MetodPM. för aktörer som arbetar med arbetssökande somalier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MetodPM. för aktörer som arbetar med arbetssökande somalier"

Transkript

1 1 MetodPM för aktörer som arbetar med arbetssökande somalier Projektnamn: Somalier startar företag Projektägare: IOGT-NTO Finansiär: ESF-rådet Sydsverige, INAR Malmö stad Medfinansiärer: Försörjningsstödet Margaretha Rolfson, projektledare Projekttid Inledning Som projektledare har min ambition varit att vårt projekt ska bli något mer än bara ett projekt med start- och slutdatum, utan målet har varit att finna formen för en verksamhet i Somalilands Förenings regi. Vi fann inspiration till något mera långsiktigt hos MKEF, Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening i Växjö under ett studiebesök där. Idag har Somalilands Förening bildat en ekonomisk förening med namnet Swisch, service & utbildning, som ska bli en framtida arbetsgivare inom hushållsnära tjänster. Vårt ESF-projekt startade och avslutas När vi tillryggalagt halva projekttiden märkte vi en successivt alltmer positiv inställning till vårt sätt att arbeta. I skrivande stund erfar vi att handläggare som tidigare var starkt ifrågasättande idag konstaterar att projektkonstruktionen fungerar och vi har fyllt de 30 platser projektet var riggat för. Det måste framhållas att detta inte är en vetenskaplig rapport. Det är case studies, som kan användas i explorativt. Här nedan beskriver vi hur vi arbetat och varför vi valt att arbeta just på det här sättet. Första mötet med projektledningen Majoriteten av deltagare kom i kontakt med projektet genom projektassistenten eller genom styrelsen i Somalilands Förening. Några blev hänvisade av sina handläggare på Försörjningsstödet eller AIC, Arbete och IntegrationsCentra. När en tänkbar deltagare kom till projektlokalen fick han eller hon skriva på ett medgivande, som bryter sekretessen gentemot Försörjningsstödet eller AIC samt fick ett erbjudande från projektet om plats i projektet. Båda blanketterna lämnas till handläggaren på Försörjningsstödet eller AIC av den sökande själv. Om det blev OK från handläggaren träffades vi, deltagaren, handläggaren och projektledaren för ett tre-partsmöte och för att göra upp en handlingsplan för en viss tidsperiod.

2 2 Varje ny deltagare fick sedan fylla i en start-enkät. Start-enkäten innehöll några enkla frågor som rörde deltagarens situation i nuläget och egna mål i projektet. Deltagens egna önskemål ansåg vi vara viktiga byggstenar för att lotsa deltagaren i mål. Efterhand kompletterades startenkäten med en handlingsplan, som uppdaterades vid följande uppföljningar med deltagarens handläggare. Vårt projekt heter Somalier startar företag. Mycket snart fann vi att mycket få somalier satsade på starta eget. Vi fick revidera projektets inriktning på starta eget, men behöll projektnamnet. De flesta deltagarna satsade på jobbsök. Innehållet i jobbsök har varit att deltagaren bestämmer vilken bransch han eller hon vill söka jobb inom. Därefter ska deltagarna skriva sitt CV och personliga brev, göra fejkade anställningsintervjuer, göra studiebesök hos tänkbara arbetsgivare. Projektledaren följde ibland med till studiebesöket och hade ringt i förväg och avtalat tid med arbetsgivaren. Resultaten av detta sätt att fungera som personligt stöd åt deltagaren har varit positiva och inte sällan lett till praktik eller timanställning. Några konkreta grepp i mötet med arbetssökande somalier Hur ska man nå somalier med information? Vi har erfarit att det varit svårt att som svensk nå ut med information till deltagarna. Att skriva information på lappar, eller på whiteboard eller att meddela muntligt om mötestider, studiebesök eller föreläsare fungerade sällan. Informationen nådde sällan fram till våra deltagare. Vi undrade varför. När vi bestämde att förlägga ESF-projektet till somaliernas möteslokal var det för att ha nära till tolk, till landsmän som kunde förmedla och begripliggöra projektet. Men under projektets gång insåg vi alltmer att alla kontaktvägar gick genom nyckelpersoner i föreningen. Det var genom dem vi nådde ut till deltagarna med information. Varför kommer somalier inte på avtalad tid? Ett problem som vi som svenskar och drivande i ESf-projektet tidigt noterade var att våra deltagare inte kom i tid till projektet eller till andra möten. Till exempel till studiebesök som krävde buss- eller tågtransport. Lösningen för somalierna var att ta taxi eller egen bil. Det krävdes oerhört stora ansträngningar från projektledningens sida för att få deltagarna på plats i tid. Att komma och komma i rätt tid är A och O i Sverige. Detta har varit det svåraste momentet att få somalierna att göra. Om deltagaren inte kommer till aktiviteten i tid har vi ringt vi till honom eller henne och påmint om närvaroplikten. I början kom vi också och hämtade vid dörren.

3 3 Att skriva CV och personligt brev I vårt ESF-projekt ingår att skriva CV och personligt brev till en tänkt arbetsgivare. Detta var inte alltid så enkelt för våra deltagare. Det svåra momentet var 1) att hantera datorn, tangentbordet, 2) att skriva fullständigt CV med arbetsgivare, ort, tidsangivelser, 3) att formulera sig på svenska i det personliga brevet. Omfånget i deltagarnas CV varierade. Det som var alarmerande var bristen på skolgång i Somalia. Hos många av våra deltagare är utbildning i hemlandet en vit fläck. Däremot kan de allra flesta uppge att de haft någon form av arbete, typ försäljning av olika förmodligen hemproducerade varor. Det är först när han eller hon kommer till Sverige som det fylls på med innehåll ifråga om utbildning och arbete, där man kan ange skolans/ arbetsgivarens namn och ort samt tidsangivelser, när utbildning/praktik/anställning börjar och slutar. Projektet förfogade över personal med bred datorkompetens och som hade som särskild arbetsuppgift att handleda deltagarna vid datorerna. Men i praktiken fick också vi i projektledningen ofta sitta bredvid deltagaren vid datorn och skriva ner vad deltagaren berättade om sig själ och vilka framtidsplaner de hade. Hur prioriterar somalier arbete vis á vis familj? Arbete är en nödvändighet för att klara hem och familj, det inser somalier. Men frågan är HUR man ska arbeta och VEM. Svaret på frågan hänger samman med att somalierna kommer från ett nomadsamhälle och en islamisk religion med Koranen som troskälla. Somalia och även Somaliland är ett patriarkaliskt samhälle. Hårdraget kan man säga att somalier prioriterar familjen framför arbete, medan svensken prioriterar arbete framför familjen. Somalier i gemen värnar starkt om familjen, främst barnen, vilket är mycket hedervärt. Vi märkte att det tyvärr oftast leder till att det är kvinnorna ensamma som tar familjeansvaret, ansvaret för barnen och inte sällan också familjeförsörjningen och klarar det. I Sverige har kvinnorna svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, har svårt att delta på heltid i olika projekt som syftar just till arbete eller ta deltids- eller timanställning. Det finns förvisso förskola, men regelverket runtomkring dagis och förskoleplats med tider för att hämta och lämna barn medför och begränsningar. Somaliska kvinnor i Sverige är dessutom ofta ensamstående med många minderåriga barn hemma. Det här problemet har vi inte kunnat hitta lösning på. Vi har försökt söka pengar till barngruppsverksamhet men har mötts av svaret att det finns kommunal barnomsorg.

4 4 Under ESF-projektets gång har vi i projektledningen vid fyra olika tillfällen blivit kallade till och deltagit i jämställdhetsutbildningar med fördjupning. Ett utbildningstillfälle ägnades åt BRYTmetoden, som vi vidareutvecklade och själva utbildade våra deltagare i. BRYT-metoden har utvecklats av RFSL-Ungdom. Nyligen presenterades ett projektarbete på Hälsa och Samhälle, Socionomprogramet, Malmö högskola av de blivande socionomerna Inger Hellström, Erika Persson och Josefine Nilsson med titeln Förlust av nätverk. Författarna tar upp just det här problemet. Vill somalier arbeta? Frågan ovan låter som en provokation. När vi frågat somalier vad de vill ha hjälp med fick vi ofta svaret, arbete eller utbildning. Våra deltagare i ESF-projektet uppbär försörjningsstöd. Har man ett arbete slipper man vara beroende av socialbidrag, vilket de flesta somalier vill slippa. Men vi har mer än en gång kunnat konstatera att när jobb erbjuds så tar de inte jobbet eller slutar i förtid med förevändning att det är alltför stressigt, kräver viss klädsel eller något annat skäl som vi i projektledningen har svårt att se som det egentliga skälet. Samma iakttagelse gjorde jag som projektledare under starta-eget-projektet med somaliska kvinnor, ett NUTEK-projekt. Under ett år presterade en grupp somaliska kvinnor, 18 kvinnor och 3 somaliska män, egna mycket bra affärsidéer, affärsbudgetar och annan planering enligt ALMI:s formulär och med konsultrådgivning från Malmö NyföretagarCenter, MNC och Coompanion. Till och med registreringen hos Bolagsverket gick bra. I ett fall hade vi flera mentorer inkopplade som var beredda att ge stöd i uppstarten av en somalisk restaurang. Allt flöt på mycket bra ända fram till det var dags att skaffa lokal och låna pengar för att gå igång. Där blev det tvärstopp. Anledningen var att en muslim inte kan eller får låna pengar och betala ränta på lånade pengar. Frustrationen för mig som ledde projektet blev ett klubbslag. Allt som var förberett och uppbyggt bara rasade samman. Projektet hade inte kommit någonstans trots lysande arbetsinsats från både dem och konsultrådgivarna, som projektet hade tillgång till. I slutfasen av projektet Somaliska kvinnor startar företag kom vi kontakt med Malmö stads idé om en Bazaar. Det var under ett extra insatt seminarium på temat Lån utan ränta, när projektet stod inför ett akut problem för de somaliska kvinnorna som ville starta sin olika företag, som idén med bazaar kom upp. En representant från Malmö stad var bland de inbjudna till seminariet. Tankar på att skapa en marknadsplats typ Bazaar har därefter varit ledstjärnan i vårt nuvarande ESF-projekt projekt. Idén förstärktes genom vårt studiebesök i Växjö. Deltagarna i studiebesöket var projektdeltagare, representanter från Somalilands Förening och projektledningen. Vi fick besöka inte mindre än tre intressanta projekt. Det som gjorde starkast intryck var MKEF, Mångkulturell kunskap ekonomisk förening, som säljer hushålsnära tjänster till kommunen och till lokalbefolkningen med stor fram gång. Somalilands Förening tände direkt på idén och har idag själva bildat en ekonomisk förening, som ska sälja hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Bazaaren blir också realitet i Malmö, där somalier blir garanterade jobb, bland annat lokalvård. Vår somaliska kvinna med starta-egetdrömmar från vårt tidigare starta eget projekt, kan öppna en somalisk restaurang i Bazaaren.

5 5 Våra Ledord Våra ledord har varit: att försöka förstå hur somalier tänker och handlar. Att möta varje enskild somalier där han eller hon är mentalt och utifrån det motivera och handleda mot målet att få ett arbete. I ESF-ansökan har vi sagt att vi ska utveckla ett kodsystem, baserat på deltagarnas önskemål, förmågor och behov. Ett kodsystem av det här slaget innebär en kartläggning av individen när det gäller att fullfölja projektets program, dels i starta eget-programmet och dels i jobbsökar-programmet. De betyder att vi bryter ner projektets aktiviteter i mycket mindre delar och därmed synliggör somaliernas värdegrund, förpackad i deras kulturella ryggsäck med deras hemlands samhällssystem som plattform. Bland de återkommande kodorden finns behov av träning i svenska språket, okoncentrerad, bristande arbetsmotivation, behov av personligt stöd, dålig hälsa, depressioner, långsam, bostadslös, ekonomiska skulder hos kronofogden, välmotiverad, ambitiös, arbetsmotiverad, målmedveten, punktlig, energisk, diabetesproblem, social, självgående, behov av utbildning, med flera egenskaper som vi noterat i den dagliga kontakten med deltagarna.

6 6 Det här sättet att försöka koda deltagarnas egenskaper hjälpte oss att få ökad förståelse för underliggande behov hos våra deltagare. Vi fick också veta av somalier att till exempel besvär som depression är tabubelagt i den muslimska världen. Där är man antingen frisk eller galen. Följden blir att somalier inte berättar om sina psykiska problem och därför inte heller får professionell hjälp. Våra slutsatser när vi skaffat oss en överblick över deltagarnas olika hinder och behov var att inom projektets ram försöka utvidga våra aktiviteter med olika stödinsatser som utbildning och psykologsamtal. Våra insatser för att matcha deltagarnas olika behov har varit personliga motivationssamtal, daglig telefonkontakt för att få vissa deltagare att komma i tid till projektet, förslag till arbetsträning, initierat skuldsanering, försök att lösa bostadsfrågan, läxhjälp på svenska, utbildningsinsatser, psykologsamtal, att hitta eller skapa en arbetsmarknad som passar somalier. Detta är exempel på insatser vi gjort vid sidan av de givna aktiviteterna: skriva CV, personligt brev, anställningsintervjuer, studiebesök, dataträning, med mera. Folkrörelseutbildning har ingått som ett led i att begripliggöra för våra nya svenskar det svenska samhällets utveckling från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle till dagens informations- och tekniksamhälle parallellet med en allmän demokratisering av samhället. Vilken samhällsbild har somalierna med sig när de kommer till Sverige? Somalierna kommer från ett samhälle i totalt sönderfall på grund av inre strider och avsaknad av en centralmakt och fungerande statsapparat, utan enhetligt rättsväsende, skolväsende och allt det vi i Sverige tar som självklarheter. Jordbruk och boskapsskötsel utgör den viktigaste näringsgrenen vi sidan av servicesektorn, telekommunikation och valutaväxlingsmarknaden, som vuxit fram på grund av avsaknad av formella banker. Över 60% av befolkningen var år 2001 analfabeter. Somaliernas livsvillkor i Somalia har man som svensk kan ha svårt att föreställa sig. (källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/somalia. Vårt intryck är att det svenska samhället för en nyligen inflyttad somalier upplevs som svårt att orientera sig i och svårt att förstå sig på. Från den dag man som nyanländ sätter ner foten på svensk mark ska man fylla i en massa papper för att få pengar till uppehälle, tillgång till svenskundervisning, SFI, skolgång för barnen, dagisplats till barnen, bostad, telefonabonnemang, Internet, m m. Det har

7 7 hittills inte heller funnits så mycket hjälp att få för att få förklarat för sig vad som står i blanketterna och hur man ska fylla i dem. Att betala räkningar i tid är en förutsättning för att få bo kvar i lägenheten, att telefonen ska fungera och så vidare. Om man försummar betala räkningar kan följden bli att man hamnar hos Kronofogdemyndigheten med alla de problem det för med sig. Svenskars krav på punktlighet är ytterligare en svårighet för många somalier. En nyckelkompetens i sammanhanget är utan tvekan språket. Att kunna tala begriplig svenska och förstå vad som sägs och skrivs är en nyckel in i svenska samhället. Inte minst om man vill ta körkort. Det svenska samhället å sin sida erbjuder somalier och andra nyanlända till vårt land, är någonstans att bo, uppehälle och SFI, underförstått att man med de mest elementära behoven tillgodosedda själv ska ta sig ut på arbetsmarknaden och förtjäna sitt uppehälle. Idag kan vi konstatera att det för vissa grupper inte räcker. Det behövs mer insatser av stödkaraktär. Till exempel gäller det för somalier. I mötet med andra kulturer, i vårt fall i mötet med en somalisk kultur, har vi i projektet blivit medvetna om vår egen kultur och hur den skiljer sig från den somaliska. I Sverige får man lära sig att man tar seden dit man kommer, att man som ny i landet anpassar sig till de lagar, regler, seder och bruk som gäller där. Här tillämpas likhet inför lagen. Det betyder att ingen ska särbehandlas på grund av kön eller etnisk tillhörighet, vilket naturligtvis är positivt. Men en konsekvens kan bli att den som behöver särbehandlas för att bli jämställd inte får det stöd som skulle behövas. Kulturkrockar och exempel på Konsekvenser av att leva som muslim i Sverige Hur förhåller sig somalier till Koranen? Det beror på, skulle jag vilja säga. I NUTEK-projektet Somaliska kvinnor startar företag fick vi erfara att i vart fall när det gällde att låna pengar i bank för att starta företag tillät inte Koranen lån där man betalar låneränta. Följden blev att kvinnorna, trots välmotiverade affärsplaner, inte kunde fullfölja sina företagsdrömmar. Vi erfor också att bönestunderna under dagtid i våra projekt, är ett måste, i vart fall för männen. Vi kunde se att de män som har arbete, t ex busschaufför, förskjuter bönestunderna till efter arbetstid. Huruvida muslimernas förhållningssätt till depression och psykisk sjukdom härrör från Koranen vet vi inte. Men det är uppenbart så att inställningen är den att antingen är man frisk eller är man galen, vilket får som följd att det blivit tabu att tala om för någon att man känner sig nedstämd eller deprimerad. I det somaliska språket finns inget ord för psykiskt sjuk. Det i sin tur leder till att man i Sverige inte söker läkare för att få vård. Det tog två och ett halvt år i vårt ESF-projekt att komma så nära deltagarna att några av dem berättade om sina förfärliga minnen från krigshändelse i Somalia. Många somalier bland våra deltagare plågas dagligen och stundligen av ångest, oro, värk, yrsel, mardrömmar, trötthet, tillstånd som vi skulle rubriceras som psykiska ohälsa. Hur ser somaliernas värdegrund ut? Somaliernas värdegrund vilar på Islam och vad som står i Koranen. Enligt Koranen ska en muslim be sex gånger om dagen vänd mot Mecka. Under Ramadan, fastemånaden, får man t ex inte äta eller dricka när solen är uppe. I ett land som Sverige med religionsfrihet är det egentligen inte något

8 8 problem i sig. Det går att leva sida vi sida med helt olika trosuppfattningar. Problemet uppstår eller kan uppstå när det sekulariserade samhällets värderingar, uppfattningar, attityder och förhållningssätt konkretiseras i vardagslivet, på arbetsplatser och i sociala sammanhang, där vi som människor beter oss olika och konfronteras med annorlunda matvanor, klädsel, tilltalssätt och alla de där sociala umgängesnormerna som gör att vi som människor känner igen oss i varandra och gemensamma kultur eller som blottlägger skillnader i umgängesnormer. Hur ser somalierns självbild ut? Somaliern är ett stolt folk, som har egen kapacitet att klara sig och familjen. Problemet uppstår när somaliern konfronteras med ett annat samhällssystem som kräver anpassning till västerländsk livsstil och samhällsbyråkrati. Istället sluter sig många somalier inom sin grupp, somalierna hjälper varandra och bejakar därmed inte det nya samhällets förväntningar. Det som blir lidande är bland annat språket och de svenska koderna. Detta kan vara en orsak till svårigheterna för somalier att komma in på arbetsmarknaden. En hypotes, som borde prövas. Ett undantag när det gäller att många somalier sluter sig inom sin grupp är Somalilands Förening i Malmö, som med en inte sinande ström av olika sociala projekt öppnar sig mot det svenska samhället. En vit fläck - Svenskars okunskap om somalier En vit fläck i svenskar kunskap om somalier är dels insikt om vad det innebär att leva i ett nomadsamhälle, att vara muslim, att leva efter Koranens bud och att leva i ett patriarkaliskt samhälle. Men det som är ännu svårare att FÅ kunskap om är det som är tabu bland somalier; nämligen psykisk ohälsa och att misstänksamheten mot ta medicin mot olika åkommor istället för olika naturpreparat. Efterskrift När det gäller själva uppstarten av vårt ESF-projekt var den allt annat än ljus. När vi startade ESFprojektet Somalier startar företag möttes vi ofta av negativa attityder och föreställningar om somalier. Man menade att somalier inte kommer på avtalade tider, därför fungerar de inte i den typen av projekt som kräver daglig närvaro. När vi valde att placera projektet i Somalilands Förenings egen möteslokal blev reaktionen att projektet skulle urarta till en kaffestuga med somalier som bara sitter och pratar. När vi trots allt beviljades projektpengar från ESF-rådet fick vi omgående svårigheter med att rekrytera deltagare till projektet. Motiveringen från handläggare på de olika AIC, Arbete- och Integrations Centrena tydde på bristande tilltro till projektet. Arbetsförmedlingen pekade på skäl som att man där inte kunde upphandla aktiviteter med en ideell organisation och att det stred mot regelverket att satsa på en specifik etnisk grupp. Med andra ord har projektledningen från första stund arbetat i motvind.

9 9 Bilagor: Referenslista: Abdirahman, Mubarak, Per Brinkemo, Benny Carlson, Abdiwahab Hussein, Philip Sandberg: Företagarnas flykt somalisk flyttning till England. Borås, 2010 Angeredswebben/ Somalisk Kultur & Historia, Benny Carlson: Somalier i Minneapolis en dynamisk affär. Lund, 2006 Cederbjörk, Elisabeth: Somaliska kvinnor- Bakgrund Hellström, Inger, Erika Persson, Josefine Nilsson: Förlust av nätverk. Ett projektarbete inom Hälsa och Samhälle /Socionomprogrammet. Malmö högskola, december Nya Pockettidningen R, nr 3-4, 2011, I främmande land. En intervjubok om Somalier i Sverige. Skoglund, Pär: Somalier i Minnesota, Arbetsförmedlingen, Internationella staben Wikipedia/Somalias historia/somalia/

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer