FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning"

Transkript

1 Utg FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan Alingsås Tel: Fax: oma-es.com

2 FOMA AW6200 Innehållsförteckning 1. Garantivillkor 2. Funktioner 3. Maskinens huvuddelar 4. Styrpanelens funktioner 5. Monteringsinstruktioner 6. Mått och dimensioner 7. Produktspecifikationer 8. Sprängskiss över delar 9. Kopplingsschema 10. Driftsinformation och försiktighetsåtgärder

3 1. Garantivillkor Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/vatten värmepump. Värmepumpen kommer att sänka dina uppvärmningskostnader och skapa en sund och behaglig inomhusmiljö året om. Värmepumpen är byggd enligt senaste tillgängliga teknologi för optimal funktion, livslängd och komfort. Garantivillkor Med vårt patenterade monteringssystem för luft/vatten värmepumpar kan du som kund, vid privat installation, montera anläggningen själv utan användning av specialverktyg eller specialkompetens, utöver det som krävs för anslutning till det befintliga vattenburna värmesystemet. På denna produkt har du vid köp som privatperson enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel. Vi lämnar 5 års kompressorgaranti. Vid garanti- eller reklamationsanspråk krävs uppvisande av inköpskvitto, ifyllt garanti och reklamationsformulär samt att produkten är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- och monteringsanvisningen. Vid drift i näringsverksamhet gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel och näringsidkaren sörjer själv för att kraven i lagar och föreskrifter efterföljs. Med FOMA:s patenterade monteringssystem har du möjligheten att spara hela eller stora delar av monteringskostnaden vid installation av produkten. Detta innebär följaktligen att du vid garanti- eller reklamationsanspråk själv ansvarig för att ta produkten till återförsäljaren eller närmsta FOMA serviceverkstad. Du kan om du önskar köpa till ett framkörningsavtal för användning vid ett eventuellt garanti eller reklamationsbehov. Avtalet gäller under hela reklamations och garantiperioden och innebär att vår servicepersonal utan kostnad kommer hem till dig och utför eventuell reparation som omfattas av garanti/reklamationsrätt. Avtalet kostar 450 kr och gäller under hela reklamations och garantiperioden om du skickar in garantikortet senast inom 7 dagar efter köpet. (Gäller fastland i Sverige, Gotland samt öar nåbara via broförbindelse.) Fyll i det färdig frankerade garantikortet (kryssa för framkörningsavtal om så önskas) och skicka det till FOMA eller fyll i det direkt på Det är mycket noga att bruks och monteringsanvisningen läses i sin helhet innan monteringen påbörjas. Följ anvisningarna noga, punkt för punkt. Det är likaså mycket viktigt att du läser denna bruksanvisning innan anläggningen tas i drift. Detta är vår garanti för att du skall känna förtroende för produkten. Vi vill att du skall bli en nöjd användare av din FOMA värmepump. Övriga villkor Vid garanti- eller reklamationsanspråk skall du kunna uppvisa kvitto alt. intyg på att fackman utfört anslutningen av anläggningens innedel till husets vattenburna system (alt. intyg på att du själv besitter erforderlig kompetens för detta). Service på anläggningen skall utförts vart 2:a år för privatpersoner och varje år vid drift i näringsverksamhet. Kontakta FOMA för servicepunkter vid val av annan servicefirma. Garanti- eller reklamationsanspråk samt beställning av garanti/reklamationsformulär ställs till FOMA Energy Save AB per tfn Utför inga reparationer på eget initiativ. Garantin förverkas vid sådan åtgärd.

4 2. Funktioner 1. Våra värmepumpar använder kylmedel av miljövänlig typ som heter R410A och det kylmedel som har ett av de högsta energieffektivitetsvärdena som finns i industrin. Det invertern avger i energi övervakas hela tiden av systemet och ändras efter yttre, inre och omgivande faktorer för att vara så energieffektiv som möjligt. Detta innebär även att energimängden in i systemet regleras konstant vilket gör invertern så energisnål som möjligt. 2. Kontrollsystemet med mikroprocessor innehåller en väl beprövad och utvecklad mjukvara som optimerar och styr gången, oavsett inre och yttre förhållanden. 3. Speciella vibrationsdämpare och bussningar gör att invertern kan gå mycket tyst både vad gäller den yttre och den inre delen. 4. Indikatorer som visar maskinens status och gör det lätt att övervaka systemet. 5. Mikroprocessorn är programmerad för att klara av att arbeta under olika spänningar från V. Mjukstartsfunktion med låg strömförbrukning vid varje kompressorstart. 6. Optimerat sleep-mode gör att invertern går tysta och behagligt under natten. 7. Auto-restart funktionen gör att invertern hittar sina gamla inställningar själv efter ett strömavbrott. Inga mer frusna ledningar! Observera! Anläggningen skall anslutas till jordat eluttag (230V, 50Hz, 10A).

5 8. Förvärmare och värmeslinga är monterade i utomhusdelen för drift i låga utetemperaturer. Dessa hjälper invertern att hålla temperaturen i utedelen, vilket minskar slitaget och ökar livslängden för kompressorn och underlättar avrinningen under avfrostningsperioderna. Funktionerna styrs elektroniskt och baseras på temperaturen utomhus. 9. Självlärande avfrostningssystem kontrollerar utomhustemperaturen och förändrar avfrostningsintervallen efter detta för en optimerad gång. 10. Programmerbar time-on och time-off funktion möjliggör tidsstyrd kontroll av systemet. 11. Akrylbelagda aluminiumflänsar på utomhusdelarna gör att regnvatten rinner av lättare och att avfrostning går fortare samt minskar risken för korrosion. 12. Värmeväxlaren är konstruerad enligt den senaste värmepumpstekniken. Genom att öka arean av rör höjer man effektiviteten av värmeavgivningen. Viktigt före installation: Tillför aldrig ström innan dragningen av rör är avslutad och systemets moduler är sammankopplade samt systemet är korrekt anslutet till luftat vattenburet system. Enheterna är tunga och aluminiumflisor/vassa kanter kan orsaka skärsår i händerna. Böj därför knäna vid lyft och använd handskar och skyddsglasögon under monteringen., Läs igenom hela bruks och monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Rörkitets ändar är försedda med plastpluggar som inte får avlägsnas förrän sammankopplingen av rören skall utföras. Åtdragning av köldmediekopplingar min 18 Nm, använd momentnyckel vid tveksamhet. Efterdrag koppling efter 24h. Kontrollera att har fått innedel och utedel med samma modellbeteckning. FOMA levererar värmepumpar med olika typer av köldmedium, kontrollera därför att märketiketterna på innedel, utedel och monteringskit är märkta med samma typ av köldmedium t.ex. R410A. Monteringskitet levereras i 3 olika längder, 3, 4 och 7m beroende på hur långt det är mellan innedel och utedel. Kontrollera att länden på ditt monteringskit överensstämmer med ditt behov. Kontrollera att du fått med alla delar i förpackningarna.

6 3. Maskinens huvuddelar Inomhusdel Elektronikbox Värmeväxlare Cirkulationspump Gasinkoppling Vätskeinkoppling Vatten utgående Elektrisk inkoppling Vatten ingående Utomhusdel Monteringskit Luftintag Utblås Vattendränering

7 4. Styrpanelens funktioner Signalmottagare På/Av (On/off) Tidsstyrd avstängning Funktionsknapp Tidsstyrd påslagning Systemåterställning sw Symbolfönster (LCD) Styrning luft eller vattentemp. Nattstyrningsfunktion Temperaturinställning Tidsinställning Värmare Teckenförklaring Symbol Betydelse Symbol Betydelse Kyldrift Värmedrift Inställd temp Effekt låg Effekt medel Effekt hög Timer på Rumstemp Timer av Nattfunktion Display

8 4. Styrpanelens funktioner 1. PÅ/AV (on/off): Den här knappen är till för att sätta på eller stänga av enheten. När du sätter igång den kommer eller att visas i kontrollens display. Om du trycker på knappen igen stängs enheten av. 2. TEMPERATUR/TID (temp/time): För att justera temperaturen använder du dig av temp + och temp. Graderna ökar respektive minskar med en grad per tryck. Time -knapparna använder du för att justera tidsinställningar. 3. DRIFT FUNKTIONER (mode): Tryck på denna knapp för att växla mellan enhetens olika funktioner. Ordningen på de olika funktionerna är: Kyla -> Värme. I kylläge är starttemperaturen 25 c och i värmeläge 25 c. (När pumpen är i varmvattenläge är starttemperaturen 42 c.) 4. NATTFUNKTION (sleep): I kyl eller värmeläge kan du trycka på sleep-knappen. När du gjort detta och temperaturen är inställd kommer pumpen att finjustera temperaturen i rummet. Tryck på samma knapp igen för att gå ur detta läge. 5. BYTE AV LUFT/VATTEN INSTÄLLNING (sw): Switch-button. Denna knapp byter läge vad gäller inställning av luft eller vattentemperatur. När indikatorlampan blinkar är det vattentemperaturen som regleras och när indikatorlampan lyser konstant är det lufttemperaturen som reglerar anläggningen från det rum styrpanelen är placerad. Temperaturspannet för luft är c och för vatten är det c. Max arbetstemperatur vatten c.

9 4. Styrpanelens funktioner 6. TIDSSTYRD PÅSLAGNING (time on) För att ställa in tiden då du vill att värmepumpen startar trycker du på knappen. Indikatorn för time-on blinkar liksom den förinställda tiden 0H:1M. Tryck på +-knappen för att öka tiden med en minut i taget, om du håller den inne mer än tre sekunder ökar tiden med en timme i taget. Detsamma händer då du trycker på (-)-knappen men då minskar tiden istället. Klockan går enligt 24h-systemet. När du ställt in tiden klart väntar du 10 sekunder och tiden sparas automatiskt. Om du vill stänga - av den automatiska påslagningsfunktionen (time-on) trycker du på knappen en gång och symbolen försvinner ur teckenfönstret. 7. TIDSSTYRD AVSTÄNGNING (time off) Avstängningsfunktionen fungerar på samma vis som påslagnings funktionen men denna funktion styr när du vill att pumpen stänger av automatiskt. I detta fall använder du knappen som ser ut så här O

10 5. Monteringsinstruktioner Märkning Del Medföljer Observation CD Styrpanel Ja F1 800um filter med dubbel isolation Nej PC Golvvärmeledningar Nej R Fyllning Nej TA Byggnadens elcentral Nej UE Utomhusdel Ja UI Inomhusdel Ja V Vattenavrinning Nej... Vattenledningar Nej Köldmedierör (Monteringskit) Tillbehör 3, 4 eller 7m Elkoppling Ja _. _. _. _ Koppl.styr.panel Ja W Vattentank (10-200L) Nej 1. Observera att anslutning till vattenburet system skall utföras av fackman. 2. Observera att köldmedierören ej får böjas med mindre än 15 cm radie. Använd gärna pappmall för att kontrollera detta. Arbeta fram böjen successivt och försiktigt. Böj absolut inte rören tvärt mot t.ex. kanten av hålet i väggen.

11 5. Monteringsinstruktioner! 1. Observera att anslutning till vattenburet system skall utföras av fackman 2. Flexibla 3/4 slangar om min 0,5m för tillkoppling till existerande värmesystem är att rekommendera.

12 5. Monteringsinstruktioner Märkning Del Medföljer Observation HP Värmeväxlare med pump Ja WE Expansionskärl (5-10L) Tillbehör AAV Automatisk avluftningsventil Nej OWT Vattentank (>30L) Nej WT Ackumulatortank (temp) Nej TW Manöverventil Nej PBV Övertrycksventil Nej FH Golvvärme Nej RA Radiator Nej HE Värmeväxlare Nej Min 15m ---- Vattenledning Nej MFV Fördelningsventil Nej Rekommenderade installationstyper (se föregående sida): Skiss A: Den här typen av installation är rekommenderad då endast varmvatten begärs. Skiss B: Om du vill använda dig av denna typ av installation behövs en liten vattentank (OWT) för att undvika kontinuerlig start och stop. Skiss C: Denna typ av installation gör du om du vill ha många användningsområden. Vattenradiatorer, vattenburen golvvärme mm. använd en fördelningsventil (MFV) i detta fall. Om du har många olika kopplingar till pumpen kan en extra cirkulationspump behöva installeras på huvudledningen.! 1. Oavsett vilken installation du väljer behövs: Expansionskärl (WE), automatisk avluftningsventil (AAV), säkerhetsventil (PBV) och filter. 2. Du måste lufta systemet innan du startar det! 3. Kontrollera mothållens position vid anslutning av köldmedierören till innedelen (skruvkopplingarna skall sitta fast ordentligt i mothållen).

13 6. Mått och dimensioner (Måttavvikelser kan förekomma, kontrollera mot dina enheter) Inomhusdel

14 6. Mått och dimensioner Utomhusdel

15 7. Produktspecifikationer Modell 6200 I För bostäder upp till 180 m2* V ektf örbr. kompl. anläggning Behovsstyrd avfrostning Värmekabel f ör avfrostning Styrsystem Ljudnivå utomhusdel Vikt inomhusdel Vikt utomhusdel Köldmedium 6200 Watt 1430 Watt Ja Ja Inverter 49 db 10,5 Kg 35 Kg R410 A Mått inomhusdel b x d x h 400 x 1 90 x 600 Mått ut omhusdel b x d x h 800 x 290 x 550 Matningsspänning Jordfelsbr ytare 230 V olt, 50 Hz, 1 0 A Krävs Inomhusdel och utomhusdel Ar t. nr Monteringskit 3 m Ar t. nr Energiklass ektf aktor 4,65** A * Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad, klimat och husets befintliga vattenburna system. ** Enligt standard EN14511 Specifikationerna kan ändras utan förvarning. För helt korrekta och uppdaterade specifikationer; kontakta FOMA Energy Save AB.

16 8. Sprängskiss över delar Inomhusdel Nr Benämning St Nr Benämning St 1 Bakpanel 1 12 Vattenpumpsstöd 1 2 Elektriskt täcklock 1 13 Vattenventil 1 3 PCB 1 14 Gasventil 1 4 Elbox 1 15 Vätskeventil 1 5 Ledningsblock 1 16 Cirkulationspump 1 6 Dragavlastare 2 17 Trycksensor 1 7 Skåp 1 18 Värmeväxlare 1 8 Genomströmningssensor 1 19 Täcklock 1 9 Lock, undersida 1 20 Lås 1 10 Ventilhållare 1 21 Kopplingsplint 1 11 Vattenpumpsclips 1 22 Vattentemperaturgivare 1

17 8. Sprängskiss över delar Utomhusdel Nr Benämning St Nr Benämning St 1 Övre kåpa 1 15 Gasventil 1 2 Utomhusfläkt 1 16 Vätskeventil 1 3 Kondensor 1 17 Kapilärrör 1 4 Handtag 1 18 Reverseringsventil coil 1 5 Skyddsgaller 1 19 Sidopanel 1 6 Främre täckplåt 1 20 Serviceplåt 1 7 Bottenplatta 1 21 Dragavlastare elkabel 1 8 Värmeslinga kondensor 1 22 Elektrisk box 1 9 Skiljeväggsplåt 1 23 Utomhus PCB 1 10 Reactor 1 24 Modul 1 11 Kompressorkappa 1 25 Kylflänsar 1 12 Kompressor 1 26 Motorfäste 1 13 Reverseringsventil 1 27 Utomhus fläktmotor 1 14 Ventilplatta 1

18 9. Kopplingsschema Inomhusdel

19 9. Kopplingsschema Utomhusdel

20 10. Driftsinformation och försiktighetsåtgärder Funktioner under drift 1. När du använder pumpen under låga utomhustemperaturer kommer pumpen att avfrosta automatiskt var 50:e minut. Avfrostningen tar mellan tre och tio minuter och tidsregleras efter behov. 2. Använd inte pumpen på värmeläge då temperaturen är över 26 c utomhus, det kan medföra att pumpen skadas. Pumpen kan komma att stanna av sig själv via överhettningsskydd. Undvik detta! Tänk på! Symtomen nedan innebär inte med säkerhet att det är fel på pumpen. Om symtomen inte försvinner efter noggrann kontroll av punkterna nedan. Kontakta FOMA Energy Save eller lokal fackman för rådgivning. 1. Ingen funktion: När enheten startar om kommer kompressorn att starta ca tre minuter senare (fördröjning). Detta är inte ett fel utan en skyddsåtgärd för kompressorn. Om enheten inte startar, kontrollera säkringar och att batterierna i manöverpanelen inte är slut. 2. Ljud: När enheten är igång kan ljud från vätskor som cirkulerar höras. Detta är inte ett fel. 3. Ej fullgod kapacitet: kontrollera så att luftinsläpp/utblås på utomhusdelen inte är igensatt. Kontrollera så att inte temperaturen står för högt i kylläge eller för lågt i värmeläge. Om det finns en annan värmekälla i närheten eller mycket folk i rummet kan detta påverka värmen. 4. Kompressorn kan inte starta upp när det står felmeddelande E4 i displayen. Detta betyder att det är för lite vatten i systemet eller för lågt tryck.

21 5. Se till att enheten är ordentligt jordad, allvarlig olycka kan ske annars och anläggningen kan skadas! 6. Bryt ej strömmen under gång. 7. Se till att utomhusdelen har god ventilation. Montera ej i garage, grund eller i uterum! Det skall vara fritt utrymme om min 4 meter framför utedelen. 8. Kontrollera utomhusdelens fästen kontinuerligt (dvs. att anläggningen är stadigt förankrad). 9. Koppla bort strömmen innan du gör rent inomhusdelen eller utomhusdelen. 10. Ställ in pumpen på lagom temperatur. För låg eller hög temperatur är inte bra för hälsan och det ökar strömförbrukningen. Foma Energy Save reserverar sig för eventuella tryckfel samt ändringar i produktens utförande. För ytterligare info ring: Lycka till med din nya värmepump!

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer