Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar."

Transkript

1 Driftinstruktion SE LUFT/VATTEN Värmepumpar för uppställning utomhus LW A - serie LW H-A - serie SE800/80

2 Läs detta först Denna driftinstruktion ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en del av produkten och måste förvaras i omedelbar anslutning till apparaten. Driftinstruktionen måste under hela användningstiden finnas tillgänglig vid apparaten. Vid ägarbyte måste den överlämnas till den nye ägaren resp användaren tillsammans med apparaten. Före samtliga arbeten på eller med apparaten måste först denna driftinstruktion läsas igenom. Detta gäller i synnerhet kapitlet om säkerhet. Samtliga instruktioner måste undantagslöst följas. Möjligtvis innehåller denna driftinstruktion beskrivningar, som kan verka obegripliga eller oklara. Vid frågor eller oklarheter ber vi dig kontakta vår kundtjänstavdelning eller tillverkarens respektive samarbetspartner på orten. Eftersom denna driftinstruktion har sammanställts för flera apparattyper, måste ovillkorligen de parameter beaktas, som gäller för den levererade apparattypen. Driftinstruktionen är uteslutande avsedd för de personer, som arbetar med apparaten. Samtliga delar måste hanteras med sekretess. De skyddas av upphovsrättslagen. De får varken i sin helhet eller delvis i någon form reproduceras, överföras, mångfaldigas, sparas i elektroniska system eller översättas till annat språk utan vår skriftliga godkännande. Symboler I driftinstruktionen används symboler. Dessa har följande betydelse: Information till användaren. Information eller anvisningar till kvalificerad fackpersonal. Fara! Varnar för omedelbart hotande fara, som kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Varning! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Se upp! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till mellansvåra eller lättare personskador. Se upp! Varnar för eventuellt farliga situationer, som kan leda till sakskador. Hänvisning. Betonad information. Hänvisning till andra stycken i driftinstruktionen. Hänvisning till andra hjälpåtgärder från tillverkaren. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

3 Innehållsförteckning Information för användare och kvalificerad fackpersonal Läs detta först... Symboler... Ändamålsenlig användning... Undantag från ansvar... EG-försäkran om överensstämmelse... Säkerhet... Kundtjänst... Garantiåtgärder / Garanti... Avfallshantering... Information till användaren Värmepumpars funktionssätt... Användningsområde... Användning... Apparatens skötsel...7 Underhåll av apparaten...7 Rengöring och sköljning av apparatkomponenter...7 Störningar...7 Instruktioner för kvalificerad fackpersonal Leveransomfång...8 Uppställning och montage...9 Uppställningsplats...9 Transport till uppställningsplats...9 Uppställning...0 Uppsättning av Luftomstyrningskåpor... Montage / Anslutning till Värmekretsen... Kondensatutlopp...7 Trycksäkring...8 Spillvattenventil...8 Bufferttank...8 Cirkulationspumpar...8 Varmvattenberedning...8 Tank för varmt bruksvatten...8 Elektriska anslutningsarbeten...9 Påfyllning och avluftning av anläggningen... Isolering av hydrauliska anslutningar... Idrifttagning... Säkerhetstermostat... Demontage... Tekniska data/leveransomfång LW 70A LW 0A... LW 90A LW 0H-A...8 Effektkurvor Värmeeffekt / COP / Effektförbrukning / tryckförlust värmepump LW 70A...0 LW 80A... LW 00A... LW 0A... LW 0A... LW 90A... LW 0A... LW 0A...7 LW 0H-A...8 LW 0H-A...9 Ljudtrycksnivå...0 Måttskisser och uppställningsritningar Måttskisser LW 70 LW Uppställningsritning LW 70 LW Måttskisser LW 00 LW 0... Uppställningsritning LW 00 LW 0 LW 0H.. Uppställningsritning LW 0A LW Uppställningsritning LW 0 LW 0... Uppställningsritning LW Kopplingsscheman LW 70A LW 0A LW 0H-A LW 0H-A...8 LW 0A...9 Kretsscheman LW 70A LW 80A...0 LW 00A LW 0A... LW 0A LW 90A... LW 0A... LW 0A...8 LW 0H-A...0 LW 0H-A... Bilagor EG-försäkringar om överensstämmelse LW 70A LW 0H A... LW 0A... Grovchecklista...7 Färdigställningsintyg för värmepumpanläggningar...9 Kundtjänst Adresser för servicefall...70 Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

4 Ändamålsenlig användning Denna produkt får uteslutande användas för avsett ändamål. Detta innebär: för uppvärmning för beredning av varmt bruksvatten Apparaten får endast användas inom ramen av sina tekniska parametrar. Översikt Tekniska data / leveransomfång. Hänvisning: Användning av värmepumpen eller värmepumpanläggningen ska anmälas till resp energileverantör. Undantag från ansvar Tillverkaren ansvarar inte för skador, som har uppkommit till följd av icke ändamålsenlig användning av apparaten. Garantin blir också ogiltig: om arbeten på apparaten eller delar av den inte utförs i enlighet med anvisningarna i denna driftinstruktion. om arbeten på apparaten eller delar av den utförs felaktigt. om arbeten utförs på apparaten, som inte finns beskrivna i denna driftinstruktion, och som tillverkaren inte uttryckligen har godkänt skriftligen. om apparaten eller delar av den förändras, byggs om eller kompletteras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Säkerhet Apparaten är driftsäker, om den används i enlighet med bestämmelserna. Apparatens konstruktion och utförande motsvarar aktuell teknisk standard, samtliga relevanta DIN / VDE-föreskrifter och alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Varje person, som utför arbeten på apparaten, måste före arbetets början ha läst igenom och förstått driftinstruktionen. Detta gäller också, om denna person redan tidigare har arbetat med en sådan eller liknande apparat eller om han / hon har utbildats av tillverkaren. Varje person, som utför arbeten på apparaten, måste följa respektive föreskrifter för förebyggande av olycksfall, som gäller på orten. Detta gäller i synnerhet i fråga om användning av personlig skyddsklädsel. Fara! Apparaten arbetar under hög elektrisk spänning! Fara! Endast kvalificerad fackpersonal (behöriga värme-, kyl- eller kylmedelstekniker liksom elektriker) får utföra arbeten på apparaten och dess komponenter. Varning! Var uppmärksam på säkerhetsetiketter på och i apparaten. Varning! Apparaten innehåller kylmedel! Om kylmedel läcker ut, föreligger risk för person- och miljöskador. Därför: Stäng av anläggningen. Informera den av tillverkaren auktoriserade kundtjänstavdelningen. EG-försäkran om överensstämmelse Apparaten är försedd med CE-symbolen. EG-försäkran om överensstämmelse. Se upp! Av säkerhetsskäl gäller: Stäng aldrig av apparaten från elnätet, såvida inte apparaten ska öppnas. Se upp! Denna värmepump får endast ställas upp utomhus och användas med utomhusluft som värmekälla. De luftförande sidorna får inte strypas eller blockeras. Måttskisser och uppställningsritningar för varje apparattyp. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

5 Varning! Koppla aldrig in värmepumpen, om luftomstyrningskåporna är borttagna. Se upp! Det är inte tillåtet att ansluta värmepumpen till ventilationssystem. Den nedkylda luften får inte användas för kylningsändamål. Se upp! Vid luftutloppet ligger lufttemperaturen ca K under omgivningstemperaturen. Under vissa klimatförhållanden kan därför ett isskikt bildas runt luftutloppet. Värmepumpen ska ställas upp så, att luften inte blåses ut i gångområden. Kundtjänst För teknisk information står vår kundtjänstavdelning eller vår samarbetspartner på orten alltid till förfogande. Översikt Kundtjänst. Garantiåtgärder / Garanti Bestämmelserna om garantiåtgärder och garantier hittar du i köpehandlingarna. Hänvisning: I samtliga frågor om garantiåtgärder och övriga garantiärenden ber vi dig ta kontakt med resp återförsäljare. Avfallshantering Vid urdrifttagning av en gammal värmepump måste respektive lokala lagar, direktiv och standarder för återvinning, återanvändning och avfallshantering av drivmedel och konstruktionsdelar från kylaggregat följas. Demontage. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80

6 Värmepumpars funktionssätt Värmepumpar arbetar efter samma princip som ett kylskåp: samma teknik, men med motsatt effekt. Kylskåpet absorberar värme från livsmedel. Denna värme släpps via lameller på kylskåpets baksida ut i rummet. Värmepumpen absorberar värme ur luft, jord eller vatten i vår omgivning. Apparaten bearbetar den absorberade värmen och avger den till ett vattenburet uppvärmningssystem. Till och med när bitande kyla råder utomhus, hämtar värmepumpen så mycket värme, som den behöver för uppvärmning av ett helt hus. Exempelskiss på en brine / vatten-värmepump med golvvärmesystem: Användning Tack vare ditt beslut att använda en värmepump eller värmepumpanläggning lämnar du i åratal framöver ett bidrag till att bevara miljön genom mindre utsläpp och mindre användning av primärenergi. Du använder och styr din värmepumpanläggning med värmepump- och värmeregulatorer. Hänvisning: Var uppmärksam på korrekt inställning av regulatorer. Läs driftinstruktionen för värmepump- och värmeregulatorer. För att din värmepump eller värmepumpanläggningen ska arbeta så effektivt och miljövänligt som möjligt, måste du vara extra uppmärksam på följande: Hänvisning: Undvik onödigt höga starttemperaturer. Ju lägre starttemperaturen är på varmvattensidan, desto effektivare är anläggningen. Använd hellre stötvis vädring. Jämfört med öppna fönster under lång tid reducerar detta vädringssätt energiförbrukningen och är därför skonsam för din plånbok. Användningsområde Under iakttagande av miljökrav, användningsgränser och gällande föreskrifter kan varje värmepump sättas in i nybyggda eller befintliga uppvärmningssystem. Översikt Tekniska data / leveransomfång. SE800/80

7 Apparatens skötsel Rengöring av apparatens utsidor kan göras med en fuktig trasa och gängse rengöringsmedel. Använd inga rengörings- eller skyddsmedel, som kan repa eller innehåller syror och / eller klor. Sådana medel skulle förstöra ytan och eventuellt orsaka skador på apparaten. Underhåll av apparaten Värmepumpens kylkrets kräver inget regelbundet underhåll. Komponenterna i värmekretsen och värmekällan (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar) bör en gång per år kontrolleras av en kvalificerad fackman (värme- eller kyltekniker). Insugnings- och utblåsningsöppningar måste (beroende på uppställningsort) med regelbundna mellanrum undersökas och vid behov rensas från föroreningar. Bäst vore att teckna ett serviceavtal med en värmeinstallationsfirma. Då utförs underhållet med regelbundna mellanrum. Störningar Vid störningar kan orsaken avläsas från diagnosprogrammet för värmepump- och värmeregulatorn. Läs driftinstruktionen för värmepump- och värmeregulatorer. Fara! Service- och reparationsarbeten på utrustningens komponenter får endast utföras av kundtjänstpersonal med auktorisation från tillverkaren. Översikt Kundtjänst. Observera, att ingen störning indikeras, om säkerhetstermostaten på det elektriska värmeelementet har löst ut (beroende på apparattyp). Idrifttagning, kapitel Säkerhetstermostat. Rengöring och sköljning av apparatkomponenter Se upp! Endast av tillverkaren auktoriserad kundtjänstpersonal får rengöra och skölja apparatens komponenter. Därvid får endast av tillverkaren rekommenderade vätskor komma till användning. När kondensatorn har sköljts igenom med ett kemiskt rengöringsmedel, måste resterna neutraliseras och en grundlig vattensköljning utföras. Därvid måste de tekniska data från respektive värmepumptillverkare beaktas. Technische Änderungen vorbehalten. SE800/80 7

8 Leveransomfång Förpackningsenhet : Exemplarisk anordning av leveransomfånget: LW 70 / LW 80 (en FÖRPACKNINGSENHEt): LW 00 TILL LW 0 (TVÅ FÖRPACKNINGSENHEtER): Förpackningsenhet : Kompakt apparatenhet med helhermetisk kompressor, samtliga för säkerheten erforderliga komponenter för övervakning av kylkretsen och slang för kondensatutlopp (ansluten till värmepumpen). Detta måste göras först: Basenhet med helhermetisk kompressor, samtliga för säkerheten erforderliga komponenter för övervakning av kylkretsen och slang för kondensatutlopp (ansluten till värmepumpen). Kontrollera, om den levererade varan har yttre skador... Kontrollera, att leveransen är komplett. Reklamera eventuella brister omedelbart. Hänvisning: Observera apparattypen. Översikt Tekniska data / leveransomfång. Luftomstyrningskåpor ( styck, vardera st per kartong) 8 SE800/80

9 FÖR FUNKTIONEN NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR Se upp! Använd endast tillbehör i originalutförande från värmepumpens tillverkare. Värme- och värmepumpregulatorer liksom styr- och sensorledningar är nödvändiga tillbehör för apparatens funktion och måste beställas separat. Först tillsammans med värme- och värmepumpregulatorer samt styr- och sensorledningar blir värmepumpen en funktionsduglig enhet. Uppställning och montage För samtliga arbeten gäller följande: Hänvisning: Följ alltid gällande lagstadgade föreskrifter för förebyggande av olycksfall, förordningar och direktiv. Fara! Endast kvalificerad fackpersonal får arbeta med uppställning och montage av värmepumpen resp värmepumpanläggningen. Hänvisning: Var uppmärksam på ljuduppgifterna för respektive apparattyp. Uppvärmnings- och värmepumpregulator (för väggmontage) Styr- och sensorledningar finns i olika längder, allt efter behov. YTTERLIGARE TILLBEHÖR Installationstillbehör (svängningsdämpare,) för luft- / vatten-värmepumpar för uppställning utomhus måste beställas separat. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Ljud samt översikten Ljudtrycksnivå. Uppställningsplats Se upp! Värmepumpen får uteslutande ställas upp utomhus. Måttskisser och uppställningsritningar för varje apparattyp. Transport till uppställningsplats För att undvika transportskador bör värmepumpen i förpackat skick med hjälp av en lyftvagn, gaffeltruck eller kran transporteras till den slutgiltiga uppställningsplatsen. Fara! Flera personer bör arbeta med transporten. Beakta värmepumpens vikt. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Allmänna apparatdata. SE800/80 9

10 Fara! Apparaten är inte fastsatt på träpallen. Apparaten kan välta under transporten! Personer eller apparaten kan bli skadade. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra tippning. Fara! Under transporten måste apparaten säkras, så att den absolut inte kan rutscha åt sidan. Se upp! Maskindelar och hydrauliska anslutningar på apparaten får på inga villkor användas för transportändamål. Se upp! De hydrauliska anslutningarna på apparaten får på inga villkor bli skadade. Se upp! Apparaten får inte lutas mer än högst (gäller åt alla håll). Uppställning Värmepumpen ska ställas upp på ett bärande, fast och vågrätt fundament. Kontrollera, att fundamentet tål värmepumpens vikt. Använd material, som motsvarar dessa krav som fundament (t ex betong, gångplattor,...). Ytan i värmepumpens luftutlopp måste vattengenomsläpplig. Se upp! Vid luftutloppet ligger lufttemperaturen ca K under omgivningstemperaturen. Under vissa klimatförhållanden kan därför ett isskikt bildas runt luftutloppet. Värmepumpen ska ställas upp så, att luften inte blåses ut i gångområden. Fara! Flera personer bör arbeta med uppställningen. Hänvisning: uppställningsritningen för respektive apparattyp måste ovillkorligen följas. Var uppmärksam på byggstorlek och minimiavstånd. Uppställningsritning för respektive apparattyp. Värmepumpen måste ställas upp så, att kopplingsskåpet (= manöversidan) alltid är åtkomlig. 0 SE800/80

11 FÖRBEREDELSER FÖR UPPSTÄLLNING LW 70 / LW80 : Lyft av förklädnaden på kopplingsskåpets sida (= manöversidan) och apparatsidan för vattenanslutningar: LW 00 TILL LW 90 : Lyft av den nedre förklädnaden på kopplingsskåpets sida (= manöversidan) och apparatsidan för vattenanslutningar: Lossa snabblåsskruvarna. Skruva 90 åt vänster. Dra bort förklädnaden nere på båda sidor snett framåt, haka ur den uppe och ställ den åt sidan på en säker plats. snabblåsskruvar nedre förklädnad Lossa snabblåsskruvarna. Skruva 90 åt vänster. Dra bort den nedre förklädnaden uppe på båda sidor snett framåt, haka ur den, och ställ den åt sidan på en säker plats. SE800/80

12 APPARATLYFT MED RÖR GÄLLER ENDAST LW 70 TILL LW 90 Värmepumparna LW till LW 90 kan lyftas upp med hjälp av ¾ rör lämpliga för apparatens egenvikt (tillhandahålls av kunden). Det finns motsvarande borrhål i apparatens ram. Hänvisning: Apparattyper fr o m LW 0... kan inte lyftas upp med hjälp av rör. Stick in rören igenom borrhålen i ramen från skåpsidan (= manöversidan). LW 70 / LW 80 : Styr rören försiktigt förbi kabelnätet och komponenterna i apparaten... För ut rören igenom borrhålen på vattenanslutningssidan. LW 70 / LW 80 : LW 00 till LW 90 : LW 00 till LW 90 : Lyft upp värmepumpen minst fyra personer tillsammans och ställ ner den på en sockel. Kontrollera, att värmepumpens grundram står plant på underlaget. Se till, att inte kabelnätet eller andra komponenter i apparaten skadas av rören. SE800/80

13 apparatlyft med kran Hänvisning: Apparater fr o m typ LW 0... måste lyftas med hjälp av kran. Ta bort pallbrädena på sidorna... C Sidovy Se upp! För lyftlinorna förbi vid sidan om fläkten. Lyftlinorna får vid belastning inte trycka mot fläkten. För igenom lyftlinorna under apparaten. Därvid måste träribbor eller reglar skjutas in mellan lyftlinorna och apparaten för att förhindra tryckskador på apparathöljet; annars kan förklädnaden monteras bort (se demontageinstruktion under Uppsättning av luftomstyrningskåpor ). Lyft upp värmepumpen med hjälp av kranen och sätt ner den på sockeln. Kontrollera, att värmepumpens grundram står plant på underlaget. A Vy framifrån (manöversida) B Sidovy Fara! Lyftlinorna får inte placeras för tätt intill varandra och inte mitt under apparaten, då kan den välta! SE800/80

14 Uppsättning av Luftomstyrningskåpor (endast vid LW till LW 0...) Varning! Roterande delar på apparaten. Av säkerhetstekniska skäl måste båda luftomstyrningskåpor monteras på apparaten, innan ytterligare arbeten utförs. Lyft av de övre förklädnadsplåtarna från apparaten... Då måste de båda skruvarna på de övre förklädnadernas nedre kant lossas. Fäll förklädnadsplåtarna framåt, haka ur dem upptill ur apparatlocket och ställ undan dem på ett säkert ställe. Så gör man: Lyft av de nedre förklädnaderna på de sidor, där kopplingsskåpet och vattenanslutningarna är monterade, såvida detta inte redan är gjort. Då måste de båda snabblåsskruvarna på de nedre förklädnaderna lossas. Fäll förklädnadsplåtarna framåt, haka ur dem ur maskinramen och ställ undan dem på ett säkert ställe. apparatlock övre förklädnader Apparatlocket var fixerat med de övre förklädnadsplåtarna. När de övre förklädnadsplåtarna är borttagna, ligger locket bara löst ovanpå. Lyft bort locket och ställ undan det. nedre förklädnader SE800/80

15 Montera luftomstyrningskåporna... Lägg på apparatlocket på ramen igen. Haka i luftomstyrningskåporna i mässingsbussningarna på apparatramens övre kant. Haka i de övre förklädnadsplåtarna i apparatlocket igen. Skruva fast plåtarna nedtill i apparatramen. ögla på luftomstyrningskåpan mässingsbussning på apparatramen Skruva fast luftomstyrningskåporna på kopplingsskåpsidan (= manöversidan) och vattenanslutningssidan i apparatramen. Då är luftomstyrningskåporna monterade. Man kan utföra montage- och installationsarbeten på apparaten och därefter sätta på förklädnadsplåtarna. (se under Elektriska anslutningsarbeten, Anslutning av styr- och sensorledningar på värmepumpsidan.) Se upp! Vid längre avbrott i arbetet måst förklädnadsplåtarna sättas på plats. SE800/80

16 Montage / Anslutning till Värmekretsen Se upp! Anslut apparaten till värmekretsen i enlighet med hydraulschemat för respektive apparattyp. Se Hydraulisk anslutning. Hänvisning: Kontrollera, att diameter och längd på värmekretsens rör är tillräckligt dimensionerade. Hänvisning: Cirkulationspumparna måste arbeta och regleras stegvis. De måste kunna prestera den för apparattypen erforderliga minsta genomströmningen av varmvatten. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets. Sätt in spärrventiler vid varmvattenutloppet (inlopp) och varmvatteninloppet (återgång) på värmepumpsidan... Hänvisning: Via de monterade spärranordningarna kan vid behov värmepumpens förångare och kondensatorer sköljas igenom. Se upp! Sköljning av kondensatorn får endast utföras av kundtjänstpersonal med legitimation från tillverkaren. Utför anslutningen av värmekretsens fasta rörsystem med svängningsdämpare. De måste installeras för att förhindra överföring av stomljud till det fasta rörsystemet. Hänvisning: Svängningsdämparekan beställas som tillbehör. LW 70 / LW 80 : Se upp! Hydraulsystemet måste utrustas med en bufferttank, vars erforderliga volym är beroende av apparattypen. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets, bufferttank. Se upp! Vid anslutningsarbeten måste apparatens anslutningsstutsar alltid säkras mot förvridning, så att kopparrören i apparatens inre inte blir skadade. Spola igenom värmekretsen grundligt, innan apparaten ansluts till värmekretsen... Hänvisning: Föroreningar och avlagringar i värmekretsen kan leda till driftstörningar. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten SE800/80

17 LW 00 / LW 0 / LW 0H : Dra kondensatvattenslangen inuti apparaten så, att den inte kommer i beröring med kylmedelrören. Kontrollera, att kondensatvattnet kan rinna ut utan att frysa. Uppställningsritning för respektive apparattyp. Värmepump-guide. Täta tomma rör på apparatsidan. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten LW 0A bis LW 0 : Kondensatutlopp Kondensatvattnet från luften måste avledas frostfritt via ett kondensatrör med minst 0 mm diameter. Vid vattengenomsläppliga underlag räcker det, om röret för kondensatvatten går minst 90 cm djupt ner i marken. Om kondensatet går ut till en dräneringsbrunn eller till avloppssystemet, måste man vara uppmärksam på, ledningarna ligger frostfritt och lutar nedåt. Kondensatet får endast ledas ut till avloppssystemet via en trattsifon, som alltid måste vara lättåtkomlig. anslutning av varmvatteninlopp (återgång) anslutning av varmvattenutlopp (inlopp) slang för kondensatvatten SE800/80 7

18 Trycksäkring Värmekretsen måste vara utrustad med en säkerhetsventil och ett expansionskärl enligt lokal standard och föreskrift. Dessutom måste påfyllnings- och tömningsanordningar, avstängningsanordningar och backventiler installeras i värmekretsen. Spillvattenventil En spillvattenventil måste ovillkorligen sättas in för att säkra minimiflödet av värmekretsens volymström igenom värmepumpen. Spillvattenventilen måste vara dimensionerad så, att minimiflödet av volymströmmen igenom värmepumpen är garanterat. Bufferttank För den hydrauliska installationen av värmepumpen krävs en bufferttank i värmekretsen. Bufferttankens erforderliga volym beräknas enligt följande formel: V bufferttank = minimiflöde av värmekretsens volymström / timme 0 Angående miniflöde av värmekretsens volymström se översikten Tekniska data / leveransomfång, kapitel Värmekrets. Vid monoenergetiska luft- / vatten-anläggningar ska bufferttanken anslutas till varmvattenutloppet (inlopp) före spillvattenventilen. Varmvattenberedning För varmvattenberedning med hjälp av en värmepump behövs utöver (parallellt med) värmekretsen också en varmvattenkrets. Vid installationen måste man vara uppmärksam på, att bruksvarmvattnet inte rinner igenom värmekretsens bufferttank. Se Hydraulisk anslutning. Tank för varmt bruksvatten Om värmepumpen ska bereda varmt bruksvatten, måste speciella tankar för varmt bruksvatten installeras i värmepumpanläggningen. Välj tankvolymen så, att den erforderliga mängden varmt bruksvatten också finns till förfogande under EVU-spärrtiden. Hänvisning: Värmeväxlarens yta i varmvattentanken måste vara så dimensionerad, att värmepumpens uppvärmningseffekt överförs med minsta möjliga spridning. Vi offererar gärna en tank för varmt bruksvatten ur vårt produktsortiment. De är optimalt anpassade till din värmepump. Hänvisning: Tankar för varmt bruksvatten måste byggas in så i värmepumpanläggningen, att de stämmer överens med anläggningens hydraulikschema. Cirkulationspumpar Se upp! Observera apparattypen. Sätt inte in reglerade cirkulationspumpar. Cirkulationspumparna för värmekrets och bruksvatten måste arbeta och regleras stegvis. 8 SE800/80

19 Elektriska anslutningsarbeten LW 00 / LW 0 / LW 0H : För samtliga arbeten gäller följande: Fara! Livsfara genom elektrisk ström! Elektriska anslutningsarbeten får uteslutande utföras av kvalificerade elektriker. Fara! Vid installation och övriga elektriska arbeten måste gällande EN-, VDE- och / eller lokala säkerhetsföreskrifter följas. Följ anslutningsföreskrifterna från din energileverantör! anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor LW 0A bis LW 0 : ELANSLUTNING Det elektriska kopplingsskåpet behöver inte öppnas för anslutning av värmepumpen till elnätet. Elanslutningen sker vid anslutningsdosorna på vattenanslutningssidan. Öppna förklädnaden, om apparaten är stängd... Förberedelser för uppställning Öppna anslutningsdosorna... LW 70 / LW 80 : anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor Anslut elkablarna till anslutningsdosorna... Stäng anslutningsdosorna... För elkablarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till säkringslådan... Anslut elkablarna till strömförsörjningen. anslutningsdosa för elvärmeelement anslutningsdosa för kompressor Se upp! Försäkra dig om lastinmatningen roterar åt höger (kompressor). Om kompressorn arbetar med fel rotationsriktning, kan den få allvarliga skador, som inte går att reparera. SE800/80 9

20 Se upp! Värmepumpens energiförsörjning måste ovillkorligen vara utrustad med en trepolig säkerhetsautomat med minst mm kontaktavstånd. Var uppmärksam på utlösningsströmstyrkan. Översikt Tekniska data / leveransomfång, kapitel Elektrik. ANSLUTNING AV STYR- OCH SENSORLEDNINGAR TILL VÄRMEPUMPEN Förbindelsen mellan värmepumpen och regulatorer för uppvärmning och värmepumpen etableras via styr- och sensorledningar. Anslutningen sker till det elektriska kopplingsskåpet på värmepumpens skåpsida (= manöversidan). Fara! Livsfara genom elektrisk ström! Apparaten måste vara spänningsfri. LW 70 / LW 80 : Lossa fästskruvarna till det elektriska kopplingsskåpet inuti apparaten... Häng upp det elektriska kopplingsskåpet i ursparningarna på apparatramen. Se upp! Tippa inte det elektriska kopplingsskåpet. 0 SE800/80

21 Skruva fast styr- och sensorledningarna på de båda insticksuttagen på det elektriska kopplingsskåpets baksida. När styr- och sensorledningarna är anslutna, ska det elektriska kopplingsskåpet sättas fast på sin ursprungliga plats. LW 00 till 0 : Skruva fast styr- och sensorledningarna på de båda insticksuttagen på det elektriska kopplingsskåpets sida. För ut styr- och sensorledningarna ur apparaten... Hänvisning: För att det elektriska kopplingsskåpet vid en eventuell service ska kunna hakas av igen, måste styr- och sensorledningar i värmepumpen ha cirka cm extra längd tillgodo. Dra styr- och sensorledningarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen. Styr- och sensorledningarna måste anslutas till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen i enlighet med kopplingsschemat och kretsscheman för respektive apparattyp. kopplingsscheman och kretsscheman för respektive apparattyp. Dra styr- och sensorledningarna inuti apparaten igenom den för ändamålet avsedda kabelkanalen fram till vattenanslutningssidan... Läs driftinstruktionen för regulatorer för uppvärmning och värmepump. Täta tomma rör på apparatsidan... Skruva fast förklädnadsplåtarna på värmepumpen. Hänvisning. Elvärmeelementet är från fabrik anslutet till klämma kw (9 kw). Det kan kopplas om till kontaktor K (K) med () resp kw ( kw).. Ytterligare uppgifter finns på etiketten på elvärmeelementet. kabelkanal för styr- och sensorledningar För ut styr- och sensorledningarna ur apparaten... Hänvisning: För att det elektriska kopplingsskåpet vid en eventuell service ska kunna hakas av igen, måste styr- och sensorledningar i värmepumpen ha cirka cm extra längd tillgodo. Dra styr- och sensorledningarna i skyddsrör fram till byggnadens genomföring och därifrån vidare till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen. SE800/80

22 Styr- och sensorledningarna måste anslutas till regulatorerna för uppvärmning och värmepumpen i enlighet med kopplingsschemat och kretsscheman för respektive apparattyp. kopplingsscheman och kretsscheman för respektive apparattyp. Läs driftinstruktionen för regulatorer för uppvärmning och värmepump. Påfyllning och avluftning av anläggningen Påfyllning och avluftning av värmekretsen... Öppna också avluftningsventilen på värmepumpens kondensator. Avlufta kondensatorn... Täta tomma rör på apparatsidan... Skruva fast förklädnadsplåtarna på värmepumpen... Stick in de nedre förklädnadsplåtarna snett i apparatramen, fäll dem mot apparaten och skruva fast dem med snabblåsskruvarna... Isolering av hydrauliska anslutningar Värmekretsens svängningsdämpare och fasta rörsystem utomhus måste isoleras. Hänvisning: Isoleringen ska utföras enligt lokala standarder och direktiv. Värmekretsens fasta rörsystem utomhus måste ligga under frostgränsen. Nu är apparaten stängd. SE800/80

23 Idrifttagning Så gör man: Fara! Apparaten får endast tas i drift med fastsatta luftomstyrningskåpor och slutna förklädnadsplåtar. Gör en grundlig installationskontroll och följ grovchecklistan punkt för punkt... Idrifttagning av värmepumpanläggningen utförs av kundtjänstpersonal med auktorisation från tillverkaren. Den är kostnadsbelagd! Säkerhetstermostat På elvärmeelementet finns en säkerhetstermostat inbyggd (beroende på apparattyp). Om värmepumpen har stannat, eller det har kommit in luft i anläggningen, måste man kontrollera om reset-knappen på säkerhetstermostaten har hoppat ur. Tryck in den vid behov. Grovchecklista. Genom installationskontrollen förebygger du skador på värmepumpanläggningen, som kan uppstå till följd av felaktigt utförda arbeten. Du måste förvissa dig om, att... högerrotation vid lastinmatning (kompressor) är säkerställd. uppställning och montage av värmepumpen är utförda i enlighet med driftinstruktionen. alla elektriska installationer är korrekt och fackmässigt utförda. en -polig säkerhetsautomat har installerats för kompressorn. Den måste ha minst mm kontaktöppningsavstånd. Värmekretsen ska vara genomspolad, påfylld och grundligt avluftad. alla slider och avstängningsorgan i värmekretsen är öppna. alla rörsystem och komponenter i anläggningen är täta. Fyll i färdigställningsintyget för värmepumpanläggningen noggrant och skriv under det... Färdigställningsintyg för värmepumpanläggningar. reset-knapp på elvärmeelementets säkerhetstermostat reset-knapp Inom Tysklands gränser: Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanläggningar till tillverkarens kundtjänstavdelning... Utanför Tysklands gränser: Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanläggningar till tillverkarens samarbetspartner på din ort... Översikt Kundtjänst. SE800/80

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerande luft/vatten-värmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerande luft/vatten-värmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 85 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 500M Modulerande luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer