Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd"

Transkript

1 MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo Kf i Mullsjö Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2012 (kr) av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1 Inrättande av sluten tank med ansluten vattentoalett Inrättande av avloppsanordning dimensionerad för till och med 10 personekvivalenter med ansluten vattentoalett Inrättande av avloppsanordning dimensionerad för personekvivalenter med ansluten vattentoalett Inrättande av avloppsanordning dimensionerad för personekvivalenter med ansluten vattentoalett Inrättande av avloppsanordning dimensionerad för personekvivalenter med ansluten vattentoalett Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett i områden utpekade i kommunala föreskrifter Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning av ansökan om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift för handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Handläggning av anmälan avseende: 1 Inrättande av avloppsanordning utan ansluten vattentoalett (t.ex BDTanläggning) enligt Inrättande av reningsanordning för dag- eller dräneringsvatten från tätbebyggelse enligt Ändring av avloppsanordning enligt Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17. över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21. över miljöfarlig verksamhet i övrigt Årlig avgift enligt taxebilaga 2 TAXEBILAGA 1 9 TAXEBILAGA 1

2 Förorenade områden av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken. Vattenverksamhet av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 miljöbalken. Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 miljöbalken. i övrigt av vattenverksamhet Övriga verksamheter hälsoskydd av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Giftig orm Ogiftig orm av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Per ansökningstillfälle. Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Per anmälningstillfälle. TAXEBILAGA 1 10 TAXEBILAGA 1

3 Handläggning enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd av anmälan om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. 1 Driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor Driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg Driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. A Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever) B Grundskola eller motsvarande (mer än 100 och till och med 400 elever) C Annan mindre skola (till och med 100 elever) D Förskola Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Badvattenförordningen (SFS 2008:218) och 45 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Analyskostnader, annan än av laboratoriet uttagen kostnad, samt transporter eller fraktkostnader tillkommer. Kostnad för provtagning per provtagningstillfälle: 1 Strandbad 2 Badanläggningar (> tre bassänger) Enstaka bassänger (en till tre bassänger) TAXEBILAGA 1 11 TAXEBILAGA 1

4 För tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd uttas en årlig avgift eller enligt nedan: 1 Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen. 2 Lokaler för undervisning A Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever) B Grundskola eller motsvarande (mer än 100 och till och med 400 elever) C Annan mindre skola (till och med 100 elever) D Förskola 3 Lokaler för vård och annat omhändertagande. 4 Samlingslokaler där många människor brukar samlas. 5 Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. 6 Idrottsanläggningar, campinganläggningar och liknande anläggningar, som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. 7 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. 8 Anmälningspliktiga lokaler enligt 38 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. 9 Övriga lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. 10 Lokaler för förvaring av djur i övrigt av hälsoskydd Kemiska produkter av ansökan enligt 14 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Handläggning av anmälan enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Handläggning av anmälan enligt 3 förordningenom anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997). Information Handläggning av information och samråd enligt 28 förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Handläggning av information enligt 4:1 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 eller 1:2 samt 1.3. Detta gäller inte anordning enligt 1:2 som avses att installeras inomhus. TAXEBILAGA 1 12 TAXEBILAGA 1

5 1 Förvaring av mer än 1m 3 dieselolja, eldningsolja eller spillolja i öppen cistern i mark Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja Förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1m 3 men högst 10m 3. 4 Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Handläggning av rapporter enl. 29 förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller inte öppna cisterner ovan mark som förvaras inomhus). A över förvaring av mer än 1m 3 eldnings- eller dieselbränn olja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll. B C D över förvaring av mer än 1m 3 eldnings- eller dieselbränn olja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll. över förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m 3 som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. över förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1m 3 men högst 10m 3 som inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. i övrigt av kemiska produkter TAXEBILAGA 1 13 TAXEBILAGA 1

6 Avfall och producentansvar av ansökan om dispens/tillåtelse att själv återvinna och bortskaffa avfall som uppkommit inom fastigheten eller på annat sätt enligt 15 kap. 18 tredje och fjärde styckena miljöbalken. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om hushållsavfall som uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand av kommunen, avser ej kompostering. Handläggning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om återvinning eller bortskaffande av avfall på fastigheten enligt 38 avfallsförordningen (2001:1063). Handläggning av anmälan om kompostering av köksavfall från flerbostadshus med fler än två lägenheter, gemensamt från grupper av enbostadshus eller fritidshus, från företag samt allmänna inrättningar. av återvinningsstationer (avgift per aktör/station). i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Miljöskade- och saneringsförsäkringen och handläggning Handläggning av anmälan om betalningsförsummelse enligt 33 kap 4 miljöbalken Naturvård av ansökan om dispens från föreskrifter för natur-, kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om. i övrigt inom naturvården TAXEBILAGA 1 14 TAXEBILAGA 1

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer