DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1138-1 031047 LEK"

Transkript

1 DEH 0/DEH SE Installatörshandbok EK GB Installer manual DE Installateurhandbuch IHB - 00

2

3 Svenska, Installatörshandbok - DEH 0/DEH SE Allmänt OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. Innehåll st Rak koppling st st T-rörskoppling addomat typ N inkl cirkulationspump (endast DEH 0) TÄNK PÅ! Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. st st st Elkoppling tillbehör Dockningsrör Returrör Detta tillbehör används till F0/F0 för att möjliggöra inkoppling och styrning av externa värmekällor enligt nedan: DEH 0 Vedpanna Oljepanna Multifunktionstank DEH Gaspanna Värmepumpen ventilerar byggnaden samt återvinner värme ur ventilationsluften. Värmen används för uppvärmning av byggnaden samt beredning av tappvarmvatten. Normalt sker extra effekttillskott via värmepumpens elpatron i de fall värmepumpens effekt inte är tillräcklig. Med ovanstående alternativ sker detta effekttillskott istället med hjälp av externa värmekällor. Om effekt inte finns tillgänglig i den externa värmekällan kopplas elpatronen i värmepumpen automatiskt in. För att kunna docka till en extern värmekälla måste värmepumpen kompletteras med två stycken dockningsrör, vilka ingår i dockningssats DEH 0/DEH. OBS! Då detta tillbehör är installerat och aktiverat begränsas temperaturen i värmepumpens kärl till ca 0 C. Därför skall inte temperaturinställningar avseende varmvatten eller värme över 0 C göras. st st Temperaturgivare (endast DEH 0) Motstånd (endast DEH ) Komponentplacering AA-S AA-X EK AA FC AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FC Automatsäkring X AA AA-X AA-X AA-X Anslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort Anslutningsplint, givare och extern blockering Anslutningsplint, kommunikation Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä AA-S AA-F DIP-switch Finsäkring Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -.

4 SE Röranslutningar För att förbereda F0/F0 för en extern värmekälla behöver man bifogad rörsats bestående av två X-rör med tillhörande rak klämringskoppling (dockningsrör) och en T-rörskoppling (returrör). Vid nyinstallation, gå direkt till punkt.. Ställ värmepumpens strömställare i läge 0 och tag bort frontluckan.. Stäng av avstängningsventilen för framledning i radiatorkretsen (QM).. Stäng av avstängningsventilen för returledning i radiatorkretsen (QM).. Släpp ut trycket i pannan genom att öppna säkerhetsventilen (F) försiktigt. (Ratten vrids moturs för att öppna.). Töm pannan genom (F), ställ avluftningsventilen (QM0) i öppet läge för lufttillförsel.. Plocka bort befintlig koppling (X) och montera dit medföljande dockningsrör, samt därefter medföljande rak koppling.. Plocka bort befintlig vinkelkoppling (se bild nedan) och montera dit medföljande returrör, samt därefter medföljande T-rörskoppling.. Anslut inkommande rör från den externa värmekällan till den lediga anslutningen i dockningsröret (A) och returledningen till den lediga anslutningen i T- rörskopplingen (B). A B EK

5 -X -X -X -X 0 0 -X 0 0 -X -X0 -X N -X0 -X N -X -X SE Elinkopplingar OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. A B GND AA-X Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av F0/F0. Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. AA-X A B GND A B GND -X 0V 0Hz N AA-X A B GND A B GND Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig.

6 N N N N N SE Anslutning av givare/motstånd Panngivare (BT) Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X:. OBS! Endast för DEH 0. Apparatlåda Externt Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. AA-X -X TÄNK PÅ! Skarvning av givarkabeln ska uppfylla IP. Anslut givaren till AA-X:-. -X -X -X -X0 -X -X -X0 -X N N GP -X -X -X -X0 -X -X 0 Anslutning av styrning gaspanna Anslut styrningen av gaspanna till AA-X: och X0. Innan inkoppling skall frånskiljare avlägsnas från de båda plintarna på X0. AA Apparatlåda Externt Motstånd (RA) -X -X -X -X -X OBS! Endast för DEH. Anslut motståndet till AA-X:-. -X0 -X -X0 Gaspanna -X -X -X -X Extern blockering En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillbehöret. När kontakten sluts blockeras tillbehöret. -X0 -X 0 OBS! Om motståndet inte monteras kommer larm "givarfel: BT" visas i displayen. -X -X -X -X0 -X -X 0

7 SE Systemprinciper Förklaring AA Tillbehörskort AA Kontrollenhet BT Temperaturgivare, panna BT Temperaturgivare, solslinga CM Expansionskärl CP Ackumulatortank EB00 Värmepump EM Olje-, gas-, pellets-, eller vedpanna EP Solpanel F Säkerhetsventil, värmebärare GP addpump, extern värmekälla GP addning av värmepump (addomat typ N) GP addning av vedpanna (addomat ) QN0 Reglerventil RM Backventil Dockning vedpanna Vid dockning av vedpanna/ackumulator till värmepumpen måste tillses att inkommande vattentemperatur från vedpanna/ackumulator till värmepumpen inte överstiger 0 C. Detta åstadkoms lämpligen genom att montera in en temperaturbegränsarutrustning addomat typ N, vilken ingår i dockningssats DEH 0. Det är också viktigt att laddningsflödet inte överstiger 00 l/h då detta, såväl som hög temperatur, påverkar värmepumpsdriften negativt. Den i principschemat inritade utrustningen addomat förhindrar att kallt ackumulatorvatten förs in i vedpannan med därpå följande kondensrisk. Denna utrustning säljs inte av NIBE. Elpatronstyrningen i värmepumpen skall nu istället styra cirkulationspumpen mellan ackumulatorn och värmepumpen. Detta innebär att symbolen för elpatron visas i displayen när tillsatseffektbehov föreligger. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM

8 SE Dockning oljepanna Vid dockning av oljepanna till värmepumpen måste tillses att inkommande vattentemperatur från oljepannan till värmepumpen inte överstiger 0 C. Detta åstadkoms lämpligen genom att montera in temperaturbegränsarutrustning addomat typ N, vilken ingår i dockningssats DEH 0. Det är också viktigt att laddningsflödet inte överstiger 00 l/h då detta såväl som hög temperatur påverkar värmepumpsdriften negativt. Elpatronstyrningen i värmepumpen skall nu istället styra cirkulationspumpen mellan oljepannan och värmepumpen. Detta innebär att symbolen för elpatron visas i displayen när tillsatseffektbehov föreligger. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CM -EM -BT

9 SE Dockning multifunktionstank Med multifunktionstank menas här en ackumulatortank vars vatten värms upp från olika värmekällor, exempelvis pelletskamin och solfångare. Det måste tillses att inkommande vattentemperatur från tank till värmepump inte överskrider 0 C. Detta åstadkoms lämpligen genom att montera in temperaturbegränsarutrustning addomat typ N vilket ingår i dockningssats DEH 0, respektive blandningsventil för tappvattnet. Det är också viktigt att laddningsflödet inte överstiger 00 l/h då detta, såväl som hög temperatur, påverkar värmepumpdriften negativt. Den i principschemat inritade utrustningen addomat förhindrar att kallt ackumulatorvatten förs in i vedpannan (eller liknande) med därpå följande kondensrisk. Denna utrustning säljs inte av NIBE. Elpatronstyrningen i värmepumpen skall nu istället styra cirkulationspumpen mellan ackumulatortanken och värmepumpen. Detta innebär att indikering för elpatron visas i displayen när tillsatseffektbehov föreligger. -EP -EB00 -AA -AA -GP -GP -RM -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM -F -BT

10 SE Dockning gaspanna Vid dockning av gaspanna till värmepumpen måste tillses att inkommande vattentemperatur från gaspannan till värmepumpen inte överstiger 0 C. Ställ därför gaspannans termostat på 0 C. Det är också viktigt att laddningsflödet inte överstiger 00 l/h då detta, såväl som hög temperatur, påverkar värmepumpsdriften negativt. Elpatronstyrningen i värmepumpen skall nu istället styra cirkulationspumpen i gaspannan. Detta innebär att symbolen för elpatron visas i displayen när tillsatseffektbehov föreligger. -EB00 -AA -EM 0

11 SE Aktivering av DEH 0/DEH Aktiveringen av DEH 0/DEH kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte aktiverar DEH 0/DEH via startguiden kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F0/F0. TÄNK PÅ! Värmepumpens mjukvara skall vara programvaruversion 00 eller senare. Om så inte är fallet, skall en uppdatering av mjukvaran göras. Uppdatering finns tillgänglig på alternativt på USB-minne.

12 GB English, Installer manual - DEH 0/DEH General NOTE This symbol indicates danger to machine or person. Contents x Straight connection x x T-coupling addomat type N incl circulation pump (only DEH 0) Caution This symbol indicates important information about what you should observe when maintaining your installation. x x x Electrical connection accessory Docking pipe Return pipe This accessory is used for F0/F0 to enable connection and control of external heat sources as follows: DEH 0 Wood-fired boiler Oil boiler Multifunction tank x Temperature sensor (only DEH 0) x Resistor (only DEH ) Component positions DEH Gas boiler The heat pump ventilates the building and recovers energy from the ventilation air. The heat is used to heat the building and the hot water. Normally additional output occurs via the heat pump s immersion heater in the event that the heat pump output is not sufficient. The above alternative gives this additional output using external heat sources. If the power is not available in the external heat source the immersion heater is automatically engaged. In order to dock an external heat source the heat pump must be supplemented with two docking pipes, which are included in the docking kits DEH 0/DEH. NOTE When this accessory is installed and activated the temperature in the heat pumps vessel is limited to about 0 C. Therefore, temperature settings regarding hot water or heating must not exceed 0 C. AA-S AA-X EK AA FC AA-X AA-F AA-X X Electrical components FC Miniature circuit-breaker X AA AA-X AA-X AA-X Terminal block, power supply Accessory card Terminal block, sensors and external blocking Terminal block, communication Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay AA-S AA-F DIP switch Fine-wire fuse Designations in component locations according to standard IEC - and -.

13 GB Pipe connections To prepare F0/F0 for an external heat source, the supplied pipe kit is required, which contains two X pipes with accompanying straight compression ring coupling (docking pipe) and a T-pipe coupling (return pipe). For new installation, go straight to point.. Set the heat pump switch to "0" and remove the front cover.. Close the shut off valve for the flow line in the radiator circuit (QM).. Close the shut off valve for the return line in the radiator circuit (QM).. Release the pressure in the boiler by opening the safety valve (F) carefully. (The knob is turned anticlockwise to open).. Drain the boiler through (F), set the vent valve (QM0) in the open position for air supply.. Remove the existing connection (X) and install the supplied docking pipe, and then the supplied straight connection.. Remove the existing angled coupling (see image below) and install the supplied return pipe, and then the supplied T-pipe coupling.. Connect the incoming pipe from the external heat source to the free connection in the docking pipe (A), and the return pipe to the free connection in the T-pipe coupling (B). A B EK

14 -X -X -X -X 0 0 -X 0 0 -X -X0 -X N -X0 -X N -X -X GB Electrical connections NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. A B GND AA-X The heat pump must not be powered when installing F0/F0. The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook. Connecting the supply AA-X A B GND A B GND Connect the power supply to terminal block X as illustrated. -X 0V 0Hz N AA-X A B GND A B GND Connecting communication This accessory contains an accessories card (AA) that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block AA-X). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following cards must be connected in series with the previous card. Use cable type iyy, EKKX or similar.

15 N N N N N GB Connecting sensors/resistors Boiler sensor (BT) Connection of the circulation pump (GP) Connect the circulation pump (GP) to AA-X: (0 V), AA-X: (N) and X:. NOTE Only for DEH 0. Unit box External Use cable type iyy, EKKX or similar. AA-X -X Caution Sensor cable splicing must fulfil IP. Connect the sensor to AA-X:-. -X -X -X -X0 -X -X -X0 -X N N GP -X -X -X -X0 -X -X 0 Connecting gas boiler control Connect gas boiler control to AA-X: and X0. Prior to connection, remove the contact breaker from both terminals on X0. Unit box External AA Resistor (RA) -X -X -X -X -X NOTE Only for DEH. -X0 -X Gas boiler Connect the resistor to AA-X:-. -X0 -X -X -X -X0 -X -X External blocking A contact (NO) can be connected to AA-X:- to block the accessory. When the contact closes, the accessory is blocked. 0 -X -X -X -X -X0 -X NOTE If the resistor is not installed alarm "Sensor flt: BT" will be displayed. 0

16 GB System principles Explanation AA Accessory card AA Control unit BT Temperature sensor, boiler BT Temperature sensor, solar coil CM Expansion vessel CP Accumulator tank EB00 Heat pump EM Oil, gas, pellet or wood boiler EP Solar panel F Safety valve, heating medium GP Charge pump, external heat source GP Charging heat pump (addomat type N) GP Charging of wood fired boiler (addomat ) QN0 Control valve RM Non-return valve Docking wood boiler When docking a wood boiler/accumulator to the heat pump it must be ensured that the incoming water temperature from the wood boiler/accumulator to the heat pump does not exceed 0 C. This is most appropriately achieved by installing temperature limiting equipment "addomat type N". which is part of docking kit DEH 0. It is also important that the charge flow does not exceed 00 l/h otherwise this, as well as the high temperature, can affect the heat pump operation negatively. The "addomat " in the outline diagram prevents cold accumulator water from being transferred to the wood boiler with the ensuing risks of condensation. This equipment is not sold by NIBE. The immersion heater control in the heat pump must instead control the circulation pump between the accumulator and the heat pump. This means that the symbol for the immersion heater is shown in the display when there is a need for additional output. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM

17 GB Docking oil boiler When docking an oil boiler to the heat pump it must be ensured that the incoming water temperature from the oil boiler to the heat pump does not exceed 0 C. This is most appropriately achieved by installing temperature limiting equipment "addomat type N". which is part of docking kit DEH 0. It is also important that the charge flow does not exceed 00 l/h otherwise this, as well as the high temperature, can affect the heat pump operation negatively. The immersion heater control in the heat pump must instead control the circulation pump between the oil boiler and the heat pump. This means that the symbol for the immersion heater is shown in the display when there is a need for additional output. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CM -EM -BT

18 GB Docking multifunction tank Multifunction tank means an accumulator tank whose water is heated by different heat sources, for example pellet stove and solar panels. It must be ensured that the incoming water temperature from the tank to the heat pump does not exceed 0 C. This is most appropriately achieved by installing temperature limiting equipment "addomat type N". which is part of docking kit DEH 0, respectively mixing valve for domestic water. It is also important that the charge flow does not exceed 00 l/h otherwise this, as well as the high temperature, can affect the heat pump operation negatively. The "addomat " in the outline diagram prevents cold accumulator water from being transferred to the wood boiler (or similar) with the ensuing risks of condensation. This equipment is not sold by NIBE. The immersion heater control in the heat pump must instead control the circulation pump between the accumulator tank and the heat pump. This means that the symbol for the immersion heater is shown in the display when there is a need for additional output. -EP -EB00 -AA -AA -GP -GP -RM -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM -F -BT

19 GB Docking, gas boiler When docking a gas boiler to the heat pump it must be ensured that the incoming water temperature from the gas boiler to the heat pump does not exceed 0 C. Set the gas boiler thermostat to 0 C. It is also important that the charge flow does not exceed 00 l/h otherwise this, as well as the high temperature, can affect the heat pump operation negatively. The immersion heater control in the heat pump must instead control the circulation pump in the gas boiler. This means that the symbol for the immersion heater is shown in the display when there is a need for additional output. -EB00 -AA -EM

20 GB Activating DEH 0/DEH Activating DEH 0/DEH can be performed via the start guide or directly in the menu system. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.. Menu system If you do not activate DEH 0/DEH via the start guide, this can be done in the menu system. Menu. - system settings Activating/deactivating of accessories. Caution Also see the Installer manual for F0/F0. Caution The heat pump software must be version 00 or later. If it is not, perform a software update. The update is available at alternatively on USB memory. 0

21 Deutsch, Installateurhandbuch - DEH 0/DEH DE Allgemeines HINWEIS! Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für Maschinen oder Personen. Inhalt St. Gerade Kupplung St. St. T-Rohrkupplung addomat Typ N einschl. Umwälzpumpe (nur DEH 0) ACHTUNG! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen, die bei der Pflege der Anlage zu beachten sind. St. St. St. Elektrischer Anschluss, Zubehör Anschlussrohr Rücklaufrohr Dieses Zubehör für F0/F0 wird zum Anschluss und zur Steuerung der folgenden externen Wärmequellen eingesetzt, siehe unten: DEH 0 Holzkessel Ölkessel Multifunktionstank DEH Gaskessel Die Wärmepumpe sorgt für eine kontrollierte Wohnraumlüftung im Haus und gewinnt Wärme aus der Abluft zurück. Die Wärme wird zur Gebäudebeheizung und Brauchwasserbereitung verwendet. Im Normalfall erfolgt eine zusätzliche Energiezufuhr über die Elektroheizpatrone der Wärmepumpe, wenn die Wärmepumpenleistung nicht ausreicht. Mit dem oben genannten Anschlusssatz wird die Energiezufuhr stattdessen über externe Wärmequellen ermöglicht. Wenn keine eistung von der externen Wärmequelle abgerufen werden kann, wird die Elektroheizpatrone in der Wärmepumpe automatisch zugeschaltet. Für den Anschluss einer externen Wärmequelle muss die Wärmepumpe mit zwei Anschlussrohren versehen werden, die im Anschlusssatz DEH 0/DEH enthalten sind (siehe oben). HINWEIS! Wenn dieses Zubehör installiert und aktiviert ist, wird die Temperatur im Wärmepumpenspeicher auf etwa 0 C begrenzt. Deshalb sollten die Temperatureinstellungen für Brauchwasser oder Wärme 0 C nicht überschreiten. St. St. Fühler (nur DEH 0) Widerstand (nur DEH ) Position der Komponenten AA-S AA-X EK AA FC AA-X AA-F AA-X X Elektrische Komponenten FC Sicherungsautomat X AA AA-X AA-X AA-X AA-S Anschlussklemme, Spannungsversorgung Zusatzplatine Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete Sperrung Anschlussklemme für Kommunikationsleitung Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais DIP-Schalter AA-F Feinsicherung Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC - und -.

22 DE Rohranschlüsse Um F0/F0 für den Anschluss einer externen Wärmequelle vorzubereiten, ist der beiliegende Rohrsatz aus zwei X-Rohren mit zugehöriger gerader Klemmringkupplung (Anschlussrohr) und einer T-Rohrkupplung (Rücklaufrohr) erforderlich. Fahren Sie bei einer Neuinstallation direkt mit Punkt fort.. Bringen Sie den Schalter der Wärmepumpe in die Stellung "0" und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.. Schließen Sie das Absperrventil für den Vorlauf im Heizkörperkreis (QM).. Schließen Sie das Absperrventil für den Rücklauf im Heizkörperkreis (QM).. assen Sie den Druck aus dem Speicher der Wärmepumpe ab, indem Sie vorsichtig das Sicherheitsventil (F) öffnen. (Drehen Sie es zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.). Entleeren Sie den Speicher der Wärmepumpe durch (F), stellen Sie das Entlüftungsventil (QM0) in die offene Stellung für uftzufuhr.. Entfernen die vorhandene Kupplung (X) und montieren Sie das mitgelieferte Anschlussrohr sowie danach die mitgelieferte gerade Kupplung.. Entfernen die vorhandene Winkelkupplung (siehe Abbildung unten) und montieren Sie das mitgelieferte Rücklaufrohr sowie im Anschluss daran die mitgelieferte T-Rohrkupplung.. Verbinden Sie das Eingangsrohr von der externen Wärmequelle mit dem freien Anschluss am Anschlussrohr (A) und die Rücklaufleitung mit dem freien Anschluss an der T-Rohrkupplung (B). A B EK

23 -X -X -X -X 0 0 -X 0 0 -X -X0 -X N -X0 -X N -X -X DE Elektrische Anschlüsse HINWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der eitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. A B GND AA-X Die Wärmepumpe darf bei der Installation von F0/F0 nicht mit Spannung versorgt werden. Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs. Anschluss der Spannungsversorgung Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X, siehe Abbildung. -X 0V 0Hz N AA-X A B GND A B GND AA-X A B GND A B GND Anschluss der Kommunikationsleitung Dieses Zubehör umfasst eine Zusatzplatine (AA), die direkt über die Eingangskarte (Klemme AA-X) mit der Wärmepumpe zu verbinden ist. Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen. Die erste Zusatzplatine ist direkt mit der Wärmepumpenklemme AA-X zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig.

24 N N N N N DE Fühler-/Widerstandsanschluss Heizkesselfühler (BT) Anschluss der Umwälzpumpe (GP) Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP) mit AA-X: (0 V), AA-X: (N) und X:. HINWEIS! Nur für DEH 0. Geräteschrank Extern Verwenden Sie Kabeltyp iyy, EKKX oder gleichwertig. AA-X -X ACHTUNG! Die Fühlerkabelverbindung muss IP entsprechen. -X -X -X -X0 -X -X -X0 N Verbinden Sie den Fühler mit AA-X:-. -X N GP -X -X -X -X0 -X -X 0 Anschluss der Gaskesselsteuerung Verbinden Sie die Gaskesselsteuerung mit AA-X: und X0. Vor dem Anschluss muss der Trennschalter von den beiden Anschlussklemmen an X0 entfernt werden. Geräteschrank Extern AA Widerstand (RA) -X -X -X -X -X HINWEIS! Nur für DEH. -X0 -X Gasheizkessel Verbinden Sie den Widerstand mit AA-X: -. -X0 -X -X -X -X0 -X -X 0 HINWEIS! Wird der Widerstand nicht montiert, erscheint der Alarm "Fühlerfehler: BT" auf dem Display. Extern geschaltete Blockierung Ein Schließkontakt (NO) kann mit AA-X:- verbunden werden, um das Zubehör zu blockieren. Beim Schließen des Kontakts wird das Zubehör blockiert. -X -X -X -X0 -X -X 0

25 DE Systemprinzipien Erklärung AA Zusatzplatine AA Regeleinheit BT Fühler, Heizkessel BT Fühler, Solarspeicher CM Ausdehnungsgefäß CP Speichertank EB00 Wärmepumpe EM Öl-, Gas-, Pellets- oder Holzkessel EP Solarkollektor F Sicherheitsventil, Heizungsmedium GP adepumpe, externe Wärmequelle GP aden der Wärmepumpe (addomat Typ N) GP aden eines Holzheizkessels (addomat ) QN0 Regelventil RM Rückschlagventil Holzkesselanschluss Beim Anschluss eines Holzheizkessels/Speichers an die Wärmepumpe ist dafür zu sorgen, dass die Wassereintrittstemperatur vom Holzheizkessel/Speicher nicht 0 C überschreitet. Dazu wird geeigneterweise eine Temperaturbegrenzungsvorrichtung addomat Typ N montiert, die im Anschlusssatz DEH 0 enthalten ist. Außerdem darf der adefluss nicht 00 l/h übersteigen. Andernfalls wird, wie auch bei einer hohen Temperatur, der Wärmepumpenbetrieb beeinträchtigt. Die auf der Prinzipskizze enthaltene Ausrüstung addomat verhindert, dass kaltes Speicherwasser in den Holzkessel geleitet wird und eine Kondensatbildung verursacht. Diese Ausrüstung ist nicht von NIBE erhältlich. Die Steuerung der Elektroheizpatrone in der Wärmepumpe übernimmt stattdessen die Regelung der Umwälzpumpe zwischen Speicher und Wärmepumpe. Demzufolge erscheint das Symbol für die Elektroheizpatrone auf dem Display, wenn ein Zusatzheizungsbedarf vorliegt. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM

26 DE Ölkesselanschluss Beim Anschluss eines Ölheizkessels an die Wärmepumpe ist dafür zu sorgen, dass die Wassereintrittstemperatur vom Ölheizkessel nicht 0 C überschreitet. Dazu wird geeigneterweise die Temperaturbegrenzungsvorrichtung addomat Typ N montiert, die im Anschlusssatz DEH 0 enthalten ist. Außerdem darf der adefluss nicht 00 l/h übersteigen. Andernfalls wird, wie auch bei einer hohen Temperatur, der Wärmepumpenbetrieb beeinträchtigt. Die Steuerung der Elektroheizpatrone in der Wärmepumpe übernimmt stattdessen die Regelung der Umwälzpumpe zwischen Ölkessel und Wärmepumpe. Demzufolge erscheint das Symbol für die Elektroheizpatrone auf dem Display, wenn ein Zusatzheizungsbedarf vorliegt. -EB00 -AA -F -GP -RM -GP -QN0 -CM -EM -BT

27 DE Anschluss des Multifunktionstanks Als Multifunktionstank wird hier ein Speichertank bezeichnet, dessen Wasser von verschiedenen Wärmequellen beheizt wird, z.b. Pelletskamin und Solarkollektor. Es ist dafür zu sorgen, dass die Wassereintrittstemperatur vom Tank zur Wärmepumpe nicht 0 C überschreitet. Dazu wird geeigneterweise die Temperaturbegrenzungsvorrichtung addomat Typ N montiert, die im Anschlusssatz DEH 0 bzw. Brauchwassermischventil enthalten ist. Außerdem darf der adefluss nicht 00 l/h übersteigen. Andernfalls wird, wie auch bei einer hohen Temperatur, der Wärmepumpenbetrieb beeinträchtigt. Die auf der Prinzipskizze enthaltene Ausrüstung addomat verhindert, dass kaltes Speicherwasser in den Holzheizkessel (o.s.ä.) geleitet wird und eine Kondensatbildung verursacht. Diese Ausrüstung ist nicht von NIBE erhältlich. Die Steuerung der Elektroheizpatrone in der Wärmepumpe übernimmt stattdessen die Regelung der Umwälzpumpe zwischen Speichertank und Wärmepumpe. Demzufolge erscheint das Symbol für die Elektroheizpatrone auf dem Display, wenn ein Zusatzheizungsbedarf vorliegt. -EP -EB00 -AA -AA -GP -GP -RM -QN0 -CP -BT -GP -CM -EM -F -BT

28 DE Gaskesselanschluss Beim Anschluss eines Gasheizkessels an die Wärmepumpe ist dafür zu sorgen, dass die Wassereintrittstemperatur vom Gasheizkessel nicht 0 C überschreitet. Stellen Sie daher den Thermostat des Gaskessels auf 0 C. Außerdem darf der adefluss nicht 00 l/h übersteigen. Andernfalls wird, wie auch bei einer hohen Temperatur, der Wärmepumpenbetrieb beeinträchtigt. Die Steuerung der Elektroheizpatrone in der Wärmepumpe übernimmt stattdessen die Regelung der Umwälzpumpe im Gaskessel. Demzufolge erscheint das Symbol für die Elektroheizpatrone auf dem Display, wenn ein Zusatzheizungsbedarf vorliegt. -EB00 -AA -EM

29 DE Aktivierung von DEH 0/DEH Die Aktivierung von DEH 0/DEH kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden. Startassistent Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü. aufgerufen werden. Menüsystem Wenn Sie DEH 0/DEH nicht per Startassistent aktivieren, können Sie dies im Menüsystem vornehmen. Menü. - Systemeinst. Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör. ACHTUNG! Siehe auch Installateurhandbuch für F0/F0. ACHTUNG! Die Wärmepumpen-Software muss Version 00 oder höher besitzen. Ist dies nicht der Fall, ist eine Aktualisierung der Software erforderlich. Eine Aktualisierung ist unter bzw. per USB-Stick verfügbar.

30 0 Elschema/Wiring diagram/elektrischer schaltplan

31

32

33

34

35

36 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F1345 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F1345 Installateurhandbuch NIBE Uplink - Nachrüstung für NIBE F1345

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1444-6 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635

Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS VOIP1211S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1125-1 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport och förvaring 5 Uppställning

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer