Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar."

Transkript

1 Driftinstruktion SE LUFT/VATTEN Värmepumpar för uppställning utomhus LW A - serie LW H-A - serie SE800/80

2 Läs detta först Denna driftinstruktion ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en del av produkten och måste förvaras i omedelbar anslutning till apparaten. Driftinstruktionen måste under hela användningstiden finnas tillgänglig vid apparaten. Vid ägarbyte måste den överlämnas till den nye ägaren resp användaren tillsammans med apparaten. Före samtliga arbeten på eller med apparaten måste först denna driftinstruktion läsas igenom. Detta gäller i synnerhet kapitlet om säkerhet. Samtliga instruktioner måste undantagslöst följas. Möjligtvis innehåller denna driftinstruktion beskrivningar, som kan verka obegripliga eller oklara. Vid frågor eller oklarheter ber vi dig kontakta vår kundtjänstavdelning eller tillverkarens respektive samarbetspartner på orten. Eftersom denna driftinstruktion har sammanställts för flera apparattyper, måste ovillkorligen de parameter beaktas, som gäller för den levererade apparattypen. Driftinstruktionen är uteslutande avsedd för de personer, som arbetar med apparaten. Samtliga delar måste hanteras med sekretess. De skyddas av upphovsrättslagen. De får varken i sin helhet eller delvis i någon form reproduceras, överföras, mångfaldigas, sparas i elektroniska system eller översättas till annat språk utan vår skriftliga godkännande. Symboler I driftinstruktionen används symboler. Dessa har följande betydelse: Information till användaren. Information eller anvisningar till kvalificerad fackpersonal. Fara! Varnar för omedelbart hotande fara, som kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Varning! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Se upp! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till mellansvåra eller lättare personskador. Se upp! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till sakskador. Hänvisning. Betonad information. Hänvisning till andra stycken i driftinstruktionen. Hänvisning till andra hjälpåtgärder från tillverkaren. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

3 Innehållsförteckning Information för användare och kvalificerad fackpersonal Läs detta först... Symboler... Ändamålsenlig användning... Undantag från ansvar... EG-försäkran om överensstämmelse... Säkerhet... Kundtjänst... Garantiåtgärder / Garanti... Avfallshantering... Information till användaren Värmepumpars funktionssätt... Användningsområde... Användning... Apparatens skötsel...7 Underhåll av apparaten...7 Rengöring och sköljning av apparatkomponenter...7 Störningar...7 Instruktioner för kvalificerad fackpersonal Leveransomfång...8 Uppställning och montage...9 Uppställningsplats...9 Transport till uppställningsplats...9 Uppställning...0 Uppsättning av Luftomstyrningskåpor... Montage / Anslutning till Värmekretsen... Kondensatutlopp...7 Trycksäkring...8 Spillvattenventil...8 Bufferttank...8 Cirkulationspumpar...8 Varmvattenberedning...8 Tank för varmt bruksvatten...8 Elektriska anslutningsarbeten...9 Påfyllning och avluftning av anläggningen... Isolering av hydrauliska anslutningar... Idrifttagning... Säkerhetstermostat... Demontage... Tekniska data/leveransomfång LW 70A LW 0A... LW 90A LW 0H-A...8 Effektkurvor Värmeeffekt / COP / Effektförbrukning / tryckförlust värmepump LW 70A...0 LW 80A... LW 00A... LW 0A... LW 0A... LW 90A... LW 0A... LW 0A...7 LW 0H-A...8 LW 0H-A...9 Ljudtrycksnivå...0 Måttskisser och uppställningsritningar Måttskisser LW 70 LW Uppställningsritning LW 70 LW Måttskisser LW 00 LW 0... Uppställningsritning LW 00 LW 0 LW 0H.. Uppställningsritning LW 0A LW Uppställningsritning LW 0 LW 0... Uppställningsritning LW Kopplingsscheman LW 70A LW 0A LW 0H-A LW 0H-A...8 LW 0A...9 Kretsscheman LW 70A LW 80A...0 LW 00A LW 0A... LW 0A LW 90A... LW 0A... LW 0A...8 LW 0H-A...0 LW 0H-A... Bilagor EG-försäkringar om överensstämmelse LW 70A LW 0H A... LW 0A... Grovchecklista...7 Färdigställningsintyg för värmepumpanläggningar...9 Kundtjänst Adresser för servicefall...70 Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

4 Ändamålsenlig användning Denna produkt får uteslutande användas för avsett ändamål. Detta innebär: för uppvärmning för beredning av varmt bruksvatten Apparaten får endast användas inom ramen av sina tekniska parametrar. Översikt Tekniska data / leveransomfång. Hänvisning: Användning av värmepumpen eller värmepumpanläggningen ska anmälas till resp energileverantör. Undantag från ansvar Tillverkaren ansvarar inte för skador, som har uppkommit till följd av icke ändamålsenlig användning av apparaten. Garantin blir också ogiltig: om arbeten på apparaten eller delar av den inte utförs i enlighet med anvisningarna i denna driftinstruktion. om arbeten på apparaten eller delar av den utförs felaktigt. om arbeten utförs på apparaten, som inte finns beskrivna i denna driftinstruktion, och som tillverkaren inte uttryckligen har godkänt skriftligen. om apparaten eller delar av den förändras, byggs om eller kompletteras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Säkerhet Apparaten är driftsäker, om den används i enlighet med bestämmelserna. Apparatens konstruktion och utförande motsvarar aktuell teknisk standard, samtliga relevanta DIN / VDE-föreskrifter och alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Varje person, som utför arbeten på apparaten, måste före arbetets början ha läst igenom och förstått driftinstruktionen. Detta gäller också, om denna person redan tidigare har arbetat med en sådan eller liknande apparat eller om han / hon har utbildats av tillverkaren. Varje person, som utför arbeten på apparaten, måste följa respektive föreskrifter för förebyggande av olycksfall, som gäller på orten. Detta gäller i synnerhet i fråga om användning av personlig skyddsklädsel. Fara! Apparaten arbetar under hög elektrisk spänning! Fara! Endast kvalificerad fackpersonal (behöriga värme-, kyl- eller kylmedelstekniker liksom elektriker) får utföra arbeten på apparaten och dess komponenter. Varning! Var uppmärksam på säkerhetsetiketter på och i apparaten. Varning! Apparaten innehåller kylmedel! Om kylmedel läcker ut, föreligger risk för person- och miljöskador. Därför: Stäng av anläggningen. Informera den av tillverkaren auktoriserade kundtjänstavdelningen. EG-försäkran om överensstämmelse Apparaten är försedd med CE-symbolen. EG-försäkran om överensstämmelse. Se upp! Av säkerhetsskäl gäller: Stäng aldrig av apparaten från elnätet, såvida inte apparaten ska öppnas. Se upp! Denna värmepump får endast ställas upp utomhus och användas med utomhusluft som värmekälla. De luftförande sidorna får inte strypas eller blockeras. Måttskisser och uppställningsritningar för varje apparattyp. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

5 Varning! Koppla aldrig in värmepumpen, om luftomstyrningskåporna är borttagna. Se upp! Det är inte tillåtet att ansluta värmepumpen till ventilationssystem. Den nedkylda luften får inte användas för kylningsändamål. Se upp! Vid luftutloppet ligger lufttemperaturen ca K under omgivningstemperaturen. Under vissa klimatförhållanden kan därför ett isskikt bildas runt luftutloppet. Värmepumpen ska ställas upp så, att luften inte blåses ut i gångområden. Kundtjänst För teknisk information står vår kundtjänstavdelning eller vår samarbetspartner på orten alltid till förfogande. Översikt Kundtjänst. Garantiåtgärder / Garanti Bestämmelserna om garantiåtgärder och garantier hittar du i köpehandlingarna. Hänvisning: I samtliga frågor om garantiåtgärder och övriga garantiärenden ber vi dig ta kontakt med resp återförsäljare. Avfallshantering Vid urdrifttagning av en gammal värmepump måste respektive lokala lagar, direktiv och standarder för återvinning, återanvändning och avfallshantering av drivmedel och konstruktionsdelar från kylaggregat följas. Demontage. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

6 Värmepumpars funktionssätt Värmepumpar arbetar efter samma princip som ett kylskåp: samma teknik, men med motsatt effekt. Kylskåpet absorberar värme från livsmedel. Denna värme släpps via lameller på kylskåpets baksida ut i rummet. Värmepumpen absorberar värme ur luft, jord eller vatten i vår omgivning. Apparaten bearbetar den absorberade värmen och avger den till ett vattenburet uppvärmningssystem. Till och med när bitande kyla råder utomhus, hämtar värmepumpen så mycket värme, som den behöver för uppvärmning av ett helt hus. Exempelskiss på en brine / vatten-värmepump med golvvärmesystem: Användning Tack vare ditt beslut att använda en värmepump eller värmepumpanläggning lämnar du i åratal framöver ett bidrag till att bevara miljön genom mindre utsläpp och mindre användning av primärenergi. Du använder och styr din värmepumpanläggning med värmepump- och värmeregulatorer. Hänvisning: Var uppmärksam på korrekt inställning av regulatorer. Läs driftinstruktionen för värmepump- och värmeregulatorer. För att din värmepump eller värmepumpanläggningen ska arbeta så effektivt och miljövänligt som möjligt, måste du vara extra uppmärksam på följande: Hänvisning: Undvik onödigt höga starttemperaturer. Ju lägre starttemperaturen är på varmvattensidan, desto effektivare är anläggningen. Använd hellre stötvis vädring. Jämfört med öppna fönster under lång tid reducerar detta vädringssätt energiförbrukningen och är därför skonsam för din plånbok. Användningsområde Under iakttagande av miljökrav, användningsgränser och gällande föreskrifter kan varje värmepump sättas in i nybyggda eller befintliga uppvärmningssystem. Översikt Tekniska data / leveransomfång. SE800/80

7 Apparatens skötsel Rengöring av apparatens utsidor kan göras med en fuktig trasa och gängse rengöringsmedel. Använd inga rengörings- eller skyddsmedel, som kan repa eller innehåller syror och / eller klor. Sådana medel skulle förstöra ytan och eventuellt orsaka skador på apparaten. Underhåll av apparaten Värmepumpens kylkrets kräver inget regelbundet underhåll. Komponenterna i värmekretsen och värmekällan (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar) bör en gång per år kontrolleras av en kvalificerad fackman (värme- eller kyltekniker). Insugnings- och utblåsningsöppningar måste (beroende på uppställningsort) med regelbundna mellanrum undersökas och vid behov rensas från föroreningar. Bäst vore att teckna ett serviceavtal med en värmeinstallationsfirma. Då utförs underhållet med regelbundna mellanrum. Störningar Vid störningar kan orsaken avläsas från diagnosprogrammet för värmepump- och värmeregulatorn. Läs driftinstruktionen för värmepump- och värmeregulatorer. Fara! Service- och reparationsarbeten på utrustningens komponenter får endast utföras av kundtjänstpersonal med auktorisation från tillverkaren. Översikt Kundtjänst. Observera, att ingen störning indikeras, om säkerhetstermostaten på det elektriska värmeelementet har löst ut (beroende på apparattyp). Idrifttagning, kapitel Säkerhetstermostat. Rengöring och sköljning av apparatkomponenter Se upp! Endast av tillverkaren auktoriserad kundtjänstpersonal får rengöra och skölja apparatens komponenter. Därvid får endast av tillverkaren rekommenderade vätskor komma till användning. När kondensatorn har sköljts igenom med ett kemiskt rengöringsmedel, måste resterna neutraliseras och en grundlig vattensköljning utföras. Därvid måste de tekniska data från respektive värmepumptillverkare beaktas. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80 7

8 Leveransomfång Förpackningsenhet : Exemplarisk anordning av leveransomfånget: LW 70 / LW 80 (en FÖRPACKNINGSENHEt): LW 00 TILL LW 0 (TVÅ FÖRPACKNINGSENHEtER): Förpackningsenhet : Kompakt apparatenhet med helhermetisk kompressor, samtliga för säkerheten erforderliga komponenter för övervakning av kylkretsen och slang för kondensatutlopp (ansluten till värmepumpen). Detta måste göras först: Basenhet med helhermetisk kompressor, samtliga för säkerheten erforderliga komponenter för övervakning av kylkretsen och slang för kondensatutlopp (ansluten till värmepumpen). Kontrollera, om den levererade varan har yttre skador... Kontrollera, att leveransen är komplett. Reklamera eventuella brister omedelbart. Hänvisning: Observera apparattypen. Översikt Tekniska data / leveransomfång. Luftomstyrningskåpor ( styck, vardera st per kartong) 8 SE800/80

9 FÖR FUNKTIONEN NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR Se upp! Använd endast tillbehör i originalutförande från värmepumpens tillverkare. Värme- och värmepumpregulatorer liksom styr- och sensorledningar är nödvändiga tillbehör för apparatens funktion och måste beställas separat. Först tillsammans med värme- och värmepumpregulatorer samt styr- och sensorledningar blir värmepumpen en funktionsduglig enhet. Uppställning och montage För samtliga arbeten gäller följande: Hänvisning: Följ alltid gällande lagstadgade föreskrifter för förebyggande av olycksfall, förordningar och direktiv. Fara! Endast kvalificerad fackpersonal får arbeta med uppställning och montage av värmepumpen resp värmepumpanläggningen. Hänvisning: Var uppmärksam på ljuduppgifterna för respektive apparattyp. Uppvärmnings- och värmepumpregulator (för väggmontage) Styr- och sensorledningar finns i olika längder, allt efter behov. YTTERLIGARE TILLBEHÖR Installationstillbehör (svängningsdämpare,) för luft- / vatten-värmepumpar för uppställning utomhus måste beställas separat. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Ljud samt översikten Ljudtrycksnivå. Uppställningsplats Se upp! Värmepumpen får uteslutande ställas upp utomhus. Måttskisser och uppställningsritningar för varje apparattyp. Transport till uppställningsplats För att undvika transportskador bör värmepumpen i förpackat skick med hjälp av en lyftvagn, gaffeltruck eller kran transporteras till den slutgiltiga uppställningsplatsen. Fara! Flera personer bör arbeta med transporten. Beakta värmepumpens vikt. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Allmänna apparatdata. SE800/80 9

10 Fara! Apparaten är inte fastsatt på träpallen. Apparaten kan välta under transporten! Personer eller apparaten kan bli skadade. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra tippning. Fara! Under transporten måste apparaten säkras, så att den absolut inte kan rutscha åt sidan. Se upp! Maskindelar och hydrauliska anslutningar på apparaten får på inga villkor användas för transportändamål. Se upp! De hydrauliska anslutningarna på apparaten får på inga villkor bli skadade. Se upp! Apparaten får inte lutas mer än högst (gäller åt alla håll). Uppställning Värmepumpen ska ställas upp på ett bärande, fast och vågrätt fundament. Kontrollera, att fundamentet tål värmepumpens vikt. Använd material, som motsvarar dessa krav som fundament (t ex betong, gångplattor,...). Ytan i värmepumpens luftutlopp måste vattengenomsläpplig. Se upp! Vid luftutloppet ligger lufttemperaturen ca K under omgivningstemperaturen. Under vissa klimatförhållanden kan därför ett isskikt bildas runt luftutloppet. Värmepumpen ska ställas upp så, att luften inte blåses ut i gångområden. Fara! Flera personer bör arbeta med uppställningen. Hänvisning: uppställningsritningen för respektive apparattyp måste ovillkorligen följas. Var uppmärksam på byggstorlek och minimiavstånd. Uppställningsritning för respektive apparattyp. Värmepumpen måste ställas upp så, att kopplingsskåpet (= manöversidan) alltid är åtkomlig. 0 SE800/80

11 FÖRBEREDELSER FÖR UPPSTÄLLNING LW 70 / LW80 : Lyft av förklädnaden på kopplingsskåpets sida (= manöversidan) och apparatsidan för vattenanslutningar: LW 00 TILL LW 90 : Lyft av den nedre förklädnaden på kopplingsskåpets sida (= manöversidan) och apparatsidan för vattenanslutningar: Lossa snabblåsskruvarna. Skruva 90 åt vänster. Dra bort förklädnaden nere på båda sidor snett framåt, haka ur den uppe och ställ den åt sidan på en säker plats. snabblåsskruvar nedre förklädnad Lossa snabblåsskruvarna. Skruva 90 åt vänster. Dra bort den nedre förklädnaden uppe på båda sidor snett framåt, haka ur den, och ställ den åt sidan på en säker plats. SE800/80

12 APPARATLYFT MED RÖR GÄLLER ENDAST LW 70 TILL LW 90 Värmepumparna LW till LW 90 kan lyftas upp med hjälp av ¾ rör lämpliga för apparatens egenvikt (tillhandahålls av kunden). Det finns motsvarande borrhål i apparatens ram. Hänvisning: Apparattyper fr o m LW 0... kan inte lyftas upp med hjälp av rör. Stick in rören igenom borrhålen i ramen från skåpsidan (= manöversidan). LW 70 / LW 80 : Styr rören försiktigt förbi kabelnätet och komponenterna i apparaten... För ut rören igenom borrhålen på vattenanslutningssidan. LW 70 / LW 80 : LW 00 till LW 90 : LW 00 till LW 90 : Lyft upp värmepumpen minst fyra personer tillsammans och ställ ner den på en sockel. Kontrollera, att värmepumpens grundram står plant på underlaget. Se till, att inte kabelnätet eller andra komponenter i apparaten skadas av rören. SE800/80

13 apparatlyft med kran Hänvisning: Apparater fr o m typ LW 0... måste lyftas med hjälp av kran. Ta bort pallbrädena på sidorna... C Sidovy Se upp! För lyftlinorna förbi vid sidan om fläkten. Lyftlinorna får vid belastning inte trycka mot fläkten. För igenom lyftlinorna under apparaten. Därvid måste träribbor eller reglar skjutas in mellan lyftlinorna och apparaten för att förhindra tryckskador på apparathöljet; annars kan förklädnaden monteras bort (se demontageinstruktion under Uppsättning av luftomstyrningskåpor ). Lyft upp värmepumpen med hjälp av kranen och sätt ner den på sockeln. Kontrollera, att värmepumpens grundram står plant på underlaget. A Vy framifrån (manöversida) B Sidovy Fara! Lyftlinorna får inte placeras för tätt intill varandra och inte mitt under apparaten, då kan den välta! SE800/80

14 Uppsättning av Luftomstyrningskåpor (endast vid LW till LW 0...) Varning! Roterande delar på apparaten. Av säkerhetstekniska skäl måste båda luftomstyrningskåpor monteras på apparaten, innan ytterligare arbeten utförs. Lyft av de övre förklädnadsplåtarna från apparaten... Då måste de båda skruvarna på de övre förklädnadernas nedre kant lossas. Fäll förklädnadsplåtarna framåt, haka ur dem upptill ur apparatlocket och ställ undan dem på ett säkert ställe. Så gör man: Lyft av de nedre förklädnaderna på de sidor, där kopplingsskåpet och vattenanslutningarna är monterade, såvida detta inte redan är gjort. Då måste de båda snabblåsskruvarna på de nedre förklädnaderna lossas. Fäll förklädnadsplåtarna framåt, haka ur dem ur maskinramen och ställ undan dem på ett säkert ställe. apparatlock övre förklädnader Apparatlocket var fixerat med de övre förklädnadsplåtarna. När de övre förklädnadsplåtarna är borttagna, ligger locket bara löst ovanpå. Lyft bort locket och ställ undan det. nedre förklädnader SE800/80

15 Montera luftomstyrningskåporna... Lägg på apparatlocket på ramen igen. Haka i luftomstyrningskåporna i mässingsbussningarna på apparatramens övre kant. Haka i de övre förklädnadsplåtarna i apparatlocket igen. Skruva fast plåtarna nedtill i apparatramen. ögla på luftomstyrningskåpan mässingsbussning på apparatramen Skruva fast luftomstyrningskåporna på kopplingsskåpsidan (= manöversidan) och vattenanslutningssidan i apparatramen. Då är luftomstyrningskåporna monterade. Man kan utföra montage- och installationsarbeten på apparaten och därefter sätta på förklädnadsplåtarna. (se under Elektriska anslutningsarbeten, Anslutning av styr- och sensorledningar på värmepumpsidan.) Se upp! Vid längre avbrott i arbetet måst förklädnadsplåtarna sättas på plats. SE800/80

16 Montage / Anslutning till Värmekretsen Se upp! Anslut apparaten till värmekretsen i enlighet med hydraulschemat för respektive apparattyp. Se Hydraulisk anslutning. Hänvisning: Kontrollera, att diameter och längd på värmekretsens rör är tillräckligt dimensionerade. Hänvisning: Cirkulationspumparna måste arbeta och regleras stegvis. De måste kunna prestera den för apparattypen erforderliga minsta genomströmningen av varmvatten. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets. Sätt in spärrventiler vid varmvattenutloppet (inlopp) och varmvatteninloppet (återgång) på värmepumpsidan... Hänvisning: Via de monterade spärranordningarna kan vid behov värmepumpens förångare och kondensatorer sköljas igenom. Se upp! Sköljning av kondensatorn får endast utföras av kundtjänstpersonal med legitimation från tillverkaren. Utför anslutningen av värmekretsens fasta rörsystem med svängningsdämpare. De måste installeras för att förhindra överföring av stomljud till det fasta rörsystemet. Hänvisning: Svängningsdämparekan beställas som tillbehör. LW 70 / LW 80 : Se upp! Hydraulsystemet måste utrustas med en bufferttank, vars erforderliga volym är beroende av apparattypen. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets, bufferttank. Se upp! Vid anslutningsarbeten måste apparatens anslutningsstutsar alltid säkras mot förvridning, så att kopparrören i apparatens inre inte blir skadade. Spola igenom värmekretsen grundligt, innan apparaten ansluts till värmekretsen... Hänvisning: Föroreningar och avlagringar i värmekretsen kan leda till driftstörningar. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten SE800/80

17 LW 00 / LW 0 / LW 0H : Dra kondensatvattenslangen inuti apparaten så, att den inte kommer i beröring med kylmedelrören. Kontrollera, att kondensatvattnet kan rinna ut utan att frysa. Uppställningsritning för respektive apparattyp. Värmepump-guide. Täta tomma rör på apparatsidan. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten LW 0A bis LW 0 : Kondensatutlopp Kondensatvattnet från luften måste avledas frostfritt via ett kondensatrör med minst 0 mm diameter. Vid vattengenomsläppliga underlag räcker det, om röret för kondensatvatten går minst 90 cm djupt ner i marken. Om kondensatet går ut till en dräneringsbrunn eller till avloppssystemet, måste man vara uppmärksam på, ledningarna ligger frostfritt och lutar nedåt. Kondensatet får endast ledas ut till avloppssystemet via en trattsifon, som alltid måste vara lättåtkomlig. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten SE800/80 7

18 Trycksäkring Värmekretsen måste vara utrustad med en säkerhetsventil och ett expansionskärl enligt lokal standard och föreskrift. Dessutom måste påfyllnings- och tömningsanordningar, avstängningsanordningar och backventiler installeras i värmekretsen. Spillvattenventil En spillvattenventil måste ovillkorligen sättas in för att säkra minimiflödet av värmekretsens volymström igenom värmepumpen. Spillvattenventilen måste vara dimensionerad så, att minimiflödet av volymströmmen igenom värmepumpen är garanterat. Bufferttank För den hydrauliska installationen av värmepumpen krävs en bufferttank i värmekretsen. Bufferttankens erforderliga volym beräknas enligt följande formel: V bufferttank = minimiflöde av värmekretsens volymström / timme 0 Angående miniflöde av värmekretsens volymström se översikten Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets. Vid monoenergetiska luft- / vatten-anläggningar ska bufferttanken anslutas till varmvattenutloppet (inlopp) före spillvattenventilen. Varmvattenberedning För varmvattenberedning med hjälp av en värmepump behövs utöver (parallellt med) värmekretsen också en varmvattenkrets. Vid installationen måste man vara uppmärksam på, att bruksvarmvattnet inte rinner igenom värmekretsens bufferttank. Se Hydraulisk anslutning. Tank för varmt bruksvatten Om värmepumpen ska bereda varmt bruksvatten, måste speciella tankar för varmt bruksvatten installeras i värmepumpanläggningen. Välj tankvolymen så, att den erforderliga mängden varmt bruksvatten också finns till förfogande under EVU-spärrtiden. Hänvisning: Värmeväxlarens yta i varmvattentanken måste vara så dimensionerad, att värmepumpens uppvärmningseffekt överförs med minsta möjliga spridning. Vi offererar gärna en tank för varmt bruksvatten ur vårt produktsortiment. De är optimalt anpassade till din värmepump. Hänvisning: Tankar för varmt bruksvatten måste byggas in så i värmepumpanläggningen, att de stämmer överens med anläggningens hydraulikschema. Cirkulationspumpar Se upp! Observera apparattypen. Sätt inte in reglerade cirkulationspumpar. Cirkulationspumparna för värmekrets och bruksvatten måste arbeta och regleras stegvis. 8 SE800/80

19 Elektriska anslutningsarbeten LW 00 / LW 0 / LW 0H : För samtliga arbeten gäller följande: Fara! Livsfara genom elektrisk ström! Elektriska anslutningsarbeten får uteslutande utföras av kvalificerade elektriker. Fara! Vid installation och övriga elektriska arbeten måste gällande EN-, VDE- och / eller lokala säkerhetsföreskrifter följas. Följ anslutningsföreskrifterna från din energileverantör! anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor LW 0A bis LW 0 : ELANSLUTNING Det elektriska kopplingsskåpet behöver inte öppnas för anslutning av värmepumpen till elnätet. Elanslutningen sker vid anslutningsdosorna på vattenanslutningssidan. Öppna förklädnaden, om apparaten är stängd... Förberedelser för uppställning Öppna anslutningsdosorna... LW 70 / LW 80 : anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor Anslut elkablarna till anslutningsdosorna... Stäng anslutningsdosorna... För elkablarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till säkringslådan... Anslut elkablarna till strömförsörjningen. anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor Se upp! Försäkra dig om lastinmatningen roterar åt höger (kompressor). Om kompressorn arbetar med fel rotationsriktning, kan den få allvarliga skador, som inte går att reparera. SE800/80 9

20 Se upp! Värmepumpens energiförsörjning måste ovillkorligen vara utrustad med en trepolig säkerhetsautomat med minst mm kontaktavstånd. Var uppmärksam på utlösningsströmstyrkan. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Elektrik. ANSLUTNING AV STYR- OCH SENSORLEDNINGAR TILL VÄRMEPUMPEN Förbindelsen mellan värmepumpen och regulatorer för uppvärmning och värmepumpen etableras via styr- och sensorledningar. Anslutningen sker till det elektriska kopplingsskåpet på värmepumpens skåpsida (= manöversidan). Fara! Livsfara genom elektrisk ström! Apparaten måste vara spänningsfri. LW 70 / LW 80 : Lossa fästskruvarna till det elektriska kopplingsskåpet inuti apparaten... Häng upp det elektriska kopplingsskåpet i ursparningarna på apparatramen. Se upp! Tippa inte det elektriska kopplingsskåpet. 0 SE800/80

21 Skruva fast styr- och sensorledningarna på de båda insticksuttagen på det elektriska kopplingsskåpets baksida. När styr- och sensorledningarna är anslutna, ska det elektriska kopplingsskåpet sättas fast på sin ursprungliga plats. LW 00 till 0 : Skruva fast styr- och sensorledningarna på de båda insticksuttagen på det elektriska kopplingsskåpets sida. För ut styr- och sensorledningarna ur apparaten... Hänvisning: För att det elektriska kopplingsskåpet vid en eventuell service ska kunna hakas av igen, måste styr- och sensorledningar i värmepumpen ha cirka cm extra längd tillgodo. Dra styr- och sensorledningarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen. Styr- och sensorledningarna måste anslutas till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen i enlighet med kopplingsschemat och kretsscheman för respektive apparattyp. kopplingsscheman och kretsscheman för respektive apparattyp. Dra styr- och sensorledningarna inuti apparaten igenom den för ändamålet avsedda kabelkanalen fram till vattenanslutningssidan... Läs driftinstruktionen för regulatorer för uppvärmning och värmepump. Täta tomma rör på apparatsidan... Skruva fast förklädnadsplåtarna på värmepumpen. Hänvisning. Elvärmeelementet är från fabrik anslutet till klämma kw (9 kw). Det kan kopplas om till kontaktor K (K) med () resp kw ( kw).. Ytterligare uppgifter finns på etiketten på elvärmeelementet. kabelkanal för styr- och sensorledningar För ut styr- och sensorledningarna ur apparaten... Hänvisning: För att det elektriska kopplingsskåpet vid en eventuell service ska kunna hakas av igen, måste styr- och sensorledningar i värmepumpen ha cirka cm extra längd tillgodo. Dra styr- och sensorledningarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen. SE800/80

22 Styr- och sensorledningarna måste anslutas till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen i enlighet med kopplingsschemat och kretsscheman för respektive apparattyp. kopplingsscheman och kretsscheman för respektive apparattyp. Läs driftinstruktionen för regulatorer för uppvärmning och värmepump. Påfyllning och avluftning av anläggningen Påfyllning och avluftning av värmekretsen... Öppna också avluftningsventilen på värmepumpens kondensator. Avlufta kondensatorn... Täta tomma rör på apparatsidan... Skruva fast förklädnadsplåtarna på värmepumpen... Stick in de nedre förklädnadsplåtarna snett i apparatramen, fäll dem mot apparaten och skruva fast dem med snabblåsskruvarna... Isolering av hydrauliska anslutningar Värmekretsens svängningsdämpare och fasta rörsystem utomhus måste isoleras. Hänvisning: Isoleringen ska utföras enligt lokala standarder och direktiv. Värmekretsens fasta rörsystem utomhus måste ligga under frostgränsen. Nu är apparaten stängd. SE800/80

23 Idrifttagning Så gör man: Fara! Apparaten får endast tas i drift med fastsatta luftomstyrningskåpor och slutna förklädnadsplåtar. Gör en grundlig installationskontroll och följ grovchecklistan punkt för punkt... Idrifttagning av värmepumpanläggningen utförs av kundtjänstpersonal med auktorisation från tillverkaren. Den är kostnadsbelagd! Säkerhetstermostat På elvärmeelementet finns en säkerhetstermostat inbyggd (beroende på apparattyp). Om värmepumpen har stannat, eller det har kommit in luft i anläggningen, måste man kontrollera om reset-knappen på säkerhetstermostaten har hoppat ur. Tryck in den vid behov. Grovchecklista. Genom installationskontrollen förebygger du skador på värmepumpanläggningen, som kan uppstå till följd av felaktigt utförda arbeten. Du måste förvissa dig om, att... högerrotation vid lastinmatning (kompressor) är säkerställd. uppställning och montage av värmepumpen är utförda i enlighet med driftinstruktionen. alla elektriska installationer är korrekt och fackmässigt utförda. en -polig säkerhetsautomat har installerats för kompressorn. Den måste ha minst mm kontaktöppningsavstånd. Värmekretsen ska vara genomspolad, påfylld och grundligt avluftad. alla slider och avstängningsorgan i värmekretsen är öppna. alla rörsystem och komponenter i anläggningen är täta. Fyll i färdigställningsintyget för värmepumpanläggningen noggrant och skriv under det... Färdigställningsintyg för värmepumpanläggningar. reset-knapp på elvärmeelementets säkerhetstermostat reset-knapp Inom Tysklands gränser: Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanläggningar till tillverkarens kundtjänstavdelning... Utanför Tysklands gränser: Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanläggningar till tillverkarens samarbetspartner på din ort... Översikt Kundtjänst. SE800/80

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering inomhus LW 60H/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och måste

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VTTEN- VÄRMEPUMPR för utomhusinstallation LW LW H- 8000fSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Din Värmepumpspecialist Inomhusinstallation upp till 64 C LW-serien Tyst

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Inomhusinstallation med upp till 65 C i framledningstemperatur LW-serien

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien. 83056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien. 83056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen Köldbärar/vatten-värmepumpar Bruksanvisning WZS-serien 8056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen SE Innehållsförteckning 1 Om denna bruksanvisning... 1.1 Giltighet... 1.2 Övriga gällande dokument...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer