Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen, Kvinna Skaraborg 58 Ylva Carlqvist, Kvinna Skaraborg 58 Camilla Verngren, ekonomichef 58, 60 Justerare Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Justeringens plats och tid Kansliavdelningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Kjell Gustafsson Ingemar Gruvaeus Carl-Uno Olsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden... 2 Anmälan... 5 Delårsrapport Borgenslån till Levene Arena AB... 8 Bräddvattenrening vid Vedums avloppspumpstation... 9 Interpellation angående verkställande av motion Avsägelse från politiska uppdrag Lena Juhlin (KD) - samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning... 13

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Kjell Gustafsson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Mona Hellberg Wikström Håkan Svensson 1 S Fredrik Nelander 1 M Jan-Erik Wallin 1 M Cecilia Widegren Camille Maamari 1 C Ingemar Gruvaeus 1 S Carl-Uno Olsson 1 M Onni Vehviläinen 1 FP Adam Alfredsson 1 C Elof Jonsson 1 S Ros-Marie Persson 1 M Lars Gezelius 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 S Stefan Westergren 1 KD Therése Hellqvist 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Jörgen Kjellqvist 1 M Johannes Lundén 1 C Irene Karlsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Bengt-Åke Svensson 1 SD Arvid Larsen 1 M Marie Pehrsson 1 S Yvonne Breman Lina Persson 1 M Thore Svenson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 S Alexandra Gustafsson 1 V Ulla Bengtegård 1 M Per Gunnarsson 1 S Petra Sahlström 1 KD Lena Juhlin Johan Olsson 1 MP Sten Sundvall 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Gabriela Bosnjakovic 1 FP Ingvar Lund 1 C Ulla Johansson 1 S Bengt Karlsson 1 M Bengt Onsjö 1 S Heidi Hansen 1 M Linda Carlson 1 S Rezkar Mohamad Mikael Hernborg 1 M Roland Edvardsson 1 S Åsa Olsson 1 M Alexander Larsson 1 SD Sven Wikström 1 FP Tobias Fahlqvist Stig Gleisner 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Namn Närvaro M Camille Maamari M Håkan Svensson M Gunilla Levén M Herman Bynke M Inger Olsson M Lennart Haglund M Inger Hultén C Håkan Karlsson C Henric Dahlin C Inger Gustafsson FP Nina Gleisner FP Stig Gleisner KD Thomas Andrén KD Johan Olsson S Lina Persson S Mikael Hernborg S Christina Engblom

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Ingemar Gruvaeus och Carl-Uno Olsson Ersättare justerare: Onni Vehviläinen Namn Närvaro S Jan-Erik Idsjö S Eli Abadji S Margareta Rezkar S Monica Jäger V Roger Strömberg V Christina Hagberg MP Jennie Sundvall MP Solweig Andersson SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 0

8 Kommunfullmäktige KF 58 Informationsärenden Kvinna Skaraborg, projekt Budkavle för jämställdhet Louise Clausen och Ylva Carlqvist från Kvinna Skaraborg informerar om föreningens arbete. Föreningen finansieras med medel från Tillväxtverket och stöttning av EDCS (=jämställdhet och mångfald i Skaraborg) Föreningen bildades för 20 år sedan och har partipolitiskt obundet arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män och för regional utveckling av Skaraborg. Med jämställdhet mellan uppnå de fyra jämställdhetspolitiska målen: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I alla kommuner har bjudits in till en diskussionskväll. I Vara fick följande punkter flest röster för att Vara ska nå jämställdhet och bli en attraktiv kommun för både kvinnor och män. Höj löner och status inom typiska kvinnoyrken/höj lönerna i vården Inför föräldraledighet som merit vid anställning Rekryteringen till gymnasieskolan/icke könsinriktade utbildningar på gymnasiet. Förebilder. Omsättning på posterna i politiken. Företag besöker skolor med olika inriktningar och talar om sina olika kompetenser som behövs och att alla kan. Som avslutning överlämnas en budkavle för jämställdhet Kommunens inomhusbad (Dnr 25/2009) Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander informerar om läget för inomhusbaden. Nästegårdsbadet Upprustningen av Nästegårdsbadet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: Målning och vissa takkompletteringar i omklädningsdel

9 Kommunfullmäktige Etapp 2: Ändrad bassäng och tätning av denna, ljudabsorbering för bättre ljudklimat, igensättning av visa fönster och målning av kvarvarande, rutschbana eller annan lek enligt senare redovisning Etapp 3: Flyttning av avfuktning och ventilation från nuvarande Allébad. Etapperna 1-2 kommer att genomföras direkt efter simskolan 2013 och pågå i ca 20 veckor medan etapp 3 kommer att genomföras år Varabadet I beskrivningen av detaljplanen, som är utställd t.o.m. den 2 november, föreslås att badhusbyggnaden spegelvänds. Detta för att ge minskade värmekostnader och för att kunna nyttja befintlig parkering i oförändrat skick tills ett eventuellt hotell byggs. Förhandlingar förs med Vara SK för att få fram ett avtal. Tidsplan Entreprenadförfrågan annonserades Senaste dag för anbudsinlämning Utvärdering av anbud Presentation för styrgruppen Före jul 2012 Entreprenörskontrakt upprättas Detaljprojektering Månadsskiftet mars/april 2013 September 2014 Byggstart Färdig anläggning Eventuella bantningspaket Om inte anslagna medel räcker, har styrgruppen fastslagit att anläggningen ska bantas enligt följande turordning: 1. Huvudbassäng minskas från sex till fyra banor 2. Enklare material 3. Utomhusdel vid relaxavdelningen tas bort. Målsättningen är att ekonomin ska hållas och om inte föreslagna bantningspaket skulle räcka återgår frågan till kommunfullmäktige Sammanträdet ajourneras klockan

10 Kommunfullmäktige Budgetförutsättningar (Dnr 22/2012) Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetförutsättningarna inför Invånarantalet beräknas till år Underskottet för 2013 beräknas nu till 8,6 miljoner kronor bl.a. på grund av lägre skatteintäkter. Efter att kommunfullmäktige tog beslut om budgetramar den 18 juni, har det skett ett antal justeringar mellan nämnderna. Investeringsbudgeten för 2013 ligger enligt budgetramarna på 49 miljoner kronor. 90 miljoner kronor beräknas ombudgeteras från 2012, vilket innebär en total investeringsbudget på 139 miljoner kronor. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till -1,1 % år 2013 (engångsbelopp till verksamhetsutvecklingen 2013 på 12,4 miljoner kronor ingår) Förvaltningen planerar att ta upp långfristiga lån både år 2013 och Pensionsskulden ökar inte. Kommunfullmäktige kommer att behandla hela budgetförslaget vid sammanträdet den 29 november.

11 Kommunfullmäktige KF 59 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans

12 Kommunfullmäktige KF 60 KS 199 AU 140 Dnr 103/2012 Dpl 042 Delårsrapport 2012 Beslut Kommunfullmäktige tar emot delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen och revisorernas uttalande över delårsrapporten. Bilagor: Delårsrapport och revisorernas uttalande. Beskrivning En delårsrapport måste enligt redovisningslagen tas fram minst en gång per år. Delårsrapportens syfte är att ge kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunledning, nämnder och förvaltningar en prognos över det förväntade årsresultatet. Den ska även ligga till grund för styrning och planering av verksamheten, påvisa uppkomna eller befarade avvikelser samt initiera åtgärder för att korrigera dessa. I delårsrapporten ingår hela koncernen, det vill säga även bolagen. En delårsrapport för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen per den 31 augusti 2012 har upprättats. Bildningsnämnden har redovisat vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen till kommunfullmäktige. 2. Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans. 3. I samråd med ekonomichefen beslutas att återbetalningen från AFA redovisas som en resultatstörande post i bokslutet. Kommunfullmäktiges behandling Ekonomichef Camilla Verngren redovisar prognosen för 2012 års driftsresultat för nämnderna, vilket enligt tertialuppföljningen visar på ett beräknat underskott i förhållande till budget på ca 5,8 miljoner kronor (mnkr). Prognosen för 2012 års investeringar är 83,4 mnkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 91 miljoner kronor. Sammanfattande kommentar Kommunens resultat för 2012 beräknas bli 19 mnkr (med fullfonderingsmodellen) jämfört med -0,6 mnkr år Detta betyder att resultatet i för-

13 Kommunfullmäktige hållande till skatteintäkter och generella statsbidrag då uppgår till 2,6 % för Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet såväl med blandad redovisningsmodell som med fullfonderingsmodell. De två finansiella målen bedöms bli uppfyllda under innevarande år. Nivån på den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) förbättras till 30,7 %. Kommunen har ingen långfristig låneskuld. Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen och har återlånats i sin helhet. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S), bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson (S), socialnämndens ordförande Stefan Westergren (S) och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bengt-Olof Fredén (C) informerar om de större händelserna inom respektive nämnd/styrelse. Revisor Göran Persson föredrar revisorernas uttalande över delårsrapporten. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I ärendet yttrar sig även Jan-Erik Wallin (M) och Marie Pehrsson (M).

14 Kommunfullmäktige KF 61 KS 201 AU 139 Dnr 134/2009 Dpl 821 Borgenslån till Levene Arena AB Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige godkänner upprättat borgensavtal med Levene Arena AB. Bilaga Bakgrund Levene Arena AB har ansökt om kommunal borgen för ett lån, enligt en tidigare överenskommelse. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010, 62, följande: 1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal med Levene Arena AB. 2. Kommunfullmäktige beviljar Levene Arena AB under bildande ett räntefritt investeringslån på 6 miljoner kronor för uppförande av en idrottshall i Levene. 3. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett 20-årigt lån på högst 1,5 miljoner kronor. 4. Beslutet gäller under förutsättning att avtal mellan kommunen och huvudmannen som reglerar villkoren för lån och borgen till bolaget undertecknats innan utgången av Beredning Levene Arena AB har inte behövt utnyttja möjligheten till kommunal borgen hittills och därför har inte något borgensavtal tecknats före utgången av Eftersom bolaget nu har lämnat in en ansökan, har ett förslag till borgensavtal upprättats av ekonomichef Camilla Verngren. Kommunstyrelsens behandling Levene Arena ABs ansökan om borgen uppfyller de krav som kommunen ställde Därför ser kommunstyrelsen inget hinder för att godkänna ansökan, men anser att frågan bör beslutas av kommunfullmäktige.

15 Kommunfullmäktige KS 62 KS 207 TU 74 Dnr 15/2012 Dpl 351 Bräddvattenrening vid Vedums avloppspumpstation Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige omdisponerar 5 miljoner kronor från bräddvattenrening i Kvänum i 2013 års investeringsplan till anläggning för bräddvattenrening i Vedum. Bakgrund Sedan 1985 överförs avloppsvattnet från Vedums tätort till avloppsreningsverket i Vara via en pumpstation vid gamla reningsverket. Vid kraftiga regnväder ökar flödet till pumpstationen på grund av inläckande dagvatten. Kapaciteten på avloppsledningen till Vara räcker då inte till, utan viss del av flödet måste bräddas ut i Viskebäcken. Kommunen har ålagts av länsstyrelsen att åtgärda läckaget, men det har visat sig vara mycket svårt att lokalisera bristerna i ledningsnätet. En ombyggnad av hela ledningsnätet är komplicerad och kostsam, varför detta inte är något alternativ. Ett annat alternativ är rening av bräddvattnet vid avloppspumpstationen, en lösning som har accepterats av länsstyrelsen. Beskrivning VA-enheten har projekterat för och begärt in anbud på en anläggning för rening av bräddvatten vid avloppspumpstationen i Vedum. Totalkostnaden för projektet har beräknats till drygt 9 miljoner kronor. I 2012 års investeringsbudget har 4 miljoner kronor anvisats till projektet i Vedum. I investeringsplanen för 2013 finns 5 miljoner kronor avsatta för åtgärder vid reningsverket i Kvänum. Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige omdisponerar de 5 miljoner kronorna från Kvänum till Vedum. Totalt finns då 9 miljoner kronor anvisat till projektet i Vedum. Tekniska utskottets beslut 1. Tekniska utskottet uppför en anläggning för bräddvattenrening vid avloppspumpstationen i Vedum samt begär att kommunfullmäktige omdisponerar 5 miljoner kronor enligt förslag för att projektet ska kunna verkställas. 2. Tekniska utskottet uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att verkställa entreprenaden när omdisponeringen beviljats.

16 Kommunfullmäktige KF 63 Dnr 165/2012 Dpl 141 Interpellation angående verkställande av motion Beskrivning Tobias Fahlqvist, Camilla Börjesson, Ingvar Lund och Adam Alfredsson (FP) har lämnat in följande interpellation till socialnämndens ordförande Stefan Westergren (S) och bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson (S): Den 18 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Vara kommun att bifalla en motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken: Motion om att utveckla ungdomars sommarjobb i Vara kommun till att innefatta möjligheten att starta företag (Dnr 154/2010, KF 15). Motionen innehåller tydligt riktlinjer för hur genomförandet skall gå till och med en tydlig medelsanvisning. Enligt kommunlagen 3 kap. 14 skall nämnderna ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. Detta innebär att nämnderna inte får undvika från ett verkställande, trots det går emot den personliga viljan hos tjänstemän och politiker. Detta system är grundbulten i den kommunala demokratin, eftersom makten ligger hos det folkvalda parlamentet. Motionen har än inte verkställts av bildnings- och socialförvaltningen så som fullmäktige uppdrog dem att göra. Eftersom ingen anledning motiverats till fullmäktige frångår de båda nämndsordförandena lagstiftningen på området. Detta bör vara intressant för kommunens revisorer att titta närmare på, om verkställande inte sker. Folkpartiet interpellerar nu i frågan. Varför nämndsordförande ställt sig över kommunallagen och inte verkställt motionen? Kommunfullmäktiges behandling Bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson och Stefan Westergren ger följande svar på interpellationen: Svar på interpellation angående ungdomars möjlighet att starta eget företag som sommarjobb Bakgrund Den 28 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Vara kommun att bifalla en motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken Motion om att utveckla ungdomars sommarjobb i Vara kommun till att innefatta möjligheten att starta företag. Beslutet lyder:

17 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är positiv till att ungdomar ska erbjudas möjlighet att starta eget företag som sommarjobb och ger bildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att administrera genomförandet. Finansieringen ska lösas inom befintlig ram för feriearbeten, så att en del av medlen som idag finansierar feriearbeten riktas mot sommarjobb med inriktningen entreprenörskap. (Dnr 154/2010, KF 15) Folkpartiets fullmäktigegrupp interpellerar nu i frågan och undrar varför fullmäktiges beslut inte verkställts av bildningsnämnden och socialnämnden. Uppföljning av fullmäktiges beslut Feriepraktik erbjuds sedan ett antal år tillbaka till alla ungdomar det år de slutar grundskolan. Ungdomarna erbjuds tre veckors feriepraktik. Kostnaden för feriepraktik ligger på ungefär kr per år. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är den verksamhet som anordnar feriepraktiken. Konceptet Sommarlovsentreprenör organiserades i Vara första gången under sommaren En projektledare för Företagsamt lärande samordnade projektet och en gymnasielärare utbildades till handledare och ett tiotal ungdomar deltog. Tanken var att fortsätta driva konceptet i samarbete med Företagsamt lärande i Skaraborg under 2008 och Ungdomar rekryterades och båda åren fylldes grupperna. Dock tenderade ungdomarna att hoppa av allteftersom de fick andra sommarjobb och verksamheten ställdes därför in båda åren på grund av för få deltagare. I maj 2010 startade IFO ett ESF-projekt kallat Varalyftet. En del i Vara lyftet var riktat mot jobb med skrotbilar och en del var inriktad på entreprenörskap. En samordnare fick under hösten 2010 i uppdrag att arbeta med entreprenörsdelen. Under vinterhalvåret arbetade man med förberedelser och företagsidéer. När sommaren 2011 närmade sig så var dock inga ungdomar villiga att starta egna företag. Det fanns bland annat möjligheten att driva kiosken i Dönstorp, men ungdomarna tackade nej till detta. Tanken var alltså att driva konceptet med sommarlovsentreprenörer under sommaren 2011, men precis som 2008 och 2009 föll det på att inga ungdomar var intresserade. Under 2011 riktade man sig mot en specifik målgrupp, arbetssökande ungdomar mellan år, men det visade sig inte vara rätt målgrupp för konceptet. Under 2012 hade projektet Varalyftet lagts ner och det fanns inte längre någon som samordnade frågorna kring sommarlovsentreprenörer. Enbart den ordinarie feriepraktiken erbjöds för ungdomarna. Inför sommaren 2013 finns dock planer på att på nytt ta upp konceptet med sommarlovsentreprenörer. Den 8 oktober hölls ett inledande möte tillsammans med Essunga och Grästorp kring hur ett samarbete kan se ut. Kommentarer och lärdomar Fullmäktiges beslut har inte verkställts fullt ut av bildnings- och socialnämnden, vilket redovisats ovan. Under flera år har konceptet inte kunnat genomfö-

18 Kommunfullmäktige ras för att ungdomarna hoppat av på grund av att de fått andra jobb eller av bristande intresse. Under 2012 föll det på att det inte fanns personella resurser att driva konceptet. Intentionen har dock hela tiden varit att erbjuda ungdomar möjlighet att utveckla ungdomars entreprenörskap och möjlighet att pröva på att driva egna företag. Lärdomar är att Vara inte ska driva konceptet på egen hand utan samverka med andra kommuner, vilket nu är på gång inför sommaren En ytterligare lärdom är att bättre bevaka återrapporteringen till fullmäktige angående av hur arbetet med det uppdrag som nämnderna fått har fortgått. I den efterföljande debatten i ärendet yttrar sig förutom berörda ordförande Adam Alfredsson, Fredrik Nelander, Thore Svenson och Jan-Erik Wallin.

19 Kommunfullmäktige KF 64 Dnr 43/2011 Dpl 102 Avsägelse från politiska uppdrag Lena Juhlin - samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Lena Juhlin (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden. 2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning. 3. Kommunfullmäktige väljer Charlotte Svensson dos Santos (KD), Celsiusgatan 6, Vara, till ny ordinarie ledamot i socialnämnden. Bakgrund Lena Juhlin (KD) har genom skrivelse den 3 oktober 2012 avsagt sig sina politiska uppdrag fr.o.m. den 1 oktober Kommunfullmäktiges behandling Johan Olsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige väljer Charlotta Svensson dos Santos till ny ordinarie ledamot i socialnämnden.

20 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum /2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsberedningen ( ) (Prioriterar nu kommunens översiktsplan) Vilande (KSAU) /2009 Tekniska servicenämnden Inomhusbad Följdbeslut: Ny detaljplan m.m /2009 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena /2009 Samhällsbyggnadsberedningen Kommunomfattande översiktsplan Styrgrupp utsedd, information KF Handläggs tillsammans med revidering av översiktsplanen Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen, Styrgrupp. Samrådsyttrande. KSAU /2010 Miljö- och byggnadsnämnden Översyn av riktlinjer för vindkraftsetableringar Kommunstyrelsen sker i samband med ny översiktsplan (AU ) /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott Nytt etableringsområde i anslutning till trafikplats Jung Målbild centrum i Vara Lyskraft Vara /2011 Varaortens Ryttarförening Ridanläggning Varaortens Ryttarförening. Fråga om markinköp Handläggs av TUA-avdelningen. KSAU Handläggs av TUA-avdelningen. Styrgrupp utsedd KS KF

21 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2011 Samhällsbyggnadsförvaltningen /2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljplan för Vedum 3:57 m.fl., Vedum Kök & Bad i Vedums tätort Nationellt Centrum för Måltiden måltidsprojektet KSAU , Utställning pågår. TU , KSAU /2012 Dan Jonasson Budget 2013, plan KSAU /2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ny detaljplan för bostäder i Levene KS Slutredovisning. KSAU har godkänt ny projektplan. Ny styrgrupp ska utses med flera intressenter. Bereds av plan- och byggenheten /2012 Ing-Gun Odin Delårsrapporter 2012 Delrapport 8 månader, KSAU , KF /2012 Revidering av bibliotekplan Politisk styrgrupp utsedd /2012 Rune Winsnes Detaljplan för del av Vara 25:1, Badhus m.m. i Vara tätort /2012 Ny budgetprocess Avvaktar till 2013 Utställningsyttrande KSAU /2012 Taxa för tillsyn av foder och animaliska produkter /2012 Folkpartiets fullmäktigegrupp Interpellation till socialnämndens resp. bildningsnämndens ordförande angående verkställande av motion KS KF

22 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF sid 3 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2012 Stora Torget i Vara, framtida utformning KSAU /2012 Kommunstyrelsen Utvärdering av den politiska organisationen Personalutskottet

23 Justerandens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 19.15 (Ajournering kl. 18.35 19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Jungs Bygdegård kl.18.00 21.00 (ajournering kl. 18.30 19.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Justerare Anela Lennartsson, sekreterare

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp.

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp. SAANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-08 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-19.15 (ajournering kl. 18.30-18.35 och kl. 18.40-18.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist AANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-10-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00 19.57 (del av ordinarie sammanträde samma tid) (Ajournering klockan 18.30-19.00)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.30. Ajournering klockan 18.50-19.10, 19.30-19.35, 20.15-20.20. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl.18.00-21.10 (ajournering kl. 18.45-19.20, 20.35-20.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Anela Pranjic, sekreterare. Gabriela Bosnjakovic och Ingvar Lund

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Anela Pranjic, sekreterare. Gabriela Bosnjakovic och Ingvar Lund VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-19 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 20.00 (ajournering kl. 18.40-19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-06-18 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-06-18 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.50 (Ajournering 18.39-19.30, 20.30-20.40) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset Kommunstyrelsen 2016-12-14 1 Tid och plats Klockan 17.00-17:15, Huangshan, Kommunhuset Beslutande Fredrik Nelander (S) Ordf. Carl-Uno Olsson (S) tjg ers. Alexandra Gustafsson (S) Fredrik Pettersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2016-06-13 1 Tid och plats Klockan 18:00-20:06, Vara konserthus, Fullmäktigesalen (Ajournering klockan 18:26-18:48, 19:45-19:53) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet Folkhälsorådet 2010-11-30 1 Plats och tid Vårdcentralen Vara, klockan 9.00 11.25 ande Kjell Gustafsson (C), SN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Yvonne Breman (S), TSN Håkan Svensson (M), KS Marie Pehrsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer