Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus"

Transkript

1 Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66

2 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har utvecklat sina produkter under många år för att kunna erbjuda varaktig maximal komfort med hög pålitlighet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. Företagets mål är att erbjuda avancerade system som garanterar bästa komfort, reducerar energiförbrukningen och installations- och underhållskostnaderna för systemet under hela dess livstid. Med den här manualen, vill vi ge dig den information du behöver under alla systemets faser: från mottagande till installation och användning ända fram till systemet skrotas så att ni kan få ut allt som det avancerade systemet har att erbjuda. Vi önskar er trevlig läsning! Med vänliga hälsningar CLIVET Spa Informationen i det här dokumentet är inte bindande och kan ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. All reproduktion, även delvis är FÖRBJUDEN. Sidan 2 av 66

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Generellt Godsmottagning Placering Vattenanslutningar Elektriska anslutningar Uppstart Kontroll Underhåll Demontering Övriga risker Teknisk information Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet 2, Onsala, Tel: , Sidan 3 av 66

4 1 Generellt 1.1 Manual Den här manualen bidrar till korrekt installation, användning och underhåll av aggregatet. Var särskilt uppmärksam på: VARNING identifierar särskilt viktiga åtgärder eller information. FÖRBUD identifierar åtgärder som inte får utföras, som äventyrar aggregatets funktion eller som kan orsaka skador på människor eller föremål. Vi rekommenderar att ni läser igenom noggrant så ni sparar tid under momenten Följ instruktionerna så ni inte skador människor eller föremål. Den preliminära informationen måste läsas innan man utför några som helst åtgärder. 1.2 Generella instruktioner Förberedande åtgärder Placering, vattenanslutningar, kylning och elsystem samt luftkanaler måste avgöras för systemdesignen enligt gällande lokala regler. Enbart kvalificerad personal får använda aggregatet enligt gällande lokala regler. Om man använder aggregatet vid en funktionsstörning eller ett driftfel: 1. så hävs garantin 2. äventyras aggregatets säkerhet 3. kan tidsåtgång och reparationskostnader öka Följ lokala säkerhetsregler. Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom det kan vara farligt. Återvinn och avfallssortera förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler. Risksituationer Aggregatet har utformats och skapats för att förhindra personskador. Det går dock inte att undanröja alla risker. Läs därför avsnittet Övriga risker noggrant. Där anges de situationer som kan orsaka skador på människor och föremål. Installation, uppstart, underhåll och reparationer kräver specifik kunskap. Om dessa moment utförs av oerfaren personal kan de skada människor och föremål. Sidan 4 av 66

5 Avsedd användning Använd aggregatet för att kyla vatten eller en vatten- och glykolblandning för enbart luftkonditionering inom de gränser som anges i manualens tekniska avsnitt. All annan användning friställer tillverkaren från allt ansvar. Installation Kontrollera att den elektriska matarledningens egenskaper är i enlighet med den data som anges på aggregatets märkdataplåt. Underhåll Schemalägg periodiska kontroller och underhåll för att undvika eller minska reparationskostnader. Stäng av aggregatet innan några åtgärder utförs. Ändringar Alla obehöriga ändringar av aggregatet häver garantin och tillverkarens ansvar. Haveri / Funktionsstörning Inaktivera aggregatet omedelbart vid ett eventuellt haveri eller funktionsstörning. Kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren. Använd bara originalreservdelar. Utbildning av användare Installatören måste utbilda användaren i: 4. Uppstart / avstängning 5. Ändring av börvärde 6. Stand by läge 7. Underhåll 8. Vad man ska göra / inte göra vid ett haveri Uppdatering av data Kontinuerliga produktförbättringar kan innefatta manuella dataändringar. Besök tillverkarens hemsida: för datauppdatering. Sidan 5 av 66

6 1.3 Indikationer för användaren Förvara manualen med kopplingsschemat på en lättillgänglig plats för operatören. Notera aggregatets märkdata så du kan informera servicecentrat vid behov av hjälp (se avsnittet Aggregatidentifiering ). Notera i ett anteckningsblock alla åtgärder som utförs på aggregatet för att underlätta sökning av åtgärder och hjälpmedel vid ett eventuellt haveri. Vid haveri eller funktionsstörning: 9. inaktivera aggregatet omedelbart 10. kontakta ett servicecenter med behörighet från tillverkaren 11. använd bara originalreservdelar Be installatören om utbildning inom: 12. uppstart / avstängning 13. ändning av börvärde 14. standby läge 15. underhåll 16. vad man ska göra / inte göra vid ett haveri 1.4 Aggregatidentifiering Etikett med serienummer Serienummeretiketten är placerad på aggregatet, vanligtvis i närheten av den elektriska kontrollpanelen och identifierar alla aggregatets egenskaper. Serienummeretiketten får inte avlägsnas av någon som helst anledning. Etiketten ger information om: 17. Typ av aggregat serie WSAT XSC Storlek Serienummer 12 tecken Axxxxxxxxxxx 20. Tillverkningsår 21. Kopplingsdiagramnummer 22. Elektriska data 23. Tillverkarens logo och adress Serienummer Serienumret identifierar varje unikt aggregat och specifika reservdelar för aggregatet. Sidan 6 av 66

7 Behov av assistans Notera data från serienummeretiketten och skriv ner det i nedanstående tabell så du hittar informationen lätt när du behöver den. Vid behov av hjälp, måste de här uppgifterna uppges. Serienummer: Storlek: Serienummer: Tillverkningsår: Kopplingsschema: 1.5 Tillbehör GEO D R Versioner Version för Geotermisk applikation Delvis energiåtervinning Total energiåtervinning Konfigurationer MOBMAG Större enheter HYGU1 HYGU2 HYGU1V HUGU2V VS2X VS2MX HYGS2 HYGS1V HYGS2V HYGS1 VS2 VS3M VS2M VS3MX HYGR2V HYGR1V VACSUX VACSRX Hydraulisk krets Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil* Källsidans 2-vägs moduleringsventil Källsidans hydronikenhet med 2 ON/OFF pumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans hydronikenhet med 1 ON/OFF pump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs ON/OFF ventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 2-vägs moduleringsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Källsidans 3-vägs moduleringsventil* Återvinningssidans hydronikenhet med 2 växlarpumpar (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Återvinningssidans hydronikenhet med 1 växlarpump (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW växlingsventil* Totalåtervinningssida DHW växlingsventil* Sidan 7 av 66

8 VACSR VACSU IFWX CMSC10 CMSC8 Totalåtervinningssida DHW växlingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattenbärarsidans DHW kopplingsventil (bara tillgänglig med alternativ: MOBMAG) Vattensil av stålgaller Systemadministratörer Seriekommunikationsmodul till LonWorks-kontroll Seriekommunikationsmodul till BACnet-kontroll Elektrisk krets MF2 Flerfunktions fasmonitor SFSTR Disposition för inkommande strömreducering PFCP Strömfaktorns korrektionskapacitorer (cosfi > 0,9) SPCX Börvärdeskompensering med utomhustemperaturgivare* *Separat tillhandahållna tillbehör Sidan 8 av 66

9 2 Godsmottagning 2.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Teknisk information. Använd skyddsutrustning i form av skyddshandskar, skyddsglasögon osv. 2.2 Leveranskontroll Innan leveransen accepteras måste man kontrollera: 24. att aggregatet inte skadats under transport 25. att det levererade materialet stämmer överens med det som anges på transportsedeln samt informationen på identifikationsetiketten på förpackningen Vid skador eller avvikelser: 26. ska man ange på transportdokumentet den uppmärksammade skadan och skriva följande mening: Villkorligt emottagande tydliga tecken på avvikelser/skador under transport 27. faxa och skicka brev med mottagningskvitto till leverantören och transportören Eventuella klagomål ska göras inom 8 dagar från leverans. Klagomål efter denna tid beaktas inte. 2.3 Hantering Kontrollera aggregatets vikt och hanteringsutrustningens lyftkapacitet. Identifiera kritiska punkter under hanteringen (avbrutna rutter, våningar, trappor, dörrar). Kontrollera tyngdpunkten med hjälp av informationen i avsnittet Teknisk information. Se till att aggregatet står stabilt innan ni börjar hantera det. 2.4 Lyftning med hjälp av en kran eller liknande Använd en lyftbom med distanser så att bandet inte vidrör aggregatet under lyftningen. Spänn lyftbanden gradvis och se till att de är korrekt placerade. Se till att aggregatet alltid är stabilt och korrekt balanserat. Börja lyfta aggregatet. 2.5 Avlägsnande av förpackningsmaterial Var försiktig så att aggregatet inte skadas. Återvinn och avfallshantera förpackningsmaterialet i enlighet med lokala regler. 2.6 Förvaring Följ förpackningsinstruktionerna. Sidan 9 av 66

10 3 Placering 3.1 Preliminär information Följ gällande säkerhetsregler. För detaljerad information (mått, vikt, tekniska egenskaper, osv) hänvisar vi till avsnittet Tekniska information. Använd skyddsutrustning såsom skyddshandskar, skyddsglasögon osv. Vid placering ska följande element beaktas: 28. tekniska utrymmen som krävs för maskinen och systemet 29. installationsplatsens egenskaper 30. elektriska anslutningar 31. vattenanslutningar 3.2 Funktionsutrymmen Funktionsutrymmen är utformade för att: 32. garantera god aggregatdrift 33. underlätta underhållsåtgärder 34. skydda auktoriserade operatörer och exponerade personer Följ alla funktionsytor som indikeras i avsnittet Teknisk information. Dubbla alla funktionsytor om två eller flera aggregat monteras tillsammans. 3.3 Placering Aggregaten har utformats för att installeras: 35. INOMHUS 36. På fasta positioner Begränsa vibrationsöverföring: 37. använd vibrationsdämpare på aggregatets stödpunkter; 38. installera flexibla fogar på vattenledningen Installationsstandard: 39. Säker nåbar position 40. Undvik översvämningsbenägna ytor 41. Kontrollera aggregatets vikt och bärpunktskapacitet 42. Kontrollera att alla bärpunkter är inriktade och avvägda 43. Installera aggregatet upphöjt från marken Säkerhetsventil gassidan Sidan 10 av 66

11 Installatören är ansvarig för att utvärdera installation av avtappningsrör i enlighet med lokala gällande regler (EN 378) 3.4 Friskluftgivare Den yttre givaren gör det möjligt att automatiskt ändra aggregatets börvärde beroende på den yttre entalpin (temperatur + fuktighet). På det här sättet är det inte möjligt att optimera aggregatets energieffekt. PLACERING Sensorn får inte påverkas av faktorer som kan orsaka en felaktig avläsning (exempelvis direkt solljus, luft som tryckts ut av fläkten eller andra källor, kontakt med aggregatstrukturen eller andra värmekällor, ackumulering av snö/is). Exempel på placering av den yttre givaren: A Vind B Under en terrass C Vid montering till en yttervägg, ska man sätta upp ett litet tak över. Sidan 11 av 66

12 4 Vattenanslutningar 4.1 Vattenflödeshastighet Vattenflödet måste: 44. vara inom växlarens driftgränser (se tryckfallskurvorna i avsnittet om teknisk information) 45. garantera även med variabla systemförhållanden (exempelvis i system där en del kretsar förbikopplas i särskilda situationer). 4.2 Komponenter Val och installation av systemkomponenter måste utföras av installatören. Följ en rad instruktioner som måste integreras med det som krävs av gällande lokala regler och av praxis. Stöd 46. för vattenrörens vikt som inte får vila mot aggregatkopplingarna. Vattenfilter 47. Om det inte redan finns på maskinen, måste det installeras genast vid vatteningången på ett ställe som är lätt att nå för rengöring. 48. Filtret ska aldrig avlägsnas, den åtgärden häver garantin. Vibrationshämmande fogar 49. Vid aggregat med vibrationshämmande enheter måste man montera på elastiska fogar, jämnt på vattenanslutningarna. Förbikoppling växlare 50. För att utföra kemisk rengöring av växlaren utan frånkoppling av aggregatet. Urluftningsventil 51. Installeras på systemets högsta punkter för att släppa ut luft i kretsen. Termometrar och manometrar 52. Installeras vid ingång och utgång på huvudelementen för att underlätta inspektion och underhåll. Avstängningsventiler 53. Installeras på ingångar och utgångar för att underlätta underhåll utan att tömma hela systemet. Sidan 12 av 66

13 Säkerhetsventil 54. Obligatoriskt i slutna installationer. Expansionskärl 55. Upprätthåller ett korrekt systemtryck när vattentemperaturen ändras. Det måste dimensioneras i enlighet med systemvatteninnehållet. 4.3 Rekommenderad anslutning vattenbärarsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl Sidan 13 av 66

14 4.4 Anslutning källsidan 1. Aggregatgräns 2. Rörstöd 3. Filter 4. Vibrationsdämpande fogar 5. Förbikopplingsväxlare kemisk rengöring 6. Ventilation 7. Tryckmätare 8. Termometer 9. Avbrottsventiler 10. Säkerhetsventil 11. Expansionskärl 4.5 Driftsekvens Innan man ansluter aggregatet, ska man noggrant skölja rent systemet genom att fylla och tömma det flera gånger med rent vatten. Om man inte gör det måste man istället rengöra filtret upprepade gånger och i värsta fall kan växlaren och andra delar skadas. Utför läckagetest innan rören isoleras. För att undvika värmespridning och kondensbildning, ska alla rör isoleras. Lämna de olika servicepunkterna fria (hål, ventilationshål osv). Sidan 14 av 66

15 4.6 Vattenkvalitet Vattenkvaliteten kan kontrolleras av kvalificerad personal. De faktorer som ska analyseras är följande: 56. Oorganiska salter 57. ph 58. Biologisk belastning (sjögräs osv) 59. Uppslammade rester 60. Löst syre Vatten med felaktiga egenskaper kan orsaka: 61. Ökade tryckfall 62. Minskad energieffekt 63. Ökade korrosiva symptom 4.7 Frostrisk Om aggregatet eller relativa vattenanslutningar kan utsättas för temperaturer nära 0 C, måste man vidta åtgärder för att förhindra frysrisk exempelvis: 64. Blanda vattnet med etylglykol 65. Skydda rören med värmekablar placerade under isoleringen 66. Tömma systemet vid längre uppehållstider och kontrollera att: o o det inte finns några stängda kranar som skulle kunna fånga vattnet även efter tömning det inte finns några låga punkter i vilka vattnet kan stagnera även efter tömning. Utför urblåsning vid behov. 4.8 Frostskyddslösning Beakta att användning av frostskyddsmedel bestämmer en ökning i ett tryckfall. Kontrollera att den använda glykoltypen är inhiberad (inte korrosiv) och kompatibel med vattenkretsens komponenter (pump osv). Använd inte olika glykolblandningar (dvs etyl med propylen) 4.9 Victaulic-anslutningar 67. Ta bort den medföljande anslutningsförbindningen med hjälp av den anslutande Victaulicförbindningen. 68. Svetsa anslutningen till installationsröret. 69. Utför anslutningen mellan installationsröret och förångaren med hjälp av fogen. Svetsa inte systemröret med Victaulicanslutningen monterad eftersom det kan förstöra gummipackningen. Sidan 15 av 66

16 5 Elektriska anslutningar 5.1 Preliminär information Egenskaperna i det elektriska systemet måste bestämmas av specialister med kunskap om att utforma elektriska installationer. Dessutom måste ledningarna utföras i enligt med gällande regler. Skyddsanordningarna för aggregatets strömledning måste även kunna stoppa förväntade kortslutningsström vars värde måste avgörs i funktion för systemegenskaperna. Strömkablarna och skyddskabelsnittet måste definieras i enlighet med egenskaperna i de använda skydden. Alla elektriska åtgärder ska utföras av utbildad personal som uppfyller lokala krav och regler och som informerats om vilka risker åtgärderna medför. Följ gällande säkerhetsregler. 5.2 Elektriska data Serienummeretiketten rapporterar aggregatspecifika elektriska data inklusive eventuella elektriska tillbehör. Elektrisk data som indikeras i den tekniska rapporten och i manualen, rör standardaggregat utan tillbehör. Referera till den elektriska data som anges på serienummeretiketten. F.L.A Full belastning ampere Full belastningsström vid max tillåtna villkor F.L.I Full last inmatning, Full last effektinmatning (vid max tillåtna villkor) 5.3 Anslutningar 1. Hänvisa till aggregatets elektriska diagram (diagrammets nummer visas på serienummeretiketten). 2. Bekräfta att nätverket har egenskaper i enlighet med den data som visas på serienummeretiketten. 3. Innan arbetet påbörjas, ska man kontrollera att sektioneringsenheten vid början av aggregatets strömledning är öppen, blockerad och utrustad med signalvarning. 4. Utför först jordanslutningen. 5. Skydda kablarna med hjälp av lämpliga genomgångar. 6. Innan aggregatet sätts i drift, ska man se till att alla skydd som avlägsnades under den elektriska anslutningen, har återställts. Sidan 16 av 66

17 5.4 Signaler / Dataledningar Överskrid inte den maximalt tillåtna effekten som varierar, beroende på typen av signal. Lägg kablarna långt från strömkablarna eller kablarna med annan spänning och som kan utge elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna nära enheter som kan generera elektromagnetiska störningar. Lägg inte kablarna parallellt med andra kablar, kabelkorsningar är möjliga, men bara om de läggs i 90. Anslut skärmningen till jordningen, bara om det inte finns några störningar. Garantera skärmningens kontinuitet under hela kabelns längd. Följ indikationerna för impedans, kapacitet och dämpning. 5.5 Ingångar för elektriska ledningar Fixera kablarna de kan ryckas sönder annars. Kabeln får inte vidröra kompressorn och köldmedieröret (de blir mycket varma). Sidan 17 av 66

18 Elektrisk kontrollpanel Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. LONWORKS/BACNET 3. XC 4. Strömmatning 5. XC5 (kontrollmodul) 6. Rotera vreden och skrolla panelen för att få tillgång till elpanelen. Det går att öppna den elektriska kontrollpanelen för att få tillgång till köldmediekretsens komponenter. Anslutningskablarna måste ha tillräcklig längd för att tillåta öppning. 1. Öppningskrok i elpanelen, hål för kabelgenomföringen utförs av kunden 2. XC 3. Strömmatning 4. XC5 (kontrollmodul) 5. XC1 Sidan 18 av 66

19 Anslutningar som ska utföras av kunden Sidan 19 av 66

20 5.6 Master Slave Max: 1 master + 5 slave 1. Utför de elektriska anslutningarna enligt indikation i diagrammet. 2. Ställ in DIP1 på masterenheten 3. Ställ in DIP1 på slavenheterna 4. Sätt på och stäng av masterenheten 5. På mastern visas mininetparametrarna 6. Ställ in parametrarna på masterenheten Elektriska anslutningar Vi hänvisar till BMS för kabelegenskaperna Nr Parameterbeskrivning 343 Antal enheter anslutna i Mininet 344 Antal enheter i standby för rotation. Erbjuder möjlighet att hålla en eller flera aggregat i standby (automatisk rotation) 345 Aktiverar uteslutning av aggregatet i larm (1=aktiverad) 346 Förskjutning mellan aggregatet Börvärdepunkt Konfigurationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Enhet Mininet Sidan 20 av 66

21 Aggregatadressering genom DIP1 5.7 BMS Stöder protokoll: 70. MODBUS 71. LONWORKS 72. BACNET Kabelkrav Par ledare tvinnade och avskärmade Tvärsnitt för ledare 0.22 mm 2.0,35 mm 2 Nominell kapacitet mellan ledarna < 50 pf/m Nominell impedans 120 Ω Rekommenderad kabel BELDEN 3105A Sidan 21 av 66

22 5.8 MODBUS Anslutningar A = avslut ON (PÅ) på den sista nettoenheten Sidan 22 av 66

23 RS 485 modulinställningar J1 S1 S2 J3 RS 485 serie 485 terminator: ON = avslut JA (YES) Linjepolaritet (inuti 485 får bara ett kort polariseras, vanligtvis polariseras mastern, dvs PC. I det här fallet S2 = OFF = polarisering NEJ TTL serie S5 Ställer in adress hundratal (ON = 100, OFF = 0) S3 Ställer in adress dussintal Utför RS485 MODUL adressering genom S3, S4, S5: tillåtna och giltiga adresser från 1 till 127. Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress 316 BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) (0=4800 / 1=9600 2=19200) kontroll serie 317 Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Sidan 23 av 66

24 5.9 LONWORKS alternativ Elektriska anslutningar 1 LONWORKS modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För LONWORKS kabelegenskaper, se BMS ELEKTRISK KONTROLLPANEL Kommunikationsparametrar Värmepump Inställningar Parameter Kommunikation Parameter Beskrivning Utökad beskrivning 315 Adress ModBus övervakning serieadress = BaudRate Baud Rate (överföringshastighet) = Parity Paritet 0=NEJ / 1=Ojämn 2=Jämn kontroll serie Konfiguration GATEWAY (nätbrygga) Sidan 24 av 66

25 För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 25 av 66

26 5.10 BACNET tillval Elektrisk anslutning 1 BAGNET modul 2 Strömmatning: kopplingspanel XA 3 RS485 anslutningar: kabel medföljer För BACNET kabelegenskaper, se BMS Elektrisk kontrollpanel Sidan 26 av 66

27 Konfiguration Gateway För nätbryggans drift måste man konfigurera filen specifikt för aggregatet. Filen levereras på begäran av CLIVET och är specifik för aggregatets serienummer. Elektrisk kontrollpanel Sidan 27 av 66

28 5.11 ELFOControl 2 tillval Elfocontrol 2 är försedd med: 1. Ethernet / 485 växlare 2. 12Vdc matning 3. Ethernetkabel (längd 5 m) 4. Nätverksavslutare För ytterligare information, vänligen läs manualen ELFOCONTROL 2. Sidan 28 av 66

29 6 Uppstart Preliminära kontroller Nedanstående kontroller ska utföras innan start av aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Preliminära kontroller Strömmatning aggregat OFF 1 Tillgång i säkerhet 2 Funktionsavstånd 3 Strukturintegritet 4 Aggregat på vibrationsisolerare Aggregatinmatning vattenfilter (vatten, källa, återvinning) + avstängningsventiler för 5 rengöring 6 Vibrationsisolering på vattenanslutningar 7 Expansionskärl (indikativ volym = 5 % systeminnehåll) 8 Rengjort system 9 Laddat system + eventuell glykollösning + korrosionsskydd 10 Undertryckssystem 11 Ventilerat system 12 Visuell kontroll köldmediekrets 13 Jordanslutning 14 Strömmatningsegenskaper 15 Elanslutningar utförda av kunden 16 Utomhustemperaturgivare 17 Systemtemperatur med driftgränser Sidan 29 av 66

30 Uppstartsekvens Åtgärder för att starta aggregatet. Vi hänvisar till de olika avsnitten för ytterligare information. Uppstartsekvens Aggregat ON strömmatning 1 Kompressorhusmotstånd i drift sedan minst 8 timmar 2 Avlastning spänningsmätning 3 Fassekvenskontroll 4 Aggregat på (ON) 5 Belastningsspänning mätning och upptag 6 Mått på vattentemperaturen för matning och retur 7 Supervärmning och underkylningsmått 8 Kontrollera så det inte är några onaturligt stora vibrationer 9 Anpassning börvärde 10 Anpassning klimatkurva 11 Komplett och tillgänglig aggregatdokumentation Sidan 30 av 66

31 6.1 Preliminär information De indikerade åtgärderna ska utföras av kvalificerade tekniker med specifik utbildning om produkten. På begäran, servicecentrat utför uppstarten. Anslutningarna för elektricitet, vatten och andra systemarbeten utförs av installatören. Kom överens med servicecentrat i förväg om uppstartsdata. 6.2 Preliminära kontroller Kontrollera först följande: 1. Aggregatet ska vara korrekt installerat och i enlighet med den här manualen. 2. Den elektriska strömmatningsledningen ska sektioneras vid början. 3. Linjesektioneringsenheten är öppen, låst och utrustad med lämplig varning. 4. Kontrollera att det inte finns någon spänning på. 6.3 Köldmediekrets 1. Kontrollera köldmediekretsen noggrant. Oljefläckar kan innebära läckage orsakade av transport, rörelse eller annat. 2. Öppna ventilerna på köldmediekretsen om det finns några. 3. Kontrollera att köldmediekretsen har tryck med hjälp av aggregatets manometrar om sådana finns eller externa mätare. 4. Se till att serviceutgångarna är stängda med ordentliga lock. Om det inte finns några lock kan köldmedel läcka ut. 6.4 Hydraulisk krets 1. Innan man ansluter aggregatet, ska man kontrollera att det hydrauliska systemet har tvättats rent och att tvättvattnet släppts ut ordentligt. 2. Kontrollera att vattenkretsen har fyllts och trycksats. 3. Kontrollera att kretsens avstängningsventiler är i ÖPPEN position. 4. Kontrollera att det inte finns någon luft i kretsen. Vid behov, ska man släppa ut luften med hjälp av luftventilen som är placerad i systemets högsta punkter. 5. Om man använder frostskyddsmedel, ska man se till att glykolandelen är lämplig för typen av användningsområde. Glykolvikt (%) Frystemperatur ( C) Säkerhetstemperatur ( C) Sidan 31 av 66

32 6.5 Den elektriska kretsen Kontrollera att aggregatet är anslutet till jordningsanläggningen. Kontrollera att ledarna sitter fast. Vibrationer vid hantering och transport kan ha lossat dem. Mata aggregatet genom att stänga sektioneringsenheten men lämna den på OFF. Kontrollera spänningen och linjefrekvensen som måste vara inom gränserna: 400/3/50 +/- 6% Kontrollera obalansen i faserna som måste vara lägre än 2 %. Exempel: Ändringar av gränserna kan orsaka irreparabla skador och häver garantin. 6.6 Kompressorns vevhusmotstånd Anslut oljemotstånden vid kompressorvevhuset minst 8 timmar innan kompressorn ska startas. vid första uppstart av aggregatet efter varje längre inaktivitetsperiod 1. Mata motstånden genom att stänga av aggregatets isoleringsbrytare. 2. För att kontrollera att motstånden är i drift, kontrollera ineffekten. 3. Vid uppstart måste temperaturen vid kompressorns vevhus vara minst 10 C högre än utomhustemperaturen. Starta inte kompressorn om vevhusoljan är under drifttemperaturen. Sidan 32 av 66

33 6.7 Spänning Kontrollera att luft- och vattentemperaturerna är inom driftgränserna. Vi hänvisar till avsnittet Kontroll för indikationer om kontrollsystemet. Starta aggregatet. Med aggregatet i drift, dvs under stabila förhållanden och nära drift, ska man kontrollera: matarspänning total upptagen effekt av aggregatet upptagning av enskild elektrisk belastning 6.8 Fjärrkontroller Kontrollera att fjärrkontrollerna (ON-OFF osv) är anslutna och vid behov, aktiverade med respektive parameter enligt indikation i avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. Kontrollera att givare och driftkomponenter är anslutna och aktiverade med respektive parameter (avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Och följande sidor). 6.9 Uppstartsrapport Identifiering av driftförhållandena är användbart för att kontrollera aggregatet över tid. Med aggregatet i stabil drift, dvs under stabila och driftnära förhållanden, ska följande data registreras: Total spänning och upptag med aggregatet i full belastning. Upptag av olika elektriska belastningar (kompressorer, fläktar, pumpar osv) Temperaturer och flöden av olika vätskor (vatten, luft) både in i och ut ur aggregatet. Temperatur och tryck på de karakteristiska punkterna av köldmediekretsen (kompressoravtappning, vätska, intag). Mätningarna måste sparas och finnas tillgängliga vid underhåll CE 97/23 PED Direktiv 97/23 CE PED Direktivet ger instruktioner för installatörer, användare och underhållstekniker. Referera till lokala normer. Som exempel, se följande: OBLIGATORISK VERIFIERING AV DEN FÖRSTA INSTALLATIONEN: bara för aggregat monterade på installatörens byggplats (för exempelvis kondenseringskrets + direkt expansionsenhet). CERTIFIERING AV DRIFTSÄTTNING: för alla aggregat PERIODISKA VERIFIERINGAR: ska utföras med den frekvens som indikeras av tillverkaren (se avsnittet UNDERHÅLLSKONTROLLER). Sidan 33 av 66

34 6.11 Drift vid minskad belastning Aggregaten är utrustade med delsteg och kan därför drivas med minskad belastning. Konstant och lång drift med minskad belastning med frekventa stopp och start av kompressorerna kan dock orsaka allvarliga skador pga brist på oljeretur. Ovanstående driftförhållande anses vara UTANFÖR standardanvändning. Om kompressorn går sönder pga drift på ovan nämnda sätt, HÄVS GARANTIN och Clivet SPA accepterar inget ansvar. Kontrollera de genomsnittliga drifttiderna regelbundet och frekvensen för kompressorstarterna. Den ungefärliga minsta termiska belastningen ska vara sådan att kompressordrift behövs i minst tio minuter. Om genomsnittstiden är nära den här gränsen, ska man vidta lämpliga korrigerande åtgärder Kravgräns Det går att begränsa den upptagna elektriska effekten med en yttre signal på 0-10 V. Ju högre signalen är, desto lägre antal kompressorer krävs för att uppfylla det termiska behovet. Värmepump Inställningar Parameter Konfiguration Kravgräns NUM BETYDELSE 7 Aktiverar kravgräns: 0=Ingen 1=reservfrikopplingsprioritet 2 = kompressorers frisläppningsprioritet 3=Aktuellt mått 175 Kravgräns reaktionstid 176 Typ av signal för DL 0=från analogisk inmatning, 1 = från serielinje Sidan 34 av 66

35 6.13 Vattenåterställning Sommar När köldkravet är lägre, är WR-signalen hög: börvärdespunkten ökas. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkt. Vinter När det termiska behovet är lägre, är WR-signalen låg: börvärdespunkten minskas. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 5) Korr vattenåterställning Konfigurationsparametrar 5 WaterReset Aktivering vattenåterställning 0=Nej 1=Kylning 3=Alltid 135 TypeWr Inställning WR-signal 0=0 10V 1=4 20mA 136 MaxCWRH Maxvärde för vinterns WR-korrektion 137 SWRMAXH Motsvarande signal för vinterns maxkorrektion 138 SWRMinH Motsvarande signal för vinterns minkorrektion 139 MaxCWRC Maxvärde för sommarkorrektion 140 SWRMaxC Signalprocent för sommarens max-korrektion 141 SWRMinC Signalprocent för sommarens min-korrektion Sidan 35 av 66

36 6.14 Börvärdeskorrigering på friskluft Sommar Med låg utomhusfuktighet, minskas köldmediekraven. Den inre komforten kan alltså uppnås med en högre börvärdepunkt än standard. Korrektionen summeras till SP börvärdepunkten: Den ökar när frisklufttemperaturen minskar. Vinter Med mild frisklufttemperatur, minskar de termiska kraven. Den inre komforten kan även uppnås med en lägre börvärdepunkt. Korrektionen dras bort från SP börvärdepunkt. Värmepump Inställningar Parameter * Parameterändring Konfiguration (par. 4) Korrigering av frisklufttemperatur Konfigurationsparametrar 4 CompExt Aktivera komp. för frisklufttemperatur 0=Nej 1=Kylning 2=Värmning 3=Alltid 112 CextMaxC Maximal korrigering sommarens utomhustemperatur 113 CextMinC Minkorrigering utomhustemperatur 114 CextMaxH Maxvärde vinterkorrektion 115 CextMinH Minvärde vinterkorrektion 116 MaxCExtC Maxvärde sommarkorrektion 117 MaxCExtH Maxvärde vinterkorrektion *Aggregatparametrarna överskrivs av ELFOControl 2 (om sådan finns). Anpassa med hjälp av ELFOControl 2 Sidan 36 av 66

37 7 Kontroll 7.1 Kontrollgränssnitt Aggregat ON/OFF Föregående meny Bakåt Framåt Bekräfta Huvudmeny Värmepump System Tappvarmvattenproduktion Aktiv pump primär Hjälpdon Anti-legionär Kompressorer ej tidsatta Tidsatta kompressorer Systemstatus Kompressor driftprocent Återcirkulation tappvarmvatten Schemaläggning Värmning Kylning Pågående larm Tillgång till funktioner Värmepump System Schemaläggning Sidan 37 av 66

38 7.2 Menystruktur VÄRMEPUMP Inställningar Driftstatus Sekundär krets Börvärdepunkt Matarinställning Aktuell inställning Parametrar Börvärdepunkt Stegdifferens För in T För in P Utomhus T-korrektion Omgivningsluft T- korrektion W återställningskorrektion Alla Inställning Börvärdepunkt Kravgräns mm I/O Status SYSTEM Säsongsförändring Sommar Vinter Datum och tid År / Månad / Dag / Timme / Minuter Kontrollpanelparametrar Parametrar Namn Programnamn (7) Larm Larm och återställningsdisplay Larmlogg Visning av alla larm och återställning Systeminformation Visning av hårdvaruversion Sidan 38 av 66

39 SCHEMALÄGGNING Aggregatschemaläggning Prog 1 / Söndag / Comfort / Eco / OFF 7.3 Larm Haveri indikeras av en tänd orange indikator på aggregatets sida och en symbol för pågående larm på kontrollpanelen. För att visa larmen, ska man välja larmindikator och bekräfta. För att återställa larmet, ska man åtgärda orsaken och återställa det aktiva larmet. Innan man återställer ett larm, ska man identifiera och åtgärda orsaken. Upprepad återställning utan åtgärdning av orsaken, kan orsaka en funktionsstörning i själva systemet Sidan 39 av 66

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer