Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen, Kvinna Skaraborg 58 Ylva Carlqvist, Kvinna Skaraborg 58 Camilla Verngren, ekonomichef 58, 60 Justerare Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Justeringens plats och tid Kansliavdelningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Kjell Gustafsson Ingemar Gruvaeus Carl-Uno Olsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden... 2 Anmälan... 5 Delårsrapport Borgenslån till Levene Arena AB... 8 Bräddvattenrening vid Vedums avloppspumpstation... 9 Interpellation angående verkställande av motion Avsägelse från politiska uppdrag Lena Juhlin (KD) - samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning... 13

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Kjell Gustafsson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Mona Hellberg Wikström Håkan Svensson 1 S Fredrik Nelander 1 M Jan-Erik Wallin 1 M Cecilia Widegren Camille Maamari 1 C Ingemar Gruvaeus 1 S Carl-Uno Olsson 1 M Onni Vehviläinen 1 FP Adam Alfredsson 1 C Elof Jonsson 1 S Ros-Marie Persson 1 M Lars Gezelius 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 S Stefan Westergren 1 KD Therése Hellqvist 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Jörgen Kjellqvist 1 M Johannes Lundén 1 C Irene Karlsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Bengt-Åke Svensson 1 SD Arvid Larsen 1 M Marie Pehrsson 1 S Yvonne Breman Lina Persson 1 M Thore Svenson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 S Alexandra Gustafsson 1 V Ulla Bengtegård 1 M Per Gunnarsson 1 S Petra Sahlström 1 KD Lena Juhlin Johan Olsson 1 MP Sten Sundvall 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Gabriela Bosnjakovic 1 FP Ingvar Lund 1 C Ulla Johansson 1 S Bengt Karlsson 1 M Bengt Onsjö 1 S Heidi Hansen 1 M Linda Carlson 1 S Rezkar Mohamad Mikael Hernborg 1 M Roland Edvardsson 1 S Åsa Olsson 1 M Alexander Larsson 1 SD Sven Wikström 1 FP Tobias Fahlqvist Stig Gleisner 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Namn Närvaro M Camille Maamari M Håkan Svensson M Gunilla Levén M Herman Bynke M Inger Olsson M Lennart Haglund M Inger Hultén C Håkan Karlsson C Henric Dahlin C Inger Gustafsson FP Nina Gleisner FP Stig Gleisner KD Thomas Andrén KD Johan Olsson S Lina Persson S Mikael Hernborg S Christina Engblom

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Namn Närvaro S Jan-Erik Idsjö S Eli Abadji S Margareta Rezkar S Monica Jäger V Roger Strömberg V Christina Hagberg MP Jennie Sundvall MP Solweig Andersson SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 0

8 Kommunfullmäktige KF 58 Informationsärenden Kvinna Skaraborg, projekt Budkavle för jämställdhet Louise Clausen och Ylva Carlqvist från Kvinna Skaraborg informerar om föreningens arbete. Föreningen finansieras med medel från Tillväxtverket och stöttning av EDCS (=jämställdhet och mångfald i Skaraborg) Föreningen bildades för 20 år sedan och har partipolitiskt obundet arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män och för regional utveckling av Skaraborg. Med jämställdhet mellan uppnå de fyra jämställdhetspolitiska målen: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I alla kommuner har bjudits in till en diskussionskväll. I Vara fick följande punkter flest röster för att Vara ska nå jämställdhet och bli en attraktiv kommun för både kvinnor och män. Höj löner och status inom typiska kvinnoyrken/höj lönerna i vården Inför föräldraledighet som merit vid anställning Rekryteringen till gymnasieskolan/icke könsinriktade utbildningar på gymnasiet. Förebilder. Omsättning på posterna i politiken. Företag besöker skolor med olika inriktningar och talar om sina olika kompetenser som behövs och att alla kan. Som avslutning överlämnas en budkavle för jämställdhet Kommunens inomhusbad (Dnr 25/2009) Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander informerar om läget för inomhusbaden. Nästegårdsbadet Upprustningen av Nästegårdsbadet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: Målning och vissa takkompletteringar i omklädningsdel

9 Kommunfullmäktige Etapp 2: Ändrad bassäng och tätning av denna, ljudabsorbering för bättre ljudklimat, igensättning av visa fönster och målning av kvarvarande, rutschbana eller annan lek enligt senare redovisning Etapp 3: Flyttning av avfuktning och ventilation från nuvarande Allébad. Etapperna 1-2 kommer att genomföras direkt efter simskolan 2013 och pågå i ca 20 veckor medan etapp 3 kommer att genomföras år Varabadet I beskrivningen av detaljplanen, som är utställd t.o.m. den 2 november, föreslås att badhusbyggnaden spegelvänds. Detta för att ge minskade värmekostnader och för att kunna nyttja befintlig parkering i oförändrat skick tills ett eventuellt hotell byggs. Förhandlingar förs med Vara SK för att få fram ett avtal. Tidsplan Entreprenadförfrågan annonserades Senaste dag för anbudsinlämning Utvärdering av anbud Presentation för styrgruppen Före jul 2012 Entreprenörskontrakt upprättas Detaljprojektering Månadsskiftet mars/april 2013 September 2014 Byggstart Färdig anläggning Eventuella bantningspaket Om inte anslagna medel räcker, har styrgruppen fastslagit att anläggningen ska bantas enligt följande turordning: 1. Huvudbassäng minskas från sex till fyra banor 2. Enklare material 3. Utomhusdel vid relaxavdelningen tas bort. Målsättningen är att ekonomin ska hållas och om inte föreslagna bantningspaket skulle räcka återgår frågan till kommunfullmäktige Sammanträdet ajourneras klockan

10 Kommunfullmäktige Budgetförutsättningar (Dnr 22/2012) Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetförutsättningarna inför Invånarantalet beräknas till år Underskottet för 2013 beräknas nu till 8,6 miljoner kronor bl.a. på grund av lägre skatteintäkter. Efter att kommunfullmäktige tog beslut om budgetramar den 18 juni, har det skett ett antal justeringar mellan nämnderna. Investeringsbudgeten för 2013 ligger enligt budgetramarna på 49 miljoner kronor. 90 miljoner kronor beräknas ombudgeteras från 2012, vilket innebär en total investeringsbudget på 139 miljoner kronor. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till -1,1 % år 2013 (engångsbelopp till verksamhetsutvecklingen 2013 på 12,4 miljoner kronor ingår) Förvaltningen planerar att ta upp långfristiga lån både år 2013 och Pensionsskulden ökar inte. Kommunfullmäktige kommer att behandla hela budgetförslaget vid sammanträdet den 29 november.

11 Kommunfullmäktige KF 59 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans

12 Kommunfullmäktige KF 60 KS 199 AU 140 Dnr 103/2012 Dpl 042 Delårsrapport 2012 Beslut Kommunfullmäktige tar emot delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen och revisorernas uttalande över delårsrapporten. Bilagor: Delårsrapport och revisorernas uttalande. Beskrivning En delårsrapport måste enligt redovisningslagen tas fram minst en gång per år. Delårsrapportens syfte är att ge kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunledning, nämnder och förvaltningar en prognos över det förväntade årsresultatet. Den ska även ligga till grund för styrning och planering av verksamheten, påvisa uppkomna eller befarade avvikelser samt initiera åtgärder för att korrigera dessa. I delårsrapporten ingår hela koncernen, det vill säga även bolagen. En delårsrapport för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen per den 31 augusti 2012 har upprättats. Bildningsnämnden har redovisat vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen till kommunfullmäktige. 2. Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans. 3. I samråd med ekonomichefen beslutas att återbetalningen från AFA redovisas som en resultatstörande post i bokslutet. Kommunfullmäktiges behandling Ekonomichef Camilla Verngren redovisar prognosen för 2012 års driftsresultat för nämnderna, vilket enligt tertialuppföljningen visar på ett beräknat underskott i förhållande till budget på ca 5,8 miljoner kronor (mnkr). Prognosen för 2012 års investeringar är 83,4 mnkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 91 miljoner kronor. Sammanfattande kommentar Kommunens resultat för 2012 beräknas bli 19 mnkr (med fullfonderingsmodellen) jämfört med -0,6 mnkr år Detta betyder att resultatet i för-

13 Kommunfullmäktige hållande till skatteintäkter och generella statsbidrag då uppgår till 2,6 % för Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet såväl med blandad redovisningsmodell som med fullfonderingsmodell. De två finansiella målen bedöms bli uppfyllda under innevarande år. Nivån på den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) förbättras till 30,7 %. Kommunen har ingen långfristig låneskuld. Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen och har återlånats i sin helhet. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S), bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson (S), socialnämndens ordförande Stefan Westergren (S) och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bengt-Olof Fredén (C) informerar om de större händelserna inom respektive nämnd/styrelse. Revisor Göran Persson föredrar revisorernas uttalande över delårsrapporten. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I ärendet yttrar sig även Jan-Erik Wallin (M) och Marie Pehrsson (M).

14 Kommunfullmäktige KF 61 KS 201 AU 139 Dnr 134/2009 Dpl 821 Borgenslån till Levene Arena AB Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige godkänner upprättat borgensavtal med Levene Arena AB. Bilaga Bakgrund Levene Arena AB har ansökt om kommunal borgen för ett lån, enligt en tidigare överenskommelse. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010, 62, följande: 1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal med Levene Arena AB. 2. Kommunfullmäktige beviljar Levene Arena AB under bildande ett räntefritt investeringslån på 6 miljoner kronor för uppförande av en idrottshall i Levene. 3. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett 20-årigt lån på högst 1,5 miljoner kronor. 4. Beslutet gäller under förutsättning att avtal mellan kommunen och huvudmannen som reglerar villkoren för lån och borgen till bolaget undertecknats innan utgången av Beredning Levene Arena AB har inte behövt utnyttja möjligheten till kommunal borgen hittills och därför har inte något borgensavtal tecknats före utgången av Eftersom bolaget nu har lämnat in en ansökan, har ett förslag till borgensavtal upprättats av ekonomichef Camilla Verngren. Kommunstyrelsens behandling Levene Arena ABs ansökan om borgen uppfyller de krav som kommunen ställde Därför ser kommunstyrelsen inget hinder för att godkänna ansökan, men anser att frågan bör beslutas av kommunfullmäktige.

15 Kommunfullmäktige KS 62 KS 207 TU 74 Dnr 15/2012 Dpl 351 Bräddvattenrening vid Vedums avloppspumpstation Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige omdisponerar 5 miljoner kronor från bräddvattenrening i Kvänum i 2013 års investeringsplan till anläggning för bräddvattenrening i Vedum. Bakgrund Sedan 1985 överförs avloppsvattnet från Vedums tätort till avloppsreningsverket i Vara via en pumpstation vid gamla reningsverket. Vid kraftiga regnväder ökar flödet till pumpstationen på grund av inläckande dagvatten. Kapaciteten på avloppsledningen till Vara räcker då inte till, utan viss del av flödet måste bräddas ut i Viskebäcken. Kommunen har ålagts av länsstyrelsen att åtgärda läckaget, men det har visat sig vara mycket svårt att lokalisera bristerna i ledningsnätet. En ombyggnad av hela ledningsnätet är komplicerad och kostsam, varför detta inte är något alternativ. Ett annat alternativ är rening av bräddvattnet vid avloppspumpstationen, en lösning som har accepterats av länsstyrelsen. Beskrivning VA-enheten har projekterat för och begärt in anbud på en anläggning för rening av bräddvatten vid avloppspumpstationen i Vedum. Totalkostnaden för projektet har beräknats till drygt 9 miljoner kronor. I 2012 års investeringsbudget har 4 miljoner kronor anvisats till projektet i Vedum. I investeringsplanen för 2013 finns 5 miljoner kronor avsatta för åtgärder vid reningsverket i Kvänum. Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige omdisponerar de 5 miljoner kronorna från Kvänum till Vedum. Totalt finns då 9 miljoner kronor anvisat till projektet i Vedum. Tekniska utskottets beslut 1. Tekniska utskottet uppför en anläggning för bräddvattenrening vid avloppspumpstationen i Vedum samt begär att kommunfullmäktige omdisponerar 5 miljoner kronor enligt förslag för att projektet ska kunna verkställas. 2. Tekniska utskottet uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att verkställa entreprenaden när omdisponeringen beviljats.

16 Kommunfullmäktige KF 63 Dnr 165/2012 Dpl 141 Interpellation angående verkställande av motion Beskrivning Tobias Fahlqvist, Camilla Börjesson, Ingvar Lund och Adam Alfredsson (FP) har lämnat in följande interpellation till socialnämndens ordförande Stefan Westergren (S) och bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson (S): Den 18 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Vara kommun att bifalla en motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken: Motion om att utveckla ungdomars sommarjobb i Vara kommun till att innefatta möjligheten att starta företag (Dnr 154/2010, KF 15). Motionen innehåller tydligt riktlinjer för hur genomförandet skall gå till och med en tydlig medelsanvisning. Enligt kommunlagen 3 kap. 14 skall nämnderna ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. Detta innebär att nämnderna inte får undvika från ett verkställande, trots det går emot den personliga viljan hos tjänstemän och politiker. Detta system är grundbulten i den kommunala demokratin, eftersom makten ligger hos det folkvalda parlamentet. Motionen har än inte verkställts av bildnings- och socialförvaltningen så som fullmäktige uppdrog dem att göra. Eftersom ingen anledning motiverats till fullmäktige frångår de båda nämndsordförandena lagstiftningen på området. Detta bör vara intressant för kommunens revisorer att titta närmare på, om verkställande inte sker. Folkpartiet interpellerar nu i frågan. Varför nämndsordförande ställt sig över kommunallagen och inte verkställt motionen? Kommunfullmäktiges behandling Bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson och Stefan Westergren ger följande svar på interpellationen: Svar på interpellation angående ungdomars möjlighet att starta eget företag som sommarjobb Bakgrund Den 28 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Vara kommun att bifalla en motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken Motion om att utveckla ungdomars sommarjobb i Vara kommun till att innefatta möjligheten att starta företag. Beslutet lyder:

17 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är positiv till att ungdomar ska erbjudas möjlighet att starta eget företag som sommarjobb och ger bildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att administrera genomförandet. Finansieringen ska lösas inom befintlig ram för feriearbeten, så att en del av medlen som idag finansierar feriearbeten riktas mot sommarjobb med inriktningen entreprenörskap. (Dnr 154/2010, KF 15) Folkpartiets fullmäktigegrupp interpellerar nu i frågan och undrar varför fullmäktiges beslut inte verkställts av bildningsnämnden och socialnämnden. Uppföljning av fullmäktiges beslut Feriepraktik erbjuds sedan ett antal år tillbaka till alla ungdomar det år de slutar grundskolan. Ungdomarna erbjuds tre veckors feriepraktik. Kostnaden för feriepraktik ligger på ungefär kr per år. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är den verksamhet som anordnar feriepraktiken. Konceptet Sommarlovsentreprenör organiserades i Vara första gången under sommaren En projektledare för Företagsamt lärande samordnade projektet och en gymnasielärare utbildades till handledare och ett tiotal ungdomar deltog. Tanken var att fortsätta driva konceptet i samarbete med Företagsamt lärande i Skaraborg under 2008 och Ungdomar rekryterades och båda åren fylldes grupperna. Dock tenderade ungdomarna att hoppa av allteftersom de fick andra sommarjobb och verksamheten ställdes därför in båda åren på grund av för få deltagare. I maj 2010 startade IFO ett ESF-projekt kallat Varalyftet. En del i Vara lyftet var riktat mot jobb med skrotbilar och en del var inriktad på entreprenörskap. En samordnare fick under hösten 2010 i uppdrag att arbeta med entreprenörsdelen. Under vinterhalvåret arbetade man med förberedelser och företagsidéer. När sommaren 2011 närmade sig så var dock inga ungdomar villiga att starta egna företag. Det fanns bland annat möjligheten att driva kiosken i Dönstorp, men ungdomarna tackade nej till detta. Tanken var alltså att driva konceptet med sommarlovsentreprenörer under sommaren 2011, men precis som 2008 och 2009 föll det på att inga ungdomar var intresserade. Under 2011 riktade man sig mot en specifik målgrupp, arbetssökande ungdomar mellan år, men det visade sig inte vara rätt målgrupp för konceptet. Under 2012 hade projektet Varalyftet lagts ner och det fanns inte längre någon som samordnade frågorna kring sommarlovsentreprenörer. Enbart den ordinarie feriepraktiken erbjöds för ungdomarna. Inför sommaren 2013 finns dock planer på att på nytt ta upp konceptet med sommarlovsentreprenörer. Den 8 oktober hölls ett inledande möte tillsammans med Essunga och Grästorp kring hur ett samarbete kan se ut. Kommentarer och lärdomar Fullmäktiges beslut har inte verkställts fullt ut av bildnings- och socialnämnden, vilket redovisats ovan. Under flera år har konceptet inte kunnat genomfö-

18 Kommunfullmäktige ras för att ungdomarna hoppat av på grund av att de fått andra jobb eller av bristande intresse. Under 2012 föll det på att det inte fanns personella resurser att driva konceptet. Intentionen har dock hela tiden varit att erbjuda ungdomar möjlighet att utveckla ungdomars entreprenörskap och möjlighet att pröva på att driva egna företag. Lärdomar är att Vara inte ska driva konceptet på egen hand utan samverka med andra kommuner, vilket nu är på gång inför sommaren En ytterligare lärdom är att bättre bevaka återrapporteringen till fullmäktige angående av hur arbetet med det uppdrag som nämnderna fått har fortgått. I den efterföljande debatten i ärendet yttrar sig förutom berörda ordförande Adam Alfredsson, Fredrik Nelander, Thore Svenson och Jan-Erik Wallin.

19 Kommunfullmäktige KF 64 Dnr 43/2011 Dpl 102 Avsägelse från politiska uppdrag Lena Juhlin - samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Lena Juhlin (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden. 2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning. 3. Kommunfullmäktige väljer Charlotte Svensson dos Santos (KD), Celsiusgatan 6, Vara, till ny ordinarie ledamot i socialnämnden. Bakgrund Lena Juhlin (KD) har genom skrivelse den 3 oktober 2012 avsagt sig sina politiska uppdrag fr.o.m. den 1 oktober Kommunfullmäktiges behandling Johan Olsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige väljer Charlotta Svensson dos Santos till ny ordinarie ledamot i socialnämnden.

20 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum /2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsberedningen ( ) (Prioriterar nu kommunens översiktsplan) Vilande (KSAU) /2009 Tekniska servicenämnden Inomhusbad Följdbeslut: Ny detaljplan m.m /2009 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena /2009 Samhällsbyggnadsberedningen Kommunomfattande översiktsplan Styrgrupp utsedd, information KF Handläggs tillsammans med revidering av översiktsplanen Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen, Styrgrupp. Samrådsyttrande. KSAU /2010 Miljö- och byggnadsnämnden Översyn av riktlinjer för vindkraftsetableringar Kommunstyrelsen sker i samband med ny översiktsplan (AU ) /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott Nytt etableringsområde i anslutning till trafikplats Jung Målbild centrum i Vara Lyskraft Vara /2011 Varaortens Ryttarförening Ridanläggning Varaortens Ryttarförening. Fråga om markinköp Handläggs av TUA-avdelningen. KSAU Handläggs av TUA-avdelningen. Styrgrupp utsedd KS KF

21 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2011 Samhällsbyggnadsförvaltningen /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljplan för Vedum 3:57 m.fl., Vedum Kök & Bad i Vedums tätort Nationellt Centrum för Måltiden måltidsprojektet KSAU , Utställning pågår. TU , KSAU /2012 Dan Jonasson Budget 2013, plan KSAU /2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ny detaljplan för bostäder i Levene KS Slutredovisning. KSAU har godkänt ny projektplan. Ny styrgrupp ska utses med flera intressenter. Bereds av plan- och byggenheten /2012 Ing-Gun Odin Delårsrapporter 2012 Delrapport 8 månader, KSAU , KF /2012 Revidering av bibliotekplan Politisk styrgrupp utsedd /2012 Rune Winsnes Detaljplan för del av Vara 25:1, Badhus m.m. i Vara tätort /2012 Ny budgetprocess Avvaktar till 2013 Utställningsyttrande KSAU /2012 Taxa för tillsyn av foder och animaliska produkter /2012 Folkpartiets fullmäktigegrupp Interpellation till socialnämndens resp. bildningsnämndens ordförande angående verkställande av motion KS KF

22 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 3 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2012 Stora Torget i Vara, framtida utformning KSAU /2012 Kommunstyrelsen Utvärdering av den politiska organisationen Personalutskottet

23 Justerandens signatur

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer