Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus"

Transkript

1 Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66

2 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har utvecklat sina produkter under många år för att kunna erbjuda varaktig maximal komfort med hög pålitlighet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. Företagets mål är att erbjuda avancerade system som garanterar bästa komfort, reducerar energiförbrukningen och installations- och underhållskostnaderna för systemet under hela dess livstid. Med den här manualen, vill vi ge dig den information du behöver under alla systemets faser: från mottagande till installation och användning ända fram till systemet skrotas så att ni kan få ut allt som det avancerade systemet har att erbjuda. Vi önskar er trevlig läsning! Med vänliga hälsningar CLIVET Spa Informationen i det här dokumentet är inte bindande och kan ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. All reproduktion, även delvis är FÖRBJUDEN. Sidan 2 av 66

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Generellt Godsmottagning Placering Vattenanslutningar Elektriska anslutningar Uppstart Kontroll Underhåll Demontering Övriga risker Teknisk information Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet 2, Onsala, Tel: , Sidan 3 av 66

4 1 Generellt 1.1 Manual Den här manualen bidrar till korrekt installation, användning och underhåll av aggregatet. Var särskilt uppmärksam på: VARNING identifierar särskilt viktiga åtgärder eller information. FÖRBUD identifierar åtgärder som inte får utföras, som äventyrar aggregatets funktion eller som kan orsaka skador på människor eller föremål. Vi rekommenderar att ni läser igenom noggrant så ni sparar tid under momenten Följ instruktionerna så ni inte skador människor eller föremål. Den preliminära informationen måste läsas innan man utför några som helst åtgärder. 1.2 Generella instruktioner Förberedande åtgärder Placering, vattenanslutningar, kylning och elsystem samt luftkanaler måste avgöras för systemdesignen enligt gällande lokala regler. Enbart kvalificerad personal får använda aggregatet enligt gällande lokala regler. Om man använder aggregatet vid en funktionsstörning eller ett driftfel: 1. så hävs garantin 2. äventyras aggregatets säkerhet 3. kan tidsåtgång och reparationskostnader öka Följ lokala säkerhetsregler. Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom det kan vara farligt. Återvinn och avfallssortera förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler. Risksituationer Aggregatet har utformats och skapats för att förhindra personskador. Det går dock inte att undanröja alla risker. Läs därför avsnittet Övriga risker noggrant. Där anges de situationer som kan orsaka skador på människor och föremål. Installation, uppstart, underhåll och reparationer kräver specifik kunskap. Om dessa moment utförs av oerfaren personal kan de skada människor och föremål. Sidan 4 av 66

5 Avsedd användning Använd aggregatet för att kyla vatten eller en vatten- och glykolblandning för enbart luftkonditionering inom de gränser som anges i manualens tekniska avsnitt. All annan användning friställer tillverkaren från allt ansvar. Installation Kontrollera att den elektriska matarledningens egenskaper är i enlighet med den data som anges på aggregatets märkdataplåt. Underhåll Schemalägg periodiska kontroller och underhåll för att undvika eller minska reparationskostnader. Stäng av aggregatet innan några åtgärder utförs. Ändringar Alla obehöriga ändringar av aggregatet häver garantin och tillverkarens ansvar. Haveri / Funktionsstörning Inaktivera aggregatet omedelbart vid ett eventuellt haveri eller funktionsstörning. Kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren. Använd bara originalreservdelar. Utbildning av användare Installatören måste utbilda användaren i: 4. Uppstart / avstängning 5. Ändring av börvärde 6. Stand by läge 7. Underhåll 8. Vad man ska göra / inte göra vid ett haveri Uppdatering av data Kontinuerliga produktförbättringar kan innefatta manuella dataändringar. Besök tillverkarens hemsida: för datauppdatering. Sidan 5 av 66

6 1.3 Indikationer för användaren Förvara manualen med kopplingsschemat på en lättillgänglig plats för operatören. Notera aggregatets märkdata så du kan informera servicecentrat vid behov av hjälp (se avsnittet Aggregatidentifiering ). Notera i ett anteckningsblock alla åtgärder som utförs på aggregatet för att underlätta sökning av åtgärder och hjälpmedel vid ett eventuellt haveri. Vid haveri eller funktionsstörning: 9. inaktivera aggregatet omedelbart 10. kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren 11. använd bara originalreservdelar Be installatören om utbildning inom: 12. uppstart / avstängning 13. ändning av börvärde 14. standby läge 15. underhåll 16. vad man ska göra / inte göra vid ett haveri 1.4 Aggregatidentifiering Etikett med serienummer Serienummeretiketten är placerad på aggregatet, vanligtvis i närheten av den elektriska kontrollpanelen och identifierar alla aggregatets egenskaper. Serienummeretiketten får inte avlägsnas av någon som helst anledning. Etiketten ger information om: 17. Typ av aggregat serie WSAT XSC Storlek Serienummer 12 tecken Axxxxxxxxxxx 20. Tillverkningsår 21. Kopplingsdiagramnummer 22. Elektriska data 23. Tillverkarens logo och adress Serienummer Serienumret identifierar varje unikt aggregat och specifika reservdelar för aggregatet. Sidan 6 av 66

7 Behov av assistans Notera data från serienummeretiketten och skriv ner det i nedanstående tabell så du hittar informationen lätt när du behöver den. Vid behov av hjälp, måste de här uppgifterna uppges. Serienummer: Storlek: Serienummer: Tillverkningsår: Kopplingsschema: 1.5 Tillbehör GEO D R Versioner Version för Geotermisk applikation Delvis energiåtervinning Total energiåtervinning Konfigurationer MOBMAG Större enheter HYGU1 HYGU2 HYGU1V HUGU2V VS2X VS2MX HYGS2 HYGS1V HYGS2V HYGS1 VS2 VS3M VS2M VS3MX HYGR2V HYGR1V VACSUX VACSRX Hydraulisk krets Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil* Källsidans 2-vägs moduleringsventil Källsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil* Återvinningssidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Återvinningssidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW växlingsventil* Totalåtervinningssida DHW växlingsventil* Sidan 7 av 66

8 VACSR VACSU IFWX CMSC10 CMSC8 Totalåtervinningssida DHW växlingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW kopplingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattensil av stålgaller Systemadministratörer Seriekommunikationsmodul till LonWorks-kontroll Seriekommunikationsmodul till BACnet-kontroll Elektrisk krets MF2 Flerfunktions fasmonitor SFSTR Disposition för inkommande strömreducering PFCP Strömfaktorns korrektionskapacitorer (cosfi > 0,9) SPCX Börvärdeskompensering med utomhustemperaturgivare* *Separat tillhandahållna tillbehör Sidan 8 av 66

9 2 Godsmottagning 2.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Teknisk information. Använd skyddsutrustning i form av skyddshandskar, skyddsglasögon osv. 2.2 Leveranskontroll Innan leveransen accepteras måste man kontrollera: 24. att aggregatet inte skadats under transport 25. att det levererade materialet stämmer överens med det som anges på transportsedeln samt informationen på identifikationsetiketten på förpackningen Vid skador eller avvikelser: 26. ska man ange på transportdokumentet den uppmärksammade skadan och skriva följande mening: Villkorligt emottagande tydliga tecken på avvikelser/skador under transport 27. faxa och skicka brev med mottagningskvitto till leverantören och transportören Eventuella klagomål ska göras inom 8 dagar från leverans. Klagomål efter denna tid beaktas inte. 2.3 Hantering Kontrollera aggregatets vikt och hanteringsutrustningens lyftkapacitet. Identifiera kritiska punkter under hanteringen (avbrutna rutter, våningar, trappor, dörrar). Kontrollera tyngdpunkten med hjälp av informationen i avsnittet Teknisk information. Se till att aggregatet står stabilt innan ni börjar hantera det. 2.4 Lyftning med hjälp av en kran eller liknande Använd en lyftbom med distanser så att bandet inte vidrör aggregatet under lyftningen. Spänn lyftbanden gradvis och se till att de är korrekt placerade. Se till att aggregatet alltid är stabilt och korrekt balanserat. Börja lyfta aggregatet. 2.5 Avlägsnande av förpackningsmaterial Var försiktig så att aggregatet inte skadas. Återvinn och avfallshantera förpackningsmaterialet i enlighet med lokala regler. 2.6 Förvaring Följ förpackningsinstruktionerna. Sidan 9 av 66

10 3 Placering 3.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Tekniska information. Använd skyddsutrustning såsom skyddshandskar, skyddsglasögon osv. Vid placering ska följande element beaktas: 28. tekniska utrymmen som krävs för maskinen och systemet 29. installationsplatsens egenskaper 30. elektriska anslutningar 31. vattenanslutningar 3.2 Funktionsutrymmen Funktionsutrymmen är utformade för att: 32. garantera god aggregatdrift 33. underlätta underhållsåtgärder 34. skydda auktoriserade operatörer och exponerade personer Följ alla funktionsytor som indikeras i avsnittet Teknisk information. Dubbla alla funktionsytor om två eller flera aggregat monteras tillsammans. 3.3 Placering Aggregaten har utformats för att installeras: 35. INOMHUS 36. På fasta positioner Begränsa vibrationsöverföring: 37. använd vibrationsdämpare på aggregatets stödpunkter; 38. installera flexibla fogar på vattenledningen Installationsstandard: 39. Säker nåbar position 40. Undvik översvämningsbenägna ytor 41. Kontrollera aggregatets vikt och bärpunktskapacitet 42. Kontrollera att alla bärpunkter är inriktade och avvägda 43. Installera aggregatet upphöjt från marken Säkerhetsventil gassidan Sidan 10 av 66

11 Installatören är ansvarig för att utvärdera installation av avtappningsrör i enlighet med lokala gällande regler (EN 378) 3.4 Friskluftgivare Den yttre givaren gör det möjligt att automatiskt ändra aggregatets börvärde beroende på den yttre entalpin (temperatur + fuktighet). På det här sättet är det inte möjligt att optimera aggregatets energieffekt. PLACERING Sensorn får inte påverkas av faktorer som kan orsaka en felaktig avläsning (exempelvis direkt solljus, luft som tryckts ut av fläkten eller andra källor, kontakt med aggregatstrukturen eller andra värmekällor, ackumulering av snö/is). Exempel på placering av den yttre givaren: A Vind B Under en terrass C Vid montering till en yttervägg, ska man sätta upp ett litet tak över. Sidan 11 av 66

12 4 Vattenanslutningar 4.1 Vattenflödeshastighet Vattenflödet måste: 44. vara inom växlarens driftgränser (se tryckfallskurvorna i avsnittet om teknisk information) 45. garantera även med variabla systemförhållanden (exempelvis i system där en del kretsar förbikopplas i särskilda situationer). 4.2 Komponenter Val och installation av systemkomponenter måste utföras av installatören. Följ en rad instruktioner som måste integreras med det som krävs av gällande lokala regler och av praxis. Stöd 46. för vattenrörens vikt som inte får vila mot aggregatkopplingarna. Vattenfilter 47. Om det inte redan finns på maskinen, måste det installeras genast vid vatteningången på ett ställe som är lätt att nå för rengöring. 48. Filtret ska aldrig avlägsnas, den åtgärden häver garantin. Vibrationshämmande fogar 49. Vid aggregat med vibrationshämmande enheter måste man montera på elastiska fogar, jämnt på vattenanslutningarna. Förbikoppling växlare 50. För att utföra kemisk rengöring av växlaren utan frånkoppling av aggregatet. Urluftningsventil 51. Installeras på systemets högsta punkter för att släppa ut luft i kretsen. Termometrar och manometrar 52. Installeras vid ingång och utgång på huvudelementen för att underlätta inspektion och underhåll. Avstängningsventiler 53. Installeras på ingångar och utgångar för att underlätta underhåll utan att tömma hela systemet. Sidan 12 av 66

13 Säkerhetsventil 54. Obligatoriskt i slutna installationer. Expansionskärl 55. Upprätthåller ett korrekt systemtryck när vattentemperaturen ändras. Det måste dimensioneras i enlighet med systemvatteninnehållet. 4.3 Rekommenderad anslutning vattenbärarsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl Sidan 13 av 66

14 4.4 Anslutning källsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl 4.5 Driftsekvens Innan man ansluter aggregatet, ska man noggrant skölja rent systemet genom att fylla och tömma det flera gånger med rent vatten. Om man inte gör det måste man istället rengöra filtret upprepade gånger och i värsta fall kan växlaren och andra delar skadas. Utför läckagetest innan rören isoleras. För att undvika värmespridning och kondensbildning, ska alla rör isoleras. Lämna de olika servicepunkterna fria (hål, ventilationshål osv). Sidan 14 av 66

15 4.6 Vattenkvalitet Vattenkvaliteten kan kontrolleras av kvalificerad personal. De faktorer som ska analyseras är följande: 56. Oorganiska salter 57. ph 58. Biologisk belastning (sjögräs osv) 59. Uppslammade rester 60. Löst syre Vatten med felaktiga egenskaper kan orsaka: 61. Ökade tryckfall 62. Minskad energieffekt 63. Ökade korrosiva symptom 4.7 Frostrisk Om aggregatet eller relativa vattenanslutningar kan utsättas för temperaturer nära 0 C, måste man vidta åtgärder för att förhindra frysrisk exempelvis: 64. Blanda vattnet med etylglykol 65. Skydda rören med värmekablar placerade under isoleringen 66. Tömma systemet vid längre uppehållstider och kontrollera att: o o det inte finns några stängda kranar som skulle kunna fånga vattnet även efter tömning det inte finns några låga punkter i vilka vattnet kan stagnera även efter tömning. Utför urblåsning vid behov. 4.8 Frostskyddslösning Beakta att användning av frostskyddsmedel bestämmer en ökning i ett tryckfall. Kontrollera att den använda glykoltypen är inhiberad (inte korrosiv) och kompatibel med vattenkretsens komponenter (pump osv). Använd inte olika glykolblandningar (dvs etyl med propylen) 4.9 Victaulic-anslutningar 67. Ta bort den medföljande anslutningsförbindningen med hjälp av den anslutande Victaulicförbindningen. 68. Svetsa anslutningen till installationsröret. 69. Utför anslutningen mellan installationsröret och förångaren med hjälp av fogen. Svetsa inte systemröret med Victaulicanslutningen monterad eftersom det kan förstöra gummipackningen. Sidan 15 av 66

16 5 Elektriska anslutningar 5.1 Preliminär information Egenskaperna i det elektriska systemet måste bestämmas av specialister med kunskap om att utforma elektriska installationer. Dessutom måste ledningarna utföras i enligt med gällande regler. Skyddsanordningarna för aggregatets strömledning måste även kunna stoppa förväntade kortslutningsström vars värde måste avgörs i funktion för systemegenskaperna. Strömkablarna och skyddskabelsnittet måste definieras i enlighet med egenskaperna i de använda skydden. Alla elektriska åtgärder ska utföras av utbildad personal som uppfyller lokala krav och regler och som informerats om vilka risker åtgärderna medför. Följ gällande säkerhetsregler. 5.2 Elektriska data Serienummeretiketten rapporterar aggregatspecifika elektriska data inklusive eventuella elektriska tillbehör. Elektrisk data som indikeras i den tekniska rapporten och i manualen, rör standardaggregat utan tillbehör. Referera till den elektriska data som anges på serienummeretiketten. F.L.A Full belastning ampere Full belastningsström vid max tillåtna villkor F.L.I Full last inmatning, Full last effektinmatning (vid max tillåtna villkor) 5.3 Anslutningar 1. Hänvisa till aggregatets elektriska diagram (diagrammets nummer visas på serienummeretiketten). 2. Bekräfta att nätverket har egenskaper i enlighet med den data som visas på serienummeretiketten. 3. Innan arbetet påbörjas, ska man kontrollera att sektioneringsenheten vid början av aggregatets strömledning är öppen, blockerad och utrustad med signalvarning. 4. Utför först jordanslutningen. 5. Skydda kablarna med hjälp av lämpliga genomgångar. 6. Innan aggregatet sätts i drift, ska man se till att alla skydd som avlägsnades under den elektriska anslutningen, har återställts. Sidan 16 av 66

17 5.4 Signaler / Dataledningar Överskrid inte den maximalt tillåtna effekten som varierar, beroende på typen av signal. Lägg kablarna långt från strömkablarna eller kablarna med annan spänning och som kan utge elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna nära enheter som kan generera elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna parallellt med andra kablar, kabelkorsningar är möjliga, men bara om de läggs i 90. Anslut skärmningen till jordningen, bara om det inte finns några störningar. Garantera skärmningens kontinuitet under hela kabelns längd. Följ indikationerna för impedans, kapacitet och dämpning. 5.5 Ingångar för elektriska ledningar Fixera kablarna de kan ryckas sönder annars. Kabeln får inte vidröra kompressorn och köldmedieröret (de blir mycket varma). Sidan 17 av 66

18 Elektrisk kontrollpanel Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. LONWORKS/BACNET 3. XC 4. Strömmatning 5. XC5 (kontrollmodul) 6. Rotera vreden och skrolla panelen för att få tillgång till elpanelen. Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. XC 3. Strömmatning 4. XC5 (kontrollmodul) 5. XC1 Sidan 18 av 66

19 Anslutningar som ska utföras av kunden Sidan 19 av 66

20 5.6 Master Slave Max: 1 master + 5 slave 1. Utför de elektriska anslutningarna enligt indikation i diagrammet. 2. Ställ in DIP1 på masterenheten 3. Ställ in DIP1 på slavenheterna 4. Sätt på och stäng av masterenheten 5. På mastern visas mininetparametrarna 6. Ställ in parametrarna på masterenheten Elektriska anslutningar Vi hänvisar till BMS för kabelegenskaperna Nr Parameterbeskrivning 343 Antal enheter anslutna i Mininet 344 Antal enheter i standby för rotation. Erbjuder möjlighet att hålla en eller flera aggregat i standby (automatisk rotation) 345 Aktiverar uteslutning av aggregatet i larm (1=aktiverad) 346 Förskjutning mellan aggregatet Börvärdepunkt Konfigurationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Enhet Mininet Sidan 20 av 66

21 Aggregatadressering genom DIP1 5.7 BMS Stöder protokoll: 70. MODBUS 71. LONWORKS 72. BACNET Kabelkrav Par ledare tvinnade och avskärmade Tvärsnitt för ledare 0.22 mm 2.0,35 mm 2 Nominell kapacitet mellan ledarna < 50 pf/m Nominell impedans 120 Ω Rekommenderad kabel BELDEN 3105A Sidan 21 av 66

22 5.8 MODBUS Anslutningar A = avslut ON (PÅ) på den sista nettoenheten Sidan 22 av 66

23 RS 485 modulinställningar J1 S1 S2 J3 RS 485 serie 485 terminator: ON = avslut JA (YES) Linjepolaritet (inuti 485 får bara ett kort polariseras, vanligtvis polariseras mastern, dvs PC. I det här fallet S2 = OFF = polarisering NEJ TTL serie S5 Ställer in adress hundratal (ON = 100, OFF = 0) S3 Ställer in adress dussintal Utför RS485 MODUL adressering genom S3, S4, S5: tillåtna och giltiga adresser från 1 till 127. Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress 316 BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) (0=4800 / 1=9600 2=19200) kontroll serie 317 Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Sidan 23 av 66

24 5.9 LONWORKS alternativ Elektriska anslutningar 1 LONWORKS modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För LONWORKS kabelegenskaper, se BMS ELEKTRISK KONTROLLPANEL Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress = BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) = Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Konfiguration GATEWAY (nätbrygga) Sidan 24 av 66

25 För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 25 av 66

26 5.10 BACNET tillval Elektrisk anslutning 1 BAGNET modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För BACNET kabelegenskaper, se BMS Elektrisk kontrollpanel Sidan 26 av 66

27 Konfiguration Gateway För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 27 av 66

28 5.11 ELFOControl 2 tillval Elfocontrol 2 är försedd med: 1. Ethernet / 485 växlare 2. 12Vdc matning 3. Ethernetkabel (längd 5 m) 4. Nätverksavslutare För ytterligare information, vänligen läs manualen ELFOCONTROL 2. Sidan 28 av 66

29 6 Uppstart Preliminära kontroller Nedanstående kontroller ska utföras innan start av aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Preliminära kontroller Strömmatning aggregat OFF 1 Tillgång i säkerhet 2 Funktionsavstånd 3 Strukturintegritet 4 Aggregat på vibrationsisolerare Aggregatinmatning vattenfilter (vatten, källa, återvinning) + avstängningsventiler för 5 rengöring 6 Vibrationsisolering på vattenanslutningar 7 Expansionskärl (indikativ volym = 5 % systeminnehåll) 8 Rengjort system 9 Laddat system + eventuell glykollösning + korrosionsskydd 10 Undertryckssystem 11 Ventilerat system 12 Visuell kontroll köldmediekrets 13 Jordanslutning 14 Strömmatningsegenskaper 15 Elanslutningar utförda av kunden 16 Utomhustemperaturgivare 17 Systemtemperatur med driftgränser Sidan 29 av 66

30 Uppstartsekvens Åtgärder för att starta aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Uppstartsekvens Aggregat ON strömmatning 1 Kompressorhusmotstånd i drift sedan minst 8 timmar 2 Avlastning spänningsmätning 3 Fassekvenskontroll 4 Aggregat på (ON) 5 Belastningsspänning mätning och upptag 6 Mått på vattentemperaturen för matning och retur 7 Supervärmning och underkylningsmått 8 Kontrollera så det inte är några onaturligt stora vibrationer 9 Anpassning börvärde 10 Anpassning klimatkurva 11 Komplett och tillgänglig aggregatdokumentation Sidan 30 av 66

31 6.1 Preliminär information De indikerade åtgärderna ska utföras av kvalificerade tekniker med specifik utbildning om produkten. På begäran, servicecentrat utför uppstarten. Anslutningarna för elektricitet, vatten och andra systemarbeten utförs av installatören. Kom överens med servicecentrat i förväg om uppstartsdata. 6.2 Preliminära kontroller Kontrollera först följande: 1. Aggregatet ska vara korrekt installerat och i enlighet med den här manualen. 2. Den elektriska strömmatningsledningen ska sektioneras vid början. 3. Linjesektioneringsenheten är öppen, låst och utrustad med lämplig varning. 4. Kontrollera att det inte finns någon spänning på. 6.3 Köldmediekrets 1. Kontrollera köldmediekretsen noggrant. Oljefläckar kan innebära läckage orsakade av transport, rörelse eller annat. 2. Öppna ventilerna på köldmediekretsen om det finns några. 3. Kontrollera att köldmediekretsen har tryck med hjälp av aggregatets manometrar om sådana finns eller externa mätare. 4. Se till att serviceutgångarna är stängda med ordentliga lock. Om det inte finns några lock kan köldmedel läcka ut. 6.4 Hydraulisk krets 1. Innan man ansluter aggregatet, ska man kontrollera att det hydrauliska systemet har tvättats rent och att tvättvattnet släppts ut ordentligt. 2. Kontrollera att vattenkretsen har fyllts och trycksats. 3. Kontrollera att kretsens avstängningsventiler är i ÖPPEN position. 4. Kontrollera att det inte finns någon luft i kretsen. Vid behov, ska man släppa ut luften med hjälp av luftventilen som är placerad i systemets högsta punkter. 5. Om man använder frostskyddsmedel, ska man se till att glykolandelen är lämplig för typen av användningsområde. Glykolvikt (%) Frystemperatur ( C) Säkerhetstemperatur ( C) Sidan 31 av 66

32 6.5 Den elektriska kretsen Kontrollera att aggregatet är anslutet till jordningsanläggningen. Kontrollera att ledarna sitter fast. Vibrationer vid hantering och transport kan ha lossat dem. Mata aggregatet genom att stänga sektioneringsenheten men lämna den på OFF. Kontrollera spänningen och linjefrekvensen som måste vara inom gränserna: 400/3/50 +/- 6% Kontrollera obalansen i faserna som måste vara lägre än 2 %. Exempel: Ändringar av gränserna kan orsaka irreparabla skador och häver garantin. 6.6 Kompressorns vevhusmotstånd Anslut oljemotstånden vid kompressorvevhuset minst 8 timmar innan kompressorn ska startas. vid första uppstart av aggregatet efter varje längre inaktivitetsperiod 1. Mata motstånden genom att stänga av aggregatets isoleringsbrytare. 2. För att kontrollera att motstånden är i drift, kontrollera ineffekten. 3. Vid uppstart måste temperaturen vid kompressorns vevhus vara minst 10 C högre än utomhustemperaturen. Starta inte kompressorn om vevhusoljan är under drifttemperaturen. Sidan 32 av 66

33 6.7 Spänning Kontrollera att luft- och vattentemperaturerna är inom driftgränserna. Vi hänvisar till avsnittet Kontroll för indikationer om kontrollsystemet. Starta aggregatet. Med aggregatet i drift, dvs under stabila förhållanden och nära drift, ska man kontrollera: matarspänning total upptagen effekt av aggregatet upptagning av enskild elektrisk belastning 6.8 Fjärrkontroller Kontrollera att fjärrkontrollerna (ON-OFF osv) är anslutna och vid behov, aktiverade med respektive parameter enligt indikation i avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. Kontrollera att givare och driftkomponenter är anslutna och aktiverade med respektive parameter (avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Och följande sidor). 6.9 Uppstartsrapport Identifiering av driftförhållandena är användbart för att kontrollera aggregatet över tid. Med aggregatet i stabil drift, dvs under stabila och driftnära förhållanden, ska följande data registreras: Total spänning och upptag med aggregatet i full belastning. Upptag av olika elektriska belastningar (kompressorer, fläktar, pumpar osv) Temperaturer och flöden av olika vätskor (vatten, luft) både in i och ut ur aggregatet. Temperatur och tryck på de karakteristiska punkterna av köldmediekretsen (kompressoravtappning, vätska, intag). Mätningarna måste sparas och finnas tillgängliga vid underhåll CE 97/23 PED Direktiv 97/23 CE PED Direktivet ger instruktioner för installatörer, användare och underhållstekniker. Referera till lokala normer. Som exempel, se följande: OBLIGATORISK VERIFIERING AV DEN FÖRSTA INSTALLATIONEN: bara för aggregat monterade på installatörens byggplats (för exempelvis kondenseringskrets + direkt expansionsenhet). CERTIFIERING AV DRIFTSÄTTNING: för alla aggregat PERIODISKA VERIFIERINGAR: ska utföras med den frekvens som indikeras av tillverkaren (se avsnittet UNDERHÅLLSKONTROLLER). Sidan 33 av 66

34 6.11 Drift vid minskad belastning Aggregaten är utrustade med delsteg och kan därför drivas med minskad belastning. Konstant och lång drift med minskad belastning med frekventa stopp och start av kompressorerna kan dock orsaka allvarliga skador pga brist på oljeretur. Ovanstående driftförhållande anses vara UTANFÖR standardanvändning. Om kompressorn går sönder pga drift på ovan nämnda sätt, HÄVS GARANTIN och Clivet SPA accepterar inget ansvar. Kontrollera de genomsnittliga drifttiderna regelbundet och frekvensen för kompressorstarterna. Den ungefärliga minsta termiska belastningen ska vara sådan att kompressordrift behövs i minst tio minuter. Om genomsnittstiden är nära den här gränsen, ska man vidta lämpliga korrigerande åtgärder Kravgräns Det går att begränsa den upptagna elektriska effekten med en yttre signal på 0-10 V. Ju högre signalen är, desto lägre antal kompressorer krävs för att uppfylla det termiska behovet. Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Kravgräns NUM BETYDELSE 7 Aktiverar kravgräns: 0=Ingen 1=reservfrikopplingsprioritet 2 = kompressorers frisläppningsprioritet 3=Aktuellt mått 175 Kravgräns reaktionstid 176 Typ av signal för DL 0=från analogisk inmatning, 1 = från serielinje Sidan 34 av 66

35 6.13 Vattenåterställning Sommar När köldkravet är lägre, är WR-signalen hög: börvärdespunkten ökas. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkt. Vinter När det termiska behovet är lägre, är WR-signalen låg: börvärdespunkten minskas. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 5) Korr vattenåterställning Konfigurationsparametrar 5 WaterReset Aktivering vattenåterställning 0=Nej 1=Kylning 3=Alltid 135 TypeWr Inställning WR-signal 0=0 10V 1=4 20mA 136 MaxCWRH Maxvärde för vinterns WR-korrektion 137 SWRMAXH Motsvarande signal för vinterns maxkorrektion 138 SWRMinH Motsvarande signal för vinterns minkorrektion 139 MaxCWRC Maxvärde för sommarkorrektion 140 SWRMaxC Signalprocent för sommarens max-korrektion 141 SWRMinC Signalprocent för sommarens min-korrektion Sidan 35 av 66

36 6.14 Börvärdeskorrigering på friskluft Sommar Med låg utomhusfuktighet, minskas köldmediekraven. Den inre komforten kan alltså uppnås med en högre börvärdepunkt än standard. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkten: Den ökar när frisklufttemperaturen minskar. Vinter Med mild frisklufttemperatur, minskar de termiska kraven. Den inre komforten kan även uppnås med en lägre börvärdepunkt. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 4) Korrigering av frisklufttemperatur Konfigurationsparametrar 4 CompExt Aktivera komp. för frisklufttemperatur 0=Nej 1=Kylning 2=Värmning 3=Alltid 112 CextMaxC Maximal korrigering sommarens utomhustemperatur 113 CextMinC Minkorrigering utomhustemperatur 114 CextMaxH Maxvärde vinterkorrektion 115 CextMinH Minvärde vinterkorrektion 116 MaxCExtC Maxvärde sommarkorrektion 117 MaxCExtH Maxvärde vinterkorrektion *Aggregatparametrarna överskrivs av ELFOControl 2 (om sådan finns). Anpassa med hjälp av ELFOControl 2 Sidan 36 av 66

37 7 Kontroll 7.1 Kontrollgränssnitt Aggregat ON/OFF Föregående meny Bakåt Framåt Bekräfta Huvudmeny Värmepump System Tappvarmvattenproduktion Aktiv pump primär Hjälpdon Anti-legionär Kompressorer ej tidsatta Tidsatta kompressorer Systemstatus Kompressor driftprocent Återcirkulation tappvarmvatten Schemaläggning Värmning Kylning Pågående larm Tillgång till funktioner Värmepump System Schemaläggning Sidan 37 av 66

38 7.2 Menystruktur VÄRMEPUMP Inställningar Driftstatus Sekundär krets Börvärdepunkt Matarinställning Aktuell inställning Parametrar Börvärdepunkt Stegdifferens För in T För in P Utomhus T-korrektion Omgivningsluft T- korrektion W återställningskorrektion Alla Inställning Börvärdepunkt Kravgräns mm I/O Status SYSTEM Säsongsförändring Sommar Vinter Datum och tid År / Månad / Dag / Timme / Minuter Kontrollpanelparametrar Parametrar Namn Programnamn (7) Larm Larm och återställningsdisplay Larmlogg Visning av alla larm och återställning Systeminformation Visning av hårdvaruversion Sidan 38 av 66

39 SCHEMALÄGGNING Aggregatschemaläggning Prog 1 / Söndag / Comfort / Eco / OFF 7.3 Larm Haveri indikeras av en tänd orange indikator på aggregatets sida och en symbol för pågående larm på kontrollpanelen. För att visa larmen, ska man välja larmindikator och bekräfta. För att återställa larmet, ska man åtgärda orsaken och återställa det aktiva larmet. Innan man återställer ett larm, ska man identifiera och åtgärda orsaken. Upprepad återställning utan åtgärdning av orsaken, kan orsaka en funktionsstörning i själva systemet Sidan 39 av 66

Luftkylt Vätskekylaggregat För installation utomhus

Luftkylt Vätskekylaggregat För installation utomhus Luftkylt Vätskekylaggregat För installation utomhus INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 68 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har utvecklat sina produkter under

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat Vätskekylt vätskekylaggregat INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 84 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har arbetat under många år för att kunna erbjuda maximal

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Elektrisk 3-fasreserv Artikel Nr 073987 Installationsinstruktioner avsedda för professionella tekniker Förvara denna manual för framtida referens De här instruktionerna är avsedda

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Luftkyld värmeväxlare För installation utomhus

Luftkyld värmeväxlare För installation utomhus Luftkyld värmeväxlare För installation utomhus INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Snabbguide för installation... 4 2 Generellt... 5 3 Godsmottagning... 8 4 Placering...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

ELFOEnergy VULCAN Medium

ELFOEnergy VULCAN Medium ELFOEnergy VULCAN Medium HÖGEFFEKTIV LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR INSTALLATION UTOMHUS Nominell värmeeffekt från 29,1 till 99,6 kw Nominell kyleffekt från 25 till 93 kw INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus

Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 68 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har arbetat under många år för att

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer