Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus"

Transkript

1 Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66

2 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har utvecklat sina produkter under många år för att kunna erbjuda varaktig maximal komfort med hög pålitlighet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. Företagets mål är att erbjuda avancerade system som garanterar bästa komfort, reducerar energiförbrukningen och installations- och underhållskostnaderna för systemet under hela dess livstid. Med den här manualen, vill vi ge dig den information du behöver under alla systemets faser: från mottagande till installation och användning ända fram till systemet skrotas så att ni kan få ut allt som det avancerade systemet har att erbjuda. Vi önskar er trevlig läsning! Med vänliga hälsningar CLIVET Spa Informationen i det här dokumentet är inte bindande och kan ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. All reproduktion, även delvis är FÖRBJUDEN. Sidan 2 av 66

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Generellt Godsmottagning Placering Vattenanslutningar Elektriska anslutningar Uppstart Kontroll Underhåll Demontering Övriga risker Teknisk information Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet 2, Onsala, Tel: , Sidan 3 av 66

4 1 Generellt 1.1 Manual Den här manualen bidrar till korrekt installation, användning och underhåll av aggregatet. Var särskilt uppmärksam på: VARNING identifierar särskilt viktiga åtgärder eller information. FÖRBUD identifierar åtgärder som inte får utföras, som äventyrar aggregatets funktion eller som kan orsaka skador på människor eller föremål. Vi rekommenderar att ni läser igenom noggrant så ni sparar tid under momenten Följ instruktionerna så ni inte skador människor eller föremål. Den preliminära informationen måste läsas innan man utför några som helst åtgärder. 1.2 Generella instruktioner Förberedande åtgärder Placering, vattenanslutningar, kylning och elsystem samt luftkanaler måste avgöras för systemdesignen enligt gällande lokala regler. Enbart kvalificerad personal får använda aggregatet enligt gällande lokala regler. Om man använder aggregatet vid en funktionsstörning eller ett driftfel: 1. så hävs garantin 2. äventyras aggregatets säkerhet 3. kan tidsåtgång och reparationskostnader öka Följ lokala säkerhetsregler. Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom det kan vara farligt. Återvinn och avfallssortera förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler. Risksituationer Aggregatet har utformats och skapats för att förhindra personskador. Det går dock inte att undanröja alla risker. Läs därför avsnittet Övriga risker noggrant. Där anges de situationer som kan orsaka skador på människor och föremål. Installation, uppstart, underhåll och reparationer kräver specifik kunskap. Om dessa moment utförs av oerfaren personal kan de skada människor och föremål. Sidan 4 av 66

5 Avsedd användning Använd aggregatet för att kyla vatten eller en vatten- och glykolblandning för enbart luftkonditionering inom de gränser som anges i manualens tekniska avsnitt. All annan användning friställer tillverkaren från allt ansvar. Installation Kontrollera att den elektriska matarledningens egenskaper är i enlighet med den data som anges på aggregatets märkdataplåt. Underhåll Schemalägg periodiska kontroller och underhåll för att undvika eller minska reparationskostnader. Stäng av aggregatet innan några åtgärder utförs. Ändringar Alla obehöriga ändringar av aggregatet häver garantin och tillverkarens ansvar. Haveri / Funktionsstörning Inaktivera aggregatet omedelbart vid ett eventuellt haveri eller funktionsstörning. Kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren. Använd bara originalreservdelar. Utbildning av användare Installatören måste utbilda användaren i: 4. Uppstart / avstängning 5. Ändring av börvärde 6. Stand by läge 7. Underhåll 8. Vad man ska göra / inte göra vid ett haveri Uppdatering av data Kontinuerliga produktförbättringar kan innefatta manuella dataändringar. Besök tillverkarens hemsida: för datauppdatering. Sidan 5 av 66

6 1.3 Indikationer för användaren Förvara manualen med kopplingsschemat på en lättillgänglig plats för operatören. Notera aggregatets märkdata så du kan informera servicecentrat vid behov av hjälp (se avsnittet Aggregatidentifiering ). Notera i ett anteckningsblock alla åtgärder som utförs på aggregatet för att underlätta sökning av åtgärder och hjälpmedel vid ett eventuellt haveri. Vid haveri eller funktionsstörning: 9. inaktivera aggregatet omedelbart 10. kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren 11. använd bara originalreservdelar Be installatören om utbildning inom: 12. uppstart / avstängning 13. ändning av börvärde 14. standby läge 15. underhåll 16. vad man ska göra / inte göra vid ett haveri 1.4 Aggregatidentifiering Etikett med serienummer Serienummeretiketten är placerad på aggregatet, vanligtvis i närheten av den elektriska kontrollpanelen och identifierar alla aggregatets egenskaper. Serienummeretiketten får inte avlägsnas av någon som helst anledning. Etiketten ger information om: 17. Typ av aggregat serie WSAT XSC Storlek Serienummer 12 tecken Axxxxxxxxxxx 20. Tillverkningsår 21. Kopplingsdiagramnummer 22. Elektriska data 23. Tillverkarens logo och adress Serienummer Serienumret identifierar varje unikt aggregat och specifika reservdelar för aggregatet. Sidan 6 av 66

7 Behov av assistans Notera data från serienummeretiketten och skriv ner det i nedanstående tabell så du hittar informationen lätt när du behöver den. Vid behov av hjälp, måste de här uppgifterna uppges. Serienummer: Storlek: Serienummer: Tillverkningsår: Kopplingsschema: 1.5 Tillbehör GEO D R Versioner Version för Geotermisk applikation Delvis energiåtervinning Total energiåtervinning Konfigurationer MOBMAG Större enheter HYGU1 HYGU2 HYGU1V HUGU2V VS2X VS2MX HYGS2 HYGS1V HYGS2V HYGS1 VS2 VS3M VS2M VS3MX HYGR2V HYGR1V VACSUX VACSRX Hydraulisk krets Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil* Källsidans 2-vägs moduleringsventil Källsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil* Återvinningssidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Återvinningssidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW växlingsventil* Totalåtervinningssida DHW växlingsventil* Sidan 7 av 66

8 VACSR VACSU IFWX CMSC10 CMSC8 Totalåtervinningssida DHW växlingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW kopplingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattensil av stålgaller Systemadministratörer Seriekommunikationsmodul till LonWorks-kontroll Seriekommunikationsmodul till BACnet-kontroll Elektrisk krets MF2 Flerfunktions fasmonitor SFSTR Disposition för inkommande strömreducering PFCP Strömfaktorns korrektionskapacitorer (cosfi > 0,9) SPCX Börvärdeskompensering med utomhustemperaturgivare* *Separat tillhandahållna tillbehör Sidan 8 av 66

9 2 Godsmottagning 2.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Teknisk information. Använd skyddsutrustning i form av skyddshandskar, skyddsglasögon osv. 2.2 Leveranskontroll Innan leveransen accepteras måste man kontrollera: 24. att aggregatet inte skadats under transport 25. att det levererade materialet stämmer överens med det som anges på transportsedeln samt informationen på identifikationsetiketten på förpackningen Vid skador eller avvikelser: 26. ska man ange på transportdokumentet den uppmärksammade skadan och skriva följande mening: Villkorligt emottagande tydliga tecken på avvikelser/skador under transport 27. faxa och skicka brev med mottagningskvitto till leverantören och transportören Eventuella klagomål ska göras inom 8 dagar från leverans. Klagomål efter denna tid beaktas inte. 2.3 Hantering Kontrollera aggregatets vikt och hanteringsutrustningens lyftkapacitet. Identifiera kritiska punkter under hanteringen (avbrutna rutter, våningar, trappor, dörrar). Kontrollera tyngdpunkten med hjälp av informationen i avsnittet Teknisk information. Se till att aggregatet står stabilt innan ni börjar hantera det. 2.4 Lyftning med hjälp av en kran eller liknande Använd en lyftbom med distanser så att bandet inte vidrör aggregatet under lyftningen. Spänn lyftbanden gradvis och se till att de är korrekt placerade. Se till att aggregatet alltid är stabilt och korrekt balanserat. Börja lyfta aggregatet. 2.5 Avlägsnande av förpackningsmaterial Var försiktig så att aggregatet inte skadas. Återvinn och avfallshantera förpackningsmaterialet i enlighet med lokala regler. 2.6 Förvaring Följ förpackningsinstruktionerna. Sidan 9 av 66

10 3 Placering 3.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Tekniska information. Använd skyddsutrustning såsom skyddshandskar, skyddsglasögon osv. Vid placering ska följande element beaktas: 28. tekniska utrymmen som krävs för maskinen och systemet 29. installationsplatsens egenskaper 30. elektriska anslutningar 31. vattenanslutningar 3.2 Funktionsutrymmen Funktionsutrymmen är utformade för att: 32. garantera god aggregatdrift 33. underlätta underhållsåtgärder 34. skydda auktoriserade operatörer och exponerade personer Följ alla funktionsytor som indikeras i avsnittet Teknisk information. Dubbla alla funktionsytor om två eller flera aggregat monteras tillsammans. 3.3 Placering Aggregaten har utformats för att installeras: 35. INOMHUS 36. På fasta positioner Begränsa vibrationsöverföring: 37. använd vibrationsdämpare på aggregatets stödpunkter; 38. installera flexibla fogar på vattenledningen Installationsstandard: 39. Säker nåbar position 40. Undvik översvämningsbenägna ytor 41. Kontrollera aggregatets vikt och bärpunktskapacitet 42. Kontrollera att alla bärpunkter är inriktade och avvägda 43. Installera aggregatet upphöjt från marken Säkerhetsventil gassidan Sidan 10 av 66

11 Installatören är ansvarig för att utvärdera installation av avtappningsrör i enlighet med lokala gällande regler (EN 378) 3.4 Friskluftgivare Den yttre givaren gör det möjligt att automatiskt ändra aggregatets börvärde beroende på den yttre entalpin (temperatur + fuktighet). På det här sättet är det inte möjligt att optimera aggregatets energieffekt. PLACERING Sensorn får inte påverkas av faktorer som kan orsaka en felaktig avläsning (exempelvis direkt solljus, luft som tryckts ut av fläkten eller andra källor, kontakt med aggregatstrukturen eller andra värmekällor, ackumulering av snö/is). Exempel på placering av den yttre givaren: A Vind B Under en terrass C Vid montering till en yttervägg, ska man sätta upp ett litet tak över. Sidan 11 av 66

12 4 Vattenanslutningar 4.1 Vattenflödeshastighet Vattenflödet måste: 44. vara inom växlarens driftgränser (se tryckfallskurvorna i avsnittet om teknisk information) 45. garantera även med variabla systemförhållanden (exempelvis i system där en del kretsar förbikopplas i särskilda situationer). 4.2 Komponenter Val och installation av systemkomponenter måste utföras av installatören. Följ en rad instruktioner som måste integreras med det som krävs av gällande lokala regler och av praxis. Stöd 46. för vattenrörens vikt som inte får vila mot aggregatkopplingarna. Vattenfilter 47. Om det inte redan finns på maskinen, måste det installeras genast vid vatteningången på ett ställe som är lätt att nå för rengöring. 48. Filtret ska aldrig avlägsnas, den åtgärden häver garantin. Vibrationshämmande fogar 49. Vid aggregat med vibrationshämmande enheter måste man montera på elastiska fogar, jämnt på vattenanslutningarna. Förbikoppling växlare 50. För att utföra kemisk rengöring av växlaren utan frånkoppling av aggregatet. Urluftningsventil 51. Installeras på systemets högsta punkter för att släppa ut luft i kretsen. Termometrar och manometrar 52. Installeras vid ingång och utgång på huvudelementen för att underlätta inspektion och underhåll. Avstängningsventiler 53. Installeras på ingångar och utgångar för att underlätta underhåll utan att tömma hela systemet. Sidan 12 av 66

13 Säkerhetsventil 54. Obligatoriskt i slutna installationer. Expansionskärl 55. Upprätthåller ett korrekt systemtryck när vattentemperaturen ändras. Det måste dimensioneras i enlighet med systemvatteninnehållet. 4.3 Rekommenderad anslutning vattenbärarsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl Sidan 13 av 66

14 4.4 Anslutning källsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl 4.5 Driftsekvens Innan man ansluter aggregatet, ska man noggrant skölja rent systemet genom att fylla och tömma det flera gånger med rent vatten. Om man inte gör det måste man istället rengöra filtret upprepade gånger och i värsta fall kan växlaren och andra delar skadas. Utför läckagetest innan rören isoleras. För att undvika värmespridning och kondensbildning, ska alla rör isoleras. Lämna de olika servicepunkterna fria (hål, ventilationshål osv). Sidan 14 av 66

15 4.6 Vattenkvalitet Vattenkvaliteten kan kontrolleras av kvalificerad personal. De faktorer som ska analyseras är följande: 56. Oorganiska salter 57. ph 58. Biologisk belastning (sjögräs osv) 59. Uppslammade rester 60. Löst syre Vatten med felaktiga egenskaper kan orsaka: 61. Ökade tryckfall 62. Minskad energieffekt 63. Ökade korrosiva symptom 4.7 Frostrisk Om aggregatet eller relativa vattenanslutningar kan utsättas för temperaturer nära 0 C, måste man vidta åtgärder för att förhindra frysrisk exempelvis: 64. Blanda vattnet med etylglykol 65. Skydda rören med värmekablar placerade under isoleringen 66. Tömma systemet vid längre uppehållstider och kontrollera att: o o det inte finns några stängda kranar som skulle kunna fånga vattnet även efter tömning det inte finns några låga punkter i vilka vattnet kan stagnera även efter tömning. Utför urblåsning vid behov. 4.8 Frostskyddslösning Beakta att användning av frostskyddsmedel bestämmer en ökning i ett tryckfall. Kontrollera att den använda glykoltypen är inhiberad (inte korrosiv) och kompatibel med vattenkretsens komponenter (pump osv). Använd inte olika glykolblandningar (dvs etyl med propylen) 4.9 Victaulic-anslutningar 67. Ta bort den medföljande anslutningsförbindningen med hjälp av den anslutande Victaulicförbindningen. 68. Svetsa anslutningen till installationsröret. 69. Utför anslutningen mellan installationsröret och förångaren med hjälp av fogen. Svetsa inte systemröret med Victaulicanslutningen monterad eftersom det kan förstöra gummipackningen. Sidan 15 av 66

16 5 Elektriska anslutningar 5.1 Preliminär information Egenskaperna i det elektriska systemet måste bestämmas av specialister med kunskap om att utforma elektriska installationer. Dessutom måste ledningarna utföras i enligt med gällande regler. Skyddsanordningarna för aggregatets strömledning måste även kunna stoppa förväntade kortslutningsström vars värde måste avgörs i funktion för systemegenskaperna. Strömkablarna och skyddskabelsnittet måste definieras i enlighet med egenskaperna i de använda skydden. Alla elektriska åtgärder ska utföras av utbildad personal som uppfyller lokala krav och regler och som informerats om vilka risker åtgärderna medför. Följ gällande säkerhetsregler. 5.2 Elektriska data Serienummeretiketten rapporterar aggregatspecifika elektriska data inklusive eventuella elektriska tillbehör. Elektrisk data som indikeras i den tekniska rapporten och i manualen, rör standardaggregat utan tillbehör. Referera till den elektriska data som anges på serienummeretiketten. F.L.A Full belastning ampere Full belastningsström vid max tillåtna villkor F.L.I Full last inmatning, Full last effektinmatning (vid max tillåtna villkor) 5.3 Anslutningar 1. Hänvisa till aggregatets elektriska diagram (diagrammets nummer visas på serienummeretiketten). 2. Bekräfta att nätverket har egenskaper i enlighet med den data som visas på serienummeretiketten. 3. Innan arbetet påbörjas, ska man kontrollera att sektioneringsenheten vid början av aggregatets strömledning är öppen, blockerad och utrustad med signalvarning. 4. Utför först jordanslutningen. 5. Skydda kablarna med hjälp av lämpliga genomgångar. 6. Innan aggregatet sätts i drift, ska man se till att alla skydd som avlägsnades under den elektriska anslutningen, har återställts. Sidan 16 av 66

17 5.4 Signaler / Dataledningar Överskrid inte den maximalt tillåtna effekten som varierar, beroende på typen av signal. Lägg kablarna långt från strömkablarna eller kablarna med annan spänning och som kan utge elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna nära enheter som kan generera elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna parallellt med andra kablar, kabelkorsningar är möjliga, men bara om de läggs i 90. Anslut skärmningen till jordningen, bara om det inte finns några störningar. Garantera skärmningens kontinuitet under hela kabelns längd. Följ indikationerna för impedans, kapacitet och dämpning. 5.5 Ingångar för elektriska ledningar Fixera kablarna de kan ryckas sönder annars. Kabeln får inte vidröra kompressorn och köldmedieröret (de blir mycket varma). Sidan 17 av 66

18 Elektrisk kontrollpanel Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. LONWORKS/BACNET 3. XC 4. Strömmatning 5. XC5 (kontrollmodul) 6. Rotera vreden och skrolla panelen för att få tillgång till elpanelen. Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. XC 3. Strömmatning 4. XC5 (kontrollmodul) 5. XC1 Sidan 18 av 66

19 Anslutningar som ska utföras av kunden Sidan 19 av 66

20 5.6 Master Slave Max: 1 master + 5 slave 1. Utför de elektriska anslutningarna enligt indikation i diagrammet. 2. Ställ in DIP1 på masterenheten 3. Ställ in DIP1 på slavenheterna 4. Sätt på och stäng av masterenheten 5. På mastern visas mininetparametrarna 6. Ställ in parametrarna på masterenheten Elektriska anslutningar Vi hänvisar till BMS för kabelegenskaperna Nr Parameterbeskrivning 343 Antal enheter anslutna i Mininet 344 Antal enheter i standby för rotation. Erbjuder möjlighet att hålla en eller flera aggregat i standby (automatisk rotation) 345 Aktiverar uteslutning av aggregatet i larm (1=aktiverad) 346 Förskjutning mellan aggregatet Börvärdepunkt Konfigurationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Enhet Mininet Sidan 20 av 66

21 Aggregatadressering genom DIP1 5.7 BMS Stöder protokoll: 70. MODBUS 71. LONWORKS 72. BACNET Kabelkrav Par ledare tvinnade och avskärmade Tvärsnitt för ledare 0.22 mm 2.0,35 mm 2 Nominell kapacitet mellan ledarna < 50 pf/m Nominell impedans 120 Ω Rekommenderad kabel BELDEN 3105A Sidan 21 av 66

22 5.8 MODBUS Anslutningar A = avslut ON (PÅ) på den sista nettoenheten Sidan 22 av 66

23 RS 485 modulinställningar J1 S1 S2 J3 RS 485 serie 485 terminator: ON = avslut JA (YES) Linjepolaritet (inuti 485 får bara ett kort polariseras, vanligtvis polariseras mastern, dvs PC. I det här fallet S2 = OFF = polarisering NEJ TTL serie S5 Ställer in adress hundratal (ON = 100, OFF = 0) S3 Ställer in adress dussintal Utför RS485 MODUL adressering genom S3, S4, S5: tillåtna och giltiga adresser från 1 till 127. Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress 316 BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) (0=4800 / 1=9600 2=19200) kontroll serie 317 Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Sidan 23 av 66

24 5.9 LONWORKS alternativ Elektriska anslutningar 1 LONWORKS modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För LONWORKS kabelegenskaper, se BMS ELEKTRISK KONTROLLPANEL Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress = BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) = Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Konfiguration GATEWAY (nätbrygga) Sidan 24 av 66

25 För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 25 av 66

26 5.10 BACNET tillval Elektrisk anslutning 1 BAGNET modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För BACNET kabelegenskaper, se BMS Elektrisk kontrollpanel Sidan 26 av 66

27 Konfiguration Gateway För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 27 av 66

28 5.11 ELFOControl 2 tillval Elfocontrol 2 är försedd med: 1. Ethernet / 485 växlare 2. 12Vdc matning 3. Ethernetkabel (längd 5 m) 4. Nätverksavslutare För ytterligare information, vänligen läs manualen ELFOCONTROL 2. Sidan 28 av 66

29 6 Uppstart Preliminära kontroller Nedanstående kontroller ska utföras innan start av aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Preliminära kontroller Strömmatning aggregat OFF 1 Tillgång i säkerhet 2 Funktionsavstånd 3 Strukturintegritet 4 Aggregat på vibrationsisolerare Aggregatinmatning vattenfilter (vatten, källa, återvinning) + avstängningsventiler för 5 rengöring 6 Vibrationsisolering på vattenanslutningar 7 Expansionskärl (indikativ volym = 5 % systeminnehåll) 8 Rengjort system 9 Laddat system + eventuell glykollösning + korrosionsskydd 10 Undertryckssystem 11 Ventilerat system 12 Visuell kontroll köldmediekrets 13 Jordanslutning 14 Strömmatningsegenskaper 15 Elanslutningar utförda av kunden 16 Utomhustemperaturgivare 17 Systemtemperatur med driftgränser Sidan 29 av 66

30 Uppstartsekvens Åtgärder för att starta aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Uppstartsekvens Aggregat ON strömmatning 1 Kompressorhusmotstånd i drift sedan minst 8 timmar 2 Avlastning spänningsmätning 3 Fassekvenskontroll 4 Aggregat på (ON) 5 Belastningsspänning mätning och upptag 6 Mått på vattentemperaturen för matning och retur 7 Supervärmning och underkylningsmått 8 Kontrollera så det inte är några onaturligt stora vibrationer 9 Anpassning börvärde 10 Anpassning klimatkurva 11 Komplett och tillgänglig aggregatdokumentation Sidan 30 av 66

31 6.1 Preliminär information De indikerade åtgärderna ska utföras av kvalificerade tekniker med specifik utbildning om produkten. På begäran, servicecentrat utför uppstarten. Anslutningarna för elektricitet, vatten och andra systemarbeten utförs av installatören. Kom överens med servicecentrat i förväg om uppstartsdata. 6.2 Preliminära kontroller Kontrollera först följande: 1. Aggregatet ska vara korrekt installerat och i enlighet med den här manualen. 2. Den elektriska strömmatningsledningen ska sektioneras vid början. 3. Linjesektioneringsenheten är öppen, låst och utrustad med lämplig varning. 4. Kontrollera att det inte finns någon spänning på. 6.3 Köldmediekrets 1. Kontrollera köldmediekretsen noggrant. Oljefläckar kan innebära läckage orsakade av transport, rörelse eller annat. 2. Öppna ventilerna på köldmediekretsen om det finns några. 3. Kontrollera att köldmediekretsen har tryck med hjälp av aggregatets manometrar om sådana finns eller externa mätare. 4. Se till att serviceutgångarna är stängda med ordentliga lock. Om det inte finns några lock kan köldmedel läcka ut. 6.4 Hydraulisk krets 1. Innan man ansluter aggregatet, ska man kontrollera att det hydrauliska systemet har tvättats rent och att tvättvattnet släppts ut ordentligt. 2. Kontrollera att vattenkretsen har fyllts och trycksats. 3. Kontrollera att kretsens avstängningsventiler är i ÖPPEN position. 4. Kontrollera att det inte finns någon luft i kretsen. Vid behov, ska man släppa ut luften med hjälp av luftventilen som är placerad i systemets högsta punkter. 5. Om man använder frostskyddsmedel, ska man se till att glykolandelen är lämplig för typen av användningsområde. Glykolvikt (%) Frystemperatur ( C) Säkerhetstemperatur ( C) Sidan 31 av 66

32 6.5 Den elektriska kretsen Kontrollera att aggregatet är anslutet till jordningsanläggningen. Kontrollera att ledarna sitter fast. Vibrationer vid hantering och transport kan ha lossat dem. Mata aggregatet genom att stänga sektioneringsenheten men lämna den på OFF. Kontrollera spänningen och linjefrekvensen som måste vara inom gränserna: 400/3/50 +/- 6% Kontrollera obalansen i faserna som måste vara lägre än 2 %. Exempel: Ändringar av gränserna kan orsaka irreparabla skador och häver garantin. 6.6 Kompressorns vevhusmotstånd Anslut oljemotstånden vid kompressorvevhuset minst 8 timmar innan kompressorn ska startas. vid första uppstart av aggregatet efter varje längre inaktivitetsperiod 1. Mata motstånden genom att stänga av aggregatets isoleringsbrytare. 2. För att kontrollera att motstånden är i drift, kontrollera ineffekten. 3. Vid uppstart måste temperaturen vid kompressorns vevhus vara minst 10 C högre än utomhustemperaturen. Starta inte kompressorn om vevhusoljan är under drifttemperaturen. Sidan 32 av 66

33 6.7 Spänning Kontrollera att luft- och vattentemperaturerna är inom driftgränserna. Vi hänvisar till avsnittet Kontroll för indikationer om kontrollsystemet. Starta aggregatet. Med aggregatet i drift, dvs under stabila förhållanden och nära drift, ska man kontrollera: matarspänning total upptagen effekt av aggregatet upptagning av enskild elektrisk belastning 6.8 Fjärrkontroller Kontrollera att fjärrkontrollerna (ON-OFF osv) är anslutna och vid behov, aktiverade med respektive parameter enligt indikation i avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. Kontrollera att givare och driftkomponenter är anslutna och aktiverade med respektive parameter (avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Och följande sidor). 6.9 Uppstartsrapport Identifiering av driftförhållandena är användbart för att kontrollera aggregatet över tid. Med aggregatet i stabil drift, dvs under stabila och driftnära förhållanden, ska följande data registreras: Total spänning och upptag med aggregatet i full belastning. Upptag av olika elektriska belastningar (kompressorer, fläktar, pumpar osv) Temperaturer och flöden av olika vätskor (vatten, luft) både in i och ut ur aggregatet. Temperatur och tryck på de karakteristiska punkterna av köldmediekretsen (kompressoravtappning, vätska, intag). Mätningarna måste sparas och finnas tillgängliga vid underhåll CE 97/23 PED Direktiv 97/23 CE PED Direktivet ger instruktioner för installatörer, användare och underhållstekniker. Referera till lokala normer. Som exempel, se följande: OBLIGATORISK VERIFIERING AV DEN FÖRSTA INSTALLATIONEN: bara för aggregat monterade på installatörens byggplats (för exempelvis kondenseringskrets + direkt expansionsenhet). CERTIFIERING AV DRIFTSÄTTNING: för alla aggregat PERIODISKA VERIFIERINGAR: ska utföras med den frekvens som indikeras av tillverkaren (se avsnittet UNDERHÅLLSKONTROLLER). Sidan 33 av 66

34 6.11 Drift vid minskad belastning Aggregaten är utrustade med delsteg och kan därför drivas med minskad belastning. Konstant och lång drift med minskad belastning med frekventa stopp och start av kompressorerna kan dock orsaka allvarliga skador pga brist på oljeretur. Ovanstående driftförhållande anses vara UTANFÖR standardanvändning. Om kompressorn går sönder pga drift på ovan nämnda sätt, HÄVS GARANTIN och Clivet SPA accepterar inget ansvar. Kontrollera de genomsnittliga drifttiderna regelbundet och frekvensen för kompressorstarterna. Den ungefärliga minsta termiska belastningen ska vara sådan att kompressordrift behövs i minst tio minuter. Om genomsnittstiden är nära den här gränsen, ska man vidta lämpliga korrigerande åtgärder Kravgräns Det går att begränsa den upptagna elektriska effekten med en yttre signal på 0-10 V. Ju högre signalen är, desto lägre antal kompressorer krävs för att uppfylla det termiska behovet. Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Kravgräns NUM BETYDELSE 7 Aktiverar kravgräns: 0=Ingen 1=reservfrikopplingsprioritet 2 = kompressorers frisläppningsprioritet 3=Aktuellt mått 175 Kravgräns reaktionstid 176 Typ av signal för DL 0=från analogisk inmatning, 1 = från serielinje Sidan 34 av 66

35 6.13 Vattenåterställning Sommar När köldkravet är lägre, är WR-signalen hög: börvärdespunkten ökas. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkt. Vinter När det termiska behovet är lägre, är WR-signalen låg: börvärdespunkten minskas. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 5) Korr vattenåterställning Konfigurationsparametrar 5 WaterReset Aktivering vattenåterställning 0=Nej 1=Kylning 3=Alltid 135 TypeWr Inställning WR-signal 0=0 10V 1=4 20mA 136 MaxCWRH Maxvärde för vinterns WR-korrektion 137 SWRMAXH Motsvarande signal för vinterns maxkorrektion 138 SWRMinH Motsvarande signal för vinterns minkorrektion 139 MaxCWRC Maxvärde för sommarkorrektion 140 SWRMaxC Signalprocent för sommarens max-korrektion 141 SWRMinC Signalprocent för sommarens min-korrektion Sidan 35 av 66

36 6.14 Börvärdeskorrigering på friskluft Sommar Med låg utomhusfuktighet, minskas köldmediekraven. Den inre komforten kan alltså uppnås med en högre börvärdepunkt än standard. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkten: Den ökar när frisklufttemperaturen minskar. Vinter Med mild frisklufttemperatur, minskar de termiska kraven. Den inre komforten kan även uppnås med en lägre börvärdepunkt. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 4) Korrigering av frisklufttemperatur Konfigurationsparametrar 4 CompExt Aktivera komp. för frisklufttemperatur 0=Nej 1=Kylning 2=Värmning 3=Alltid 112 CextMaxC Maximal korrigering sommarens utomhustemperatur 113 CextMinC Minkorrigering utomhustemperatur 114 CextMaxH Maxvärde vinterkorrektion 115 CextMinH Minvärde vinterkorrektion 116 MaxCExtC Maxvärde sommarkorrektion 117 MaxCExtH Maxvärde vinterkorrektion *Aggregatparametrarna överskrivs av ELFOControl 2 (om sådan finns). Anpassa med hjälp av ELFOControl 2 Sidan 36 av 66

37 7 Kontroll 7.1 Kontrollgränssnitt Aggregat ON/OFF Föregående meny Bakåt Framåt Bekräfta Huvudmeny Värmepump System Tappvarmvattenproduktion Aktiv pump primär Hjälpdon Anti-legionär Kompressorer ej tidsatta Tidsatta kompressorer Systemstatus Kompressor driftprocent Återcirkulation tappvarmvatten Schemaläggning Värmning Kylning Pågående larm Tillgång till funktioner Värmepump System Schemaläggning Sidan 37 av 66

38 7.2 Menystruktur VÄRMEPUMP Inställningar Driftstatus Sekundär krets Börvärdepunkt Matarinställning Aktuell inställning Parametrar Börvärdepunkt Stegdifferens För in T För in P Utomhus T-korrektion Omgivningsluft T- korrektion W återställningskorrektion Alla Inställning Börvärdepunkt Kravgräns mm I/O Status SYSTEM Säsongsförändring Sommar Vinter Datum och tid År / Månad / Dag / Timme / Minuter Kontrollpanelparametrar Parametrar Namn Programnamn (7) Larm Larm och återställningsdisplay Larmlogg Visning av alla larm och återställning Systeminformation Visning av hårdvaruversion Sidan 38 av 66

39 SCHEMALÄGGNING Aggregatschemaläggning Prog 1 / Söndag / Comfort / Eco / OFF 7.3 Larm Haveri indikeras av en tänd orange indikator på aggregatets sida och en symbol för pågående larm på kontrollpanelen. För att visa larmen, ska man välja larmindikator och bekräfta. För att återställa larmet, ska man åtgärda orsaken och återställa det aktiva larmet. Innan man återställer ett larm, ska man identifiera och åtgärda orsaken. Upprepad återställning utan åtgärdning av orsaken, kan orsaka en funktionsstörning i själva systemet Sidan 39 av 66

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

ELFOEnergy VULCAN Medium

ELFOEnergy VULCAN Medium ELFOEnergy VULCAN Medium HÖGEFFEKTIV LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR INSTALLATION UTOMHUS Nominell värmeeffekt från 29,1 till 99,6 kw Nominell kyleffekt från 25 till 93 kw INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus

Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus Luftkylt vätskekylaggregat för installation utomhus INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 68 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har arbetat under många år för att

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer