADPLATSER BADPLATS SJÖ KOMMUNDEL ÖVRIGT Campingen Ljustern Säter EU-bad Skönvik Ljustern Säter Dammsjön Dammsjön Gustafs EU-bad Hysta Hyen Stora Skedvi Fiskarbo Övre Klingen Stora Skedvi Ulvshyttan Lilla Ulvsjön Silvberg

18 Miljö- o Byggnämnden Mbn 118 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /105 Solvarbo 41:9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/109 Gruvriset 5:6 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2008/19 Reningsverket i Säter Dala Elnät AB Anmälan om samråd för nedläggning av elkabel vid Reningsverket i Säter 2008/238 Gammelgården 7:2 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/117 Lisselhaga 3:3 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2007/173 Arkhyttan 10:7 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2007/195 Arkhyttan 12:1 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. Forts.

19 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn /71 Landa 23:2 Skedvihallen c/o Kims Livs AB Beslut om miljösanktionsavgift för att ha inkommit försent med årsrapporten för köldmedium. 2007/177 Arkhyttan 22:2 x Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2010/118 Arkhyttan 18:2 x Tillstånd till väsentlig ändring av avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/110 Mora 8:31 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/125 Skedvi-Källberget 2:3 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/128 Övre Heden 7:7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/129 Lassbo 1:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

20 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn /120 Bruntbo 1:3 x Tillstånd till avloppsanordning för wc enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/104 Skenshyttan 8:7 x Tillstånd till väsentlig ändring av avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/81 Backa 68:2 x Beslut gällande avloppsanordning för BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/135 Nedernora 1:40 x Anmälan om eget omhändertagande av avloppsslam från minireningsverk. 2010/152 Backa 84:3 x Förlängt hämtningsintervall av sopor. 2010/114 Riset 2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2010/146 Backa 93:3 Gustafskorv AB Anmälan enligt miljöbalken 9 kap. 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. Ändring av avloppsanläggning. Beslut Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 118.

21 Miljö- o Byggnämnden Mbn 119 Information, miljö Överklagan av villkor gällande tillstånd väsentlig ändring av avloppsanordning för wc och BDT (minireningsverk) Gustafs Moren 1:4.

22 Miljö- o Byggnämnden Mbn 120 Dnr: 10/188 Solvarbo 1:4, Gustafs utvändig ändring, byte av takmaterial (från grön plåt till tegelröda betongpannor) Sökande x x x Ärendet Ärendet avser en ansökan om bygglov för byte av takmaterial från grön trapetskorrugerad plåt till tegelröda betongpannor. Åtgärden är bygglovpliktig eftersom fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser för Solvarbo by som innehåller en planbestämmelse om utökad lovplikt för ändring av takmaterial. Ärendets handläggning Förvaltningen har (Dnr: 10/083) beslutat att på delegation bevilja bygglov för byte av takmaterial inom Solvarbo 1:4 från grön plåt till svart plåt alternativt rött tegel enligt den sökandes inlämnade ansökan. Åtgärden bedömdes vara förenlig med områdesbestämmelserna för Solvarbo by och den till områdesbestämmelserna hörande lokala byggnadsordning som ska utgöra bedömningsgrund och vägledning. Som upplysning i delegationsbeslutet angavs att plåt ska vara bandtäckt plåt och att tegel ska vara rött lertegel. Samma sökande har nu inkommit med en ny ansökan som avser byte av takmaterial från plåt till tegelröda betongpannor. Anledningen är att betongpannor är mer ekonomiskt fördelaktigt än lertegel. Till ansökan är också bifogat ett utdrag ur den lokala byggnadsordningen som hör till områdesbestämmelserna med hänvisning till två formuleringar som markerats med understrykning från den sökande: Råden och rekommendationerna är inte bindande utan bör ses som anvisningar om lämpliga utformningar. Utgångspunkten är att befintlig bebyggelse av kulturhistoriskt värde skall bevaras om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vid nybyggnader och/eller ändringar (om- och tillbyggnader) skall åtgärderna anpassas så att miljön och bebyggelsekaraktären så långt som möjligt bevaras. Detta förhindrar inte att enskilda nya projekt kan ges en egen och nutida karaktär samtidigt som de införlivas i sin omgivning så att denna blir vacker och variationsrik. Förvaltningen tolkar de understrukna formuleringarna som råd och rekommendationer i samband med ansökan om rivning (rivningslov) av byggnad eller del av byggnad enligt områdesbestämmelsernas utökade lovplikt respektive bygglovansökan för en helt ny byggnad/tillbyggnad ( nya projekt ). Forts.

23 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 120 I områdesbestämmelsernas allmänna råd och rekommendationer, dvs. den lokala byggnadsordningen, anges under avsnittet Tak rött lertegel eller bandtäckning som förslag på material till taktäckning på boningshus. I avsnittet Boningshus anges under Rekommendationer vid om- och tillbyggnad bl.a. att samma detaljutformning, färg- och materialval som i den ursprungliga byggnaden bör eftersträvas. Förvaltningen anser att rekommendationen vid om- och tillbyggnad är tillämpbar även vid byte av takmaterial och om taket ursprungligen varit täckt med tegel eller slät plåt ska något av dessa taktäckningsmaterial ersätta nuvarande plåt. Imitationstegel som tegelröda betongpannor bör undvikas. Motivering till beslut Förvaltningen bedömer således att byte till betongpannor inte är förenligt med områdesbestämmelserna för Solvarbo by. Miljö- och byggkontoret överlåter därför ärendet till Miljö- och Byggnämnden för ställningstagande i frågan. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar inte bevilja bygglov för betongtakpannor. Reservation Sven Frejd (c) lämnar skriftlig reservation före justeringen. Avgift: 700:- (faktura översänds senare) Ang. överklagan se bilaga

Riktlinjer om enskilda avlopp

Riktlinjer om enskilda avlopp Riktlinjer om enskilda avlopp Antagna av miljönämnden 2008-03-05 18 och 2009-04-07 24 Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Plusgiro 791 83 FALUN 023-830 00 21 20 00-22 21 218-0289

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH BYGGNÄMNDEN 2007-09-12. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH BYGGNÄMNDEN 2007-09-12. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH BYGGNÄMNDEN 2007-09-12 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Berit Lindström Christer Malmstedt 068--086,088--091 087

Berit Lindström Christer Malmstedt 068--086,088--091 087 Miljö- o Byggnämnden 2011-04-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30--12.00, 13.00--15.15 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Antagen av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2014-08-28 NMH 6 Syftet med strategin är att inte öka belastningen av näringsämnen på Kungsbackas

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-12-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande 212--219, 221--231 Ingemar Nygren (mp) v. ordförande / ordförande 220 Sven Frejd (c)

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Lagstiftning... 2 1.1 Miljöbalken... 2 1.2 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7... 2 1.3 Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön... 2 1.4 EU:s

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c)

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Avloppspolicy för Hofors kommun

Avloppspolicy för Hofors kommun Avloppspolicy för Hofors kommun Denna policy skall ligga till grund för Miljö- och hälsoskyddskontorets handläggning av avloppsärenden. Det finns ett antal regler i Miljöbalken (MB), Förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Miljö- o Byggnämnden 2010-04-21 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Policy för enskilt avlopp Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Kontakt Upplands-Bro kommun Kundcenter 08-581 690 00 Furuhällsplan 1 196 81 Kungsängen www.upplands-bro.se 1 Inledning Denna policy

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp MEDDELANDE 1(5) Tomas Waara Miljöenheten tel.: 018-195246 Miljö- och byggnadsnämnden Kungsgatan 42 745 80 Enköping Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp Bakgrund Enköping kommun har till Länsstyrelsen

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv Temadag BDT-vatten, hur farligt är det 2011-01-25 Tomas Waara Länsstyrelsens roll i va-frågor Granskning av detaljplaner och ÖP Regionalt miljömålsarbete Prövning och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-07-08 2002-872.420 Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-06-16 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sundsvalls kommun, meddelade av kommunfullmäktige den

Läs mer

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3 Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Per Almqvist Miljöinspektör Mona Hagelberg Erik Dahlbergsgatan 25 Lgh 1602 115 32 STOCKHOLM Tillstånd för avloppsanläggning Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-09-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.35 (ajournerat för lunch kl 12.00-13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 144

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys Maja Englund 019-21 15 46 Miljönämnden Förslag på yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys Ärende Miljödepartementet

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer